Klicka har for att ga tillbaka till World Challenge Predikstolsserier flersprakiga sida

Sju kvinnor skall ta tag i samma man!
(Seven Women Shall Lay Hold of One Man!)


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Av David Wilkerson
18 september, 1995
__________

Enligt profeten Jesaja kommer i den sista tiden att finnas två sorters församlingar. Båda dessa församlingstyper tror jag redan finns, och vi behöver inte spekulera över hur de kommer gestalta sig, eftersom Jesaja ger en mycket klar profetisk beskrivning av båda två.

Kapitel 4 i Jesajas bok inleds med en kortfattad och tragisk beskrivning av något som jag kallar "församlingen där endast förlåtelse finns":

"På den dagen skall sju kvinnor ta tag i samma man och säga: 'Vi vill själva föda och klä oss. Låt oss bara få bära ditt namn! Ta bort vår vanära!'" (Jesaja 4:1)

Denna vers är en av de mest missförstådda av alla Bibelns verser. Vissa utläggare gissar på att denna händelse ägde rum under kung Ahas regeringstid, när fiendehärar invaderade och nedgjorde 120,000 män. Inga bevis finns för att denna vers någonsin vid någon tidpunkt i historien skulle ha gått i uppfyllelse. Ingenting tyder på att sju kvinnor ens under Ahas tid "tog tag i samma man".

Den Helige Ande talade då om för mig en sak angående detta bibelställe. Det jag nu ska berätta kan man, såvitt jag vet, inte hitta i någon bibelkommentar. Men ändå ser jag hela detta kapitel i Jesaja som en av de klaraste, mest uppenbara profetiorna över hur församlingen kommer se ut alldeles innan Herren kommer tillbaka.

Likt många kristna är jag övertygad om att vi lever i de sista dagarna. Jesu liv, död och uppståndelse påbörjade denna epok. På pingstdagen stod Petrus upp och sade:

".... det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött ...." (Apostlagärningarna 2:16-17)

Vad Petrus sa var: "Dessa dagar är de sista. Guds utgjutna Ande är beviset på detta!"

På samma sätt skrev aposteln Paulus:

"Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss." (1 Korintierbrevet 10:11)

Paulus visste att han levde i de sista dagarna. Och jag tvivlar inte för ett ögonblick på att vi lever i de allra sista av de yttersta dagarna.

I Uppenbarelsebokens första kapitel, får Johannes se Jesus stå omgiven av sju gyllene ljusstakar:

".... och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen ...." (Uppenbarelseboken 1:14-15)

Johannes blev förkrossad av denna förfärande syn - och han föll med fruktan ned på sitt ansikte, samme Johannes som en gång hade lutat sitt huvud mot Jesu bröst. Och när han nu ser Herren i all denna prakt blir han som slagen till marken.

Skriften visar mycket klart att dessa sju ljusstakar står för sju församlingar, vilka sammanfattar hela religiösa kroppen av de sista dagarnas troende, allt vad vi kallar för "kyrkan". Jesus går omkring bland dessa sju ljusstakar, och Hans genomträngande ögon genomskådar de sju församlingarna.


Skriften hänvisar alltid till
församlingen i feminin form,
i många fall som en brud.


Dessa sju blivande brudar som Jesaja nämner har vissa tydliga karaktärsdrag som kännetecknar många i den sista tidens församling.

Anhängare till dispensionalism skulle säga att Uppenbarelsebokens sju församlingar står för sju perioder i kyrkohistorien. Men jag tror att man i alla församlingar under historiens lopp kan hitta kännetecken från alla dessa sju församlingar. Även i "välsignade" församlingar som fick goda vitsord av Herren sådana som är av samma anda som Smyrna och Filadelfia - kan man hitta blandningar och egenheter som Gud avskyr.

Dessa sju blivande brudar försöker ta tag i samma man, vilken jag identifierar som Kristus. Men dessa kvinnor har inget intresse av att älska Honom. Tvärtom, har de endast en sak i sina tankar - att bli fria från sin vanära.

