Zde klikněte pro návrat na úvodní stránku World Challenge Pulpit Series

Duchu svatý, vrať se do své církve
(Holy Spirit, Come Back to Your Church)Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

By David Wilkerson
25. října 2004
__________

Když Bůh stvořil svou církev, vylil na ni svého Ducha svatého. Pokřtil ji Duchem svatým, naplnil ji Duchem a pomazal ji Duchem. A kdekoli je Duch svatý přítomný, tam jsou toho jasné důkazy nebo svědectví. Ale jestliže tato svědectví nejsou, potom tam Duch svatý není.

Mou otázkou je, projevují se v novodobé církvi tato svědectví? A ve tvé církvi? Pohybuje se v moci Ducha svatého? Navíc, projevují se tyto důkazy ve tvém životě? Žiješ a chodíš v plnosti Ducha?

Joel prorokoval, že až přijde Duch svatý, jedním důkazem jeho přítomnosti bude prorocké vyučování. Joel to popisuje jako vzrušující čas, kdy budou mít starci duchovní sny a mladí lidé budou mít vize. Boží lid bude zažívat nádherná osvobozování a bude následovat veliká sklizeň duší.

Prorok Izaiáš také popisuje, co se děje, když Duch svatý padne na lid. Prorokoval: „Dokudž nebude vylit na nás duch s výsosti, a nebude obrácena poušť v pole úrodné, a pole úrodné za les počítáno“ (Izaiáš 32:15).

Izaiáš říká: „Až přijde Duch svatý, tak to, co bylo kdysi neúrodnou pustinou, se stane polem ke sklizni. A pustá políčka budou náhle oplývat úrodou. A nebude to žádná přechodná sklizeň. Tohle pole obsypané úrodou se rozroste v les. A ty budeš moci z tohoto lesa ukrajovat rok za rokem a neustále stupňovat svou plodnost.“

Izaiáš dodává: „I bude na poušti soud bydliti, a spravedlnost na poli úrodném přebývati“ (32:16). Podle proroka sebou Duch svatý přinese také poselství o soudu nad hříchem. A toto poselství v lidech vyprodukuje spravedlnost.

Náhle se změní kázání služebníků. Již se nespokojí s mrtvým nebo suchým kázáním. Místo toho budou kázat ryzí Boží slovo a jejich poselství bude planout usvědčením. Dřímající lidé si ihned uvědomí: „Tohle je pomazání Ducha svatého. Mohu sem přivést své odpadlé přátele a vědět, že Duch svatý bude mluvit k jejich srdcím.“

Nuže, Duch svatý vždy začíná své dílo u kazatelny. Jestliže soud začíná v Božím domě, je to jedině správné, že Pán zahájí svou práci se svými pastýři. Jedná s nimi s láskou, usvědčuje je z každé modly, každé tělesné žádosti, každé míry vlastního já, které se vynáší nad známost Boha. Opravdu, tohle je dílo Ducha: usvědčovat z hříchu, spravedlnosti a soudu.

Přesto Izaiáš nemluví o jednorázovém vylití Ducha svatého, které někteří lidé považují za „probuzení.“ Izaiáš popisuje něco, co trvá. Studie křesťanských sociologů ukazují, že většina nynějších probuzení trvá v průměru pět let, a zanechává ve svých probuzených mnoho zmatku a rozmíšek. Vím o několika církvích, kde se konalo takzvané probuzení, ale teď, během několika let, tu nezůstala po Duchu svatém ani stopa. Tyto církve jsou mrtvé, suché, prázdné. Domy, které kdysi pojímaly tisíce lidí, jsou dnes prostornými hrobkami, s účastí pouhých padesáti lidí.

Přesto znám také církve, kde byl Duch svatý vylit před padesáti lety a Bůh tu dodnes mocně jedná. Tohle je práce Ducha, kterou popisuje Izaiáš.


