Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

האנשים האלה היו עם ישוע

 

Ha anashim ha elleh hayu ;im Yeshua


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


ע"י דוד ווילקרסון
17 ספטמבר 2001

 


;al-yedey David Wilkerson
17 September 2001

_______________   _______________


במעשי השליחים, פרק 3, אנו מוצאים את פטרוס ויוחנן ניגשים למקדש להתפלל. ממש מחוץ לשער המקדש ישב מקבץ נדבות שהיה נכה מלידה. האיש הזה מעולם לא הלך אפילו צעד אחד בחייו. היה צורך לשאת אותו אל השער יום-יום, כדי שיוכל לקבץ למחייתו.

 


Be Ma'acey ha Shelichim, pereq 3, anu motz.im et Petros we Yochanan niggashim la Miqdash lehitpallel. Mammash me chutz le sha'ar ha Miqdash yashav meqabbetz nedavot she hayah nakheh mi lidah. Ha ish ha zeh me ;olam loe halakh afillu tza'ad echad be chayyayw. Hayah tzorekh laceet oto el ha sha'ar yom-yom, kedey she yukhal leqabbetz le michyato.


כשמקבץ הנדבות ראה את פטרוס ואת יוחנן מגיעים, הוא ביקש מהם נדבה. פטרוס ענה לו: "כסף וזהב אין לי, אבל את מה שיש לי אתן לך" (מעשי השליחים 3 : 6). ואז פטרוס התפלל עבור מקבץ הנדבות, באומרו: "בשם ישוע המשיח הנצרי, קום ולך!" מיד התרפא האיש. בשמחה גדולה הוא החל לרוץ במקדש, מקפץ באוויר וקורא בקול: "ישוע ריפא אותי!"

 


Kshe meqabbetz ha nedavot raah et Petros we et Yochanan maggi'im, hue biqqesh mehem nedavah. Petros ;anah lo: "Kesef we zahav eyn liy, aval mah she yesh liy etten lekha" (Ma'acey ha Shelichim 3:6). We az Petros hitpallel ;avur meqabbetz ha nedavot, be omro: "Be shem Yeshua ha Mashiach ha Notzri, qum we lekh!" Mi yad hitrappee ha ish. Be cimchah gedolah hue hechel larutz ba Miqdash, meqappetz ba awir we qoree be qol: "Yeshua rippee otiy!"


כל מי שהיה במקדש השתומם על המראה. הם זיהו את האיש בתור הנכה שנהג לקבץ נדבות בשער המקדש במשך שנים. כשפטרוס ויוחנן ראו את ההמונים מתאספים, הם החלו לבשר את האדון. הם דיברו באומץ, בהפצירם: "לכן התחרטו ושובו בתשובה, כדי שיימחו חטאיכם" (פסוק 3 : 19). אלפים נושעו: "רבים מהשומעים את הדבר האמינו, ומספרם היה כחמשת אלפים איש" (פסוק 4 : 4).

 


Kol miy she hayah ba Miqdash hishtomem ;al ha mar.eh. Hem zihu et ha ish be tor ha nakheh she nahag leqabbetz nedavot be sha'ar ha Miqdash be meshekh shanim. Kshe Petros we Yochanan rau et ha hamonim mit.assefim, hem hechelu levaccer et ha Adon. Hem dibberu be ometz, be haftzirim: "Lakhen hitchar;tu we shuvu bi teshuvah, kedey she yimmachu cha;taeykhem" (pasuq 3:19). Alafim nosh'u: "Rabbim me ha shom'im et ha davar heeminu, wu misparam hayah ke chameshet alafim ish" (pasuq 4:4).


ועם זאת, בעוד פטרוס ויוחנן בישרו, "באו אליהם הכוהנים, כועסים היו" (פסוקים 4 : 1 - 2). הרועים הטועים האלו כעסו שאלהים חולל נס דרך תלמידיו של ישוע, והם הגיבו בכליאתם של פטרוס ויוחנן. ביום הבא הם הובאו לבית המשפט, וכל בעל סמכות בירושלים היה נוכח: "חנן הכוהן הגדול וקיפא ויוחנן ואלכסנדר ובני משפחות הכוהנים הגדולים נאספו יחד (פסוק 4 : 6). האנשים הנישאים והחשובים האלה שאלו את התלמידים: "באיזה כוח או באיזה שם עשיתם את זאת?" (פסוק 4 : 7)

 


We ;im zoot, be ;od Petros we Yochanan bicceru, "bau aleyhem ha kohanim, ko'asim hayu" (pesuqim 4:1-2). Ha ro'im ha ;to'im ha ellu ka'asu she Elohim cholel nes derekh talmidayw shel Yeshua, we hem hegivu bi keliatam shel Petros we Yochanan. Ba yom ha baa hem huv.u le beyt ha mishpa;t, we kol ba'al samkhut bi Yerushalaym hayah nokheach: "Chanan ha kohen ha gadol we Kaifaa we Yochanan we Alexander wu bney mishpachot ha kohanim ha gedolim neesfu yachad" (pasuq 4:6). Ha anashim ha niccaim we ha chashuvim ha elleh shaalu et ha talmidim: "Be eyzeh koach o be eyzeh shem ;acitem et zoot?" (pasuq 4:7)


איזו שאלה מתחסדת! האנשים האלה ידעו בדיוק באיזה שם הם בישרו. הם ראו איש נכה מתרוצץ וקרא בקול שישוע ריפא אותו. הם ראו חמשת אלפים איש מתוודים על חטאיהם וקוראים בשם ישוע לטהר אותם. הם אפילו ראו כמה כוהנים מהשורות שלהם, מתוודים על שעזרו לצלוב את בן האלהים. הכוהנים האלה היו מוכרחים לדעת שהיה כוח בשם ישוע, אבל בכוונה הם עיוורו את עצמם לעובדה הזו.

 


Eyzo sheelah mitchassedet! Ha anashim ha elleh yad'u be diyyuq be eyzeh shem hem bicceru. Hem rau ish nakheh mitrotzetz we qoree be qol she Yeshua rippee oto. Hem rau chameshet alafim ish mitwaddim ;al cha;taeyhem we qor.im be shem Yeshua le;taher otam. Hem afillu rau kammah kohanim me ha shurot shellahem, mitwaddim ;al she ;azru litzlov et Ben ha Elohim. Ha kohanim ha elleh hayu mukhrachim lada'at she hayah koach be shem Yeshua, aval be kawwanah hem ;iwweru et ;atzmam la ;uvdah ha zo.


לפתע ליבו של פטרוס התמלא ברוח הקודש. הוא ענה לכוהנים: "שמו ישוע המשיח הנצרי, האיש שצלבתם לפני כמה שבועות. אלהים הקים אותו מהמתים, ועכשיו הוא הכוח שריפא את האיש הזה. אי-אפשר להיוושע באף שם אחר. אתם תאבדו אם לא תקראו בשם המשיח." (ראה פסוקים 4 : 9 - 21)

 


Le-feta libbo shel Petros hitmallee be Ruach ha Qodesh. Hue ;anah la kohanim: "Shemo Yeshua ha Mashiach ha Notzri, ha ish she tzelavtem lifney kammah shavu'ot. Elohim heqim oto me ha metim, we ;akhshayw Hue ha koach she rippee et ha ish ha zeh. Iy-efshar lehiwwasha be af shem acher. Attem teabbedu im loe tiqreu be shem ha Mashiach." (reeh pesuqim 4:9-21)


כוהני המקדש ישבו המומים. הכתובים אומרים: "הם השתוממו [התפעלו מהם] וזיהו אותם, שבעבר היו יחד עם ישוע" (פסוק 4 : 13). הביטוי "זיהו אותם" בא ממילת שורש שמשמעותה "להיות נודע, להתבלט באמצעי מסויים". איזשהו כוח אחז בפטרוס וביוחנן, וזה הבדיל אותם מכל אחד אחר שהופיע באותו בית משפט. הכוח הזה היה כל כך ברור לכולם, ולכוהנים "לא היה מה לטעון" (פסוק 4 : 14).

