Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Moc skrytého člověka
(The Power of the Hidden Man)


Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

By David Wilkerson
12. března 2001
__________

Poté co Ježíš pronesl své kázání na hoře, byli jeho posluchači naplněni posvátnou hrůzou. Písmo říká: „Převelmi se divili zástupové učení jeho. Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci“ (Matouš 7:28–29). Řecké slovo pro moc, autoritu v tomto verši znamená „s rutinou, s dokonalým ovládnutím, jako ten, kdo ovládá.“ Ježíšovi posluchači v podstatě říkali: „Tento muž mluví, jako když ví, o čem povídá.“

Všimni si, že tento verš neříká, že Kristus mluvil „s autoritou“, ale spíš „jako ten, kdo má autoritu“. Jedna věc je mluvit s něčím, co považujeme za autoritu – hlasitý, bouřlivý, prudký hlas, zdánlivě mít úplnou kontrolu. Ale v Božím království je autorita něco zcela jiného. Je to něco, co máš, ne něco, co prostě mluvíš.

Autorita, kterou ovládal Ježíš, šokovala celý náboženský systém. Židovští starší a přední kněží k němu stále přicházeli a dožadovali se vědět, kde získal svou autoritu: „Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal?“ (21:23). Ježíš jim odpověděl bez obalu: „Nepovím vám“ (viz 21:24–27). Náš Pán věděl, že nemusí odpovídat ďáblovi, kde dostal svou duchovní autoritu.

Kristus měl tuto autoritu nejen pro kázání, ale nad všemi satanskými mocemi. Když vstoupil do synagogy v Kafarnaum, byl osloven mužem posedlým démonickým duchem. Duch křičel: „Ale což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás?“ (Marek 1:24).

Věřím, že tento démonický křik odhaluje jednu ze Satanových prvořadých strategií proti církvi. Když se zlý duch ptal Ježíše: „Co ti je do nás?“, říkal: „Tohle se tě netýká. To je mezi mnou a mrtvou církví tady v Kafarnaum. Nikdo se dosud o tohoto muže nezajímal. Je v tomto stavu po léta a pastoři se rozhodli s tím žít. Máme tu takovou přátelskou úmluvu, Ježíši. To není tvá starost. Proč to nenecháš na nás samotných?“ Krátce, Satan popíral Ježíšovu autoritu.

Nuže, Ježíš věděl, že tato synagoga nepotřebuje žádné další kázání nebo výklad zákona. Nebylo potřeba žádného „jak na to“ semináře nebo nějakého vzrušujícího nového programu. Bylo potřeba člověka s autoritou – někoho, kdo by mohl vyhnat ďábla z jejich středu a očistit jak posedlého muže, tak bezmocnou církev.

Kristus použil svou autoritu, aby provedl právě tohle. Písmo říká: „I přimluvil mu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi z něho“ (1:25). Přeloženo do moderní řeči, Ježíš řekl: „Mlč, ďáble, a kliď se odsud.“ A Satan utekl: „Duch nečistý… vyšel z něho“ (1:26). Opět lidé žasli: „I lekli se všickni… řkouce: I co jest toto? … Že tento mocně duchům nečistým rozkazuje, a poslouchají ho?“ (1:27).

Jestli někdy církev Ježíše Krista potřebovala Jeho moc a autoritu, tak je to teď. Dle mého názoru mají dnes křesťané velice málo duchovní autority, ať už za kazatelnou nebo v lavicích. V důsledku toho Satan pravidelně vniká do Božího domu a pustoší ho, aniž by byl napaden.

Boží lid byl v podobném stavu, když Ježíš začal svou službu na zemi. Církev byla plná zmrzačených lidí, trudnomyslných lidí s depresí, lidí trápených démony. Zlí duchové oslepili lidské oči, zavřeli jejich uši, vysušili jejich končetiny, sužovali je malomocenstvím. Tito duchové posedli dokonce děti, metali jimi do vody a snažili se je utopit.

Ptáš se, kde byli pastýři těchto trápených stád? Podle Ježíše byli zaneprázdněni okrádáním vdov a olupováním svých vlastních starých rodičů. Tito lidé byli šarlatáni, kteří se obohacovali na úkor nuzných, ubohých a neprojevovali žádný soucit vdovám a sirotkům. Byli to pokrytci, smilníci s očima plnýma chamtivosti. Ježíš je nazval obílenými hroby, plnými mrtvých lidských kostí. Ukázal přímo na ně a řekl: „Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně?“ (Matouš 23:33).