".... Vi vill själva föda och klä oss. Låt oss bara få bära ditt namn! Ta bort vår vanära ...." (Jesaja 4:1)

Jag ser framför mig sju kvinnor på väg till en man för att säga: "Du behöver inte försörja oss. Vi skaffar oss vårt eget bröd. Inte heller behöver du skaffa kläder åt oss. Vi ordnar med våra egna klädesdräkter."

Man behöver inte vara så djupt andlig för att förstå den djupa betydelsen här eftersom ".... synd är folkens vanära." (Ordspråksboken 14:34) - vanära på grund av skuld. Visst vill dessa kvinnor vara Kristi brud - men bara på sina egna villkor. De vill ha ett arrangerat äktenskap utan närhet, kärlek eller tillgivenhet.

Numret sju används med tanke på dessa kvinnor för att påminna oss om att det i varje kyrkosystem finns den sortens människor. De försöker "ta tag i samma man" - Kristus - endast för att få befrielse från den skuld och fördömelse som deras synd givit upphov till. De vill inte ha någon intim gemenskap med Honom. De önskar ingenting mer än förlåtelse, än att få vanäran från sin synd borttagen. Detta kallar jag "församlingen där endast förlåtelse finns".

Var snäll och förstå att jag tror på rättfärdiggörelse genom tro. Vi räddas allenast genom tron på Jesus Kristus. Vi är rättfärdiggjorda på grund av Hans fullbordade verk på Korset. Så därför kan vi leva utan skuld, fruktan eller fördömelse. Detta är evangeliets stora innebörd.

Men om detta är allt du önskar av Jesus - om du inte vill ha en nära relation till Honom, livnära dig på Honom som är brödet från himlen, komma inför Hans genomträngande blick som söker och rannsakar - då är din målsättning endast den att vara förlåten.

För inte så länge sedan var jag i en stad för att tala vid ett möte. Då kom jag förbi en stor amfiteater som utannonserade en kristen rockkonsert. Jag stannade till för att titta på hur ungdomarna monterade upp sin utrustning till föreställningen. En del av dem bar otroligt nog T-shirts med ett budskap som innehöll ett ord som på engelska stavas med fyra bokstäver. Det löd "-- skuld!"

Jag kan inte förmå mig att citera detta ord för er. Dessa människor kallade sig kristna, men allt de ville var att bli fria från skuld!

Idag predikar många pastorer och evangelister ett budskap som handlar om "enbart förlåtelse" - och det är allt vad de predikar. De ropar ut: "Kom och ta emot Jesus. Njut av ett liv utan skuld, fruktan eller fördömelse. Tro bara och bekänn, så blir du Hans brud. Du kan gå dina egna vägar och tala precis på det sätt du känner för."

Jag tror inte att vi räddas genom lagen, men lagen har ett syfte. Den är en spegel som visar upp för oss alla Guds lagar och krav. Och när vi förstår att vi inte klarar av att följa dessa lagar, drivs vi till Jesus. Men Gud hjälpe oss om vi inte får höra detta predikas!

Många församlingar har bytt ut Ordet mot tiominuters snuttar utan något som helst rannsakande evangelium. Här finns ingen predikan om helighet, inget ord som manar till uppbrott från världen, inget om helgelse eller att ta itu med vanemässiga synder. Till sitt försvar säger ledarskapet: "Människor vill inte lyssna på ett hårt budskap. Vi låter dem rätt och slätt få vad dom behöver för att orka med dessa svåra tider."

Vad Bibeln säger om dem som är med i dessa församlingar är:

".... utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen." (2 Timoteus 4:3)

Dessa kyrkobesökare säger: "Du behöver inte försörja oss, Jesus. Vi kan förse oss med vårt eget bröd. Vi har vårt eget evangelium."

