Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Sebezničení Ameriky
(The Self-Destruction of America)


Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
25. února 1993
__________

Po jeden a půl století neměla Amerika na svém území cizí vojska. Nebyli jsme přepadeni, atakováni ani bombardováni. Poslali jsme své vojáky bojovat do mnoha válek, ale vždy na území jiných národů. Skutečně jsme byli ušetřeni – užívali jsme si míru a prosperity.

I teď si Amerika ulehčeně oddechla, neboť se zdá, že již neexistuje nukleární hrozba. Věříme, že komunismus je mrtvý, že Rusko již nikdy nepovstane jako světová velmoc.

Když píši toto poselství, je v Rusku u moci Boris Jelcin – ale věřím, že je to jen dočasný vládce. Komunistické kliky stále ještě existují – a brzy bude Jelcin zapuzen a povstane nová agresivní vláda. Faktem zůstává, že 20 000 nukleárních hlavic někdejších Sovětů je stále ještě k dispozici – většina z nich je namířena na Ameriku! Nedávná smlouva o snížení počtu těchto hlavic nebude možná nikdy uznána.

Právě teď je Čína jako obr, který se probouzí ze svého spánku. V několika letech bude Hong Kong natrvalo zcela předán Číně. Stane se perlou čínských měst – významným peněžním centrem a bránou k bohatství pro čínské trhy. Za čas Čína odsune Japonsko jako ekonomickou velmoc. Dejte pozor na Čínu!

Ale problémem Ameriky není Rusko, Čína nebo nově vznikající Spojené státy evropské. Ne – podobně jako Izrael za dnů proroka Ozeáše, Amerika ničí sama sebe! Amerika se rozpadá zevnitř!

To je přesně to, co se stalo Britskému impériu. Před téměř 350 lety bylo řečeno: „Slunce nikdy nezapadne nad Britským impériem.“ Velká Británie měla kolonie po celém světě. Byla nejmocnějším, nejpožehnanějším a nejvíce prosperujícím národem na tváři země. Španělsko, Francie, Itálie a Turecko všechny ohrožovaly Británii, snažily se ji neúspěšně pokořit válkou.

Britové se chlubili, že Bůh je na jejich straně, žehná jejich armády a námořnictvo. Ale v roce 1659 varovali puritánští strážní před sebezničením Britského impéria. Byli Bohem pozvednuti, aby varovali, že na ně přichází sebezničení pro rozbujelý hřích a bezbožnost! Britské impérium se rozpadalo nalevo i napravo – a to, co je zničilo, byl rozpad zevnitř!

Thomas Hall napsal: „Hříchů Anglie se obávám víc než všech nepřátel světa. Není to Španělsko nebo Itálie, Francie nebo Turecko, čeho se bojím… je to atheismus, odpadlictví a rouhání se všemu, co je svaté, a pohrdání evangeliem… Jestli nás něco zničí, jsou to tyto ohavnosti, které panují mezi námi.“

Když se impérium rozpadlo, jiný puritánský spisovatel komentoval: „Bůh nás pokořil nemocí, morem, chudobou a rozpadem naší ekonomiky… setřásli jsme jho Ježíše a teď máme na sobě jho moru a nemoci.“

Puritánští strážní křičeli stejné poselství, které Ozeáš předal Efraimovi: „Z tebeť jest zhouba tvá!“ (Ozeáš 13:9).

Dnes slyšíme v Americe tyto křiky:

„Japonsko ničí naší ekonomiku dumpingem aut a počítačů!“

„Německo nás ochromuje udržováním vysoké úrokové míry!“

„Ničíme svou ekonomickou základnu tím, že necháváme přemístit výrobu do Mexika kvůli levné pracovní síle!“

Ale Bůh říká Americe: „Tvé utrpení není kvůli tvým obchodním partnerům. Ničíte se sami! Tvá pomoc se vždy nalézá ve Mně – ale vy jste Mě zapudili. Odmítli jste Mě jako Krále svého národa – a nyní vás ničí vaše vlastní hříchy!“

Bůh řekl Izraeli: „Z tebeť jest zhouba tvá, ó Izraeli, ješto ve mně všecka pomoc tvá. Kdež jest král tvůj? Kdež jest? Nechť tě zachová ve všech městech tvých“ (Ozeáš 13:9–10).

