Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Napamamahalaan ng Salita ng Dios

(Governed by the Word of God)


Plain Text File + Related Bible Study + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
May 1, 2000

__________

"Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat; at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan" (Isaias 9).

Nangungusap si Isaias dito bilang tagapagligtas – ang kamanghamanghang hari ng kapayapaan na darating para maghari sa kaharian. Ang kahariang ito ay magiging ang mga taong buong nakasuko sa kataastaasang kapangyarihan ng hari. At ang hari mismo ang magbibigay ng pagmamahal pagpapayo sa kaniyang pinaghaharian, sasamahan at pangungunahan ang kanilang mga buhay.

Siyempre, ang haring sinasabi dito ni Isaias ay si Cristo. Ang kaharian ni Jesus ay dumating na nga, nakikita sa mga puso ng tao. Ang ang pamamahala sa lahat ng nilalang ay nakaatang sa kaniyang kamangha-manghang tagapagligtas na mga balikat.

Idinagdag pa ni Isaias, "Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas, sa luklukan ni David, at sa kaniyang kaharian, upang itatag, at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailan man. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo (v 7). Mula ngayon hanggang sa dulo ng panahon, si Jesus ay siyang mamumuno ka kanyang kaharian na may makalangit na kaayusan.
Ngayon, kung si Cristo ang naghahari ng may pinakamataas na kapangyarihan sa kanyang kaharian, at tayo ang kanyang mga pinamumunuan, kung ganoon ang ating mga buhay ay dapat na napapamahalaan niya. Ano ang ibig nitong sabihin, mismo, para sa atin na pamahalaan ni Jesus?

Sangayon sa diksionaryo, ang pamahalaan ay may kahulugang "samahan, ituro ang gagawin, pamunuan ang mga kilos at gawi ng mga nakapailalim sa kapangyarihan." Sa madaling sabi, si Jesus ay dapat payagang pamahalaan ang bawat kilos at gawi. Dapat niyang samahan at ituro ang ating gagawin sa pang-araw araw na buhay, kasama na ang ating iniisip, salita at gawa.

Si Jesus rin ay naghahari sa mga bansa ng mundo. Ang sabi ng Biblia sa atin,"Siya’y nagpupuno ng kaniyang kapangyarihan magpakailan man; papansinin ng kaniyang mga mata ang mga bansa; huwag mangagpakabunyi ang mga manghihimagsik"(Mga Awit 66:7).

Huwag kayong malinlang – ang ating bansa ay hindi pinamumunuan ng Republicans, Democrats o kaya ay anomang makataong kapangyarihan. Hindi ito kontrolado ng Wall Street o malalaking negosyo. Walang kapangyarihan, sa lupa man o sa langit, ang namamahala sa Amerika o sa kahit aling mang bansa. Ang Dios lamang ang nagkokontrol. Siya ay nakaupo bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, naghahari sa lahat ng mga nilikha niya mula sa kanyang luklukan sa langit.

Ako ay natatawa kapag nakakarinig ako nag isang politico ay nagyayabang patungkol sa kapangyarihan ng ating bansa – kung paano natin napabagsak ang Iron Curtain o Malabakal na Tabing, kung paano nating natalo ang komunismo, kung gaano natin pinatatatag ang ating mga sarili na bilang pinakamakapangrihang bansa sa mundo. Wala tayong ginawa sa ganitong uri. Lahat ng bansa, hari, diktador at mga pinunu ng mundo ay isa lamang maliit na alabok sa mata ng Dios. Ang ating Panginoon ang namumuno sa lahat nila, pinababagsak ang isang may kapangyarihan para itaas ang iba.

"Narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, iaari ng parang munting alabok sa timbangan; narito, kaniyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay"(Isaias 40:15-17).

