Click here to go to World Challenge Pulpit Series
multilingual site

Ang Dios Natin ay Makapagaayos ng Kahit na Ano
(Our God Can Fix Anything)


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
February 14, 2000
__________

Maaring natatandaan ninyo ang kuwento mula sa Genesis na kung saan ang Dios ay nagpakita kay Abraham. Ang patriyaka ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda sa panahon ng kainitan ng araw, nang biglaang may tatlong lalake na nagpakita sa kanya, nakatayo sa ilalim ng punong kahoy. Lumakad si Abraham para salubongin sila, ipinaghanda ng makakain at nakipamisita sa kanila.

Sa panahon ng kanilang paguusap, nangusap ang Panginoon kay Abraham kung saan ang kanyang asawang si Sara, ay naroroon. At sinabi ng Dios ang bagay na napakabuti:" narito't si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalake" (Genesis 18:10).

Noong panahon yaon, si Sara ay nasa loob ng tolda, nakikinig sa kanilang paguusap. At noong narinig niya ang usapan, siya ay tumawa sa narinig niya. Imposible, ang kanyang naisip. Siya ay malayo na sa gulang ng maari pang manganak, at si Abraham naman ay masyado na ring matanda para magbigay ng isang bata.

Nguni't nang marinig ng Dios ang pagtawa ni Sara, sinabi niya, "Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, Tunay kayang ako'y manganganak, na matanda na ako? May anomang bagay kayang napakahirap sa Panginoon?" (versikulo 13-14).

Isinusulat ko ang mensaheng ito dahil nagtatanong rin ng kaparehong katanungan ang mga anak niya sa pangkasalukuyang kapanahunan: May anomang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Bawat isa sa atin ay humaharap sa ating kanya-kanyang kahirapan sa ating buhay. At sa gitna ng mga ito nagtatanong ang Dios, "Sa palagay ninyo ang problema ninyo ay napakahirap sa akin para ayusin? O naniniwala ba kayo na magagawa ko ito para sa iyo, kahit na sa palagay mo ito ay imposible?

Sinabi ni Jesus sa atin, "Datapuwa't sinabi niya, Ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Dios" (Lucas 18:27). Naniniwala ba kayo na ang salitang ito ay mula sa Panginoon? Tatangapin ba ninyo na makagagawa ng mga imposible sa inyong pagsasama bilang magasawa, sa inyong pamilya, sa inyong hanapbuhay, sa inyong hinaharap?

Tayo ay mabilis na magpayo sa iba ng magagawa nga niya. Kapag nakikita nating ang ating mga minamahal ay nahihirapan, sinasabi natin sa kanila, "Humawak ka lamang, at tumingala. Ang Panginoon ay makagagawa. Huwag kang huminto sa pagtitiwala sa kanya. Siya ang Dios ng mga imposibleng bagay."

Nguni't, nagtataka ako - naniniwala ba tayo sa katotohanang ito sa ating sarili? Si Sara, na nagduda sa Panginoon, ay maaring magpayo sa kanyang mga kaibigan. Isipin ninyong narinig niya ang patungkol sa makadios na magasawa sa ganoon ring kalagayan- matapat ang mga taong nais ring magkaroon ng isang anak nguni't napakatanda na para magkaroon pa. Naniniwala ang magasawa na nangako ang Dios sa kanila ng isang anak, nguni't sila ngayon ay tumatanda na. At unti-unti na sila ay nawawalan na ng pagtitiwala sa kanilang pangarap.

Kung tatanungin mo si Sara ano ang sasabihin mo sa kanila, maaring sumagot siya ng, "Sabihin mo sa kanila na manatili pa sila. Hindi nila maaring alisin ang kanilang pagasa para sa pangarap nila. Naglilingkod sila sa Dios na nakagagawa ng imposible. Maayos niya ito para kanila."

Nguni't si Sara ay nagkaroon ng mahirap na sandali para paniwalaan niya ito para sa kanyang sarili. Maraming mga Cristiano ang gumagawa ng katulad nito sa ngayon. Malakas nating pinanghahawakan ang kapangyarihan ng Dios sa iba, nguni't hindi natin pinaniniwalaan ang salita niya para sa ating mga sarili.


Hindi Tayo Totohanang Nanampalataya sa Dios Malibang
Tayo ay Naniniwalang Siya nga ay Dios ng mga Imposible.