 


Kohaney ha Miqdash yashvu hamumim. Ha Ketuvim omrim: "Hem hishtomemu [hitpa'alu mehem] we zihu otam, she be ;avar hayu yachad ;im Yeshua" (pasuq 4:13). Ha bi;ttuy "zihu otam" baa mi millat shoresh she mashma'utahh "lihyot noda, lehitballe;t be emtza'i mesuyyam". Eyzeshehu koach achaz be Petros wu be Yochanan, we zeh hivdil otam mi kol echad acher she hofia be oto beyt mishpa;t. Ha koach ha zeh hayah kol kakh barur le kullam, we la kohanim "loe hayah mah li;t'on" (pasuq 4:14).


מה היה התו שהבדיל את פטרוס ואת יוחנן? זו הייתה הנוכחות של ישוע. הם נידמו לישוע בהופעתו וברוחו. כוהני המקדש הבינו: צלבנו את ישוע, אבל למרות זאת הוא עדיין מדבר היום, מחולל ניסים, מבשר חזרה בתשובה, נע בקרב העם - דרך שני האנשים הלא מלומדים האלה.

 


Mah hayah ha taw she hivdil et Petros we et Yochanan? Zo haytah ha nokhechut shel Yeshua. Hem nidmu le Yeshua be hofa'to wu be Rucho. Kohaney ha Miqdash hevinu: Tzalavnu et Yeshua, aval lamrot zoot Hue ;adayin medabber ha yom, mecholel nissim, mebaccer chazarah bi teshuvah, na be qerev ha ;am - derekh shney ha anashim ha loe melummadim ha elleh.


ממש באותה שעה פטרוס ויוחנן מילאו את מצוותו של ישוע להעיד עליו "מתחיל בירושלים". אתם רואים שהם העידו דרך נוכחות ישוע בחייהם. אני מאמין שעדותו של אלהים מלאת העוצמה תהיה כזו באחרית הימים האלו. זה לא יבוא דרך בישור בלבד, אלא גם דרך גברים ונשים אשר "היו יחד עם ישוע", שמסתגרים יחד איתו, מבלים זמן בנוכחותו, מחפשים אותו מכל הלב והנשמה. רוח הקודש יבדיל משרתים כאלה בעזרת כוחו, והעולם יאמר עליהם: "האיש הזה היה עם המשיח."

 


Mammash be otahh sha'ah Petros we Yochanan milleu et mitzwato shel Yeshua leha'id ;alayw "matchil bi Yerushalaym". Attem roim she hem he'idu derekh nokhechut Yeshua be chayyeyhem. Ani maamin she ;eduto shel Elohim meleat ha ;otzmah tihyeh ka zo be acharit ha yamim ha ellu. Zeh loe yavoe derekh biccur bilvad, ellaa gam derekh gevarim we nashim asher "hayu yachad ;im Yeshua", she mistaggerim yachad itto, mevallim zeman be nokhechuto, mechappecim oto mi kol ha lev we ha neshamah. Ruach ha Qodesh yavdil mesharetim ka elleh be ;ezrat kocho, we ha ;olam yoomar ;aleyhem: "Ha ish ha zeh hayah ;im ha Mashiach."


להלן ארבעה סימנים המבדילים את אלו שהיו יחד עם ישוע:

 


Le-hallan arba'ah simanim ha mavdilim et ellu she hayu yachad ;im Yeshua: 

1. הם רעבים למידה
גדולה יותר מישוע.

 

1. Hem re'evim le middah
gedolah yoter mi Yeshua. 

לאלו שמבלים זמן עם ישוע לא מסוגלים לקבל די הצורך ממנו. הלבבות שלהם זועקים שוב ושוב להכיר את האדון טוב יותר, להתקרב אליו ולגדול בהכרת דרכיו.

 

La ellu she mevallim zeman ;im Yeshua loe mesuggalim leqabbel dey ha tzorekh mimmennu. Ha levavot shellahem zo'aqim shuv we shuv lehakkir et ha Adon ;tov yoter, lehitqarev elayw we ligdol be hakkarat derakhayw.


שאול מצהיר: "לכל אחד ואחד מאיתנו הוענק חסד כפי המידה שהעניק לו המשיח" (אפסיים 4 : 7). "אלהים העניק לכל אדם את מידת האמונה" (רומיים 12 : 3). מה היא אותה מידה שעליה מדבר שאול? פירוש הדבר הוא כמות מוגבלת. במילים אחרות, כולנו קיבלנו כמות מסויימת מהידע המושיע על ישוע.

 


Shaul matzhir: "Le kol echad we echad me ittanu ho'onaq chesed ke-fiy ha middah she he'eniq lo ha Mashiach" (Efesiyyim 4:7). "Elohim he'eniq le kol adam et middat ha emunah" (Romiyyim 12:3). Mah hie otahh middah she ;aleyha medabber Shaul? Perush ha davar hue kammut mugbelet. Be millim acherot, kullanu qibbalnu kammut mesuyyemet me ha yeda ha moshia ;al Yeshua.


עבור כמה מאמינים, במידה היסודית הזו מסתכם כל חפצם. הם רוצים רק מספיק מישוע על מנת להחלץ ממשפט, לחוש שנסלח להם, לשמור על מוניטין טוב, לסבול שעה בכנסייה בכל יום ראשון. אנשים כאלה הם ב-"מצב של אחזקה". הם ממלאים עבור ישוע רק את הדרישות השטחיות: ביקורים בכנסייה, תפילה יומית ממולמלת, אולי מבט חטוף בכתבי הקודש. בקיצור, משיחיים כאלה נמנעים מלהתקרב קרוב מדי לישוע. הם יודעים שאם יקראו את דבר האלהים מספיק, או יעבירו זמן כלשהו בתפילה, יבוא רוח הקודש וידרוש דרישות מהחיים שלהם. והדבר היחיד שהם לא רוצים לשנות הוא אורח החיים שלהם. בראשם הם חושבים שהיכרות טובה יותר עם ישוע מסכנת את כל מה שחשוב להם בחיים.

 


;Avur kammah maaminim, ba middah ha yesodit ha zo mistakkem kol cheftzam. Hem rotzim raq maspiq mi Yeshua ;al menat le hechaletz mi mishpa;t, lachush she nislach lahem, lishmor ;al moni;tin ;tov, lisbol sha'ah ba knesiyyah be kol Yom Rieshon. Anashim ka elleh hem be "mattzav shel achzaqah". Hem memalleim ;avur Yeshua raq et ha derishot ha she;tachiyyot: biqqurim ba knesiyyah, tefillah yomit memulmelet, ulay mabba;t cha;tuf be Kitvey ha Qodesh. Be qittzur, Meshichiyyim ka elleh nimna'im mi lehitqarev qarov mi day le Yeshua. Hem yod'im she im yiqreu et devar ha Elohim maspiq, o ya'aviru zeman kolshehu bi tefillah, yavoe Ruach ha Qodesh we yidrosh derishot me ha chayyim shellahem. We ha davar ha yachid she hem loe rotzim leshannot hue orach ha chayyim shellahem. Be roosham hem choshvim she hikkarut ;tovah yoter ;im Yeshua mesakkenet et kol mah she chashuv lahem ba chayyim.


ואולם שאול חפץ את זאת עבור כל מאמין: "והוא נתן את אלה להיות שליחים... נביאים... מבשרים... רועים ומורים, כדי להכשיר את הקדושים... עד כי נגיע כולנו... אל ידיעת בן האלהים, אל האדם השלם, אל שיעור קומתו המלא של המשיח. וכך לא נהיה עוד ילדים נידפים ומטלטלים ברוח של כל תורה המופצת על-ידי בני אדם בעורמה ובתרמית כדי להטעות, אלא נדבר את האמת באהבה ונגדל בכל דבר אל המשיח, אשר הוא הראש." (אפסיים 4 : 11 - 15)

 


We ulam Shaul chafetz et zoot ;avur kol maamin: "We Hue natan et elleh lihyot shelichim... neviim... mevaccerim... ro'im we morim, kedey lehakhshir et ha qedoshim... ;ad kiy naggia kullanu... el yedi'at Ben ha Elohim, el ha adam ha shalem, el shi'ur qomato ha malee shel ha Mashiach. We ken loe nihyeh ;od yeladim niddafim wu mi;ttal;telim be ruach shel kol torah ha mufetzet ;al-yedey bney adam be ;ormah wu be tarmit kedey leha;t'ot, ellaa nedabber et ha emet be ahavah wu nigdal be kol davar el ha Mashiach, asher Hue ha roosh." (Efesiyyim 4:11-15)


שאול אומר למעשה: אלהים נתן לכם את המתנות הרוחניות האלו, כדי שתתמלאו ברוחו של המשיח. זה העניין הכי חשוב, מכיוון שאנשים מתעים באים לשדוד אתכם מן האמונה שלכם. אם אתם מושרשים במשיח ומתבגרים בו, שום תורה מתעה לא תתעה אתכם לעולם. ואולם הדרך היחידה לגדול היא בכך שנרצה יותר מישוע.

