Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

אל תגעו במשיחיי

 

Al tigge'u bi meshichay


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


ע"י דוד ווילקרסון
19 נובמבר 2001

 


;al-yedey David Wilkerson
19 November 2001

_______________   _______________


"אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו" (תהלים 105 : 15). הפסוק הקצר הזה מכיל אזהרה רבת עוצמה מאדוננו, והוא מתכוון לכל מילה. אוי ואבוי לכל אומה או פרט שיניחו יד על אלו שנבחרו על-ידי אלהים, ואוי ואבוי לכל אחד שמעולל רע לנביאיו.

 


"Al tigge'u bi meshi:chay, we li nevi:ay al tare'u" (Tehillim 105:15). Ha pasuq ha qatzar ha zeh mekhil azharah rabbat ;otzmah me Adonenu, we Hue mitkawwen le kol millah. Oy wa avoy le kol ummah o pra;t she yannichu yad ;al ellu she nivcheru ;al-yedey Elohim, we oy wa avoy le kol echad she me'olel ra li neviayw.


האזהרה החמורה הזו מכילה משמעות כפולה. ראשית, ה-"משיחים" וה-"נביאים" מיוחסים כאן לישראל הגשמית, עם אלהים מהברית הישנה. אלא שאזהרת אלהים לא להרע לבחיריו היא בתוקף גם היום. היא כוללת גם את ישראל הרוחנית, כלאמר, הקהילה שלו.

 


Ha azharah ha chamurah ha zo mekhilah mashma'ut kefulah. Reeshit, ha "meshichim" we ha "neviim" meyuchasim kaan le Yicrael ha gashmit, ;am Elohim me ha Berit ha Yeshanah. Ellaa she azharat Elohim loe leharea li bechirayw hie be toqef gam ha yom. Hie kolelet gam et Yicrael ha ruchanit, ke loomar, ha qehillah shello.


אנחנו חושבים בעיקר על האזהרה הזו בהקשר לנביאי הברית הישנה, או למשרתים כיום שעומדים בצד האמת. נראה שזו הצהרה של אלהים להגן על משרתיו. אלא שתוכן האזהרה מגלה משמעויות נוספות. היא גם קשורה לברית שאלהים כרת עם אברהם. בברית הזה אלהים הבטיח לתת לאברהם בעלות על ארץ כנען:

 


Anachnu choshvim be ;iqqar ;al ha azharah ha zo be heqesher li neviey ha Berit ha Yeshanah, o la mesharetim ka yom she ;omdim be tzad ha emet. Nir.eh she zo hatzharah shel Elohim lehagen ;al mesharetayw. Ellaa she tokhen ha azharah megalleh mashma'uyyot nosafot. Hie gam qeshurah la berit she Elohim karat ;im Avraham. Ba berit ha zeh Elohim hiv;tiach latet le Avraham ba'alut ;al eretz Kena'an:


"זכר לעולם בריתו, דבר צוה לאלף דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק. ויעמידה ליעקב לחק, לישראל ברית עולם, לאמר: 'לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם.' בהיותם מתי מספר, כמעט וגרים בה, ויתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר, לא הניח אדם לעשקם. ויוכח עליהם מלכים: 'אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו.'" (תהלים 105 : 8 - 15)

 


"Zakhar le ;o:lam beri:to, davar tziwwah le elef do:r, asher karat ett Avraham wu shevu:'ato le Yicchaq. Wa-ya'ami:deha le Ya'aqov le choq, le Yicrael beri:t ;o:lam, leemor: 'Lekha etten et eretz Kena'an, chevel nachalatkhem.' Bi heyo:tam mtey mispar, kim'a;t we gari:m bahh, wa-yithallekhu mi go:y el go:y, mi mamlakhah el ;am acher, loe hinni:ach adam le'oshqam. Wa-yo:khach ;aleyhem melakhi:m: 'Al tigge'u bi meshi:chay, we li nevi:ay al tare'u.'" (Tehillim 105:8-15)


תהלים 78 גם הוא מתייחס לברית הארץ הזו שאלהים כרת עם אברהם: "ויביאם אל גבול קדשו, הר זה קנתה ימינו" (תהלים 78 : 54). נאמר לנו שאלהים קנה את כנען בידו שלו. לאחר מכן "ויגרש מפניהם גוים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן באהליהם שבטי ישראל" (פסוק 78 : 55).

 


Tehillim 78 gam mityaches li berit ha aretz ha zo she Elohim karat ;im Avraham: "Wa-yevi:em el gevu:l qodsho, har zeh qantah yemi:no" (Tehillim 78:54). Neemar lanu she Elohim qanah et Kena'an be yado shello. Le achar mi ken "wa-yegaresh mi peneyhem go:yim, wa-yappi:lem be chevel nachalah, wa-yashken be oholeyhem shiv;tey Yicrael" (pasuq 78:55).


האדון בעצמו סימן את גבולות הארץ של עמו. הוא הכין "חבל נחלה", והניח את הגבולות "מן הירדן אל הים". במילים אחרות, אלהים צייר את המפה. זה היה כאילו הוא עמד על הר ומדד את גבולות ארץ כנען ברוחו, ואמר: "כך וכך קילומטרים צפונה, כך וכך דרומה, כך וכך מזרח ומערב."

 


Ha Adon be ;atzmo simmen et gevulot ha aretz shel ;ammo. Hue hekhin "chevel nachalah", we hinniach et ha gevulot "min ha Yarden el ha yam". Be millim acherot, Elohim tziyyer et ha mappah. Zeh hayah keillu Hue ;amad ;al har we madad et gevulot eretz Kena'an be Rucho, we amar: "Kakh we kakh kilometrim tzafonah, kakh we kakh daromah, kakh we kakh mizrach wu ma'arav."


בקיצור, האדון נתן לעמו עירבון נחלה קבוע, דרך בריתו עם אברהם, והישראליים הובלו אל הנחלה הזו במנהיגות משה. לפי פקודת אלהים, הם הפיצו את העמים המושחתים לכל עבר ולכדו את הארץ. ובעודם מתנחלים בארץ ההבטחה שלהם, אלהים הבדיל בינם ובין עמים אחרים. הם הפכו להיות מוכרים בתור "בחיריו", עם מקודש ובעל משיחה. האדון "לא הניח אדם לעשקם, ויוכח עליהם מלכים: 'אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו.'" (תהלים 105 : 14 - 15)

 


Be qittzur, ha Adon natan ;eravon nachalah qavua, derekh berito ;im Avraham, we ha Yicraeliyyim huvlu el ha nachalah ha zo be manhigut Mosheh. Le-fiy pequddat Elohim, hem hefitzu et ha ;ammim ha mushchatim le kol ;ever we lakhdu et ha aretz. Wu be ;odam mitnachalim be eretz ha hav;tachah shellahem, Elohim hivdil beynam wu beyn ;ammim acherim. Hem hafkhu lihyot mukkarim be tor "bechirayw", ;am mequddash wu ba'al meshichah. Ha Adon "loe hinni:ach adam le'oshqam, wa-yo:khach ;aleyhem melakhi:m: 'Al tigge'u bi meshi:chay, we li nevi:ay al tare'u.'" (Tehillim 105:14-15)


משה, נביא אלהים, הצהיר: "בהנחל עליון גוים ... יצב גבלת עמים למספר בני ישראל" (דברים 32 : 8). הכוונה שהגבולות שאלהים קבע לעמו יהיו כס קהילתו. ומתוך עם הברית הישנה הזה תצמח קהילת הברית החדשה שלו.

 


Mosheh, nevie Elohim, hitzhir: "Be hanchel ;Elyo:n go:yim ... yattzev gevulot ;ammi:m le mispar bney Yicrael" (Devarim 32:8). Ha kawwanah she ha gevulot she Elohim qava le ;ammo yihyu kes qehillato. Wu mi tokh ;am ha Berit ha Yeshanah ha zeh titzmach qehillat ha Berit ha Chadashah shello.


כשאלהים מגלה את אזהרתו, הוא מציין בפני האנושות: אני בחרתי את העם הזה להיות הנתח שלי, ומשחתי אותו להיות נפרד עבורי. מעתה ואילך אינני מרשה לאף אדם או אומה להרע להם.