Hindi sapat sa ating maniwalang ang Dios ang lumalalang, ang tagagawa ng lahat ng bagay. Nararapat rin nating maniwalang siya rin ang Dios na nais na gumawa ng imposible sa ating mga buhay. Ang Biblia ay nagpaliwanag ng mabuti para dito: Kung hindi tayo naniniwala dito tungkol sa kanya, hindi rin tayo lubosang nagtitiwala sa kanya.

Sa aking kuro-kuro, walang maidudulot na mabuti ang paghingi ng payo sa mga tagapayo kung siya ay nagdududa sa Dios na makagagawa nga ng himala. Unawain ninyo - Hindi ako laban sa mga Cristianong pagpapayo. Nguni't mababali wala ang pagpapayo ng sinoman sa hindi naman lubusang nanampalataya na ang Dios nga ay makapagaayos ng kayang problema, na kahit na ano pa ang problema.

Bilang isang pastor na nagbibigay rin ng payo, alam kong wala akong maibibigay na ano mang bagay sa mag- asawang hindi naniniwalang ang Dios ay maaring makapagayos ng kanilang pagsasama. Ang mga bagay ay mukhang totohanang wala ng pagasa sa kanila; maaring nakapagpundar na sila ng mahabang panahong galit at kapaitan sa bawat isa. Nguni't dapat silang manampalataya na ang Dios nga ay makakagawa pa ng mga imposibleng bagay sa kanila.

Sinasabi ko sa mga mag-asawahan kaagad, "Oo, pagpapayuhan ko kayo. Nguni't bago ang lahat tatanungin ko kayo - totohanan ba kayong naniniwala na ang Dios ay makapagaayos ng inyong pagsasama? Mayroon ba kayong pananampalataya na kahit na ano pa kaimposible ang mga bagay sa inyo, mayroon siyang kapangyarihan na mapanumbalik ang inyong mabuting pagsasama.

Ang iba ay tumutugon, "Nguni't hindi mo nalalaman ang pinagdaanan ko sa aking kabiyak. Malalim ang aking pagkakasugat. Ang sakit na aking naramdaman ay napakalubha higit pa sa maari mong maisip." Ang mga ganitong mga kasagutan ay nagsasabi sa akin na sila ay naniwala sa kasinungalingan ng diablo. Napaniwala sila ng diablo na ang kanilang kalagayan ay wala ng pagasa. Nguni't si Jesus ay nangusap na maliwanag sa bawa't isa niyang mga anak:" Ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Dios" (Lucas 18:27).

Laganap na bansang ito, ang mga Cristiano ay nawawalan na ng pagasa sa kanilang buhay mayasawa. Kahit na ang ibang mga ministro na aking mga kaibigan ay naghihiwalay. Kapag kinakausap ko sila tungkol sa kanilang sitwasyon, nalalaman kong sa kanilang palagay ang kanilang pagsasama ay hindi na maari pang magamot. Hindi nila pinagtitiwalaaan ang Dios na makagagawa ng mga imposibleng bagay para sa kanila.

Nguni't kahit sino mang Cristianong itinaas na ang kamay ay umayaw na sa pakikipagbaka ay totohanang ayaw ng maayos pa ang kanilang pagsasama. Ang katotohanan, maraming mag-asawa na lumapit sa akin para pagpayuhan ay nakapagpasiya na na iwanan ang pagsasama. Ang dahilan lamang kaya sila ay lumalapit sa akin ay para kuhanin ang aking pag-sangayon sa pupuntahan nila na nabuo na nila sa kanilang isipan.

Mga mga minamahal, walang tagapagpayo sa mundo ang makatutulong sa inyo hangga't totohanang maniwala kayo sa salita ng Dios sa mga bagay na ito: Walang anoman sa buhay ninyo na hihigit pa sa kakayahan niya para ayusin. At kung hindi man, ang inyong pagiging Cristiano ay walang bunga - dahil naniniwala lamang kayo sa Dios hanggang sa isang punto. Hindi kayo totohanang naniniwala sa kanya na bilang Dios ng imposibleng bagay.

Ang asawa ng isang pastor ay sumulat sa amin patungkol sa kaugalian ng kanyang asawa na madalas na magsinungaling. Ang kasinungalingan ng taong ay masyadong bulgar, nahuhuli niya itong madalas. At kahit na ang mga tao sa simbahang yaon ay hinarap siya patungkol sa problemang yoon, nanatili pa rin siya sa pagtanggi patungkol dito.

