Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Děsivá Boží přítomnost
(The Awful Presence of God)


Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
26. listopadu 1990
__________

Hebrejské slovo pro strašný znamená hrozný, hrůzostrašný, hrůzu nahánějící, velký – děsivý! Normálně tomuto slovu přisuzujeme záporný vedlejší význam, ale není tomu tak ve všech biblických významech.

Ve Starém zákoně byl Jákob rozechvělý svatým děsem. Během své cesty do Cháran ulehl na zem a usnul, a uprostřed noci se vzbudil a viděl žebřík s anděly dosahující k nebi. A na vrchu žebříku se objevil Hospodin a zjevil sám sebe Jákobovi a řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh Abrahama otce tvého, a Bůh Izákův“ (Genesis 28:12).

„Procítiv pak Jákob ze sna svého, řekl: V pravdě Hospodin jest na místě tomto, a já jsem nevěděl. Nebo zhroziv se, řekl: Jak hrozné jest místo toto!“ (Genesis 28:16–17).

Daniel byl další, koho se dotkla velká hrůza Boží přítomnosti: „I modlil jsem se Hospodinu Bohu svému… Pane Bože silný, veliký a všeliké cti hodný“ (Daniel 9:4).

Bůh také řekl všemu Izraeli: „Hospodina zástupů samého posvěcujte; on budiž bázeň vaše i strach váš“ (Izaiáš 8:13). Izaiáš říká: „Ať Hospodin sevře vaše srdce svým svatým děsem!“

Možná věříš, že tento druh strachu a hrůzy popisuje starozákonní představu Boha – že Ježíš přišel, aby nám zjevil Otce, který je plný lásky. Ano, Bůh je láska (1. Jan 4:8) – je milosrdný, laskavý, trpělivý, dlouho očekávající a plný dobroty. On je dokonalý, milující nebeský Otec.

Ale On je také Duch, vyvýšený a svatý! Problém je, že jsme se stali s Bohem příliš „familiérní“. Učinili jsme Ho někým, kdo je „podobný nám samotným.“ Je to proto, že jsme nepoznali Jeho svatost. Bible říká, že On je oheň stravující – svatý, Spasitel hrozný ve své moci!

Jan, který je znám jako „apoštol lásky“, viděl Pána přicházejícího k církvím ve vší Jeho novozákonní slávě. Popisuje Ho takto: „Jeho oči byly jako plamen ohně… a z úst jeho meč s obou stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí. A jakž jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý“ (Zjevení 1:14–17). Kdyby dnes křesťané spatřili byť jen zlomek Boží svatosti a hrůzy, nemohli by opouštět bohoslužby!

V Times Square Church se modlíme za velkou a hrůzu nahánějící manifestaci Boží přítomnosti – na našich bohoslužbách, v našich srdcích a v našich domovech. Já osobně jsem volal: „Pane, dej ať vidíme Tvou slávu! Vylij svou přítomnost mezi nás! Ať je Tvá sláva taková, že hříšníci budou usvědčeni ze svých hříchů a křesťané ze své lenosti. Probuď nás!“

Ještě když naříkám a sténám ve svém duchu, říká Duch svatý: „Chápeš důsledky modlitby za takovou věc? Zaplatíš cenu za takovou manifestaci? Dovol mi, abych ti ukázal, co bude znamenat, co bude následovat skrze tento požadavek…“ Víš, je tu cena, cena, která se musí platit!

Milovaný, právě teď pokračuje něco svrchovaného! Je to mimo nás – nemáme na tom žádnou zásluhu! A to se děje, protože Boží slovo říká, že čas předurčený k požehnání Sionu přišel!


Bůh má stanovený čas pro každé hnutí, každé probuzení, každé obnovení a vylití!


Když tento stanovený čas přichází, Bůh probouzí a burcuje, jako by ze spánku. K tomuto zaktivování dochází v nejtemnější hodině člověka, když se všechno zdá beznadějné – v čas, kdy jen svrchované Boží dílo může spasit den!

Žádná taková událost se nestane bez úplné přípravy. Všechno je na místě, když Bůh promluví slovo: „Je čas!“ A Bůh vždy připraví nádoby přesně před započetím Jeho vylití. Uzavře lidi ve Své přítomnosti a umístí je na strategická místa.

Bůh nás umístil na Broadway, křižovatku světa, s poselstvím pro konec času. Podobná hnutí se uskutečňují na mnoha místech tady i v zámoří! Právě teď Bůh pozvedá pastory a umisťuje lidi, kteří mají srdce zlomená pro Něho.

