Oblaka

(Clouds)

David Wilkerson
červen 1980
_______

Oblak, ta mlhavá clona, která častokrát padá na Boží lid, není kaňkou v Božím rukopisu. S Ježíšem přicházejí oblaka jako součást Jeho závoje slávy. Oblaka skutečně nejsou naši nepřátelé, neskrývají Jeho tvář; nejsou varováním před blížící se bouří. Když jednou pochopíš, že oblaka jsou nástroji božské lásky, nebudou už hrozivá.

Nikdy nepochopíš své zkoušky a trápení, dokud nepochopíš význam svatých oblaků. To je pravda, Kristus se vrátí na konci tohoto věku v oblaku slávy. Ale On k nám také přichází s oblaky po celou dobu naší cesty zde na zemi. Když pozveš Ježíše, aby přišel do tvého života a naplnil tvé potřeby, přichází s oblaky. Oblaka jsou vozy Jeho božského požehnání: „…kterýž užívá hustých oblaků místo vozů“ (Žalm 104:3).

Oblak, který možná právě v tuto chvíli visí nad tvou hlavou, není nějaká chladná předtucha mlhy hněvu. Tolik se bojíme oblaků, že je téměř vždy přičítáme bouřím. Nazýváme je bouřkovými mraky, protože nechápeme, že jsou ve skutečnosti polštářky pokoje a útěchy. Když náš Pán přichází s oblaky, přichází, aby vedl, aby zjevil sám sebe a poskytnul ochrannou clonu Jeho lidu. Ukáži vám z Písma, že oblaka, bez ohledu na to, jak temné nebo hrozivé se možná lidským očím zdají, jsou příbytkem Krista slávy. Když budeš vědět, že On je ve tvém oblaku, můžeš odpočívat v tiché důvěře, neboť víš, že On jedná.

1. Oblak na tvém nebi je znamení Boží věrnosti!

„…ukáže se duha na oblaku“ (Genesis 9:14).

Bůh postavil duhu na oblaku jako věčné znamení Jeho věrnosti. Naslouchej Jeho úžasnému slibu, který dává všem věřícím:

„Nebo když bude duha ta na oblaku, popatřím na ni, abych se rozpomenul na smlouvu věčnou mezi Bohem a mezi všelikou duší živou v každém těle, kteréž jest na zemi“ (Genesis 9:16).

Chápeš význam toho, co tu Bůh vlastně zaslíbil těm, kdo mu důvěřují? Říká: „Když uvidím oblak, který tě zakrývá, připomene mi to můj slib, že tě uchráním před záhubou. Tvoje zkouška tě nezničí! Neboj se; bez ohledu na to, jak temná se může zdát, tvůj Král je Pánem povodně. Nemusíš mi připomínat, abych byl věrný; tvůj oblak mi to připomene.“

Mluv o vyslyšení svých modliteb! Mluv o vyslyšení v nebi, nic neupoutá pozornost našeho Pána rychleji než oblak nad jedním z Jeho dětí. „Popatřím (na tvůj oblak), abych se rozpomenul…“

Slyšel jsem o válečných mračnech, bouřkových mracích, mracích deprese, mracích strachu a mracích soumraku. Ale tyto popisy strašlivých mraků jsou jen z pohledu tělesných očí. Opravdu, oblaka jsou „boží ukazatelé.“ Pokud nad tebou právě teď visí mrak, jsi oddělen pro božský zásah. Bůh se připravuje, aby ti zjevil sám sebe nadpřirozeným způsobem.

To, co si myslíme, že jsou mraky žalu, jsou ve skutečnosti oblaka vysvobození. Co se děje, když Bůh pracuje na tom, aby přivodil skvělý zázrak? David zpíval tuto píseň v den, kdy ho Bůh osvobodil od nepřítele: „Od blesku před ním oblakové jeho rozehnáni jsou, krupobití i uhlí řeřavé. I hřímal na nebi Hospodin, a Nejvyšší vydal zvuk svůj…vystřelil i střely své, a rozptýlil je, a blýskáním častým porazil je…vytrhl mne od nepřítele mého silného…“ (Žalm 18:12–17).