Když jednou Duch svatý opustí církev nebo je z církve odňat, není tam již žádné zadržování


Již tu není volání proti tělesnosti a do Božího domu proniká pošetilost. Vidíme to v dopise, který jsem dostal od jednoho oddaného a věrného pastora, sloužícího ve významné protestantské denominaci. Je zarmoucený z toho, co se dělo na každoroční konferenci jeho denominace:

„Hlasovali jsme pro podporu potratů, ačkoliv U.S. Kongres pro to nehlasoval. Jak je to smutné, když je Kongres zbožnější než církev.“

„Náš nový moderátor, který má příští dva roky sloužit jako mluvčí, otevřeně podporoval vysvěcení gayů a lesbiček, a je ve skutečnosti ze sboru ‚více světla‘ (tak se nazývají, neboť věří, že mají ohledně homosexuality ‚více světla‘ než my ostatní). Jako služebník této denominace teď smím žehnat svazkům stejného pohlaví. Jak mohu žehnat tomu, co Bůh nazývá zvráceností?“

„Hlasovali jsme, zda máme z naší ústavy vyškrtnout text, který brání vysvěcení homosexuálů. Jsem vděčný, že to neprošlo, ale poměr hlasů byl 259 : 255 – jen čtyři hlasy od totální ohavnosti. Církve ‚více světla‘ se radují, protože věří, že na příští konferenci – v roce 2006 – bude hlasování pro vysvěcení gayů úspěšné. Myslím, že mají pravdu.“

„Je to skoro jako bychom hledali způsoby, jak urazit Všemohoucího. Denominace v červnu hlasovala pro vyslovení nedůvěry Izraeli a nařízení zbavit se veškerého denominačního majetku (asi 7 miliard dolarů) od všech izraelských společností a těch společností, které obchodují s Izraelem.“

„Kéž je nám Bůh milostivý!“

Tento muž je nucen opustit svou denominaci, protože to vypadá, že Duch svatý byl odňat. Již tu není síla, která by zadržovala hřích nebo tělesnost, takže přichází cokoliv. A uvolňuje se celé peklo.

Když přichází Duch svatý, jeho první prací je očistit svou církev. Vyčistí všechno, co zabraňuje proudění Božího ducha. A to znamená očištění každého jednotlivce. Všechna tělesnost je vyhnána ven. Drbny a ostatní, kteří mluví zahořkle proti zbožným, jsou odhaleni. Ti, kdo lžou a falešně obviňují ostatní, jsou izolováni a zastaveni a čelí pravdě. Ti, kdo působí rozbroje a sváry, žijí brzy pod zlověstným mračnem, které sami způsobili.

Takhle se všechno stalo o Letnicích, když přišel Duch svatý. Písmo říká, že když Petr začal kázat pod pomazáním Ducha svatého, pronikalo to lidskými srdci. Lidé volali: „Co musíme udělat, abychom byli spaseni?“ Lidé v tisících přišli ten den ke Kristu. Nemuseli být usvědčeni prostřednictvím triků nebo profesionálních vystoupení. Ne, oni poznali svůj hřích a chtěli osvobození.

A ti, kdo se nepostavili čelem svému skrytému hříchu, byli odhaleni. Vlastně jedna manželská dvojice (Ananiáš a Safira) zaplatila za svůj podvod svými životy. Se skrytým hříchem můžeš mít úspěch v mrtvých, suchých církvích, ale ne v církvi, kde je přítomný Duch svatý.

Víš, Duch svatý je také administrátorem, správcem Kristova pokoje. Rozděluje pokoj jak za kazatelnu, tak do lavic. Ale není možný pokoj bez spravedlnosti. Izaiáš pokračuje ve svém proroctví: „A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky. Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším“ (Izaiáš 32:17–18).

Pokoj přichází, protože působí spravedlnost. Duch svatý je zaneprázdněn vymetáním všeho neklidu, vyrušení a odsouzení. To, co následuje, je pokoj mysli, pokoj doma a pokoj v Božím domě. A když mají Boží lidé Kristův pokoj, není snadné je od něj odvrátit: „Byť pak i krupobití spadlo na les, a velmi sníženo bylo město. Blaze vám, kteříž sejete na všelikých místech úrodných, vypouštějíc tam vola i osla“ (32:19–20).

Izaiášovo proroctví bylo určeno Izraeli během vlády Uziáše. Přesto platí také pro Boží lid dnes. Je známé jako dvojí proroctví. Faktem je, že každá generace potřebuje vylití Ducha svatého. A já věřím, že dnešní církev neviděla nic, co by se dalo srovnat s tím, čeho chce Duch svatý dosáhnout.


