Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Láska, bázeň a poslušnost
(Love, Fear and Obedience)


Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
17. srpna 1992
__________

„…V bázni Hospodinově uchází se zlého“ (Přísloví 16:6). „Bázeň Hospodinova jest v nenávisti míti zlé…“ (Přísloví 8:13). „Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje…“ (Jan 14:21). „To je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání…“ (2. Jan 1:6).

Láska, bázeň a poslušnost – když přijde na chození s Bohem, znamenají všechny tu samou věc. V minulosti jsem kázal o lásce k Bohu, bázni před Bohem a poslušnosti Bohu, jako by to byly tři různé aspekty našeho vztahu k Pánu. Ale teď zjišťuji, že tyto tři věci jsou neoddělitelné, že nemůžete praktikovat jednu bez dalších dvou.

Nemůžeš milovat Boha, aniž bys před Ním neměl bázeň. Nemůžeš milovat Boha, aniž bys neposlouchal Jeho Slovo. A nemáš opravdovou bázeň před Bohem, pokud Ho nemiluješ a neposloucháš Ho.

Zeptej se sám sebe: Co je tvou motivací pro dosažení vítězství nad chtíčem, žádostí, vášněmi a zakořeněnými hříchy? Pro dosažení svatosti a čistoty srdce?

Někdo vyučuje, že jen strach z Boha vyprovokuje věřící, aby utekli žádosti. Citují tyto biblické pasáže: „Zkáza a bída je na jejich cestách a cestu pokoje nepoznali. Před jejich očima není Boží bázně“ (Římanům 3:16–18). „…boj se Hospodina, a odstup od zlého“ (Přísloví 3:7). „Bázeň Hospodinova jest pramen života, k vyhýbání se osídlům smrti“ (Přísloví 14:27).

Písmo říká, jak byla první církev vzdělávána: „…chodily v Pánově bázni a rozmnožovaly se potěšením Ducha Svatého“ (Skutky 9:31). A Jeremiáš řekl, že hříšný Izrael nenásledoval Boha celým srdcem, protože se nebáli Boha: „A není bázně mé při tobě“ (Jeremiáš 2:19).

Ale další služebníci vyučují, že jedinou správnou, vhodnou motivací proti hříchu je láska. Slyšel jsem baptistického pastora, jak nedávno hřímal v rozhlase: „Strach není pro křesťana – to je překroucení! Nemůžeš chodit s Bohem, když se Ho bojíš. Láska je jediná odpověď na milost, kterou kdy budeš potřebovat. Jestliže budeš milovat Boha, budeš Ho poslouchat.“

Tento pastor samozřejmě vylučuje Boží bázeň jako nějakou motivaci pro poslouchání Pána! Už ten samotný nápad vyučovat lidi o Boží bázní se mu zdála odporná.

Opravdu, z kazatelen dnes všude slyšíš většinou poselství o lásce. Existuje trochu kázání o Boží bázni – téměř žádná mocná prorocká kázání, která přinesou usvědčení z hříchu a kompromisu. Místo toho pastoři vyučují: „Jen miluj Ježíše celým svým srdcem, a všechno bude dobré. Nejsme pod zákonem – jsme povoláni do svobody! Všichni jsme selhali, ale láska přikrývá veškerý hřích. Tak se jen procvičuj v lásce. Miluj Ježíše a bratry a budeš mít nebe zaručené.“

To zní dobře – ale tohle není to, co říká Boží Slovo! Můžeš odpovědět: „Ale neřekl snad Ježíš, že dvě nejdůležitější přikázání závisí na lásce – že máme milovat Boha a své bližní?“

Ano, řekl! Nepřu se s těmi, kteří vyučují, že naší primární motivací jako věřících by měla být láska. Mou otázkou je rozdíl mezi novodobým církevním vymezením toho, co Ježíš nazývá láskou!

Láska není jen citové pohnutí nebo náklonnost pro Krista. Nemůže být plně dána najevo jen skrze uctívání nebo kázání. A nemůže být měřena city. Mnoho křesťanů může sedět v církvi a cítit velké pohnutí, křičet k Bohu a plakat a pak jít rovnou ven z církve a neposlouchat Boha. Ježíš řekl, že to není milování Jeho!