Runt om i Amerika matar kyrkorna sina får med samma föda - ett välsmakande evangelium inlindat i sockervadd. Församlingslokalerna är packade med tusentals som endast har upprepat syndarens bön med lydelsen "Jag tror!" Men Bibeln vittnar om att även demonerna tror - och de bävar inför tanken på Gud!

Mycket få av dessa människor har utmanats till att förneka sig själva och omfamna korset - att dö bort från all själviskhet och ogudaktighet. De vill inte bära Herrens börda. De gråter inte över Sions synder. De känner inte Guds hjärtesorg över all ondska och allt kompromissande som sker i dessa sista dagar.

Istället säger de: ".... Vi vill själva föda och klä oss ...." (Jesaja 4:1). De vill inte ta emot brödet som kommer ned från himlen - som är Jesus Kristus korsfäst, uppstånden från de döda, sittande på Faderns högra sida. Han är avskiljandets bröd, som står för helighet, renhet och självförsakelse. Men de säger "Vi skall förse oss med eget bröd" - vanligtvis ett evangelium med tillåtande kärlek, utan förebråelse, utan träffande överbevisning om synd.

Käre vän, Bibeln hävdar att deras bröd är orenat! Profeten Hosea ger beskrivningen:

".... Dessa skall vara för dem som sorgebröd, alla som äter av det skall bli orena. Ty deras bröd är endast för dem själva och det kommer inte in i HERRENS hus." (Hosea 9:4)

Fast Guds sanna hus - församlingen bestående av den heliga kvarlevan - har ingenting gemensamt med detta människotillverkade bröd. De förstår att merparten av detta är populärpsykologi, med några verser från Skriften inklämda för att få det låta religiöst. Det låter bra men fårhjorden lämnas att svälta!

"....Vi vill själva....klä oss...." (Jesaja 4:1)

"I församlingen där endast förlåtelse finns" säger man: "Herre hör på oss: Du behöver inte förse oss med kläder. Vi gör våra egna som vi klär oss med."

Dessa människor saknar rättfärdighetens klädnad. För dem finns ingen predikan om helgelse, ingen tillrättavisning, inget "negativt", inget avskiljande från världen, inget övergivande av alla de andra, ingen trofasthet till sin äkta man. Istället säger de: "Vi ska klä oss så som vi själva känner för!"

Dessa blivande brudar har ingen önskan att underordna sig en äkta mans auktoritet. De vill inte bo med honom under samma tak. Inte heller är de intresserade av hans behov. De vill inte lära känna hans hjärta eller bry sig om hans behov. De är helt upptagna av sig själva - med att få sin vanära borttagen.

Därför har de så lite kontakt med honom som möjligt - kanhända en timme i veckan. Finns där någon intimitet, kärlek, gemenskap, något underordnande i detta arrangemang? Nej! Håller de sig fast vid Honom? Nej! Längtar de efter att vistas timtals i Hans närvaro - att i enskildhet få dela Hans hjärta? Nej, de ägnar det mesta av sin tid åt "annan kärlek" som sport, TV, teater och alla möjliga slags nöjen. Utan undantag håller sig dessa kristna till ett självcentrerat evangelium.

En man från en stor stad i södern besökte nyligen vår församling. Innan gudstjänsten skulle börja kom han fram till mig och sade: "Broder David, Jag var tvungen att lämna min församling. Vi skickade en hel delegation tvärs över landet till en församling där en 'väldig väckelse' förmodades äga rum. Alla återvände upprymda över vad de hade fått vara med om - men någonting stämde inte med min ande. Jag kände att jag inte kunde ha del i "det här nya". Så jag var tvungen att gå ur."

"Tala om för mig vad det är som händer med vår församling? Var finns den andliga klarsynen? Varför har inte vår pastor nära gemenskap med Jesus? Varför verkar ingen känna Guds hjärta? Varför ska en 'importerad' väckelse införas så plötsligt?"

