Click here to go to World Challenge Pulpit Series

multilingual site

Ang Pinakamalaganap Na Pagtatakuwil

(The Great Apostasy)


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
May 7, 1996
__________

Bago ipahayag ang anti-Cristo, ay mayroon nang nangyayaring hiwaga ng kasamaan na nagaganap sa kasalukuyan. Ang darating na taong ito ay ipakikita pagkatapos ng matinding gawain ng pagtatakuwil. Si Satanas at ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ang maghahanda ng tanghalang ito - upang wasakin ang pananampalataya ng marami. Sapagkat lumalaganap ang kasalanan, ang pagibig ng marami sa taong-bayan ng Diyos ay manlalamig. Magkabi-kabila ang mga nawawasak na mananampalatya.
 
Ang pinakamalaking alalahanin ng Diyos  ay hindi sa kung ano ang kanilang kinabubulidan - kundi kung ano ang  papalayo nilang tinalikdan. Napakaraming mga Kristiyano kasama na dito ang mga pastol, deakono, mga taong nasa lahat ng ministeryo ang nawawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Sila ay pumipihit papalayo kay Cristo bilang katugunan sa lahat ng bagay. Sila ay pumipihit papalayo sa kahalintulad ng isang batang pananampalataya sa kanya na bilang kalutasan sa lahat ng mga suliranin sa buhay. May pangkalahatang pagbaling patungo sa mga kaparaanan, patungo sa psycholohiya, patungo sa pagkadalubhasa ng tao, patungo sa mga pilosopiya at katuruan ng mga tao.
 
Lahat ng mga propeta ay nakita sa pangitain ang huling malaganap na pagtatakuwil na mensaheng ibinigay kay Isaias mula sa Diyos  na patungkol lalong-lalo na sa ating panahon. Bago pa man ay ipinahayag na niya kung ano ang nagaganap ngayon; nagbigay siya ng babala tungkol sa mga taong-bayan sa huling-araw na "magtutungo pabalik sa Ehipto" upang humingi ng tulong at tatanggihan ang Panginoon na kanilang pinagmumulan ng pangangailangan.
 
Siniguro ng Diyos na hindi magkakaroon ng pagkakamali kung sino ang pinatutungkulan ng kapapahayagang ito. Sinabi niya kay Isaias; "Ngayo'y yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato, at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan?(Isaias 30:8). Ang literal na pagsalin nito ay, "na ito ay para sa darating na saling-lahi, ukol sa mga huling araw. Ang ika-30 kabanata ng Isaias ay ang mensahe (pasugo o pahayag) ng Diyos dito sa huling araw na iglesya. Tunay ngang napakaakda at makatotohanan ito!


 1. Nagsimula Ang Mensahe (Pasugo) Hinggil Sa
Kapahayagan Ng Kapighatian ng Diyos Sa
Kung Ano Ang Dahilan Ng Pagtatakuwil!


 "Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na gumagawa ng hakbangin ngunit hindi sa akin; at nakikipagkasundo, ngunit hindi sa pamamagitan ng aking Espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan; Ang patungong sumusulong sa Ehipto, hindi humihingi ng payo sa akin; upang mangagsipagkanlong sa kaligtasang dulot ni Faraon at naghahanap ng mapagkukublihan sa lilim ng Ehipto! (Isaias 30:1,2)
 
Bakit tinawag sila ng Diyos na mga mapaghimagsik na mga anak? Sapagkat sila ngayon ay nakagawa ngkasukdulang  kasalanan na naging dahilan ng lubhang kapighatian Niya! Dito ay ipinakilala ang kasalanan na higit pa sa pangangalunya - higit pa sa pakikiapid, o pagnanakaw, o pagsisinungaling, o pagkamuhi sa isang kapatid. Ito ang pinakasukdulang kasalanan ng paghihimagsik at pagtatakuwil! Tinawag ito ng Diyos na pinagpatong-patong na kasalanan - pagdagdag ng kasalanan sa kasalanan!
 