Když přišel čas určený Bohem k vysvobození Izraele z Egypta, měl již muže umístěného na poušti, trénovaného a připraveného – Mojžíše! Měl již kněze – Árona! A měl lidi, kteří došli na konec svých sil, kteří byli připraveni slyšet poselství o osvobození. Byli uprostřed ohnivé pece, čelili své nejtemnější hodině!

Jejich vysvobození nemohlo přijít před 15 lety, ani před 20 lety, ani kdykoliv jindy předtím z tohoto důvodu – Bůh měl stanovený čas! Řekl, že zůstanou v zajetí 430 let – a On bděl nad tím časem až do přesně určeného dne!

Ale po těchto 430 letech nemohlo nic zastavit Boží plán, aby se dal do pohybu. Bůh dal všechno na místo, dohlížel na každý detail. Když povolal Mojžíše, mohl utišit všechny jeho strachy: „Jdi, navrať se do Egypta, nebo zemřeli jsou všickni muži, kteříž hledali bezživotí tvého“ (Exodus 4:19). Bůh vyhubil všechny muže, kteří si pamatovali Mojžíše! Připravil cestu!

Stejně tak, když přišel Bohem určený čas k osvobození Izraele z Babylona, měl Bůh všechno připravené, každý byl na místě! Řekl, že Izraelské zajetí skončí za sedmdesát let – a v tom sedmdesátém roce cítil Daniel podněcování, naléhavost ve svém srdci. Uzavřel se sám s Bohem, trávil čas v modlitbě. To bylo poté, co si četl knihu Jeremiáše a spočítal si, že od proroctví uběhlo sedmdesát let!

Ezdráš, písař, byl naplněn novým zjevením Boží touhy – protože Bůh ho připravoval, aby lidu přinesl svaté slovo! Nehemiáš byl ve službě na královském dvoře jako příprava k Božímu obnovujícímu plánu! Aggeus a Zorobábel byli oba nadchnuti pro dílo, které Bůh zjevil!

Prorok Aggeus varoval, že když přijde Boží čas, někteří tomu neuvěří: „Lid tento praví, že nepřišel čas“ (Aggeus 1:2). Ale když Bohem určený čas přijde, nikdo ho nemůže zastavit a nic ho nemůže skrýt! Je to jako mocná Niagara přetékající, odstraňující všechno, co je před ní!

Když to vypadá, že je všechno ztracené – když to vypadá, jako by Satan nabýval vrchu – to je doba, kdy Bohem určený čas přichází. To je, když Bůh ukazuje církvi a společnosti, že jen On může udělat, co je třeba, protože to vyžaduje zázrak! Ježíš řekl, že když uvidíme, že se všechno vymyká kontrole, a lidská srdce pro strach ochabují – můžeme vzhlédnout, protože naše vykoupení je blízko!

Teď je Bohem určený čas pro probuzení ostatku v moderním Babylonu – New York City – pozvednout poslední svědectví tomuto odsouzenému městu! Bůh nás připravuje, abychom toho byli součástí!

Proč jsme pohnuti k přimlouvání se? Proč těžce pracujeme? Proč nás Duch volá, abychom dali stranou své zájmy pro Něho?

Protože Bůh rozestavuje všechny věci na místo, aby vylil svého Ducha! V nebesích zuří bitva a Satan ví, že času je málo!

Když se jednou Bůh rozhodl, že se pohne, jak poznáme, že přichází stanovený čas Božího osvobození? Přihodí se tři věci:


1. Když nastává Bohem určený čas, Bůh rozněcuje svatý oheň


Když byl čas osvobodit Izrael z otroctví v Egyptě, Bůh musel získat pozornost těch, kteří byli povolaní vyvést lid z temnoty. Jak to udělal? Podpálil oheň – založil požár!

Zde je vzor: Mojžíš byl sám na Boží hoře, a náhle, naprosto svrchovaně, byl před něj předložen oheň. Oheň byl poslán, aby upoutal pozornost Božího muže! Byl to symbol Ducha svatého – oheň, který nikdy nezhasne!

Tento oheň byl vložen do Mojžíšova nitra, a od tohoto okamžiku mohlo jeho srdce hořet Boží zprávou (poselstvím). Byl nyní oddělen, aby byl nádobou osvobození pro svou generaci!

Je ve tvém srdci neklid, pohnutí? Cítíš spalující žár ve své nejvnitřnější bytosti? Bůh žádá tvou pozornost – ne proto že jsi dobrý nebo si to zasloužíš, ale protože potřebuje lidi, skrze které bude moci Jeho Duch pracovat a plynout; jejichž srdce jsou připravena na Jeho přítomnost!