Izaiáš nám ukazuje, co se stane, když se Duch svatý vzdálí


Existují také jasné důkazy o tom, když Duch svatý není přítomen nebo není vylit. Izaiáš popisuje tyto hrozné stavy: „Za mnohé dny a léta vichrovány budete… nebo přestane vinobraní, a klizení úrod nepřijde. Třestež se strachem… pohnětež se… kvílíce nad prsy, nad poli výbornými a nad kmeny úrodnými. Na zemi lidu mého trní a hloží vzejde, anobrž na všech domích veselých a městě plésajícím“ (Izaiáš 32:10–13).

Jinými slovy: „Tvůj život již neponese ovoce. Tvoje rodina, tvoje církev, tvoje vztahy budou duchovně stagnovat. Probuď se! Potřebuješ, aby se Duch svatý vrátil.“

Co je tím trním a hložím, které tu Izaiáš popisuje?

Označují prázdnotu, vyprahlost, zklamání. Takové časy často přicházejí ve formě nesvatých členů kongregací, kteří povstávají a přinášejí zkázu a spoušť. Po celém světě, na všech shromážděních naší služby, potkáváme, můj tým a já, stovky pastorů, kteří svědčí o takových ostnech. Mluví o tom, jak jsou znepokojováni v duchu jednotlivci i celými skupinami těch, kdo věří, že jsou duchovními autoritami.

Toto trní je svévolné, vzpurné, nedisciplinované, tito lidé neustále vyvolávají chaos. Pronásledují každého pastora, který kdy sloužil v jejich církvi, trápí je a šíří pomluvy. Domnívají se, že služebník by měl být chudý, pracovat jako otrok. A nakonec zastraší každého nově obráceného. Církev zůstává malá kvůli jejich neustálému narušování.

Výsledkem je, že mnoho pastorů je připraveno toho nechat a utéct. Nevidí žádné ovoce své služby a jsou teď unavení, slabí, ubozí, do mrtě vyčerpaní. Jejich manželky vidí, jak zmalomyslněli a ztratili srdce. Tak je povzbuzují: „Zlatíčko, prosím, nech toho. Nemusíš si dát líbit takové utlačování. I sekulární zaměstnání by bylo lepší než tohle.“

Na celém světě se každý den uzavírají církve po tuctech. Když jsme loni sloužili v Anglii, dvanáct velkolepých církevních budov bylo „odsvěceno,“ čímž míním, že byly uzavřené pro cokoliv dobrého. Některé byly prodány a staly se z nich noční kluby. Jedna byla dokonce prodána okultní skupině a změněna na muzeum okultismu.

Trnití lidé, kteří přispívají k této tragédii, jsou jako izraelští otcové, kteří vyšli z Egypta. Svévolníci se neustále bouřili proti Mojžíšově autoritě. A v konečném důsledku nebyli spaseni kvůli svému nestydatému reptání a stěžování si. Bůh také varoval Izrael: „Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete“ (Numeri 33:55).

Pravdou je, že takové lidi změnit nemůžeš. Budou žít a zemřou na poušti zoufalství a zmatku, stejně jako se to stalo v Izraeli. Jejich srdce se prostě stává tvrdší a tvrdší, dokud nejsou úplně imunní vůči Duchu svatému.

Věřím, že právě teď potřebuje církev Ježíše Krista domovní úklid. A žádný kazatel ani evangelista nemá moc vyčistit ten dům. Nedokáže to udělat žádné charisma ani moc ani chytrost nebo schopnosti. Ne, poslední věc, kterou církev potřebuje, je další lidmi vytvořený zlepšovák nebo trik, nebo sada knih „jak na to“ nebo seznam metod k motivaci mrtvého sboru. Tyto věci se rovnají tomu, co prorok nazval „utíkání do Egypta o pomoc… spoléhání se na lidské paže.“

Čištění Božího domu je práce samotného Ducha svatého. A když On přichází, Jeho práce je dokonalá, od hlavy k patě, počínaje kazatelnou a lavicemi konče. Nezáleží na tom, jak velikánská je církev, může čítat i násobky tisíců. Faktem je, že jestliže tato církev není naplněná spravedlností Ducha svatého – jestliže za kazatelnou není Duchem naplněný služebník, jestliže hřích není odhalen a zanechán, jestliže tu není pokání – bude tu jen prázdnota. Taková církev je domem smrti.

