Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

עם אלהים הכל אפשרי

 

;Im Elohim ha kol efshari


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


ע"י דוד ווילקרסון
25 יוני 2001

 


;al-yedey David Wilkerson
25 Juni 2001

_______________   _______________


אני מכיר בחור צעיר אחד שחי בפחד ואימה קבועה. הרגשות האיומים האלו החלו ביום שבו צעד מהאדון.

 


Ani makkir bachur tza'ir echad she chay be pachad we eymah qevu'ah. Ha regashot ha ayummim ha ellu hechelu ba yom she bo tza'ad me ha Adon.


האיש הצעיר נושע באופן מופלא והתמלא ברוח אלהים. הוא העיד על כוחו של חסד אלהים בחייו. והוא היה עד יעיל עבור הבשורה. הוא ייעץ לאנשים רבים בקהילה שלו, מעניק להם מאהבת המשיח. ואז יום אחד, לפתע פתאום, הוא אמר: "נמאס לי. אני לא רוצה לחיות ככה עוד."

 


Ha ish ha tza'ir nosha be ofen muflaa we hitmallee be Ruach Elohim. Hue he'id ;al kocho shel chesed Elohim be chayyayw. We hue hayah ;ed ya'il ;avur ha becorah. Hue yi'etz la anashim rabbim ba qehillah shello, ma'aniq lahem me ahavat ha Mashiach. We az yom echad, le-feta pit.om, hue amar: "Nim.as liy. Ani loe rotzeh lichyot kakhah ;od."


הוא אמר לכולם שנמאס לו ממאמינים. והוא כעס על אלהים על שלא ענה לתפילותיו. הוא אמר לרועה העדה שלו: "כל הדרשות שלך מפילות עליי אשמה. אני רוצה להנות מהחיים. אתה יודע, לשתות קצת, להנות מהזמן, מסיבה מדי פעם. אני לא אלך רחוק מדי. אני פשוט רוצה להנות קצת." אז הוא נטש את אמונתו.

 


Hue amar le kullam she nim.as lo mi maaminim. We hue ka'as ;al Elohim ;al she loe ;anah li tefillotayw. Hue amar le ro'eh ha ;edah shello: "Kol ha derashot shelkha mappilot ;alay ashmah. Ani rotzeh lehanot me ha chayyim. Attah yodea, lishtot qetzat, lehanot me ha zeman, mesibbah mi dey pa'am. Ani loe elekh rachoq mi day. Ani pashu;t rotzeh lehanot qetzat." Az hue na;tash et emunato.


שימו לב בבקשה, האיש הצעיר הזה לא היה עובד אלילים שסבל מעיוורון רוחני. היה לו רקע תנ"כי חזק. הוא היה מצויד באמת הבשורה. הוא התיר לרוח הקודש לנוע ולהרשיע אותו. והוא חווה אושר בשרתו את האדון.

 


Cimu lev be-vaqqashah, ha ish ha tza'ir ha zeh loe hayah ;oved elilim she saval me ;iwwaron ruchani. Hayah lo reqa Tanakhi chazaq. Hue hayah metzuyyad be emet ha becorah. Hue hittir le Ruach ha Qodesh lanua wu leharshia oto. We hue chawah osher be shorto et ha Adon.


אבל היום אותו בחור צעיר הוא ההיפך הגמור ממאמין. הוא נפל עמוק ובאופן מוחלט לתוך חטא. הוא נושא עצב מכאיב בליבו שהוא מנסה להטביע בשתייה. הוא הולך למסיבות כדי למצוא שימחה, אבל זה מותיר אותו ריק. הוא שוכב עם נשים שונות, אבל לאחר מכן הוא יותר ריק ונואש מתמיד.

 


Aval ha yom oto bachur tza'ir hue ha hefekh ha gamur mi maamin. Hue nafal ;amoq wu be ofen muchla;t le tokh che;t.e. Hue nocee ;etzev makh.iv be libbo she hue menasseh leha;tbia bi shetiyyah. Hue holekh li mesibbot kedey limtzoe cimchah, aval zeh motir oto reyq. Hue shokhev ;im nashim shonot, aval le achar mi ken hue yoter reyq we noash mi tamid.


אותו מאמין, נלהב לשעבר, נמצא בתהליך הידרדרות עמוק, והוא יודע את זה. הוא הופך לאט לאט לאלכוהוליסט. הוא בוכה כשהוא חושב למה החיים שלו הפכו. והוא פוחד פחד איום ונורא שאלהים ויתר עליו. הוא משוכנע שהוא חצה את הקו עכשיו, ולא מסוגל לעולם לשוב. בפעם האחרונה שדיברתי איתו, הוא אמר: "חטאתי וקלקלתי כל כך הרבה ברכות. עכשיו אני לא מסוגל להימנע מלחשוב שחטאתי מעבר לתקווה." הוא רואה את עצמו בתור אחד שנפל רחוק מדי, כבול מדי בכבלי החטא, יותר מדי משיוכל לחזור אי-פעם אל אלהים.

 


Oto maamin, nilhav le-she-;avar, nimtzaa be tahalikh hiddarderut ;amoq, we hue yodea et zeh. Hue hofekh lea;t lea;t le alkoholist. Hue bokheh kshe hue choshev le mah ha chayyim shello hafkhu. We hue poched pachad ayom we noraa she Elohim witter ;alayw. Hue meshukhna she hue chatzah et ha qaw ;akhshayw, we loe mesuggal le ;olam lashuv. Ba pa'am ha acharonah she dibbarti itto, hue amar: "Cha;taati we qilqalti kol kakh harbeh berakhot. ;Akhshayw ani loe mesuggal lehimmana mi lachashov she cha;taati me ;ever le tiqwah." Hue roeh et ;atzmo be tor echad she nafal rachoq mi day, kavul mi day be kivley ha che;t.e, yoter mi day mi she yukhal lachazor iy-pa'am el Elohim.


בנקודה מסוימת, הוא כתב לי מכתב ותיאר שהוא נרדף על-ידי כל הדרשות שהוא שמע. הוא ראה את עצמו באזהרת שאול: "שמא לאחר שאטיף לאחרים, אני עצמי אמצא פסול" (1 קורינתיים 9 : 27).

 


Bi nequddah mesuyyemet, hue katav liy mikhtav we teer she hue nirdaf ;al-yedey kol ha derashot she hue shama. Hue raah et ;atzmo be azharat Shaul: "She maa le achar she a;ttif la acherim, ani ;atzmiy emmatzee pasul" (1 Korintiyyim 9:27).


לבסוף, בייאוש מוחלט, הוא החליט ללכת לכנסייה פעם אחת אחרונה, בחיפוש אחר תקווה. הדרשה ששמע באותו יום הרעיד אותו עד עומק נשמתו. זה נלקח מהאיגרת אל העבריים 6 : 4 - 6: "הן אלה שכבר הוארו עיניהם וטעמו ממתנת השמיים וניתן להם חלקם ברוח הקודש, וטעמו את דבר אלהים הטוב וכוחות העולם הבא, ונסוגו - אי-אפשר לחדש אותם עוד לתשובה, בהיותם צולבים להם מחדש את בן האלהים ושמים אותו לחרפה."

 


Le ba sof, be yeush muchla;t, hue hechli;t lalekhet la knesiyyah pa'am achat acharonah, be chippuc achar tiqwah. Ha derashah she shama be oto yom hir'id oto ;ad ;omeq nishmato. Zeh nilqach me ha iggeret el ha ;Ivriyyim 6:4-6: "Hen elleh she kvar huaru ;eyneyhem we ;ta'amu mi mattenat ha shamayim we nittan lahem chelqam be Ruach ha Qodesh, we ;ta'amu et devar Elohim ha ;tov we kochot ha ;olam ha baa, we nasogu - iy-efshar lechaddesh otam ;od li teshuvah, bi heyotam tzolvim lahem me chadash et Ben ha Elohim we camim oto le cherpah."


במוחו של הבחור הצעיר הזה, התיאור הזה התאים לו במדויק. הוא הואר בדבר אלהים. הוא טעם את המתנה השמימית של סליחת חטאים. הוא חווה את מגע רוח הקודש. אבל עכשיו הוא גרס: "שמתי את ישוע לחרפה. חיי החטא שלי צולבים אותו יום-יום." המילים האלו המשיכו להדהד באוזניו: "בלתי אפשרי לחדש את אלו שאבדו."

