Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Ang Alin Mang Patungkol Sa Dios ay Hindi Maaring Gayahin

(That Which Is Spiritual Cannot Be Duplicated)


Plain Text File + Related Bible Study + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
April 10, 2000

__________

Dito sa mga lansangan ng lungsod ng New York, maaari kang makabili ng Rolex na relo sa halagang labinlimang dolyares. Ang nagtitinda ay sumisigaw, "Kunin ninyo ang Rolex ninyo dito," at ipapakikita ang makinang na relos na may tatak na "Rolex" sa harap nito. Habang kinikilatis ninyong mabuti ang relo, lahat ay parang katulad ng isang Rolex. Nguni’t sa lahat ng mga taga New York na nakakaalam, ang mga relos na ito ay hindi totoong Rolexes. Ito ay mga mumurahing ginaya lamang sa orihenal.

Libo-libong mga bumibisita sa lungsod ng New York ay bumibili ng mga Rolexes mula sa mga nagtitinda sa mga daan at sinusoot nila pauwi sa kanila. Sa simula, sila ay masaya na ipakita and kanilang "mamahaling" relos. Nguni’t mabilis nilang natutuhang huwag ipaikilatis ito, dahil ito ay may timbang na ika-sampung bahagi lamang ng tunay na Rolex.

Makakatagpo rin kayo ng iba pang ginaya lamang na magagandang bagay sa lungsod ng New York. Halimbawa, sa Saks Fifth Avenue, makababayad kayo ng $1,000 para sa kasuootang yari ng orihenal na manggagawa — o kaya, maari kayong makabili ng ginayang halos katulad ng orihenal sa Orchard Street sa halagang $95. Ang ginayang mga kasuutang ito ay hindi yari sa katulad materyales, nguni’t hindi masasabi ito sa panlabas na anyo.

Mayroon ring ginayang mamahaling pitaka at bags, salamin sa mata at alahas. Sa totoo, marami sa diamanteng suot ng mga mayayamang tao na kilala sa lipunan ay ginaya rin. Ang mayayamang taga New York na ito ay natatakot na kapag sinuot nila ang kanilang diamante sa labas, maaring hablotin at nakawin ito. Kaya’t sa halip sila ay nagsusuot ng zircons, mumurahing ginaya mula sa tunay na bagay.

Parang mayroong panggagaya sa lahat ng bagay sa ngayon. Nguni’t mayroong isang bagay na hindi maaring gayahin, ito ay ang tunay pagiging makadios. Walang tunay na pagiging makadios ang maaring kagahin. Ang Panginoon ay nakakikilala sa gawa ng kanyang mga kamay — at hindi niya tatangapin ang ginawa lamang ng tao na panggagaya sa ano man sa kanyang makalangit na gawain.


Sa Alin Mang Henerasyon,
ang Kilusan ay Tumatayo Para Gayahin ang
Bagong Kasulatang Simbahan ng Mga Alagad


Madalas, ang isang Cristiano ay naniniwalang, "Para maging makadios, dapat tayong bumalik at gawin ang kaugalian at panuntunan sa nauna ng simbahan. Iyon lamang ang tanging paraan para totohanang maparangalan ang Dios at maaring makapag dala sa bagong Pagbaba ng Banal na Espiritu."

Ang mga taong ito ay nagpatupad ng lahat na alam nilang programa sa simbahang apostolica mula pa sa araw ng mga alagad. Sila ay naglagay ng nakakatanda, dekono, mga obispo sa katulad na pamamaraaan na ginawa ni Pablo, at ginaya rin nila ang kasuotan at kilos ng mga alagad. At naglagay sila ng "makalangit na kaayusan" ang alituntinin sa pagbinbinyag at pagtanggap ng komunyon na katulad ng naunang simbahan. Nguni’t kung ito ay lahat lamang ginaya, na walang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito ay patay na releheyon.

Nakalulungkot, ang tanging bunga lamang ng ganitong uri ng gawain ay ang nakakamamatay, gawa ng taong pagiging makadios. Bakit? Dahil imposible para sa tao nga gayahin kung ano ang totoong patungkol sa Dios. Ang Banal na Esiritu lamang ang makakagawa noon. Siya ay parating gumagawa ng mga bagong bagay sa kanyang mga tao. At hindi possible para sa atin na palaguin ang ganitong uri ng gawain.