Ang asawa niya ay sumulat, "Ako ay nahihiya dahil sa asawa ko. At ang aming mga anak ay hindi nagtitiwala sa kanya. Siya ay nagtuturo ng makapangyarihang mensahe, nguni't hindi siya makapagsabi ng katotohanan, dahil wala sa kanya ang katotohanan." Tinapos niya ang sulat niya sa mga salitang ito: "Iniisip ko na iwanan na siya."

Ako ay nakikiramay sa babaeng ito. Nguni't alam kong siya ay hindi naniniwala na ang Dios ay makagagawa ng mga imposibleng bagay para sa kanya. Mayroon siyang pananampalataya sa Dios hanggang sa isang punto lamang - at pagkatapos ay nagpasiyang tumakbo. Nguni't ang paghihiwalay ay hindi maaring piliin ng isang Cristiano malibang ikaw ay inaabuso ng iyong asawa sa pangangatawan. Sa ganoong kalagayan, nararapat ka talagang umalis. Nguni't sa ibang mga kalagayan, nangusap ang Panginoon ng maliwanag: "Ako ang Dios mo - at kaya kong maayos ito."

Naririto ang nais ko sanang isinulat ng babae: "Napagisipan kong ang aking mga anak ay naging tagapagmana ng kamalian ng asawa ko. At alam kong maaring mawala niya ang pulpito dahil sa patuloy niyang pagsisinungaling. Nguni't alam kong ako ay naglilingkod sa Dios na maaring makapagayos ng anomang problema. At ako ay naniniwala na maari niyang panatilihin ang aming pagsasama, panumbalikin ang aking pamilya ay buoin muli ang aming simbahan. Kaya't ako ay manghahawak pa sa aking asawa, kahit na ano pa ang halaga nito sa akin. Ako ay maniniwala na ang sinabi ng Dios ay totoo - na walang imposible para sa kanya."


Ang Katuruan Sangayon Kay Marcos ay Nagpapakita ng Isang
Kakilakilabot na Sitwasyon - Isang Para Bang Imposibleng Maayos.


Sa Marcos 9, ang naguguluhang tatay ay dinala ang kanyang anak na anyong sinaniban ng diablo doon sa mga alagad ni Jesus para magamot. Ang batang lalake ay hindi lamang naguguluhan o naghihimagsik. Siya ay puno ng makadiablong mga espiritu, at siyang nagpapagalaw sa bawat kilos niya. Ang kanyang sitwasyon ay nalalaman sa buong bahagi ng kalupaang yaon, na kaya't kapag nakikita ng mga magulang ang batang ito ay, maaring minamadali nilang ipinapasok sa bahay ang kanilang mga anak.

Ang kawawang batang lalake ay itinuring ng walang pagasa. Siya ay parehong bingi at hindi makapagsalita, kaya't siya nagsasalita lang ng paungol. Bumubula ang bibig niya na parang loko-lokong aso, at ang pangangatawan niya ay buto at balat, nagmumula sa kanyang nakahahabag na paghihirap. Ang tatay ay patuloy siyang hinahawakan, dahil ang mga diablo ay patuloy na sinubukang itapon siya sa malapit na ilog, tubig or kaya ay apoy, nais na patayin siya.

Ako ay nagtataka gaano karaming beses ang tatay na ito ay kailangang itaas siya mula sa ilog at hilain palabas para mabuhay muli. Iyon ay isang buong gawain para lamang maiiwas ang bata na patayin ang sarili niya. Isipin ninyo ang bilang ng marka at markang sa pagkasunog sa nagkasira-sirang katawan ng bata. Maaring napakasakit iyon sa puso ng tatay niya sa araw-araw na makita ang anak sa ganoong kalagayan, na wala namang makatulong.

Ngayon, bilang ama na nakatayo sa harap ng mga alagad, nagsimula si Satanas na lumabas sa katawan ng batang lalake. Nagsimula siyang bumula ang bibig ay nagpagulong-gulong sa lupa, nagpaikot-ikot na nakabaluktot ang katawan na totoong nagwawala. Sinasabi na banal na kasulatan na ipinanalangin ng mga alagad siya ng maaring mahabang panahon - nguni't walang nangyari.

Para bang ito ay imposibleng sitwasyon na. Hindi nagtagal ang nagdududa nang mga escribas ay napaikotan na ang bata at nagtanong, "Bakit ang bata ay hindi gumaling? Ang kalagayang ito ba ay napakahirap para sa iyo, Panginoon? Ang diablo ba ay mas may higit na kapangyarihan sa ganitong sitwasyon?"