 


Be mocho shel ha bachur ha tza'ir ha zeh, ha teur ha zeh hit.im lo bi meduyyaq. Hue huar bi devar Elohim. Hue ;ta'am et ha mattanah ha shemeymit shel selichat cha;taim. Hue chawah et magga Ruach ha Qodesh. Aval ;akhshayw hue garas: "Camti et Yeshua le cherpah. Chayyey ha che;t.e shelliy tzolvim oto yom-yom." Ha millim ha ellu himshikhu lehadhed be oznayw: "Bilti efshari lechaddesh et ellu she avdu."


הדרשה הזו חסמה את קרן התקווה האחרונה שלו. עכשיו, כשצעד דרך דלתות הכנסייה, הוא חש שדינו נגזר לאבדון עולם. הוא לא יכול היה להתווכח עם הכתובים. הוא האמין שגורלו היה לחיות את חייו באומללות ובחוסר תקווה.

 


Ha derashah ha zo chasmah et qeren ha tiqwah ha acharonah shello. ;Akhshayw, kshe tza'ad derekh delatot ha knesiyyah, hue chash she dino nigzar la avaddon ;olam. Hue loe yakhol hayah lehitwakkeach ;im ha Ketuvim. Hue heemin she goralo hayah lichyot et chayyayw be umlalut wu be choser tiqwah.


היום אלפי מאמינים לשעבר הסתבכו באותו מצב כמו הבחור הצעיר הזה. ברגע מסוים, הם עזבו את אלהים, חטאו בגדול ונפלו מן החסד. עכשיו הם חיים בניגוד מושלם לאור המדהים שפעם קיבלו. והם משוכנעים שאין להם צל של תקווה להיוושע אי-פעם.

 


Ha yom alfey maaminim le-she-;avar histabbekhu be oto mattzav kmo ha bachur ha tza'ir ha zeh. Be rega mesuyyam, hem ;azvu et Elohim, cha;t.u be gadol we naflu min ha chesed. ;Akhshayw hem chayyim be niggud mushlam la or ha madhim she pa'am qibbelu. We hem meshukhna'im she eyn lahem tzel shel tiqwah lehiwwasha iy-pa'am.


האם זה מתאר אותך, או מישהו שאתה מכיר? אם כן, אני רוצה לתת לך את אותו המסר שכתבתי בחזרה לבחור הצעיר הזה:

 


Ha-im zeh metaer otkha, o miyshehu she attah makkir? Im ken, ani rotzeh latet lekha et oto ha meser she katavti ba chazarah la bachur ha tza'ir ha zeh: 

במהלך ארבעים השנים
האחרונות, ראיתי המונים
חסרי תקווה באים אל המשיח!

 

Be mahalakh arba'im ha shanim
ha acharonot, raiti hamonim
chasrey tiqwah baim el ha Mashiach! 

בתור המייסד של שירותי טין צ'אלנג', חזיתי באלפי אלפים באים לישועה בישוע. רבות מהנפשות האלו נחשבו לחסרי תקווה לחלוטין. היו בהם מכורים לסמים ואלכוהוליסטים, סוחרי סמים וגנבים, שוכבים עם אותו מין, זונות, אתיאיסטיים ועובדי שטן, פושעים קשוחים וחברי כנופיות. צפיתי בתדהמה בעוד האנשים האלו השתנו באופן מופלא בכוח המשיח. הם קיבלו רפואה, התחדשות, חופש מוחלט מכבליהם. והם התחזקו בדבר אלהים ובחסדו.

 

Be tor ha meyassed shel sherutey Teen Challenge, chaziti be alfey alafim baim li yeshu'ah be Yeshua. Rabbot me ha nefashot ha ellu necheshvu le chasrey tiqwah la chalu;tin. Hayu bahem mekhurim le sammim we alkoholistim, socharey sammim we gannavim, shokhvim ;im oto miyn, zonot, ateistim we ;ovdey ca;tan, posh'im qeshuchim we chavrey knufyot. Tzafiti be tadhemah be ;od ha anashim ha ellu hishtannu be ofen muflaa be koach ha Mashiach. Hem qibbelu refuah, hitchadshut, chofesh muchla;t mi kivleyhem. We hem hitchazzequ bi devar Elohim wu be chasdo.


ועם זאת, מדי פעם, השטן פיתה כמה מהמאמינים החדשים האלו לחזור חזרה אל סגנון החיים הישן שלהם. ברגע שנפלו בחזרה, הוא צרח באוזניהם: "אתה כבול מדי על מנת להשתחרר. אתה מקולל, חסר תקווה, אסור. לעולם לא תוכל לחזור בחזרה אל ישוע."

 


We ;im zoot, mi dey pa'am, ha ca;tan pittah kammah me ha maaminim ha chadashim ha ellu lachazor chazarah el signon ha chayyim ha yashan shellahem. Ba rega she naflu ba chazarah, hue tzarach be ozneyhem: "Attah kavul mi day ;al menat lehishtachrer. Attah mequllal, chasar tiqwah, asur. Le ;olam loe tukhal lachazor ba chazarah el Yeshua."


אני חושב על זוג צעיר שבא אל מרכז השירות שלנו מן הרחובות לפני כמה שנים, ג'יימס ומרי תומאס. הם היו זוג חסרי בית שנהגו לגנוב כדי לקיים את הרגלי ההרואין שלהם. כשהם צעדו מבעד לדלתות שלנו, הם היו כמו אנשים מתים, מסטולים על כל הראש. ג'יימס היה תחת הזיות מנטאליות, כל כך מטומטם מהסמים שבקושי יכול היה לאמר את שמו. מרי הייתה אלכוהוליסטית, מראה מעורר רחמים של עור ועצמות.

 


Ani choshev ;al zug tza'ir she baa el merkaz ha sherut shellanu min ha rechovot lifney kammah shanim, James wu Mary Thomas. Hem hayu zug chasrey bayt she nahagu lignov kedey leqayyem et hergeley ha heroin shellahem. Kshe hem tza'adu mi be'ad la delatot shellanu, hem hayu kmo anashim metim, mas;tulim ;al kol ha roosh. James hayah tachat hazayot mentaliyyot, kol kakh me;tum;tam me ha sammim she be qoshi yakhol hayah loomar et shmo. Mary haytah alkoholistit, mar.eh me'orer rachamim shel ;or we ;atzamot.


ועם זאת, אלהים חולל נס בזוג הזה. שניהם נושעו. האדון חידש אותם פיזית, נתן צבע לפניהם ומשקל בחזרה לגופם. הוא גם השיב לתיקונם את המוחות שלהם. ג'יימס במיוחד היה איש מבריק. בתוך זמן קצר, הוא לימד את עצמו יוונית ועברית. שלחנו את שניהם למכללת תנ"ך, שם ג'יימס הדהים את מוריו. מורה העברית שלו אמר לו: "אני לא יכול ללמד אותך יותר. אתה כבר יודע יותר ממני."

 


We ;im zoot, Elohim cholel nes ba zug ha zeh. Ha Adon chiddesh otam fysit, natan tzeva le paneyhem wu mishqal le gufam. Hue gam heshiv le tiqqunam et ha mochot shellahem. James bi meyuchad hayah ish mavriq. Be tokh zeman qatzar, hue limmed et ;atzmo Yewanit we ;Ivrit. Shalachnu et shneyhem le mikhlalat Tanakh, sham James hidhim et morayw. Moreh ha ;Ivrit shello amar lo: "Ani loe yakhol lelammed otkha yoter. Attah kvar yodea yoter mimmenniy."


לאחר שסיימו, ג'יימס ומרי עברו לקליפורניה, שם החלו לשרת בבתי סוהר. הם עמלו יחד במשך 21 שנים, משרתים מאות אסירים. ג'יימס בישר ולימד תנ"ך, בעוד מרי ייעצה ונגעה במאות נשים טרודות. בעינינו, הזוג היפה הזה היה כמו גביע של חסד אלהים. הם עמדו כמו דוגמאות נוצצות של כוח המשיח לשנות את חיי האנשים האבודים ביותר.

 


Le achar she siyyemu, James wu Mary ;avru le California, sham hechelu lesharet be battey sohar. Hem ;amlu yachad be meshekh 21 shanim, meshartim meot asirim. James biccer we limmed Tanakh, be ;od Mary yi'atzah we nag'ah be meot nashim ;terudot. Be ;eyneynu, ha zug ha yafeh ha zeh hayah kmo gavia shel chesed Elohim. Hem ;amdu kmo dugmaot notzetzot shel koach ha Mashiach leshannot et chayyey ha anashim ha avudim be yoter.