Det är genom den nära gemenskapen med Jesus som vi får andlig klarsyn, vägledning och kunskap om vad som är rätt och fel, vad som är heligt och rent. En nära gemenskap med Jesus gör oss fasta och hindrar oss från att kastas hit och dit av olika lärovindar. Men just nu frodas så mycket dårskap utan någon som helst andlig klarsyn. Det är ett bröd bakat av människor - inte av Gud - och Hans hjärta blir bedrövat!

Låt mig nu gå vidare till den andra församlingen om vilken Jesaja berättar:


Nästa församling som Jesaja såg
träda fram i den sista tiden
kallas Guds härlighets kyrka!


"På den dagen skall HERRENS telning bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel." (Jesaja 4:2)

Vem är telningen som det talas om här? I hela Gamla Testamentet är telningen, som det talas om ska komma, ingen mindre än Jesus Kristus, Härlighetens Herre.

Enligt Jesaja skall där finnas en församling för vilken Han kommer uppenbara sig som ljuvlig och underbar, praktfull och vacker. Deras avsikt ifråga om Honom är inte bara att bli befriade från vanära. Nej, de vill vara hängivet kära i en Man som de uppfattar som åtråvärd, härlig och enastående!

I detta ögonblick finns på jorden en kvarleva av församlingen som inte önskar något annat än Kristus. Denna kvarleva är en liten del, kanske bara en tiondel av det vi tror är kyrkan. Jag tror inte att den kyrka som i dessa sista dagar behagar Gud består av tusentals troende. Tvärtom är mycket av det vi ser äga rum i jätteförsamlingar inget som kommer från Guds hjärta överhuvudtaget.

Nej, Herrens hjärta finns i de församlingar där Jesus är centrum för uppmärksamheten - där allt går ut på att predika Korset och är uppbyggt kring Kristi närvaro och karaktär. Guds hjärta är uppenbarat för de församlingar som har Hans Son kär - där människor är helt inriktade på Honom!

Dessa tillskriver Jesaja som ".... den räddade skaran av Israel." (samma vers). Om dessa säger han:

"när HERREN har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande." (Jesaja 4:4)

Gud har i dessa sista dagar sänt Sin Ande till världen för att rannsaka synden och ogudaktigheten. Många som får höra Hans brännande, dömande och rannsakande Ord kommer fly till Babylon - som står för världslighet - och bli bortförda till slaveri.

Endast en kvarleva skall återstå. Och här berättar Jesaja att Gud kommer föra dessa få genom: ".... domens och reningens ande. (samma vers)

Sluttidens församling, som är fylld av Guds härlighet, kommer faktiskt vara mer än enbart en benådad församling. Den kommer vara en helig församling en som är renad av den förtärande elden från Guds rannsakande Ord. Helighet och renhet kännetecknar dess folk. Jesaja tillägger:

".... som förblir i Sion .... skall kallas helig, var och en som är upptecknad bland de levande i Jerusalem" (Jesaja 4:3)

Du säger kanske: "Men broder David, det är uppenbart att här endast talas om det forntida Israel. Jerusalem och Sion är nämnda här - och det innebär att profetian uteslutande pekar på Jerusalems judiska befolkning vid en bestämd tidpunkt i historien."

Nej! Det ligger mycket mer i det än så. Tänk efter vad Bibeln säger på ett annat ställe:

"Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder." (Galaterbrevet 4:26) "Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental," (Hebréerbrevet 12:22)

Det finns ett nytt himmelskt Jerusalem - en andlig stad som är mor till alla troende:

".... min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud ...." (Uppenbarelseboken 3:12)

Detta är vad profeten Jesaja talar om: en himmelsinriktad kvarleva som Herren skall låta gå igenom Sin förtärande eld!

Du förstår - när du tror på Herren Jesus Kristus så föds du in i Sion. Ditt namn skrivs upp där. Och alla som helt och fullt har givit sitt hjärta till Jesus - som känner Honom väl och hör Honom till - är i Sion kända som Guds söner och döttrar.

Bästa beviset för att Jesaja åberopar ändetidens församling finns i vers 5:

"Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga skall det finnas ett skyddande tak." (Jesaja 4:5)

Jesaja förutser att Gud kommer skapa en ny molnsky som överskyler Sitt folk!