 


Kshe Elohim megalleh et azharato, Hue metzayyen bi-fney ha enoshut: Ani bacharti et ha ;am ha zeh lihyot ha netach shelliy, wu mashachti oto lihyot nifrad ;avuriy. Me ;attah we eylakh eynenni marsheh le af adam o ummah leharea lahem.


ייתכן שתתנגדו: "אבל היהודים סבלו נוראות במהלך ההיסטוריה. מה לגבי היטלר והשואה?" כן, יהודים סבלו סבל רב. אבל אלו שפגעו בהם סבלו תוצאות מרות. אזהרת אלהים מספרת לנו: ברגע שתיגעו במשיחיי, אתם בסכנה גדולה. זה יעלה לכם במחיר היקר ביותר.

 


Yittakhen she titnaggedu: "Aval ha Yehudim savlu noraot be mahalakh ha historiah. Mah le gabbey Hitler we ha shoah?" Ken, Yehudim savlu sevel rav. Aval ellu she pag'u bahem savlu totzaot marot. Azharat Elohim mesapperet lanu: Be rega she tigge'u bi meshichay, attem be sakkanah gedolah. Zeh ya'aleh lakhem ba mechir ha yaqar be yoter.


גרמניה שילמה מחיר איום ונורא בגלל רשעותה. לא רק שהאומה הזו הופצצה ועריה הוחרבו, אלא שאנשיה סבלו סבל כבד במשך עשרות שנים. מתוך ההיסטוריה של גרמניה אני שומע את דבר אלהים מהדהד: "אל תגעו במשיחיי."

 


Germaniah shillemah mechir ayom we noraa biglal rish'utahh. Loe raq she ha ummah ha zo huftzetzah we ;areyha huchrevu, ellaa she anasheyha savlu sevel kaved be meshekh ;acarot shanim. Mi tokh ha historiah shel Germaniah ani shomea et devar Elohim mehadhed: "Al tigge'u bi meshichay."


אכן, מאז ימי אברהם, העולם כולו היה כלול באזהרת אלהים: "אל תרעו לעמי ישראל. ואל תגעו או תשנו את גבולותיהם, שאני בעצמי מדדתי עבורם." לא משנה מה תהיינה ההחלטות הפוליטיות שלנו, או מה נחשוב על ישראל. אלהים ישפוט כל עם שייגע באומה הזו או בגבולותיה. אם מדינה כלשהי תעז לעשות דבר כזה, זה יהיה במחיר עתידה שלה.

 


Akhen, me az yemey Avraham, ha ;olam kullo hayah kalul be azharat Elohim: "Al tare'u le ;ammiy Yicrael. We al tigge'u o teshannu et gevuloteyhem, she Ani be ;atzmiy madadti ;avuram." Loe meshanneh mah tihyeynah ha hachla;tah ha politit shellanu, o mah nachashov ;al Yicrael. Elohim yishpo;t kol ;am she yigga ba ummah ha zo o bi gevuloteyha. Im medinah kolshehi te'ez la'acot davar ka zeh, zeh yihyeh bi mechir ;atidahh shellahh. 

אני רוצה לדבר על נושא
שמקפיא את עצמותיי.

 

Ani rotzeh ledabber ;al nocee
she maqpie et ;atzmotay. 

אמריקה הייתה המגנה והחברה הכי טובה של ישראל, מאז זו הפכה לאומה בשנת 1948. כמו כל מדינה אחרת, עלינו לשים לב לאזהרת אלהים לא לפגוע בעמו. ואילו הצהרת נשיא ארצות הברית בנוגע לישראל מפחידה אותי:

 

Amerikah haytah ha meginnah we ha chaverah hakhi ;tovah shel Yicrael, me az zo hafkhah le ummah bi shenat 1948. Kmo kol medinah acheret, ;aleynu lacim lev le azharat Elohim loe lifgoa be ;ammo. We illu hatzharat necie Artzot ha Berit be nogea le Yicrael mafchidah otiy:


מאז מתקפת ה- 11 ספטמבר, אמריקה הייתה המובילה במאמצים לבנות התאחדות של אומות נגד מחבלים. ההתאחדות רוצה לכלול מדינות ערביות, למרות שרבות מהן אויבות לישראל. עכשיו, על מנת להשיג תמיכה ערבית, נשיא ארצות הברית מקווה לראות את התהוותה של מדינה פלסטינית.

 


Me az mitqafat ha 11 September, Amerikah haytah ha movilah ba maamatzim livnot hit.achadut shel ummot neged mechabbelim. Ha hit.achadut rotzah likhlol medinot ;Araviyyot, lamrot she rabbot me hen oyevot le Yicrael. ;Akhshayw, ;al menat lehaccig temikhah ;Aravit, necie Artzot ha Berit meqawweh lir.ot et hithawwetahh shel medinah Palestinit.


אותה מדינה פלסטינית תתהווה מתוך נחלה שאלהים נתן לישראל במסגרת ברית. כמו כן, הפלסטינאים דורשים שחלק מירושלים יינתן להם בתור עיר בירה. מהלך כזה עומד לנגד אזהרת אלהים. זה יפגע בבחיריו על-ידי שינוי גבולותיהם, וזה יביא בוז למשה, עבד אלהים, שהצהיר: אל עליון נתן לנו את הארץ הזו.

 


Otahh medinah Palestinit tithawweh mi tokh nachalah she Elohim natan le Yicrael be misgeret berit. Kmo ken, ha Palestinaim dorshim she cheleq mi Yerushalaym yinnaten lahem be tor ;ir birah. Mahalakh ka zeh ;omed le neged azharat Elohim. Zeh yifga bi bechirayw ;al-yedey shinnuy gevuloteyhem, we zeh yavie buz le Mosheh, ;eved Elohim, she hitzhir: El ;Elyon natan lanu et ha aretz ha zo.


אל תחשבו בבקשה שאני צולל לתוך פוליטיקה. בתור איש משמר של אלהים, אני נקרא להכריז את דברו. יתר על כן, אני לא מתנגד למדינה פלסטינית. אבל אני מאמין שאם יש מדינה כזו, היא אמורה להתהוות מירדן ולא מישראל. הכתובים מצהירים בבירור: גבולות ישראל הינם עניין רוחני, לא רק פוליטי.

 


Al tachashvu be-vaqqashah she ani tzolel le tokh politikah. Be tor ish mishmar shel Elohim, ani niqraa lehakhriz et devaro. Yater ;al ken, ani loe mitnagged li medinah Palestinit. Aval ani maamin she im yesh medinah ka zo, hie amurah lehithawwot mi Yarden we loe mi Yisrael. Ha Ketuvim matzhirim be berur: gevulot Yicrael hinnam ;inyan ruchani, loe raq politi.


ממש עכשיו מתפתחת טינה כלל עולמית נגד ישראל. הגורם הפלסטיני אוצר כוח רב יותר. מנהיגות ישראל מרגישה נטושה. ראש הממשלה דיבר בשם רוב הישראליים כשאמר: "אנחנו נבגדים. אם ניאלץ, נעמוד לבד אל מול שכנינו. אבל אנחנו יודעים שאלהים איתנו".

 


Mammash ;akhshayw mitpattachat ;tinah kelal ;olamit neged Yicrael. Ha gorem ha Palestini otzer koach rav yoter. Manhigut Yicrael margishah ne;tushah. Roosh ha memshalah dibber be shem rov ha Yicraeliyyim kshe amar: "Anachnu nivgadim. Im nealetz, na'amod levad el mul shekheneynu. Aval anachnu yod'im she Elohim ittanu."


בבירור נראה שצוות נשיא ארצות הברית כולל כאלו שתומכים במדינות ערביות. הם עשויים לא להבין את זה, אבל הם מייעצים לו עצות מסוכנות. מהלך כזה עלול רק להביא קללה על אמריקה. במשך שנים האומה שלנו הייתה ברוכה באופן חלקי בזכות הבטחת אלהים לאברהם: "אברכה מברכיך, ומקללך אאר" (בראשית 12 : 3). אבל הכתובים מבהירים: "הן גור יגור, אפס מאותי. מי גר אתך, עליך יפול" (ישעיה 54 : 15). אלהים אומר לנו: אם אומות כלשהן תתאספנה יחד בכוונה שמטרתה להרע לישראל, זה לא יהיה מתוך ההדרכה שלי. האדון לא יהיה מעורב בשום גורם כזה.