Milovaný, Bůh se dnes ptá ty samé otázky – ale Amerika neposlouchá! Může náš prezident zachránit New York, Detroit, Los Angeles – všechna upadající města v naší zemi? Chvástá se, že přestaví naši průmyslovou základnu, vytvoří tisíce pracovních míst a obnoví ekonomiku. Skutečně se může ukázat být tvrdě pracujícím mužem v Bílém domě, velice horlivým a upřímným. Ale jeho činnost je beznadějná!

Nic nebude fungovat. Všechno se samo zničí – protože skutečný Král byl v Americe sesazen z trůnu! Amerika se zdá být posedlá démonickými podněty k absolutnímu odstranění Boha z naší společnosti.

Ještě před pouhými 50 lety byla Amerika „národem řízeným Bohem“. Když jsem dospíval, byl Bůh uznáván v našich školách, u soudů, ve vládě, v rodinách. Ale dnes jsme národem, který hledí vzdorovitě do tváře Bohu, který nám řekl: „Boha kromě mne nepoznal jsi, aniž jest jiný vysvoboditel kromě mne“ (Ozeáš 13:4).

Bůh prosil Izrael: „Obratiž se, ó Izraeli, cele k Hospodinu Bohu svému, nebo jsi padl příčinou nepravosti své“ (Ozeáš 14:1). A Hospodin rovněž čas od času jasně burcoval Ameriku, ale my jsme odmítli obrátit se k Němu – přestože nás naše hříchy ničí!

Zkoumal jsem Písmo, které hovoří o Božím soudu nad lidmi a národy. A objevil jsem jisté „záblesky“ Jeho soudu – momenty, kdy krev volá ze země a Bůh se musí pohnout!

Věřím, že Bůh mluví k Americe právě teď skrze své slovo Efraimovi. Víš, Efraim je typem jakéhokoliv národa, který byl ve svém počátku vysoko vyzdvižen. Představuje jakékoliv lidi, kteří byli požehnáni nad všechny ostatní – prosperující, mocné, vlivné, obávané, respektované, když měli přízeň u Boha.

Efraim byl největší, nejvíce prosperující a nejmocnější z dvanácti izraelských kmenů. Byli přivedeni k plodnosti, úspěšnosti Boží dobrotou a milostí. Ale Bůh srazil Efraima do propasti chudoby kvůli nenapravitelným hříchům!

Bible nás varuje: „Toto pak všecko u figuře dálo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme již na konci světa“ (1. Korintským 10:11). Bůh nám říká: „Zkoumej Písmo, jdi k prorokům. Uvaž, co jsem udělal se Sodomou a Gomorou. Zjisti, proč jsem seslal Potopu. Poznej, proč a kdy posílám své soudy!“

Prošel jsem tyto pasáže a objevil jsem vzor, model. A tady je – budeme-li hřešit stejně jako oni, zaplatíme stejnou cenu, jakou oni všichni zaplatili! Bůh dštil oheň na Sodomu a Gomoru „příklad budoucím bezbožníkům na nich ukázav“ (2. Petr 2:6). A bude-li Amerika pokračovat ve své bezbožnosti, Bůh na nás rovněž pošle oheň z nebe – nukleární déšť!

Ozeáš uvádí mnoho důvodů pro nastávající Boží soud s Efraimem. Ale existují tři, které se vztahují přímo k Americe:


1. V zemi již není pravda, milosrdenství ani známost Boží!


„Slyšte slovo Hospodinovo, ó synové Izraelští, neboť má rozepři Hospodin s obyvateli země této, proto že není žádné věrnosti, ani žádného milosrdenství, ani žádné známosti Boží v této zemi“ (Ozeáš 4:1).

Jednu dobu byl Efraim evangelickým kmenem, hořel pro Hospodina. Ale nyní byl králem hříšný Jeroboám a ten šel divoce za modlami. Postavil zlatá telata na každém konci národa a učinil jejich uctívání právoplatným.

Do národa se začal plížit hřích – a všechno se brzy zvrhlo. Proroci byli zesměšňováni. Boží domy se zavřely. Bezbožní kněží a falešní učitelé dostali úřad a trávili svůj čas oklamáváním lidí a odstraňováním veškerého pravého uctívání Jehovy Boha.

