Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

מדוע כל כך קשה למשיחיים להתפלל?

 

Maddua kol kakh qasheh la Meshichiyyim lehitpallel?


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


ע"י דוד ווילקרסון
11 מאי 1998

 


;al-yedey David Wilkerson
11 May 1998

_______________   _______________


הייתי המום לזמן מה על בעיה שהתעקשה בכנסיה זה כבר שנים - וזה מדאיג אותי מאוד. הבעיה היא, מדוע כל כך קשה למשיחיים להתפלל? כתבי הקודש מבהירים לנו שהתשובה לכל דבר בחיינו היא תפילה מעורבת באמונה. שאול השליח כותב: "אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר הציגו משאלותיכם לאלהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה." (פיליפיים 4 : 6) שאול רוצה לאמר לנו: חפשו את אדוני בכל נושא בחייכם. והודו לו לפני זמן על שהוא שמע לכם!

 


Hayiti hamum li zeman mah ;al be'ayah she hit'aqqeshah bi knesiyyah zeh kvar shanim - we zeh mad.ig otiy meod. Ha be'ayah hie, maddua kol kakh qasheh la Meshichiyyim lehitpallel? Kitvey ha Qodesh mavhirim lanu she ha teshuvah le kol davar be chayyenu hie tefillah me'orevet be emunah. Shaul ha shaliach kotev: "Al tid.agu le shum davar, kiy im be kol davar hattzigu mish.aloteykhem le Elohim bi tefillah wu be tachanunim wu be hodayah." (Filippiyyim 4 : 6) Shaul rotzeh loomar lanu: Chappecu et Adonay be kol nocee be chayyeykhem. We hodu lo lifney zeman ;al she Hue shama lakhem!


שאול מדגיש בברור: התפלל תמיד קודם! אין להתפלל כאמצעי אחרון - הולכים לידידים שלנו קודם, אז לרועה או ליועץ, ורק לבסוף מסיימים על הברכיים שלנו . לא - ישוע אומר לנו: "בקשו תחילה את מלכותו של אלהים ואת צידקתו, וכל אלה יוספו לכם" (מתי 6 : 33). עלינו ללכת לאדוני ראשונה - לפני כל אחד אחר!

 


Shaul madgish be berur: Hitpallel tamid qodem! Eyn lehitpallel ke emtza'i acharon - holkhim la yedidim shellanu qodem, az la ro'eh o le yo'etz, we raq le ba sof mesayyemim ;al ha birkayim shellanu. Loe - Yeshua omer lanu: "Baqshu techillah et malkhuto shel Elohim we et tzidqato, we kol elleh yiwwasefu lakhem" (Mattay 6:33). ;Aleynu lalekhet la Adonay rieshonah - lifney kol echad acher!


זו קריעת-לב לראות את המכתבים נשלחים למשרדינו מהמוני משיחיים שבורים. משפחות שבורות, זוגות מתגרשים, אנשים שהלכו בנאמנות עם משיח במשך שנים, עכשיו חיים בפחד וכמנוצחים. כל אחד מאותם אנשים נוצחו על ידי משהו - חטא, דכאון, חומרניות, חמדנות . ושנה אחרי שנה, בעיותיהם נראות כאילו נעשות גרועות יותר.

 


Zo qeri'at-lev lir.ot et ha mikhtavim ha nishlachim le micradeynu me hamoney Meshichiyyim shevurim. Mishpachot shevurot, zugot mitgarshim, anashim she halkhu be neemanut ;im Mashiach be meshekh shanim, ;akhshayw chayyim be pachad wu ki menuttzachim. Kol echad me otam anashim nuttzechu ;al-yedey mashhehu - che;t.e, dikkaon, chomraniyyut, chamdanut. We shanah acharey shanah, be'ayoteyhem nir.ot keillu ne'ecot geru'ot yoter.


עדיין, מה שמדהים אותי בקשר למכתביהם הוא שמעט מאוד מאותם משיחיים מתפללים בכלל. הם פונים לקלטות, ספרים, יועצים, מתקשרים לתוכניות מופע, תרפיות למיניהם - אבל לעיתים רחוקות לתפילה . הם הולכים במשך כל היום מודאגים, פוחדים, חיים עם ענן תלוי מעל ראשם, כי אין להם תשובה לבעיות שלהם.

 


;Adayin, mah she madhim otiy be qesher le mikhtaveyhem hue she me'a;t meod me otam Meshichiyyim mitpallelim bikhlal. Hem ponim li qela;tot, sefarim, yo'atzim, mitqashherim le tokhniyyot mofa, terapiyyot le miyneyhem - aval le ;ittim rechoqot li tefillah. Hem holkhim be meshekh kol ha yom mud.agim, pochadim, chayyim ;im ;anan taluy me ;al roosham, kiy eyn lahem teshuvah la be'ayot shellahem.


למה כל כך קשה למשיחיים, בזמן משבר, לחפש את אלהים לצרכיהם הנואשים? אחרי הכל, כתבי הקודש עומדים כעדות אחת ארוכה שאלהים שומע את צעקות ילדיו ומשיב להם באהבה רכה:

 


Lammah kol kakh qasheh la Meshichiyyim, bi zeman mashber, lechappec et Elohim li tzerakheyhem ha noashim? Acharey ha kol, Kitvey ha Qodesh ;omdim ke ;edut achat arukkah she Elohim shomea et tze'aqot yeladayw wu meshiv lahem be ahavah rakkah:


*   "עיני יהוה אל צדיקים, ואזניו אל שועתם." (תהלים 34 : 16)

 


*   ";Eyney Yahweh el tzaddi:qi:m, we oznayw el shaw'atam." (Tehillim 34:16)


*   "צעקו ויהוה שמע, ומכל צרותם הצילם." (פסוק 18)

 


*   "Tza'aqu we Yahweh shama, wu mi kol tzaro:tam hittzi:lam." (pasuq 18)


*   "ובטחוננו בו שאם נבקש דבר כרצונו, ישמע אותנו. ואם יודעים אנו שהוא שומע אותנו בכל אשר נבקש, יודעים אנו כי המשאלות שביקשנו ממנו נתנות לנו." (1 יוחנן 5 : 14 - 15)

 


*   "Wu bi;tchonenu bo she im nevaqqesh davar ki retzono, yishma otanu. We im yod'im anu she Hue shomea otanu be kol asher nevaqqesh, yod'im anu kiy ha mish.alot she biqqashnu mimmennu nittanot lanu." (1 Yochanan 5:14-15)


*   "... תפילת צדיק בפעלתה." (יעקב 5 : 16)

 


*   "... tefillat tzaddiq bi pe'ullatahh." (Ya'aqov 5:16)


*   "וכל מה שתבקשו בתפילה ואתם מאמינים, תקבלוהו." (מתי 21 : 22)

 


*   "We kol mah she tevaqshu bi tefillah we attem maaminim, teqabbeluhu." (Mattay 21:22)


*   "... ותפילת ישרים רצונו." (משלי 15 : 8)

 


*   "... wu tefillat yeshari:m retzo:no." (Mishley 15:8)


*   "... ותפילת צדיקים ישמע." (פסוק 29)

 


*   "... wu tefillat tzaddi:qi:m yishma." (pasuq 29)


*   "פנה אל תפלת הערער, ולא בזה את תפלתם." (תהלים 102 : 18)

 


*   "Panah el tefillat ha ;ar'ar, we loe bazah et tefillatam." (Tehillim 102:18)


הקשב להתפארותו הגדולה של דוד: "ביום קראתי ותענני, תרהבנו בנפשי עז" (תהלים 138 : 3). דוד רצה לאמר: הוכחתי לך, אלהים! בכל נסיונותי, לא פניתי לאדם אחר. חיפשתי רק אותך - ואתה שמעת לי, ענית לי ונתת לי כוח לעמוד בפני קרב!" "בצרה קראת, ואחלצך, אענך ..." (תהלים 81 : 8).