 


Be berur nir.eh she tzewet necie Artzot ha Berit kolel ka ellu she tomkhim bi medinot ;Araviyyot. Hem ;acuyim loe lehavin et zeh, aval hem meya'atzim lo ;atzot mesukkanot. Mahalakh ka zeh ;alul raq lehavie qelalah ;al Amerikah. Be meshekh shanim ha ummah shellanu haytah berukhah be ofen chelqi bi zekhut hav;tachat Elohim le Avraham: "Avarkhah mevarekheykha, wu meqallelkha aor" (Be Reeshit 12:3). Aval ha Ketuvim mavhirim: "Hen go:r yagu:r, efes me o:tiy. Miy gar ittakh, ;alayikh yippo:l" (Yesha'yah 54:15). Elohim omer lanu: Im ummot kolshehen tit.assafnah yachad be kawwanah she ma;ttartahh leharea le Yicrael, zeh loe yihyeh mi tokh ha hadrakhah shelliy. Ha Adon loe yihyeh me'orav be shum gorem ka zeh.


נניח שנשיא ארצות הברית מבקש עצה לגבי גבולות ישראל מפי מנהיגים או תיאולוגים נוצריים מסוימים. אני מאמין שהם היו אומרים לו: "האדון ויתר על ישראל בברית הישנה. מאז היהודים אינם עוד בחיריו. הם נטשו את הברית, אז אלהים הטיל עליהם קללה. הישראל היחידה היום היא ציון הרוחנית, קהילת ישוע המשיח. הנוצרים הם משיחיו עכשיו".

 


Nanniach she necie Artzot ha Berit mevaqqesh ;atzah le gabbey gevulot Yicrael mi piy manhigim o teologim Notzriyyim mesuyyamim. Ani maamin she hem hayu omrim lo: "Ha Adon witter ;al Yicrael ba Berit ha Yeshanah. Me az ha Yehudim eynam ;od bechirayw. Hem na;tshu et ha berit, az Elohim hi;ttil ;aleyhem qelalah. Ha Yicrael ha yechidah ha yom hie Tziyyon ha ruchanit, qehillat Yeshua ha Mashiach. Ha Notzrim hem meshichayw ;akhshayw."


המלומדים האלו מבססים את התיאולוגיה שלהם על מספר פסוקים מהתנ"ך. בנקודה מסוימת אלהים אמר שחטא ישראל הוא חשוך מרפא: "אנוש לשברך, נחלה מכתך" (ירמיה 30 : 12). הוא גם הצהיר: "על רע מעלליהם מביתי אגרשם, לא אוסף אהבתם. כל שריהם סוררים, הכה אפרים, שרשם יבש, פרי בלי יעשון. גם כי ילדון, והמתי מחמדי בטנם. ימאסם אלוהי, כי לא שמעו לו, ויהיו נדדים בגוים" (הושע 9 : 15 - 17). "ויאמר יהוה ... והשבתי ממלכות בית ישראל ... אתם לא עמי, ואנכי לא אהיה לכם" (הושע 1 : 4, 9).

 


Ha melummadim ha ellu mevassesim et ha teologiah shellahem ;al mispar pesuqim me ha Tanakh. Bi nequddah mesuyyemet Elohim amar she che;t.e Yicrael hue chashukh marpee: "Anu:sh le shivrekh, nachlah makkatekh" (Yirmeyah 30:12). Hue gam hitzhir: ";Al roa ma'aleleyhem mi beytiy agarshem, loe o:sef ahavatam. Kol careyhem so:reri:m, hukkah Efrayim, shorsham yavesh, peri balley ya'acu:n. Gam kiyy yeledu:n, we-hematti machamaddey bi;tnam. Yim.asem Elohay, kiy loe sham'u lo, we yihyu nodedi:m ba go:yim" (Hoshea 9:15-17). "Wa-yoomer Yahweh ... we-hishbatti mamlekhu:t beyt Yicrael ... attem loe ;ammiy, we Anokhi loe ehyeh lakhem" (Hoshea 1:4,9).


לפי הפסוקים האלו, נראה שאלהים מתכחש לעמו. ואולם בהמשך בספר הושע כתוב: "ועמי תלואים למשובתי ... איך אתנך, אפרים? ... נהפך עלי לבי, יחד נכמרו נחומי. לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחת אפרים. כי אל אנכי ולא איש, בקרבך קדוש" (הושע 11 : 7 - 9). "ארפא משובתם, אהבם נדבה, כי שב אפי ממנו ... אני עניתי ואשורנו, אני כברוש רענן, ממני פריך נמצא" (הושע 14 : 5, 9).

 


Le-fiy ha pesuqim ha ellu, nir.eh she Elohim mitkachesh le ;ammo. We ulam be hemshekh be sefer Hoshea katuv: "We ;ammiy telu:i:m li meshu:vatiy ... eykh ettenkha, Efrayim? ... Nehpakh ;alay libbiy, yachad nikhmeru nichu:may. Loe e'eceh charo:n appiy, loe ashu:v leshachet Efrayim. Kiy El Anokhi we loe i:sh, be qirbekha qado:sh" (Hoshea 11:7-9). "Erpaa meshu:vatam, ohavem nedavah, kiy shav appiy mimmennu ... Ani ;ani:ti wa ashu:rennu, Ani ki bero:sh ra'anan, mimmenniy peryekha nimtzaa" (Hoshea 14:5,9).


הפסוקים האלו מבהירים שאלהים שמר את בריתו עם ישראל הגשמית. וזה כולל את חוזה הנחלה שלו איתם. האדון גם אמר שהוא ישמר את ישראל עד לחזרתו, כשיציב את רגלו על הר הזיתים (ראה זכריה 14 : 4). כשהוא יעשה זאת, ישראל יהיה בשליטה על הארץ ההיא.

 


Ha pesuqim ha ellu mavhirim she Elohim shamar et berito ;im Yicrael ha gashmit. We zeh kolel et chozeh ha nachalah shello ittam. Ha Adon gam amar she Hue yeshammer et Yicrael ;ad le chazrato, kshe yattziv et raglo ;al Har ha Zeytim (reeh Zekharyah 14:4). Kshe Hue ya'aceh zoot, Yicrael yihyeh bi sheli;tah ;al ha aretz ha hie.


אם אתם עדיין חושבים שאלהים ויתר על ישראל, שיקלו את מילותיו של שאול השליח: "האם נטש אלהים את עמו? בשום פנים לא! הרי גם אני בן עם ישראל, מזרע אברהם ומשבט בנימין. אלהים לא נטש את עמו, העם שהוא ידע מקדם" (רומיים 11 : 1 - 2). שאול בבירור מדבר על ישראל הגשמית.

 


Im attem ;adayin choshvim she Elohim witter ;al Yicrael, shiqlu et millotayw shel Shaul ha shaliach: "Ha-im na;tash Elohim et ;ammo? Be shum panim loe! Harey gam ani ben ;am Yicrael, mi zera Avraham wu mi sheve;t Binyaimn. Elohim loe na;tash et ;ammo, ha ;am she Hue yada mi qedem" (Romiyyim 11:1-2). Shaul be berur medabber ;al Yicrael ha gashmit.


אם אמריקה תפגע בישראל בכל צורה שהיא, אפילו על-ידי הזזת גבולות הארץ, אלהים יהפוך לאויבה של אמריקה, והאומה האמריקאית תובל אל תוך בלבול מושלם. אני מתפלל שאפילו סנטימטר אחד מאדמת ישראל לא יילקח ממנה. זכריה ניבא שירושלים תיחצה לשניים. אבל כשזה יקרה: "ויצא יהוה ונלחם בגוים ההם, כיום הלחמו ביום קרב" (זכריה 14 : 3).

 


Im Amerikah tifga be Yicrael be kol tzurah she hie, afillu ;al-yedey hazazat gevulot ha aretz, Elohim yahafokh le oyevahh shel Amerikah, we ha ummah ha Amerikait tuval el tokh bilbul mushlam. Ani mitpallel she afillu centimeter echad me admat Yicrael loe yillaqach mimmennahh. Zekharyah nibbaa she Yerushalaym techatzeh li shnayim. Aval kshe zeh yiqreh: "We-yatzaa Yahweh wu nilcham ba go:yim ha hem, ke yo:m hillachamo be yo:m qerav" (Zekharyah 14:3). 