Nguni't dumating si Jesus sa ganoong tanawin. Noong tinanong niya kung ano ang nangyayari, sumagot ang tatay, "Dinala ko ang anak ko sa iyong mga alagad, nguni't hindi nila mapagaling siya. Siya ay wala ng pagasa." Sumagot si Jesus, "Kung kaya mo! Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya" Sinasabi ni Jesus sa lahat na naroroon, "Naniniwala ba kayo na kaya ko ang lahat ng mga sitwasyon maliban doon mga nakapailalim sa pagpapagalaw ng diablo? Sinasabi ko sa inyo, walang problema, walang mga imposibleng mga kalagayan, na hindi ko maayos.

Pagkatapos, sa isa lamang salita, ginawa ni Jesus ang imposibleng bagay na maging totoo: " pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu, na sinasabi sa kaniya, Ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kaniya, at huwag ka nag pumasok na muli sa kaniya" (versikulo 25). Sa puntong yaon, ang batang lalake ay bumagsak sa lupa na para bang patay. Nguni't sinasabi ng banal na kasulatan, "Hinawakan ni Jesus ang bata sa kamay, at ibinangon; at siya ay tumindig" (versikulo 27).

Napagiisipan ba ninyo ang kasayahan sa ganitong tanawin? Ang batang nalinis, nakalaya ay dapat na tumakbo sa kanyang tatay para yakapin ito. At ang puso ng tatay ay tumalon sa tuwa. Naayos ng Dios ang lahat.

Kaya't bakit ang Banal na Espiritu ay nangusap kay Marcos na isama ang kuwentong ito sa kanyang katuruan? Naniniwala akong iyon ay para sa bawat magulang mula noon hanggang ngayon ay makaalam na ang Dios ay maaring pagkatiwalaan na makagagawa ng mga imposibleng bagay sa mga anak nila. Ang sinasabi ng Panginoon, " Maari kong panumbalikin ang ano mang bagay at sinoman. Kung kayo lamang ay mananampalataya, lahat ng bagay ay possible para sa iyo sa pamamagitan ko."

Sa buong mundo sa ngayon, maraming mga Cristianong magulang ay nalulungkot dahil ang kanilang mga anak ay napailalim sa kapangyarihan ng diablo. Sa ating kongregasyon, nakita ko ang sakit sa isang nanay na sasakay sa mga buses patungong "upstate" para bisitahin ang kanilang anak na nasa bilangoan. Nalalaman nila ang sakit ng nakaupo sa isang bahagi ng makapal na salaaming bintana, nakatanaw sa isang batang lalake na minsang may napakabait na espiritu. At naging gumon sa bawal na gamut at sinubukang magnakaw para masuportahan ang bisyo. At ngayon, siya ay nasa bilangoan, at naging mas higit na matigas. Ipinanalangin niya siya sa maraming taon, at ngayon siya ay nawawala na ng pagasa. Hindi na niya makikita pa itong magbabago.

Nakakita rin ako ng mga tatay na may pusong sugatan na hindi nila pinangarap na ang kanilang anak na babae ay maging gumon sa bawal na gamut. Nakita na lamang nila ang kanilang anak na babae na bumagsak sa maling grupo sa paaralan at nagumon rin. Hindi nagtagal naging mapaghimagsik, na kailangang paalisin siya ng tatay niya sa tahanang yoon dahil sa masamang inpluwensiya sa mga kapatid pang maliliit. Kaya't ngayon siya ay nasa mga daan, nagbebenta ng sarili para masuportahan ang kanyang bisyo. At ang tatay niya sa gabi ay natutulog na umiiyak ng ilog na luha. Siya ay naniniwalang mawawala na niya ang anak niya kailanman.

May alam akong isang tatay na pumunta sa lugar ng mga eskwater para subukang hanapin ang anak na gumon sa bawal na gamut. Nagtanong-tanong siya hanggang ang isang nagbebenta ng bawal na gamut ay nagsabi na ang anak niya ay nasa lugar ng mga gumagamit ng bawal na gamut. Noong pumasok siya sa lugar na iyon, nakita niya ang anak na halos balat na lamang, ang anak niyang dating alam niya. Ang batang lalake ay napakapayat mula sa paggamit ng bawal na gamut. Noong nakiusap ang tatay na sumama sa kanya pauwi sa bahay, ang batang lalake ay hindi man lamang tumingin sa kanya. Sinabi lamang sa kanya, "Lumabas ka na dito. Ito na ang buhay ko sa ngayon."

Ang sugatang tatay ay lumakad palabas patungo sa daan na puno ng luha. Nawala na niya ang lahat na pagasa, at nasasaktan, "Iyon ay anak ko na naroroon. Siya ay malapit ng mamatay, at ayaw niyang tulungan ko siya."