 


Haqshev le hitpaaruto ha gedolah shel Dawid: "Be yo:m qaraati wa-ta'aneniy, tarhiveniy be nafhsiy ;oz" (Tehillim 138:3). Dawid ratzah loomar: Hokhachti lekha, Elohim! Be kol nissayonotay, loe paniti le adam acher. Chippacti raq otkha - we Attah shama'ta liy, ;anita liy we natatta liy koach la'amod bi-fney qerav! "Ba tzarah qaraata, wa-achalletzekka, e'enkha ..." (Tehillim 81:8).


הבטחות ועדויות אלו הם ראיות מהממות על השגחת אלהים. והם כל כך מגוונים, עמוקים ומרובים, אינני מבין איך יכול כל משיחי לפספס אותם!

 


Hav;tachot we ;eduyyot ellu hem reayot mehammemot ;al hashgachat Elohim. We hem kol kakh meguwwanim, ;amuqqim wu merubbim, eynenni mevin eykh yakhol kol Meshichi lefaspes otam!


אולם כשזה מגיע לתפילה, כתבי הקודש נותנים יותר מהבטחות. הם גם נותנים לנו אזהרות על הסכנה בהזנחת תפילה: "איך נמלט אנחנו, אם נזניח ישועה גדולה כזאת..." (עבריים 2 : 3). המילה היוונית ל-"הזנחה" כאן מתכוונת ל-"דאגה קטנה; לקחת בקלות".

 


Ulam kshe zeh maggia li tefillah, Kitvey ha Qodesh notnim yoter me havtachot. Hem gam notnim lanu azharot ;al ha sakkanah be haznachat tefillah: "Eykh nimmale;t anachnu, im nazniach yeshu'ah gedolah ka zoot ..." (;Ivriyyim 2:3). Ha millah ha Yewanit le "haznachah" kaan mitkawwenet li "deagah qe;tannah, laqachat be qallut".


ההקשר של הפסוק הזה הוא דיון של הדברים המתייחסים לישועה שלנו - ובאופן ברור התפילה היא אחד מהם. אלהים שואל: "איך אתם מצפים לברוח חורבן והרס בזמנים אפלים אלו, אם לא למדתם להתמסר לתפילה? איך תדעו ותכירו את קולי ביום ההוא, אם לא למדתם לשמוע אותו בחדרכם הסגור?"

 


Ha heqsher shel ha pasuq ha zeh hue diyyun shel ha devarim ha mityachasim la yeshu'ah shellanu - wu be ofen barur ha tefillah hie echad me hem. Elohim shoel: "Eykh attem metzappim livroach churban we heres bi zemannim afelim ellu, im loe lemadtem lehitmasser la tefillah? Eykh ted'u we takkiru et qoliy ba yom ha hue, im loe lemadtem lishmoa oto be chadrekhem ha sagur?"


אני מאמין שאלהים נפצע עמוקות בגלל הזנחת התפילה בין אנשיו היום. ירמיה כותב: "התשכח בתולה עדיה, כלה קשריה? ועמי שכחוני ימים אין מספר!" (ירמיה 2 : 32)

 


Ani maamin she Elohim niftza ;amuqqot biglal haznachat ha tefillah beyn anashayw ha yom. Yirmeyah kotev: "Ha-tiskach betu:lah ;edyahh, kallah qishhureyha? We ;ammiy shekhechu:niy yami:m eyn mispar!" (Yirmeyah 2:32)


כאן היא שאלתי הגדולה - הדבר היחיד שאיני פשוט יכול להבין: איך יכולים אנשי אלהים - אשר נמצאים תחת התקפה קבועה של אבדון, מתמודדים עם בעיות ופיתויים מכל צד - הולכים שבוע אחרי שבוע ללא חיפוש אחריו? ואיך יכולים הם לטעון שאוהבים אותו ומאמינים בהבטחותיו, כשלא מתקרבים אליו בכלל?

 


Kaan hie sheelatiy ha gedolah - ha davar ha yachid she eyni pashu;t yakhol lehavin: Eykh yekholim anshey Elohim - asher nimtzaim tachat hatqafah qevurah shel avaddon, mitmodedim ;im be'ayot wu pittuyim mi kol tzad - holkhim shavua acharey shavua leloe chippuc acharayw? We eykh yekholim hem li;t'on she ohavim oto wu maaminim be hav;tachotayw, kshe loe mitqarvim elayw bikhlal? 

הכתב של עבריים קורא
לנו "להתקרב לאלהים"!

 

Ha kattav shel ;Ivriyyim qoree
lanu "lehitqarev le Elohim"! 

פסוק 10 מכיל הבטחה מהממת. הוא אומר שדלת אלהים תמיד פתוחה עבורינו, נותנת לנו גישה מלאה לאב:

 

Pasuq 10 mekhil hav;tachah mehammemet. Hue omer she delet Elohim tamid petuchah ;avureynu, notenet lanu gishah meleah la Av:


"לכן, אחי, מכיון שיש לנו בטחון להכנס אל הקדש בדם ישוע, בדרך חדשה וחיה, אשר הוא חנך לנו דרך הפרכת, שהיא בשרו. ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים, נתקרבה נא בלבב שלם ובמלוא ודאות האמונה, כשליבותינו מטהרים מהרשעת מצפון והגוף רחוץ במים טהורים." (עבריים 10 : 19 - 22)

 


"Lakhen, achay, mi keywan she yesh lanu bi;ttachon lehikkanes el ha qodesh be dam Yeshua, be derekh chadashah we chayyah, asher Hue chanakh lanu derekh ha parokhet, she hie becaro. Wu bi heyot lanu kohen gadol ;al beyt Elohim, nitqarevah naa be levav shalem wu bi meloe waddaut ha emunah, kshe libboteynu me;toharim me harsha'at matzpun we ha guf rachutz be mayim ;tehorim." (;Ivriyyim 10:19-22)


מספר פסוקים אחרי, אנו מוזהרים על יום אדוני הקרב מאוד: "אל נעזוב את אספתנו כמנהג כמה אנשים, כי אם נעודד איש את רעהו - וביחוד בראותכם כי קרב היום" (פסוק 25). אלהים רוצה לאמר: אפילו עכשיו, כשמתקרב הזמן שמשיח חוזר, עליכם לחפש את פני. זה הזמן ללכת ולהסתגר בחדרכם עמי ולהכיר אותי!

 


Mispar pesuqim acharey, anu muzharim ;al yom Adonay ha qarev meod: "Al na'azov et asefatenu ke minhag kammah anashim, kiy im ne'oded ish et re'ehu - wu be yichud bi reotkhem kiy qarev ha yom" (pasuq 25). Elohim rotzeh loomar: Afillu ;akhshayw, kshe mitqarev ha zeman she Mashiach chozer, ;aleykhem lechappec et panay. Zeh ha zeman lalekhet wu lehistagger be chadrekhem ;immiy wu lehakkir otiy!


