Zde klikněte pro návrat na úvodní stránku World Challenge Pulpit Series

Veliká a závěrečná příprava
(The Great and Final Preparation)Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
23. října 1989
__________

Žijeme ve dnech závěrečné přípravy. V nebi, v pekle a na zemi se rozrůstá nesmírná aktivita, protože všechno stvoření tuší vyvrcholení lidských dějin.

Kdyby Duch svatý odstranil šupiny z našich očí, byli bychom my věřící nejen veselí, ale také hrůzou naplnění z toho, co bychom viděli. Volali bychom: „Co se to děje? Proč tu každý chvátá s takovou horlivostí a odhodláním? K čemu jsou všechny tyto promyšlené a ohromující přípravy? Co je ve vzduchu? Co se to chystá?“

Právě teď hoří nebesa očekáváním! Andělé musí být v posvátné hrůze, protože se připravují vykonat na zemi soudy s nepopsatelně ničivou silou. Ne, andělé neznají den a hodinu Kristova návratu – ale protože jsou voláni do stavu pohotovosti, vědí, že konec je blízko.

Není pochyb, že přichází poslední střetnutí – čas, kdy bude každý nepřítel položen pod nohy našeho Pána. Dovolte, abych vysvětlil veliké a závěrečné plány, které se konají ve všech třech oblastech střetnutí.


Závěrečná příprava v nebi


Kdyby se mohl na chvíli zvednout závoj, který odděluje fyzické a duchovní věci, to by se nám naskytnul pohled! Kamkoliv bychom pohlédli, viděli bychom přípravy v plném proudu. Často jsme na omylu, když si myslíme, že Bůh pouze čeká na poslední duši, která má být spasena ještě před tím, než řekne Slovo a začne poslední soud.

Ne! Bůh se horlivě připravuje! Během stvoření Bůh pracoval šest dní. A teď, v závěru tohoto věku, pilně pracuje na přípravách posledních věcí.

Tyto přípravy lze vidět jedině tehdy, když smíme letmo nahlédnout do věčnosti. A bez spekulování můžeme vidět to, co nám Bůh ve svém Slově zjevil o této finální, závěrečné přípravě, která probíhá v nebi.

Zjevení 6 říká, že Beránek zlomil jednu pečeť a „bylo slyšet hromový hlas.“ Ale za tím následuje jedna z nejvíce ohromujících výpovědí v celém Božím Slově. Říká: „Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny“ (Zjevení 8:1).

Žádná andělská bytost nevolá: „Svatý, svatý,“ žádný sbor nezpívá – v celém Božím věčném království není slyšet jediný zvuk! Nebesa se doslova třásla svatým zahřměním; ale teď je Bůh zticha. Kristus a Jeho Duch svatý mlčí. Proč to ticho? A proč půl hodiny?

Klíč k rozluštění nám poskytuje prorok Zachariáš: „Tehdy dědičně ujme Hospodin Judu, díl svůj, v zemi svaté, a vyvolí zase Jeruzalém. Umlkniž všeliké tělo před oblíčejem Hospodinovým, neboť procítí z příbytku svatosti své“ (Zachariáš 2:12–13).

Tady vidíme Boha, připraveného uplatnit svůj nárok na své dědictví. Všechny věci už jsou na místě. Sedm soudem pověřených andělů stojí před Ním a čeká na vydání příkazu, aby šli a trýznili zemi. Čas, který byl určený od založení světa, teď nastal.

Slova, která jsou zde v Písmu použitá, mluví o svatém mlčení, velikém tichu před bouří. A toto ticho je příliš svaté, příliš nepochopitelné pro lidskou mysl. Nedokážeme ani spekulovat, pokud jde o to, proč v tomto období těsně před posledním soudem je Bůh ve svém nebi zticha.

Avšak to víme, že toto mlčení skončilo „a těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravilo, aby troubili“ (Zjevení 8:6). Připravili se a byli přichystáni – připraveni jednat na Jeho příkaz!