כשאלהים נתן את האזהרה
הזו, הוא התכוון גם
לציון הרוחנית.

 

Kshe Elohim natan et ha azharah
ha zo, Hue hitkawwen gam
la Tziyyon ha ruchanit. 

ישעיה קורא לקהילת אלהים "ציון של קדוש ישראל". בהשתמשו בביטוי הזה, הנביא מקשר את ציון למשיח, הגואל. בקיצור, ציון מייצגת את גוף המשיח, את ירושלים השמימית, את הקהילה הקרואה ונבדלת באחרית הימים האלו.

 

Yesha'yah qoree li qehillat Elohim "Tziyyon shel Qedosh Yicrael". Be hishtammesho ba bi;ttuy ha zeh, ha navie meqashher et Tziyyon la Mashiach, ha goel. Be qittzur, Tziyyon meyattzeget et guf ha Mashiach, et Yerishalaym ha shemeymit, et ha qehillah ha qeruah we nivdelet be acharit ha yamim ha ellu.


אני שואל אתכם, מה היא דאגתו העיקרית של אלהים בעולם היום? על מה הוא מתמקד בימים אלו? אחת הדאגות ונקודות המיקוד של אדוננו היא ציון, קהילתו. אני לא מדבר על הכנסייה המוסדית, הנופלת לאחור. אני מדבר על גופו הבלתי נראה של המשיח, העשוי מהמאמינים המקודשים והמשוחים.

 


Ani shoel etkhem, mah hie daagato ha ;iqqarit shel Elohim ba ;olam ha yom? ;Al mah Hue mitmaqqed be yamim ellu? Achat ha deagot wu nequddot ha miqqud shel Adonenu hie Tziyyon, qehillato. Ani loe medabber ;al ha knesiyyah ha mosadit, ha nofelet le achor. Ani medabber ;al gufo ha bilti nir.eh shel ha Mashiach, ha ;acuy me ha maaminim ha mequddashim we ha meshuchim.


אתם עשויים לתהות: "אבל האינו אלהים דואג למלחמה נגד מחבלים? הלא אכפת לו מעתידה של אמריקה ומכלכלתה?" כן, הוא דואג גם לאלו, אבל רק כאשר אלו קשורים לקהילתו. הוא מתמקד בנושאים כאלו רק במידה שהם משפיעים על תוכניותיו הנצחיות עבור אנשיו.

 


Attem ;acuyim lithot: "Aval ha-eyno Elohim doeg la milchamah neged mechabbelim? Ha-loe ikhpat lo me ;atidahh shel Amerikah wu mi kalkaltahh?" Ken, Hue doeg gam la ellu, aval raq ka asher ellu qeshurim li qehillato. Hue mitmaqqed be noc.im ka ellu raq ba middah she hem mashpi'im ;al tokhniyyotayw ha nitzchiyyot ;avur anashayw.


"הן גוים כמר מדלי, וכשחק מאזנים נחשבו. הן איים כדק יטול ... כל הגוים כאין נגדו, מאפס ותהו נחשבו לו" (ישעיה 40 : 15, 17). תחשבו על זה: אנגליה היא אי. מנהטן היא אי. לפי ישעיה, שניהם דברים קטנים בעיני אלהים. למעשה, כל האומות, כולל אמריקה, הן פחות מכלום בעיני האדון. אלהים אומר לנו, בעצם: דאגתי הנצחית היא על עולם אבוד, וההתמקדות שלי היא על איך קהילתי מגיעה אל האובדים.

 


"Hen go:yim ke mar mi deli, wu ke shachaq mooznayim nechshavu. Hen iyyi:m ka daq yi;tto:l ... kol ha go:yim ke ayn negdo, me efes wa tohu nechshevu lo" (Yesha'yah 40:15,17). Tachashvu ;al zeh: Angliah hie iy. Manhattan hie iy. Le-fiy Yesha'yah, shneyhem devarim qe;tannim be ;eyney Elohim. Le ma'aceh, kol ha ummot, kolel Amerikah, hen pachot mi klum be ;eyney ha Adon. Elohim omer lanu, be ;etzem: Daagatiy ha nitzchit hie ;al ;olam avud, we ha hitmaqdut shelliy hie ;al eykh qehillatiy maggi'ah el ha ovdim.


בלעם ניבא: "הן עם לבדד ישכן, ובגוים לא יתחשב" (במדבר 23 : 9). זה אומר לנו שילדיו של אלהים מהווים אומה נפרדת, עם נבדל. אנחנו לא נחשבים כחלק מאומות העולם. למעשה, אלו שמהווים את גוף המשיח מתחברים לאומה רוחנית בתוך כל אומה. אלהים מבהיר לנו: דאגתכם איננה אמורה להיות רק לגבי מה שקורה בעולם. היא אמורה להיות מה הן כוונותיי הנצחיות, ולמלא אותן על פני האדמה.

 


Bil'am nibbaa: "Hen ;am le badad yishkon, wu ba go:yim loe yitchashhev" (Ba Midbar 23:9). Zeh omer lanu she yeladayw shel Elohim mehawwim ummah nifredet, ;am nivdal. Anachnu loe nechshavim ke cheleq me ummot ha ;olam. Le ma'aceh, ellu she mehawwim et guf ha Mashiach mitchabberim le ummah ruchanit be tokh kol ummah. Elohim mavhir lanu: Daagatkhem eynennah amurah lihyot raq le gabbey mah she qoreh ba ;olam. Hie amurah lihyot mah hen kawwanotay ha nitzchiyyot, wu lemallee otan ;al pney ha adamah.


העובדה היא שאלהים גם מברך אומה או ממוטט אותה בהתאם להתנהגותה כלפי הקהילה שלו. תחשבו על זה: דאגתו היחידה לגבי מצרים ופרעה הייתה בהתאם ליחס שנתנה מצרים לבחיריו. אלהים השמיד את המצריים והטביע את צבאם כיון שפגעו בעמו. באותו אופן, דאגתו היחידה של אלהים לגבי בבל הייתה קשורה לאיום שאיימה על גורל ישראל בימי אסתר. בעוד המן זמם מזימות נגד היהודים, אלהים חשף אותו והוציא אותו מהתמונה.

 


Ha ;uvdah hie she Elohim gam mevarekh ummah o memo;te;t otahh be het.em la hitnahagut ke lappey ha qehillah shello. Tachashvu ;al zeh: Daagato ha yechidah le gabbey Mitzrayim wu Par'oh haytah be het.em la yachas she natnah Mitzrayim li bechirayw. Elohim hishmid et ha Mitzriyyim we hi;tbia et tzevaam keywan she pag'u be ;ammo. Be oto ofen, daagato ha yechidah shel Elohim le gabbey Bavel haytah qeshurah la iyyum she iyyemah ;al goral Yicrael bi yemey Ester. Be ;od Haman zamam mezimmot neged ha Yehudim, Elohim chashaf oto we hotzie oto me ha temunah.


שימו לב שכאשר אלהים הרס את בבל, זה לא היה רק בגלל עבודת האלילים שלהם, החושניות או האלימות. זה היה בגלל שהבבליים נגעו בבחיריו. הם לקחו את כלי הקודש של ישראל ושתו מהם. כתוצאה מכך, נמחקה האימפריה החזקה ביותר בעולם. ברגע שהבבליים התערבו בתוכניות אלהים, הוא השמיד אותם.

 


Cimu lev she ka asher Elohim haras et Bavel, zeh loe hayah raq biglal ;avodat ha elilim shellahem, ha chushaniyyut o ha allimut. Zeh hayah biglal she ha Bavliyyim nag'u bi bechirayw. Hem laqchu et kley ha qodesh shel Yicrael we shatu me hem. Ke totzaah mi kakh, nimchaqah ha imperiah ha chazaqah be yoter ba ;olam. Ba rega she ha Bavliyyim hit'arvu be tokhniyyot Elohim, Hue hishmid otam.