Pansinin ninyo dito na ang Dios ay gumagamit ng larawan ng isang timbangan. Nakaupo siya sa isang bahagi ng timbangan, habang sa isang bahagi inilalagay ang mga bansa mula sa mga kasaysayan. Ang sinasabi niya, "Sige – subukan ninyong sukatin ang kapangyarihan laban sa kapangyarihan ng mundo. Kuhanin ninyo lahat ang mga sandata laban sa sangkatauhan, lahat ng sandata at armas ng sangkatauhan lahat ng sundalong panlupa at pandagat ng mga bansa, at ilagay sa isang timbangan. Sa tabi ko, ang mga ito ay para lamang tumpok na alabok."
"Hinubdan ng Panginoon ang kaniyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat na bansa; at makikita ng lahat na wakas na lupa ang pagliligtas ng ating Dios" (Isaias 52:10).

Kamakailan, ang mga namumunong komunistang Intsik ay nagpapakulong ng libo-libong meyembro ng releheyong culto na may tawag ng Falun Gong. Sa ganitong pangyayari, ang mga opisyal na Intsik ay nagpakulong rin ng nabibilang ng mga Cristiano, napagkamalan silang mga culto dahil sa mga gawi nila at pagpupuri. Nang ang hinaing ay nagumpisa sa ganitong hindi tama at walang batas na gawain, nagbingibingihan ang mga namumunong Intsik.
Ang Dios ay may balita sa mga namamahalang Intsik. Sa palagay nila ay malalagpasan nila si Jesus at makokontrol nila ang kaharian – nguni’t nakikita ng Dios ang bansa nila na para lamang alabok, at maari niyang pasabugin ang kurtinang kawayan sa napakadaling paraan.

Naniniwala akong hindi magtatagal at ang komunistang pamamahala ng Intsik ay magiging kasaysayan na lamang. Wawasakin ng Dios ang mga pintuan ng selda, paaalisin ang mga nasa kapangyarihan, at itatayo ang kaharian niya mula sa dulo ng bansa hanggang sa iba. Milyon-milyong makadios na mga Intsik na mananampalataya ay makasisigaw ng may kalayaan, "Ang ating Dios ay maghahari!".

Siyempre, dapat tayong manalangin ng malubha para sa ating mga naaping mga kapatid sa China. Nguni’t dapat rin tayong maging tiwala na ang Dios ay siya pa ring nagkokontrol sa lahat ng mga bansa..


Huwag Ninyong Isipin Kahit sa Isang
Minuto na si Satanas ang Naghahari Dito
o Kahit Alin Mang Bansa.


Sa buong Amerika sa ngayon, nakakakita tayo ng napakasamang pagbagsak ng moralidad, ang pagdami ng kulto, malubhang pagbabago sa pagtatalik, nagngangalit "sa mukha mo" ang reliheyong walang Dios. Ang ibang Cristiano ay natatakot na ang kampon ng impeyerno ay dahan-dahang humahalili na sa bansa, nagtatayo ng kaharian ni Satanas na kadiliman.

Hindi tayo dapat na magalaala. Tiniyak ni Isaias sa atin, "Binali ng Panginoon ang tungkod ng masama, ang centro ng mga pinuno…..Ano’t nahulog ka mula sa langit, O tala sa umaga, anak ng umaga! Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa!…Gayon ma’y mabababa ka sa Sheol,, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Silang nangakakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo, kanilang mamasdan ka, na mangagsasabi, Ito baga ang lalake na nagpayanig ng lupa, na nangpauga ng mga kaharian" (Isaias 14:5,12,15-16).

Si Satanas ay maaring nagkakaroon ng araw sa ngayon – nililiglig ang bansa ng pagbuhos ng kasamaan, pinahihina ang karamihan ng immoralidad at hilig ng laman. Nguni’t lahat ng mga iyon ay mababago sa isang sandali lamang, sang-ayon sa panahon ng Dios. Kahit na sa ngayon, ang diablo at lahat niyang demonyo ay nasa ilalim ng daliri ng Dios. Ang kapangyarihan nila ay may hanganan, pinapayagan lamang hanggang sa kaya nilang marating. At sa wakas, ang kanila ay kaharian lamang ng alabok.