 


Shaul omer le ma'aceh: Elohim natan lakhem et ha mattanot ha ruchaniyyot ha ellu, kedey she titmalleu be Rucho shel ha Mashiach. Zeh ha ;inyan hakhi chashuv, mi keywan she anashim mat'im baim lishdod etkhem min ha emunah shellakhem. Im attem mushrashim ba Mashiach wu mitgabberim bo, shum torah mat'ah loe tat'eh etkhem le ;olam. We ulam ha derekh ha yechidah ligdol hie be kakh she nirtzeh yoter mi Yeshua.


לא כל משיחי שואף לסוג כזה של בגרות. מאמינים רבים מעדיפים בשורה שמדברת רק על חסד, אהבה וסליחה. כמובן אלו אמיתות תנ"כיות מופלאות. אבל לפי שאול, הן מכילות חלב יסודי, ולא בשר שנזקק בחיים הבוגרים. איך תוכלו לגדול אל שיעור קומתו המלא של המשיח, אם אתם מסרבים לבשורה, שמגרה אתכם לחפש את האדון ולצעוד בקדושתו?

 


Loe kol Meshichi shoef le sug ka zeh shel bagrut. Maaminim rabbim ma'adifim becorah she medabberet raq ;al chesed, ahavah wu selichah. Ka muvan ellu amittot Tanakhiyyot muflaot. Aval le-fiy Shaul, hen mekhilot chalav yesodi, we loe bacar she nizqaq ba chayyim ha bogrim. Eykh tukhlu ligdol el shi'ur qomato ha malee shel ha Mashiach, im attem mesarvim la becorah, she megareh etkhem lechappec et ha Adon we litz'od bi qedushhato?


האיגרת אל העבריים מספרת: "הנה בזמן שעליכם להיות כבר מורים, שוב צריכים אתם למישהו שילמד אתכם את ראשית יסודות דברי האלהים, ונהייתם זקוקים לחלב ולא למזון מוצק. הן כל מי שמאכלו חלב, איננו מבין בדברי צדק, כי עודנו תינוק. אך המאכל המוצק הוא למבוגרים, אלה אשר חושיהם הורגלו על-ידי הניסיון המעשי להבחין בין טוב לרע." (עבריים 5 : 12 - 14)

 


Ha iggeret el ha ;Ivriyyim mesapperet: "Hinneh bi zeman she ;aleykhem lihyot kvar morim, shuv tzerikhim attem le miyshehu she yelammed etkhem et reeshit yesodot devrey ha Elohim, we nihyeytem zequqim le chalav we loe le mazon mutzaq. Hen kol miy she maakhalo chalav, eynennu mevin be divrey tzedeq, kiy ;odennu tinoq. Akh ha maakhal ha mutzaq hue la mevuggarim, elleh asher chusheyhem hurgelu ;al-yedey ha nissayon ha ma'aci lehavchin beyn ;tov le ra." (;Ivriyyim 5:12-14)


הכותב רוצה לאמר: התעכבתם מספיק זמן על בישור ולימוד טוב. עכשיו כבר הייתם אמורים להיות מורים בעצמכם. אבל עדיין, לאחר כל השנים האלו, אתם באותו מקום שבו הייתם ביום שבו נושעתם. אתם לא יודעים כלום על המזון המוצק של דבר האלהים. אתם עדיין בתהליך התבגרות, לא בוגרים לגמרי בצידקתו.

 


Ha kotev rotzeh loomar: Hit'akkavtem maspiq zeman ;al biccur we limmud ;tov. ;Akhshayw kvar heyitem amurim lihyot morim be ;atzmekhem. Aval ;adayin, le achar kol ha shanim ha ellu, attem be oto maqom she bo heyitem ba yom she bo nosha'tem. Attem loe yod'im klum ;al ha mazon ha mutzaq shel devar ha Elohim. Attem ;adayin be tahalikh hitbaggerut, loe bogrim le gamrey be tzidqato.


עצוב לדעת, זו הסיבה לכך שמשיחיים רבים נופלים בכל פח רוחני שנקרה על דרכם. הם מותעים בנקל, רודפים אחרי האיוולת. אבל המאמין הבוגר לא ניתן להזיז בקלות ממקום התפילה שלו. הוא יודע ששם נמצאת התעוררות אמיתית, וההבנה שלו גדלה בהתמדה, כיוון שהוא מבלה זמן איכות עם ישוע.

 


;Atzuv lada'at, zo ha sibbah le kakh she Meshichiyyim rabbim noflim be kol pach ruchani she niqreh ;al darkham. Hem mut'im be naqel, rodfim acharey ha iwwelet. Aval ha maamin ha boger loe nittan lehaziz be qallut mi meqom ha tefillah shello. Hue yodea she sham nimtzeet hit'orerut amittit, we ha havanah shello gadlah be hatmadah, keywan she hue mevalleh zeman eykhut ;im Yeshua.


קוראים רבים ברשימת הדואר שלנו הביעו תיסכול בגלל הכנסייה חסרת החיים שלהם או הדרשות המתות של הרועה שלהם. הם כותבים: "אנחנו לא מוצאים התחברות שיש בה אש. אנחנו רעבים, אבל אנחנו לא גדלים." חלק מהאנשים מסיימים את מכתביהם בנימה מתלוננת, אבל יש אחרים שממשיכים ומספרים שהחליטו פשוט לבלות יותר זמן עם ישוע, בתפילה ובקריאת דבר אלהים. ניתן בנקל להבדיל את המכתבים שלהם ממכתבים אחרים. רוח המשיח נוגה מכל שורה.

 


Qor.im rabbim bi reshimat ha doar shellanu hibbi'u tiskul biglal ha knesiyyah chasrat ha chayyim shellahem o ha derashot ha metot shel ha ro'eh shellahem. Hem kotvim: "Anachnu loe motz.im hitchabberut she yesh bahh esh. Anachnu re'evim, aval anachnu loe gedelim." Cheleq me ha anashim mesayyemim et mikhtaveyhem be nimah mitlonenet, aval yesh acherim she mamshikhim wu mesapperim she hecheli;tu pashu;t levallot yoter zeman ;im Yeshua, bi tefillah wu bi qeriat devar Elohim. Nittan be naqel lehavdil et ha mikhtavim shellahem mi mikhtavim acherim. Ruach ha Mashiach nogeahh mi kol shurah.


אתם בוודאי מכירים כאלו משרתים. הם תמיד חפצים לחלוק אמת חדשה, שלמדו בזמן שהיו עם האדון. אחרי הכל, מה שלא ממלא את הלב שלנו, לא מסוגל להישאר בפנים, אלא חייב לצאת אל החיים שלנו. ומנגד, הקשיבו לדבריהם של משיחיים אחרים. הם מקובעים על ספורט, סרטים, טלוויזיה, אינטרנט, אופנה, סגנון שיער. קל לאמר מה מכלה את רוב הזמן והכוחות שלהם.

 


Attem bewaddai makkirim ka ellu mesharetim. Hem tamid chafetzim lachaloq emet chadashah, she lamdu bi zeman she hayu ;im ha Adon. Acharey ha kol, mah she loe memallee et ha lev shellanu, loe mesuggal lehishhaer bifnim, ellaa chayyav latzeet el ha chayyim shellanu. Wu mi neged, haqshivu le divreyhem shel Meshichiyyim acherim. Hem mequbba'im ;al sport, sera;tim, televisiah, Internet, ofanah, signon ce'ar. Qal loomar mah mekhalleh et rov ha zeman we ha kochot shellahem.


אבל אלה שכבר "סגורים" על ישוע, נמצאים בתהליך של הכנה לאחרית הימים. הם כבר מקבלים את הנחמה של ישוע, עמוק בנשמם. ולמרות שהעולם כולו בבהלה, המאמינים האלה נותרים שלווים.