אדוננו יוביל למריבה עם כל אומה בעולם על מנת להציל ולשגשג את ציון הקדושה שלו. הוא יפיל אימפריות שלמות בעזרת זרוע הדין שלו. הוא החריב את האימפריה הרומאית, מכיוון שזו ניסתה להשמיד את הקהילה שלו במהלך עשר רדיפות מרושעות. ייתכן שמסע הרדיפות הגרוע ביותר היה תחת ניצוחו של השליט דיוקלטיוס. האיש הרשע הזה רדף ורצח מאמינים בלהט. ועם זאת, בעודו עושה כן, מספרם גדל. בסופו של דבר דיוקלטיוס איבד את דעתו. הוא ויתר על המנהיגות ברומא כיון שהשתגע בניסיונו לחסל את מטרות המשיח.

 


Adonenu yovil li merivah ;im kol ummah ba ;olam ;al menat lehattzil wu lecagceg et Tziyyon ha qedoshah shello. Hue yappil imperiot shelemot be ;ezrat zeroa ha din shello. Hue hecheriv et ha imperiah ha romait, mi keywan she zo nissetah lehashmid et ha qehillah shello be mahalakh ;ecer redifot merushha'ot. Yittakhen she massa ha redifot ha garua be yoter hayah tachat nittzucho shel ha shalli;t Diocletius. Ha ish ha rasha ha zeh radaf we ratzach maaminim be laha;t. We ;im zoot, be ;odo ;oceh ken, misparam gadal. Be sofo shel davar Diocletius ibbed et da'ato. Hue witter ;al ha manhigut be Romah keywan she hishtaggea be nisyono lechassel et ma;ttarot ha Mashiach.


בפרק 20 של בראשית, אלהים שפט את המלך האלילי אבימלך, כיוון שזה ניסה לגעת במשיח אלהים. אבימלך לקח את שרה, אשת אברהם, אל ארמונו. אבל אלהים בא אליו בחלום ואמר לו: "אתה איש מת". העניין היחיד של אלהים באבימלך היה לשמר את בחירתו, שרה. הוא ציוה על המלך: "השב אשת האיש, כי נביא הוא ... ואם אינך משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך" (בראשית 20 : 7).

 


Be pereq 20 shel Be Reeshit, Elohim shafa;t et ha melekh ha elili Avimelekh, keywan she zeh nissah laga'at bi meshiach Elohim. Avimelekh laqach et Carah, eshet Avraham, el armono. Aval Elohim baa elayw ba chalom we amar lo: "Attah ish met." Ha ;inyan ha yachid shel Elohim be Avimelekh hayah leshammer et bechirato, Carah. Hue tziwwah ;al ha melekh: "Hashev eshet ha i:sh, kiy navi:e hu:e ... we im eynkha meshi:v, da kiy mo:t tamu:t, Attah we kol asher lekha" (Be Reeshit 20:7).


כל הדוגמאות האלו מספקות תמונה ברורה לגבי דאגתו של אלהים לגבי בחיריו. הוא יתנגד לכל מי שפוגע בישראל או נוגע בקהילתו.

 


Kol ha dugmaot ha ellu mesappeqot temunah berurah le gabbey daagato shel Elohim le gabbey bechirayw. Hue yitnagged le kol she pogea be Yicrael o nogea bi qehillato. 

כל זה קשור למצב
הכלל-עולמי המטריד.

 

Kol zeh qashur la mattzav
ha kelal ;olami ha ma;trid. 

האומה האמריקנית עברה חבלה בגלל מחבלים. מגדלי התאומים הושמדו, הפנטגון הותקף. ואנחנו תוהים: "מה דאגת אלהים בתוך כל זה?" אדוננו אבל על מות חפי הפשע. ליבו ממוקד על עידוד והגשת עזרה לאלמנים וליתומים. הכתובים אומרים שהוא הרס ממלכות שלמות בגלל הזנחתם של נזקקים כאלו.

 

Ha ummah ha Amerikanit ;avrah chavalah biglal mechabbelim. Migdeley ha Teomim hushmedu, ha Pentagon hutqaf. We anachnu tohim: "Mah daagat Elohim be tokh kol zeh?" Adonenu avel ;al mot chappey ha pesha. Libbo memuqqad ;al ;iddud we haggashat ;ezrah la almanim we la yetomim. Ha Ketuvim omrim she Hue haras mamlakhot shelemot biglal haznachtam shel nizqaqim ka ellu.


אלא שדאגתו העליונה של אלהים לגבי האסונות האלו היא כיצד הם נוגעים בקהילתו. הוא לא ירשה לשום דבר לדרדר את תוכניותיו הנצחיות עבור עמו. הוא נחוש בתוכניתו עבור בחיריו משחר העולם, ודבר לא יכול להתערב בזה. שום מחבל, דת או אומה לא יכולים להפריע ליוד אחד מכוונות אלהים עבור עמו. הכל ממשיך לפי לוח הזמנים השמימי שלו.

 


Ellaa she daagato ha ;elyonah shel Elohim le gabbey ha asonot ha ellu hie keytzad hem nog'im bi qehillato. Hue loe yarsheh le shum davar ledarder et tokhniyyotayw ha nitzchiyyot ;avur ;ammo. Hue nachush be tokhnito ;avur bechirayw mi shachar ha ;olam, we davar loe yakhol lehit'arev ba zeh. Shum mechabbel, dat o ummah loe yekholim lehafria le Yod echad mi kawwenot Elohim ;avur ;ammo. Ha kol mamshikh le-fiy luach ha zemannim ha shemeymi shello.


ישוע נולד בדיוק בזמן. הוא הופיע בשעה המדויקת שאלהים קבע בנצח, ושום מלך, ממשלה או מנהיג דתי יכלו לעצור את זה. ישוע גם נצלב והוקם לתחייה לפי לוח הזמנים השמימי של אלהים. שום דבר לא יכול היה להפריע לתוכנית הנצחית של האדון להושיע את העולם על-ידי הקרבת בנו.

 


Yeshua nolad be diyyuq ba zeman. Hue hofia ba sha'ah ha meduyyeqet she Elohim qava ba netzach, we shum melekh, memshalah o manhig dati yakhlu la'atzor et zeh. Yeshua gam nitzlav we huqam li techiyyah le-fiy luach ha zemannim ha shemeymi shel Elohim. Shum davar loe yakhol hayah lehafria la tokhnit ha nitzchit shel ha Adon lehoshia et ha ;olam ;al-yedey haqravat Beno.


לבסוף, ממש לפני שנישא למעלה אל אביו, ישוע נתן לקהילתו הוראות צעידה. הוא אמר לנו ללכת לכל העולם לבשר, לדרוש, לעשות תלמידים, לרפא, לגרש שדים. לאחר 2000 שנה האמת שלו עדיין צועדת. משיחי אלהים עדיין נעים קדימה, וכל מי שנוגע או פוגע בהם מסולק.

 


Le ba sof, mammash lifney she niccaa le ma'alah el Aviyw, Yeshua natan li qehillato horaot tze'idah. Hue amar lanu lalekhet le kol ha ;olam levaccer, lidrosh, la'acot talmidim, lerappee, legaresh shedim. Le achar 2000 shanah ha emet shello ;adayin tzo'edet. Meshichey Elohim ;adayin na'im qadimah. We kol miy she nogea o pogea bahem mesullaq. 

לאלהים יש מסר עבור כל
המחבלים המוסלמיים.

 

Le Elohim yesh meser ;avur kol
ha mechabbelim ha Muslemiyyim. 

כשמגדלי התאומים נפלו, המחבלים רקדו ועלצו, וכשפצצות נפלו על אפגניסטן, המחבלים הזהירו את אמריקה: "האימה שחזיתם בו הוא רק ההתחלה. עכשיו זה הזמן שמוסלמים בכל העולם יוכיחו את אמונתם." בהצהרה זו החל הג'יהאד, או המלחמה הקדושה, על אמריקה.

 

Kshe Migdeley ha Teomim naflu, ha mechabbelim raqdu we ;altzu, wu kshe petzatzot naflu ;al Afganistan, ha mechabbelim hizhiru et Amerikah: "Ha eymah she chazitem bo hue raq ha hatchalah. ;Akhshayw zeh ha zeman she Muslemim be kol ha ;olam yokhichu et emunatam." Be hatzharah zo hechel ha dzihaad, o ha milchamah ha qedoshah, ;al Amerikah.