Nagdeklara si Ezechias, "Oh Panginoon ng mga hukbo, na Dios ng Israel, na nakaupo sa mga kerubin, ikaw ang Dios, ikaw lamang, sa lahat ng kaharian sa lupa; ikaw ang gumawa ng langit at lupa"(Isaias 37:16).

Nguni’t si Satanas ay kumikilos na labis sa panahon para hikayatin tayo na namamahala siya sa ibabaw ng kaharian sa mundo. Sinubukan rin ito kay Jesus. Nang tuksuhin si Cristo, dilala siya sa mataas na bondok kung saan "ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwaltihan nila; At ( si Satanas) ay nagsabi sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.

Ang pangitaing ito ay maaring isang uri ng pagpapakita na ginawa-gawa lamang ni Satanas. Batid natin na walang makakikita ng buong kaharian mula ituktuk ng bondok, lalo na nga at lahat ng kaharian ng mundo. Ang karanasan ay hindi nagbigay ng pagaalala kay Jesus kahit na ano. Siya ay Dios sa laman, naroon sa simula pa ng paglalang – kaya’t alam niya na hindi si Satanas ang namamahala. Kaya’t ang mundo ay hindi para ibigay sa diablo. Ito ay kasinungalingan, pandarayang kaisipan.

Batid ni Jesus na si Satanas ay mamahala lamang sa pagpayag ng makapangyarihang Dios. At alam ni Cristo ang katapusan ng plano ng Ama. Kung kailan ang Dios ay matapos na sa diablo, ipapadala niya ang kanyang arkanghel na si Michael para gawin siyang bilanggo. At pagkatapos ang Panginoon mismo ang magtatapon kay Satanas sa impeyerno, kasama ng lahat na mga demonyo at mga kampon niya, at tatakpan ay daanan pang walang hanggan.
Mga minamahal, ang ating Dios ay hindi man nagaalala patungkol kay Satanas. Hindi siya nababagabag sa nakikitang pagsalakay sa ating bansa. Sa isang salita lamang mula sa mga labi ng Panginoon, si Satanas ay mawawala na kailanman, paparusahan ng panghabang panahon. Kaya’t tayo ay hindi dapat matakot sa diablo.


Walang Ibang Kaharian na Ang Dios ay Naghahari
na may Kataasan at Kapangyarihan na Katulad sa Kanyang Sariling
Kaharian dito sa Naitatag Niya sa Puso ng Kanyang mga Tao.


Sinabi ni Jesus, Ni sasabihin man nila, Naririto! O Naririyan! Sapagka’t narito, ang kaharian ng Dios ay nasa loob ninyo" (Lucas 17:21). At ito ay nasa loob ng kaharian ito – sa tibok ng ating mga puso – na si Cristo ay naghahari may kataasan sa ibabaw ng kanyang tao, sinasamahan tayo, pinagagaling tayo, pinamamahalaan ang ating mga kilos at paguugali.

"Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas" (Isaias 9:7). Napansin ko sa bandang una na ang tinutukoy sa versikulo ay si Jesus na may walang hanggang pamamahala kailan pa man. Nguni’t mayroon rin itong ibang mahalagang kahulogan: Dapat tayo at parating magdagdag ng ating pagsasakop sa ating haring namamahala.

Maari ba ninyong tapatan na sabihin na araw araw ang pamamahala ni Jesus ay nagdagdag? Dinadala ba ninyo ang inyong paguugali lalo na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan? O itinatanggi ninyo ang pamamahala niya kapag ito ay may hindi pagkakasundo sa inyong laman?

Tingnan natin sa ngayon kung papaano ang Dios ay mamahala sa kaharian niya. Maari kayong magtaka – kung si Jesus ay nasa langit, na namamahala na may lahat ng kapangyarihan na nasa kanang kamay ng ama, paano niya nagagampanan ang pamamahala niya dito sa lupa?