 


Aval elleh she kvar "segurim" ;al Yeshua, nimtzaim be tahalikh shel hakhanah le acharit ha yamim. Hem kvar meqabbelim et ha nechamah shel Yeshua, ;amoq bi neshamam. We lamrot she ha ;olam kullo be behalah, ha maaminim ha elleh notarim shalwim. 

2. יש בהם אומץ לב קדוש
סמכות רוחנית.

 

2. Yesh bahem ometz lev qadosh
we samkhut ruchanit. 

ככל שמישהו מבלה עם ישוע, כן אותו אדם יהפוך להיות כמוהו בטהרה, קדושה ואהבה. ברגע מסויים, אורח חייו הטהור מניב בו אומץ רב כלפי אלהים. הכתובים אומרים: "נסו ואין רדף רשע, וצדיקים כפיר יבטח" (משלי 28 : 1). מקורה של המילה "יבטח" הוא ביטחון. כזה ביטחון ראו כוהני המקדש בפטרוס וביוחנן.

 

Ke kol she miyshehu mevalleh ;im Yeshua, ken oto adam yahafokh lihyot kamohu be ;tohorah, qedushhah we ahavah. Ba rega she mesuyyam, orach chayyayw ha ;tahor meniv bo ometz rav ke lappey Elohim. Ha Ketuvim omrim: "Nasu we eyn rodef rasha, we tzaddi:qi:m ki kefi:r yiv;tach" (Mishley 28:1). Meqorahh shel ha millah "yiv;tach" hue bi;ttachon. Ka zeh bi;ttachon rau kohaney ha miqdash be Petros we Yochanan.


התנ"ך לא נכנס לפרטים במחזה הזה. ועם זאת, אני מבטיח לכם, המנהיגים הדתיים הפכו את כל ההתרחשות לאירוח צבעוני וטקסי. ראשית כבשו נכבדי העיר את מושבי הקטיפה שלהם בדומייה. לאחר מכן באו קרוביהם. לבסוף, ברגע של ציפייה מהוסה, צעדו פנימה הכוהנים הגדולים בגלימותיהם. כולם השתחוו כשחלפו הכוהנים על פניהם, צועדים בנוקשות במעבר אל כס המשפט.

 


Ha Tanakh loe nikhnas la pra;tim ba machazeh ha zeh. We ;im zoot, ani mav;tiach lakhem, ha manhigim ha datiyyim hafkhu et kol ha hitrachashut le eruach tziv'oni we ;tiqsi. Reeshit kavshu nikhbadey ha ;ir et moshavey ha qe;tifah shellahem be dumiyyah. Le achar mi ken bau qeroveyhem. Le ba sof, be rega shel tzippiyyah mehusah, tza'adu penimah ha kohanim ha gedolim bi glimoteyhem. Kullam hishtachawu kshe chalfu ha kohanim ;al peneyhem, tzo'adim be nuqshut ba ma'avar el kes ha mishpa;t.


כל זה נועד לאיים אל פטרוס ויוחנן. כמו אם הכוהנים היו אומרים: הביטו היטב, דייגים. שיקלו את הכוח והסמכות אשר מנגדכם. כדאי לכם לדבר ברכות אל המנהיגים האלה. הם אנשים חשובים ומיוחסים.

 


Kol zeh no'ad leayyem el Petros we Yochanan. Kmo im ha kohanim hayu omrim: Habbi;tu hey;tev, dayyagim. Shiqlu et ha koach we ha samkhut asher mi negdekhem. Kedai lakhem ledabber be rakkut el ha manhigim ha elleh. Hem anashim chashuvim wu meyuchasim.


אבל התלמידים לא פחדו כלל. הם היו יחד עם ישוע זמן רב מדי. אני מדמיין את פטרוס חושב: קדימה, הבה ונתחיל את הפגישה הזו. רק תנו לי את המיקרופון ותהיו בשקט. יש לי דבר מאלהים בשביל הקהל הזה. תודה לך, ישוע, שהרשית לי לבשר את שמך בקרב שונאי המשיח האלה.

 


Aval ha talmidim loe pachadu klal. Hem hayu yachad ;im Yeshua zeman rav mi day. Ani medamyen et Petros choshev: Qadimah, havah wu natchil et ha pegishah ha zo. Raq tenu liy et ha mikrofon we tihyu be sheqe;t. Yesh liy davar me Elohim bishvil ha qahal ha zeh. Todah lekha, Yeshua, she hirshita liy levaccer et shimkha be qerev con.ey ha Mashiach ha elleh.


לפתע פקיד בית המשפט קרא אל התלמידים: "קומו וקבלו את השופט." פטרוס ויוחנן הביטו מעלה, וראו את הכוהן הגדול מביט בהם בשתיקה מאובנת. הכוהן הצהיר אז בקול סמכותי ביותר: "באיזה כוח או באיזה שם עשיתם את זאת?" במילים אחרות, הוא רצה לאמר: אנחנו החוק כאן, ולא נתנו לכם את הסמכות לעשות את הדברים האלה. אז באיזו סמכות פעלתם?

 


Le-feta peqid beyt ha mishpa;t qaraa el ha talmidim: "Qumu we qabbelu et ha shofe;t." Petros we Yochanan hibbi;tu ma'alah, we rau et ha kohen ha gadol mabbi;t bahem bi shetiqah meubbenet. Ha kohen hitzhir az be qol samkhuti be yoter: "Be eyzeh koach o be eyzeh shem ;acitem et zoot?" Be millim acherot, hue ratzah loomar: Anachnu ha choq kaan, we loe natannu lakhem et ha samkhut la'acot et ha devarim ha elleh. Az be eyzo samkhut pa'altem?


הפסוק הבא מתחיל: "פטרוס נתמלא רוח הקודש..." (מעשי השליחים 4 : 8). זה אומר לי שפטרוס לא עמד להעביר איזושהי הרצאה. וזה לא עמד להיות שקט או מרוסן. פטרוס היה איש אחוז ישוע, מתפוצץ מרוח הקודש. זיכרו, שני התלמידים באו זמן קצר לפני כן מחדר העלייה. אם מדברים על "להיות עם ישוע": פטרוס ויוחנן התחברו למשיח שקם לתחייה. ועכשיו פטרוס היה אחוז ברוח האדון בעצמו שקם לתחייה. כוהני המקדש ההם עמדו לחוות אש משמיים.

 


Ha pasuq ha baa matchil: "Petros nitmallee Ruach ha Qodesh..." (Ma'acey ha Shelichim 4:8). Zeh omer liy she Petros loe ;amad leha'avir eyzoshehi hartzaah. We zeh loe ;amad lihyot sheqe;t o merussan. Petros hayah ish achuz Yeshua, mitpotzetz me Ruach ha Qodesh. Zikhru, shney ha talmidim bau zeman qatzar lifney ken me chadar ha ;aliyyah. Im medabberim ;al "lihyot ;im Yeshua": Petros we Yochanan hitchabberu la Mashiach she qam li techiyyah. We ;akhshayw Petros hayah achuz be Ruach ha Adon be ;atzmo she qam li techiyyah. Kohaney ha Miqdash ha hem ;amdu lachawot esh mi shamayim.


כשפטרוס דיבר, אני לא מתאר אותו עומד במקום אחד, מדבר בקול מהוסה. אני רואה אותו צועד באולם המשפט, מצביע וקורא בקול: "אתם, זקני ישראל, שואלים: 'באיזו סמכות התרפא האיש הזה?' אני אגיד לכם." לפי מעשי השליחים 4, נאומו של פטרוס אורך רק ארבעה פסוקים, אבל אני מאמין שזהו רק קיצור של מה שהשליח בישר. אני מדמיין את פטרוס אומר: תקשיבו כולכם! זה היה בשם ישוע המשיח שהנס הזה התחולל. זה קרה באמצעות הסמכות שלו בלבד. אתם זוכרים אותו, כי צלבתם אותו. אבל אלהים הקים אותו מן המתים. הוא חי! וכל מה שראיתם היום בוצע בכוחו.