Svým odstranění Boha ze svého středu dali vzniknout nemilosrdné společnosti vzpurných dětí a smyslných dospělých. Teď tu bylo pouze „proklínání a lži a vraždy, a zlodějství i cizoložství na vrch zrostlo, a vražda vraždu postihá“ (Ozeáš 4:2). Lidé „uprchli“ z každé zbožné umírněnosti, která držela jejich společnost pohromadě. Pod Jeroboámem se celý Efraim zaprodal modlářství – přesto zákon sám hájil jejich odpadlictví!

Ptám se vás: Viděli jste někdy během svého života takovou nemravnost a hřích jaké „vyrážejí“ v Americe právě teď? Přesto, co bychom mohli očekávat v národě, který odstrčil Boha – který se posmívá pravdě a zesměšňuje spravedlnost – který nenávidí Boha a pohrdá Kristem?

Jedna škola byla nucena odstranit plaketu nesoucí Deset přikázání. Správce (vykonavatel) řekl, že by to mohlo někoho ovlivnit, aby hledal konkrétní náboženství.

Strážná ženského vězení v New Yorku dostala výpověď, protože odmítla přestat nosit řetízek s křížkem, který měla na krku schovaný pod svou uniformou. Soud podpořil rozhodnutí slovy: „Kdyby někdo viděl kříž, mohl by být ovlivněn směrem ke křesťanství.“

O těchto posledních vánocích byly po celé Americe legálně zakázané scenerie s jeslemi – některé byly strženy, zapáleny a odhozeny na ulice!

Přesto před méně než padesáti lety pořádaly některé střední školy biblické kursy. V roce 1949 používaly školy v Dallasu knihy s názvy Nadvláda a božství Ježíše Krista. Vyučoval zde pastor, který byl pozván do třídy! Přesto dnes, pokud jsi učitelem v Dallasu, neodvážíš se ani položit Bibli na stůl, protože bys riskoval propuštění!

Je možné se divit, že více než 60% studentů středních a vysokých škol říká, že je v pořádku lhát a podvádět při zkouškách proto, aby se v životě dostali dopředu? Je možné se divit, že teenageři klejí jako tvrdí kriminálníci… že děvčata otěhotní a tropí si z toho švandu… že bandy mladistvých plení, loupí a zabíjejí pro tenisky a kabáty?

Měli bychom být překvapeni, když teenager zabije svou matku a otce s chladnou hlavou, protože mu nedovolili vzít si rodinné auto, aby mohl získat svou holku? Měli bychom být šokování, když jiný teenager zabije a zohaví svého otce řeznickým nožem, potom odejde do domu přítele a usne? (Když ho vyšetřovatelé vzbudili, neprojevil naprosto žádnou lítost!)

Měli bychom být vyburcováni, že v posledních čtyřiceti letech stoupla kriminalita v našich školách o 520%? Žijeme teď v době, kdy jsou do vchodů škol instalovány detektory na kov. Děcka v našem městě jdou do třídy se strachem ze střelby na chodbách!


2. Čím více prosperovali, tím více hřešili!


Historie dokazuje znovu a znovu, že čím víc se národ stane mocnější a prosperující, tím více mají lidé tendenci odvrátit se od Boha. Když přišla prosperita do Efraimu, naložili se svým blahobytem zle: „Čím se více rozmohli, tím více hřešili proti mně; slávu jejich v pohanění směním“ (Ozeáš 4:7).

Naši otcové, kteří vytvořili Konstituci (sestavili ústavu), se shodli, že všechna požehnáni Ameriky přišla „od Boha a Jeho Krista.“ Varovali, že Amerika upadne do korupce a hanby, pokud kdy odmítne Boha. Ó, jak daleko jsme od toho dnes vzdálili! Teď Bůh jasně činí svůj soud: „Změním tvou slávu v hanbu!“

Přemýšlej o tom, co se stalo Americe: Všechny věci, na které jsme kdysi byli hrdí, se obrátily v hanbu! Chlubili jsme se největší ekonomickou mocí, nejlepším vzdělávacím systémem, nejvyšším průmyslovým komplexem, nejsilnější infrastrukturou, nejlepšími lékařskými metodami, největší tolerancí k jiným rasám. Nyní jsme pozadu v každé kategorii!

Naše výrobní (průmyslová) základna se hroutí a naše ekonomika je ve zmatku. V posledních deseti letech přešla Amerika z největšího světového úvěrujícího národa k prvotřídnímu národu dlužníkovi.