אני מאמין שאנו כבר רואים את הסימנים המוכיחים שאנו קרובים להתמוטטות מערכת הכספים שלנו: אלימות וחוסר מוסריות נמצאים בעליה. החברה שלנו היא מטורפת לתענוגות חיים. נביאי השקר - "מלאכי האור" - כבר הטעו רבים בתורת השדים. ובכל פעם, אנו יכולים לצפות לראות את שעת הפורענות, אשר תגרום ללבות הגברים ליפול מפחד. אך, לפני שכל זה קורה, כתב העבריים רוצה לאמר:

 


Ani maamin she anu kvar roim et ha simanim ha mokhichim she anu qerovim lehitmo;te;tut ma'arekhet ha kesafim shellanu: Allimut we choser musariyyut nimtzaim ba ;aliyyah. Ha chevrah shellanu hie me;torefet le ta'anugot chayyim. Neviey ha sheqer - "mal.akhey ha or" - kvar hi;tte'u rabbim be torat ha shedim. Wu be kol pa'am, anu yekholim litzpot lir.ot et sha'at ha pur'anut, asher tigrom le libbot ha gevarim lippol mi pachad. Akh, lifney she kol zeh qoreh, kattav ha ;Ivriyyim rotzeh loomar:


אל תתנו לאמת לברוח מכם! שארו ערים וערנים. יש לכם דלת פתוחה לתוך נוכחות קדושת האלהים - לכן, לכו אליו בביטחון מלא של אמונה, תנו לאלהים את עצומותיכם. דם משיח כבר הכין את הדרך עבורכם - ושום דבר לא יעמוד בינכם לבין האב. יש לכם כל זכות להיכנס לקודש הקודשים, לקבל כל עזרה שהנכם זקוקים לה!

 


Al tittenu la emet livroach mikkem! Shaaru ;erim we ;eranim. Yesh lakhem delet petuchah le tokh nokhechut qedushhat ha Elohim - lakhen, lekhu elayw be bi;ttachon malee shel emunah, tenu le Elohim et ;atzumoteykhem. Dam Mashiach kvar hekhin et ha derekh ;avurkhem - we shum davar loe ya'amod beynkhem le beyn ha Av. Yesh lakhem kol zekhut lehikkanes le qodesh ha qodashim, leqabbel kol ;ezrah she hinnekhem zequqim lahh!


כאשר אנו לוקחים בקלות את כפרת ישוע - אשר את עצמו הוא נתן בכדי שנוכל לגשת לאב עבור כל צרכינו - אנו בזים לחסד אלהים, ומתגרים בכעסו!

 


Ka asher anu loqchim be qallut et kapparat Yeshua - asher et ;atzmo Hue natan bi kedey she nukhal lageshet la Av ;avur kol tzerakheynu - anu bazim le chesed Elohim, wu mitgarim be ka'aso!


אולם, אפילו עם כל ההזהרות רבי עוצמה על הסכנות שבהזנחת תפילה, עדיין משיחיים מוצאים שלהתפלל זה קשה. למה? אני מאמין שיש ארבע סיבות לכך:

 


Ulam, afillu ;im kol ha hazharot rabbey ;otzmah ;al ha sakkanot she be haznachat tefillah, ;adayin Meshichiyyim motz.im she lehitpallel zeh qasheh. Lammah? Ani maamin she yesh arba sibbot le kakh: 

1. מספר משיחיים לא מתפללים
כי אהבתם פושרת כלפי האדון!

 

1. Mispar Meshichiyyim loe mitpallelim
kiy ahavatam posheret ke lappey ha Adon! 

כאשר אני משתמש במילה "פושרת" לתאר אהבת אדם לישוע, איני מתכוון שהיא קרה כלפי האדון. אלא, אני מתכוון שאהבתו "לא יקרה" - לא עולה הרבה. תנו לי לתת לכם דוגמא:

 

Ka asher ani mishtammesh ba millah "posheret" letaer ahavat adam le Yeshua, eyniy mitkawwen she hie qarah ke lappey ha Adon. Ellaa, ani mitkawwen she ahavato "loe yeqarah" - loe ;oleh harbeh. Tenu liy latet lakhem dugmaa:


כאשר ישוע פונה לכנסיית אפסיים בהתגלות 2, הוא תחילה משבח אותם על כל אשר עשו. הוא מכיר בעבודתם הקשה ובאמונתם - על שהם שונאים חטא ופשרה, מסרבים לקבל לימודים מוטעים, מעולם אינם מתיאשים או מוותרים כשרודפים אחריהם, תמיד עומדים עבור הבשורה.

 


Ka asher Yeshua poneh li knesiyyat Efesiyyim be Hitgallut 2, Hue techillah meshabbeach otam ;al kol asher ;acu. Hue makkir be ;avodatam ha qashah wu be emunatam - ;al she hem con.im che;t.e wu pesharah, mesarvim leqabbel limmudim mu;t'im, me ;olam eynam mityaashim o mewatterim kshe rodfim achareyhem, tamid ;omdim ;avur ha becorah.


אף על פי כן, משיח אומר שהוא מחזיק דבר אחד נגדם: הם נטשו את אהבתם הלוהטת והיקרה כלפיו! "אבל יש לי טענה נגדך, כי עזבת את אהבתך הראשונה." (התגלות 2 : 4)

 


Af ;al-piy ken, Mashiach omer she Hue machaziq davar echad negdam: Hem na;tshu et ahavatam ha lohe;tet we ha yeqarah ke lappayw! "Aval yesh liy ;ta'anah negdekha, kiy ;azavta et ahavatkha ha rieshonah." (Hitgallut 2:4)


איכשהו עם כל העבודות הטובות שלהם, הם נטשו מאחור את הליכתם האוהבת וממושמעת עם ישוע. ועכשיו הוא אומר להם: עזבתם את אהבתכם הראשונה, זנחתם את המשמעת היקרה לבוא בנוכחותי, להתייחד עמי!

 


Eykh-she-hu ;im kol ha ;avodot ha ;tovot shellahem, hem na;tshu me achor et halikhatam ha ohevet wu memushma'at ;im Yeshua. We ;akhshayw Hue omer lahem: ;Azavtem et ahavatkhem ha rieshonah, zenachtem et ha mishma'at ha yeqarah lavoe be nokhechutiy, lehityached ;immiy!


נא שימו לב: ישוע מדבר כאן על מאמינים שהתחילו באהבה בוערת כלפיו. הוא לא פונה למשיחיים המתים, קרים, סמליים, שמעולם לא אהבו אותו במקום הראשון . אלא, הוא אומר, זה יתכן שלמישהו פעם היה לב אוהב כלפי, אך נתן להתלהבותו להפוך לפושר. המשרת הנאמן שפעם רץ לחפש אותי יום-יום בחדרו הסגור, כעת לעיתים רחוקות מתפלל בכלל!

 


Naa cimu lev: Yeshua medabber kaan ;al maaminim she hitchilu be ahavah bo'eret ke lappayw. Hue loe poneh la Meshichiyyim ha metim, qarim, simliyyim, she me ;olam loe ahavu oto ba maqom ha rieshon. Ellaa, Hue omer: Zeh yittakhen she le miyshehu pa'am hayah lev ohev ke lappay, akh natan le hitlahavuto lahafokh le posher. Ha mesharet ha neeman she pa'am ratz lechappec otiy yom-yom be chadro ha sagur, ka ;et le ;ittim rechoqot mitpallel bikhlal!