אבל איכשהו, לאחר שנים של ברכות מאלהים, מרי איבדה את ההניעה שלה. השטן הצליח לפתות אותה בחזרה לאלכוהול. הימים שבאו לאחר מכן היו אבדון עבור הזוג תומאס. בעוד ג'יימס שירת בבתי סוהר, מרי החליקה לבתי מרזח. לפעמים היא הייתה בחוץ כל הלילה. ג'יימס נאלץ לצאת לחפש אחריה, ופעמים רבות מצא אותה שוכבת בתעלה, מחוסרת הכרה. כשהתפכחה, אמרה לו: "אני לא יודעת מה קרה, אני שוב נמצאת בתוך זה. אני פשוט לא יכולה לשבור את ההרגל הזה."

 


Aval eykhshehu, le achar shanim shel berakhot me Elohim, Mary ibbedah et ha hani'ah shellahh. Ha ca;tan hitzliach lefattot otahh ba chazarah le alkohol. Ha yamim she bau le achar mi ken hayu avaddon ;avur ha zug Thomas. Be ;od James sheret be battey sohar, Mary hecheliqah le battey marzeach. Lif;amim hie haytah ba chutz kol ha laylah. James neelatz latzeet lechappec achareyha, wu pe'amim rabbot matzaa otahh shokhevet bi te'alah, mechusseret hakkarah. Kshe hitpakkechah, amrah lo: "Ani loe yoda'at mah qarah, ani shuv nimtzeet be tokh zeh. Ani pashu;t loe yekholah lishbor et ha hergel ha zeh."


ואז לילה אחד מרי נעלמה, וג'יימס לא יכול היה למצוא אותה. מספר שבועות עברו. ג'יימס היה כל כך תשוש באותו זמן, שהזמנו אותו לבוא אל מרכז השירות שלנו בטקסס. מעולם לא ראיתי גבר כל כך פצוע. אבל הוא אמר לי: "אני לא עוזב אותה. אני יודע מה אלהים עשה עבורנו."

 


We az laylah echad Mary ne'lemah, we James loe yakhol hayah limtzoe otahh. Mispar shavu'ot ;avru. James hayah kol kakh tashush be oto zeman, she hizmannu oto lavoe el merkaz ha sherut shellanu be Texas. Me ;olam loe raiti gever kol kakh patzua. Aval hue amar liy: "Ani loe ;ozev otahh. Ani yodea mah Elohim ;acah ;avurenu."


שלושה ימים לאחר מכן, מרי התקשרה מבית חולים. המשטרה מצאה אותה חצי מתה באמצע הרחוב. היא זנתה והוכתה קשות. ג'יימס טס לקחת אותה, והביא אותה בחזרה לחווה שלנו להחלים. כשצעדו פנימה, אף אחד לא זיהה את מרי. הפנים שלה היו מעוותים, השפתיים נפוחות, עורה שחור וכחול.

 


Sheloshah yamim le achar mi ken, Mary hitqashherah mi beyt cholim. Ha mish;tarah matz.ah otahh chatzi metah be emtza ha rechov. Hie zantah we hukketah qashot. James ;tas laqachat otahh, we hevie otahh ba chazarah la chawwah shellanu lehachalim. Kshe tza'adu penimah, af echad loe zihah et Mary. Ha panim shellahh hayu me'uwwatim, ha cefatayim nefuchot, ;orahh shachor we kachol.


לאחר שמרי נחה והתחילה להחלים, כולנו התחלנו להעניק לה את אהבת אלהים. אבל היא לא יכלה לקבל את זה. היא הכירה את האיגרת אל העבריים 6 : 4 - 6 בעל פה, והיא הזכירה לנו את הקטע: "בלתי אפשרי לחדש את אלה שאבדו." היא ידעה שטעמה מהמתנה השמימית ולקחה חלק בדבר אלהים. עכשיו היא נרעדה בגלל העובדה שצלבה את אדונה מחדש. כל שיכלה לאמר היה: "הכל נגמר בשבילי. פעם הייתי מבשרת לאחרים. אבל תראו למה הפכתי. דחיתי את אהבת האדון. חטאתי נגד האור. הוא לא יכול לקחת אותי בחזרה עכשיו." היא חשבה שנחרץ גורלה ליפול בחזרה אל ההרגל שלה, ולגמור את ימיה ברחובות. עכשיו כל מה שרצתה היה למות.

 


Le achar she Mary nachah we hitchilah lehachalim, kullanu hitchalnu leha'aniq lahh et ahavat Elohim. Aval hie loe yakhlah leqabbel et zeh. Hie hikkirah et ha iggeret el ha ;Ivriyyim 6:4-6 be ;al peh, we hie hizkirah lanu et ha qe;ta: "Bilti efshari lechaddesh et elleh she avdu." Hie yad'ah she ;ta'amah me ha mattanah ha shemeymit we laqchah cheleq bi devar Elohim. ;Akhshayw hie nir'adah biglal ha ;uvdah she tzalvah et Adonahh me chadash. Kol she yakhlah loomar hayah: "Ha kol nigmar bishviliy. Pa'am hayiti mevacceret la acherim. Aval tar.u liy lammah hafakhti. Dachiti et ahavat ha Adon. Cha;taati neged ha or. Hue loe yakhol laqachat otiy ba chazarah ;akhshayw." Hie chashvah she necheratz goralahh lippol ba chazarah el ha hergel shellahh, we ligmor et yameyha ba rechovot. ;Akhshayw kol mah she ratztah hayah lamut.


אני אחזור לסיפור על מרי. אבל עכשיו אני רוצה לבחון את משמעות הביטוי "בלתי אפשרי ... לחדש אותם". למי, בדיוק, זה בלתי אפשרי?

 


Ani achazor la sippur ;al Mary. Aval ;akhshayw ani rotzeh livchon et mashma'ut ha bi;ttuy "bilti efshari ... lechaddesh otam". Le miy, be diyyuq, zeh bilti efshari? 

1. זה בלתי אפשרי לדורש או מבשר
לגעת במישהו במצב הזה.

 

1. Zeh bilti efshari le doresh o mevaccer
laga'at be miyshehu ba mattzav ha zeh. 

מרי תומאס ידעה שאני אוהב אותה. היא גם כיבדה אותי בתור משרת של דבר אלהים. ועם זאת, לא ניתן היה לגעת בליבה. שום הבטחה מדבר אלהים לא יכלה לגעת בה. אפילו לא אהבתו מלאת הרחמים של בעלה הצדיק יכלה להניע אותה. אוזניה נראו כסתומות, ליבה מוקשח, נפשה מעבר לשכנוע.

 

Mary Thomas yad'ah she ani ohev otahh. Hie gam kibbedah otiy be tor mesharet shel devar Elohim. We ;im zoot, loe nittan hayah laga'at be libbahh. Shum hav;tachah mi devar Elohim loe yakhlah laga'at bahh. Afillu loe ahavato meleat ha rachamim shel ba'alahh ha tzaddiq yakhlah lehania otahh. Ozneyha nir.u ki setumot, libbahh muqshach, nafshahh me ;ever le shikhnua.


זה מפחיד לנסות לשרת מאמין שנפל כל כך עמוק לתוך חטא. נראה שככל שאותו אדם היה יותר רוחני לפני שנפל, כן יהיה קשה יותר לדבר אליו לאחר שנפל. תוכל לדבר אליו כנביא אלהים, להציג את מחזה הצלב לפניו, לדבר אליו את לב ליבו של ישוע - אבל ליבו ישאר כאבן. הוא אומר: "אני חש כאילו אני על קצהו של חור שחור. ברגע שאני נופל, לעולם לא אוכל לחזור משם. ואין לי שום כוח לפנות בחזרה. אני מפחד שאני עומד לאבד את זה, ולגמור באבדון."

 


Zeh mafchid lenassot lesharet maamin she nafal kol kakh ;amoq le tokh che;t.e. Nir.eh she ke kol she oto adam hayah yoter ruchani lifney she nafal, ken yihyeh qasheh yoter ledabber elayw le achar she nafal. Tukhal ledabber elayw ki nevie Elohim, lehattzig et machazeh ha tzelav lefanayw, ledabber elayw et lev libbo shel Yeshua - aval libbo yishhaher ke even. Hue omer: "Ani chash ke illu ani ;al qatzehu shel chor shachor. Ba rega she ani nofel, le ;olam loe ukhal lachazor mi sham. We eyn liy shum koach lifnot ba chazarah. Ani mefached she ani ;omed leabbed et zeh, we ligmor ba avaddon."


ירמיה ניבא על מצב כזה: "ודברת אליהם את כל הדברים האלה, ולא ישמעו אליך - וקראת אליהם, ולא יענוכה" (ירמיה 7 : 27). באותו אופן, ישוע אמר על אלו שהקשיחו את ליבם אל דבריו: "השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע" (מתי 13 : 15).