Apoštolu Janovi bylo dovoleno všechny tyto nebeské aktivity spatřit ve vizi. A to, co viděl, bylo zjevení Ježíše a Jeho závěrečné přípravy, proroctví o věcech na konci času!

Když se Ježíš v této vizi zjevil Janovi, jeho oči planuly ohněm. Již nebyl čas na vlažnou lásku. Říká, že se k Němu všichni musí vrátit a činit pokání, jinak „přijdu na tebe rychle a pohnuť svícnem tvým z místa jeho“ (Zjevení 2:1–5).

Milovaní, je čas jednat s duchy Jezábel, s vlažností, s falešnými doktrínami, se smilstvem – je čas k odstranění všech kamenů úrazu, všech překážek. Neboť Janovi bylo řečeno, že vidí „co se musí brzy stát“ (Zjevení 22:6).

Apoštol viděl neuvěřitelné přesuny, příchody a odchody, veliké a děsivé příkazy, jako by seděl na válečné poradě Vrchního velení. Takhle vypadá scéna:

Andělé vycházejí z Božího chrámu a mají ve své moci sedm posledních ran. Jsou „přepásáni“ pro akci (Zjevení 15:6–8). Jiný anděl letí prostředkem nebe s věčným evangeliem, aby je kázal všem národům. Tento anděl volá mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu.“ Další volá: „Padlo, padlo to veliké město Babylón“ (Zjevení 14:6–8).

Ještě další anděl vychází z chrámu se srpem ve své ruce a mocný hlas mu přikazuje: „Přilož svůj srp a žni, neboť přišla tvá hodina sklizně, protože sklizeň země dozrála“ (Zjevení 14:15). Jinému andělu sklizně je řečeno: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály“ (Zjevení 14:18).

Přesně podle časového plánu zatroubí jeden anděl za druhým na svou polnici a vylije koflík nepředstavitelného hněvu! Krupobití smíšené s krví vypálí jednu třetinu veškeré zeleně. Moře budou znečištěna. Veliká hvězda, meteorit hořící jako pochodeň, zasáhne zemi a otráví řeky, jezera a potoky.

Slunce, měsíc a hvězdy ztmavnou. A na nebi se náhle objeví jeden anděl a mocným hlasem bude volat: „Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, pro zbývající hlasy polnic těch tří andělů, kteří mají troubit!“ (Zjevení 8:13). Na zemi pak nastane takové trýznění, že „lidé budou hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit umřít, ale smrt od nich uteče“ (Zjevení 9:6).

Šestý anděl uvolní na zem čtyři démonické síly. Dvě stě miliónů jezdců přijede, aby pobili třetinu lidí „ohněm, dýmem a sírou“ (Zjevení 9:14–19). Je psáno, že „byli připravení na hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Počet jezdců jejich vojska byl dvě stě miliónů“ (Zjevení 9:15).

Nevím, zda je tato armáda lidská nebo démonická, ale jedna věc je jistá: Teď je ještě ve své finální přípravě na přesně ten rok, měsíc, den a hodinu boje.

Jak děsivá zjevení o věcech, které přijdou! Jan je všechny viděl. Ale také svědčil o velkolepé přípravě na svatební hostinu Beránka! Viděl knihy, které jsou otevírány v přípravě na soudný den – a dostal pokyn předat tuto vizi církvi.

Ať lidstvo pokračuje v hodování, pití, veselicích. Ať každý říká: „Kde je ten slib o jeho příchodu? Co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření!“ (2. Petrova 3:4). Bůh se stále ještě připravuje! Nebe stále ještě postupuje směrem k poslednímu soudu!


Satan se zběsile připravuje na poslední střetnutí!


„Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času“ (Zjevení 12:12).

Jan viděl otevřenou bezednou propast a z ní vyšla na zem armáda démonických kobylek, které byly „podobné koním připraveným k boji… a jejich tváře byly jako tváře lidí“ (Zjevení 9:7). „A měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon [Satan]“ (Zjevení 9:11).