חשוב כמה מעליב זה צריך להיות למשיח, שהוא החתן שלנו. איזה סוג נשואים יכול להיות כאשר לבעל ולאשה אין זמנים פרטיים חמים? ועל זה ישוע מדבר כאן. הוא רוצה רגעים עמכם לעצמו, להנות מקרבה!

 


Chashov kammah ma'aliv zeh tzarikh lihyot la Mashiach, she Hue ha chatan shellanu. Eyzeh sug niccuim yakhol lihyot ka asher la ba'al we la ishhah eyn zemannim pra;tiyyim chammim? We ;al zeh Yeshua medabber kaan. Hue rotzeh rega'im ;immakhem le ;atzmo, lehanot me qirvah!


אתה יכול לאמר שאתה אוהב אותו - אבל אם אתה מעולם לא מופיע להיות עימו, אתה מוכיח לו שאינך אוהב אותו כלל. סוג התנהגות שכזו מעולם לא תתאים למאהב אחר. אם אמרת לחברה שלך שאהבת אותה, אבל רק ראית אותה פעם בשבוע - רק בכדי לאמר: "שלום מתוקתי, אני אוהב אותך, עכשיו להתראות!” - היא לא תסכים עם זה. למה יסכים ישוע, שנתן הכל - את חייו - למענך?

 


Attah yakhol loomar she attah ohev oto - aval im attah me ;olam loe mofia lihyot ;immo, attah mokhiach lo she eynkha ohev oto kelal. Sug hitnahagut she ka zo me ;olam loe tat.im le meahev acher. Im amarta la chaverah shelkha she ahavta otahh, aval raq raita otahh pa'am ba shavua - raq bi kedey loomar: "Shalom metuqqatiy, ani ohev otakh, ;akhshayw lehitraot!" - hie loe taskim ;im zeh. Lammah yaskim Yeshua, she natan ha kol - et chayyayw - lema'ankha?


זה לא חשוב עד כמה אתה מהלל בקול רם את האדון בכנסייה, עד כמה אתה אומר שאתה אוהב אותו, כמה דמעות היזלת. אתה יכול לתת בנדיבות, לאהוב אחרים, לשנא חטא, לנזוף בעבריינים - אבל אם ליבך לא נמשך בתמידות לנוכחותו של המשיח, אתה פשוט לא אוהב אותו. אתה לוקח תפילה בקלות, מזניח אותה - ולפי דבריו של ישוע, זאת ההוכחה שאיבדת את אהבתך אליו.

 


Zeh loe chashuv ;ad kammah attah mehallel be qol ram et ha Adon ba knesiyyah, ;ad kammah attah omer she attah ohev oto, kammah dema'ot hizzalta. Attah Yakhol latet bi nedivut, leehov acherim, licnoe che;t.e, linzof ba ;avaryanim - aval im libbekha loe nimshakh bi temidut le nokhechuto shel ha Mashiach, attah pashu;t loe ohev oto. Attah loqeach tefillah be qallut, mazniach otahh - wu le-fiy devarayw shel Yeshua, zoot ha hokhachah she ibbadta et ahavatkha elayw.


כל העבודות שלנו הן לריק, אלא אם כן אנחנו חוזרים לאהבה הבוערת לישוע. עלינו להבין: "לאהוב את ישוע זה לא בנוגע לעשיית דברים. זה כרוך במשמעת יום-יומית של מערכת יחסים .וזה יעלה לי משהו!"

 


Kol ha ;avodot shellanu hen le reyq, ellaa im ken anachnu chozrim la ahavah ha bo'eret le Yeshua. ;Aleynu lehavin: "Leehov et Yeshua zeh loe be nogea la ;aciyyat devarim. Zeh karukh be mishma'at yom-yomit shel ma'arekhet yechasim. We zeh ya'aleh liy mashhehu!" 

2. מספר משיחיים אינם
מתפללים מפני שהם מעוותים
את סדרי העדיפויות שלהם!

 

2. Mispar Meshichiyyim eynam
mitpallelim mi pney she hem me'awwetim
et sidrey ha ;adifuyyot shellahem! 

סדר עדיפות הוא החשיבות שאתה ממקם משהו. ומשיחיים שמזניחים תפילה עוותו את סדרי העדיפויות שלהם.

 

Seder ;adifut hue ha chashivut she attah memaqqem mashhehu. Wu Meshichiyyim she maznichim tefillah ;iwwetu et sidrey ha ;adifuyyot shellahem.


הרבה מאמינים מבטיחים שהם יתפללו אם וכאשר ימצאו את הזמן. אך, כל שבוע, חיפוש אחר ישוע נהפך להם לפחות חשוב מלרחוץ את המכונית, לנקות את הבית, לבקר ידידים, לאכול, לעשות קניות, להסתכל בספורט. הם פשוט לא יעשו זמן לתפילה.

 


Harbeh maaminim mav;tichim she hem yitpallelu im we ka asher yimtzeu et ha zeman. Akh, kol shavua, chippuc achar Yeshua nehpakh lahem le pachot chashuv me lirchotz et ha mekhonit, lenaqqot et ha bayt, levaqqer yedidim, leekhol, la'acot qeniyyot, lehistakkel be sport. Hem pashu;t loe ya'acu zeman li tefillah.


פעם אנשים לא היו שונים בימיו של נוח ולוט. ראש סדר העדיפויות שלהם היה לאכול ולשתות, לקנות ולמכור, להתחתן ולדאוג למשפחותיהם. לא היה להם זמן להקשיב למסרים של אלהים על יום הדין הקרב ובא. ולכן אף אחד לא היה מוכן כאשר הגזרה נפלה!

 


Pa'am anashim loe hayu shonim be yamayw shel Noach we Lo;t. Roosh seder ha ;adifuyyot shellahem hayah leekhol we lishtot, liqnot we limkor, lehitchatten wu lid.og le mishpachoteyhem. Loe hayah lahem zeman lehaqshiv la mesarim shel Elohim ;al yom ha din ha qarev wu baa. We lakhen af echad loe hayah mukhan ka asher ha gezerah naflah!


כנראה, ששום דבר לא השתנה במשך מאות השנים. לרוב האמריקאים, אלהים נשאר בתחתית רשימת סדר העדיפות. ובראש הם הכנסה, בטחון, הנאה, משפחה. כמובן, להרבה אמריקאים אלהים אפילו לא נמצא ברשימה. אבל זה לא מצער את אלהים כמו מעט הערכה שנותנים לו ילדיו!

 


Ka nir.eh, she shum loe hishtanneh be meshekh meot ha shanim. Le rov ha Amerikaim, Elohim nish.ar be tachtit reshimat seder ha ;adifut. Wu ba roosh hem hakhnasah, bi;ttachon, hanaah, mishpachah. Ka muvan, le harbeh Amerikaim Elohim afillu loe nimtzaa ba reshimah. Aval zeh loe metza'er et Elohim kmo me'a;t ha'arakhah she notnim lo yeladayw!


היום, אלפי משיחיים נוסעים מעבר לארצות פשוט כדי שיתפללו עבורם כמה שליחים, נביאים או מבשרים. מאמינים אלו רוצים להרגיש את מגע יד אלהים ומספר ניסיונות מלהיבים ומרגשים מנוכחותו. אבל אפילו אם הם משיגים את מה שחיפשו, הניסיון רק נמשך זמן קצר. ובאופן מלגלג, כל הזמן הם נוסעים ומחפשים את מגע יד אלהים, אך הם לא מקדישים חמש דקות בתפילה!