Nic nemůže být v Božím slově jasnější: Láska znamená poslouchat přikázání Pána Ježíše Krista!


Ježíš řekl, že jediný způsob lásky, který může přijmout, je poslušnost každého Jeho přikázání – uposlechnout Jeho Slovo ve všech věcech a vždycky!

„Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání“ (Jan 14:15). „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (Jan 15:10). „Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká“ (1. Jan 5:3). Kristus to nemohl učinit jasnější: Milovat Ho znamená poslouchat každé Jeho přikázání!

Ale co přináší důslednou, trvalou poslušnost? Jsem přesvědčen, že zbožná, milující poslušnost pramení z jednoho zdroje: strach z živého Boha! Poslušnost, která má počátek v opravdovém a zbožném strachu z Boha, je perfektní láska. Předkládám následující verše Písma jako důkaz:

„A podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a nezachovává jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda. Kdokoli však zachovává jeho slovo, v tom Boží láska opravdu došla k dokonalosti. Podle toho víme, že jsme v něm“ (1. Jan 2:3–5).

„Poněvadž tedy přijímáme neotřesitelné království, buďme vděční a tak služme Bohu přijatelným způsobem, s úctou a bázní. Neboť náš Bůh je stravující oheň“ (Židům 12:28–29).

Neslyšíš dnes kázat tyto verše Písma z mnoha kazatelen. Místo toho je Ježíš zobrazován jako bezmezně milující dědeček, který přehlíží hřích! On samozřejmě ví, že jsme všichni slabí a občas selžeme. Ale Písmo tu říká něco odlišného: Říká, že uposlechnutí Jeho přikázání je perfektní láska – a bázeň před Bohem je to, co nás motivuje k poslušnosti!

V podstatě to znamená prostě toto: Jestliže je v tobě opravdová Boží bázeň, budeš poslouchat každé Jeho slovo a tím, že to budeš dělat, Ho budeš milovat způsobem, o kterém řekl, že je pro něj přijatelný.

Jestliže se bojíš Hospodina a posloucháš Jeho Slovo ve všem, nebudeš muset neustále prozkoumávat své srdce, abys poznal, zda Ho skutečně miluješ. Nebudeš se stále snažit měřit svou lásku svými slzami nebo nedostatkem slz. Můžeš jednoduše odpočívat v Jeho slově – Kristově pravém vlastním Slově – tvá poslušnost Jemu je láska!

Přesto na druhé straně mince jsou všechny způsoby (metody), o kterých si myslíme, že jimi vyjadřujeme lásku Ježíši. Například můžeme sedět v Jeho svaté přítomnosti a plačtivě zpívat: „Ó, jak miluji Ježíše…“ „Jsi láska mého života…“ „Ježíši, jsi centrem mé radosti…“ Ale jestliže ve svém každodenním životě neposloucháme Boží slovo, pak nejsou všechny naše řeči, kázání a zpívání o milování Ježíše ničím jiným než sentimentální duševností. Je to všechno padělek!

Bůh ti přikazuje, aby ses zřekl světa, oddělil se od špatných kamarádů a ukřižoval své tělo se všemi jeho žádostmi a vášněmi. Posloucháš Ho v těchto věcech? Jestliže ne – jestliže stále neposloucháš Slovo, které ti bylo dáno – pak je pro Něho tvé uctívání naprosto nepřijatelné. Je to jako znějící kov, zvonivý činel – bezvýznamný hluk!


Mnoho křesťanů nebere Boží slovo vážně – nevěří, že Bůh má na mysli přesně to, co říká!


Opravdu měl Ježíš na mysli to, co řekl svým vlastním drahým přátelům? Řekl svým učedníkům: „Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili. Ale ukážiť vám, koho se máte báti: Bojte se toho, kterýžto, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě, pravím vám, toho se bojte“ (Lukáš 12:4–5).

Opravdu to zamýšlel Bůh, když řekl: „Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není“ (1. Jan 2:15). Nebo: „Potom, když žádostivost počne, porodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt“ (Jakub 1:15).