 


Yirmeyah nibbaa ;al mattzav ka zeh: "We-dibbarta aleyhem et kol ha devari:m ha elleh, we loe yishme'u eleykha - we-qaraata aleyhem, we loe ya'anu:kha" (Yirmeyah 7:27). Be oto ofen, Yeshua amar ;al ellu she hiqshichu et libbam el devarayw: "Hashmen lev ha ;am ha zeh, we oznayw hakhbed, we ;eynayw hasha" (Mattay 13:15).


ראיתי המוני אנשים מושחתים עונים לדרשות שלי. היו בהם מהפושעים המרושעים ביותר: מנהיגי כנופיות אכזריים, מנהיגי כתות מכשפים, אנסים סדרתיים, אפילו רוצחים. לפני שהאנשים האלו באו אל ישוע, הם הוקשחו לחטוא. אלא שהם לא הוקשחו כלפי הבשורה, כמו המאמינים שמתוארים בעבריים 6 : 4 - 6. אני אומר לכם, זה בלתי אפשרי לאף דורש לגעת ולחדש מאמינים כאלו שנפלו. למה? הם הרשו לשטן לשכנע אותם: "חטאתה נגד האור פעמים רבות מדי, ועכשיו זה מאוחר מדי בשבילך. פשוט אי-אפשר להגיע אליך."

 


Raiti hamoney anashim mushchatim ;onim la derashot shelliy. Hayu bahem me ha posh'im ha merushha'im be yoter: manhigey knufyot akhzariyyim, manhigey kittot mekhashhefim, annasim sidratiyyim, afillu rotzchim. Lifney she ha anashim ha ellu bau el Yeshua, hem huqshechu lacha;toe. Ellaa she hem loe huqshechu ke lappey ha becorah, kmo ha maaminim she metoarim be ;Ivriyyim 6:4-6. Ani omer lakhem, zeh bilti efshari le af doresh laga'at wu lechaddesh maaminim ka ellu she naflu. Lammah? Hem hirshu la ca;tan leshakhnea otam: "Cha;taatah neged ha or pe'amim rabbot mi day, we ;akhshayw zeh meuchar mi day bishvilkha. Pashu;t iy-efshar lehaggia eleykha." 

2. זה בלתי אפשרי עבור אהובים
וחברים לחדש אותם.

 

2. Zeh bilti efshari ;avur ahuvim
we chaverim lechaddesh otam. 

אף בעל מעולם לא אהב את אשתו יותר ממה שג'יימס תומאס אהב את שלו. האיש הזה מעולם לא הפסיק לאהוב את מרי, למרות שהיא שיחקה את הזונה. נדהמתי כשצפיתי בו מטפל בה בימים הכואבים והקשים ההם. האישה הזו הוחזקה והוכתה על-ידי גברים אחרים. אבל עכשיו בעלה ישב בסבלנות ללטף את פצעיה, רוחץ את פניה ובוכה בגלל מצבה.

 

Af ba'al me ;olam loe ahav et ishto yoter mi mah she James Thomas ahav et shello. Ha ish ha zeh me ;olam loe hifsiq leehov et Mary, lamrot she hie cicheqah et ha zonah. Nidhamti kshe tzafiti bo me;tappel bahh ba yamim ha koavim we ha qashim ha hem. Ha ishhah ha zo huchzeqah we hukketah ;al-yedey gevarim acherim. Aval ;akhshayw ba'alahh yashav be savlanut lela;ttef et petza'eyha, rochetz et paneyha wu bokheh biglal mattzavahh.


ועם זאת, יותר נדהמתי מכך שאהבתו הגדולה של ג'יימס ורחמיו לא יכלו למוסס את ליבה של מרי. פשוט לא ניתן היה להגיע אליה, לא על-ידי דמעות או עדינות. נראה שהייתה לגמרי מעבר לטווח של כל מחווה או כוח אנושיים.

 


We ;im zoot, yoter nidhamti mi kakh she ahavato ha gedolah shel James wu rachamayw loe yakhlu lemoses et libbahh shel Mary. Pashu;t loe nittan hayah lehaggia eleyha, loe ;al-yedey dema'ot o ;adinut. Nir.ah she haytah le gamrey me ;ever la ;tewach shel kol mechewah o koach enoshiyyim.


ראיתי את אותו סוג של ריחוק בבעלים אובדים ובוגדניים שנוטשים את משפחותיהם. נשותיהם מפצירות בהם: "מותק, אני סולחת לך. לא אכפת לי מה עשית. היינו נשואים במשך 25 שנים, ואני רוצה שהנישואים שלנו יצליחו. אני אוהבת אותך וזקוקה לך." הילדים אוחזים ברגלי אביהם ומייללים: "אבא, למה אתה עוזב אותנו? אל תלך. אל תעזוב את אמא ואותי." אבל כלום לא יכול להניע את הגברים האלו. הם כבר תפוסים על אישה אחרת, והם מוכנים לזרוק את החיים ואת המשפחה שלהם. שום כמות של אהבה אנושית לא יכולה להגיע אליהם.

 


Raiti et oto sug shel richuq bi be'alim ovdim wu bogdaniyyim she no;tshim et mishpachoteyhem. Neshoteyhem maftzirot bahem: "Moteq, ani solachat lekha. Loe ikhpat liy mah ;acita. Hayinu necuim be meshekh 25 shanim, wa ani rotzeh she ha niccuim shellanu yatzlichu. Ani ohevet otkha wu zequqah lekha." Ha yeladim ochazim be ragley avihem wu meyallelim: "Abbaa, lammah attah ;ozev otanu? Al telekh. Al ta'azov et immaa we otiy." Aval klum loe yakhol lehania et ha gevarim ha ellu. Hem kvar tefusim ;al ishhah acheret, we hem mukhanim lizroq et ha chayyim we et ha mishpachah shellahem. Shum kammut shel ahavah enoshit loe yekholah lehaggia aleyhem.


פעם הכרתי רועה עדה צעיר, איש מצויין שהיה נשוי לגברת צעירה ויפה. המשרת הזה היה עד יעיל כאן ברחובות ניו יורק. הדרשות שלו זכו במכורי סמים רבים לישוע. והוא היה מורה מסור, שהדריך מכורים משתקמים ואלכוהוליסטים בדרכי האדון.

 


Pa'am hikkarti ro'eh ;edah tza'ir, ish metzuyyan she hayah nacuy li geveret tze'irah we yafah. Ha mesharet ha zeh hayah ;ed ya'il kaan bi rechovot New York. Ha derashot shello zakhu bi mekhurey sammim rabbim le Yeshua. We hue hayah moreh masur, she hidrikh mekhurim mishtaqqemim we alkoholistim be darkhey ha Adon.


ואז בנקודה מסוימת, רועה העדה החל לשחק בתמונות עירום. לבסוף הוא היה לכוד, וזה ממש השתלט על כל החיים שלו. כשאשתו גילתה על זה, הוא זרק בפניה: "אני לא עומד להפסיק עם זה." במקום זאת הוא אמר שהוא רוצה שגם היא תיכנס לעניין. היא נחרדה. כשסירבה, הוא התרגז והתחיל לצאת עם אישה אחרת.

 


We az bi nequddah mesuyyemet, ro'eh ha ;edah hechel lecacheq bi temunot ;eyrom. Le ba sof hue hayah lakhud, we zeh mammash hishtalle;t ;al kol ha chayyim shello. Kshe ishto gilletah ;al zeh, hue zaraq be paneyha: "Ani loe ;omed lehafsiq ;im zeh." Bi meqom zoot hue amar she hue rotzeh she gam hie tikkanes la ;inyan. Hie necherdah. Kshe servah, hue hitraggez we hitchil latzeet ;im ishhah acheret.


במשך שבועות, אשתו הפצירה בו: "אתה יודע שאתה חושף את נפשך לשטן. אם לא תפסיק, השטן ישלוט בך." אבל הוא לא היה מוכן להקשיב. לבסוף, אשתו התחננה שאדבר איתו. עשיתי את זה, והזכרתי למשרת הצעיר על עבודת האדון בחייו, על אזהרות התנ"ך הברורות, ועל אהבתנו כלפיו.

 


Be meshekh shavu'ot, ishto hiftzirah bo: "Attah yodea she attah choshef et nafshekha la ca;tan. Im loe tafsiq, ha ca;tan yishlo;t bekha." Aval hue loe hayah mukhan lehaqshiv. Le ba sof, ishto hitchannenah she adabber itto. ;Aciti et zeh, we hizkarti la mesharet ha tza'ir ;al ;avodat ha Adon be chayyayw, ;al azharot ha Tanakh ha berurot, we ;al ahavatenu ke lappayw.