Naslouchej ve svém duchu těmto slovům: Satan ví, že má málo času, proto „sestoupil“ na zem. Tato planeta je posledním bojištěm! Připravil své síly a jeho strategie je v plném proudu. Celé peklo je jedna velká satanická propojená síť.

Milovaní, Satanovým hlavním cílem jsou Boží vyvolení. Není to odpadlý národ Izrael ani vlažná, samolibá církev – je to neposkvrněná Kristova nevěsta! Vyvolený, svatý lid, který se skládá z krví vykoupených Židů a pohanů – pravá církev!

Satan bude tak důkladně oklamávat hříšníky, že nebudou činit pokání ani v období nejkrutějšího Božího soudu. „Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha“ (Zjevení 16:14). Neobrátí se k Hospodinu, ani když budou upřeně zírat přímo do pekla. Jenom lidé, kteří jsou úplně podvedeni a oklamáni, se budou moci rouhat Bohu pod spalujícím sluncem, které ničí!

Knížectví a mocnosti temnoty teď pracují nepřetržitě, bez jakékoliv přestávky nebo odpočinku. Zuří po celé zemi, připravují se na ustanovení svého vlastního království se svým vlastním ekonomickým systémem, svým vlastním mesiášem a svým vlastním náboženstvím. Jejich kampaň k zabíjení a ničení je řízena samotným ďáblem.

Uvažovali jste někdy, co je za prudkým vzrůstem hnutí New Age, obrozením Vodnáře v okultismu, obnovením zájmu o náboženství Santaria, o psychiku, východní náboženství, guru, transcendentální meditaci? Proč se i rodiny amerických prezidentů radí s hvězdáři a astrology? Proč se mnoho naší mládeže obrátilo ke skutečnému uctívání ďábla?

Copak ke všem těmto věcem došlo jen tak? Je to prostě záležitost povahy, že jsou zlí muži stále horší? Objevilo se náboženství New Age jen tak, z ničeho nic? Je uctívání Satana jen přechodným poblázněním? Probudíme se jednoho dne a uvidíme, že je všechno zpátky v normálu?

Ne! To všechno je součástí přípravy – všechno je to jeden projekt, dobře organizovaný osobností s vysokou inteligencí. Satan zřizuje základny své moci, a andělé světlosti a oklamání se trénují.

V království temnoty není žádný líný, nezaměstnaný démon. Všichni jsou horliví a oddaní své věci. Všechny jejich síly a schopnosti jsou vynaloženy na podvrácení království Ježíše Krista. Satanova armáda není ospalá nebo vlažná ke svému pánu! Písmo popisuje Satana jako toho, kdo „chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl“ (1. Petrova 5:8). On a jeho hordy obsazují lidi – a ve své dřině neustávají ve dne ani v noci!

Jan viděl i tuto poslední přípravu v pekle. Viděl ďábla připraveného zaplavit církev ve snaze ji zničit a smést ji zlem.

Co myslíš, že je hlavním tématem hovorů v pekle, hlavní zvěstí, která tam v tuto chvíli zní? Je to svolávání k válce na život a na smrt: „Čas je krátký, makej, dokud můžeš!“ V pekle nejsou žádní proroci míru a bezpečí. Jde tam o zničení života na zemi, poslední výzva!


Terčem posměchu v pekle musí být totální nedostatek připravenosti mezi křesťany!


Podstatou mého poselství je toto: Zatímco celé nebe a peklo je v pohotovosti a všude v duchovní oblasti probíhají zuřivě přípravy na poslední hodinu, milióny věřících tvrdě spí! Tato duchovní lenost a ospalý nezájem posledních dní musí být zdrojem ohromení a úžasu jak pro anděly, tak pro démony!

Učedníci spali během Kristových muk v zahradě a dnes se nic moc nezměnilo. Tamti následovníci nebyli připraveni. Spali, potom opustili Pána a rozprchli se.

Jan Křtitel šel před Ježíšem, „aby přichystal Pánu připravený lid“ (Lukáš 1:17). Apoštol Jan viděl Svaté město, nový Jeruzalém, který se skládá z lidí „připravených jako nevěsta okrášlená pro svého muže“ (Zjevení 21:2). Milovaný, Slovo je křišťálově jasné: Musíme být připraveni!