באותו זמן, רשויות מכל העולם - ראשי ממשלות, נציגים, שגרירים - התאספו עם מנהיגי אמריקה בנקודת האפס, במגדלי התאומים. הם נדו בראשיהם בחוסר יכולת להאמין בשמד ובטבח. במהרה שטפו מסרים את כל העולם, שואלים: "מה יהיה גורלה של אמריקה? כמה זמן זה יימשך? האם ניו-יורק תהיה אי-פעם מה שהייתה?"

 


Be oto zeman, reshuyyot mi kol ha ;olam - raashey memshalot, netzigim, shagririm - hit.assefu ;im manhigey Amerikah bi Nequddot ha Efes, be Migdeley ha Teomim. Hen nadu be roosheyhem be choser yekholet lehaamin ba shmad wu ba ;tevach. Bi meherah sha;tfu mesarim et kol ha ;olam, shoalim: "Mah yihyeh goralahh shel Amerikah? Kammah zeman zeh yimmashekh? Ha-im New York tihyeh iy-pa'am mah she haytah?"


מחזה דומה להפליא מתרחשת בישעיה פרק 14. יהודה הותקפה לאחרונה על-ידי האשוריים, שהרעידו את עיר הבירה ירושלים: "כי הכניע יהוה את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל ביהוה" (2 דברי הימים 28 : 19). באותו זמן פלסטינה התקיפה את דרום יהודה, לכדה לפחות חמש ערים וזרעה הרס.

 


Machazeh domeh lehaflie mitracheshet be Yesha'yah pereq 14. Yehudah hutqefah la acharonah ;al-yedey ha Ashhuriyyim, she hir'idu et ;ir ha birah Yerushalaym: "Kiy hikhni:a Yahweh et Yehu:dah ba ;avu:r Achaz melekh Yicrael, kiy hifri:a bi Yehu:dah wu ma'o:l ma'al be Yahweh" (2 Divrey ha Yamim 28:19). Be oto zeman Palestinah hitqifah et derom Yehudah, lakhdah le-fachot chamesh ;arim we zar'ah heres.


בעוד יהודה הושפלה, הפלסטינאים החלו לצעוק משמחה ולשיר. אבל אלהים שלח את ישעיה לאמר להם: "אל תשמחי, פלשת כלך, כי נשבר שבט מכך. כי משרש נחש יצא צפע, ופריו שרף מעופף, ורעו בכורי דלים, ואביונים לבטח ירבצו. והמתי ברעב שרשך, ושאריתך יהרג. הלילי שער, זעקי עיר, נמוג פלשת כלך, כי מצפון עשן בא, ואין בודד במועדיו." (ישעיה 14 : 29 - 31)

 


Be ;od Yehudah hushpelah, ha Palestinaim hechelu litz'oq mi cimchah we lashir. Aval Elohim shalach et Yesha'yah loomar lahem: "Al ticmechi, Peleshet kullekh, kiy nishbar sheve;t makkekh. Kiy mi shoresh nachash yetzee tzefa, wu piryo caraf me'o:fef, we-ra'u bekho:rey dalli:m, we evyo:ni:m la be;tach yirbetzu. We-hematti ba ra'av shorshekh, wu sheeri:tekh yaharog. Heli:li sha'ar, za'aqi ;i:r, namo:g Peleshet kullekh, kiy mi tzafo:n ;ashan baa, we eyn bo:ded be mo:'adayw." (Yesha'yah 14:29-31)


אלהים גילה מראש את סופם של אלו ששמחו בחינוך עמו. הוא הזהיר: כדאי שתפסיקו לשמוח. בקרוב מאוד אני אגרום ליהודה לחיות בבטחה. ואני אשמיד אתכם לגמרי. אני עומד למשוך אתכם מהשורשים ולהרוג את שבטכם במגפה.

 


Elohim gillah me roosh et sofam shel ellu she camchu be chinnukh ;ammo. Hue hizhir: Kedai she tafsiqu licmoach. Be qarov meod Ani egrom li Yehudah lichyot be bi;tchah. Wa Ani ashmid etkhem le gamrey. Ani ;omed limshokh etkhem me ha shorashim we laharog et shiv;tekhem be maggefah.


ירושלים הייתה עיר מלכות באותו זמן. ההרס הימם את העמים הסובבים. שליחים נשלחו ובידם שאלות לגבי בריאותה ועתידה של יהודה: "איך זה ישנה את המדינה שלכם? ולמה שאלהים יתיר את הרס עירו? האם ירושלים אי-פעם תעלה מאפרה להשתקם?"

 


Yerushalaym haytah ;ir malkhut be oto zeman. Ha heres himmem et ha ;ammim ha sovevim. Shelichim nishlechu wu be yadam sheelot le gabbey beriutahh we ;atidahh shel Yehudah: "Eykh zeh yeshanneh et ha medinah shellakhem? We lammah she Elohim yattir et heres ;iro? Ha-im Yerushalaym iy-pa'am ta'aleh me efrahh lehishtaqqem?"


במהרה ביקרו נציגים רשמיים ומנהיגים דתיים מיהודה את ישעיה. הם הפצירו: "ומה יענה מלאכי גוי?" ישעיה ענה: "כי יהוה יסד ציון, ובה יחסו עניי עמו" (ראה ישעיה 14 : 32). במילים אחרות: אימרו לשליחים, אל שדי ייסד את קהילתו, בחירתו, ושערי אבדון לא יוכלו לעמוד נגדה.

 


Bi meherah biqqeru netzigim rishmiyyim wu manhigim datiyyim mi Yehudah ey Yesha'yah. Hem hiftziru: "Wu mah ya'aneh mal.akhey go:y?" Yesha'yah ;anah: "Kiy Yahweh yissad Tziyyo:n, wu bahh yechesu ;aniyyey ;ammo" (reeh Yesha'yah 14:32). Be millim acherot: Imru la shelichim, El Shadday yissad et qehillato, bechirato, we sha'arey avaddon loe yukhlu la'amod negdahh.


אני שומע את האדון אומר את אותו המסר גם היום. הוא אומר: אימרו למחבלים שהקהילה שנוסדה על סלע המשיח חיה וקיימת. כל שעשו היה להעיר ענק מתנומתו. הענק הזה איננו רק צבא ארצות הברית. זו היא הקהילה שלי, בחיריי. צבא המשרתים שלי מתחמש ממש עכשיו. והם יוצאים נגד האויב חמושים בנשק שהוא לא יודע עליו דבר.

 


Ani shomea et ha Adon omer et oto ha meser gam ha yom. Hue omer: Imru la mechabbelim she ha qehillah she nosdah ;al sela ha Mashiach chayyah we qayyemet. Kol she ;acu hayah leha'ir ;anaq mi tenumato. Ha ;anaq ha zeh eynenno raq tzevaa Artzot ha Berit. Zo hie ha qehillah shelliy, bechiray. Tzevaa ha mesharetim shelliy mitchammesh mammash ;akhshayw. We hem yotz.im neged ha oyev chamushim be nesheq she hue loe yodea ;alayw davar.


מה הם כלי הנשק האלו? אלו אינן פצצות, טילים, כימיקלים, רובים. כלי הנשק שניתנו לנו רבי עוצמה יותר מכל אלו. וניתן לבטוח שיהרסו כל נקודת מאחז של האויב. אנחנו יודעים שהמחבלים לא יוכלו להתחבא מכלי הנשק המיוחדים שלנו.

 


Mah hem kley ha nesheq ha ellu? Ellu eynan petzatzot, ;tilim, chemikalim, rovim. Kley ha nesheq she nittenu lanu rabbey ;otzmah yoter mi kol ellu. We nittan liv;toach she yaharsu kol nequddat maachaz she ha oyev. Anachnu yod'im she ha mechabbelim loe yukhlu lehitchabbee mi kley ha nesheq ha meyuchadim shellanu.


אני מדבר כמובן על כוחה של תפילה ואמונה. אני לא מתכוון לתפילות מלאכותיות של כאלו שפנו לאלהים בשבועות שלאחר ההתקפות על אמריקה. הם חזרו אל חייהם נטולי התפילה וההשפעה. אני גם לא מתכוון לתפילות המשרתים שמכחישים את אלוהותו של המשיח ולועגים לתקומתו מן המתים. התפילות האלו אפילו אינן נשמעות.