Natagpuan natin ang sagot sa aklat na na Mga Hebreo. Ang nagakda ay nagsasabi sa atin na sa Lumang Tipan, nangusap ang Dios sa kanyang tao sa pamamagitan ng mga propeta. Nguni’t sa ngayon ang ninais ng Panginoon na mangusap sa pamamagitan ng kanyang anak: "Ang Dios ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa ibat’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, At nagsalita sa atin sa mga hiling araw na ito sa pamamagitan, na kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana na lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan" (Mga Hebreo 1:1-2).

Si Jesus ang maliwanag na mensahe ng Dios sa atin - ang makalangit na salita ay nagkatawang tao. At nangyari, ang ama ay nagpadala ng Banal na Espiritu sa atin ngayon para paalalahanan tayo ng mga sinabi ni Jesus habang siya ay nasa lupa. Kaya’t si Jesus ay namamahala sa atin sa pamamagitan ng nakasulat, hayag na salita ng Dios. Ang Biblia ay ang baston ng hari, kung saan ipinaalam niya salita sa atin.

Sinabi rin ng banal na kasulatan patungkol kay Jesus, "Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan" (v 3). "Sapagka’t ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kaysa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso"(4:12).

Kung ninyong makarinig ng patotoo ng tao na napamahalaan ng nakasulat ng salita ng Dios, matatagpuan ninyo ito sa Mga Awit 119. Sinulat ni David:"Ang salita mo’y aking iningatan sa aking puso; upang huway akong magkasala laban sa iyo" (v 11). "Ang salita mo’y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas" (v 105). "Kaya’t aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatamim ko ang bawa’t sinungaling na lakad"(v 128). "Ako’y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam" (v 162).

Alam nating lahat ang suliranin ni David na mga dinanas sa buhay. Nguni’t kahit na ang taong ito ay humarap ng napakasamang mga panahon ng pagbagsak at kalituhan, nagpatuloy siyang nagpamahala sa salita ng Dios – at ang Panginoon ay parating ibinabalik ang buhay ni David sa makadios na kaayusan. Bumagsak si David, nguni’t pinanatili niya na buhay niya sa ilalim ng pinakamataas na kapangyarihan ng banal na kasulatan.

Ang ating lipunan sa ngayon ay walang ganitong mga bagay. Ang Biblia ay naging tampulan ng katatawanan at pagkutya. Nawalan ito ng batas sa ating mga paaralan, mga bahay tanggolan at publikong lugar. Ang bunga nito, ang Amerika ay walang natakataas ng kapangyarihan. Ang barko ng estado ay nakalutang na walang patutunguhan na wala ano mang moral ng timon.

Ito ay nadala sa aking tahanan kamakailan lamang nang ako ay ipatawag para sa tungkulin na maghatol. Sa panahon ng pamimili ng maghuhusga, sinabi ng manananggol sa amin ang mga sumununod: "Maaari kayong maniwala na kapag ang kamay ng magsasaksi ay ipinatong sa Biblia ay nanumpa na magsasabi ng katotohanan ‘kaya’t tulungan mo ako Dios," siya ay may katungkulan ng gawin ito. Nguni’t ang panunumpa ay hindi nagpapatibay na kahit sino ay magsasabi ng katotohanan. Sa katunayan, ito ay walang kahulugan na ano pa man."