Vi vet ju att när Jesaja profeterade detta var ödemarkens moln och eldstod redan något förgånget. Uppenbarligen var detta något som skulle komma att skapas - något nytt!

Molnskyn har att göra med förmaning och tröst - med beskydd från all ondska och terror och med vägledning. Detta innebär att Guds heliga kvarleva i den yttersta tiden kommer få klar vägledning. De blir inte förvirrade. När allt runt omkring dem drar åt olika håll och faller sönder kommer en molnstod och en eldstod att leda dem.

Israel hade endast ett tabernakel, endast en molnstod och en eldstod. Men idag är vi alla tabernakel åt Guds Ande - och Gud har försett var och en av oss med ett moln och en eldstod. Varje individ - och varje ångerfull, helig församling har ett Andens moln som leder dem om dagen och en Andens eldstod som leder dem om natten.

Med andra ord säger Gud: "Oavsett hur din situation ser ut så skall Jag hjälpa dig igenom. Till och med i ditt livs värsta stormar skall du få Min klara vägledning. Jag skall låta en eldstod leda dig lika visst som jag ledde Israel i ödemarken!"

Just nu rasar en förvirringens stormvind i Amerikas kyrkor. Så många människor är förvirrade. Det finns en viss andlig klarsyn - men ändå florerar så mycket falsk lära, dårskap och köttsligt sinne.

Vårt organisation tar emot telefonsamtal och brev från människor i hela landet som säger: "Vad är det som pågår? Jag kan inte få det här att gå ihop. Vår pastor för in underliga läror som sliter sönder vår församling. Är detta från Gud eller är det inte? Snälla ni, säg oss det. Vi vet inte vad vi ska tro på längre!"

Min son Gary som förestår en församling i Denver, ringde mig nyligen. Han sa: "Pappa, jag var nyligen med på ett möte där saker och ting helt spårade ur. Ledarna blev nästan skärrade. De var tvungna att stiga upp och säga: 'Nåväl, låt oss leda det hela tillbaka till Jesus.'"

"Till att börja med sa de att detta var en manifestation av den Helige Ande. Men sedan blev de tvungna att säga: 'Låt oss föra det hela tillbaka till Jesus.' Men var befann de sig om de blev tvungna att föra allt tillbaka till Jesus?"

Kära vänner, detta är fruktansvärt. Mötet borde inte ha haft något annat fokus än Jesus!

Ofta kommer människor fram till mig: "Broder Wilkerson, du måste följa med oss. En stor väckelse har brutit ut i den och den församlingen. Det är härligt. Människor faller ner till höger och vänster."

Jag har förvisso inget emot manifestationer. Under fem års tid arbetade jag tillsammans med Kathryn Kuhlman, och i hennes möten såg jag människor falla under den Helige Andes kraft på ett förundransvärt sätt. Ingen manipulation fanns med, utan allt var ett äkta Andens verk.

Men om människor vill berätta för mig om att ett mäktigt Guds verk som äger rum någonstans idag, så blir min första fråga: "Predikas Guds Ord där med en förtärande eld? Faller människor för att de har blivit övertygade om synd? Kommer ropen från människor om att bli renade från denna världens ande?

"Är resultatet helighet? Finns en skarpt rannsakande förkunnelse? Leder det människor fram till Jesus? Är allt inriktat på Honom? Är Kristus summan av allt? Finns där en ny nöd för förlorade själar? Blir förhärdade syndare omvända?"

Detta är den Helige Andes verk! Han kommer för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Så ska du berätta för mig att den Helige Ande har kommit, så måste allt detta äga rum. Om inte, så se det för vad det är - kött!


Den församling som är den heliga kvarlevan
leds helt av den Helige Ande!