 


Ha yom, alfey Meshichiyyim nos'im me ;ever le aratzot pashu;t kedey she yitpallelu ;avuram kammah shelichim, neviim o mevaccerim. Maaminim ellu rotzim lehargish et magga yad Elohim wu mispar nisyonot malhivim wu margishim mi nokhechuto. Aval afillu im hem maccigim et mah she chippecu, ha nissayon raq nimshakh zeman qatzar. Wu be ofen melagleg, kol ha zeman hem nos'im wu mechappecim et magga yad Elohim, akh hem loe maqdishim chamesh daqqot bi tefillah!


ידידי, האדון לא רוצה את השיירים שלכם - חתיכות וחלקיקים קטנים של זריקת תפילת-בקשה מהירה. זאת לא הקרבה של תפילה. זהו זבח צולע - וזבח זה מזהם את המזבח שלו!

 


Yediday, ha Adon loe rotzeh et ha sheyarim shellakhem - chatikhot we chelqiqim qe;tannim shel zeriqat teefillah - baqqashah meherah. Zoot loe haqravah shel tefillah. Zehu zevach tzolea - we zevach zeh mezahem et ha mizbeach shello!


הנביא מלאכי כותב: "'וכי תגישון עור לזבח, אין רע? וכי תגישו פסח וחלה, אין רע? הקריבהו נא לפחתך: הירצך או הישא פניך?', אמר יהוה צבאות" (מלאכי 1 : 8).

 


Ha navie Mal.akhiy kotev: "'We kiyy taggi:shu:n ;iwwer lizboach, eyn ra? We kiyy taggi:shu pisseach we choleh, eyn ra? Haqri:vehu naa le pechatkha: ha-yirtzekha o ha-yiccaa paneykha?', amar Yahweh tzevao:t" (Mal.akhiy 1:8).


הנביא מלאכי רוצה לאמר: אתה מקריב רק כל בעל חיים זקן מהחוה בנוכחותו של אלהים. אבל המתנות האלה הן חסרי זהירות, חסרי מחשבה, משומשות. נסה לתת סוגים אלה של תרומות למושל שלך. הוא היה זורק אותך מנוכחותו!

 


Ha navie Mal.akhiy rotzeh loomar: Attah maqriv raq kol ba'al chayyim zaqen me ha chawwah be nokhechuto shel Elohim. Aval ha mattanot ha elleh hen chasrey zehirut, chasrey machashavah, meshummashot. Nasseh latet sugim elleh shel terumot la moshel shelkha. Hue hayah zoreq otkha mi nokhechuto!


אלהים ציפה מאנשיו ללכת בין עדריהם בזהירות, לבחון כל בעל חיים, ולבחור את הכי מושלם מביניהם להקרבה בשבילו. כמו כן היום, אלהים מצפה אותו דבר מאיתנו .הוא רוצה זמן איכותי - זמן שלא נמהר או נתחפז. ועלינו לעשות זמן זה מספר אחד בסדר העדיפות!

 


Elohim tzippah me anashayw lalekhet beyn ;edreyhem bi zehirut, livchon kol ba'al chayyim, we livchor et hakhi mushlam mi beyneyhem le haqravah bishvilo. Kmo ken ha yom, Elohim metzappeh oto davar me ittanu. Hue rotzeh zeman eykhuti - zeman she loe nimhar o nitchappez. We ;aleynu la'acot zeman zeh mispar echad be seder ha ;adifut!


אני פעם נפגשתי עם רועה מאחד הכנסייות הכי גדולות באמריקה .האיש הזה היה אחד הרועים הכי עסוקים שאי-פעם ראיתי. הוא אמר לי ללא התנצלות: "אין לי זמן להתפלל." אבל מה שהוא באמת התכוון היה: "איני נותן לתפילה כל מקום בסדר העדיפות."

 


Ani pa'am nifgashti ;im ro'eh me achad ha knesiyyot hakhi gedolot be Amerikah. Ha ish ha zeh hayah achad ha ro'im hakhi ;asuqim she iy-pa'am raiti. Hue amar liy leloe hitnattzelut: "Eyn liy zeman lehitpallel." Aval mah she hue be emet hitkawwen hayah: "Eyni noten li tefillah kol maqom be seder ha ;adifut."


כשביקרתי בכנסייה שלו, לא חשתי כל תזוזה של רוח אלהים בקהילה. למעשה, זאת היתה אחת הכנסייות המתות ביותר שאני אי-פעם הטפתי בה. ואיך היו יכולים להיות שם חיים, אם השליח לא התפלל?

 


Kshe biqqarti ba knesiyyah shello, loe chashti kol tezuzah shel Ruach Elohim ba qehillah. Le ma'aceh, zoot haytah achat ha knesiyyot ha metot be yoter she ani iy-pa'am hi;ttafti bahh. We eykh hayu yekholim lihyot sham chayyim, im ha shaliach loe hitpallel?


למעשה, אף משיחי לא ישמור הצידה זמן להתפלל אלא אם כן זה נעשה למספר אחד בסדר עדיפותו בחיים, מעל הכל - מעל המשפחה, המקצוע, זמן פנוי, הכל. אחרת, הקרבתו מעוותת!

 


Le ma'aceh, af Meshichi loe yishmor ha tziddah zeman lehitpallel ellaa im ken zeh ne'ecah le mispar echad be seder ;adifuto ba chayyim, me ;al ha kol - me ;al ha mishpachah, ha miqtzoa, zeman panuy, ha kol. Acheret, haqravato me'uwwetet! 

3. מספר משיחיים אינם מתפללים
מפני שלמדו לחיות ללא תפילה!

 

3. Mispar Meshichiyyim eynam mitpallelim
mi pney she lamdu lichyot leloe tefillah! 

הרבה משיחיים חושבים שכל מה שנדרש מהם זה ללכת לכנסייה, להלל, להקשיב לדרשות, להתנגד לחטא, לעשות את הטוב ביותר, והכל יהיה טוב עבורם. זאת ההקרבה שהם מביאים לאלהים - והם חושבים שהוא שמח עם זה!

 

Harbeh Meshichiyyim choshvim she kol mah she nidrash me hem zeh lalekhet li knesiyyah, lehallel, lehaqshiv la derashot, lehitnagged le che;t.e, la'acot et ha ;tov be yoter, we ha kol yihyeh ;tov ;avuram. Zoot ha haqravah she hem meviim le Elohim - we hem choshvim she Hue cameach ;im zeh!


הקדשתי זמן לצד-מיטה של משיחיים גוססים שהיו נאמנים בהליכתם לכנסיה למעלה מחמשים שנה. אנשים אלה מעולם לא פיספסו פגישה. הם היו טובים, אנשי משפחה, והם יכלו לדבר על כל נושא רוחני. אבל לא היה להם כל חיי תפילה. הם ביזבזו שעות עם משפחותיהם, ישבו מול הטלויזיה, או עבדו בתחביביהם - אבל לא היו להם כל זמן להיות לבד עם משיח.

 


Hiqdashti zeman le tzad-mi;ttah shel Meshichiyyim gosesim she hayu neemanim be halikhatam la knesiyyah le ma'alah me chamishhim shanah. Anashim elleh me ;olam loe pispesu pegishah. Hem hayu ;tovim, anshey mishpachah, we hem yakhlu ledabber ;al kol nocee ruchani. Aval loe hayah lahem kol chayyey tefillah. Hem bizbezu sha'ot ;im mishpechoteyhem, yashvu mul ha televisiah, o ;avdu be tachviveyhem - aval loe hayah lahem kol zeman lihyot levad ;im Mashiach.