Tři varování ohledně našeho nedostatku přípravy1. Boží lid se spíš noří do světa, než aby se od něj distancoval


Chci mluvit o „věcech.“ Slovo říká: „Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě“ (1. Janova 2:15). Ježíš varoval: „Dejte si pozor a varujte se lakomství; neboť život člověka nespočívá v hojnosti jeho majetku“ (Lukáš 12:15).

Věci – náš majetek – nás může přivázat k tomuto světu. Zatímco nebe a peklo se připravuje na válku, my chodíme nakupovat. Věčné hodnoty jsou v sázce, konec všeho, co známe, je blízko – a my jsme zaneprázdněni pohráváním si s našimi hračkami!

Chováme se jako nenajedení. Utrácíme, přestáváme kontrolovat své peněženky. Libujeme si ve svém bohatství. Říkáme, že Bůh může mít tohle všechno kdykoliv, ale pak běžíme pryč, abychom našli věci, které jsou větší a lepší. Trávíme mnohem víc času v nákupních centrech než v modlitebním pokojíčku s Bohem!

Písmo mluví o dnech za časů Noeho: „Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy“ (Matouš 24:38). Za dnů Lota „kupovali, prodávali, sázeli, stavěli“ (Lukáš 17:28).

Tato činnost není sama o sobě špatná. Jsem si jistý, že sám Noe musel kupovat a prodávat. Ostatně 120 let stavěl! Ale klíčem zde je, že lidé dělali všechny tyto věci až do dne soudu – nikdo nedával pozor, nenaslouchal, nepřipravoval se. Byli do těch věcí hluboko pohrouženi. Nikdo se nedistancoval od ducha otroctví k materiálním požitkům!

Jeden přítel misionář mi nedávno napsal z Hongkongu, že ve svém maličkém bytě poskytoval nocleh 18 čínským studentům. Studenti utíkali před komunismem. Tito lidé neměli žádné peníze a vlastnili pouze šaty, které měli na sobě.

Křesťané tam jsou pro nás příkladem lidí, kteří svět „opustili.“ Neutíkali ze své země, protože by chtěli západní materialismus. Spíš chtěli být zkrátka svobodní! Chtěli žít v zemi, kde má duše svobodu k uctívání!

Naproti tomu církev neutíká, ale zavrtává se – do svých televizorů, svých videorekordérů, svých vymožeností, svého „dobrého života.“ Žádný prorok ani strážný je nikdy neusvědčí. Je mezi nimi málo náruživosti pro Boha a pro disciplínu.

V mé duši zvoní tato strašlivá slova, která řekl Ježíš svým učedníkům, kterým svěřil své požehnání a autoritu: „Vydej počet!“

Ježíš řekl, že z každého prázdného slova, „které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den“ (Matouš 12:36). Jestliže musíme vydávat počet z každého slova, nebudeme vyzváni, abychom vydali počet z nevyužitého času a rovněž z plýtvání penězi? „Ti budou skládat účet Tomu, jenž je připraven soudit živé i mrtvé“ (1. Petrova 4:5).

Jistý správce byl obžalován, že mrhá svěřeným majetkem. Pán ho tedy zavolal a řekl mu: „Slož účty ze svého správcovství“ (Lukáš 16:2). No tak, věřící – vysvětli, jak ospravedlníš své plýtvání – svého času, svých peněz, svých skutků. Uveď své důvody!

My všichni budeme stát před Pánem a vydávat počet. Takže, nebylo by lepší zeptat se teď sami sebe: Jaké jsou naše důvody? Proč jsme tak špatně připraveni? Proč jsme tak sobečtí? Proč jsme tak marnotratní?


2. Boží lid je stále méně a méně vzrušený ohledně příchodu Ježíše


Nové evangelium, které se dnes káže, říká, že Ježíš přichází jen do srdce – a že Jeho druhý příchod je speciální zjevení v mysli! Zjeví se pouze vnitřnímu člověku!