Ito ang malaking pagkakamali ng makabagong releheyon. Akala natin na kung ibabahagi natin ang kaalaman ng banal na salita at hango sa bibliang mga alintutunin, magigi na silang makadios. Nagpapadala tayo ng mga bagong tanggap sa Panginoon sa paaralan ng Biblia o kaya seminaryo, kung saan pinupuno sila ng banal na kasulatan, kaugalian at pagaaral ng patungkol sa Dios. Tinuturuan na mangaral, magbinyag at mamahala. Pinupurma natin sila para maging tagapagturo patungkol sa Dios, pastor at mga misyonaryo. Nguni’t and katutuhanan ay mananatili — walang tao o samahan ang may kapangyarihan para maglikha ng pagiging makadios sa isang tao. Ang Banal ng Espiritu lamang ang makagagawa noon.

Ang simbahan ninyo ay maaring mayroong magagandang gawain para sa pagpupuri sa Dios, pagsasama para sa pananalangin, samahan na dumadalaw sa mga tahanan sa pagaaral ng Biblia. Nguni’t ang mga bagay na ito ay hindi makapaglilikha ng pagiging makadios. Sa katotohanan, maari kang maging tagapanalangin o may magandang patotoo para kay Cristo, totohanang binago ang iyong pagiisip at mga gawi, at hindi pa rin makadios. Hanggang ang Banal na Espiritu ang gagawa sa iyo, walang makatutulong na iba sa iyo.

Maraming mga pastor sa malapit ng mamatay na simbahan sa ngayon ang gumagawa rin ng pagkakamali. Sila ay naniniwala na kung makakuha lamang sila ng makadios na panunumbalik ng tao sa simbahan, ang Espiritu ng Dios ay babalik. Kaya’t sila ay parating nagaabang sa ano mang uri ng makadios na kilusan na maari na magbigay sa kanila ng buhay. Nguni’t natatagpuan nila ang sarili nila na nanggagaya lamang at walang tunay na pagpapahid ng langis.

Nakadalo na ako sa ganitong uri ng "ginayang" simbahan habang nagbabakasyon mga ilang taon ang nakakaraan. Ang pastor ay nakatayo sa pulpito sinubukang gayahin ang lakas at kasiyahan na naranasan niya sa isang lubhang kilalang "revival". Nguni’t ang buong gawain ay patay. Natapos siyang walang iba kungdi mahigit pa sa pangagaya — mumurahing pangungupya mula sa orehenal. At ito ay hindi naari.

Ang mga simbahan sa ngayon ay nahahati mula sa maraming uri na gusto nilang subukang pangagaya. Ang kawawang kongregasyon ay nalilito at namamatay ang pagiging makadios, dahil hindi sila nabibigyan ng purong salita ng Dios. Sinasabi ko sa inyo, anoman ang tunay na pagiging makadios — anoman ang tunay na sa Dios — ay hindi maaring gayahin.


Ang Pagiging Makadios na Nilikha ng
Banal na Espiritu ay Isang Malalim,
at Hindi Nakikitang Gawain sa Puso.


Napakaliit sa ginagawa ng Espiritu ng Dios sa atin ay maaring makita. Kaya’t ito ang dahilan ang tunay na makadios na mga tao ay madalang na tumingin sa panlabas na ebedensiya ng gawa niya. Sinabi ni Pablo, "Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita: sapagka’t ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan; datapuwa’t ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan" (2 Mga Taga Corinto 4-18).

Sa kontekstong ito ng maikling saknong mula sa biblia, nangungusap si Pablo ng patungkol sa paghihirap at pagtitiis. Sinasabi niya, wika nga, "Walang nakakaalam sa lahat ng mga bagay na hinaharap natin, maliban sa Banal na Espiritu. At dito kung saan ang tunay pagiging makadios ay naipapakita- sa malubhang pagtitiis at pagdudurasa."