Podobně je dnes církev plná zraněných, zvadlých, ďáblem trápených lidí. Proč? Máme velice málo duchovní autority, abychom se postavili Satanově vpádu. Ďábel již do Božího domu vnesl své falešné Kristy – bezbožné, smyslné kazatele, kteří mluví jako anděl světlosti a právě tak prorokují. Tito lidé obracejí církve na zóny útěchy, kde se cítíte dobře, kde se nikdy nezmiňuje hřích a lidské svědomé je otupené.

Satan dokonce vnesl do Božího domu svou muziku. Některé církve teď sponzorují démonicky inspirované punk-rockové koncerty. Křesťanští mladiství se hrnou na tyto „mosh“ programy, kde se ponoří do davů dětí, narážejí těly do sebe navzájem. A všechno to dělají s požehnáním svých pastorů.

Dovolte mi otázku: Na koho se obraceli ďáblem trápení lidé, než přišel na scénu Ježíš? Přece jen tohle byli náboženští Židé, Bohem vyvolení. Kam chodili malomocní pro pomoc? Koho hledal otec, když sebou jeho ďáblem posedlý syn vrhal do ohně? Kam se obracela cizoložná žena? Do jaké církve, k jakému knězi?

Teď přemýšlej o všech dnešních zoufalých rodičích, kteří sedí tiše v církvi a rmoutí se pro své syny nebo dcery závislé na drogách, alkoholu, za svobodna těhotné. Co tito rodiče hledají v církvi? Chtějí zábavu, legraci, desetiminutová kázáníčka? Ne. Potřebují někoho s duchovní autoritou, aby jim přinesl slovo naděje.

Přemýšlej o všech křesťanských dvojicích, které jsou na pokraji rozvodu. Jejich svět se zhroutil. Jejich děti jsou zmatené. Co tito lidé hledají v Božím domě? Komickou parodii? Dobře znějící poselství, které jim říká, že všechno je OK? Ne. Potřebují duchovní autoritu, osvobození, moc ke snášení jejich problémů.

Až se zhroutí ekonomika, dojde ke ztrátě zaměstnání, účty se nakupí, co pak budou lidé potřebovat? Být částí rychle rostoucí mega-církve? Slyšet poselství, jak se radovat z volného času? Ne. Budou potřebovat odpovědi. Budou potřebovat někoho s autoritou, kdo bude umět vysvětlit, co se kolem nich děje, někoho kdo rozumí časům. A budou potřebovat slovo z nebe, které udrží jejich srdce a mysli v Božím pokoji.


Právě teď Bůh pozvedá Boží lid, který má duchovní autoritu


Satan vždy bojuje s těmi, kdo se rmoutí a modlí za stav v Božím domě. Usiluje o to, aby udržel věci tak, jak jsou. Tak říká Božím modlícím se služebníkům totéž, co říkal Ježíši: „Tito lidé jsou spokojení s tímto přátelským ujednáním. Tak co je ti do toho? Proč bereš tuto kompromisní situaci jako svou osobní věc? To není tvůj boj. Měl by ses modlit za své vlastní problémy a potřeby. Nech to na nás. Jdi pryč a uctívej Boha. Měj se hezky.“

Přesto se ti, kdo mají duchovní autoritu, nedají zastrašit. Vědí, že odpadlá církev je Boží záležitost. A odmítají přihlížet, jak se v ní ďábel pohybuje a přebírá vedení. Odvažme se nedovolit ďáblovi, aby loupil, podváděl a kradl Božím lidem, jak se mu zachce.

Nedávno jsem sledoval videokazetu církevního shromáždění, kde se lidé divoce chechtali a vydávali zvířecí zvuky. Co udělal pastor? Snažil se být hlasitější – „vykřičet“ rušivé duchy ze svého sboru. Dovedeš si představit, že by takto reagoval Ježíš? Umíš si představit, že by ječel své kázání přes rámus takových křiků? Ne. Ježíš poznal, co je nutné, a převzal autoritu nad každou situací.