Bible říká, že se Mojžíš „obrátil“, když viděl oheň. Mohl jít dál svou cestou, ale nešel. Dal stranou všechny své vlastní zájmy. „Vida pak Hospodin, že jde, aby pohleděl, zavolal naň Bůh z prostředku keře“ (Exodus 3:4).

Bůh dělal totéž po staletí – ale většina křesťanů se nikdy „neobrátí“. Bůh zapaluje oheň v jejich srdcích, v jejich církvi – ale oni dál pokračují po svém, následují své vlastní zájmy a ne Boží.

Milovaný, toto je klíč! Když tento oheň začíná hořet, Bůh se snaží získat tvou pozornost! Říká: „Jsi zcela ponořen do svých vlastních záležitostí, do tvých rodinných vztahů, již tak dlouho – ale já teď zapaluji oheň!“

Neuslyšíme od Boha, dokud se neodvrátíme od svých vlastních cest a nedáme mu celou naši pozornost! On čeká, dokud nebude všechno ostatní odsunuto stranou.

Bůh řekl Mojžíšovi: „Nepřistupuj sem, szuj obuv svou s noh svých, nebo místo, na kterémž stojíš, země svatá jest“ (Exodus 3:5).

Jestliže ve Starém zákoně chtěl někdo vykoupit kus země, která mu patřila, a ty jsi v ní měl podíl, vzdal ses svého nároku na tuto zem tím, žes podal vlastníkovi svůj pravý střevíc. Potom jsi zul svůj levý střevíc, vzal ho do ruky a odešel z toho místa bos.

Mojžíš věděl, že mu Bůh říkal: „Zuj svou obuv, Mojžíši – vzdej se všech svých práv. Tvé zájmy jsou nyní druhotné. Moje jsou na prvním místě!“

Říkám ti, v těchto posledních dnech bude mít Bůh lidi, kteří se odvrátí od všeho, co je špatné – dokonce od dobrých věcí, které jim zabírají čas! Připraví si lidi, kteří odloží stranou kariéru, koníčky, sporty a všechno ostatní jako druhořadé pro Něj!

Když vidíš Boží oheň, jak můžeš myslet na něco jiného? Když slyšíš volat své jméno, jak můžeš říci něco jiného než: „Slyšel jsem od Boha! Slyšel jsem z nebe!“

Bůh vložil oheň do mého srdce a získal mou pozornost. Obrátil jsem se a slyšel Ho, jak volá mé jméno, stejně jako volal Mojžíše: „Davide, zuj svou obuv (svá práva a potěšení, své vlastní zájmy) a stůj přede mnou bos. Slyšel jsem křik a pláč z otroctví hříchu, drog, alkoholu, démonickým mocností – a sestoupil jsem, abych vysvobodil.“

„Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého… a křik jejich pro přísnost úředníků jeho slyšel jsem“ (Exodus 3:7). Úředník je tyran, který řídí nucené práce. My víme, kdo je tímto tyranem – je to Satan, který sužuje a zesměšňuje!

Nemůžeš mi říkat, že Hospodin neslyšel křik 10 000 nemluvňat s nemocí AIDS v New York City – nebo křik všech děti s nemocí AIDS, kterým je teď čtyři nebo pět let, které se chystají vstoupit do našich škol s pouhou polovinou mysli! Bůh slyšel křik matek v ghettu, křik chudých, bezdomovců, odpadlíků.

Bůh říká: „Slyšel jsem tyto křiky z nebe! Ďábel už dost dlouho trápil tebe a tvou rodinu! Teď jsem přišel, abych to zastavil!“


2. Když se tohle stane, ďábel se rozzuří a snaží se uhasit oheň


Mojžíš přišel k lidem se svým planoucím srdcem – a jaké bylo mezi nimi velké vzrušení! Každý mluvil o velké, nové věci, kterou má Bůh udělat, a naděje naplnila jejich zlomená srdce!

Mojžíšova zpráva byla: „Bůh vás navštíví. Vyvede vás z vašeho utrpení. Vysvobodí vás a vaše děti, váš dobytek – všechno!“

Bůh podepřel svou zprávu znameními a divy! Toužil po tom, aby jeho lid věděl, že přišel pravý čas. Tak dal Mojžíšovi tři znamení: První – Mojžíšova hůl se proměnila v hada a pak zpátky v hůl, když ji opět zvedl. Druhé – Mojžíšova ruka byla malomocná, když ji vložil na svou hruď, a byla uzdravena, když ji vložil podruhé. Třetí – voda z řeky, kterou vylil na zem, se proměnila v krev.