Nguni’t hindi lahat ng nagdudurasa ay nagiging makadios. Maraming Cristiano ang nakakayanan ang malalim na paghihirap ay natatapos na may pait ay matigas na puso, galit sa Dios at sa mundo. Sila ay naniniwalang ang Panginoon ay umayaw na sa kanila, at sinisisi nila ang Dios sa pagpayag na ibigay sila sa matalim na kuko ni Satanas.

Nguni’t yoong nagpapailalim sa landas ng Espiritu ng Dios — na hinaharap nila ng paghihirap nilang nagtitiwala sa Panginoon na may ginagawang bagay sa buhay nila — ay lumalabas mula sa malubhang pagsubok na ito na may malakas na pananampalataya. At sila ay nagpapatotoo na ang Espiritu ay nagturo sa kanila mahigit pa sa panahon ng paghihirap kaysa kung sila ay nasa mabuting kalagayan sa buhay.

Makapagpapatotoo ako para dito sa aking sariling buhay. Sa lahat ng aking mga taong ako ay lumalakad na kasama ang Panginoon, hindi ko madalas na makita ang pagdagdag ng aking pagiging makadios sa panahon na ako ay nasa mabuting kalagayan. Sa halip, ang ano mang pagdagdag ay kadalasang nangyayari habang ako ay nagbabata sa mahihirap na lugar, mga hinanging, pagsubok — lahat ng mga ito ay pinayagan ng Banal na Espiritu.

Alam kung ganoon rin ay totoo sa karamihang totoong makadios na mga tao na nalalaman ko sa pagdaan ng taon. Ang kanilang pagiging katulad ni Cristo ay bunga habang sila ay nagdaranas ng mainit na pagsubok sa buhay. Dito kung saan nila lalong nakikilaa ang kanilang Panginoon.

Sa isang punto sa paglakad ni Pablo sa pananampalataya, sinabi niya, "Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa’t bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin" (Mga Gawa 20:23). Totoo, sa buong buhay ni Pablo, ang kaniyang mga kapighatian ay hindi natatapos. Ang mga ito ay patuloy na dumarating, isa pagkatapos ng isa.

Magtataka kayo, "Paano nangyari ito? Ang Dios na pinaglilikuran natin ay makapangyarihan at mapagtagumpay. Sabihin lamang niya ang isang salita, at lahat ng ating kapighatian at paghihirap ay maaari ng matapos sa isang saglit lamang. Maari niyang maging katuparan para sa atin na sumakay sa ating buhay na mapagtagumpay, na walang kaguluhan na ano pa man. Kaya’t, bakit ang ating mapagmahal, mapagkalingang Dios ay pumapayag na magdusa ang mga tao niya ng ganoon?"

Sumagot sa Pablo, "Sapagka’t ang aming mga kapighatian, na sa isang sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo’t lalong bigat ng kaluwalhatian walang hanggan; (Mga Taga Corinto 4:17). Sangayon kay Pablo, ang ating kapighatian at paghihirap ay nagbubunga ng walang hanggang halaga sa atin. Ang sinasabi niya,sa makatuwid, "Ang paghihirap na nararanasan natin sa mundong ito ay maaring hangaang tayo ay nabubuhay. Nguni’t ito ay ilang sandali lamang kung ihahalintulad natin sa walang hanggan. At sa ngayon, habang binabata natin ang kapighatian, ang Dios ay naglilikha sa atin ng pagmamalas ng kaluwalhatin niya na mananatili kailanman.

Katulad ng karamihang Cristiano, naniniwala akong si Pablo ay isang malahiganteng makadios. Mayroon siyang magagandang pagpapamalas ni Cristo, isang napakalakas na pananampalataya, at masaganang kaalaman sa patuntkol sa Dios. Kaya’t, paaano niya nakuha ang lahat ng mga ito? Saan siya nakakuha ng gaanoong bukal na kaluwalhatian ni Cristo? Lahat ng ito nangyari sa kanya sa pamamagitan ng napakaraming kapighatian — paghihirap na patong-patong.