Nedávno jsem slyšel jednoho kazatele: „Nemusíš poslouchat všechna přikázání v Bibli. A i kdybys je všechny poslouchal, ještě stále tě to nespasí. To by bylo zákonictví!“

Ne! Naopak jsme se snažili zničit Kristovy příkazy tím, že jsme je nazvali zákonem! Nádherná přikázání, která nám dal pro naše dobro, aby nás zachránila před námi samotnými a před našimi hříchy! Přikázal nám, abychom činili pokání. Přikázal nám, abychom věřili v Něho a v nebeského Otce. A přikázal nám, abychom milovali své bratry jako sebe sama, abychom odpouštěli druhým a On naopak odpustí nám.

Jestliže posloucháš jenom tato přikázání – činit pokání ze svých hříchů, věřit, že Otec poslal Ježíše, a milovat a odpouštět svému bratru – pak jsi spasen! Chodíš ve světle, jak jsi ho přijal.

Když Ježíš říká, že nejsme spaseni ze zákona, mluví o něčem zcela odlišném. Mluví o našem úsilí „zasloužit si“ spasení – způsob, jakým židovští vedoucí zkoušeli zachovávat všechny náboženské zvyky: mytí hrnců a pánví, pečlivě spočítané desátky, a celý zbytek 660 skutků těla.

Nikdo nemůže být spasen skrze skutky. Ale ptám se tě: Které z Deseti přikázání můžeš porušit a jít do nebe? Cizoložství? Lhaní? Sám Nový zákon říká: „Smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh“ (Židům 13:4), a: „všechněm lhářům připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá“ (Zjevení 21:8).

Milovaný, nemáme právo porušit kterékoliv z těchto přikázání! Ježíš řekl, že nepřišel, aby zrušil zákon, ale naplnil ho – a jestliže nějaký člověk učí jinak, měl by mu být uvázán mlýnský kámen kolem krku a být hozen do moře!

Učiním velmi smělé prohlášení: Věřím, že je nemožné chodit důsledně v poslušnosti a svatosti, pokud ve svém srdci nemáš bázeň Hospodinovu!

Jestliže nemáš strach z Boha, budeš nakonec věřit, že Bůh je shovívavý k hříchu. Budeš si myslet, že protože On je tvůj milující Otec, tak tě nikdy neomítne – že můžeš hřešit, jak chceš, a stále sílit. Dostaneš se do kolotoče „hřích, vyznání, hřích, vyznání“ – až si řekneš: „Mohu dělat, cokoli chci, běžet zpátky k Ježíši a dát to do pořádku. On mi vždycky odpustí!“

Ne! Je pravda, že zloděj, který visel na kříži vedle Ježíše byl spasen v hodině, kdy umíral – ale v něm se již odehrálo pravé pokání! Mnozí si dnes myslí, že mohou k Bohu křičet jen před smrtí – ale pravda je, že jsou příliš zatvrzelí ve svých hříších!

Právě teď se můžeš ptát: „Jak mohu získat strach z Boha? Jestliže je Boží bázeň pravý základ poslušnosti, a poslušnost je perfektní láska – pak mi ukaž, jak se chopit svatého strachu.“


Získáš Boží bázeň zrovna jako Izrael: Naučíš se ji!


Hospodin je připraven vyučovat své bázni všechny, kdo po tom touží: „Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu“ (Žalm 34:11).

Bůh nás vyučuje bázni před Ním skrze své Slovo! Použil Mojžíše, aby nám dal dva příklady, jak se naučit bát se Ho:

1. Předtím než Mojžíš zemřel, nadiktoval králům Izraele, jak chodit v poslušnosti. Mojžíš mohl prorocky vidět, že děti Izraele si ustanoví krále podle své vlastní touhy. Tak prorokoval těmto budoucím králům:

„Toho toliko ustanovíš nad sebou krále, kteréhož by vyvolil Hospodin Bůh tvůj… Když pak dosedne na stolici království svého, vypíše sobě připomenutý zákon tento do knihy… a bude jej míti při sobě, a čísti jej bude po všecky dny života svého, aby se naučil báti Hospodina Boha svého, a aby ostříhal všech slov zákona tohoto i ustanovení těch, a činil je“ (Deuteronomium 17:15–19).

Každý král musel stále krmit svou duši a mysl záznamy o minulých Božích jednáních s Izraelem. Měl se učit bát Hospodina tím, že viděl, jak Hospodin Jehovah žehnal poslušného – a jak zcela zničil a proklel všechny, kdo neuposlechli Jeho slovo.