Sinabi ng diablo sa mga magulang na iyon na ang kanilang mga anak ay wala ng pagasa, na ang kanilang mga problema ay hindi na maayos. Napaniwala sila sa makapangyarihang kasinungalingan - na ang Dios ay hindi sila matutulungan.

Maari ninyong isipin na ang inyong asawang hindi pa nakakikilala ay wala ng pagasa, na hindi na siya lalapit kay Jesus. O kaya, maaaring nawalan na kayo ng pagasa para sa asawa ninyong babae, na iniiwan kayo sa gabi para makipagtipon. Nguni't walang tao na napakalayo na para maayos ng Dios. May alam akong maraming Cristianong mag-asawa na nagpapatotoo sa ngayon, "Nanalangin ako para sa aking asawa sa mahabang panahon. At isang araw, pagkatapos kong mawalan na nag pagasa, dumating ang Dios para tulungan ako. Iniligtas at inalis sa pagkakagapos ang mahal ko sa buhay."

Hindi tayo dapat na mawalan ng pagasa sa kaninoman - dahil walang imposible sa ating Dios.


Ang Dios ay Makapagbabalik ng Buhay sa
Anomang Bagay na Ipinalagay mo nang Patay.


Sa Marcos 5 nagsasabi ng kuwento patungkol kay Jairo, ang pinuno ng sinagoga na humiling na gamutin ni Jesus ang anak niyang babae. Ang labindalawang taong gulang na batang babae ay malapit nang mamatay, ang Jairo ay mainam na namanhik kay Cristo na pumaroon sa tahanan niya para ipatong ang kanyang kamay sa anak niya.

At siya ay sumama sa kanya. Nguni't siya ay huminto sa daan para mangamot sa isang babaeng may inaagasan. (Ito ang babaeng gumaling nang mahipo niya ang laylayan ng kasuotan ni Jesus). Nguni't habang sila ay gumagawa, ang tagapagbalita ay dumating na may may masamang balita: Ang anak ni Jairo ay patay na: Sinabi niya sa pinunong ito sa sinagoga, "Patay na ang anak mong babae: bakit mo pa binabagabag ang Guro?" (Marcos 5:35).

Ang puso ng Jairo ay binalot ng kapaitan. Naisip niya, "Kung nakarating lamang kami doon sa tamang panahon. Ngayon napakahuli na. Wala na ang anak kong babae." Nguni't nagsabi si Jesus sa puno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang" (versikulo 36).

Habang papalapit sila sa tahanan ni Jairo, nakarinig sila ng tangisan nang nakikiramay. Ito ay ang pamilya ni Jairo at ang mga kapitbahay, nalulungkot sa pagkawala ng batang babae. Isalarawan ninyo ang pagkakaiba sa tanawing ito: Narito ang Dios na nasa laman, lumalang sa kalangitan, na maaring makagawa ng anomang gawain na maari nating maisip - nguni't sila ay umiiyak sa kanyang harapan. Sa madaling sabi, sila ay nagpapatotoo, "Ang Dios ay makatutulong lamang hanggang mayrooong nakikita pang pagasa. Nguni't kapag ang lahat ng buhay ay wala na, wala ng kailangang tawagin pa siya. Kahit siya ay hindi na maaring mapanumbalik ang ganoong sitwasyon."

Gaano karaming Cristiano sa ngayon ang hindi na tumatawag sa Panginoon dahil akala nila ang kanilang problema ay wala ng pagasa? Napakaraming nagtitiwala sa Dios hanggang sa isang punto lamang na may bagay sa buhay nilang namamatay. Hindi ko tinutukoy ang pagkamatay ng tao; ang tinutukoy ko ay ang pagkamatay ng inyong pagsasamang magasawa, ang relasyon, ang pangarap, ang inyong pagasa para sa hindi pa nakakikilalang mahal sa buhay - anoman sa buhay ninyong iniisip ninyong imposibleng maayos pa, mabago o mapanumbalik.

Pinagsabihan sila ni Jesus sa kanilang hindi paniniwala. Sinabi niya sa mga nagsisitangis na nasa tahanan ni Jairo, "Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog." (versikulo 39). Sinasabi niyang, "Ang sitwasyong ito ay hindi ang nakikita ninyo o iniisip. Iniisip ninyong lahat ng pagasa ay wala na. Nguni't sinasabi ko sa inyo mayroong pagpapanumbalik." Siya ay pumaroon sa silid ng batang babae - at, sinabi ang salita, binuhay niya ang bata. "Dalaga, sinasabi ko sa iyo Magbangon ka." (versikulo 42).