Herren har ett folk som i dessa förvirrade tider inte är förvirrat. De har helhjärtat överlåtit sig till Jesus och har Honom så kär. De har öppnat sig för Hans Andes tillrättavisning, blivit så avskilda från denna tidens fördärvliga bruk att de känner igen det som är den Helige Andes verk. De vet vad som är heligt och rent, vad som är köttsligt och dåraktigt. Varthelst molnet förflyttar sig, så följer de efter!

".... över allt det härliga skall det finnas ett skyddande tak." (vers 5)

Den hebreiska grundtexten lyder: "Härlighetens täcke skall finnas över dem alla." Innebörden i detta är: "Över var och en av dem som tillhör kvarlevan, och över återstoden av alla heliga församlingar skall det finnas ett gömställe med ett skyddande tak. Och detta tak är Guds härlighet!"

Du kanske minns från Andra Mosebok 40 att en molnsky av härlighet övertäckte tabernaklet ute i ödemarken:

"Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet." (2 Mosebok 40:34-35)

Läs också om vad som hände i Salomos tabernakel, när han lät inviga templet:

"När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och HERRENS härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i HERRENS hus, eftersom HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus." (2 Krönikeboken 7:1-2)

Min käre vän, varje gång som tabernaklet hade ställts i ordning - varje gång det var fullbordat och iordningställt enligt Guds anvisningar, kom Hans härlighet ned och uppfyllde det.

Nu står här i Jesajas bok kapitel 4 att vi är lovade att Herren i de sista dagarna ska skapa en härlighet som övertäcker Hans kvarleva av församlingen. Guds härlighet kommer att fylla varje hjärta och övertäcka varje hus. Vi ska få förrätta vår gudstjänst under Guds härlighets himlavalv.

Vad är denna härlighet? Den är ingenting mindre än den uppenbarade närvaron av Jesus Kristus, Guds Son! Jesus är fullheten av Faderns härlighet.

"På den dagen skall HERRENS telning bli till härlighet och ära ...." (Jesaja 4:2). "Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen ...." (Hebréerbrevet 1:3)

Ingen större härlighet finns än den då Kristus manifesterar Sig för dig!

Ordet manifesterad betyder "lägga beslag på med handen." Med andra ord är det så att när en plats uppfylls av Jesu närvaro är den så verklig, så påtaglig att dina andliga händer kan vidröra den och dina andliga ögon se den. Den är lika verklig som luften du andas.

Den sorts väckelse jag vill se är den när Jesu närvaro blir så kraftfull och överväldigande - så härlig och överväldigande - att frukten (eller förvandlingen) blir utsökt! (Se Jesaja 4:2) Vi har redan sett en början på detta i Times Square Church - där människor strömmar fram, gråtande och förkrossade inför Herren.

Om människor ska falla till golvet så vill jag se dem falla under den Helige Andes överbevisning. Och den vision som jag vill att de ska ta emot är en förnyad vision av Jesus. Och den manifestation jag vill att de ska få uppleva är att få resa sig upp från golvet som nya skapelser i Kristus!

Det är då människor borde kunna skratta. När den förtärande elden har fullföljt sitt renande verk och all synd är borta, när hjärtan har blivit djupt förkrossade - då kan vi skratta hela natten av glädje. Må Herrens glädje då få komma!

Jag skulle inte vilja vara med i en församling där Guds härlighet har vikit undan. Psalmisten vittnar om detta när arken var erövrad av filistéerna:

"Han (Gud) gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiendehand." (Psaltaren 78:61)

När prästen Elis svärdotter födde en son, fick han namnet I-Kabod, vilket betyder: ".... Härligheten [från Gud] är borta ...." (1 Samuel 4:21)

Vårt vittnesbörd borde vara: "Om jag inte får ha Jesu närvaro så vill jag inte leva. Han måste få vara min vägledare, min molnstod och min eldstod!"


Varför är Guds härlighet så viktig idag?
Vilket syfte tjänar härligheten i hans närvaro?