Milovaný, takto jsem se naučil bázni Boží! Znovu a znovu jsem zkoumal První a Druhou knihu Samuelovu, Královské knihy a Letopisy a pokaždé byla Boží jednání jasná: „A král činil to, co bylo správné před Hospodinem, jako činil jeho otec, a chodil v bázni Boží. A Hospodin byl s ním a žehnal mu a způsobil, že se mu dařilo, a do všech jeho nepřátel vložil děs z Boha…“

Přesto znovu a znovu stejný biblický záznam říká o dalších králích: „A král činil, co bylo zlé v očích Hospodina a zapomněl na Boží cesty a chodil podle svého myšlení. A Hospodin od něj odešel (oddělil se) a byl tam hlad a zkáza a zničení…“

Je to velice jednoduché: Těm, kdo činí, co je správně, Bůh žehnal. A těch, kdo činili zlé, se Bůh zřekl.

Bůh říká ve svých záznamech: „Nikdy jsem nepřimhouřil oko nad hříchem a ani nikdy nebudu. Jestliže budeš pokračovat v kompromisech a flirtování s hříchem, budu s tebou jednat zrovna jako jsem jednal s Davidem! Nemám žádné oblíbence. Myslíš si, že nějak přehlédnu tvé hříšné skutky, když jsem soudil jeho – muže podle mého srdce?“

2. Mojžíš také přikazoval Izraeli, aby nanovo četli Hospodinova přikázání každé generaci. Lidé měli svolával speciální shromáždění každých sedm let, aby podrobně vylíčili všechna Boží spravedlivá jednání s jejich otci. Mojžíš jim prorokoval: „Aby slyšíce, učili se a báli se Hospodina Boha vašeho, a hleděli činiti všecka slova zákona tohoto. Synové také jejich, kteříž ještě toho nepoznali, ať slyší a učí se báti Hospodina Boha vašeho po všecky dny, v nichž živi budete na zemi, do níž, přejdouce Jordán, vejdete, abyste ji dědičně obdrželi“ (Deuteronomium 31:12–13).

Mojžíš prorokoval: „Nová generace dětí se vzbouří, nebude vědět nic o bázni Hospodinově! Nebudou mít naprosto žádnou motivaci, aby poslouchali Boha a chodili ve svatosti. Muži a ženy Boží je musí učit ze záznamu o Božích cestách v Jeho slově – jak žehnal každému, kdo Ho poslouchal a proklel všechny, kdo neuposlechli!“

Milovaný, Mojžíš mluvil o našich dnech! Není tohle to, co se právě teď děje v naší zemi? Nová generace mládeže se vzbouřila a nevědí nic o zodpovědnosti a morálce. Poslouchej rozhovor kteréhokoliv teenagera na ulici – uslyšíš nejohavnější, nejvulgárnější jazyk na tváři země! Je to přímo z pekla – a naše děti v to byly pokřtěny skrze hudbu, filmy a televizi!

Tato generace je ztracená – nevědí nic o Bohu! A jestli církve a nedělní školy nebudou křičet a vyzývat mladé lidi ohledně jejich hříchů, kdo to udělá?

Nebudou to vzdělavatelé! Školní děti se teď učí „AIDS výchovu“ – což znamená, jak použít kondomy a provádět sexuální styky! Právě teď koluje mezi sedmiletými školáky v New Yorku spis nazvaný „Tvoje práva“. Říká: „Máš právo mít sex s kýmkoliv jakéhokoliv pohlaví kdykoliv chceš.“ Spis je sponzorovaný organizacemi spolupracujícími se školou – a jejich cílem je distribuovat půl milionu knížek do každé školy ve městě!

Bůh říká církvi: „Tvé děti nebudou vědět nic o Mně ani o Mé svatosti. Musíš je vyučovat Boží bázni – vyučovat je ze záznamů o mých jednání!“

Jestliže nejsi ochotný prozkoumat Boží slovo, aby ses naučil, jak jednat s hříchem a neposlušností, pak prostě uvažuj, jak Bůh soudil hřích ve svém domě za posledních pět let:

Srazil celou „PTL (Praise The Lord) ministry“. Svět viděl služebníka evangelia spoutaného řetězy jako obyčejného kriminálníka z ulice – a vlečeného do vězení na mnoho let!