Jako pastor musím připustit, že je možné nechat Ducha svatého uniknout z mé duše. Ptáš se: „Uniknout?“ Ano, Duch svatý v nás přebývá jako studna živé vody. A jestliže moje srdce není v pokoji – jestliže se nechám zastrašit a ztratím svůj pokoj, jestliže mám zálibu v sebepozorování, jestliže dovolím, abych se ve svém duchu zbytečně zabýval pocity selhání, jestliže si připouštím myšlenky, že kvůli těžkostem pověsím službu na hřebíček – potom vím, že jsem dopustil, aby ze mě unikla živá voda Ducha.

Občas můžeš zjistit, že se sám sebe ptáš: „Proč je moje duše tak skleslá? Proč jsem tak zastrašený? Proč mám všechny tyto strachy?“ Musíš vědět, že je to vždy věc Ducha svatého. Jak říká Izaiáš, když je vylit Duch svatý, výsledkem je pokoj. A když se tento efekt nedostavuje – je-li tu stále ještě nepokoj a zmatek – potom se musíme podívat do svého vlastního srdce. Izaiáš nám jasně ukazuje, že všechny problémy a trable, všechna marnost a neplodnost, veškeré zoufalství jsou různé formy nedostatku přivlastňování si moci Ducha svatého.


Proč nebyl Duch svatý vyléván na tento lid?


Opět nám to Izaiáš říká tak, jak to je. Říká, že Duch nebyl vylit kvůli Izraelově lajdáctví a pohodlí. Problémem byla zkrátka duchovní lenost: „Ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas můj; dcery bezpečně sobě počínající“ (Izaiáš 32:9).

Slovní obrat „ženy“ se ve skutečnosti týká celého společenství. Tato metafora se objevuje v celém Písmu: Šalamounova Píseň se odvolává na Boží vyvolené jako na „dcery Jeruzalémské.“ Žalm 45:13 mluví o Izraeli jako o „dceři královské.“ Jinde ve Starém zákoně je použita fráze „dcery sionské.“ A samozřejmě, v Novém zákoně je církev známá jako „Kristova nevěsta.“

Bůh tu dvakrát varuje Izrael před pohodlností. Nejprve čteme: „Ženy lhostejné, vstaňte, slyšte hlas můj; dcery bezpečně sobě počínající.“ Potom Izaiáš dodává: „Třestež se strachem, ó lhostejné, pohnětež se, bezpečně sobě počínající“ (Izaiáš 32:11). Hebrejské slovo pro lhostejné tu znamená „smělý, sebejistý.“ Co se tu říká, je: „Zvedni se ze svého pohodlí, ó, věřící. Jsi smělý ve svém hříchu. Jsi tak sebevědomý, že jsi duchovně zlenivěl. Setřes ze sebe tento stav bezstarostnosti a lajdáctví!“

Když se dívám kolem na dnešní církev, vidím množství věřících, kteří leží v postelích sebedůvěry, arogance. Nesnášejí prorocká poselství a zavírají své uši před každým varováním k probuzení. Takoví věřící dřímají v opravdu půlnoční hodině.

Amos píše: „Běda pokoj majícím na Sionu, a doufajícím v horu Samařskou… Kteříž smyslíte, že jest daleko den bídy, a přistavujete stolici nátisku. Kteříž léhají na ložcích slonových, a rozkošně sobě počínají na postelích svých, kteříž jídají berany z stáda a telata nejtučnější… vymýšlejíce sobě nástroje muzické… Kteříž pijí z bání vinných, a drahými mastmi se maží, aniž jsou čitelni bolesti pro potření Jozefovo“ (Amos 6:1,3–6).

Když Izaiáš píše „Třestež se strachem, ó lhostejné,“ slovo pro „třeste se“ znamená „chvějte se hrůzou.“ Bůh tu mluví k mrtvým církvím. Varuje a upozorňuje, že se zbavily Ducha svatého. Místo toho se staly církvemi, které se pohybují v těle, nedávají lidem chléb nebo živou vodu, ale seno a strniště. Milují zábavu, takže mezi sebou nechtějí proroka. Zajímají se víc o čísla než o pokání a spravedlnost.