Panahon pagkatapos ng panahon, si Pablo ay talunan at nagupo, binato ng mga galit na karamihan, ninakawan ng mga magnanakaw, pinabilanggo. Tatlong beses na nanatiling nakahinto ang Dios habang si Pablo ay nasa lumubog na barko ay tumilapon sa nagngangalit na dagat. Siya ay nagdanas ng kagutuman, gininaw, kawalan ng kasuotan. At siya ay sinaktan at pinanlumo ng diablo mismo. Isinulat niya, "Sapagka’t nangagnasa kaming pumariyan sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli; at hinadlangan kami ni Satanas" (1 Mga Taga Tesalonica 2:18).

Ang listahan ng paghihirap ni Pablo ay patuloy. At parang sa tunog ay hindi mula sa biblia, mali, at parang malupit ang Dios. Nguni’t, sa totoo, kung hindi nagdusa si Pablo sa ganitong mga paraan, wala dapat tayong Bagong Tipan na nasa atin sa ngayon. Wala sanang mga sulat mula sa biblia para sa atin. Bakit? Si Pablo ay maaaring ibang iba ang pagkatao.

Mayroon akong nabasang nakakagulat ng pananalita ng isang tagapagturo ng kasaganaan "prosperity preacher". Sabi niya, "Ang alagad na si Pablo ay hindi dapat naghirap ng ganoon. Kung nagkaroon siya ng makadios na kaalaman na tulad sa ngayon, nagkaroon sana siya ng kapanaluhan sa kanyang kaaway."

Hindi — kailanman. Sinagot ni David ang ganitong panlilinlang ng makabukas isip na katotohanan: "Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako;nguni’t ngayo’y tinutupad ko ang iyong salita….. Mabuti sa akin na ako’y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo" (Mga Awit 119:67,71).

Naunawaan ni Pablo na sa lahat ng bagay siya ay nagbata, ang Banal na Espiritu ay sinisubakan siya mga bagay na hindi niya maaring matotohan sa iba pang paraan. Sinulat niya, "Ngayo’y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia…. Para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios" (Mga Taga Colosas 1:24-25).

Ang sinasabi ng alagad dito, "Nagbibigy ang Dios ng para sa akin mula sa pagsubok na ito. Ipinadarama niya sa akin ang katotohanan na nakatago lamang sa buong mga panahon. At ang katotohang ito ay si Cristo ay nasa akin, ang pagasa ng kaluwalhatian. Ang kapangyarihan niya ay gumagalaw na may makadios na kahiwagaan sa iyo (tingnan ang versikulo 29).


Ang Katuruan ni Pablo ay Hindi Panggagaya
o Kinopya Mula sa Kaninomang Kaalaman.


Noong magpasya si Pablo na pumaroon sa Jerusalem, ito ay hindi dahil siya ay nakarinig ng panibagong pagkilos ng Dios doon. Hindi rin siya yaong nanlulupaypay na tagapagturo na naghahanap ng isang tao para magbahagi ng Dios sa kanya. Hindi — sinabi niya ng maliwanag, "Umahon akong muli sa…. Sa Jerusalem…dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evanglio na aking ipinangangaral"(Mga Taga Galacia 2). Pumaroon si Pablo sa Jerusalem para ibahagi ang kahiwagaan ng nais ng Dios para sa mga tao niya.

Ang makadios na taong ito ay mayroong sariling buo, makalangit na pahayag ni Cristo. Hindi niya natutuhan ang katuruan na ipinangangaral niya mula sa pagaaral ng mga aklat at mga salaysay ng tao. Hindi rin siya isang pilosopo na nananaginip ng makadios na katotohanan, at nagiisip, "Balang araw ay mga gawa ko ay mababasa at ituturo ng mga susunod na generasyon."

Hayaan kong sabihin ko sa inyo kung paano at saan nakuha ni Pablo ang kanyang mga nasulat. Isinulat niya ito mula sa madilim, malamig na selda. Isinulat niya ito habang pinupunasan niya ang dugo sa likod niya pagkatapos na siya ay parusahan. Isinulat niya ito pagkatapos na siya ay gumapang mula sa dagat, na nakaligtas muli sa isang paglubog ng barko.