Bůh probudil svou církev následujícím odhalením všech odporně špinavých detailů. Viděl jsem fotografie na titulní straně a řekl: „Pane, kdyby nic z toho, co jsi řekl v historii, nevzbudilo strach v každém kazateli v Americe, tohle to udělalo lépe!“

Bůh srazil nejsledovanější televizní službu na tváři země! Ostuda a potupa se snesla na nejznámějšího amerického kazatele, muže, kterého bylo vidět v televizi víc než kteréhokoliv jiného v historii. A všechno se to zhroutilo kvůli hříchu!

Bůh ukázal své církvi, že člověk může stát za kazatelnou a kázat o milování Ježíše – ale jestliže tato slova nežije, nemiluje Krista. Může brečet a obhajovat se vším, čím chce!

Miluji oba tyto muže – a nepovyšuji se nad žádného z nich ani nad kohokoliv dalšího. Ale vím, že kdybych nechodil v Boží bázni, padnu také!

Jsi někým tak zvláštním nebo důležitým, že by Bůh přehlédl tvůj hřích, tvůj tajný chtíč, tvou neposlušnost? Ne – můžeš si být jistý, že tvůj hřích tě dostane! Jestliže jsi byl svědkem těchto veřejných Božích jednání proti skrytému hříchu v Jeho církvi, a přesto ses dosud nenaučil bázni před Bohem – potom jsi svázán svou nepravostí a zralý pro stejný konec!

Drahý svatý, musíš chtít Boží bázeň – musíš ji hledat celým svým srdcem! Bůh nedá svůj svatý strach těm, kdo jsou leniví nebo duchovně líní: „Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí: Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš“ (Přísloví 2:4–5).

Přesto je získání Boží bázně skutečně velmi jednoduché: Začíná tvou poslušností Bohu ve všem, co již znáš.

Když teď mluvím o poslouchání Boha, nemyslím tím naučit se zpaměti každé význačné slovo v evangeliích, abys je všechny dělal. Spíše, jestliže jsi prostě věrný v uposlechnutí světla, které již máš – v poslouchání přikázání, které znáš – Bůh tě povede krok za krokem k další poslušnosti a do Jeho svaté bázně. Nemusíš vymýšlet (hledat) nějaký zákonický způsob, abys Ho poslouchal. Poslušnost k tobě přijde skutečně milující přirozenou cestou!


Dovol mi, abych s tebou sdílel skvělé výhody poslušnosti


Ježíš zaslíbil neuvěřitelná požehnání všem, kdo „konají posvěcení v bázni Boží“ (2. Korintským 7:1). Existuje mnoho takových výhod, ale já uvedu jen tři:

1. Budeš požehnaný manifestací Ježíše samotného ve tvém vnitřním člověku. „Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe“ (Jan 14:21).

To je jedno z nejmocnějších požehnání v Božím slově! Zaprvé Ježíš řekl: „A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem.“ Jinými slovy: „Bůh pro tebe bude mít speciální lásku, protože posloucháš Mě!“

Víme, že Bůh má společnou, korporační lásku pro celý svět. Ale Ježíš mluví o něčem jiném. Říká, že Otec má pro tebe ve svém srdci speciální lásku, když chodíš v poslušnosti k Jeho Synovi. Začíná tě milovat velice speciálním, zvláštním způsobem!

„A já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe“ (Jan 14:21). Ježíš také říká, že když Ho budeš poslouchat, zjeví ti Sám sebe! To je tak neuvěřitelné, že to nemohu pochopit. Když jsem připravoval toto poselství, strávil jsem celý týden na tomto jednom tématu: „Pane, co tím míníš – když tě budu poslouchat, zjevíš mi Sám sebe?“

Stále ještě nevím, jak to udělá. Ale mohu k Němu jít v modlitbě a říci: „Ježíši, přiměl jsi mě, abych věřil, že se mohu držet tohoto zaslíbení. Pověděl jsi mi, že téměř neznám skutečného Ježíše – ale že každý den svého života, bez ohledu na to, jakého věku jsem dosáhl, se pro mě budeš stávat víc reálný až do mého posledního dne!“

Nakonec Ježíš řekl: „Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo; a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek“ (Jan 14:23).