Milovaní, Izaiášovo varování nebylo nikdy závažnější než právě teď. Ve svém srdci cítím boží znepokojení, ve své duši se třesu strachem kvůli tomu, co vidím přicházet. A všechno, co k tomu stačí, je jediná teroristická bomba, která zabije desítky nebo možná stovky tisíc lidí. A v jedné hodině bude celý svět v panice.

My to nechceme slyšet, ale i čelní světoví představitelé varují před touto pravděpodobností. Někteří odborníci říkají, že situace již není záležitostí „jestliže“ ale „až.“ Brzy se před našima očima naplní Ježíšova vlastní prorocká slova, že lidská srdce pro strach zmrtvějí. Kolik lidí bude mít infarkt, až se zhroutí světové trhy… až zástupy obsadí dálnice při úprku na hory a do pouští… až se světoví vůdci budou třást strachy a skryjí se ve svých bunkrech… až se miliony mladých divoce vyřítí na ulice, úplně nezřízeně, protože budou přesvědčeni, že zítra zemřou?

Dříve by mnoho křesťanů protestovalo proti takovému kázání, křičeli by: „Přestaň, tohle nemůžeme snést. Je to příliš sužující. Přines nám pozitivní poselství.“ Věřím, že ti samí křesťané by křičeli: „To je nemožné!“ kdybych se před ně v srpnu 2001 postavil a prohlásil: „V jediné hodině spadnou Twin Towers, zničí je dva terorističtí únosci letadel. Tisíce lidí zemřou a celý svět bude plakat.“ Byl bych obviňován: „Jsi obchodník se strachem!“

Tento měsíc mám v plánu kázat ve Španělsku. Kdybych do této země jel před několika lety a prorokoval, že stovky lidí zemřou při teroristickém bombovém útoku na nádraží, uvěřilo by mi jen pár lidí. Pokouším se představit si sám sebe, jak kážu v loňském roce v Rusku a říkám, že tento národ bude plakat, protože stovky školních dětí budou zabity teroristy, kteří je zajmou jako rukojmí. Takové poselství by znělo neuvěřitelně.

Pravdou je, že jsme již letmo zahlédli, co přijde, a to během strašných hurikánů na Floridě a na Jihu. Na všech cestách na jih byl zastaven provoz, zatímco jízdní pruhy vedoucí na sever byly ucpány miliony lidí, kteří se snažili uniknout divoce rozpoutané přírodě. Benzínové stanice byly brzy bez benzínu a hotely byly přeplněné. Lidé nakonec jen ujížděli, aniž věděli kam jet. Škoda v této oblasti je předběžně odhadnuta na miliardy dolarů.

Izaiášovo proroctví varuje: „Byť pak i krupobití spadlo na les, a velmi sníženo bylo město“ (Izaiáš 32:19). Krátce, tyto přírodní povětrnostní katastrofy jsou Boží varování. On vládne a panuje nad přírodou. A nikdy v historii neposlal soud na lidi, aniž by jim v lásce neposílal varování za varováním.

Jak se máme připravit na strašné věci, které přijdou? Podle Izaiáše pokáním: „Ženy lhostejné, vstaňte… třestež se strachem, ó lhostejné… přepašte se po bedrách… kvílíce“ (32:9–12).


Kde bude církev v té jedné strašné hodině, kdy se bude otřásat všechno, čím lze otřást?


Budou tu někde pastoři, kteří byli zavření s Bohem? Kde najdeme pastýře zapálené Duchem svatým, muže, kteří budou moci nabídnout naději a pokání?

Kde budou moci utíkající zástupy nalézt církve, které jim nabídnou místo úkrytu, kde je Duch svatý uklidní pravdou? V takových církvích nebude nikdo nikoho pomlouvat, ani se nebude zaměřovat na malichernosti života. Nikdo nebude zanedbávat své chození s Ježíšem. Nikdo nebude mluvit o růstu církve ani chodit do kin, aby sedal spolu s posměvači a nasával špínu. Ne, pro každého pastora a každého dalšího v takových církvích tu nebude nic jiného než jedno jediné téma: „Mám v sobě dostatek Ducha svatého? Mám Jeho zásobu a přísun ke službě ostatním kolem sebe, kteří jsou šílení strachem?“

Takže, jak se můžeme my služebníci připravit? Co musí udělat sbory? Izaiáš nám říká, že tu nemůže být žádná naděje, žádná budoucí sklizeň, žádné ovoce „dokud nebude vylit na nás duch s výsosti“ (Izaiáš 32:15). Každá církev, každý služebník, každý pastor a každý věřící musí zažít vylití Ducha svatého předtím, než přijde nastávající soud.