Byli jsme hrdí na naši svobodu a naše náboženské dědictví – a nyní jsou nám tyto svobody odebírány jedna za druhou. Bezbožné zákony jsou rozsuzovány bezbožnými soudci. Daňové zákony usilují o církevní majetek. Zvláštní práva se poskytují homosexuálům. Po léta jsme se chvástali naším předním vzdělávacím systémem – ale nyní se řadíme daleko za mnohé průmyslové národy!

Náš kdysi velký systém zdravotní péče je v ruinách kvůli AIDS a další problémy. Knihovny a muzea se zavírají, protože nejsou peněžní prostředky, aby je udržely otevřené. Rasové napětí dosáhlo svého absolutního vrcholu. Kamkoliv se podíváte, Bůh změnil všechnu naši slávu v hanbu!

Americké církve vzrostly co do velikosti a majetku, bohatství. Byli jsme hrdí na naše megacírkve s tisícovou účastí. Téměř každé větší město se vychloubalo „nejrychleji rostoucí církví v Americe.“

Ale stala se hrozná věc: Čím větší byl vzrůst, tím větší ostuda hříchu se vplížila do Božího domu! Proroci a strážní byli nahrazeni uhlazenými konferenciéry – služebníky, kteří by měli být spíše v show-businessu než za posvátnou kazatelnou! Příliš mnoho jich chce jen davy a vliv – a sobecky cestují po zádech pokorných lidí!

Jen hrstka kazatelů teď káže proti hříchu. Většina se příliš bojí urazit lidi, bojí se, že odejdou nebo nezaplatí desátky. Tudíž hřích zaplavuje mnoho kongregací. Lidé chtějí být rozmazlováni ve svých hříších, utěšováni ve svém cizoložství a smilstvu. Volají: „Prorokuj nám příjemné věci!“

Myslíš si, že tohle všechno je normální – že toto hnilobné rozežírání v Americe je pouze náhodná shoda okolností? Ne! Bůh řekl: „Zapomněli jste na Mě! A na vrcholu vaší prosperity na vás přijdu a vrhnu stín hanby na každou pyšnou věc, kterou se chlubíte!“


3. Bůh říká: „Budu vás soudit pro hlubokou zkaženost způsobenou rozbujelou homosexualitou!“


Není daleko den, kdy nebudu moci říkat, co hodlám říci, aniž bych byl zažalován nebo uvězněn. To proto, že moc homosexuálů je v Americe tak silná – a její moc denně vzrůstá!

Práva gayů nejsou ničím novým. Kniha Soudců říká, že tohle byl důvod vypálení Gabaa – a následné smrti 40 000 Izraelců. Ozeáš také říká, že to způsobilo Boží soud nad Efraimem. „Hlubokoť jsou zabředli a porušili se, tak jako za dnů Gabaa; zpomeneť na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich“ (Ozeáš 9:9).

Vzpomeňte si na Gabaa – malé město Beniaminských, kam přišel Levíta, aby přivedl domů svou zradivší konkubínu. Když Levíta spal v hostitelském domě, skupina rozhněvaných homosexuálů celou dlouhou noc zle znásilňovala jeho konkubínu. Byli rozhněvaní, protože nemohli mít samotného Levítu!

Žena padla u dveří domu a zemřela před svítáním. Když se Levíta probudil a viděl, co se stalo, rozsekal zpustošené ženino tělo na dvanáct kusů a poslal je dvanácti kmenům. Poslal jim tuto zprávu: „Nikdy se nestalo nic podobného v celém Izraeli!“

Mohu vidět posla, jak nese zkrvavený úd ženy vůdcům kmene Beniamin: „Homosexuálové v Gabaa zle trápili a znásilňovali tuto ženu celou noc. Zavraždili ji! Musíme s tím něco udělat, aby se to nerozšířilo po celé zemi!“

Jaká byla odpověď Beniaminských? Rozhodli se bránit Gabaa! „Nýbrž shromáždili se synové Beniamin z měst svých do Gabaa, aby vytáhli k boji proti synům Izraelským“ (Soudců 20:14).

Tito muži z celého kmene Beniamin – každý válečník a silný muž, manželé a obchodníci, celkem 26 000 – se shromáždili, aby bránili „zvrhlá“ práva méně než 700 homosexuálů v Gabaa. Přemýšlej, jak otupělí, nemorální a hříšní museli tito muži být – opustili manželky, děti, domovy a zemi – aby dali své životy za skupinu mužů, kteří skupinově znásilnili a zavraždili bezmocnou ženu!