 


Ani medabber ka muvan ;al kochahh shel tefillah we emunah. Ani loe mitkawwen li tefillot melaakhutiyyot shel ka ellu she panu le Elohim ba shavu'ot she le achar ha hatqafot ;al Amerikah. Hem chazru el chayyeyhem ne;tuley ha tefillah we ha hashpa'ah. Ani gam loe mitkawwen li tefillot ha mesharetim she makhchishim et elohuto shel ha Mashiach we lo'agim li tequmato min ha metim. Ha tefillot ha ellu afillu eynan nishma'ot.


לא, אלהים הבדיל לו שארית קדושה. והם זיהו את ההתקפות של ה- 11 בספטמבר בתור צלצול השכמה. הם בתולים חכמים, מאמינים מסורים שדאגו למנורותיהם ומילאו אותן שמן. ועכשיו הם מפציצים את השמיים בתפילות.

 


Loe, Elohim hivdil lo sheerit qedoshah. We hem zihu et ha hatqafot shel ha 11 be September be tor tziltzul hashkamah. Hem betulim chakhamim, maaminim mesurim she daagu li menoroteyhem wu milleu otan shemen. We ;akhshayw hem maftzitzim et ha shamayim bi tefillot.


אם המחבלים האלו רק ידעו מה הם העירו. הקהילה של ישוע המשיח מתפללת כמו שמעולם לא התפללה. ציון חשפה את השריון הכבד שלה, ומכריזה מלחמה על ברכיה. ובכל רחבי אמריקה צעירים משיחיים שרים לקרב. הם אומרים להוריהם ולרועי העדה שלהם: "אני רוצה להציע את עצמי בתור מבשר במדינה מוסלמית, לבשר את ישוע."

 


Im ha mechabbelim ha ellu raq yad'u mah hem he'iru. Ha qehillah shel Yeshua ha Mashiach mitpallelet kmo she me ;olam loe hitpallelah. Tziyyon chacfah et ha shiryon ha kaved shellahh, wu makhrizah milchamah ;al birkeyha. Wu be kol rachavey Amerikah tze'irim Meshichiyyim sharim li qerav. Hem omrim le horeyhem wu le ro'ey ha ;edah shellahem: "Ani rotzeh lehattzia et ;atzmiy be tor mevaccer bi medinah Muslemit, levaccer et Yeshua."


ממש עכשיו משרתי בשורה רבים תוהים: "מה נוכל לאמר לעמנו כשיישאל מאיתנו מה יקרה לאומה שלנו? מה אם יבואו עוד תקפות של המחבלים?" אל תטעו, המדינה שלנו נרעדה קשות. ויבוא עוד מחבלים בעתיד. אבל בליבנו אלהים נתן לנו משהו לעמוד עליו שלא ניתן להרסו. ישוע המשיח ייסד את קהילתו, ושערי המוות לא יוכלו לעמוד נגדה.

 


Mammash ;akhshayw mesharetey becorah rabbim tohim: "Mah nukhal loomar le ;ammenu kshe yish.alu me ittanu mah yiqreh la ummah shellanu? Mah im yavou ;od tequfot shel ha mechabbelim?" Al ti;t'u, ha medinah shellanu nir'adah qashot. We yavoe ;od mechabbelim be ;atid. Aval be libbenu Elohim natan lanu mashhehu la'amod ;alayw she loe nittan lehorso. Yeshua ha Mashiach yissed et qehillato, we sha'arey ha mawet loe yukhlu la'amod negdahh. 

ישוע הוא משיח אלהים, בחירו.

 

Yeshua Hue Meshiach Elohim, Bechiro. 

אלהים משח את בנו, ישוע. ואלו שמאמינים בישוע גם הם משוחים. המילה משיח פירושה "מקודש למשיח". בקיצור, אנחנו הנבדלים שמהווים את גופו. כבר קראנו שישוע הורה למשיחיו להביא את הבשורה לכל העולם. זו עצת אלהים הנחושה. ושום אדם או אומה יעזו לנסות להפריע למטרותיו הנצחיות.

 

Elohim mashach et Beno, Yeshua. We ellu she maaminim be Yeshua gam hem meshuchim. Ha millah mashiach perushahh "mequddash la Mashiach". Be qittzur, anachnu ha nivdalim she mehawwim et gufo. Kvar qaraanu she Yeshua horeh li meshichayw lehavie et ha becorah le kol ha ;olam. Zo ;atzat Elohim ha nechushah. We shum adam o ummah ya'azu lenassot lehafria le ma;ttarotayw ha nitzchiyyot.


ואולם ידוע לנו שהקוראן מלמד את המוסלמים להרוג מאמינים משיחיים אם הם מנסים לזכות בהם למשיח ישוע. לכן, אני מציג שאלה כנה למולות ולאייתולות של הטליבאן: "למה לא אימנתם מבשרים במקום מחבלים, ושלחתם אותם לאמריקה ולאומות אחרות, אשר יש בהן אנשים משיחיים? אם הדת שלכם עליונה, למה לא ניסיתם לזכות בנו? ממה אתם מפחדים כל כך שאתם מוכרחים לפוצץ אותנו? האם המסר שלכם כל כך ריק מתוכן וחלש שאתם חייבים להשתמש במחבלים כדי שאנשים יסכימו לו?

 


We ulam yadua lanu she ha Qur.aan melammed et ha Muslemim laharog maaminim Meshichiyyim im hem menassim lizkot bahem le Mashiach Yeshua. Lakhen, ani mattzig sheelah kenah la Mullot we la Ayatollot shel ha Taliban: "Lammah loe immantem mevaccerim bi meqom mechabbelim, wu shelachtem otam le Amerikah wu le ummot acherot, asher yesh bahen anashim Meshichiyyim? Im ha dat shellakhem ;elyonah, lammah loe nissitem lizkot banu? Mi mah attem mefachadim kol kakh she attem mukhrachim lefotzetz otanu? Ha-im ha meser shellakhem kol kakh reyq mi tokhen we challash she attem chayyavim lehishtammesh bi mechabbelim kedey she anashim yaskimu lo?


הבה וניתן לאיסלם ללמוד מקומוניזם. האיחוד הסובייטי האדיר נלחם נגד קהילת ישוע המשיח. ברית המועצות הוכרזה כאומה חסרת אלהים ולימדה אתיאיזם בבתי הספר. כנסיות נשרפו והתנ"ך הוצא מחוץ לחוק, ואימה נפלה על בחירי אלהים. משרתים נכלאו ומאמינים עונו.

 


Havah we nittan le Islam lilmod mi Kommunism. Ha Ichud ha Sovieti ha addir nilcham neged qehillat Yeshua ha Mashiach. Berit ha Mo'atzot hukhrezah ke ummah chasrat Elohim we limmedah ateism be battey ha sefer. Knesiyyot nicrefu we ha Tanakh hutzaa mi chutz la choq, we eymah naflah ;al bechirey Elohim. Mesharetim nikhleu wu maaminim ;unnu.


איך אלהים הגיב? הוא מחץ את חומת הברזל, לא רק ברוסיה אלא בכל אירופה. אלהים הכריז: אני ייסדתי את הקהילה הזו. ואני לא ארשה לכם לגעת בבחיריי. אתם מחוסלים. אני עומד להפיל אתכם.

 


Eykh Elohim hegiv? Hue machatz et chomat ha barzel, loe raq be Russiah ellaa be kol Eyropah. Elohim hikhriz: Ani yissadti et ha qehillah ha zo. Wa ani loe arsheh lakhem laga'at bi bechiray. Attem mechussalim. Ani ;omed lehappil etkhem.


האדון מחץ את הקומוניזם לגמרי, ושבר את האימפריה הסובייטית האדירה. הוא חילק את מדינות האיחוד, השליך את מנהיגיו הצידה והביא את הכלכלה לפשיטת רגל. רוסיה הושפלה, בגלל שנגעה בזרעו המשיחי של אלהים ופגעה בנביאיו.

 


Ha Adon machatz et ha Kommunism le gamrey, we shavar et ha imperiah ha Sovietit ha addirah. Hue chilleq et medinot ha ichud, hishlikh et manhigayw ha tziddah we hevie et ha kalkalah li peshi;tat regel. Russiah hushpelah, biglal she nag'ah be zar'o ha Meshichi shel Elohim wu pag'ah bi neviayw.