זה יכול להשמע קשה בשבילכם, אבל אני מאמין שאותם אנשים הלכו לעולם הבא מבלי להכיר את אלהיהם. אלהים לעולם לא התקרב אליהם - כי הם מעולם לא התקרבו אליו!

 


Zeh yakhol lehishhamea qasheh bishvilkhem, aval ani maamin she otam anashim halkhu la ;olam ha baa mi bli lehakkir et Eloheyhem. Elohim le ;olam loe hitqarev aleyhem - kiy hem me ;olam loe hitqarvu elayw!


אני מפחד על כל משיחי שלמד לחיות בנוחיות ללא חיי תפילה יום-יומית - שמעולם לא גדלו בהתיחדות עם אלהים. אנשים כאלה הופכים להיות לו לזרים. והם יהיו בין אותם משיחיים שישוע יגער ביום הדין: כן, עשית עבודות רבות גדולות - ריפאת אנשים, עשית ניסים, הבאת הרבה למלכותי. אבל אני מעולם לא הכרתי אותך. סור ממני, זר!

 


Ani mefached ;al kol Meshichi she lamad lichyot be nochiyyut leloe chayyey tefillah yom-yomit - she me ;olam loe gadlu be hityachadut ;im Elohim. Anashim ka elleh hofkhim lihyot lo le zarim. We hem yihyu beyn otam Meshichiyyim she Yeshua yig'ar be yom ha din: Ken, ;acita ;avodot rabbot gedolot - rippa.ta anashim, ;acita nissim, heveeta harbeh le malkhutiy. Aval ani me ;olam loe hikkarti otkha. Sur mimmenniy, zar!


איך נוכל לברוח מכעס אלהים ומורת רוחו, אם אנו מזניחים את מתנת הישועה הגדולה? איך נוכל לצפות לו ביום הדין, כאשר הספרים נפתחים לגלות שלא הקדשנו כל זמן איתו? נוכל להשיב: "אדון, אני מבין שפיניתי מעט מאוד זמן בשבילך. ביזבזתי את כל זה על עצמי, משפחתי, המקצוע שלי. אבל עכשיו אני מוכן להקדיש נצח נצחים להכיר אותך." האם אתם חושבים שהוא יסכים לזה? לא - לעולם!

 


Eykh nukhal livroach mi ka'as Elohim wu morat rucho, im anu maznichim et mattanat ha yeshu'ah ha gedolah? Eykh nukhal litzpot lo be yom ha din, ka asher ha sefarim niftachim legallot she loe hiqdashnu kol zeman itto? Nukhal lehashiv: "Adon, ani mevin she pinniti me'a;t meod zeman bishvilkha. Bizbazti et kol zeh ;al ;atzmiy, mishpachtiy, ha miqtzoa shelliy. Aval ;akhshayw ani mukhan lehaqdish netzach netzachim lehakkir otkha." Ha-im attem choshvim she Hue yaskim la zeh? Loe - le ;olam!


למעשה, אתה יכול בקלות לבזבז חיים שלמים ללא תפילה. למעשה, אני מכיר מספר רועים ומבשרים "מוצלחים" שלמדו לרעות ללא תפילה לגמרי. הם יכולים לבדר אותך, לספר לך סיפורים גדולים ולשעשע אותך. אבל הם לא יכולים להרשיע אותך, לשנות אותך או להזיז אותך לחפש את פניו של אלהים.

 


Le ma'aceh, attah yakhol be qallut levazbez chayyim shelemim leloe tefillah. Le ma'aceh, ani makkir mispar ro'im wu mevaccerim "mutzlachim" she lamdu lir'ot leloe tefillah le gamrey. Hem yekholim levadder otkha, lesapper lekha sippurim gedolim wu lesha'ashea otkha. Aval hem loe yekholim leharshia otkha, leshannot otkha o lehaziz otkha lechappec et panayw shel Elohim.


אחרי זמן מה, גברים אלה נופלים לתוך יאוש עמוק. למה? הם נעשים יותר ויותר תלותיים בזרוע הבשר, במקום באלהים. וחייהם נעשים מבולגנים מכל צד. רועים אשר אינם מתפללים מטיפים ללא כוח.

 


Acharey zeman mah, gevarim elleh noflim le tokh yeush ;amoq. Lammah? Hem ne'ecim yoter we yoter telutiyyim bi zeroa ha bacar, bi meqom be Elohim. We chayyeyhem ne'ecim mevulganim mi kol tzad. Ro'im asher eynam mitpallelim ma;ttifim leloe koach.


כמו כן, משיחיים שלא מתפללים אינם עמוקים באמונתם, הם מטרות קלות למורים טועים, מוטעים מהר מהבשורה האמתית. כאלה משיחיים תמיד "לומדים" - אך לעולם לא מתבגרים!

 


Kmo ken, Meshichiyyim she loe mitpallelim eynam ;amuqqim be emunatam, hem ma;ttarot qallot le morim ;to'im, mu;t'im maher me ha becorah ha amittit. Ka elleh Meshichiyyim tamid "lomdim" - akh le ;olam loe mitbaggerim! 

4. מספר משיחיים לא מתפללים
מפני שאינם מאמינים
שאלהים שומע את תפילתם!

 

4. Mispar Meshichiyyim loe mitpallelim
mi pney she eynam maaminim
she Elohim shomea et tefillatam! 

יותר מזה, הרבה מאמינים נעשים מיואשים בגלל תפילות ללא מענה - ובסופו של דבר, הם פשוט מוותרים. הם חושבים: "אולי אני חסר אמונה. כל מה שאני מבין הוא שתפילה לא עובדת בשבילי. ולמה אני צריך להתפלל אם זה לא עובד?"

 

Yoter mi zeh, harbeh maaminim ne'ecim meyoashim biglal tefillot leloe ma'aneh - wu be sofo shel davar, hem pashu;t mewatterim. Hem choshvim: "Ulay ani chaser emunah. Kol mah she ani mevin hue she tefillah loe ;ovedet bishviliy. We lammah ani tzarikh lehitpallel im zeh loe ;oved?"


הישראלים בזמן ישעיה היו בעלי אותה גישה. ישעיה כתב: "אותי יום יום ידרשון, ודעת דרכי יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב. ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלהים יחפצון. למה צמנו ולא ראית, ענינו נפשנו ולא תדע?" (ישעיה 58 : 2 - 3)

 


Ha Yicraeliyyim bi zeman Yesha'yah hayu ba'aley otahh gishah. Yesha'yah katav: "O:tiy yo:m-yo:m yidreshu:n, we da'at derakhay yechpatzu:n, ke go:y asher tzedaqah ;acah wu mishpa;t Elohayw loe ;azav. Yish.alu:ni mishpe;tey tzedeq, qirvat Elohi:m yechpatzu:n. Lammah tzamnu we loe rai:ta, ;inni:nu nafshenu we loe teda?" (Yesha'yah 58:2-3)


האנשים האלה האשימו את אלהים בהזנחת ילדיו! הם אומרים: אני אוהב את אלהים - אני בסדר ונמנע מחטא . ועד לאחרונה, הייתי נאמן לחפש אותו בתפילה. אבל אתה יודע מה? הוא מעולם לא השיב לי! אז מדוע עלי להמשיך ליסר את נפשי לפניו? הוא אף פעם לא שם לב לבקשותי!