Věřím, že dnešní církev je v rozsáhlé krizi pro svůj nedostatek duchovní autority. Pravidelně mi volají pastoři a rodiče, kteří jsou vyplašení ze svých dětí. Uvádějí: „Právě jsem zjistil, že je mé dítě závislé na drogách. Snažil jsem se je dostat na rehabilitační program jako je Teen Challenge, ale odmítá. Nevím, co mám dělat.“

Moje srdce vychází vstříc těmto rodičům. Mají zlomené srdce, zoufale hledají skutečnou duchovní autoritu, která je dovede k opravdové pomoci. Přesto se musím divit: kde je duchovní autorita u nich doma? Dle mého mínění si mnozí takoví rodiče myslí, že jsou bezmocní, když nejsou. Někdo v jejich rodině musí mít moc k vyhnání ďábla – ze svého dítěte a z domu. Říkám každému trpícímu rodiči: musíš se chopit své vlastní duchovní autority. I když tě tvé dítě vykáže, stále ještě můžeš dosáhnout moci ve své skryté modlitební komůrce.

Můžeš protestovat: „Ale já nejsem Ježíš. Přišel na zem s božskou autoritou.“ Skutečností je, že Ježíš, ačkoliv Bůh v těle, čelil ďáblovi jako člověk, Duchem zplnomocněný člověk. Nebojoval se Satanem na žádných jiných základech. Podobně ďábel přistupoval k Ježíši vždy jako k člověku, i když věděl, že je Boží syn. Démon potvrzuje totéž: „Řka: Ale což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský?“ (Marek 1:24). Oslovil Ježíše jako lidskou bytost, narozenou v určitém městě v Izraeli. Přesto, ačkoliv byl Kristus člověk z masa a kostí, vládnul plnou duchovní autoritou nad každou démonickou mocí.

Také si možná říkáš: „Kdybych jen měl takovou autoritu nad nepřítelem. Ale nemám tu autoritu, která způsobí, že Satan uteče.“ To právě není pravda. Ježíšovi učedníci měli přesně tu samou moc: „A svolav k sobě dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh“ (Matouš 10:1). „Aj, dávámť vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele“ (Lukáš 10:19).

Apoštol Petr byl tělo a krev, stejně jako ostatní z nás. Přesto vládnul duchovní autoritou nad ďáblem. Řekl chromému muži u chrámové brány: „Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď“ (Skutky 3:6), a muž byl uzdraven. Náboženští vůdci těch dnů rozpoznali tuto moc v Petrovi. Ptali se ho: „Jakou mocí aneb v kterém jménu učinili jste to vy?“ (4:7).

Nikde Bible nenaznačuje, že ta samá moc není určena dnes pro nás. Řekl někdy Ježíš své církvi: „Dosud jsem vám pomáhal. Teď je to jen na vás“? Jaký Bůh by zplnomocnil svůj lid na poušti, když to potřeboval – zplnomocnil Izraelské krále, proroky jako Eliáš, zástupy o Letnicích – a potom svou moc zadržel před církví posledních dnů, kdy ji potřebujeme víc než kterákoliv generace?

Podle Písma vzrostla za našich dnů Satanova moc: „Nebo ďábel sstoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že krátký čas má“ (Zjevení 12:12). Proč by měl Bůh dovolit Satanovi, aby útočil na slabou, bezmocnou církev, která nemá žádnou obranu? Jeho lid nikdy neztratil přístup k jeho božské moci.

Naneštěstí má množství křesťanů vychýlenou představu o duchovní autoritě. Pravdivé je to obzvlášť v charismatických kruzích. Vím o řadě „Mocných“ shromáždění, kde kazatelé vkládali ruce na lidi, aby je vybavili pomazáním duchovní autority. Když se příjemci vrátili domů, jejich úsilí proti ďáblovi stále ještě končilo bídným neúspěchem. Skončili tak, že se ptali úplně stejně, jako se ptali učedníci Ježíše: „Proč jsme nemohli vyhnat tyto duchy?“

Nemůžete získat nadpřirozenou moc prostě tím, že na vás někdo vloží ruce. Není to dar. Je to způsob života, chození s Ježíšem. A ne každý, kdo žádá takovou autoritu, bude náhle změněn v duchovní elektrárnu. Faktem je, že Bůh svěřuje svou božskou autoritu jen tomu, co Petr nazývá „ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti“ (1. Petr 3:4).