Ang paganyaya sa kapangyarihan ng Biblia sa bahay tanggulan sa ngayon ay para lamang walang halaga. Karagdagan pa, ito ay naging labag sa batas. Tingnan natin ang halimbawa ng isang Cristianong tagapaghatol sa Alabama, na inutusang alisin ang nakasabit na plake na may nakasulat na Sampung Utos ng Dios sa loob ng bahay tanggulan.
Ang isang tagapagturo sa paaralan sa Bronx kamakailan ay nawalan ng hanapbuhay sa salang pagpapatong ng Biblia sa kanayang mesa. Ang babaeng ito ay hahayaan ng batas na magdisplay ng malalaswang babasahin, ang Koran o babasahin patungkol sa culto para sa mga estudiante. Nguni’t ang ating bayan ay lubhang nagagalit kapag ang Banal na Salita ng Dios ay mababanggit. (Sa kabaliktaran, kapag nagdala ka ng Biblia sa Russia sa mga panahong ito – kahit sa mga lansangan o sa ma taggapan ng pamahalaan – magtatanong ang mga tao sa iyo kung makakahingi sila ng kopya nito.)

Sinulat ni Isaias, "At siya’y hahatol sa gitna ng mga bansa" (Isaias 2-4). Maaring hindi kayo maniwala na hahatulan ng Dios ang ating bansa sa pagbubuhos ng dugo ng 25 milyong mga bata sa pamamagitan ng aborsiyon. Nguni’t ang Biblia ay napakaliwanag sa mga bagay na ito ng pagtanggi sa salita niya: "Sapagka’t mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon….At yao’y kaniyang babasagin na gaya ng pagbasag ng palyok ng magpapalyok, na nababasag na putolputol na walang matitira’(30:9,14).

Ang "stock market" ng Amerika ay maaring tumaas. Ang paglago ng ekonomiya ay maaring magpatuloy sa isang panahon. Nguni’t sinasabi ng Dios, "Kung inyong itatakwil ang salita ko, aking pababagsakin ang pundasyon ninyo sa loob ng isang gabi lamang. Aking aalisin ang lakas ng iyong bansa na katulad ng pagbasag ng magpapalyok sa palyok sa mga pirapiraso." Ang panahon ay darating kung kailan ang lobo ng kasaganaan ay sasabog.

"Lahat ng laman ay damo, at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak ng parang: Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalanlanta, sapagka’t ang hinga ng Panginoon ay humihihip doon; tunay na ang bayan ay damo…nguni’t ang salita ng ating Dios ay mamalagi magpakailan man" (Isaias 40 6-8). Lahat sa buhay na ito ay masusunog ay mawawala. Ang tanging bagay na maiiwan ang salita ng Dios.


Mas Masama Kaysa Sa Bansang Nagtatakwil sa Salita ng Dios
ay ang Anak ng Dios na Mababaw na Itinataas ang Salita Niya.


Paliit ng paliit ang bilang ng mga Cristianong hinayaang pamahalaan ang buhay nila Salita ng Dios. Ang problemang ito ay masyadong malaki sa mga simabahan sa ngayon, habang dumarami ang bilang ng Cristianong na hindi na handang maupo sa bahay ng Dios para makinig ng mabuting pagtuturo ng salita. Madali na silang mainip, nais ay ang nakalilibang at sampung minutong sermon lamang.

Ang mga Cristianong ay nagtatayo ng mga bahay nila sa buhangin, na walang tunay na pundasyon. Nagubos sila ng mga taon sa simbahan, nguni’t napakaliit ang kaalaman nila sa salita ngDios. Kaya’t maraming mga taong naglalakbay pa para sa "salita ng Dios" mula sa mga kilalang propeta.

Nais kong maging isang malakas na paalala dito: Maraming Cristiano ang bumabagsak sa ganitong malubhang panlilinlang. Sila ay nadaraya ng mga mabulaklak na salita ng mga sinungaling na propeta, na hindi nangungusap mula sa isip ng Dios, nguni’t nagmumula sa isip nila. Ang mga dinatawag ng propetang ito ay wala kungdi malala pa sa mga karismatikong manghuhula. At karamihan ay nakahuhula, nangungusap mula sa espiritu ng may supernatural na dating.