Dovolte, abych vám připomněl Izaiášova slova: „Nebo bydliti bude lid můj v obydlí pokojném, totiž v příbytcích nejbezpečnějších a v odpočívání nejpokojnějším“ (32:18). Kdekoliv je vylit Duch svatý, tam je pokoj, klid, tichost, jistota a důvěra. Ano, má přijít čas násilí, teroru, paniky a soužení národů. Ale v tu hodinu bude mít Bůh pastory a svatý lid, kteří Ho vyhledávají pro čerstvý přísun Ducha svatého. Tito lidé Ho již uctívají v pravdě a důvěřují mu za osobní Letnice. Z jejich životů budou proudit řeky živé vody.

Opravdu, až se rozpoutají destruktivní přírodní síly, a sídla naší pýchy a komerce budou snížena, bude vylit Duch svatý s výsosti. Ale toto vylití padne jen na ty, kdo se modlí. Přijde pouze na ty, kteří se třesou před Božím slovem, kteří se probrali, vyburcovali ze své dřímoty, kteří se zbavili veškerého spoléhání se na tělo a usilují o zlomeného ducha a kající srdce.

Navíc nám Písmo říká, že Duch svatý je dán jen těm, kdo žádají ve víře. Ptám se tě: Jsi naplněn Duchem svatým? Žiješ, chodíš a pohybuješ se v Duchu? Nezáleží na tom, jak se tvá církev jeví úspěšná a prosperující, nebo jak úspěšně se jeví tvůj vlastní život. I kdybys na všechny otázky odpověděl ano, tvůj přísun Ducha svatého musí být stále obnovován. Pavel mluví o svém vlastním „přispění [od] Ducha Ježíše Krista“ (Filipenským 1:19) a žádá Filipenské o jejich modlitby.

Děkuji Bohu za všechny dnešní pastory a církve, kteří neztratili Ducha svatého. Jsem vděčný za každého muže a ženu, kteří hoří Duchem svatým, za každou hořící církev, která plodí život. Přesto je tragedie, že jich zůstalo tak málo. Moje srdce křičí: „Ó, Pane, ó, Duchu svatý, vrať se ke své církvi. Vrať se a rychle odstraň všechnu naši pošetilost. Vrať se a dotkni se nás horoucí vášní pro Ježíše. Vrať se a vykliď všechny ty lidské projekty a plány. Zastav a odstraň všechny tělesně náboženské TV a média, které dělají hanbu Tvému jménu.“

„A Duchu svatý, rozhýbej a pohni mou duší. Přitáhni si mě do skrytého modlitebního pokojíčku, k Tobě. Ať už mé modlitby nejsou uspěchané. Ukázni mě, abych na tebe očekával, volal k tobě a nevzdával se, dokud mě vrchovatě nenaplníš. A dej mi svůj zaslíbený pokoj mysli. Zaopatři mě svým tichým pokojem a ujištěním, že o mně víš a vidíš mě ve všem, co přijde.“ Izaiáš nám zanechal tuto dobrou zprávu: „A však nyní slyš, Jákobe, služebníče můj, a Izraeli, kteréhož jsem vyvolil. Toto dí Hospodin, kterýž tě učinil, a sformoval hned od života matky, a spomáhá tobě: Neboj se, služebníče můj, Jákobe, a upřímý, kteréhož jsem vyvolil“ (Izaiáš 44:1–2).

Nakonec nás ujišťuje Juda: „Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpověděná apoštoly našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám přece, že v posledním čase budou posměvači chodící podle svých bezbožných žádostí. To jsou ti, kteří se sami oddělují, tělesní lidé, kteří nemají Ducha. Ale vy, milovaní, se budujte na té své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém a zachovávejte se v Boží lásce, zatímco očekáváte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu“ (Juda 17–21).

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2004 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2004 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2004 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 14. ledna 2005.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series