Díky Bohu za kmeny, které povstaly a řekly: „Nemůžeme dopustit, aby se to dělo!“ Písmo říká, že 15 000 Izraelců zemřelo, když se postavili proti Beniaminským. Ale 25 100 Beniaminských zemřelo, když bránili práva gayů z Gabaa!

Milovaný, Bůh se nezajímá o malé procento radikálních ACT-UP homosexuálů v Americe. Jejich počet je nekonečně malý. O co se Bůh více zajímá – a co přivádí Boží soud na Ameriku – je rostoucí počet obhájců homosexuálů! Jejich počet jde do milionů! Když Colorado hlasovalo proti zvláštním právům pro gaye, celý Hollywood vstoupil do akce, bojkotoval tento stát v obraně za práva homosexuálů.

Boží hněv je na nás, protože většina Američanů ztratila své hodnoty! Jsou zde masy lidí, kteří by nehnuli prstem k obraně Ameriky proti nepřátelskému agresorovi – přesto by rádi položili své životy k obraně práva na potrat. Poslední volby ukázaly, že 40 milionů Američanů brání právo na vraždění dětí!

Amerika byla kdysi proslulá jako obhájce pravdy a spravedlnosti. Teď jsme se stali obhájci vrahů dětí, autorů pornografie a perverzí. Milovaný, to je bod, kdy se Bůh pohne! „Proto se zpomeneť na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich“ (Ozeáš 9:9). Když Bůh říká: „Navštívím vás!“ míní tím návštěvu náhlého soudu!

Jak Bůh soudí lidi nebo národ, který má na svých rukou takovou krev a hříšnost? Hospodin soudí mnoha mocnými způsoby – ale já popíši jen dva nejhorší soudy. Tyto dva soudy jsou mocné (hlavní) Boží metly a již je vidíme v činnosti:


1. „Bolesti rodičky přijdou na něj“ (Ozeáš 13:13)


Bůh varuje: „Tvůj soud přijde náhle – a bude to dlouhé a bolestivé, jako žena rodící dítě!“ Představ si to ve své mysli:

Na ženu přišel čas porodu a ona začíná rodit. Postihly ji bolesti – ale děloha je zavřená! Bolesti jsou už kruté. Ale není tu ani doktor ani porodní asistentka, aby vysvobodili dítě! Vedle stojí soucitný, milosrdný lékař, touží jí pomoci a zachránit ji, ale ona křičí: „Pryč s ním – nenechávejte ho u mě! Já se ho štítím!“

Milovaný, Amerika je jako žena rodící v bolestech, přesto neschopná k vysvobození! Je v hlubokých mukách pro AIDS, prudce stoupající daně a zdravotní péči, alkoholismus, drogy, nezaměstnanost a nové propuknutí tuberkulózy, rasové napětí. Potřebujeme vysvobození – potřebujeme Dr. Ježíše, který přihlíží a je tolik ochotný přijít a zachránit nás. Ale my Mu říkáme: „My Tě nepotřebujeme!“

Bůh se dívá na tuto scénu nevěřícně:

„(Efraim) jest syn nemoudrý, sic jinak nezůstával by tak dlouho v životě matky“ (Ozeáš 13:13). Bůh říká Americe: „Jak smutné – jak nemoudré! Nemusíte zůstávat na tomto místě strádání a bolesti. Já to všechno mohu v momentě ukončit!“

To je tak skutečné! Problémy Ameriky by mohly být odvráceny přes noc, kdybychom jako národ činili pokání a volali k Bohu: „Odpusť nám! Vrať se k nám, vysvoboď nás – dáváme své životy do Tvých rukou!“

Věřím, že by Bůh učinil konec nákaze AIDS. TBC by se náhle zastavila. Ekonomika by zmohutněla. Kriminalita by klesla a děti by si opět hrály na našich ulicích. Amerika by opět získala celou svou ztracenou zemi!

Přesto postoj amerických soudů a vlády k Bohu je: „Nedotýkej se nás! My tě tu nechceme!“ Jak bláhové, jak hloupé! Jak nemoudří mohou lidé být?