Přívrženci hnutí New Age propagují, že jejich Kristus se objeví na celosvětové TV. Celý svět uvidí Jeho příchod současně. Až budou jako televizní diváci sledovat tuto událost, přijmou vnitřní zjevení do své mysli – „poznání.“

Pro mnoho dnešních křesťanů není tento svět potápějící se lodí, není to svět určený ke spálení. Je to jakási mezinárodní budova Kapitolu zamořená nežádoucími živly, které tito věřící plánují vykopnout. Oni potom zaujmou jejich místa, aby je obnovili a vládli tomu všemu sami. Takové myšlení je příznakem umírající lásky k Ježíši a lpění na tomto světě! „Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli strženi bludem těch zvrhlíků a neodpadli od své stálosti“ (2. Petr 3:17). Nikdo nemůže být víc duchovně slepý než ten, kdo říká: „Můj Pán mešká se svým příchodem.“

V nadcházejících dnech uslyšíte neuvěřitelná poselství o milujícím Ježíši, která budou znít svatě a jakoby o Kristu, ale budou poskvrněna jedním omylem, který okrade svaté právě o tu věc, která přináší vytrvalost, nezlomnost. Tato poselství budou postrádat naléhavost přípravy nebo touhy po Jeho příchodu! Jejich kazatelé odseknou slavnou pravdu o této události a přimějí vás, abyste hledali pozemské království. A budete-li dychtivě vyhlížet Jeho příchod, budete označeni za snílky, za ty, kdo utíkají před skutečností.

Juda řekl: „A o nich… prorokoval… Enoch: ‚Hle, Pán přichází s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud‘“ (Juda 14–15). Pavel řekl: „Vždyť až zazní zvolání, hlas archanděla a Boží polnice, sestoupí sám Pán z nebe a mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždycky s Pánem. Proto se navzájem potěšujte těmito slovy“ (1. Tesalonickým 4:16–18).

Tohle není poselství snílků. To je poselství útěchy – a já vás jím utěšuji právě teď!


3. Nesetrvávejte o půlnoci v Babylonu!


Babylon upadá. Tento kupecký svět chamtivosti a vlastního já se hroutí. „Vyjděte z ní, můj lide, abyste se neúčastnili jejích hříchů a abyste nedostali z jejích ran!“ (Zjevení 18:4).

Máme tak zduchovnělý Babylon, že jsme minuli prostou, základní pravdu. Mluví se o ní ve Zjevení 18 a zahrnuje „hýření“ a „zbohatnutí kupců.“

Není nic špatného na tom, když obchodníci bohatnou. Ale Babylon představuje ducha chamtivosti – ducha tak mocného, tak zlého a podnikavého, který říká: „Lidé se nepočítají.“ Všechno, co se počítá, je spodní čára na účetní rozvaze!

Kupci budou v onen den hrůzy ronit slzy – ne pro množství lidí, kteří jsou vyhlazováni během holocaustu, ale protože jejich stroj na peníze je pryč. Wall Street byla nazvána „hlavním městem chamtivosti“ národa, ale tento duch není omezen místem. Zasahuje společnost všeobecně – i církev!

Duch svatý říká: „Nedovol, aby byli kupci bohatší díky tvé chamtivosti. Nedej se unést utrácením a dluhy. Omez své touhy. Dost stačí! Vystup z chamtivého mlýna Babylonu. Setřes toho ducha, který prahne po bohatství a více a více věcech! Nepodílej se na hříchu Babylona, kterým je obchodování s duchem chamtivosti.“


Závěrečné slovo


Jak úžasná příprava: Ježíš chce, abych byl s Ním! Od toho dne, kdy opustil zemi, se připravuje na můj příchod, až se s Ním setkám v nebi.

Díky Bohu za jednu ještě větší přípravu! Ježíš řekl: „Jdu, abych vám připravil místo… a zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“ (Jan 14:2–3).

Jsem hluboce posílen takovou láskou. On se pro mě připravuje – a já se zase toužím připravit pro Něho!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2005 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2005 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 1. března 2005.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series