"זה מאוחר מדי", הוא ענה לי. "אני מכור. עזבתי את עבודת השירות, ואני לא אוהב את אשתי יותר. אני לא יכול לחזור בחזרה עכשיו." ואז הוא הצהיר בפניי שעל-ידי חטאיו הוא שם את ישוע לחרפה. לפיכך זה היה בלתי אפשרי עבורו להתחדש.

 


"Zeh meuchar mi day", hue ;anah liy. "Ani makhur. ;Azavti et ;avodat ha sherut, wa ani loe ohev et ishtiy yoter. Ani loe yakhol lachazor ba chazarah ;akhshayw." We az hue hitzhir be panay she ;al-yedey cha;taayw hue cam et Yeshua le cherpah. Le-fiy kakh zeh hayah bilti efshari ;avuro lehitchaddesh.


גרסתי: "זה לא משנה מה עשית. לישוע יש את כל הכוח שדרוש כדי לשחרר אותך. אנחנו יכולים לתפוס סמכות על הכבל הזה בשמו, ואלהים ישחרר אותך ממש עכשיו." אבל הוא הניד בראשו וסירב. לא ניתן היה לשכנע אותו. היום הוא נשוי למכשפה ומתעסק בדתות נסתרות. הוא לגמרי אבוד.

 


Garasti: "Zeh loe meshanneh mah ;acita. Le Yeshua yesh et kol ha koach she darush kedey leshachrer otkha. Anachnu yekholim litpos samkhut ;al ha kevel ha zeh bi shemo, we Elohim yeshachrer otkha mammash ;akhshayw." Aval hue henid be roosho we serev. Loe nittan hayah leshakhnea oto. Ha yom hue nacuy le makhshefah wu mit'asseq be datot nistarot. Hue le gamrey avud.


אהבה אנושית והגיון פשוט לא יכולים לשבור אחיזה מסוג כזה של חטא.

 


Ahavah enoshit we higgayon pashu;t loe yekholim lishbor achizah mi sug ka zeh shel che;t.e. 

3. אפילו לא פחד מאבדון
או מגזר דין יכול לגעת בהם.

 

3. Afillu loe pachad me avaddon
o mi gezar din yakhol laga'at bahem. 

מרי תומאס ידעה היטב שמחיר החטא הוא מוות. היא גם ידעה שכל חטא שחטאה נכתב והוסיף למטען האשמה שלה. רק כמה חודשים לפני כן, אותה אישה הזהירה אחרים לברוח מחטא ולהימנע מזעם אלהים. אבל הדברים האלו איבדו עכשיו משמעות עבורה.

 

Mary Thomas yad'ah hey;tev she mechir ha che;t.e hue mawet. Hie gam yad'ah she kol che;t.e she cha;t.ah nikhtav we hosif le mi;t'an ha ashmah shellahh. Raq kammah chodashim lifney ken, otahh ishhah hizhirah acherim livroach me che;t.e wu lehimmana mi za'am Elohim. Aval ha devarim ha ellu ibbedu ;akhshayw mashma'ut ;avurahh.


לאחרונה חזיתי באותו סוג של קשיחות במחלקת איידס. בחור צעיר מהקהילה שלנו ביקש ממני להתפלל עם אחיו הגוסס, שנותרו לו רק כמה שעות לחיות. כשנכנסנו לחדרו בבית החולים, החולה הגוסס צפה בסרט טלוויזיה. כשנעמדתי לצידו, שאלתי אותו: "בן, בעוד זמן קצר אתה עומד לעמוד בנצח. אתה מבין את זה?" הוא לא הניד עפעף. הוא פשוט המשיך לצפות בסרט. ואז שאלתי: "מותר לי להתפלל איתך?" הוא ענה: "לא אכפת לי." בסופו של דבר התפללתי תפילה קצרה עבורו. כשהבטתי מעלה, עיניו עדיין היו דבוקות לטלוויזיה. איזה עיוורון השטן מביא איתו, אפילו אל מול הנצח.

 


La acharonah chaziti be oto sug shel qeshichut be machalaqat AIDS. Bachur tza'ir me ha qehillah shellanu biqqesh mimmenniy lehitpallel ;im achiyw ha goses, she notru lo raq kammah sha'ot lichyot. Kshe nikhnasnu le chadro be beyt ha cholim, ha choleh ha goses tzafah be sere;t televisiah. Kshe ne'emadti le tziddo, shaalti oto: "Ben, be ;od zeman qatzar attah ;omed la'amod ba netzach. Attah mevin et zeh?" Hue loe henikh ;af;af. Hue pashu;t himshikh litzpot ba sere;t. We az shaalti: "Muttar liy lehitpallel ittekha?" Hue ;anah: "Loe ikhpat liy." Be sofo shel davar hitpallalti tefillah qetzarah ;avuro. Kshe hibba;t-ti ma'alah, ;eynayw ;adayin hayu devuqot la televisiah. Eyzeh ;iwwaron ha ca;tan mevie itto, afillu el mul ha netzach.


מאמינים אובדים רבים סיפרו לי: "למה המחשבה על אבדון היתה מטרידה אותי, כשאני כבר שם!" במובן מסוים הם צודקים: זה אבדון להתעורר כל יום עם ענן של עוגמה תלוי מעל הראש. זה אבדון להישלט בידי הרגל שאי-אפשר לשבור, לחיות כמו חיה, לחפש רק תענוג. לאחר זמן מה, אפילו ההנאה החושנית מביאה תחושת ריקנות. סמים, חיי מין חופשיים ומסיבות הם חסרי משמעות. הם לא גורמים יותר אושר או שימחה. במקום זאת, הם מותירים אותך חולה ובודד, ואתה בוכה: "אני חי באבדון."

 


Maaminim ovdim rabbim sipperu liy: "Lammah ha machashavah ;al avaddon haytah ma;tridah otiy, kshe ani kvar sham!" Be muvan mesuyyam hem tzodqim: zeh avaddon lehit'orer kol yom ;im ;anan shel ;ogmah taluy me ;al ha roosh. Zeh avaddon lehishhale;t bi yedey hergel she iy-efshar lishbor, lichyot kmo chayyah, lechappec raq ta'anug. Le achar zeman mah, afillu ha hanaah ha chushanit meviah techushat reyqanut. Sammim, chayyey miyn chofshiyyim wu mesibbot hem chasrey mashma'ut. Hem loe gormim yoter osher o cimchah. Bi meqom zoot, hem motirim otkha choleh wu boded, we attah bokheh: "Ani chay ba avaddon."


זה אבדון לאבד את האמונה שלך, לאבד כל תקווה, לאבד את המשפחה שלך ואת אהוביך. לבסוף אתה לגמרי לבדך עם האני החוטא שלך. הגישה שלך לאלהים נחסמה, וברור לך לחלוטין שירקת בפניו. אז אתה מעביר כל יום בציפייה ללילה, וכל לילה בציפייה ליום.

 


Zeh avaddon leabbed et ha emunah shelkha, leabbed kol tiqwah, leabbed et ha mishpachah shelkha we et ahuveykha. Le ba sof attah le gamrey levadkha ;im ha ani ha cho;tee shelkha. Ha gishah shelkha le Elohim nechsemah, wu barur lekha la chalu;tin she yaraqta be panayw. Az attah ma'avir kol yom be tzippiyyah le laylah, we kol laylah be tzippiyyah le yom.


כן, חטאת נגד אור מופלא. טעמת מדבר אלהים הנהדר. וכן, אתה צולב את ישוע יום-יום, שם אותו לחרפה. אתה נע הרחק יותר ויותר מן הצלב, עמוק יותר ויותר אל תוך החטא. כן, זה בלתי אפשרי בשביל כל דורש או אהוב או אזהרה על דין אלהים להניע אותך לחזור בתשובה.

 


Ken, cha;taata neged or muflaa. ;Ta'amta mi devar Elohim ha nehdar. We ken, attah tzolev et Yeshua yom-yom, cam oto le cherpah. Attah na harcheq yoter we yoter min ha tzelav, ;amoq yoter we yoter el tokh ha che;t.e. Ken, zeh bilti efshari bishvil kol doresh o ahuv o azharah ;al din Elohim lehania otkha lachazor bi teshuvah.