Bakit isinali ng Banal na Espiritu ang kuwentong ito sa katuruan mula kay Marcos? Ginagawa niya ito para ipakita sa atin na walang napaka "patay" na o masyado nang malayo, para mabuhay pang muli. Sinasabi niyang, "Ilagay ninyo ang tiwala ninyo sa akin na maayos ko ang iyong problema. Hindi pa napakahuli para gumalaw ako."

Tototo, kapag sasabihin nating ang Dios ay hindi makapagaayos ng isang bagay, tinatawag natin siyang sinungaling. Sinulat ni Juan, "ang hindi nanampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios" (1Juan 5:10). Katulad ba kayo ng pamilya ni Jairo na nakaupong pinipiga ang mga kamay at nangungusap ng mga bagay na kung paano ito wala ng pagasa? Kung kayo ay nagaalala ay nalulungkot na walang patotoo, "Ang Dios ko ay maaring makagawa ng imposibleng bagay," sinasabi mong ang Dios ay isang sinungaling.


Ang Kailangan Lamang ay Isang Salita
Mula Kay Jesus, at Ang mga Bagay na
Patay na ay Mabubuhay Muli.


Mapanunumbalik ng Dios ang anomang para bang patay na sa ating buhay sa isang salita lamang. Mayroon ba kayong problema sa pananalapi, na hindi makabayad sa mga pagkakautang? Kaya't ganoon rin sa mga alagad ng Panginoon - at inayos ng Dios ang sitwasyon sa makalangit na paraan.

Kapag dumating ang pagbabayad ng buwes, si Cristo at ang mga alagad ay walang salapi para ibayad sa sapat na halaga. Kaya't paano inayos ng Panginoon ang sitwasyon? Pinadala si Pedro para humuli ng isda. Sinabi ni Jesus na makakatagpo siya ng barya sa bibig ng unang isda niyang mahuhuli, at ang baryang iyon ay sasapat sa buwes na babayaran nila.

Naiisip ko kung ano ang iniisip in Pedro: "Pangbayad sa buwes sa bibig ng isda?" Ito ay dapat kong makita. Ako ay mangingisda sa buong buhay ko, at nakakita ako ng maraming bagay sa loob ng isda - uod, bingwit, halamangdagat. Nguni't hindi pa ako nakakita ng barya sa loob na alinman." Nguni't noong si Pedro ay namingwit sa unang nahuling isda, at binuksan niya ang bibig at nakatagpo ng barya. Ang halaga ay sapat para ibayad sa buwes, sangayon sa sinabi ni Jesus.

Bakit ang Banal na Espiritu ay gumalaw sa mga manunulat ng banal na kasulatan para isulat ang kasaysayang ito? Bakit pinili ng Jesus ang pagaayos ng sitwasyon nila sa pamamagitan ng himala? Bakit hindi na lamang humingi ng paghahandog, o kaya ay ipinada ang alagad para maghanapbuhay ng isang araw para maiuwi ang sahod para ibayad sa buwes?

Ako ay naniniwala na si Jesus ay gumagalaw ng makalangit na kapangyarihan dito dahil nais niyang patunayang sa mga anak niya na maari siyang makagawa ng mga imposibleng bagay para sa atin. Maari niyang maayos ang anomang problema ninyo sa pananalapi, ano mang problema ninyo sa krisis na pangmilya, anomang nakakalitung pangangailangan.

Nais niyang ipaalam sa atin na siya ay parehong Dios na nagpakain kay Elias ng tinapay na dinala ng isan ibon. Ang siyang nagingat sa lalagyan ng balong babae sa pagkaubos sa panahon ng tagtuyotna siya ring nagingat sa balong yaon mula sa mga pinagkakautangan sa pamamagitan ng pagpupuno ng malalaking lalagyan ng langis na panluto na nagmula sa maliit na banga ng langis ang siya ring nagpakain sa mga taong may bilang 5,000 - ang bandang huli mga taong may bilang na 4,000 - magmula sa ilang pirasong isda at tinapay. Alam niyang sa isang bahagi ng ating buhay ang himala lamang ang makakagawa. At nais niyang tiyakin sa atin na makakagawa siya ng imposibleng bagay sa atin, sa anomang sitwasyon.