Paano ang mga mananampalataya ay nakarating sa panlilinlang na ito? Isaalang-alang ang Cristianong nakarinig ng salita ng Dios na ipinangaral sa kanya ng maliwanag. Ang salita ay maghuhusga sa kanya – nguni’t mabilis niya itong aalisin. Bakit? Mayroon siyang pangrap, ambisyon na hindi niya handang ibigay sa Panginoon. Nais pa niyang makagawa ng isang mabuting bagay, ay ayaw niyang manganib ang pangarap na iyon.

Kaya’t, sa halip, ang taong ito ay tumutungo sa mga pagtitipon para kumuha ng "salita" mula sa propeta. Siya ay nasisiyahan kapag ang propeta ay nagsasabi ng patungkol sa buhay niya na walang posibleng makaalam. Pagkatapos ang propeta ay magsasabi sa kanya ng kamangmanghang mga bagay tungkol sa bukas niya.

Ang Cristianong ito ay hindi maghuhusga sa mga sinalita sa kanya ng propeta sangayon sa Salita ng Dios, dahil hindi naman niya alam ang mga salita ng Dios. Kaya’t ngayon inilalaay niya ang buhay niya sangayon sa sinalita ng tao. At ang katotohanan, ang mga sinalita ng propeta ay hindi magkakatotoo. Ang Cristianong ito ay bumagsak bilang nalinlang, naniniwala sa kasinungalingan na totoo dahil hindi rin niya ang pagkakaiba.

Mapanganib sa inyo ang humanap ng magtuturo ng daan mula sa kaninoman kung hindi ninyo alam ang buhay niya. Pinaalalahan ni Ezekiel kung ano ang nangyayari sa karamihan: "Kaya’t salitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, bawa’t tao sa sangbahayan in Israel na nagtataglay ng kaniyang mga diosdiosan sa kaniyang puso, at naglalay ng katitisuran ng kaniyang kasamaan sa harap ng kaniyang mukha, at naparoroon sa propeta; akong Panginoon ay sasagot sa kaniya roon ng ayon sa karamihan ng kaniyang mga diosdiosan… silang lahat ya nagsilayo sa akin dahil sa kanilang diosdiosan; (Ezekiel 14:4-5).

Ang salita ng Dios ay hindi natutuwa sa anomang pang-lamang ambisyon. At matapat ang kanyang Espiritu na inilalantad and anomang nakatagong nasa ng laman sa iyo. Nguni’t kapag ikaw ay tumangging magpasakop sa makapangyarihang pamamalakad ng kaniyang salita, sinabi ng maliwanag: Kapag ikaw ay tumungo sa isang tao na nagbibigay ng mga salita, at hindi ka naman namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng salita, hahayaan ko siyang mangusap sa iyo bilang sumasamba sa diosdiosan. Hahayaan niyang mangusap ang hindi tunay na propetang ito sa iyo patungkol sa iyong pagkahilig sa diosdiosan."

"Sapagka’t bawa’t tao sa sangbahayan ni Israel, na humihiwalay ng kaniyang sarili sa akin, at nagtataglay ng kaniyang mga diosdiosan sa kaniyang puso….Akong Panginoon ang sasagot sa kaniya: At aking ititingin ang aking mukha laban sa taong yaon….At kung ang propeta ay madaya at magsalita ng isang salita, akong Panginoon ang ang dumaya sa propetang yaon … (at) kanilang dadanasin ang kanilang kasamaan: ang kasamaan ng propeta ay magiging gaya nga ng kasamaan niya na humahanap sa kaniya" (Ezekiel 14:7, 9-10).

Nakita natin ang halimbawa nito sa buhay ng masamang Haring Ahab. Noong tanungin niya ang mga propeta ng salita mula sa Panginoon, yaong mga propeta ay nagbigay ng mga mabubulaklak na pananalita. Sila ay nagsalita mismo sa mga ambisyon sa puso ni Ahab, pinalakas pa ang kayabangan niya, hilig sa laman at paghahangad ng mga bagay na hindi para sa kanya.