Dokud nebylo po všem, David nevěděl, o čem ta bouře je. Není pochyb, že zatímco se mohutně blýskalo, na zem dopadalo krupobití a ohlušující hřmění otřásalo zemí, seděl David v jeskyni a třásl se. Musel se sám sebe ptát: „Co to všechno znamená? Bojuji tu s nepřítelem. A teď tu musím bezmocně sedět pod těmito strašlivými, hrůzu vzbuzujícími mraky.“ Ale když bouře ustala a mrak se vyjasnil, podíval se David kolem a v dohledu nebyl jediný nepřítel. Bůh poslal mraky, hřmění, blýskání a všechno – k jeho vysvobození.

Zahřmělo ve tvém mraku? Blýská se všude kolem tebe? Tak to, příteli, není ďábel v akci, to je všemohoucí Bůh, zjevující kvůli tobě svou silnou paži. Když voláš o pomoc k Bohu, On přichází v oblaku a odpovídá s hřměním:

„Když jsi volal, vytrhl jsem tě, vyslyšel jsem tě z skrýše hromu…“ (Žalm 81:7).

Zeptej se na mraky a hřmění Samuela. Filištíni obklíčili Izrael a chystali se ho sevřít ze všech stran, „…ale zahřměl Hospodin hřímáním náramným v ten den nad Filistinskými, a potřel je, i poraženi jsou před tváří Izraele“ (1. Samuel 7:10).

2. Tvůj oblak je znamením, že Bůh odpověděl na tvou modlitbu o vedení

„Hospodin pak předcházel je ve dne v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou…“ (Exodus 13:21).

Jak mohl Izrael vysvětlit pohanům kolem, že je vede oblak? „A řeknou s obyvateli země té…že oblak tvůj stál nad nimi…“ (Numeri 14:14).

Dovedeš si představit Boží lid, jak den po dni v strašlivé poušti strnule zírá do mraku? Jsem si jistý, že se nepřátelé Izraele pouštěli do podobných řečí: „Jestli je jejich Bůh tak mocný, proč nemají po celou dobu sluneční svit; proč denně trpí pod temným mrakem? Kamkoliv jdou, objeví se mrak.“

Netrapte se přátelé. Ten oblak, o kterém si ostatní mysleli, že je tak nevítaný, byl jejich každodenní stráží. Když se oblak pohnul, pohnuli se, když zůstával stát, tiše stáli.

Co to bylo za vedení? Nic se neděje dva dny, týden, měsíc, a dokonce rok? Oblak se usídlil nad nimi a zůstává, a stojí, a stojí, a stojí! Neslyšíš je, jak si ve svých stanech stěžují? „Kdy nás zas Bůh povede na cestu? To je promrhaný čas! Zaslíbení se odkládá! Jak dlouho ještě budeme zahálet? Bůh nám dal své slovo, že nám ukáže celou cestu do našeho nebe. Proč tu musíme jen nečinně sedět? Oblak vedení? Proč, je to spíš mrak zapomnění!“

Bůh má dobrý důvod pro zastavení našeho mraku. Bůh prověřoval své děti, aby viděl, jestli budou utíkat napřed, jestli nezapomenou čekat na Jeho vedení. Bůh čeká, dokud nám nedojde trpělivost a poslušně nezakřičíme: „Pane, budu na této poušti čekat navěky, jestli je to tvoje vůle. Udělám to po Tvém; nepohnu se, dokud mi nedáš Slovo.“

Mnohem častěji se oblak zastaví, aby mohl Bůh kvůli svým dětem bojovat se Satanem. Oblak Izraele se na jeden den zastavil, aby mohl Bůh vymezit hranice bitvy a bránit nepříteli v obtěžování Jeho vyvolených.