Alam ni Pablo na ang katotohanan at pahayag na itinutoru niya ay nagmula sa labanan ng pananampalataya. At siya ay nagsaya sa kanyang mga paghihirap alang alang sa mga katuruan. Sinabi niya, "Ngayon mangapagtuturo na ako ng may buong kapangyarihan sa bawat mandaragat na nagdanas rin ng pagkasira ng barko, sa bawa’t bilango na nakulong na walang ng pagasa, sa lahat na halos mayroon ng anyong kamatayan sa mga mukha. Ginawa ako ng Dios na sinubukang veterano, para makapagsalita ako ng katotohanan sa lahat na mayroong tainga para makinig."

Nais ko kayong tanungin: kanino kayo bumabaling sa panahon ng kalungkutan at kapighatian? Sigurado hindi kayo tumutungo sa isang hindi pa nasubukan, na nangungusap lamang ng patungkol sa Dios mula sa natutuhan sa pagaaral at madaling mga karanasan. Hindi — kayo ay tumutungo sa isang santo na nagbata ng malubhang kahirapan at napatunayan ang Dios ay tapat sa lahat ng mga iyon.

Sinasabi ni Pablo sa mga santong ito, "Datapuwa’t s lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri naming ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Dios, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis; Sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pagaayuno; Waring hindi mga kilala, gayon ma’y mga kilalang mabuti; tulad sa nangaghihingalo, at narito, kami ay nangabubuhay; gaya ng mga pinarurusahan, at hindi pinapatay; Tulad sa nangalulungkot, gayon ma’y laging nangagagalak; tulad sa mga dukha, gayon ma’y nangagpapayaman sa marami; gaya ng walang anomang pagaari, gayon ma’y mayroon ng lahat ng mga bagay" (2 Mga Taga Corinto 6:4-5, 9-10).

Hindi kayo ibinibigay ng Dios sa mga kuko ni Satanas. Hindi — hinayaan niya ang inyong mga pagsubok dahil ang Banal na Espiritu ay gumagawa ng hindi nakikitang mga bagay sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Dios ay nagkakahugis sa inyo, sa lahat ng walang hanggan.


Matatagpuan Natin ang Tunay na Pagiging Makadios
Hindi sa Pagbabago ng Ating Mga Kalagayan, Nguni’t sa Pananatili sa Kalagitnaan ng
Ating Pangkasalukuyang Kalagayan.


Hindi ninyo makukuha ang tunay na pagiging makadios mula sa isang tao o isang bagay. Kung nais ninyong malasahan ang kaluwalhatian ng Dios, ito ay darating sa inyo mula sa kung nasaan kayo — sa inyong pangkasalukyang kalagayan, mabuti o hindi mabuting kalagayan. Hindi papalitan ng Dios ang inyong kalagayan hanggat hindi pa niya nagagawa ang makalangit niyang hangarin para sa iyo.

Naniniwala akong ang isa sa pinakamabuting lihim ni Pablo bilang makadios ay ang kanyang pagiging handang tanggapan anomang kalagayan na naroroon siya na walang pagrereklamo. Isinulat niya, "Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka’t aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan." (Mga Taga Filipos 4:11). "Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana; sa bawa’t bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan" (versikulo 12).

Sa Greigo ang salitang "kontento" dito ay may kahulugang "hayaang walang bantay". Ang sinasabi ni Pablo, "Hindi ko sinubukang sangalangan ang aking sarili sa hindi magagandang kalagayan. Hindi ako nagmamakaawa sa Dios para sa pagsaklolo niya mula sa mga ito. Sa kabaligtaran, yinayakap ko ito. Alam ko mula sa aking kasaysayan sa Panginoon na may ginagawa siyang bagay na may walang hanggang kabutihan sa akin."

Marami sa mga kapighatian na dinaranas natin sa buhay mula sa hindi natin pagiging palagay sa aking mga kalagayan. Kaya’t marami sa ating mga dalangin sa buhay ay puro puno ng pagmamakaawa sa Dios na palitan ang aking masakit na kalagayan: "Panginoon, alisin mo na ako. Marami na akong naranasan. Sabi mo hindi mo ako hahayaang magdusa ng higit pa sa kakayanan ko."