Ang Banal na Kasulatan ay nagsasabi sa atin ng bagay na mahiwaga tungkol sa tanawing ito: "Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito" (1 Mga Hari 22:23). Ang Espiritu ay tumayo sa harap ng Panginoon sa kalangitan at nagsabi, "Aking dadayain siya, Ako’y lalabas, at magiging magdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta" (v 21:23).

Isang lalakeng may diwa mula sa Panginoon ay sumulat sa ating gawain: "Kung may isa o higit pang "propetang" ay lalapit sa akin na may "salita sa Dios", ako ay susuka. Nabigyan na ako ng daang daang mga salitang yaon, at wala man lamang naging totoo. Ito’y nagiging napakasama."


Ano ang Kasinungalingan na Tinatanggap
sa Ngayon ng Mga Karamihang Cristiano.


Nagpaalala si Pablo na sa mga huling araw, "Ang Dios ay magpapadala sa kanila ng malakas na mapaniniwalaan nila ang kasinungalingan: "Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan" (11Mga Taga Tesalonica 2:11-12). Ano ang kasinungalingang sinasabi dito ni Pablo? Ito ay ang pandarayang ang AntiCristo ay siyang tagapagligtas ng sangkatauhan.

Maaari kayong magtaka, "Paano ang sinomang Cristiano ay madaraya at maniniwalang ang Anticristo ay siyang mesias? Nagbigay si Pablo ng katuwiran sa mga susunod na versikulo: Ang Mga mananampalatayang ito "hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila’y mangaligtas" (v 10).

Ang Cristianong ito ay binali wala ang Salita ng Dios, hindi nagpailalim sa kapangyarihan na dala nito. Kaya’t ibinukas nila ang kanilang sarili sa lahat ng uri ng pandaraya, ay madaling nadala ng bawat hangin at alon ng mga doctrina. Isang ministro na aking iginagalang ay naniniwalang ang nalinlang ng Cristiano ay siyang lakas na magdadala ng Anticristo sa kapangyarihan.

Naniniwala akong masasabi ninyo kaagad kung ang Cristiano ay walang pangunawa mula sa Dios. Sabihin nating kayo ay magaanyaya ng grupo ng mga mananampalataya, pinili mula sa karamihan, para manood ng isang videotape na isang patitipon kung saan may lubhang kakaibang pagpapakita ng kapangyarihan ng Dios. Ang mga nasa tape na iyon ay kalokohan, ang iba pa ay halos nagpapakita na ng pagiging walang moral.

Kaagad, ang taong nakatayo sa salita ng Dios ay iiiling ang ulo na hindi makapaniwala. Maaaring magsimula silang umiyak o kaya’y umalis sa silid na iyon. Nguni’t yaong mga nagpabaya sa salita ng Dios ay magsasaya pa sa kanilang nakita. Iisipin nilang lahat ng wala sa banal na kasulatan ay gawa ng Banal na Espiritu, at magsasabing, "Hindi ba maganda ito?" Nguni’t yaong nasa salita ng Dios ay kaagad na mararamdaman kung tunay nga ang pagpapakitang ito ng Dios sa mga tao.

Ako ay nabigla sa isang peryodiko na ipinadala sa ating gawain. Ito ay nagsasaad ng ganito: "Hindi ito ang simbahan ng Nanay mo. Ang gawain ay tumatagal lamang ng apatnapung minuto. Ang ating layunin ay pasayahin kayo. Dumalo kayong naka casual. Magbibigay kami ng huling balita sa larong Footbol."

Tinatanong ko kayo – paano matututu sa Biblia ang kongregasyong iyon limang taon mula sa ngayon kung ang naririnig lamang nila tuwing Linggo ay ang sampung minutong pagtuturo ng kabutihan ng mga tao? Paano nila masusubok ang anomang bagay sa pamamagitan ng Salita ng Dios kung hindi nila matututuhan kung ano ang sinasabi nito?