 


Ha anashim ha elleh heeshimu et Elohim be haznachat yeladayw! Hem omrim: Ani ohev et Elohim - ani be seder we nimna me che;t.e. We ;ad le acharonah, hayiti neeman lechappec oto bi tefillah. Aval attah yodea mah? Hue me ;olam loe heshiv liy! Az maddua ;alay lehamshikh leyasser et nafshiy lefanayw? Hue af pa'am loe cam lev le baqqashotay!


הרבה משיחיות לא נשואות נוטות לחשוב בצורה זו. הן אומרות: "שנים חיפשתי את אלהים בכנות, ביקשתי אותו להביא איש חסיד לחיי. התפללתי זה כבר למעלה מעשור. אבל שום דבר לא קרה!" כך הן מנסות בכוחות עצמן לסדר נשואים - ואחריו עוקב אסון.

 


Harbeh Meshichiyyot loe necuot no;tot lachashov be tzurah zo. Hen omrot: "Shanim chippacti et Elohim be kenut, biqqashti oto lehavie ish chasid le chayyay. Hitpallalti zeh kvar le ma'alah me ;acor. Aval shum davar loe qarah!" Kakh hen menassot be kochot ;atzman lesadder niccuim - we acharayw ;oqev ason.


לאחרונה, רועה כתב לי מכתב מעורר חרדה. הוא אמר: "אח ווילקרסון, שבוע שעבר סגרתי את הכנסייה שרעיתי למספר שנים . אני פשוט פירקתי את הקהילה ועזבתי את דוכן המטיף. במשך שנים התפללנו לתחייה - אבל זה מעולם לא קרה. התפללנו עבור בנין חדש - אבל זה מעולם לא הגיע. במשך השנים, התדלדלנו לשלושים איש. זה פשוט לא עבד. ועכשיו אני עוזב למצוא עבודה אחרת."

 


Le acharonah, ro'eh katav liy mikhtav me'orer charadah. Hue amar: "Ach Wilkerson, shavua she ;avar sagarti et ha knesiyyah she ra'iti le mispar shanim. Ani pashu;t peraqti et ha qehillah we ;azavti et dukhan ha ma;ttif. Be meshekh shanim hitpallalnu li techiyyah - aval zeh me ;olam loe qarah. Hitpallalnu ;avur binyan chadash - aval zeh me ;olam loe higgia. Be meshekh ha shanim, hitdaldalnu li sheloshim ish. Zeh pashu;t loe ;avad. We ;akhshayw ani ;ozev limtzoe ;avodah acheret."


אני מרחם על האיש העצוב הזה. אכן, אני מסכים - הוא צריך עבודה אחרת, כי הוא כנראה לא נקרא למשרה במקום ראשון. אתם רואים, הקריאה שלנו היא אינה לראות תחייה, להיות בעל בנין חדש של כנסייה, או להיות בעל מספרים מכובדים בקהילה. לא - זה לשרת את אלהים בנאמנות - וזה כולל את חיי התפילה שלנו!

 


Ani merachem ;al ha ish ha ;atzuv ha zeh. Akhen, ani maskim - hue tzarikh ;avodah acheret, kiy hue ka nir.eh loe niqraa la micrah be maqom rieshon. Attem roim, ha qeriah shellanu hie eynahh lir.ot techiyyah, lihyot ba'al binyan chadash shel knesiyyah, o lihyot ba'al misparim mekhubbadim ba qehillah. Loe - lesharet et Elohim be neemanut - we zeh kolel et chayyey ha tefillah shellanu!


יעקב כותב שאלהים לא משיב לתפילות של אלו המבקשים דברים רק כדי לספק את עצמם: "אתם מבקשים ואינכם מקבלים מפני שאתם מבקשים מתוך כוונה רעה, כדי לבזבז בתאוותיכם" (יעקב 4 : 3). במילים אחרות: אינכם מבקשים את רצון אלהים. אינכם מוכנים להכנע לכל מה שהוא רוצה. אלא, אתם מנסים להכתיב לו את אותם הדברים שיספקו את ליבכם.

 


Ya'aqov kotev she Elohim loe meshiv li tefillot shel ellu ha mevaqshim devarim raq kedey lesappeq et ;atzmam: "Attem mevaqshim we eynkhem meqabbelim, mi pney she attem mevaqshim mi tokh kawwanah ra'ah, kedey levazbez be taawoteykhem" (Ya'aqov 4:3). Be millim acherot: Eynkhem mevaqshim et retzon Elohim. Eynkhem mukhanim lehikkanea le kol mah she Hue rotzeh. Ellaa, attem menassim lehakhtiv lo et otam ha devarim she yesappequ et libbekhem.


אל תעשו טעות - אלהינו לגמרי נאמן. שאול כותב: "חלילה! צריך שיכר כי האלהים נאמן וכל אדם כוזב" (רומאיים 3 : 4). במהותו הוא אומר: לא חשוב אם אתה שומע מיליון קולות בוכים שתפילה לא עובדת, ואלהים אינו שומע אותנו. שכל איש יקרא כוזב, מילותיו של אלהים עומדים - והוא נאמן לשמוע אותנו!

 


Al ta'acu ;ta'ut - Eloheynu le gamrey neeman. Shaul kotev: "Chalilah! Tzarikh she yukkar kiy ha Elohim neeman we kol adam kozev" (Romiyyim 3:4). Bi mehuto hue omer: Loe chashuv im attah shomea milyon qolot bokhim she tefilah loe ;ovedet, we Elohim eyno shomea otanu. She kol ish yiqqaree kozev, millotayw shel Elohim ;omdim - we Hue neeman lishmoa otanu!


ישוע אמר: "כל מה שתבקשו בתפילה ואתם מאמינים, תקבלוהו" (מתי 21 : 22). בקיצור, משיח אומר: אם אתה באמת מאמין, תהיה מוכן לחכות ותצפה לתשובה מאביך בשמים. וזה לא יהיה עניינך כמה זמן זה יקח. אתה תחזיק באמונה, תאמין שהוא אכן יענה!

 


Yeshua amar: "Kol mah she tevaqshu bi tefillah we attem maaminim, teqabbeluhu" (Mattay 21:22). Be qittzur, Mashiach omer: Im attah be emet maamin, tihyeh mukhan lechakkot wu tetzappeh li teshuvah me Avikha ba shamayim. We zeh loe yihyeh ;inyankha kammah zeman zeh yiqqach. Attah tachaziq be emunah, taamin she Hue akhen ya'aneh!


אם אלהים עיכב להשיב לתפילתך המיוחדת, אתה יכול להיות בטוח שהוא בוחן את אמונתך. הוא רוצה שתבטח בו כשהוא נראה כאילו שותק. והוא בוחן אותך לראות אם תאמר: "אני נכנע. הוא אינו משיב!" בסופו של דבר, הוא רוצה שאמונתך תצא טהורה כזהב - לכן תהיה מצוייד לקבל הרבה תשובות, גם בשבילך וגם בשביל אחרים! פעם קראתי את סיפור של צדיקה - אחות יקרה, אחות מבוגרת שהתהלכה קרוב מאוד עם ישוע להרבה שנים. חיי התפילה שלה היו כל כך חזקים, אנשים בכל מקום שאלו אותה להתפלל עבורם. יום אחד חברה כתבה לה וביקשה תפילה, והאישה הסכימה.