2. „Všechno, co kdysi neslo ovoce, se stane neplodné, zvadlé a umře!“ (Ozeáš 13:15)


Bůh kdysi zaslíbil „přikázat (Jeho) požehnání“ nad tím, kdo „opravdově poslušen bude hlasu Hospodina Boha svého, ostříhaje a čině všecka přikázaní jeho“ (Deuteronomium 28:1). Řekl Efraimovi: „Budeš-li chodit v Mých přikázáních – budeš-li Mě ctít a poslouchat Mé slovo – přikáži nad tebou Moje požehnání!“

Amerika je stejně jako Efraim nad všechny ostatní bohatá a úspěšná. Zpíváme o „Americe, překrásné“, o „rozlehlém nebi“ a „úrodných pláních.“ Ale hojně rozšířený hřích přivodil prokletí neplodnosti! Bůh říká:

„Nebo on mezi bratřími ovoce ponese, ač prv přijde vítr východní, vítr Hospodinův od pouště vstupující, a vysuší studnice jeho, osuší i vrchoviště jeho; onenno rozchvátá poklad všech nejdražších klénotů“ (Ozeáš 13:15). Bůh říká, že zpustoší všechny naše vzácné zdroje!

Pro Efraim byl východním větrem, který vanul od pouště, velká asyrská armáda. Asyřané se valili přes celý národ a plundrovali ho, odnášeli jeho bohatství a zanechávali za sebou zpustošený, ožebračený národ.

Amerika také zažije „vysušující vítr od Hospodina!“ Jeho vítr vane právě teď – a vysušuje IBM, General Motors, ekonomiku, manželství, školy. Všechno vadne a usychá! Již nejsme nejproduktivnější – místo toho jsme bezmocní, abychom zastavili uvadání a úpadek našich kdysi velkých institucí a společností. Ztratili jsme náš vliv. Amerika je teď za ocas a ne za hlavu!

Když Boží vítr vanul na Jeruzalém, zanechal město pusté a prázdné! „Obrací řeky v poušť, a prameny vod v suchost, Zemi úrodnou v slatinnou, pro zlost obyvatelů jejích“ (Žalm 107:33–34).

Co čeká Ameriku? Vysušení všech věcí! Boží vítr již vane a činí, co Bůh řekl, že bude činit – loupit naše poklady.


Chop se naděje – protože na obzoru jsou zářivá oblaka pro svatý zbytek!


Uprostřed všech vysušujících soudů Bůh způsobí, že svatý zbytek poroste a bude vzkvétat. Poslechni si Boží poselství Ozeášovi: „Uzdravím odvrácení jejich, budu je milovati dobrovolně; nebo odvrácen bude hněv můj od nich. Budu jako rosa Izraelovi, zkvetne jako lilium, a hluboce vpustí kořeny své jako Libán.“

„Rozloží se ratoléstky jeho, a bude jako oliva okrasa jeho… Efraime, což jest mi již do modl? Já vyslýchati, a patřiti budu na tě; já jsem jako jedle zelenající se, ze mneť ovoce tvé jest“ (Ozeáš 14:4–8).

Budeme lidem, který ponese ovoce, rozprostře své větve – plné Krista! Toto proroctví má co do činění jak s přirozeným Izraelem, tak se svatou zbytkovou církví. Duch padne jako rosa na Boží svaté a oni porostou na vinné révě – lidé závislí na Pánu, nesoucí ovoce, zatímco bezbožní uschnou a zemřou.

Možná se divíš: „Ale co se stane s mou rodinou během soudu? Co s mým domem, mým zaměstnáním? Všechno to budeme potřebovat!“ Drahý svatý, to jsou materiální věci – a tvůj nebeský Otec zaslíbil, že tě nasytí a zachová pro Sebe samého. Řekl ti: „Nikdy nebudeš žebrat o chleba. Jaké větší zaslíbení potřebuješ?“

Ty a já budeme muset žít z Božího slova: „Kdo jest moudrý, porozuměj těmto věcem, a rozumný poznej je; nebo přímé jsou cesty Hospodinovy, a spravedliví choditi budou po nich, přestupníci pak na nich padnou“ (verš 9).

Když víš, že Bůh vládne, můžeš se pohodlně opřít o Jeho mocné paže a říci: „Děkuji, Ježíši.“ Můžeš odpočívat s vědomím, že Bůh má všechno pod kontrolou.

Haleluja!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2003 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 17. března 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series