Pavel také odkazuje na vnitřního člověka (viz Římanům 7:22), říká, že „ten vnitřní (člověk) se obnovuje den ode dne“ (2. Korintským 4:16). Vskutku existují dvě taková vlastní já v každém z nás. Existuje jak vnější člověk, tak vnitřní, skrytý člověk. Vnější člověk je vždy vystaven ostatním. Ale skrytého člověka zná jenom Bůh. Tento vnitřní člověk se nestaví na odiv. Sídlí tam, kde nikdo jiný nemůže vidět dílo, které v něm probíhá. A Duch svatý v něm neustále pracuje, posiluje a připravuje ho, aby získal pravou duchovní autoritu.

Petr objasňuje tuto dualitu v nás na příkladu jisté ženy. Tato žena je navrch pokryta nádherou, má nejposlednější účes a všechny typy šperků, prstenů, náramků, řetězů. Je to žijící, dýchající příklad těla přitažlivý pro tělo.

Je jasné, že tu Petr mluví o odpadlé církvi. Tato církev je vedena v těle, založená na vnějším vzhledu. Nemá žádnou vnitřní svatost, a proto žádnou skutečnou autoritu. Je tragické, že mnoho křesťanů je přitahováno právě takovouhle církví. Líbí se jim povrchní bohoslužby, které nemají nic z Boží skutečné slávy.

Prosím, nerozumějte mi špatně: Petr nepožaduje na žádné ženě, aby zahodila svou sadu make-upu. Spíš říká: „Chceš-li se pohybovat v duchovní autoritě, tak ukonči snahy zapůsobit na jiné tím, jak jednáš. Místo toho se zaměř na skrytého člověka. To je jediný způsob, jak získat Kristovu autoritu.“


1. Skrytý člověk srdce se postí a modlí


Když byli učedníci bezmocní proti nepříteli, řekl jim Ježíš, že moc nad Satanem přichází pouze skrze modlitbu a půst. Proč to tak je? Věřím, že to je proto, že Pán potřebuje čas k práci na našem vnitřním člověku. Chce, aby naše srdce byla zcela naladěna na něj. My prostě nemůžeme získat žádnou autoritu, aniž bychom s ním měli navyklé společenství.

Jak můžeme očekávat, že vyženeme Satana z naší církve, našeho domova, našich zlobivých dětí, když se nemodlíme? Jak mohou rodiče očekávat, že je Bůh obdaří duchovní mocí, když se hádají, bojují a pomlouvají před svými dětmi? Jak mohou očekávat, že budou mít autoritu, když chodí na pivo a potom vzplanou vztekem, když zjistí, že jejich dítě kouří marihuanu?

Ježíš mohl směle říci: „Kníže tohoto světa jde, ale nemáť nic na mně“ (Jan 14:30). Jestli nemůžeš říci totéž, zůstaneš bezmocný. A Satan nekontrolovatelně vrazí do tvé domácností.

Petr nám dává klíč k duchovní autoritě, když píše: „Též podobně i ženy buďte poddané mužům svým, aby, byť pak kteří i nevěřili slovu, skrze zbožné obcování žen bez slova získáni byli“ (1. Petr 3:1). Slovo pro „conversation“ (v Kralickém překladu obcování) tu znamená životní styl nebo chování. Věřím, že Petr mluví o Kristově nevěstě. A zpodobení zde je o manželce, která má pravou duchovní autoritu.

Tato žena se podrobuje svému manželovi, protože to Bible přikazuje. A protože dovolí, aby byla řízena Božím slovem, její skrytý člověk se přizpůsobuje jeho božské podobě. Petr činí závěr, že taková žena nepotřebuje plísnit, domlouvat, kárat nebo kázat svému manželovi. Může ho získat pro Krista bez jediného slova. Jak? Její svědectví je v tiché výmluvnosti a moci jejího zbožného chození.

Manžel této ženy může být protivný, panovačný a arogantní. Žena musí možná čas od času zatnout zuby. Ale protože je poslušná – Božímu slovu, a následně svému manželovi – získává den po dni duchovní autoritu. Uvolňuje se v ní ohromná moc, která zvyšuje její autoritu nad nepřáteli, kteří drží jejího manžela.