Ten zůstávající mrak vykonával mocné Boží dílo. Chránil jejich životy, mátl nepřítele. Bůh říkal: „Ani o píď dál, Satane. Já povedu a ochráním svůj lid! Odejdi! Zmiz! Jsi bezmocný!“

Stejně tak je to dnes, Boží svatí! Zatímco si stěžujeme a vyptáváme se Boha, proč náš mrak nemizí, On čeká na nás, abychom poznali, že ten oblak poslal On.

Právě teď visí nad naším národem těžký mrak. Pro tělesné oči je to mrak finanční krize, nezaměstnanosti, tvrdých časů, zlých zpráv, rozpadání věcí. Pro svět je to mrak deprese, zoufalství, hříšnosti a neklidu. Vlády tohoto světa v něm vidí mrak ekonomické bouře. Celé národy čekají na hřmění a blýskání.

Ne však opravdový věřící! Boží lid vidí stejný oblak zavěšený nad tímto národem; ale oni vidí něco úplně jiného. Vidí v tom temném mraku Boha! Mrak tu vždycky byl a bude, viděný dvěma odlišnými pohledy: temnota pro tělesné, jasnost a záře pro spasené. Nejdůležitější je, jak se díváš na ten mrak ty. Pokud jsi vstoupil do odpočinku a jistoty víry v Boha, neuvidíš v tom mraku nic než Ježíše. Věřící se nemá čeho bát! Oblak, který je příčinou, že srdce hříšníků zmírají strachy, musí způsobit, že srdce křesťanů vzhlédnou a zaradují se – protože „náš Pán přichází s oblaky…“

Takže, co když Arabové uzavřou všechna ropná pole? Co když na tento národ a celý svět dopadnou tvrdé časy? Co když to sníží náš životní styl? Bůh je stále na trůnu, On je stále Králem povodně; a až se mrak usídlí nad zemí, vězme, že se náš Pán chystá ukázat svou moc kvůli všem, kdo Mu důvěřují. Vůbec není, čeho se bát. Tyto neklidné dny by měly být pro Boží lid těmi nejjasnějšími – oblak přichází, aby nás vzal domů.

Proč bychom měli být překvapeni, že se nad naší zemí usídlil mrak? Je to situace předcházející příchodu.

„Potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechny národy země kvílet a spatří Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou“ (Matouš 24:30).

Ano, můj křesťanský příteli, vidíme v tom oblaku moc a slávu Spasitele, který nás vede do nového království. Proč bychom se měli bát stahujících se mraků? Proč se třást, když se blíží bouře? Svatí, až to nastane – vězte, že to je náš Bůh, kdo zahřmí svým hlasem. On odpovídá na naše modlitby za probuzení a obnovení. Pokání přivádí Pána, který pohotově přijíždí na oblaku. „Aj, Hospodin béře se na oblaku lehkém…“ (Izaiáš 19:1).

3. Tvůj oblak je darem Jeho síly v hodině tvé potřeby

„Dejte čest síly Bohu, jehož důstojnost nad Izraelem, a velikomocnost jeho na oblacích“ (Žalm 68:34).

Oblak není určen k oslabení a odstrašení těch, kdo žijí v jeho stínu. Spíš je určen jako jisté znamení, že silný Bůh je na scéně, aby pomohl.

Slyším říkat Boží dítě: „Jak může být Bůh v tomhle mraku, co nade mnou visí? Jak by to mohl být Bůh, který zjevuje svou sílu, když mě to zanechává tak chladným a slabým a vystrašeným?“

Lidé, kteří ztratili svého milovaného, mluví často o tom, že na ně padl mrak zoufalství a pochybností. Ti, kdo hledají lásku, mluví o oblaku osamělosti, který vypadá, jako by neměl nikdy zmizet. Jiní, kteří se obávají finanční krize, mluví o svém mraku starostí a nejistoty. Ale bez ohledu na to, co si myslíš, že způsobilo ten mrak, není to práce Satana, kteří se tě snaží srazit. V temnotě každého mraku můžeš najít Pána v akci.