Totoo, maaari nating asahan ang pangako ng Dios na makapagbibigay ng himala para sa atin. Ginawa ko iyon marami ng taong nakaraan na, bilang batang pastor na nasa mga dalawanpong taong gulang. Akala ko ay mayroon akong mabuting kaisipan patungkol sa gawain sa Dios - nguni't hindi ko isinanguni sa Panginoon bago ako sumulong sa ganoong gawain. At ang sumunod na nangyari, ako ay nagkautang ng halagang $5,000 na walang pamamaraan para mabayaran. (Sa ngayon, ito ay may katumbas na halagang malapit sa $25,000.)

Sa aking kawalan ng pagasa, nagsimula akong akuin ang mga maiikling saknong sa Biblia na nagsasabing, "Ang Dios ay makapagbibigay ng lahat nating pangangailangan." Hanggang isang araw, habang ako ay nanalangin, nakarinig ako ng isang magandang tinig na nagsasabing, "David, bumaba ka sa kalsadang may pangalang Chester bukas na tanghali ay lumakad ka sa kaliwang bahagi ng daan. May lalapit sa iyong tao na may dalang sobreng naglalaman ng $5,000. Ang taong ito ay isang anghel, at ilalagay ng taong ito ang sobre sa kamay mo."

Naisip ko, "Salamat po, Panginoon - ikaw ay totoong tapat." At nang sumunod na araw, lumakad nga ako pababa sa daang may ngalang Chester ay nagantay na may lumabas na tao. Ngayon, ito ay isang bayan na may mga 1,200 na katao, at wala man lamang lumakad na tao sa daang iyon sa araw na iyon, dahil lahat ng tao ay nasa hanapbuhay. Kaya't sa mahabang panahon, hindi ako nakakita ng isa mang kaluluwa. Nagpalakad-lakad pa ako ng mga isang oras, nagtataka, "Panginoon, nasaan na siya? At hindi nagtagal, may dumating ngang tao - nguni't alam kong hindi ito anghel, dahil humitit naman ito ng sigarilyo.

Sa pangwakas, umuwi na ako na nalulungkot. Ako ay nanalangin, "Panginoon, paano ako nadaya? Ano ang aking gagawin sa ngayon? Maari ba, ama - patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa iyo. Ilalagay ko na ang buong bagay na ito sa mga kamay mo."

Pagkatapos ng ilang araw, ang isang tao na tumawag sa akin sa ating simbahan. Sabi niya, "Narinig ko ang tungkol sa iyong pangangailangan, ay may alam akong maaring makatulong sa iyo. Siya ay isa ring Cristianong ang hanapbuhay ay sa Bangko na nakatira sa ibayong bayan. Bakit hindi mo siya tawagan.

Tinawagan ko ang tagabangkong ito, at may ginawa siyang isang bagay na hindi pa pangkaraniwan sa panahong yaon: Binigyan niya ako ng pautang na walang prenda sa halagang $5,000. Sabi niya sa akin, "Maari mong bayaran ito sa halagang $50 sa isang buwan."

Inayos ng Dios ang sitwasyon ko. At sa pamamagitan ng lahat na ito tinuruan niya ako ng aral: "David, maari akong magpadala ng anghel para bigyan ka ng kailangan mong halaga. Nguni't nais kong matoto ka ng isang bagay, dahil mahal kita. Kung hindi kita tinuran nito, patuloy ka pang gagawa ng mga maling desisyon - at maaaring magkakautang ka ng $100,000."

Natutuhan kong kahit na pinagtitiwalaan ko ang Panginoon na makagagawa ng mga imposibleng bagay, hindi ako makaaasa ng ang anghel ay biglaang magpapakita at tulungan ako sa mga nagawa kong maling desisyon.


Naririto ang Pinakamabuting Ginawa ng Dios:
Maayos niya Hindi Lamang ang Mahirap na Sitwasyon
Kundi ang Iyong Problema sa Kasalanan.


Kailan lamang, ang aming gawain ay nakatanggap ng makawasak pusong sulat mula sa isang bilango. Sinulat niya:

"Pastor Dave, ako ay isang makalamang tao, at kaya ako ay nabilanggo ay dahil sa aking pagkagumon dito. Alam kong hindi ako isinilang na ganito, nguni't ganito ang nangyari sa akin. Ako ay nagasawa ng tatlong ulit na at mayroon akong apat na anak.