Představ si to: Ježíš ti dal osobní zaslíbení. Jestli Ho prostě miluješ skrze svou poslušnost k Němu, zavázal se, že všechny tyto věci pro tebe udělá! Ukáže ti speciální lásku, kterou pro tebe má Otec; zjeví ti Sám sebe; a On a Otec skutečně přijdou a budou u tebe bydlet – úplně se tě zmocní, otevřou tvé porozumění pro to, kdo je Bůh, a naplní tvé tělo, duši a ducha slávou své přítomnosti!

2. Budeš požehnán neobyčejným pomazáním, abys slyšel a znal Jeho hlas: „Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a nepotřebujete, aby vás někdo učil, ale jak vás to pomazání učí o všech věcech (a je pravdivé a není lež) a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm“ (1. Jan 2:27).

Když Boží bázeň zaplaví tvou duši – když jsi Ho poslechl, odolal jsi ďáblovi, utekl jsi žádosti, dal jsi stranou hřích, který tě tak snadno obkličuje – začneš přijímat pomazání pro slyšení a známost Jeho hlasu. Budeš mít duchovní uši k slyšení! Nebudeš potřebovat nějakého proroka nebo učitele, aby „ti dal slovo“ od Boha. Budeš vyučován nepomíjejícím Božím duchem!

Ale každý křesťan, který žije v hříchu – který chodí v žádostech, chtíči, smilstvu, chamtivosti nebo neposlušnosti jakéhokoliv druhu – nemůže slyšet skutečný Boží hlas. Ve skutečnosti nic z toho, co slyší, není z Boha – ale je to buď tělo nebo ďábel!

Znám křesťany, včetně služebníků, kteří žijí v hříchu – jsou plní chtíče, smyslnosti, svázáni nějakou hříšnou pevností. Začali slyšet tiché slabé hlasy – překrásné hlasy, které je ovládaly a slibovaly jim dobré věci. Tyto hlasy řekly: „Mé drahé, milované dítě – Bůh je s tebou! Spatříš divy, zázraky a požehnání na všech stranách.“

Ale tyto věci se nikdy nestaly – protože hlasy nebyly od Boha! Byly to buď jejich vlastní tělesné touhy nebo mocnosti temnoty, přicházející, aby je oklamaly!

Ó, oslepující moc chtíče! Ježíš řekl Židům, kteří Ho následovali: „Proč nechápete mou řeč? Protože nemůžete slyšet mé slovo. Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce“ (Jan 8:43–44). Ježíš jim říkal: „Mluvím k vám jasně, přesto neslyšíte, co říkám. Je to proto, že je vaše srdce plné chtíče a nejste schopni slyšet pravdu!“

Chceš slyšet od Boha? Tak buď upřímný a čestný ohledně svého hříchu! Slož svou žádost, nech Boha, aby s tebou jednal, a zvukotěsné zdi, které ti bránily slyšet Jeho hlas, spadnou.

3. Budeš požehnán zodpovězenými modlitbami a plností radosti! „Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to… Toto jsem vám pověděl, aby má radost zůstala ve vás a aby vaše radost byla úplná“ (Jan 15:7,11). Milovaný, plnost radosti přichází ze zřetelného slyšení Božího hlasu!

Nic mi nedá víc radosti, než vědomí, že ke mně Pán doopravdy promluvil. Když poslechnu a udělám všechno, o co mě požádá, přijdu na skryté místo, abych s Ním rozmlouval – a On začíná mluvit. A to je jako být těsně u nebe na zemi, jak je jen možné!

Jestliže jen řekneš Ježíši: „Pane, chci chodit ve Tvé spravedlnosti, opravdu Tě milovat skrze poslušnost,“ Bůh zaslibuje:

„Nadto stane se, že prvé než volati budou, já se ohlásím; ještě mluviti budou, a já vyslyším“ (Izaiáš 65:24). „Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých vyslýchá“ (Přísloví 15:29). „Obět bezbožných ohavností jest Hospodinu, ale modlitba upřímých líbí se jemu“ (Přísloví 15:8).

Žádej Boha, aby dal do tvého srdce svatý strach, začni chodit v úplné poslušnosti ve všem, co znáš z Jeho přikázání – a budeš dokonalý ve své lásce k Ježíši!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2003 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 2. května 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series