Nguni’t ang salitang "pagtitiis," na ginamit ni Pablo sa 1 Mga Taga Corinto 10:13, na ating kalagayan hindi magbabago. Ang punto ay para sa atin na makayanan sa ilalim na kalagayan. Bakit? Alam ng Dios na kapag pinalitan na niya ang ating kalagayan, masisira rin tayo. Hinayaan niya tayong magdusa dahil mahal niya tayo.

Naritito ang ilustrasyon. Isaalang-alang ninyo ang bilang ng mga naghihiwalay ng magasawa sa mga Cristiano. Ang isang pagbilang ay nagsaulat na ang bilang ng paghihiwalay sa mga Cristiano (evangelicals) ay may mas mataas na bilang kaysa sa sekular na mundo. Ako ay naniniwala na ang dahilan nito ay ang makataong "discontentment" o hindi kapalagayan ng isip. Habang ang kabiguan ay dumarami sa kanilang pagsasama, ang bawa’t isa ay nagtatayo ng harang. At kung ang isa sa magasawang ito ay hindi hahanap ng awa at kapalagayan mula sa mga pagsubok, ang kanilang pagsasama ay mawawalan ng pagasang mapabuti pa.

Maraming mga Cristiano ang nangangatuwiran, "Hindi ko na kayang gampanan pa ito. Natitiyak kong mayroong isang tao sa kung saan na mauunawaan ako, magpapakita ng habag sa akin, at mamahalin ako bilang ako ay ako. Ayaw ba ng Dios iyon para sa akin?" Sinasabi ko sa inyo, ang mga kaisipang iyon ay nagmumula sa kaaway. Ito ay ay panluluko ni Satanas para paniwalain kang ang iyong pagsasama ay wala na.

Mahal kong asawang babae, naniniwala ka bang mas mabuti ka kung hiwalay ka sa asawa mo? Hinahayaan mo bang isipin ang Dios ay mayroong iba para sa iyo, isang mas mapagalala at bibigyan ang pinakamalalim mong pangangailangan?

Mga asawang lalaki, naniniwa ba kayong ang kalagayan ninyo sa bahay ay wala ng pagasa? Ang lahat bang pagtatalo at pagaaway ay magpapasya sa iyo para ikaw ay umalis? Sinasabi mo ba sa iyong sarili, "Marami na ako. Kahit na ano ay mas mabuti kaysa dito"?

Sinasabi ko sa bawa’t kasal na tao binabasa ko — hindi kayo tunay na magiging makadios kung magbabalot kayo at aalis. Hinayaan ng Dios ang inyong pagsubok para sa isang dahilan. Hindi niya pinalitan ang inyong kalagayan dahil nais ka niyang baguhin.

Ang ating bahagi sa bawa’t pagsubok ay ang pagtiwalaan ang Dios sa lahat ng kapangyarihan at pangangailangan para matagpuan ang kapalagayan sa gitna ng pagtitiis. Unawain nawa ninyo ako — ang pagiging "content" o palagay sa ating mga pagsubok ay hindi nangangahulugang ikinatutuwa natin ito. Ito ay may kahulugan lamang na hindi na natin hinahadlangang at ating sarili mula dito. Tayo ay palagay na manatili at batahin anoman ang ibigay sa atin, dahil alam nating ang Panginoon ay hinuhigis tayo sa kanyang anak.

Ang iyong kalagayan sa ngayon ay maaring maging impeyerno sa lupa, uubusin ang iyong mga luha. Nguni’t kung mananatili kang tapat dito — kung igagalang mo ang salita ng Dios, maniwala ka sa kanya sa pagtitiis — babaguhin ka niya para maging isang makadios na tao.