 


Kshe Petros dibber, ani loe metaer oto ;omed be maqom echad, medabber be qol mehusseh. Ani roeh oto tzo'ed be ulam ha mishpa;t, matzbia we qoree be qol: "Attem, ziqney Yicrael, shoalim: 'Be eyzo samkhut hitrappee ha ish ha zeh?' Ani aggid lakhem." Le-fiy Ma'acey ha Shelichim 4, neummo shel Petros orekh raq arba'ah pesuqim, aval ani maamin she zehu raq qittzur shel mah she ha shaliach biccer. Ani medamyen et Petros omer: Taqshivu kullekhem! Zeh hayah be shem Yeshua ha Mashiach she ha nes ha zeh hitcholel. Zeh qarah be emtza'ut ha samkhut shello bilvad. Attem zokhrim oto, kiy tzelavtem oto. Aval Elohim heqim oto min ha metim. Hue chay! We kol mah she reitem ha yom buttza be kocho. 

האומץ שהיה לפטרוס לא היה
איזה מסר רועש, חמור ומנאץ.

 

Ha ometz she hayah le Petros loe hayah
eyzeh meser ro'esh, chamur wu menaetz. 

כבר קראנו ש-"צדיקים ככפיר יבטח" (ראה משלי 28 : 1). ראשית, משרתי אלהים בטוחים בזהות שלהם במשיח. ושנית, הם עומדים בביטחה בצידקתו של ישוע. לכן אין להם דבר להסתיר. הם יכולים לעמוד בפני כל אחד במצפון נקי.

 

Kvar qaraanu she "tzaddiqim ki kefir yiv;tach" (reeh Mishley 28:1). Reeshit, mesharetey Elohim bo;tchim ba zehut shellahem ba Mashiach. We shenit, hem ;omdim be bi;tchah be tzidqato shel Yeshua. Lakhen eyn lahem davar lehastir. Hem yekholim la'amod bi-fney kol echad be matzpun naqi.


לפטרוס הייתה הביטחה הזו בזמן שהוא נאם. מטרתו לא הייתה לשפוט או לזלזל במנהיגים הדתיים האלה. הוא רק רצה שיראו את חטאם ושיתחרטו עליו. לכן הוא קרא בתשובה, באומרו: "אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים, ובו עלינו להיוושע" (מעשי השליחים 4 : 12).

 


Le Petros haytah ha bi;tchah ha zo bi zeman she hue naam. Ma;ttarto loe haytah lishpo;t o lezalzel ba manhigim ha datiyyim ha elleh. Hue raq ratzah she yir.u et cha;taam wu she yitchar;tu ;alayw. Lakhen hue qaraa bi teshuvah, be omro: "Eyn shem acher natun li bney adam tachat ha shamayim, wu bo ;aleynu lehiwwasha" (Ma'acey ha Shelichim 4:12).


פולוס כותב באופן דומה, ומצהיר בתחילה: "התחזקנו באלהינו להגיד לכם את בשורת האלהים" (1 תסלוניקיים 2 : 2). ואז, כמה פסוקים לאחר מכן, השליח מבהיר: "נהגנו בתוככם בעדינות, כאשה המטפלת בילדיה." (פסוק 2 : 7).

 


Petros kotev be ofen domeh, wu matzhir ba techillah: "Hitchazzaqnu be Eloheynu lehaggid lakhem et becorat ha Elohim" (1 Tessaloniqiyyim 2:2). We az, kammah pesuqim le achar mi ken, ha shaliach mavhir: "Nahagnu be tokhekhem ba ;adinut, ke ishhah ha me;tappelet bi yeladeyha" (pasuq 2:7).


אלו שמבלים זמן בנוכחות ישוע, מקבלים ביטחון. לכן אינם מפחדים לאמר את האמת. הם לא זקוקים לקול פוקד כדי להעביר את המסר שלהם. בכל מצב הם מבשרים את הבשורה באהבה ורחמים.

 


Ellu she mevallim zeman be nokhechut Yeshua, meqabbelim bi;ttachon. Lakhen eynam mefachadim loomar et ha emet. Hem loe zequqim le qol poqed kedey leha'avir et ha meser shellahem. Be kol mattzav hem mevaccerim et ha becorah be ahavah we rachamim.


בזמנים שיבואו, יהיה חשוב להחזיק בביטחון האמיץ הזה. כבר עכשיו רוחות הצדקנות הפוליטית הפכו את שם ישוע לפגיעה באוזני רבים. בקרוב ייאלצו מאמינים רבים לסבול רדיפות, ואלו שלא יהיו מוכנים יקרסו תחת הלחץ. הם ימצאו את עצמם רועדים מפחד בפני שונאי המשיח.

 


Bi zemannim she yavou, yihyeh chashuv lehachaziq ba bi;ttachon ha ammitz ha zeh. Kvar ;akhshayw ruchot ha tzidqanut ha politit hafkhu et shem Yeshua li pegi'ah be ozney rabbim. Be qarov yealtzu maaminim rabbim lisbol redifot, we ellu she loe yihyu mukhanim yiqresu tachat ha lachatz. Hem yimtzeu et ;atzmam ro'adim mi pachad bi-fney con.ey ha Mashiach.


במהלך מסע ההטפה האחרון שלי במזרח אירופה, חבר שלי שהוא רועה עדה פולני, סיפר לי על עמדה שהוא נאלץ להפגין במהלך השנים הקומוניסטיות. הוא עבד במפעל, והאחראי עליו הודיע לו שמנהלי המפלגה עמדו להגיע לפגישה חשובה. המפלגה תארח כמה נכבדים זרים, והם נזקקו לרועה שיתרגם. החבר שלי הסכים, בתנאי אחד: "אני משיחי, אני משרת את ישוע. לכן אני לא שותה." הוא ידע שוודקה נמזגת בכמויות גדולות בפגישות כאלו, ושהוא יוזמן לשתות. אבל האחראי הסכים שהוא לא ייאלץ לשתות כלום.

 


Be mahalakh massa ha ha;ttafah ha acharon shelliy be Mizrach Eyropah, chaver shelliy she hue ro'eh ;edah Polani, sipper liy ;al ;emdah she hue neelatz lehafgin be mahalakh ha shanim ha Kommunistiyyot. Hue ;avad be mif'al, we ha acharai ;alayw hodia lo she menahaley ha miflagah ;amdu lehaggia li pegishah chashuvah. Ha miflagah teareach kammah nikhbadim zarim, we hem nizqequ la ro'eh she yetargem. Ha chaver shelliy hiskim, bi tenai echad: "Ani Meshichi, ani mesharet et Yeshua. Lakhen ani loe shoteh." Hue yada she vodkah nimzeget be kammuyyot gedolot bi pegishot ka ellu, wu she hue yuzman lishtot. Aval ha acharai hiskim she hue loe yealetz lishtot klum.


ביום הבא, מיד לאחר שהפגישה החלה, הוודקה הועברה מן יד ליד. המנהל הקומוניסט שתה כמה כוסות, ואז גם האחראי. אבל כשהבקבוק הגיע לידי הרועה, הוא סירב. כולם הביטו בו במבוכה. הם האיצו בו לשתות איתם. המנהל של המפלגה הביט באחראי, כאילו לאמר: "למה הוא לא שותה? הוא חושב שהוא יותר טוב מאיתנו?" האחראי הביט בזעם ברועה. אבל המשרת עדיין אמר לא.

 


Ba yom ha baa, mi yad le achar she ha pegishah hechelah, ha vodkah ho'ovrah min yad le yad. Ha menahel ha Kommunisti shatah kammah kosot, we az gam ha acharai. Aval kshe ha baqbuq higgia li yedey ha ro'eh, hue serev. Kullam hibbi;tu bo bi mevukhah. Hem heitzu bo lishtot ittam. Ha menahel shel ha miflagah hibbi;t ba acharai, keillu loomar: "Lammah hue loe shoteh? Hue choshev she hue yoter ;tov me ittanu?" Ha acharai hibbi;t be za'am ba ro'eh. Aval ha mesharet ;adayin amar loe.


החבר שלי היה מוכן להיכלא בו במקום. הוא יכול היה להירדף, להתענות, להיפרד מאהוביו במשך שנים. אבל במוחו לא הייתה שום אפשרות מלבד לציית. לא היה בו כל פחד. למה? כי הוא היה מסוגר עם ישוע. זו הדרך היחידה שבה מישהו במצב כזה מסוגל להחזיק בכזה כוח.