Nyní uvažuj nad tímto obrázkem: Mojžíš a Áron hořeli! Bůh začíná zjevovat Sám sebe – Jeho Slovo osvobození přichází. Tělo věřících je probuzené a Bůh navštěvuje svůj lid. Ale uprostřed zaslíbení dává Bůh mocné varování: „Ale já vím, že vám nedopustí král Egyptský jíti, leč v ruce silné“ (Exodus 3:19).

Bůh varoval Mojžíše a všechny lidi: „Ano, vysvobození přichází. Vyvedu vás ven. Všechno, co jsem zaslíbil, se stane – ale ďábel bude zuřit. Očekávej bitvu! Nebude to snadné, protože Satan udělá vše pro to, aby toto dílo zastavil!“

Faraón, král Egyptský, představuje Satana, krále propasti (pekla) a boha tohoto světa! Milovaný, nemysli si ani na chvíli, že ďábel bude dělat mrtvého, když se Boží lid začíná probouzet a je kázána zpráva, že Bůh navštíví Svůj lid!

Mojžíš a Áron řekli faraónovi: „Nech Boží lid odejít!“ Ale faraón odpověděl: „Kdo jest Hospodin, abych poslechl hlasu jeho a propustil Izraele?“ (Exodus 5:2)

Chci se tě zeptat: „Přemýšlel jsi o tom, že tvá rodina je v takové bitvě? Bůh spasil tebe a tvůj dům a On tě volá, abys pro Něj těžce pracoval. Ale myslíš si, že je Satan nechá jít bez boje?“

Víš, Bible nám říká, že se vše pro Izrael zhoršilo, místo aby se zlepšilo (Exodus 5:6–14). Mojžíš kázal: „Bůh je s námi. Odpověď je zde a brzy uvidíte velké vítězství!“

Ale s lidmi to bylo jinak! Satan byl rozzuřený Božím navštívením a výbuch pomsty, který následoval, přišel přímo z pekla. Izraelští vůdci byli biti a počet cihel, které měli vyrobit, prudce vzrostl: „Nechť se přitíží robot mužům těm… já nebudu vám dávati slámy“ (Exodus 5:9–10). V podstatě: „Vložme na ně těžší břemeno – ať si schrastí slámu sami!“

Izraelští vůdci potkali Mojžíše a Árona, když vycházeli z faraónova paláce, a stěžovali si jim: „Pohlediž Hospodin na vás, a suď: nebo zošklivili jste nás před Faraónem a služebníky jeho, a dali jste meč v ruku jejich, aby nás zamordovali“ (Exodus 5:21).

Říkali: „Mojžíši, všechny ty modlitby na Boží hoře, všechno tvé povídání o velkém Božím navštívení, všechno tvé kázání o obnovení a uzdravení – nás nikam nedovede! Je to příliš rozbouřené a my již nemůžeme vystát tuhle zlost nepřítele! Nevidíme žádné znamení od Boha. Jsme odmítnuti, ne vysvobozeni!“

A Písmo říká: „Neslyšeli Mojžíše pro úzkost ducha a službu přetěžkou“ (Exodus 6:9).

Po tomhle ztratil odvahu i Mojžíš! „Bože, proč jsi mě poslal? Proč jsi mě vyburcoval? Proč jsi dal tento oheň do mé duše? Proč nedržíš své slovo?“

„Nebo od té chvíle, jakž jsem všel k Faraónovi, abych mluvil jménem tvým, hůře nakládá s lidem tímto, a ty jsi vždy nevysvobodil lidu svého“ (Exodus 5:23).

Mojžíš zapomněl, že ho Bůh varoval, že se toto stane. Bůh řekl: „Faraón vás nenechá odejít, dokud nebude donucen!“

Drahý svatý, i my jsme byli varováni: „Střízliví buďte, bděte, nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral“ (1. Petr 5:8).

Od Letnic až do tohoto dne vyvolalo každé vylití Ducha svatého zuřivost pekla! Po vylití Ducha v horní místnosti byly spaseny davy. Hospodin sestoupil a otřásl vším, co bylo v dohledu. Chudí slyšeli evangelium a chromí vyskočili! Hemžily se znamení a zázraky!