Hindi pa katagalan, may isang tao ang nagsabi akin na isa Amerikanong pinakamatalinong datihang manlalaro ng football na sikat ang tumanggap kay Cristo. Hindi ko ito mapaniwalaan, dahil narinig ko ang taong ito ay malapit ng makipaghiwalay sa asawa niya. Siya ay hiwalay sa asawa niya dahil sa kanyang hindi mabuting pamumuhay at pagkahilig sa mga babae. Naisip ko, "Ang taong ito ay maaring maging tulad ng napakaraming binago "converted" na mga manlalaro. Magkakaroon ng pera mula sa pagbibigay ng patotoo, nguni’t patuloy na mamumuhay na may dalawang pamumuhay."

At pagkatapos lamang noon, isa sa mga kaibigan ko ang nagsabi sa akin na ang manlalaro na ito ay hindi nagbibigay ng anomang patotoo. Sa halip, siya ay humingi ng pagpapayo mula sa Cristianong tagapagpayo. Nais niya ang kanilang pagsasama ay manumbalik, at niligawan niyang muli ang kanyang asawa at binibigyan ng pagmamahal. Sinabi niya, "Wala akong maaring ituro hanggang hindi ko napapatunayang si Jesus ay totoo sa akin. At kung totoo ang kaniyang pagsama akin, gagawa ang kanyang kapangyarihan para mapanumbalik ng aming pagsasama."

Ito ay nagpaniwala akin ng pagkaligtas ng taong ito. Ang Banal na Espiritu ay nagpakita sa kanya kung ano ang mas may halaga. Siya ay isang sikat na manlalaro at maaring magkaroon ng anomang bagay na naisin niya kailanman. Nguni’t sa halip, nais niya ang buhay niyang manumbalik, mga suliranin sa pagaasawa at lahat na.


Ang Pangkasalukuyang Henerasyon ay Walang Alam
Patungkol sa Salitang Pagtitiis.Ang magtitis ay may kahulugang "ang magpatuloy kahit na sa mga kahirapan" ang magtiis na may pagpapasinsiya na hindi sumusuko." Sa madaling sabi, may kahulugang ang manatili. Nguni’t ang salitang ito ay may kahulugang napakaliit sa pangkasalukuyang henerasyon. Maraming Amerikano sa ngayon ay nagsisiaway — kasama na ang mga Cristiano. Sila ay umaayaw sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga pamilya at sa kanilang Dios.

Tinalakay ni Pedro ang usaping ito sa pagsasabing, "Sapagka’t ito’y kalugodlugod, kung dahil sa budhing ukol sa Dios ay magtitis ang sinoman ng mga kalumbayan, na magbata ng dimatuwid"(1 Pedro 2:19). At idinagdag niya, "Sapagka’t anong kapurihan nga, kung kayo’y nangagkakasala, at kayo’y tinatampal ay inyong tangapin na may pattitis? Nguni’t kung kayo’y gumagawa ng mabuti, ay kayo’y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito’y kalugodlugod sa Dios" (1Pedro 2:20).

"Sapagka’t sa ganitong bagay kaniya’y tinawag: sapagka’t si Cristo man ay nagbata dahil sa niyo, na kayo’y iniwanan ng halimbawa, upang kayo’y mangagsisunod sa mga hakbang niya: Na siya’y hindi nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig: Na, nang siya’y alipustain, ay hindi gumanti ng pangalipusta; nang siya’y magbaata, ay hindi nagbala; kundi ipinakatiwala ang kaniyang sarili doon sa humahatol ng matuwid: (1Pedro 2:21-23).

"Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabubuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo" (versikulo 24).

Katulad rin, ang alagad na Pablo ay nagutos, "Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus" (11 Kay Timoteo 2:3). "Datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas" (Mateo 24:13). Tinatanong kita — ano ang inyong kahirapan? Ang iyong bang pagsasama ay nasa kagulohan? Ang iyong bang hanapbuhay ay nasa krisis? Mayroon ka kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong mga kaanak, ang inyong tinitirahan, o kaibigan na nagtaksil sa iyo?

Dati kong iniisip ang mga kabataan hindi nakakaharap ng maraming paghihirap. Kung nakaririnig ako ng kabataang mga lalaki na nangungusap patungkol ng pagsubok, iniisip kong, "Ano ang kanilang mga nairereklamo? Mayroon pa silang mga buhok, mga ngipin, maliwanag ang mga mata. Hindi sila gumigising sa umaga na may mga sakit ang mga buto, na hindi makabangon. Sila ay mabuting mabuti, at ni hindi nila alam iyon."