 


Ha chaver shelliy hayah mukhan lehikkalee bo ba maqom. Hue yakhol hayah leheradef, lehit'annot, lehippared me ahuvayw be meshekh shanim. Aval be mocho loe haytah shum efsharut mi levad letzayyet. Loe hayah bo kol pachad. Lammah? Kiy hue hayah mesuggar ;im Yeshua. Zo ha derekh ha yechidah she bahh miyshehu be mattzav ka zeh mesuggal lehachaziq be ka zeh koach.


ביום הבא האחראי קרא לו לחדר שלו. "אתה בר מזל", הוא אמר. "מנהל המפלגה צלצל אליי לאחר הפגישה. הוא אמר שאם אי-פעם הוא יזדקק למישהו שהוא יכול לסמוך עליו, לגשת למשימה מיוחדת, הוא רוצה אותך."

 


Ba yom ha baa ha acharai qaraa lo la cheder shello. "Attah bar mazzal", hue amar. "Menahel ha miflagah tziltzel elay le achar ha pegishah. Hue amar she im iy-pa'am hue yizdaqqeq le miyshehu she hue yakhol lismokh ;alayw, lageshet li mecimah meyuchedet, hue rotzeh otkha."


המנהיגים האלו התפעלו מביטחונו וכוחו של הרועה. הם ידעו שהוא לא מפחד מכלום, כולל המוות. אפילו עובדי האלילים מזהים שכזה אומץ לב מגיע רק על-ידי זמן ביחד עם ישוע.

 


Ha manhigim ha ellu hitpa'alu mi bi;tchono we kocho shel ha ro'eh. Hem yad'u she hue loe mefached mi kullam, kolel ha mawet. Afillu ;ovdey ha elilim mezahim she ka zeh ometz lev maggia raq ;al-yedey zeman be yachad ;im Yeshua. 

3. יש להם ראייה פיזית
ונראית לעין שאלהים איתם.

 

3. Yesh lahem reayah fysit we
nir.eyt la ;ayin she Elohim ittam. 

בעוד פטרוס ויוחנן המתינו להכרזת פסק הדין, האיש שנרפא עמד לצידם. בו במקום עמדה ראיה, עשויה בשר ודם, לכך שפטרוס ויוחנן היו ביחד עם ישוע. בעוד כוהני המקדש הביטו, "בראותם את האיש שנרפא עומד לצידם, הם לא יכלו לאמר דבר מנגד" (מעשי השליחים 4 : 14). הכוהנים התלחשו ביניהם: "מה נוכל לעשות? ברור לכולם בירושלים שהם חוללו נס אמיתי. ואנחנו לא יכולים להכחיש את זה" (ראה פסוק 4 : 16). אז הם אפשרו לתלמידים ללכת.

 

Be ;od Petros we Yochanan himtinu le hakhrazat pesaq ha din, ha ish she nirpaa ;amad le tziddam. Bo ba maqom ;amdah reayah, ;acuyah bacar we dam, le kakh she Petros we Yochanan hayu be yachad ;im Yeshua. Be ;od kohaney ha Miqdash hibbi;tu, "bi reotam et ha ish she nirpaa ;omed le tziddam, hem loe yakhlu loomar davar mi neged" (Ma'acey ha Shelichim 4:14). Ha kohanim hitlachashu beyneyhem: "Mah nukhal la'acot? Barur le kullam bi Yerushalaym she hem cholelu nes amitti, we anachnu loe yekholim lehakhchish et zeh" (reeh pasuq 4:16). Az hem ifsheru la talmidim lalekhet.


מה עשו פטרוס ויוחנן כששוחררו? "הם הלכו אל חבריהם ודיווחו את כל מה שהכוהנים הגדולים וזקני העם אמרו להם" (פסוק 4 : 23). הקדושים בירושלים שמחו עם שני התלמידים. ואז הם התפללו: "אדון, הבט באיומיהם, ועשה כך למשרתיך, שיוכלו לדבר את דבר אלהים בביטחון לב, והושט ידך לרפא, ושניסים ונפלאות יתחוללו בשם בנך הקדוש ישוע" (פסוקים 4 : 29 - 30). הם התפללו בעצם: אלהים, תודה לך על ביטחון הלב שהענקת לאחינו. אבל אנחנו יודעים שזו רק ההתחלה. בבקשה, שמור את כולנו אמיצים לדבר בביטחון קדוש. והענק לנו ראיות פיזיות ונראות לעין שאתה איתנו.

 


Mah ;acu Petros we Yochanan kshe shuchreru? "Hem halkhu el chavreyhem we diwwechu et kol mah she ha kohanim ha gedolim we ziqney ha ;am amru lahem" (pasuq 4:23). Ha qedoshim bi Yerushalaym camchu ;im shney ha talmidim. We az hem hitpallelu: "Adon, habbe;t be iyyumeyhem, wa ;aceh kakh li meshareteykha, she yukhlu ledabber et devar Elohim be bi;tchon lev, we hoshe;t yadkha lerappee, wu she nissim we niflaot yitcholelu be shem Binkha ha qadosh Yeshua" (pesuqim 4:29-30). Hem hitpallelu be ;etzem: Elohim, todah lekha ;al bi;tchon ha lev she he'enaqta le acheynu. Aval anachnu yod'im she zo raq ha hatchalah. Be-vaqqashah, shemor et kullanu ammitzim ledabber be bi;ttachon qadosh. We ha'aneq lanu reayot fysiyyot we nir.ot la ;ayin she Attah ittanu.


ללא ספק, פטרוס ויוחנן ראו את ההבעות הנבוכות על פניהם של הכוהנים הגדולים, כשהבינו שהתלמידים היו ביחד עם ישוע. פטרוס בוודאי קרץ ליוחנן ואמר: "אילו רק ידעו. הם זוכרים רק שהיינו ביחד עם ישוע לפני כמה שבועות. הם לא תופסים שמאז היינו עם האדון שקם לתחייה. היינו איתו בחדר העלייה, והבוקר היינו איתו, כשהתפללנו בתא שלנו. וברגע שנצא מכאן, נפגוש אותו שוב, עם האחים."

 


Leloe safeq, Petros we Yochanan rau et ha habba'ot ha nevokhot ;al peneyhem shel ha kohanim ha gedolim, kshe hevinu she ha talmidim hayu be yachad ;im Yeshua. Petros bewaddai qaratz le Yochanan we amar: "Illu raq yad'u. Hem zokhrim raq she hayinu be yachad ;im Yeshua lifney kammah shavu'ot. Hem loe tofsim she me az hayinu ;im ha Adon she qam li techiyyah. Hayinu itto be chadar ha ;aliyyah, we ha boqer hayinu itto, kshe hitpallalnu ba taa shellanu. Wu be rega she netzee mi kaan, nifgosh oto shuv, ;im ha achim."


זה מה שקורה עם גברים ונשים שמבלים זמן ביחד עם ישוע. כשהם יוצאים החוצה מתוך אותו זמן עם המשיח, הוא איתם בכל מקום שבו הם נמצאים.

 


Zeh mah she qoreh ;im gevarim wu nashim she mevallim zeman be yachad ;im Yeshua. Kshe hem yotz.im ha chutzah mi tokh oto zeman ;im ha Mashiach, Hue ittam be kol maqom she bo hem nimtzaim. 

4. הם מוכנים לכל משבר.

 

4. Hem mukhanim le kol mashber. 

כשמשבר מכה, אין לכם זמן לבנות את עצמכם בתפילה ואמונה. אבל אלו שהיו ביחד עם ישוע מוכנים תמיד.

 

Kshe mashber makkeh, eyn lakhem zeman livnot et ;atzmekhem bi tefillah we emunah. Aval ellu she hayu be yachad ;im Yeshua mukhanim tamid.


זוג אחד כתב למרכז השירות שלנו לאחרונה ברוח שגילתה שהם היו ביחד עם ישוע. מכתבם תיאר אסון שלא ניתן לדמיין. ביתם בת ה- 24 היתה בעיר עם חברה, אז מטורף אחד חטף את שתי הנשים הצעירות. הוא לקח אותן למקום מבודד, שם שיחרר את החברה לחופשי. אז הוא רצח את הבת באופן מזוויע.

 


Zug echad katav le merkaz ha sherut shellanu la charonah be ruach she gilletah she hem hayu be yachad ;im Yeshua. Mikhtavam teer ason she loe nittan ledamyen. Bittam bat ha 24 haytah ba ;ir ;im chaverah, az me;toraf echad cha;taf et shtey ha nashim ha tze'irot. Hue laqach otan le maqom mevuddad, sham shichrer et ha chaverah le chofshi. Az hue ratzach et ha bat be ofen mazwia.