Sousedka této ženy je možná také věřící manželka. Také se pilně modlí za svého nespaseného manžela. Ale místo, aby důvěřovala svému vlastnímu zbožnému chození, pronásleduje svého partnera. Cituje mu Písmo, prosí ho, aby s ní šel do církve, hádá se s ním. Tato žena je bezmocná. Ztratila již všechnu duchovní autoritu, protože převzala vůdcovství jejich domova místo svého manžela.

Říkám všem takovým ženám: Nesnaž se svědčit svému manželovi a nepokoušej se pořádat modlitební setkání ve svém domě. Jestliže nejsi podřízena svému partnerovi, nemáš žádnou moc kohokoliv osvobodit. Pozbyla jsi veškerou duchovní autoritu, protože již nejsi pod vládou Božího slova.

Svobodní, jste ve svém životě podřízeni autoritě zbožných pastýřů? A pastoři – jste podřízeni Božímu slovu a duchovním starším kolem vás? Říkám vám, žádný člověk nemůže mít autoritu, pokud není on či ona pod autoritou. Duchovní autorita přichází k nevěstě pouze tehdy, když chodí v poslušnosti Božímu slovu.


2. Autorita a moc v sobě zahrnuje sílu, něco, co považujeme za hlasité a hromové


Většina z nás porovnává moc s něčím viditelným, křiklavým, zemí otřásajícím. Přesto to neplatí pro duchovní autoritu. Petr říká, že Bůh svěřuje duchovní autoritu skrytému člověku srdce kvůli určité charakterové ozdobě: „Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest“ (1. Petr 3:4).

Řecká fráze zde znamená „neporušitelnost krotkého (pokorného, poddajného) a pokojného (tichého, mírného) ducha“. Takový duch je imunní ke zkáze, je naprosto neporušitelný. A v očích našeho Pána má velkou cenu. Stejnou řeckou frázi najdeme použitou v Markovi 14:3, kdy žena rozbila alabastrovou nádobku s velmi drahou mastí a vylila ji na Ježíšovu hlavu. Tato mast je také nazvaná „velmi vzácná“. Jednoduše řečeno, charakterová ozdoba, kterou Petr popisuje, má božskou vůni. A je vyrobena z neporušitelné substance.

Detailní charakterová ozdoba – krotký a pokojný duch – je zdroj veškeré duchovní autority. Přesto nebuď na omylu: není to něco, co by se dalo pěstovat a šlechtit v duši. Spíše je to moc z nebe, která se chopí skrytého člověka a produkuje ryzího neporušitelného ducha pokory a tichosti. Navíc tato charakterová ozdoba není jen pro ženy. Petr přidává: „Též podobně i manželé“ (1. Petr 3:7), a „buďte všichni jednomyslní“ (3:8). Adresuje toto vyučování celému tělu Kristovu.

Řecké slovo, které Petr použil pro pokoru znamená něha (jemnost). A slovo použité pro tichost znamená ujištěný, klidný. Petr mluví o srdci, které je vždy usmířené svým postavením v Kristu. Takové srdce vlastní opravdovou duchovní autoritu.

Samozřejmě že tohle je v rozporu se všemi sekulárními filosofiemi o moci a autoritě. Svět nám říká: „Prosazuj se, trvej na svém, der se dopředu. Použij moc skrze zastrašování. Navaž kontakt očima, použij řeč těla, přiveď lidi do rozpaků upřeným pohledem. Starej se nejdřív o své potřeby.“ Vidíme, jak se tento postoj odráží na obalech alb dnešních hudebních skupin. Členové skupin se škaredí, vyhrožují „dostaneš do pusy“. Pokládají rovnítko mezi tímto postojem a tím, že mají autoritu.

Nás postoj jako věřících je zcela odlišný. Usilujeme o moc a autoritu s jediným záměrem: docílit, aby Satan utekl. Chceme být schopni postavit se jeho útokům v našich životech, našich církvích, našich rodinách. A musíme vědět, že bez ducha pokory a tichosti v našem vnitřním člověku nemáme žádnou skutečnou moc.

David píše: „Pravice tvá podpírala mne, a dobrotivost tvá mne zvelebila“ (Žalm 18:35). Fráze „make me great“ (kralický překlad zvelebila mne) tu znamená „hojně vzrostl můj soucit (mé milosrdenství) k druhým“. David konstatuje: „Pane, tvoje dobrotivost ke mně zvětšila mou vlastní schopnost k milosti.“

Přemýšlej o tom, co tu David říká. Tento král zpochybnil Boží věrnost Izraeli. Spáchal cizoložství. Dokonce zavraždil člověka, aby skryl svůj vlastní hřích. Přesto dal Hospodin Davidovi najevo milosrdenství a odpuštění.