מה הייתה התוצאה הסופית? אלהים הזרים אין מספר משרתים ומבשרים לרוסיה. ואני מאמין שדבר דומה יקרה באפגניסטן ובפקיסטן. האדון עומד לפתוח דלתות שאף אדם לא יכול היה לפתוח קודם לכן. שום דבר לא יכול להפריע למטרותיו הנצחיות.

 


Mah haytah ha totzaah ha sofit? Elohim hizrim eyn mispar mesharetim wu mevaccerim le Russiah. Wa ani maamin she davar domeh yiqreh be Afganistan wu be Pakistan. Ha Adon ;omed liftoach delatot she af adam loe yakhol hayah liftoach qodem lakhen. Shum davar loe yakhol lehafria le ma;ttarotayw ha nitzchiyyot.


אבל אמריקה חייבת ללמוד גם היא מהאיחוד הסובייטי. אנחנו לא יכולים להמשיך לדחוף את אלהים אל מחוץ לחברה שלנו. כבר עכשיו ספרי תנ"ך אינם חוקיים בכיתות לימוד, וסמלים משיחיים הוסרו ממקומות ציבוריים. אכן, יתכן שהזמן קרב שבו אסור יהיה לבשר לאנשים ולזכות בהם למשיח.

 


Aval Amerikah chayyevet lilmod gam hie me ha Ichud ha Sovieti. Anachnu loe yekholim lehamshikh lidchof et Elohim el mi chutz la chevrah shellanu. Kvar ;akhshayw sifrey Tanakh eynam chuqqiyyim be kittot limmud, wu semalim Meshichiyyim husru mi meqomot tzibburiyyim. Akhen, yittakhen she ha zeman qarev she bo asur yihyeh levaccer la anashim wu lizkot bahem la Mashiach.


ואולם, אל לנו להתלונן או לדאוג. אל שדי ייסד את הקהילה שלו. וכל אומה שעוברת על חוקיו היא פחות מכלום בעיניו. האדון עשוי להביא בלגן על האומה ההיא, אבל בזמן כזה החברה תפתח את דלתותיה שנית לבשורה. בתי ספר יזעקו לעזרה, ואפילו נציגים ממשלתיים יבקשו עזרה רוחנית. פעם נוספת משרתי אלהים יוכלו לבשר את האמת, בכל מקום ובכל זמן.

 


We ulam, al lanu lehitlonen o lid.og. El Shadday yissed et ha qehillah shello. We kol ummah she ;overet ;al chuqqayw hie pachot mi klum be ;eynayw. Ha Adon ;acuy lehavie balagan ;al ha ummah ha hie, aval bi zeman ka zeh ha chevrah tiftach et delatoteyha shenit la becorah. Battey sefer yiz'aqu le ;ezrah, we afillu netzigim memshaltiyyim yevaqshu ;ezrah ruchanit. Pa'am nosefet mesharetey Elohim yukhlu levaccer et ha emet, be kol maqom wu be kol zeman.


"צהלי ורני, יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל ... כי יהוה יסד ציון, ובה יחסו עניי עמו" (ישעיה 12 : 6, 14 : 32). קהילת אלהים עשויה להראות כעלובה וחסרת משמעות. נראה שישנם כה מעט קדושים אמיתיים שמפוזרים ברחבי העולם. וכמו ששאול אומר, אין אצילים או עשירים רבים. אבל העדר הקטן של המשיח יחסה בו, ויבטח בדברו: אני ייסדתי את הקהילה הזו, והקהילה שלי תעמוד.

 


"Tzahali wa ronni, yo:shevet Tziyyo:n, kiy gado:l be qirbekh Qedo:sh Yicrael ... kiy Yahweh yissad Tziyyo:n, wu bahh yechesu ;aniyyey ;ammo" (Yesha'yah 12:6, 14:32) Qehillat Elohim ;acuyah leheraot ka ;aluvah we chasrat mashma'ut. Nir.eh she yeshnam koh me'a;t qedoshim amittiyyim she mefuzzarim be rachavey ha ;olam. Wu kmo she Shaul omer, eyn atzilim o ;ashirim rabbim. Aval ha ;eder ha qa;tan shel ha Mashiach yachaseh bo, we yiv;tach bi devaro: Ani yissadti et ha qehillah ha zo, we ha qehillah shelliy ta'amod.


שום מחבל, דת או אומה לא יוכלו לעמוד מול צלב ישוע. הוא הזהיר את העולם כולו: "אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו" (תהלים 105 : 15).

 


Shum mechabbel, dat o ummah loe yukhlu la'amod mul tzelav Yeshua. Hue hizhir et ha ;olam kullo: "Al tigge'u bi meshi:chay, we li nevi:ay al tare'u" (Tehillim 105:15).


---

 


---


זכות שימוש ניתנה ע"י וורלד צ'לנג' (אתגר העולם), ת.ד. 260, לינדל, טקסס 75771 ארצות הברית.

 


Zekhut shimmush nittenah ;al-yedey World Challenge (Etgar ha ;Olam), P.O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


מידע של כנסיית טיימס סקואר | מידע לקורא החדש
 

 


Meyda shel knesiyyat Times Square | Meyda la qoree he chadash
 הגבלות העתקה / זכויות יוצרים:
 

 


HAGBALOT HA'ATAQAH / ZEKHUYYOT YOTZRIM:
 

קובץ נתונים זה הוא רכושו הפרטי של "וורלד צ'לנג'" (אתגר העולם). אין לשנותו או לערוך אותו בכל דרך שהיא. אפשר רק להעתיקו בשלמותו להפצה כ"סחורה חופשית" - חינם ללא תשלום. כל העתקה של נתוני הקובץ חייבת להכיל את המודעה בדבר הזכויות השמורות: "כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'". לא ניתן להשתמש בקובץ נתונים זה למכירה או לשיפור כל מוצר אחר שנמכר, ללא רשות של "וורלד צ'לנג'". זה כולל את כל תכולתו, פרט לכמה ציטטות קטנות. נא לתת למקור הבא את הזכות: כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'", לינדל, טקסס, ארצות הברית.

 

Qovetz netunim zeh hue rekhusho ha pra;ti shel World Challenge (Etgar ha ;Olam). Eyn leshannoto o la'arokh oto be kol derekh she hie. Efshar raq leha'atiqo bi shelemuto le hafatzah ke "sechorah chofshit" - chinnam leloe tashlum. Kol ha'ataqah shel netuney ha qovetz chayyevet lehakhil et ha moda'ah bi devar ha zekhuyyot ha shemurot: "Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge". Loe nittan lehistammesh be qovetz netunim zeh la mekhirah o le shippur kol mutzar acher she nimkar, leloe reshut shel World Challenge. Zeh kolel et kol tekholato, pra;t le kammah tzitatot qe;tannot. Naa latet la maqor ha baa et ha zekhut: Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge, Lindale Texas USA.


חומר זה נועד אך ורק לשימוש אישי, לא לפרסום ציבורי בדפי רשת אחרים. הרשת החופשית של בית התפילה מחוז לורן מחזיקה בזכויות בלעדיות מאת "וורלד צ'לנג'" בע"מ - לפרסם מסרים אלה בציבור על דף אתר הרשת. הנך רשאי להוריד, להעתיק, להדפיס ולחלק את החומר הזה - כל עוד אינך מפרסם אותו באתר אינטרנט אחר. בכל אופן, הנך רשאי להתחבר לאתר זה ולעיין במסרים אלה.

 


Chomer zeh no'ad akh we raq le shimmush ishi, loe le pirsum tzibburi be dappey reshet acherim. Ha reshet ha chofshit shel beyt ha tefillah Machoz Lorain machaziqah ba zekhuyyot bil'adiyyot me ett World Challenge Inc. - lefarsem mesarim elleh be tzibbur ;al daf atar ha reshet. Hinnekha rashai lehorid, leha'tiq, lehadpis wu lechalleq et ha chomer ha zeh - kol ;od eynkha mefarsem oto be atar Internet acher. Be kol ofen, hinnekha rashai lehitchabber le atar zeh wu le'ayyen bi mesarim elleh.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs

Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999-2004 The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE   |   HEBREW INDEX


Translation: electrosoft@eudoramail.com
This page was last updated 27 February 2004.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series