כשהמשטרה הסבירה מה קרה, הזוג היה בהלם. החברים והשכנים שלהם תהו: "איך יוכל כל הורה לשרוד כזו אסון? איך הם יכולים לחיות עם המחשבה המצמררת על מה שקרה לביתם?" ואולם, בתוך שעה, רוח הקודש בא אל אותו זוג דואב, והביא נחמה על-טבעית. כמובן שבימים הכואבים שבאו לאחר מכן, ההורים האבלים המשיכו לשאול את אלהים: למה? אבל בכל אותו זמן הם חוו שלום ושלווה שמימית.

 


Kshe ha mish;tarah hisbirah mah qarah, ha zug hayah be helem. Ha chaverim we ha shekhenim shellahem tahu: "Eykh yukhal kol horeh licrod ka zo ason? Eykh hem yekholim lichyot ;im ha machashavah ha metzamreret ;al mah she qarah le bittam?" We ulam, be tokh sha'ah, Ruach ha Qodesh baa el oto zug doev, we hevie nechamah ;al-;tiv'it. Ka muvan she ba yamim ha koavim she bau le achar mi ken, ha horim ha avelim himshikhu lish.ol et Elohim: lammah? Aval be kol oto zeman hem chawu shalom we shalwah shemeymit.


כל מי שהכיר את ההורים האלו נדהם מהרוגע שלהם. ואולם הזוג הזה היה מוכן לרגע המשבר שלהם. הם ידעו כל הזמן שאלהים לא ירשה לשום דבר לקרות בלא סיבה נסתרת. וכשהחדשות הנוראות באו, הם לא התמוטטו.

 


Kol miy she hikkir et ha horim ha ellu nidham me ha roga shellahem. We ulam ha zug ha zeh hayah mukhan le rega ha mashber shellahem. Hem yad'u kol ha zeman she Elohim loe yarsheh le shum davar liqrot be loe sibbah nisteret. Wu kshe ha chadashot ha noraot bau, hem loe hitmo;te;tu.


למעשה ההורים האלו וילדיהם הנותרים התחילו לאחר זמן קצר להתפלל עבור הרוצח. האנשים בעירם לא יכלו לקבל את זה. הם קראו לנקום. אבל הזוג האלוהי דיבר וחשב על יכולתו של אלהים לספק כוח, לא משנה מול מה יתמודדו. אנשי העיר זיהו את הכוח שלהם בתור כזה שמקורו רק בישוע. בתוך זמן קצר אנשי העיר אמרו על הזוג: "הם נס. אלו אנשי ישוע אמיתיים."

 


Le ma'aceh ha horim ha ellu we yaldeyhem ha notarim hitchilu le achar zeman qatzar lehitpallel ;avur ha rotzeach. Ha anashim be ;iram loe yakhlu leqabbel et zeh. Hem qar.u le niqqum. Aval ha zug ha elohi dibber we chashav ;al yekholto shel Elohim lesappeq koach, loe meshanneh mul mah yitmodedu. Anshey ha ;ir zihu et ha koach shellahem be tor ka zeh she meqoro raq be Yeshua. Be tokh zeman qatzar anshey ha ;ir amru ;al ha zug: "Hem nes. Ellu anshey Yeshua amittiyyim."


ראיתי דוגמא לעוצמה מוחשית כזו במוסקבה, כשדיברתי אל 1200 (אלף מאתיים) רועי עדה. המשרתים האלו באו מכל רחבי רוסיה, אפילו מסיבריה הרחוקה. כשדיברתי, הוביל אותי רוח הקודש לשאול אותם אם היו ביניהם כאלו ששקלו לעזוב את עבודת השירות. מאות קרטעו קדימה, כל אחד בתורו ביקש תפילה. חשבתי לעצמי: "אדון, לא ציפיתי לזה. מה אתה רוצה שאעשה עם כל רועי העדה האלו?"

 


Raiti dugmaa la ;otzmah muchashit ka zo be Moskvah, kshe dibbarti el 1200 (elef maatayim) ro'ey ;edah. Ha mesharetim ha ellu bau mi kol rachavey Russiah, afillu mi Siberiah ha rechoqah. Kshe dibbarti, hovil otiy Ruach ha Qodesh lish.ol otam im hayu beyneyhem ka ellu she shaqlu la'azov et ;avodat ha sherut. Meot qir;te'u qadimah, kol echad be toro biqqesh tefillah. Chashavti le ;atzmiy: "Adon, loe tzippiti la zeh. Mah Attah rotzeh she e'eceh ;im kol ro'ey ha ;edah ha ellu?"


רוח הקודש הזכיר לי את החודשים שביליתי בתפילה עבור המשרתים האלו. הוא גם הזכיר לי את האהבה שאלהים שם בליבי עבורם. למעשה הוא הדריך אותי להתפלל שכל רועה עדה שבא אל הכנס, יעזוב בריא ומעודד. עכשיו נוכחתי שאלהים עונה על התפילה הזו, בדרך שמעולם לא יכולתי לדמיין. הייתי ביחד עם ישוע בכל החודשים שקדמו לכנס, ועכשיו הוא עמד לצידי שם. הרוח לחש: "התפלל עבורם בשם ישוע. אני אשיב את נפשם."

 


Ruach ha Qodesh hizkir liy et ha chodashim she billiti bi tefillah ;avur ha mesharetim ha ellu. Hue gam hizkir liy et ha ahavah she Elohim cam be libbiy ;avuram. Le ma'aceh Hue hidrikh otiy lehitpallel she kol ro'eh ;edah she baa el ha kenes, ya'azov barie wu me'udad. ;Akhshayw nokhachti she Elohim ;oneh ;al ha tefillah ha zo, be derekh she me ;olam loe yakholti ledamyen. Hayiti be yachad ;im Yeshua be kol ha chodashim she qadmu la kenes, we ;akhshayw Hue ;amad le tziddiy sham. Ha Ruach lachash: "Hitpallel ;avuram be shem Yeshua. Ani ashiv et nafsham."


בעוד אני מתפלל, שיברון לב קדוש צלח על האנשים האלו. בתוך זמן קצר היו שם בכי רך והילולה מאושרת. חזיתי בניסים מוחשיים של ריפוי והתחדשות ברועים האלו. לאחרונה איש הקשר הרוסי שלנו כתב אלינו על העבודה היציבה של הרוח מאותו יום: "אנחנו שומעים עדויות מכל מקום. הרועים האלו חזרו אל הקהילות שלהם באומרם: 'חזרתי הביתה לרומם את ישוע.'"

 


Be ;od ani mitpallel, shivron lev qadosh tzalach ;al ha anashim ha ellu. Be tokh zeman qatzar hayu sham bekhi rakh we hillulah meosheret. Chaziti be nissim muchashiyyim shel rippuy we hitchaddeshut ba ro'im ha ellu. La acharonah ish ha qesher ha Russi shellanu katav eleynu ;al ha ;avodah ha yattzivah shel ha Ruach me oto yom: "Anachnu shom'im ;eduyyot mi kol maqom. Ha ro'im ha ellu chazru el ha qehillot shellahem be omram: Hazarti ha baytah leromem et Yeshua."


במהלך פגישה אחת ברוסיה, שוחחתי עם רועה שנכלא למשך שמונה-עשרה שנה. פניו של האיש הזה בוהקים מישוע. היום הוא מפקח על 1200 (אלף מאתיים) כנסיות ברוסיה. אבל הוא סבל קשיים עצומים בכלא. "ישוע היה אמיתי בשבילי", הוא העיד, "יותר אמיתי מאי-פעם בחיי."

 


Be mahalakh pegishah achat be Russiah, cochachti ;im ro'eh she nikhlaa le meshekh shmoneh-;ecreh shanah. Panayw shel ha ish ha zeh bohaqim mi Yeshua. Ha yom hue mefaqqeach ;al 1200 (elef maatayim) knesiyyot be Russiah. Aval hue saval qeshayim ;atzumim ba kelee. "Yeshua hayah amitti bishviliy", hue he'id, "yoter amitti me iy-pa'am be chayyay."