David byl přemožen tím, jak je k němu Bůh laskavý a plný lásky během tohoto strašného období. A nyní řekl: „Hospodin byl ve svém jednání se mnou tak jemný. Jak bych někdy mohl být tvrdý ke komukoliv, kdo prochází tím, co jsem snášel sám? Boží milost ke mně rozšířila mé srdce. Teď chci dát najevo něhu ostatním – své choti, svým dětem, každému.“


Chodíš v duchovní autoritě v ten moment, kdy ztrácíš veškerý strach z ďábla


David prohlásil: „Nebudu se bát zlého“ (Žalm 23:4). Mluví tu o takovém klidu, o duchu nevyvedeném z klidu, kterého popisuje Petr. Davidův skrytý člověk zůstal nepohnutý, klidný v srdci, bez ohledu na to, co proti němu spřádal Satan. Proč? Zcela spoléhal na Boží věrnost, že Bůh splní své slovo.

David byl schopen říci: „Mám zjevení o Otcově lásce a trpělivosti ke mně. Proto již nebudu akceptovat ďáblovy lži. Vím, že je lepší ho více neposlouchat, protože Duch svatý mě tomu vyučil. Ať přijdou bouře starostí, ať démoni zuří, ať na všech stranách povstanou nepřátelé. Ať mi nemoc nebo i smrt zírá do tváře. Mé srdce je v pokoji, protože vím, že všechno je v rukou mého Otce. A On promění všechno na dobro.“

Naopak křesťané, kteří lomí rukama, nemají žádnou autoritu. Všechno co zmůžou, je myslet si: „Proč Bůh dopustil, aby se to stalo? Co budu dělat?“ Jejich životy jsou plné chaosu, strachu a reptání, protože ztratili všechny zdroje. Opomenuli (promeškali) ukrývat ve svých srdcích Boží slovo, takže se k němu nemohou obrátit v čase krize.

Jediná spravedlnost, která vystraší a zažene Satana, je spravedlnost z víry. „A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky“ (Izaiáš 32:17). Nemůžeš se postavit ďáblovi prostě proto, že nepiješ alkohol nebo neužíváš drogy. Možná žiješ podle celého katalogu co dělat a co nedělat, ale to není podstata Boží spravedlnosti. Spravedlnost je věřit, že to, co Bůh říká, je pravda, a svěřit tomu svůj život. Je to tak jednoduché.

Nejsi skutečně spravedlivý, dokud nevěříš v absolutní moc Ježíšovy krve, že očistí tvou duši. Někteří z nejhorlivějších svědků pro Krista, které znám, si nikdy nedovolili prožít pocit, že je jim odpuštěno. Jsou stále přesvědčeni, že je na ně Bůh naštvaný.

Když Izaiáš říká „skutek spravedlnosti (je) pokoj a bezpečnost až na věky“, hebrejské slovo použité pro zabezpečení znamená jistotu. Jednoduše řečeno, víra v Boží zaslíbení odpuštění v nás vyvolává neotřesitelnou jistotu. Můžeme být ještě těžce pokoušeni, ale víme, že Ježíš v nás jedná. A Bible říká, že On je věrný a způsobí pro nás cestu z každého pokušení, abychom mohli snésti (viz 1. Korintským 10:13).

Stručně, duchovní autorita je toto: Chodím v plné jistotě ve spolehlivost Božího slova. Dělám to, co říká, podřizuji se každému jeho přikázání. A moje víra v jeho slovo ke mně dovede mé srdce k pokoji (k odpočinku). Satan již nemůže prodlévat v mé přítomnosti. Potřebuji toliko říci: „Pán tě kárá, Satane.“ a on uteče.

Drahý svatý, nemusíš již více žít v odsouzení. Bylo ti odpuštěno. Jsi trénován a dospíváš v Boží milosti a laskavosti. A učíš se růst ve svém skrytém člověku. Nakonec budeš důvěřovat jeho slovu k tobě v každé krizi. To ti dává veškerou duchovní autoritu.

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2002 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2002 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 4. prosince 2002.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series