ועם זאת, בשום מקום בכתובים לא כתוב שזה בלתי אפשרי עבור אלהים לעשות את העבודה הזו בשבילך. ישוע אומר לנו שעם אלהים הכל אפשרי: "מה שנבצר מבני אדם, הוא ביכולתו של אלהים" (לוקס 18 : 27).

 


We ;im zoot, be shum maqom ba Ketuvim loe katuv she zeh bilti efshari ;avur Elohim la'acot et ha ;avodah ha zo bishvilkha. Yeshua omer lanu she ;im Elohim ha kol efshari: "Mah she nivtzar mi bney adam, hue bi yekholto shel Elohim" (Lukas 18:27).


אכן, אף אדם לא תעה רחוק מדי מכדי להינצל בידי האדון, פרט למקרה אחד: האדם שחוטא את החטא הבלתי נסלח. החטא הזה קורה כשמאמין לשעבר לועג לעבודת רוח הקודש בתור עבודת השטן. אדם כזה קרע את ישוע לגמרי מתוך ליבו. למעשה, הוא ניצח על הצליבה שלו עצמו, בכך שהרג במתכוון את כל האהבה והתשוקה לישוע. אדם כזה לא ניתן להשיב.

 


Akhen, af adam loe ta'ah rachoq mi day lehinnatzel bi yedey ha Adon, pra;t la miqreh echad: ha adam she cho;tee et ha che;t.e ha bilti nislach. Ha che;t.e ha zeh qoreh kshe maamin le-she-;avar lo'eg la ;avodat Ruach ha Qodesh be tor ;avodat ha ca;tan. Adam ka zeh qara et Yeshua le gamrey mi tokh libbo. Le ma'aceh, hue nittzach ;al ha tzelivah shello ;atzmo, be kakh she harag be mitkawwen et kol ha ahavah we ha teshuqah le Yeshua. Adam ka zeh loe nittan lehashiv.


כמובן, אלו שמפחדים שחטאו בלא יכולת להיסלח למעשה לא חטאו. איך אני יודע את זה? ההוכחה היא בעובדה שהם מודאגים בגלל זה. אתם מבינים, לבצע את החטא שעליו אין סליחה מצריך מצפון שקהה לחלוטין. במקרה כזה, אהבתו של אדם לישוע מוחלפת בשנאה גמורה כלפי אלהים. אותו אדם מנפנף את אגרופו בפני אלהים, באומרו: "אני לעולם לא רוצה לשמוע ממך שוב." הוא אפילו מתגרה באלהים לשלוח אותו לאבדון. אדם כזה שונא את כל מה שקדוש וטהור. והוא מחפש הזדמנויות לצלוב את ישוע מחדש. הוא לועג לכל מה שקשור באלהים, כמו הטענה: "ישוע היה שכבן עם גברים."

 


Ka muvan, ellu she mafchidim she cha;t.u be loe yekholet lehissalach le ma'aceh loe cha;t.u. Eykh ani yodea et zeh? Ha hokhachah hie ba ;uvdah she hem mud.agim biglal zeh. Attem mevinim, levattzea et ha che;t.e she ;alayw eyn selichah matzrikh matzpun she qeheh la chalu;tin. Be miqreh ka zeh, ahavato shel adam le Yeshua muchlefet be cin.ah gemurah ke lappey Elohim. Oto adam menafnef et egrofo bi pney Elohim, be omro: "Ani le ;olam loe rotzeh lishmoa mimmekha shuv." Hue afillu mitgareh be Elohim lishloach oto la avaddon. Adam ka zeh conee et kol mah she qadosh we ;tahor. We hue mechappec hizdamnuyyot litzlov et Yeshua me chadash. Hue lo'eg le kol mah she qashur be Elohim, kmo ha ;ta'anah: "Yeshua hayah shakhvan ;im gevarim."


אם אתה חושב שחטאתה את החטא הבלתי נסלח, שקול את פרק 30 של ירמיה. הפרק כולו עוסק בטענות אלהים נגד ישראל. האדון אומר לעמו: הוענק לכם כל כך הרבה אור. בירכתי אתכם והצעתי לכם הבטחות ברית מדהימות. אבל אתם הגבתם בלסוב אליי את גביכם.

 


Im attah choshev she cha;taatah et ha che;t.e ha bilti nislach, sheqol et pereq 30 shel Yirmeyah. Ha pereq kullo ;oseq be ;ta'anot Elohim neged Yicrael. Ha Adon omer le ;ammo: Ho'onaq lakhem kol kakh harbeh or. Berakhti etkhem we hittza'ti lakhem hav;tachot berit madhimot. Aval attem hegavtem be lasov elay et gabbeykhem.


ירמיה ניבא עליהם: "כי כה אמר יהוה: אנוש לשברך, נחלה מכתך. אין דן דינך למזור, רפאות תעלה אין לך. כל מאהביך שכחוך, אותך לא ידרשו, כי מכת אויב הכיתיך, מוסר אכזרי על רב עונך, עצמו חטאתיך. מה תזעק על שברך, אנוש מכאבך על רב עונך, עצמו חטאתיך, עשיתי אלה לך." (ירמיה 30 : 12 - 15)

 


Yirmeyah nibbaa ;aleyhem: "Kiy koh amar Yahweh: Anu:sh le shivrekh, nachlah makkatekh. Eyn dan di:nekh le mazo:r, refuo:t te'alah eyn lakh. Kol meahavayikh shekhechu:kh, o:takh loe yidreshu, kiy makkat o:yev hikki:ti:kh, mu:sar akhzari ;al rov ;awonekh, ;atzmu cha;tteotayikh. Mah tiz'aq ;al shivrekh, anu:sh makh.ovekh ;al rov ;awonekh, ;atzmu cha;tteotayikh, ;aci:ti elleh lakh." (Yirmeyah 30:12-15)


האדון אמר, למעשה: חטאיכם הנוראים גרמו לכם להיות חולים ונגועים. הפכתם למרוטים לגמרי. ועכשיו הפצע שלכם כל כך עמוק שלא ניתן לרפאו. שום תרופה לא תעזור לכם.

 


Ha Adon amar, le ma'aceh: Cha;taeykhem ha noraim garmu lakhem lihyot cholim wu negu'im. Hafakhtem li meru;tim le gamrey. We ;akhshayw ha petza shellakhem kol kakh ;amoq she loe nittan lerappeo. Shum trufah loe ta'azor lakhem.


ועם זאת, דבר אלהים מתכוון כאן לתרופה אנושית. שום כוח בעולם יכול לרפא כזה פצע. זה יהיה לגמרי בלתי אפשרי. אבל הכל אפשרי עם אלהים. רק שני פסוקים מאוחר יותר, האדון אומר לאותם אנשים חסרי מרפא: "כי אעלה ארכה לך, וממכותיך ארפאך, נאם יהוה, כי נדחה קראו לך: 'ציון היא, דרש אין לה'." (פסוק 30 : 17)

 


We ;im zoot, devar Elohim mitkawwen kaan li trufah enoshit. Shum koach ba ;olam yakhol lerappee ka zeh petza. Zeh yihyeh le gamrey bilti efshari. Aval ha kol efshari ;im Elohim. Raq shney pesuqim meuchar yoter, ha Adon omer le otam anashim chasrey marpee: "Kiy a'aleh arukhah lakh, wu mi makko:tayikh erpaekh, neum Yahweh, kiy niddachah qar.u lakh: 'Tziyyo:n hie, doresh eyn lahh'." (pasuq 30:17)


אלהים אמר לעמו: כולם ויתרו עליכם, ואמרו שהלכתם רחוק מדי. הם רואים אתכם כילדים אבודים, חסרי תקווה ונטושים. אבל בגלל זה, אני עומד לרפא אתכם. כולם אומרים שאתם מנודים, שיכורים לשעבר, לא מוצלחים. אבל אני עומד לחדש אתכם. אני ארחם עליכם, וארפא את כל פצעיכם.

 


Elohim amar le ;ammo: Kullam witteru ;aleykhem, we amru she halakhtem rachoq mi day. Hem roim etkhem ki yeladim avudim, chasrey tiqwah wu ne;tushim. Aval biglal zeh, Ani ;omed lerappee etkhem. Kullam omrim she attem menuddim, shikkorim le-she-;avar, loe mutzlachim. Aval Ani ;omed lechaddesh etkhem. Ani arachem ;aleykhem, we arappee et kol petza'eykhem.