 


Im Elohim ;ikkev lehashiv li tefillatkha ha meyuchedet, attah yakhol lihyot ba;tuach she Hue bochen et emunatkha. Hue rotzeh she tiv;tach bo kshe Hue nir.eh keillu shoteq. We Hue bochen otkha lir.ot im toomar: "Ani nikhna. Hue eyno meshiv!" Be sofo shel davar, Hue rotzeh she emunatkha tetzee ;tehorah ke zahav - lakhen tihyeh metzuyyad leqabbel harbeh teshuvot, gam bishvilkha we gam bishvil acherim! Pa'am qaraati et sippur shel tzaddiqah - achot yeqarah, achot mevuggeret she hithallekhah qarov meod ;im Yeshua le harbeh shanim. Chayyey ha tefillah shellahh hayu kol kakh chazaqim, anashim be kol maqom shaalu otahh lehitpallel ;avuram. Yom echad chaverah katvah lahh wu biqqeshah tefillah, we ha ishhah hiskimah.


מספר שבועות אחרי כן, האשה הצדיקה הזו קיבלה מכתב נוסף מאותה חברה, האומרת: "תודה שהתפללת עבורי - נרפאתי!" אבל האישה הצדיקה הבינה שהיא שכחה להתפלל! היא שמחה שהחברה שלה נרפאה - ובכל זאת היא תמהה, "אדוני, היא אמרה שאמונתה היתה חלשה. למה ריפאת אותה, אם שכחתי להתפלל?"

 


Mispar shavu'ot acharey ken, ha ishhah ha tzaddiqah ha zo qibbelah mikhtav nosaf me otahh chaverah, ha omeret: "Todah she hitpallalt ;avuriy - nirpeeti!" Aval ha ishhah ha tzaddiqah hevinah she hie shakhechah lehitpallel! Hie cemechah she ha chaverah shellahh nirpeah - wu be kol zoot hie tamhah: "Adonay, hie amrah she emunatahh haytah challashah. Lammah rippeeta otahh, im shakhachti lehitpallel?"


אלהים השיב לה: "ריפאתי אותה כי הצלחת להכיר אותי. גדלת כל כך קרוב אלי, השלמתי את תשוקתך שהיתה לך לחברתך - אפילו ללא תפילתך."

 


Elohim heshiv lahh: "Rippeeti otahh kiy hitzlacht lehakkir otiy! Gadalt kol kakh qarov elay, hishlamti et teshuqatekh she haytah lakh la chaveratekh - afillu leloe tefillatekh."


"מה רב טובך, אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם" (תהלים 31 : 20). "דרשי יהוה לא יחסרו כל טוב" (תהלים 34 : 11).

 


"Mah rav ;tu:vkha, asher tzafanta li yereeykha, pa'alta la cho:si:m bekha neged bney adam" (Tehillim 31:20). "Dorshey Yahweh loe yachseru kol ;tov" (Tehillim 34:11).


לך לחדרך הסגור באופן קבוע, וחפש אותו בכל ליבך. זו תשובתך לריפוי הנשואים, להושעת בני משפחתך , לכל צורך בחייך. תשובותיך לא חייבים לבוא בין לילה. אלהים יעשה את עבודתו בזמנו ובדרכו. חלקך הוא להאמין שהוא נאמן לענות - כי הנך ילדו האהוב!

 


Lekh le chadrekha ha sagur be ofen qavua, we chappec oto be kol libbekha. Zo teshuvatkha le rippuy ha niccuim, le hosha'at bney mishpachtekha, le kol tzorekh be chayyeykha. Teshuvoteykha loe chayyavim lavoe beyn laylah. Elohim ya'aceh et ;avodato bi zemanno wu be darkho. Chelqekha hue lehaamin she hue neeman la'anot - kiy hinnekha yaldo ha ahuv!


---

 


---


זכות שימוש ניתנה ע"י וורלד צ'לנג' (אתגר העולם), ת.ד. 260, לינדל, טקסס 75771 ארה"ב.

 


Zekhut shimmush nittenah ;al-yedey World Challenge (Etgar ha ;Olam), P.O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.


מפתח הדרשה בעברית + עמוד בית + היה מנוי + זכויות

  mafteach hadrashah be ;Ivrit + ;ammud bayt + heyeh manuy + zekhuyyot


מידע של כנסיית טיימס סקואר | מידע לקורא החדש
 

 


Meyda shel knesiyyat Times Square | Meyda la qoree he chadash
 הגבלות העתקה / זכויות יוצרים:
 

 


HAGBALOT HA'ATAQAH / ZEKHUYYOT YOTZRIM:
 

קובץ נתונים זה הוא רכושו הפרטי של "וורלד צ'לנג'" (אתגר העולם). אין לשנותו או לערוך אותו בכל דרך שהיא. אפשר רק להעתיקו בשלמותו להפצה כ"סחורה חופשית" - חינם ללא תשלום. כל העתקה של נתוני הקובץ חייבת להכיל את המודעה בדבר הזכויות השמורות: "כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'". לא ניתן להשתמש בקובץ נתונים זה למכירה או לשיפור כל מוצר אחר שנמכר, ללא רשות של "וורלד צ'לנג'". זה כולל את כל תכולתו, פרט לכמה ציטטות קטנות. נא לתת למקור הבא את הזכות: כל הזכויות שמורות © 1999 - 2004 ע"י "וורלד צ'לנג'", לינדל, טקסס, ארה"ב.

 

Qovetz netunim zeh hue rekhusho ha pra;ti shel World Challenge (Etgar ha ;Olam). Eyn leshannoto o la'arokh oto be kol derekh she hie. Efshar raq leha'atiqo bi shelemuto le hafatzah ke "sechorah chofshit" - chinnam leloe tashlum. Kol ha'ataqah shel netuney ha qovetz chayyevet lehakhil et ha moda'ah bi devar ha zekhuyyot ha shemurot: "Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge". Loe nittan lehistammesh be qovetz netunim zeh la mekhirah o le shippur kol mutzar acher she nimkar, leloe reshut shel World Challenge. Zeh kolel et kol tekholato, pra;t le kammah tzitatot qe;tannot. Naa latet la maqor ha baa et ha zekhut: Kol ha zekhuyyot shemurot © 1999 - 2004 ;al-yedey World Challenge, Lindale Texas USA.


חומר זה נועד אך ורק לשימוש אישי, לא לפרסום ציבורי בדפי רשת אחרים. הרשת החופשית של בית התפילה מחוז לורן מחזיקה בזכויות בלעדיות מאת "וורלד צ'לנג'" בע"מ - לפרסם מסרים אלה בציבור על דף אתר הרשת. הנך רשאי להוריד, להעתיק, להדפיס ולחלק את החומר הזה - כל עוד אינך מפרסם אותו באתר אינטרנט אחר. בכל אופן, הנך רשאי להתחבר לאתר זה ולעיין במסרים אלה.

 


Chomer zeh no'ad akh we raq le shimmush ishi, loe le pirsum tzibburi be dappey reshet acherim. Ha reshet ha chofshit shel beyt ha tefillah Machoz Lorain machaziqah ba zekhuyyot bil'adiyyot me ett World Challenge Inc. - lefarsem mesarim elleh be tzibbur ;al daf atar ha reshet. Hinnekha rashai lehorid, leha'tiq, lehadpis wu lechalleq et ha chomer ha zeh - kol ;od eynkha mefarsem oto be atar Internet acher. Be kol ofen, hinnekha rashai lehitchabber le atar zeh wu le'ayyen bi mesarim elleh.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs

Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999-2004 The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE   |   HEBREW INDEX


This page was last updated 17 February 2004.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series