Maaring ang mga kabataang ito ay hindi nagdusa na katulad ng pagdurusa ng mga matatanda. Nguni’t sila ay naghihirap na mas matindi sa kanilang mga pamamaraan. Nakakita ako ng malubhang pagdurusa sa mga taong nasa kanilang edad tatlumpo. Marami ang nagbabata ng pait ng damdamin na lubhang kakulangan, walang halaga, walang nagawa. Ang iba ay hindi na alam kung ano ang gagawin pa sa buhay nila. Sila ay malungkot, matatakutin, walang direkyon — sa kanilang pait ay patuloy lamang.

Pakinggan ninyo akong mabuti, mga minamahal — ganoon ang buhay. Ito ay patuloy na magiging mahirap sa bawa’t isa sa atin, patungo sa ating tahanan sa kamay ni Cristo. Ang tanging bagay na mapapalitan sa atin habang tayo ay tumatanda ay magkakaroon tayo ng bagong mga pagsubok. Ang ating mga paghihirap ay hindi na ang patungkol sa kalungkotan o kakulangan, nguni’t ang sakit sa pangangatawan, ulcers, kawalan ng gamit ang katawan. At haharapin natin ang sakit at ganoon rin ang tuwa na itaguyod ang ating mga anak at mga apo.

Nguni’t dapat nating panatilihin ang ating pagasa. Nakita ninyo, ganoon rin ang paghihirap ni Pablo ay hindi huminto, ganoon rin ang pagpapahayag, ang paglago, ang malalim na pananampalataya, ang kapalagayan ng isip. Sinabi niya, "Kung ako ay magiging makadios na tao — kung nais ko talagang bigyan ng kasiyahan ang Panginoon ko — kung ganoon hindi ko maari labanan ang kalagayan ko. Ako ay magpapatuloy at hindi aayaw. Wala sa mundong ito ang makapagbibigay sa akin ng maibibigay ng Espiritu ng Dios araw-raw sa aking pagsubok. Ginagawa niya akong makadios na tao."

Ang buhay ni Pablo "huminga" na kasama ang Espiritu ni Cristo. At kaya’t ganoon rin sa bawa’t makadios na tao. Ang Banal na Espiritu ay nagbubuhos sa kaibuturan ng pagkatao ng mga lingkod niya ng makalangit na hininga ng Dios. Ang taong ay hindi talunan; hindi siya nagrerelakmo sa kung ano man ang dinadala niya. Maaring siya ay nagdaranas ng pagsubok sa buhay niya, nguni’t siya ay nanatiling nakangiti — dahil alam niyang may ginagawa ang Dios sa kanya, nagpapahayag ng makalangit na kaluwalhatian.

Mga minamahal na mga santo, nagdurusa kayo sa maling pamamaraan, ibaling pa ninyo ang inyong kabilang pisngi at hayaang dumating ang nangaabuso. Maari kayong magkaroon ng kapalagayan ng loob sa ano mang kalagayan, dahil mayroon kayong mga pangako ni Jesus: "Siya na nagbata hanggang sa huli ay maliligtas."


---
Used with permission granted by World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

This material is solely for personal use and is not to be posted publicly on other web pages. The Lorain County Free-Net Chapel holds exclusive rights from World Challenge, Inc. to publicly post these messages on its web page. You are free to download, copy, print and distribute this material, so long as you do not post it on a different Internet site. You may, however, link this site to reference these messages.


Plain Text File + Related Bible Study + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

This data file is the sole property of World Challenge. It may not be altered or edited in any way. It may be reproduced only in its entirety for circulation as "freeware," without charge. All reproductions of this data file must contain the copyright notice [i.e., "Copyright © 2001 by World Challenge"]. This data file may not be used without the permission World Challenge for resale or the enhancement of any other product sold. This includes all of its content with the exception of a few brief quotations. Please give the following source credit: Copyright © 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.
®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2001 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Our webmaster welcomes your comments and suggestions.
This page was last updated February 12, 2001.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series