Svaret finner man i Jesajas bok kapitel 4:

"Och det skall finnas en hydda, som ger skugga om dagen undan hettan och tillflykt och skydd undan storm och regn." (Jesaja 4:6)

För det första kommer Guds närvaro bli vårt skydd mot hettan. Det hebreiska ordet för hetta betyder "torka, ödslighet, ofruktbarhet". Den är ett slags Guds dom över ett ont samhälle.

I Uppenbarelsebokens 16:e kapitel blir den fjärde domsängeln given makt att:

".... bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn ...." (Uppenbarelseboken 16:8-9)

I detta ögonblick ökar Gud på hettan. Och än hetare kommer det bli, med straffdomar på alla sidor. Men Guds härlighet kommer täcka över oss!

"Och det skall finnas en hydda, som ger skugga om dagen undan hettan ...." (Jesaja 4:6)

Vi kommer inte känna av hettan! Istället får vi vila i den svalkande skuggan från Jesu vingar.

För det andra är Guds härlighet vårt försvar, vårt skyddande tak:

".... och tillflykt och skydd undan storm och regn." (vers 6)

Redan nu ser vi regnet - inte bara ett utflöde av den Helige Ande utan också av Guds straffdomar. Stormmolnen hopar sig men, Gud vare tack, ett skyddande tak kommer vila över den församling som är Hans heliga kvarleva.

Kanske du säger: "Det finns ingen 'härlighetsförsamling' som jag kan vara med i. Allt jag hittar är människocentrerade församlingar. Var finns mitt skydd från hettan och stormen?"

Din hemvist är Guds härlighet i ditt hjärta! Om Jesus är närvarande i dig och manifesterar Sig för dig så är du till fullo överskyld. Vänder du ditt hjärta till Honom och tillåter Guds Ord att överbevisa, rannsaka och tillrättavisa dig så kommer Han att manifestera Sig för dig. Det har Han lovat att göra!

"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom." (Johannes 14:21)

Gud säger: "Jag ska vara med dig. Oavsett hur svårt det blir ska jag hjälpa dig igenom. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig"

Amen!

---
Anvands med tillstand från World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Plain Text File + Svenskt Prediko Index + Kyrka + Prenumerera + Cover Letter + Copyright

Times Square Church Information | Information till Nya Lasare

Flersprakig Web Site

BEGRANSNINGAR I COPYRIGHT/REPRODUKTION:

Dessa data filer ags av World Challenge. Dessa far inte andras eller redigeras pa nagot vis. De far reproduceras endast i sin helhet for att spridas gratis som "freeware" utan kostnad. All aterutgivning av dessa data filer maste innehalla copyright noteringen [ t. ex. © 2005 av World Challenge"] Denna data fil far inte anvandas utan tillstand fran World Challenge for aterforsaljning eller for att oka vardet av nagon vara som saljs. Detta inkluderar hela innehallet med undantag av nagra fa korta citat. Var vanlig och ge foljande kallangivelse: Copyright © 2005 av World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Detta material ar endast for personligt bruk och far inte publiceras pa andra web-sidor. Lorain County Free-Net Chapel innehar ensamratt fran World Challenge, Inc. att publicera dessa budskap pa dess web-sida. Du far fritt tanka ner, kopiera, trycka och distribuera detta material, sa lange som du inte publicerar det pa en annan internet site. Du kan, emellertid, lanka denna site med referens till dessa budskap.


Denna web site ar en service fran
The Missing Link, Inc.®
Lankar samman Ungdomar och Vuxna i Svarigheter med Livsforvandlande Program
Web Site - http://misslink.org
Kyrka Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Predikstolsserier Flersprakig Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2005 - Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TILLBAKA

Var valkomnar dina kommentarer och forslag.

Denna sida var senast uppdaterad 3 oktober 2005.

Varfor Vackelsen Drojer/ "Hjalp!"/ Vad Finns Har/ Sponsor/ Trosframstallning/ Bibelstudie
Runt Pianot/ Anslagstavla/ Bibliotek/ Kyrka/ Svenska Predikningar Index/ Predikstolsserier