Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Třicet jedna biblických důvodů, proč by měli přemáhající
křesťané odstranit modlu televize ze svých domovů

Thirty One Scriptural Reasons Why Overcoming
Christians Should Remove the Idol of Television from Their Homes


Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
nedatováno
__________

I však na toho patřím, kdož jest chudý a zkroušeného ducha, a třese se před slovem mým“ (Izaiáš 66:2).

1. Máme přímé přikázání nepřinášet ji do svých domovů.

„Aniž vneseš ohavnosti do domu svého, abys nebyl proklatý, jako i ona, všelijak v ohyzdnosti a v ohavnosti budeš míti ji, nebo proklatá jest“ (Deuteronomium 7:26).

2. Uvádí diváky na sedadlo opovržení, posměchu.

„Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá. Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně se mu povede“ (Žalm 1:1–3).

3. Přemožitelé si nemají předkládat žádnou zlou věc před své oči.

„Opatrně se míti budu na cestě přímé, až přijdeš ke mně, choditi budu ustavičně v upřímnosti srdce svého i v domě svém. Nepředstavímť sobě před oči věci nešlechetné, skutek uchylujících se v nenávisti mám, nepřichytíť se mne“ (Žalm 101:2–3).

4. Když tě podněcuje Satan, je to spoluúčast na skutcích tmy.

„Netáhněte jho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s temnotou?“ (2. Korintským 6:14)

5. Znesvěcuje čistý ryzí potok spravedlivého myšlení.

„Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýslejte“ (Filipským 4:8).

6. Je to dotek nečistých věcí, před kterými Pavel varuje.

„Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto: vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, nedotýkejte se nečistého a já vás přijmu“ (2. Korintským 6:16–17).

7. Je to nevhodné pro nevěstu, která se připravuje pro Krista.

„A já Jan jsem uviděl to svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže“ (Zjevení 21:2).

„…aby přichystal Pánu připravený lid“ (Lukáš 1:17).

8. Nemáme plýtvat časem, ale vykupovat ho.

„Proto se říká: Probuď se ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus! Dbejte tedy pečlivě na to, jak máte chodit: ne jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé“ (Efezským 5:14–16).

9. Nemáme se podílet na modlách synů neposlušnosti.

„Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté: ani nestoudnost, pošetilé řeči a vtipkování, což je nepatřičné, ale raději díkůčinění. Víte přece to, že žádný smilník ani nečistý nebo lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. Choďte jako děti světla, neboť ovoce Ducha spočívá ve vší dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozeznávejte, co je milé Pánu, a nezúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte. Vždyť o tom, co oni vskrytu dělají, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno: všechno, co je zjevné, je přece světlo“ (Efezským 5:3–13).

10. Diváci sedí na sedadle násilí, které odstraňuje zármutek nad hříchem.

„Běda pokoj majícím na Sionu… kteříž smyslíte, že jest daleko den bídy, a připravujete stolici nátisku, kteříž léhají na ložcích slonových… aniž jsou čitelni bolesti pro potření Jozefovo“ (Amos 6:1,3,4,6).

11. Určitě to neobnovuje mysl.

„Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle“ (Římanům 12:1–2).

12. Představuje kvas světa a měla by být odstraněna z domova.

„Vaše chlubení není dobré. Nevíte snad, že maličko kvasu prokvasí celé těsto? Vyčistěte tedy starý kvas, abyste byli novým těstem, poněvadž jste nekvašeni. Vždyť přece byl za nás obětován náš velikonoční beránek, Kristus!“ (1. Korintským 5:6–7).

13. Máme umrtvovat všechno, co je nečisté a modlářské.

„Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi: neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Umrtvěte tedy své pozemské údy – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost, i lakotu (což je modlářství), neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti“ (Koloským 3:1,2,3,5,6).

14. Je to odporně špinavá komunikace, kterou máme přikázáno zastavit.

„Ale nyní to všechno ze svých úst odložte: zuřivost, hněv, zlobu, urážky i nestoudné řeči“ (Koloským 3:8).

15. Není to chození hodné Boha, nevinné a svaté.

„Vy i Bůh jste svědkové, jak svatě, spravedlivě a bezúhonně jsme se k vám věřícím chovali. Jak víte, každého jednotlivého z vás jsme napomínali, utěšovali a zapřísahali jako otec své děti, abyste chodili, jak je důstojné Boha, který vás volá do svého království a slávy“ (1. Tesalonickým 2:10–12).

16. Diváci neudržují své nádoby v posvěcení a úctě.

„Neboť toto je Boží vůle: vaše posvěcení, totiž abyste se zdržovali od smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou v posvěcení a úctě. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení“ (1. Tesalonickým 4:3,4,7).

17. Je to zamořený pramen, ze kterého vychází ven rouhání a hořkost.

„Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník nést olivy nebo vinná réva fíky? Tak také žádný pramen nevydává slanou i sladkou vodu“ (Jakub 3:10–12).

18. Odstraňuje stud, zahanbení z hříchu.

„Jsou-li zahanbováni, proto že ohavnost páchali? Ba ani se co ustydli, ani zahanbiti uměli. Protož padnou, když oni padati budou: v čas, v němž je navštívím, klesnou, praví Hospodin“ (Jeremiáš 8:12).