זה בדיוק מה שהאדון עשה עבור מרי תומאס. אנשים כבר ויתרו עליה, אפילו חבריה שאהבו אותה. הם פשוט לא יכלו להתמודד עם מצבה חסר התקווה. הם ראו בה זונה אלכוהוליסטית וחסרת חרטה, והאמינו שאלהים מסר אותה לחטאיה. הם אמרו: "ג'יימס צריך להתגרש ממנה ולשים אותה במוסד." אפילו ג'יימס המסור איבד חלק מתקוותו חסרת הגבולות. בנקודה מסוימת, הוא התוודה בפני: "אני מרגיש כל כך חסר אונים. אני לא יודע אם היא אי-פעם תתגבר על זה."

 


Zeh be diyyuq mah she ha Adon ;acah ;avur Mary Thomas. Anashim kvar witteru ;aleyha, afillu chavereyha she ahavu otahh. Hem pashu;t loe yakhlu lehitmoded ;im mattzavahh chasar ha tiqwah. Hem rau bahh zonah alkoholistit we chasrat chara;tah, we heeminu she Elohim masar otahh la cha;taeyha. Hem amru: "James tzarikh lehitgaresh mimmennahh we lacim otahh be mosad." Afillu James ha masur ibbed cheleq mi tiqwato chasrat ha gevulot. Bi nequddah mesuyyemet, hue hitwaddeh be panay: "Ani margish kol kakh chasar onim. Ani loe yodea im hie iy-pa'am titgabber ;al zeh."


אהובים, העולם עשוי לוותר עליכם. אפילו המשפחה והחברים שלכם עשויים לוותר עליכם. אבל אלהים מבטיח: אני לעולם לא אוותר עליכם. אני עומד להציל אתכם, ולרפא כל פצע בגוף ובנפש שלכם.

 


Ahuvim, ha ;olam ;acuy lewatter ;aleykhem. Afillu ha mishpachah we ha chaverim shellakhem ;acuyim lewatter ;aleykhem. Aval Elohim mav;tiach: Ani le ;olam loe awatter ;aleykhem. Ani ;omed lehattzil etkhem, wu lerappee kol petza ba guf wu ba nefesh shellakhem.


שום דבר שאף אחד אמר נגע בליבה של מרי. אהבה לא יכלה לגעת בה, ולא פחד ולא רחמים. אבל נס החל לקרות עבור האישה חסרת התקווה הזו, כשבכתה בכי עמוק ופנימי. הבכי שלה הכיל רק שתי מילים: "אדון, עזור." בנקודה הזו, מרי לא יכלה אפילו להתפלל. היא לא יכלה להביא את עצמה לפנות אל אלהים. ועם זאת, שוב ושוב, עמוק בליבה, היא בכתה: "ישוע, עזור לי." לבסוף היא החלה ממש לאמר את המילים בקול: "אדון, אני כל כך רחוק למטה, כל כך עמוק בתוך חטא. בבקשה, עזור לי."

 


Shum davar she af echad amar naga be libbahh shel Mary. Ahavah loe yakhlah laga'at bahh, we loe pachad we loe rachamim. Aval nes hechel liqrot ;avur ha ishhah chasrat ha tiqwah ha zo, kshe bakhtah bekhi ;amoq wu penimi. Ha bekhi shellahh hekhil raq shtey millim: "Adon, ;azor." Ba nequddah ha zo, Mary loe yakhlah afillu lehitpallel. Hie loe yakhlah lehavie et ;atzmahh lifnot el Elohim. We ;im zoot, shuv we shuv, ;amoq be libbahh, hie bakhtah: "Yeshua, ;azor liy." Le ba sof hie hechelah mammash loomar et ha millim be qol: "Adon, ani kol kakh rachoq le ma;ttah, kol kakh ;amoq be tokh che;t.e. Be baqqashah, ;azor liy."


הבכי של מרי מהדהד את הפצרתו של דוד המלך מהאדון: "ממעמקים קראתיך, יהוה" (תהלים 130 : 1). "בצרתה לי קראתי, ויענני" (תהלים 120 : 1). כמו דוד, מרי הביעה את הבכי שלה. ואלהים שמע אותה.

 


Ha bekhi shel Mary mehadhed et haftzarto shel Dawid ha melekh me ha Adon: "Mi ma'amaqqi:m qeraati:kha, Yahweh" (Tehillim 130:1). "Ba tzaratah liy qaraati, wa-ya'aneniy" (Tehillim 120:1). Kmo Dawid, Mary hibbi'ah et ha bekhi shellahh. We Elohim shama otahh.


יום אחד, לפתע פתאום, דמעות החלו לזלוג מפניה של מרי. רוח הקודש מילא את החדר, וכל פחדיה האצורים של מרי, כל חוסר התקווה החל לצאת החוצה בשטף. הכוח של סליחת המשיח הציף את נפשה, ושטף החוצה את כל הזוהמה, הכעס והאשמה. בתוך זמן קצר, אושר מילא את נפשה, והיא החלה לצחוק ולשמוח. כולנו הבטנו בתדהמה באישה המחודשת הזו מניפה את זרועותיה ומהללת את אלהים. כל מי שהיה נוכח באותו יום, ידע שהאדון החל עבודה מדהימה וחדשה במרי, מקדש אותה ומשנה את חייה.

 


Yom echad, le-feta pit.om, dema'ot hechelu lizlog mi paneyha shel Mary. Ruach ha Qodesh millee et ha cheder, we kol pachadeyha ha atzurim shel Mary, kol choser ha tiqwah hechel latzeet ha chutzah ba she;tef. Ha koach shel selichat ha Mashiach hetzif et nafshahh, we sha;taf ha chutzah et kol ha zuhamah, ha ka'as we ha ashmah. Be tokh zeman qatzar, osher millee et nafshahh, we hie hechelah litzchoq wu licmoach. Kullanu hibba;tnu be tadhemah ba ishhah ha mechuddeshet ha zo menifah et zero'oteyha wu mehallelet et Elohim. Kol miy she hayah nokheach be oto yom, yada she ha Adon hechel ;avodah madhimah we chadashah be Mary, meqaddesh otahh wu meshanneh et chayyeyha.


ג'יימס ומרי חזרו בסופו של דבר לקליפורניה, שם חזרו לעבודת השירות בבתי סוהר. חיי הנישואים והמשפחה שלהם חודשו באופן מופלא. והם חוו את ברכת אלהים המלאה בחייהם.

 


James wu Mary chazru be sofo shel davar le California, sham chazru la ;avodat ha sherut be battey sohar. Chayyey ha niccuim we ha mishpachah shellahem chuddeshu be ofen muflaa. We hem chawu et birkhat Elohim ha meleah be chayyeyhem.


ג'יימס תומאס מת בשנה שעברה. האיש הזה המשיך אל מושיעו בתור משרת נאמן ואוהב. ולאחר מכן, מרי לקחה על עצמה בנאמנות את עבודת השירות בבתי סוהר. לאחר מכן, במרס האחרון, מרי מתה. בחסד וכוח אלהים, מרי תומאס צעדה אל התהילה בתור לוחמת רבת עוצמה עבור ישוע. חייה ועדותה מוכיחים כמו לוקס 18 : 27: "מה שנבצר מבני אדם, הוא ביכולתו של אלהים."

 


James Thomas met ba shanah she ;avrah. Ha ish ha zeh himshikh el Moshi'o be tor mesharet neeman we ohev. Wu le achar mi ken, Mary laqchah ;al ;atzmahh be neemanut et ;avodat ha sherut be battey sohar. Le achar mi ken, ba Mars ha acharon, Mary metah. Be chesed we koach Elohim, Mary Thomas tza'adah el ha tehillah be tor lochemet rabbat ;otzmah ;avur Yeshua. Chayyeyha we ;edutahh mokhichim kmo Lukas 18:27: "Mah she nivtzar mi bney adam, hue bi yekholto shel Elohim." 

ייתכן שהשטן שכנע
אותך שאלהים ויתר עליך.

 

Yittakhen she ha ca;tan shikhnea
otkha she Elohim witter ;aleykha. 