Ale ďábel rychle vyslal své pomahače, aby napadali Boží práci uprostřed slávy. „A když oni mluvili k lidu, přišli na ně kněží, a úředník chrámu a saduceové, těžce to nesouce, že lid učili… i vztáhli na ně ruce, a vsadili je do žaláře až do jitra, nebo již byl večer“ (Skutky 4:1–3).

Všude v Novém zákoně, hned jak se Bůh pohne, Satan reaguje. A jestliže proti tobě Satan nejedná, možná ještě neohrožuješ jeho království ve svém okolí!

Víš, Bůh nás bude testovat před tím, než se pohne plnou rychlostí vpřed! My máme sklon promodlit se, získat úlevu od našich břemen, a pak složit ruce v klín a čekat. Ale ďáblovo dotírání je znamení, že jsme v kontaktu s Bohem! Snášíš utrpení? Modli se dál. Začíná se odpověď ukazovat? Modli se víc! Začíná padat déšť? Přitvrď modlitby!

Když povolal Bůh Mojžíše na horu, zahalil ho oblakem slávy a šest dnů mu nic neřekl. Celý ten čas byl uzavřen s Bohem v záři Jeho svatosti, kde ho Bůh připravoval na velké slovo, které přijde: „A dne sedmého zavolal na Mojžíše z prostřed oblaku“ (Exodus 24:16).

Jsi ochotný čekat na hoře ve slávě? Ptám se, protože tak často chceme „rychlovku“ požehnání – žádný pot, žádné slzy, žádné čekání na Boha! Domáháme se svých práv a jdeme si svou vlastní línou cestou, prostě „vzít to všechno vírou“.

Jestliže Bůh zase jednou mluví k této generaci – jestliže Jeho sláva přichází – bude to k muži, ženě a církvi, kteří jsou uzavřeni s Ním, dokud oheň Jeho děsivé přítomnosti nevypálí veškeré vlastní já a hřích. Nemůžeme mít oblak Jeho přítomnosti, ani zoufalý hlad přijít k Němu, dokud nepromluví!

Toto je můj závěrečný bod – poslední věc, která se objeví, když se Bůh rozhodne pohnout:


3. Mnozí zůstanou nedotčeni, až bude mezi námi zjevena Boží děsivá přítomnost


Co se děje, když se sláva Ježíšovy přítomnosti sama manifestuje? Ti, kdo mají kající, spravedlivá srdce před Ním padnou a budou Ho uctívat! Očistí se a zvolají: „Bože, očisti mě!“ A jak jednou okusí Jeho slávu, chtějí víc! Jdou od slávy ke slávě!

Znovu a znovu jsou psána tato slova: „A Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup k Hospodinu…“ Mojžíš dostával jedno zjevení Boží slávy za druhým, dokud jeho obličej nežhnul Boží slávou! Izrael nemohl vystát pohled na něj!

Přesto po tom všem slyšíme Mojžíšovu prosbu k Bohu v knize Exodus 33:18: „Okažiž mi, prosím, slávu svou.“ Bůh bude mít v těchto posledních dnech lidi, kteří mu nedají pokoj, dokud jim znovu nezjeví svou děsivou slávu!

V jednom okamžiku vidíme Mojžíše a Árona, Nádaba a Abiu a sedmdesát starších Izraele vystupovat na horu do Boží přítomnosti! „A viděli Boha Izraelského“ – viděli Ho jasně jako samo nebe – „a tvárnost slávy Hospodinovy byla jako spalující oheň na vrchu hory“ (Exodus 24:10,17).

Viděli Boha, jedli v Jeho přítomnosti a viditelně spatřili Jeho děsivou svatost (verš 11). Přesto o čtyřicet dnů později upadli zcela do špatnosti!

Áron sešel dolů a odpadl od víry, a starší se vrátili zpět k tělesným způsobům! V ten okamžik, kdy jim Bůh vyložil plán, že je vysvobodí a mocně je použije, takže se jich všechny národy budou bát, utekli ke svým modlám.

Milovaný, zde je jediná definice „modly“, kterou kdy budeš potřebovat: Je to cokoli, co brání Bohu, aby mohl jednat ve tvém životě! Vůbec všechno, co překáží Duchu svatému, aby tě přenesl do oblaku!

Vidím něco hrozného, nepochopitelného – a to, že Boží lid může zakusit takovou slávu v děsivé Boží přítomnosti a v pouhých několika krátkých týdnech se zcela odvrátit k modlářství! „I sedl lid, aby jedl a pil, potom vstali, aby hrali“ (Exodus 32:6). Bůh řekl Mojžíšovi: „Sešli brzo z cesty, kterouž jsem přikázal jim“ (Exodus 32:8).