"Ang totoo ay, nais ko ang anomang bagay na patungkol sa kalaswaan at kalabisan sa kamunduhang bagay. Kung maari ninyong isipin iyon, maaring nasubukan ko na iyon. Nais kong huminto na, nguni't hindi ako humihinto. Ako ay huminto sa paninigalyo - walang problema yoon. Nakalayo rin ako ng pakaunti-unti sa mga kalaswaang panoorin. Ako ay totoong naniniwala sa kapangyarihan ng Dios para pagalingin ako. Ako ay nagmakaawa na at humiling ng tulong sa kanya. Nguni't parang hindi ako makakita ng pintuan para makatakas sa aking problema sa kalabisan at kamalian sa kamunduhang bagay.

"And nais ko na gawin ang kalooban ng Panginoon ay nasa akin noon pa man, nguni't ako ay patuloy na tinutulak ng aking kagustuhan sa tabi at bumabagsak na naman sa aking makalaman. Nagsinungaling ako sa Dios, nangangako na hindi na gagawing muli, ngunu't parati parin akong bumabalik doon.

"Ako ay nasaksaktan dahil alam kong ginagawa ko ang Panginoon na masaktan. Kapag ako ay pumuponta sa kapilla, nakararamdam ako na para may dalawang mukha. May mga tao ritong ako ay iginagalang dahil binibigyan ko sila na mabuting payo, nguni't hindi ko ito magawa sa sarili ko. Ako ay tumutugtug ng piano at umaawit sa kapilla, ngunit hindi ako nakararamdam na ako ay tama dahil hindi ako tama.

"Gusto ko nang mamatay at pumunta sa impeyerno kaysa mangulo sa isang inosenteng tao muli. Nguni't ayaw ko namang pumunta sa impeyerno. Nais kong maglingkod sa Dios, ang nais ko ang kanyang pagmamahal. Ako ay nagagapos dahil ayaw ko ang ginagawa ko, nguni't parang gusto ko rin ito. Hindi ko alam ang gagawin ko."

Ang sinabi ko sa taong ito: Huwag mong bitiwan ang pagasa mo. May magagawa ang Dios sa iyong masamang kaisipan. Nais ka niyang dalahin sa kagalingan.

Sa isang pagkakataon ako ay sumuko na sa isang baklang maaring pang magbago, dahil nakakita lamang ako ng napakaliit na pagpapagaling ng Dios dito. Ang ating simbahan ay minsang may bahay para sa mga bakla para tulungan sila, at totoong ito ay isang kaguluhan. Lahat ng ating mga gumon sa bawal na gamut at mangiinom na mga gawain ay napabuti, pero ako ay nakita ng kakaunting tagumpay sa gawaing tulungan ang mga bakla.

Hanggang ang Panginoon ay nag padala sa akin ng patotoo ng mga baklang nakawala sa gapos nila. Nakatanggap rin ako ng mga paguulat ng ibang taong nakawala sa gapos ng pinakamalubhang pagkahilig sa lamang kasalanan sa mundo. Sa ngayon, sinasabi ko sa bawat taong nasa kalaliman, buong pusong pagmamahal - kung nais mo ng kalayaan, maaring ibigay ito ng Dios, anoman ang pinagdadaanan mo. Maari niyang putulin ang bisyo mo ay palayain ka.

Nguni't dapat kang maniwala na walang anoman sa buhay mo na imposible sa Dios. Walang anomang hawak ng diablo na hindi niya kayang putulin.

Kaya't, mga minamahal na mga santo, panghawakan ninyo ang pananampalataya - maniwala sa Dios na totohanang mababago at mapapalitan ang buhay ninyo. Kung nakapagbigay nga siya sa kawawang balo, para sa sinaniban ng diablo na batang lalake, at sa anak na babae ni Jairo, maari rin siyang magbigay para sa inyo. Ang ating Dios ay maaring magayos ng kahit na ano.

---
Used with permission granted by World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, Texas 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
This data file is the sole property of World Challenge. It may not be altered or edited in any way. It may be reproduced only in its entirety for circulation as "freeware," without charge. All reproductions of this data file must contain the copyright notice [i.e., "Copyright © 2000 by World Challenge"]. This data file may not be used without the permission World Challenge for resale or the enhancement of any other product sold. This includes all of its content with the exception of a few brief quotations. Please give the following source credit: Copyright © 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

This material is solely for personal use and is not to be posted publicly on other web pages. The Lorain County Free-Net Chapel holds exclusive rights from World Challenge, Inc. to publicly post these messages on its web page. You are free to download, copy, print and distribute this material, so long as you do not post it on a different Internet site. You may, however, link this site to reference these messages.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Our webmaster welcomes your comments and suggestions.
This page was last updated May 5, 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series