ייתכן שכמו מרי, נפלתה מן החסד. אתה מאמין שאחרים ויתרו עליך, ואתה מרגיש אבוד ושכוח. דוד אומר שאנשים ויתרו גם עליו, באומרו: "לאמר: אלהים עזבו ... כי אין מציל" (תהלים 71 : 11). אז מה דוד עשה? הוא עשה מה שמרי תומאס עשתה. הוא בכה ממעמקי ייאושו: "אלהי, לעזרתי חישה" (ראה פסוק 71 : 12). האדון שמע את קינת דוד וחידש אותו: "אשר הראיתנו צרות רבות ורעות, תשוב תחיינו, ומתהומות הארץ תשוב תעלנו. תרב גדלתי ותסב תנחמני." (תהלים 71 : 20 - 21)

 

Yittakhen she kmo Mary, nafaltah min ha chesed. Attah maamin she acherim witteru ;aleykha, we attah margish avud we shakhuach. Dawid omer she anashim witteru gam ;alayw, be omro: "Leemor: Elohi:m ;azavo ... kiy eyn mattzi:l" (Tehillim 71:11). Az mah Dawid ;acah? Hue ;acah mah she Mary Thomas ;actah. Hue bakhah mi ma'amaqqey yiusho: "Elohay, le ;ezratiy chuyshah" (reeh pasuq 71:12). Ha Adon shama et qinat Dawid we chiddesh oto: "Asher hir.i:tanu tzaro:t rabbo:t we ra'o:t, tashu:v techayyeynu, wu mi teho:mo:t ha aretz tashu:v ta'alenu. Terev gedullatiy we tissov tenachameniy." (Tehillim 71:20-21)


אולי עבריים 6 : 4 - 6 שכנע אותך שלא ניתן לחדש אותך לתשובה. אתה פשוט לא מסוגל להאמין שאלהים יסלח לך על שצלבתה את ישוע יום-יום ושמתה אותו לחרפה. אתה חושב שהחטא שלך עמוק מדי, כובל מדי, על מנת להחלים ממנו.

 


Ulay ;Ivriyyim 6:4-6 shikhnea otkha she loe nittan lechaddesh otkha li teshuvah. Attah pashu;t loe mesuggal lehaamin she Elohim yislach lekha ;al she tzalavtah et Yeshua yom-yom we camtah oto le cherpah. Attah choshev she ha che;t.e shelkha ;amoq mi day, kovel mi day, ;al menat lehachalim mimmennu.


אני אומר לך, לא ציערתה את אלהים יותר מבני ישראל. אלהים קורא לעם הזה קשה עורף ועובד אלילים, בהצהירו: "ויחר אפי בהם ואכלם" (ראה שמות 32: 9 - 10). ועם זאת, הכתובים אומרים שאלהים חזר בו מזעמו נגד עמו. במקום זאת הוא אמר: "למה יאמרו מצרים, לאמר: 'ברעה הוציאם להרג אתם' ... וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו." (שמות 32 : 12, 14)

 


Ani omer lekha, loe tzi'artah et Elohim yoter mi bney Yicrael. Elohim qoree la ;am ha zeh qesheh ;oref we ;oved elilim, be hatzhiro: "We yichar appiy bahem wa-akhallem" (reeh Shmot 32:9-10). We ;im zoot, ha Ketuvim omrim she Elohim chazar bo mi za'mo neged ;ammo. Bi meqom zoot Hue amar: "Lammah yoomru Mitzraym, leemor: 'Be ra'ah ho:tzi:am, laharog otam' ... wa-yinnachem Yahweh ;al ha ra'ah asher dibber la'aco:t le ;ammo." (Shmot 32:12,14)


העובדה היא שכאשר אלהים שומע את הבכי העמוק והמתחרט שלנו, ליבו נע בקרבו. והוא עונה בנאמנות לבכי הזה, מחדש אותנו, מרפא אותנו, ומחדש אותנו לחזור בתשובה.

 


Ha ;uvdah hie she ka asher Elohim shomea et ha bekhi ha ;amoq we ha mitchare;t shellanu, libbo na be qirbo. We Hue ;oneh be neemanut la bekhi ha zeh, mechaddesh otanu, merappee otanu, wu mechaddesh otanu lachazor bi teshuvah.


אתה עשוי להתפתות להפסיק לבכות אליו. אתה חושב: "אם אלהים יכול למשוך אותי מתוך הבוץ הזה, בוודאי אני יכול לחכות קצת ולהמשיך להנות מהחטא שלי עוד קצת." אבל התנ"ך אומר לנו: "היום יש יום ישועה" (2 קורינתיים 6 : 2). אל תחשוב שאתה יכול לחכות לפעם אחרת לבכות אל האדון. זמן ההתחדשות שלך הוא עכשיו.

 


Attah ;acuy lehitpattot lehafsiq livkot elayw. Attah choshev: "Im Elohim yakhol limshokh otiy mi tokh ha botz ha zeh, bewaddai ani yakhol lechakkot qetzat wu lehamshikh lehanot me ha che;t.e shelliy ;od qetzat." Aval ha Tanakh omer lanu: "Ha yom yesh yom yeshu'ah" (2 Korintiyyim 6:2). Al tachashov she attah yakhol lechakkot le pa'am acheret livkot el ha Adon. Zeman ha hitchaddeshut shelkha hue ;akhshayw.


אז בכה אליו היום. הוא נאמן ויושיע אותך, ויחדש כל מה שהארבה אכלו. הוא מתאווה לתת לך לב חדש והתחלה חדשה. הכל אפשרי איתו!

 


Az bekheh elayw ha yom. Hue neeman we yoshia otkha, wi yechaddesh kol mah she ha arbeh akhlu. Hue mit.awweh latet lekha lev chadash we hatchalah chadashah. Ha kol efshari itto!


---

 


---


זכות שימוש ניתנה ע"י וורלד צ'לנג' (אתגר העולם), ת.ד. 260, לינדל, טקסס 75771 ארה"ב.

 


Zekhut shimmush nittenah ;al-yedey World Challenge (Etgar ha ;Olam), P.O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


מידע של כנסיית טיימס סקואר | מידע לקורא החדש
 

 


Meyda shel knesiyyat Times Square | Meyda la qoree he chadash
 הגבלות העתקה / זכויות יוצרים:
 

 


HAGBALOT HA'ATAQAH / ZEKHUYYOT YOTZRIM:
 

קובץ נתונים זה הוא רכושו הפרטי של "וורלד צ'לנג'" (אתגר העולם). אין לשנותו או לערוך אותו בכל דרך שהיא. אפשר רק להעתיקו בשלמותו להפצה כ"סחורה חופשית" - חינם ללא תשלום. כל העתקה של נתוני הקובץ חייבת להכיל את המודעה בדבר הזכויות השמורות: "כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'". לא ניתן להשתמש בקובץ נתונים זה למכירה או לשיפור כל מוצר אחר שנמכר, ללא רשות של "וורלד צ'לנג'". זה כולל את כל תכולתו, פרט לכמה ציטטות קטנות. נא לתת למקור הבא את הזכות: כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'", לינדל, טקסס, ארה"ב.

 

Qovetz netunim zeh hue rekhusho ha pra;ti shel World Challenge (Etgar ha ;Olam). Eyn leshannoto o la'arokh oto be kol derekh she hie. Efshar raq leha'atiqo bi shelemuto le hafatzah ke "sechorah chofshit" - chinnam leloe tashlum. Kol ha'ataqah shel netuney ha qovetz chayyevet lehakhil et ha moda'ah bi devar ha zekhuyyot ha shemurot: "Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge". Loe nittan lehistammesh be qovetz netunim zeh la mekhirah o le shippur kol mutzar acher she nimkar, leloe reshut shel World Challenge. Zeh kolel et kol tekholato, pra;t le kammah tzitatot qe;tannot. Naa latet la maqor ha baa et ha zekhut: Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge, Lindale Texas USA.


חומר זה נועד אך ורק לשימוש אישי, לא לפרסום ציבורי בדפי רשת אחרים. הרשת החופשית של בית התפילה מחוז לורן מחזיקה בזכויות בלעדיות מאת "וורלד צ'לנג'" בע"מ - לפרסם מסרים אלה בציבור על דף אתר הרשת. הנך רשאי להוריד, להעתיק, להדפיס ולחלק את החומר הזה - כל עוד אינך מפרסם אותו באתר אינטרנט אחר. בכל אופן, הנך רשאי להתחבר לאתר זה ולעיין במסרים אלה.

 


Chomer zeh no'ad akh we raq le shimmush ishi, loe le pirsum tzibburi be dappey reshet acherim. Ha reshet ha chofshit shel beyt ha tefillah Machoz Lorain machaziqah ba zekhuyyot bil'adiyyot me ett World Challenge Inc. - lefarsem mesarim elleh be tzibbur ;al daf atar ha reshet. Hinnekha rashai lehorid, leha'tiq, lehadpis wu lechalleq et ha chomer ha zeh - kol ;od eynkha mefarsem oto be atar Internet acher. Be kol ofen, hinnekha rashai lehitchabber le atar zeh wu le'ayyen bi mesarim elleh.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs

Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999-2004 The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE   |   HEBREW INDEX


Translation: electrosoft@eudoramail.com
This page was last updated 17 February 2004.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series