19. Kristus nás povolává, abychom posvěcovali své oči, ne abychom je zamořili jedem.

„A své oči pomaž mastí, abys viděl“ (Zjevení 3:18).

20. Máme se očišťovat od vší nečistoty těla a posvěcovat se v Boží bázni.

„Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a v Boží bázni konejme posvěcení“ (2. Korintským 7:1).

21. Služba Kristu vyžaduje, abychom se zřekli skrytých nečestných skutků.

„Poněvadž tedy máme tuto službu podle milosrdenství, které jsme přijali, nepolevujeme. Zřekli jsme se skrytých hanebností, nechodíme v chytráctví, ani nezacházíme s Božím slovem podvodně, ale zjevováním pravdy se v Božích očích osvědčujeme před každým lidským svědomím“ (2. Korintským 4:1–2).

22. Je to modla, která působí zmatek a měla by být nenáviděna.

„Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře“ (Marek 9:42).

23. Prohřešuje se na dětech, způsobuje jejich klopýtnutí.

„Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře“ (Marek 9:42).

24. Sledování televize se stává dominantním hříchem troufalosti, domýšlivosti.

„Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým. Rozkazové Hospodinovi přímí, obveselující srdce: přikázání Hospodinovo čisté, osvěcující oči. Bázeň Hospodinova čistá, zůstávající na věky, soudové Hospodinovi praví, a k tomu i spravedliví. Mnohem žádostivější jsou než zlato, a než mnoho ryzího zlata, sladší než med a stred z plástů. Služebník tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdož jich ostříhá, užitek hojný má. Ale poblouzením kdo vyrozumí? Protož i od tajných očisť mne. I od zúmyslných zdržuj služebníka svého, aby nade mnou nepanovali, a tehdyť dokonalý budu, a očištěný od přestoupení velikého. Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine skálo má, a vykupiteli můj“ (Žalm 19:8–15).

25. Je příliš pozdě. Ježíš přijde brzy. Měli bychom odvrhnout všechny skutky tmy.

„Noc pokročila a přiblížil se den. Odložme tedy skutky tmy a oblečme zbroj světla. Choďme počestně jako ve dne, ne v hodování a opilství, ne ve smilstvech a nestydatostech, ne ve svárlivosti a závisti, ale oblečte se do Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo podle jeho žádostí“ (Římanům 13:12–14).

„A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on“ (1. Jan 3:3).

26. Bůh přikazuje svatým lidem, aby zničili a povalili všechny modly.

„Ale raději toto jim učiňte: Oltáře jejich zbořte, modly jejich ztroskotejte, háje také posekejte, a rytiny jejich ohněm spalte. Nebo ty lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému: tebe vyvolil Hospodin Bůh tvůj, abys jemu byl lidem zvláštním, mimo všecky národy, kteříž jsou na zemi“ (Deuteronomium 7:5–6).

27. Je to přátelství se světem a způsobuje nepřátelství s Bohem.

„Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle, abyste mohli utrácet na své rozkoše. Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdokoli si tedy umíní být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem“ (Jakub 4:3–4).

28. Boží tvář je proti všem, kteří činí zlo, a diváci se nevyvarují zlu, jak je přikázáno.

„Vždyť: Kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje svůj jazyk od zlého a jeho rty ať nemluví lest. Ať se odvrátí od zlého a činí dobré: ať hledá pokoj a následuje jej. Neboť Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář je proti těm, kdo páchají zlo. Kdo vám bude moci ublížit, stanete-li se následovníky dobra“ (1. Petr 3:10–13).

29. Jestli to považuješ jenom za skvrnu na oděvu, je to stále ještě špatné.

„Proto, milovaní, očekávejte tyto věci a snažte se, abyste jím byli shledáni v pokoji jako neposkvrnění a bezúhonní“ (2. Petr 3:14).

„Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli strženi bludem těch zvrhlíků a neodpadli od své stálosti“ (2. Petr 3:17).

30. Televize zahrnuje všechna tři pokušení, která Satan předložil v Edenu.

„Nemilujte svět, ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není. Neboť všechno, co je ve světě – žádost těla, žádost očí a pýcha života – to není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí, i jeho žádost, ale ten, kdo činí Boží vůli, trvá na věky“ (1. Jan 2:15–17).

31. Přemožitelé, kteří vidí Ježíše v Jeho slávě, televizi nepotřebují!

„Což jest mi již do modl? Já vyslýchati, a patřiti budu na tě…“ (Ozeáš 14:8).


Závěr


Budeme se třást před Jeho slovem a poslouchat – nebo se budeme vymlouvat a dál sedět na sedadle posměvačů? Budeme tak upoutáni, okouzleni Ježíšem, že již nebudeme moci déle zírat na to, co Ho zarmucuje?

Bude Kristova nevěsta opravdu oddělena ode všeho, co je z tohoto světa? Existuje někdo v tomto národě, kdo uslyší a přijme toto poselství? Nebo jsme tak závislí na tomto světě, abychom slyšeli?

Bude mě církev Ježíše Krista nazývat dogmatikem, zákoníkem, samozvaným soudcem? Nebo Duch vzpřímí pomazané tělo svatých, aby setřásli všechny kompromisy a křičeli po očištění a oddělení?

Uvidíme!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2003 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 17. října 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series