Můžeš říci: „Já takový nejsem. Nikdy bych se neobrátil k takovému modlářství!“ Ale tato tendence je v každém z nás. Tohle byly ty samé Boží děti, které společně odpověděly a řekly: „Cožkoli mluvil Hospodin, budeme činiti“ (Exodus 19:8).

Tito lidé měli plné zjevení Boží přítomnosti. Byli pod oblakem, slyšeli Boha mluvit, viděli zázraky a zavázali se k poslušnosti. Ale to vše přišlo z jejich hlavy a úst, protože jejich srdce byla stále rozdělená!

Děti Izraele řekly Mojžíšovi: „Přistup ty a slyš všecky věci, kteréž mluviti bude Hospodin Bůh náš, potom ty mluviti budeš nám… a my slyšeti a činiti budeme… Řekl mi Hospodin (Mojžíšovi): Slyšel jsem hlas řeči lidu tohoto… cožkoli mluvili, dobřeť jsou mluvili. Ó kdyby bylo jejich srdce takové, aby se báli mne a ostříhali přikázání mých po všeliký čas“ (Deuteronomium 5:27–29).

Často jsem v mukách vykřikoval: „Bože, sešli Svou děsivou přítomnost – očisti nás!“ Nyní vidím, že musíme vše složit k Jeho nohám, a naše srdce musí být absolutně odcizené tomuto světu. Protože pokud máme rozdělené srdce, pak příchod Jeho děsivé přítomnosti jen uspíší odpadlictví mnohých! Tamti se dají na darebáctví, ztuhne jim šíje nebo se vzepřou, obrátí se a půjdou zpátky!

V Novém zákoně Pán říká, že „pohne jejich svícnem“: „Protož pomni, odkud jsi vypadl a čiň pokání, a první skutky. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle, a pohnuť svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti“ (Zjevení 2:5).

Jejich svědectví jim bude odebráno, a nebudou mít žádný podíl na tom, co Bůh dělá! Jejich lampa zabliká a zhasne! Budou jako panny, které neměly žádný olej, žádný oheň – žádné svědectví!

Pán řekne: „Vyleji svého Ducha a učiním nové věci – ale vy se toho nezúčastníte. Chtěl jsem vás použít a požehnat vás, ale vy jste se odvrátili ke svým modlám. Vstali jste, abyste jedli a pili a hrali!“

„Nyní pohnu vaším svícnem! Odeberu vaše svědectví. Nebudete mít podíl na mém svědectví, protože vaše srdce se mnou nikdy nebylo!“

Bůh to již udělal s mnoha věřícími a mnoha církvemi – a ti všichni, kteří byli opuštěni, jsou slabí, křehcí, povrchní, nehodní „svědectví“.

Chvála Bohu, že připravuje lidi, kteří jsou zapálení, stráveni Jím a hoří láskou – protože On se chystá vytáhnout proti ďáblovu království. „Nyní uzříš, co učiním Faraónovi… Já jsem Hospodin“ (Exodus 6:1–2).

Satan nemůže zastavit naše modlitby! Nemůže zatajit Kristovo dílo! S ďáblem bude přísně jednáno. A půjde proti němu moc tak velká, že stejně jako faraón nechá Boží lid jít!

„A povolav (faraón) Mojžíše a Árona v noci, řekl: Vstaňte, vyjděte z prostředku lidu mého… a odejdouce služte Hospodinu“ (Exodus 12:31).

Milovaný, to je přesně to, co udělá Pán pro tebe! Sestoupí dolů a přemůže ďáblovo dílo ve tvém domě a ve tvé rodině. Jednoho dne, možná dokonce uprostřed noci Satan řekne: „Už jsem dost utrápený tvými vytrvalými modlitbami – jdi! Služ Bohu!“

Bůh nás povolal, abychom bombardovali peklo, strhli pevnosti, bojovali proti mocnostem a silám temnosti. Je to proto, že se Bůh chystá učinit dílo, jaké zatím nikdo dřív neviděl!

Nejsme na Broadway, křižovatce světa, náhodou! A burcování ve tvém srdci také není náhodné! Boží důvod a plán se hodlají zjevit – a navzdory všemu ďáblovu obtěžování a dotírání můžeš zajisté říci: „Ó ano! To je jisté znamení, že se dotýkám Boha. Ďábel zuří!“

Díky Bohu – On jedná!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2003 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 2. května 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series