Daniel měl vizi Krista přicházejícího v oblacích. Řekl: „Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel…“ (Daniel 7:13).

Učedníci také spatřili Jeho slávu v oblaku na hoře proměnění: „…náhle je zastínil zářící oblak. A hle, hlas z toho oblaku řekl: Toto je můj milovaný Syn… Toho poslouchejte“ (Matouš 17:5).

Jeho sláva, Jeho hlas, záře Jeho přítomnosti – to všechno bylo v oblaku. Ne, tvůj mrak není neštěstí! Tvůj mrak je součástí Jeho samého, a je seslaný, aby tě pokryl silou a ochranou.

Elihu, jediný Jobův rádce, kterého Bůh nepokáral, řekl: „…rozhání mračno světlem svým. A tentýž sem i tam obrací se moudrostí jeho, aby činil, což by mu koli přikázal…buď k trestání, neb pro zemi svou, buď k prokazování dobrotivosti, spraví to, že se postaví“ (Job 37:11–13).

Jsme-li pod oblakem nápravy, stále je to zázračné znamení Jeho lásky k nám, neboť On kárá jen ty, které miluje. Z největší části jsou to milosrdné mraky, které přicházejí z Jeho přítomnosti.

Přestaň se vším! Ještě jednou se podívej na oblak, který visí nad tebou nebo tvým domem. Bez pochyby jsi dopustil, aby tě vystrašil. Dal bys přednost tomu, kdyby Bůh zahnal tvůj mrak pryč a dovedl tě na slunné místo a vyčistil oblohu. Ale pod tím mrakem jsi v bezpečí – Bůh jedná a oblak je Jeho stan. Je to pavilón Jeho lásky. Tak tiše stůj a viz Jeho spasení ve svém oblaku!

Závěr

Kdybys věděl, jaký prospěch přichází z tvého mraku, nikdy bys nežádal o jeho odstranění.

Jsem přesvědčen, že každý opravdový křesťan by si vybral přesně ten postup, který pro něj Bůh zvolil, kdyby věděl všechno, co ví Bůh. Život je jako nádherný gobelín, ale Mistr Tkadlec ti ukazuje vždy jen jednu nit. Kdybys mohl vidět nádherný plán, který pro tebe vypracoval, spíš by ses radoval než lekal.

Kdyby mohl Bůh vysvětlit do detailu veškeré tajuplné působení své Boží vůle – kdyby ti mohl ukázat, proč je každá tragédie, proč trápení, proč hodiny osamělosti, proč opožděné odpovědi na modlitby – kdyby ti mohl ukázat, jak všechny tyto věci opravdu dohromady pracují pro tvé konečné dobro – vybral by sis, kdybys měl tu moc, přesně ta oblaka, přesně ten plán, tu samou cestičku, kterou pro tebe zvolil Bůh. Nezměnil bys ani krok – ani jeden detail. Kdyby tě Bůh vedl odlišnou cestou nebo ti zabránil v určité zkoušce, volal bys: „Ne, Pane, nebudu tím, cos mi zjevil, že bych měl být, když změníš podrobnosti. Pokračuj podle plánu. Drž mě na mé cestě. Ať dokončím závod způsobem, který jsi naplánoval. Tvůj způsob je přece jen nejlepší!“

Skutečně, Pán přichází s oblaky!

Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

COPYRIGHT / PODMÍMKY PRO POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen vcelku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2007 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2007 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných internetových stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge Inc. na publikování těchto kázání na jejich internetové stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto internetovou stránku.

Tyto stránky provozuje
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Stránka sboru – The Lorain County Free-Net Chapel
Hlavní stránka World Challenge Pulpit Series Davida Wilkersona
www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2007 – The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Tato stránka byla naposledy změněná 1. ledna 2007.