בזכות האופי הישועי שלו, המשרת זכה בכבוד כולם בכלא, כולל השותפים הקשוחים והשומרים המציקים. ואז יום אחד, רוח הקודש לחש לאותו רועה: "אתה עומד להשתחרר מכאן בתוך שלושה ימים." והוא אמר לרועה להעיד על כך.

 


Bi zekhut ha ofi ha Yeshu'i shello, ha mesharet zakhah bi kevod kullam ba kelee, kolel ha shuttafim ha qeshuchim we ha shomerim ha metziqim. We az yom echad, Ruach ha Qodesh lachash le oto ro'eh: "Attah ;omed lehishtachrer mi kaan be tokh sheloshah yamim." We Hue amar la ro'eh leha'id ;al kakh.


הרועה מיד שלח הודעה לאשתו ולקהילה שלו על התגלות רוח הקודש. ואז הוא החל לספר לשותפיו האסירים מה אלהים סיפר לו. הם צחקו עליו בלעג, באומרם: "אף אחד מעולם לא שוחרר מהמקום הזה." השומרים גם הם לעגו לו, מציקים באומרם: "אתה תמות כאן, איש דרשות."

 


Ha ro'eh mi yad shalach hoda'ah le ishto we la qehillah shello ;al hitgallut Ruach ha Qodesh. We az hue hechel lesapper le shuttafayw ha asirim mah Elohim sipper lo. Hem tzachaqu ;alayw be la'ag, be omram: "Af echad me ;olam loe shuchrar me ha maqom ha zeh." Ha shomerim gam hem la'agu lo, metziqim be omram: "Attah tamut kaan, ish derashot."


כשהגיע היום השלישי, ושמי הערב השחירו, שומר אחד הביט ברועה ונד בראשו: "יופי של אלהים יש לך", הוא הקניט.

 


Kshe higgia ha yom ha shelishi, wu shemey ha ;erev hishchiru, shomer echad hibbi;t ba ro'eh we nad be roosho: "Yofi shel Elohim yesh lekha", hue hiqni;t.


אבל ממש לאחר השעה אחת-עשרה בלילה, הרמקול הופעל. קול קרא בשם הרועה: "בוא אל המשרד מיד", הוא הודיע, "אתה משוחרר."

 


Aval mammash le achar ha sha'ah achat-;ecreh ba laylah, ha ramqol huf'al. Qol qaraa be shem ha ro'eh: "Boe el ha micrad mi yad", hue hodia, "attah meshuchrar."


כל השומרים והאסירים היו המומים. בעוד הרועה חלף על פניהם, הוא נפרד לשלום מכל אחד מהם ואיחל להם כל טוב. לבסוף, בעוד הוא צועד דרך שער הכלא, הוא ראה את אשתו ממתינה לו עם פרחים. בעוד הרועה חיבק אותה, הוא פנה אחורה להביט בכלא שבו שהה שמונה-עשרה שנים. כל חבריו האסירים הביטו בו מן החלונות, והם צעקו ממעמקי גרונם: "יש אלהים! יש אלהים! יש אלהים!"

 


Kol ha shomerim we ha asirim hayu hamumim. Be ;od ha ro'eh chalaf ;al peneyhem, hue nifrad le shalom mi kol echad me hem we echel lahem kol ;tov. Le ba sof, be ;od hue tzo'ed derekh sha'ar ha kelee, hue raah et ishto mamtinah lo ;im perachim. Be ;od ha ro'eh chibbeq otahh, hue panah achorah lehabbi;t ba kelee she bo shahah shmoneh-;ecreh shanim. Kol chaverayw ha asirim hibbi;tu bo min ha challonot, we hem tza'aqu mi ma'amaqqey geronam: "Yesh Elohim! Yesh Elohim! Yesh Elohim!"


אלהים העניק להם ראיה מוחשית. וזה קרה דרך אותו רועה אלוהי, שהיה ביחד עם ישוע בכל יום בתקופת שמונה-עשרה השנים.

 


Elohim he'eniq lahem reayah muchashit. We zeh qarah derekh oto ro'eh elohi, she hayah be yachad ;im Yeshua be kol yom bi tequfat shmoneh-;ecreh ha shanim.


איזו הוכחה יכולה להיות מאלהים, אם לא חיי אדם אחד שהשתנו בזכות הכוח העל-טבעי של המשיח? אני מאחל שייאמר עליכם: "האיש הזה, האישה הזו, היו ביחד עם ישוע." ואני מאחל שאף אחד לא יוכל להכחיש את זה.

 


Eyzo hokhachah yekholah lihyot me Elohim, im loe chayyey adam echad she hishtanneh bi zekhut ha koach ha ;al-;tiv'i shel ha Mashiach? Ani meachel she yeamer ;aleykhem: "Ha ish ha zeh, ha ishhah ha zo, hayu be yachad ;im Yeshua." We ani meachel she af echad loe yukhal lehakhchish et zeh.


---

 


---


זכות שימוש ניתנה ע"י וורלד צ'לנג' (אתגר העולם), ת.ד. 260, לינדל, טקסס 75771 ארה"ב.

 


Zekhut shimmush nittenah ;al-yedey World Challenge (Etgar ha ;Olam), P.O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


מידע של כנסיית טיימס סקואר | מידע לקורא החדש
 

 


Meyda shel knesiyyat Times Square | Meyda la qoree he chadash
 הגבלות העתקה / זכויות יוצרים:
 

 


HAGBALOT HA'ATAQAH / ZEKHUYYOT YOTZRIM:
 

קובץ נתונים זה הוא רכושו הפרטי של "וורלד צ'לנג'" (אתגר העולם). אין לשנותו או לערוך אותו בכל דרך שהיא. אפשר רק להעתיקו בשלמותו להפצה כ"סחורה חופשית" - חינם ללא תשלום. כל העתקה של נתוני הקובץ חייבת להכיל את המודעה בדבר הזכויות השמורות: "כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'". לא ניתן להשתמש בקובץ נתונים זה למכירה או לשיפור כל מוצר אחר שנמכר, ללא רשות של "וורלד צ'לנג'". זה כולל את כל תכולתו, פרט לכמה ציטטות קטנות. נא לתת למקור הבא את הזכות: כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'", לינדל, טקסס, ארה"ב.

 

Qovetz netunim zeh hue rekhusho ha pra;ti shel World Challenge (Etgar ha ;Olam). Eyn leshannoto o la'arokh oto be kol derekh she hie. Efshar raq leha'atiqo bi shelemuto le hafatzah ke "sechorah chofshit" - chinnam leloe tashlum. Kol ha'ataqah shel netuney ha qovetz chayyevet lehakhil et ha moda'ah bi devar ha zekhuyyot ha shemurot: "Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge". Loe nittan lehistammesh be qovetz netunim zeh la mekhirah o le shippur kol mutzar acher she nimkar, leloe reshut shel World Challenge. Zeh kolel et kol tekholato, pra;t le kammah tzitatot qe;tannot. Naa latet la maqor ha baa et ha zekhut: Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge, Lindale Texas USA.


חומר זה נועד אך ורק לשימוש אישי, לא לפרסום ציבורי בדפי רשת אחרים. הרשת החופשית של בית התפילה מחוז לורן מחזיקה בזכויות בלעדיות מאת "וורלד צ'לנג'" בע"מ - לפרסם מסרים אלה בציבור על דף אתר הרשת. הנך רשאי להוריד, להעתיק, להדפיס ולחלק את החומר הזה - כל עוד אינך מפרסם אותו באתר אינטרנט אחר. בכל אופן, הנך רשאי להתחבר לאתר זה ולעיין במסרים אלה.

 


Chomer zeh no'ad akh we raq le shimmush ishi, loe le pirsum tzibburi be dappey reshet acherim. Ha reshet ha chofshit shel beyt ha tefillah Machoz Lorain machaziqah ba zekhuyyot bil'adiyyot me ett World Challenge Inc. - lefarsem mesarim elleh be tzibbur ;al daf atar ha reshet. Hinnekha rashai lehorid, leha'tiq, lehadpis wu lechalleq et ha chomer ha zeh - kol ;od eynkha mefarsem oto be atar Internet acher. Be kol ofen, hinnekha rashai lehitchabber le atar zeh wu le'ayyen bi mesarim elleh.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs

Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999-2004 The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE   |   HEBREW INDEX


Translation: electrosoft@eudoramail.com
This page was last updated 24 February 2004.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series