Ang Nakakikilabot na Nangyayari sa Paligid Natin
sa Sanlibutan o Sa Simbahan ay Dapat Magdala
Sa Atin sa Salita ng Dios.Dapat nating hangaring pamahalaan ng walang ibang tining kundi ang matatagpuan natin sa Biblia. Hindi rin natin maaring mapagtiwalaan kahi’t na ang matamis na tinig na maririnig natin. Sinabi ni Pablo na kahi’t na ang angel ay magdadala sa atin ng salita na laban sa salita ng Dios, at dapat nating itakwil ito.

Ako’y nanghahawak sa ganitong kaugalian lalo na bilang tagapagpayong pastor. Ang Biblia ay siyang aking aklat. Kaya’t kapag ang magasawa ay dumulog sa akin para pagpayuhan, tinatanong ko sila: "Una, kayo ba ay naniniwalang ang Biblia ay siyang may huling masasabi sa lahat ng ating paguusapan? At pangalawa, magpapailalim ba kayo sa lahat ng sinasabi nito? Isusuko ba ninyo ang inyong mga damdamin para gawin ang iniuutos ng Dios?"

Nangako ang Panginoon, "Ang taong ito ay titingnan ko, sa makatuwid baga’y siyang dukha at may pagsisising loob, at nanginginig sa aking salita" (Isaias 66:2). Ang salitang nanginginig sa Hebreo ay may kahulugang pagiilig.
Sa loob ng ilang minuto masasabi ko kung alin sa magasawa ay ang napapailalim sa salita ng Dios. Nagkakaroon ako ng kasiyahang makita ang lalake o babae na umiiyak kapag inilalantad ng banal na kasulatan ang kanilang kalagayan. Nakikita ko silang nangingnig, pinipiga ang kamay, at nagbubuhos ng baha ng luha – lahat dahil ang naghusga ay ang salita ng Dios. Kapag nangyari yaon, alam kong ang daan para sa pagkakasundo ay nagumpisa na.

Nguni’t ang ganitong uri ng pagkabasag ay dapat na mangyari sa parehong partido. Kung ang esposo or esposa ay kinukonot ang kilay at naninigas ang katawan sa paglaban sa sinasabi ng salita ng Dios, alam kong ang mga bagay lalo lamang lalala. At ang alin mang hindi magpapasakop sa salita ng Dios ay siyang magpapatuloy ng paghihiwalay, at ang pagkakasundo ay imposible na.

Ipinaliwang na mabuti ng salita ng Dios: "Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, ninyong nanginginig sa kaniyang salita, Luwalhatiin ang Panginoon, upang makita naming ang inyong kagalakan" (Isaias 66:5).

Pangwakas, sinulat ni Santiago, "Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinamim, na makakapagliligtas ng inyong mga kaluluwa…."Nguni’t ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa" (Santiago 1:21-25).

Payagan ninyo ang iyong haring si Jesus na pamahalaan ang buhay ninyo sa pamamagitan ng salita niya. At kayo ay pagpapalaing totoo, ang buhay ninyo ay mapupuno ng kasiyahan.


---
Used with permission granted by World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

This material is solely for personal use and is not to be posted publicly on other web pages. The Lorain County Free-Net Chapel holds exclusive rights from World Challenge, Inc. to publicly post these messages on its web page. You are free to download, copy, print and distribute this material, so long as you do not post it on a different Internet site. You may, however, link this site to reference these messages.


Plain Text File + Related Bible Study + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

This data file is the sole property of World Challenge. It may not be altered or edited in any way. It may be reproduced only in its entirety for circulation as "freeware," without charge. All reproductions of this data file must contain the copyright notice [i.e., "Copyright © 2001 by World Challenge"]. This data file may not be used without the permission World Challenge for resale or the enhancement of any other product sold. This includes all of its content with the exception of a few brief quotations. Please give the following source credit: Copyright © 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.
®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Our webmaster welcomes your comments and suggestions.
This page was last updated February 12, 2001.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series