Ito ay sampal sa mukha ng Diyos - ang kabuuan, sukdulan, pinakawalanghiya na kasalanan na posibleng magawa ng isang anak ng Diyos. Ito ay ang magsisulong patungo sa Ehipto maliban sa pagsangguni sa Panginoon. Ito ay patungkol sa mga namumuno sa Israel, sa ilalim ni Hezekiah - at saka sa iglesya rin ngayong mga huling araw.
 
Pagkalulong sa droga, sa alkohol, pangangalunya, pagsusugal, kabaklaan, pakikiapid, pornograpiya - lahat ng masamang gawaing ito ay laban sa laman, laban sa lipunan, at laban sa mga batas at mga kautusan ng Diyos. Subalit ang kasalanang ito ay laban mismo sa Panginoon, ito ay pansariling pagkagalit laban sa Banal na Diyos!
 
Ilagay n'yo sa isipan - Itong napipighati nating Panginoon ang nagsasalita.
 
"Gumagawa ka na ngayon ng mga hakbangin na hindi mo muna isinasangguni sa akin!"
 
"Ikaw ngayon ay kakampi ng mga umaasa sa bisig na laman at hindi sa Espiritu!"
 
"Nanunumbalik ka sa mga bagay na kung saan ay pinalaya na kita - pabalik sa paghahanap ng tulong doon sa minsang nagdulot sa iyo ng pasakit at pagkaalipin."
 
"Sa aba nila na nagsisisulong sa Ehipto upang humingi ng tulong, at nagsisiasa sa mga kabayo; at nagsisitiwala sa mga karo sapagkat sila ay marami: at sa mga mangangabayo sapagkat sila ay napakalakas; ngunit hindi sila tumitingin sa Banal ng Israel, o hanapin man ang Panginoon! (Isaias 31:1)
 
Tandaan ninyong ang lahat ng ito ay tungkol sa kung paano makalaya sa kalaban! Ito ay tungkol sa kaligtasan. Paano natin mapapalaya ang taong-bayan ng Diyos sa nagngangalit na mga kaaway! Ang mga Assyrians ay nasa tarangkahan, nagbabadya ng pagkawasak. Ang kahulugan ng Assyria ay matagumpay na kaaway. Ang tumatayong katumbas nito ay ang dumadaluyong na agos ng kasamaan na para bang napakamatagumpay ngayon. Paano ang mga pinuno ng Diyos - ang kanyang mga pastol - ang kanyang mga matatanda na haharap dito sa kinatatakutang kaaway sa tarangkahan? Kanyang tinangay ang lahat ng nakaharap niya; para bang hindi na siya maari pang mapigilan.
 

Nangabahala ang Israel!
 

Ang mga mata nila ay natuon sa kanilang kaaway, hindi sila lumapit sa Panginoon ng buong pananampalataya at pagtitiwala! Bumaling sila sa  bisig na laman. Nagsugo sila ng mga embahador sa Ehipto, sa mga pinuno at heneral ng pamahalaan ng Zoan at Hanes. Ang mga bagay na ito ay kanilang inilagay sa kanilang mga kamay.
 
Isinalarawan ni Isaias ang isang maliwanag na larawan ng kawalan at kahapisan ang hinaharap nila. Sa pagtungo nila s Ehipto sila ay papunta  sa "lupain ng pagkabalisa at kahapisan, na kung saan namamahay ang mga leon, ulupong, at ahas." Wala silang makikita kundi kawalan, mga walang kabuluhan. "Kaya nga tinawag ko siyang Rahab na pinaslang" (Isaias 30:7).
 
Ang Rahab dito sa Hebreo ay 'Tinawag ko ang Ehiptong, 'Malaking bibig na nauupong walang kibo?' Ang iba'y nagsasabing, "Mga mayayabang na taong tamad." (Keil, Delitzch).
 
Ang larawan ay nakakikilabot: Narito ang taong-bayan ng Diyos, lumalakad ng patalikod patungo sa ilang na kung saan ay sila ay pinalaya, bumabalik upang humingi ng tulong sa mayabang, mapagmalaking kaparaanan ng sanlibutan na hindi makakilos. Ninanais nila na muling dumanas ng kawalan, hirap, hapis - dito sa ilang, naghahanap ng tulong sa sanlibutan.
 
Tingnan natin ang iglesya ngayon; tingnan ang kanyang mga sundalong nagsanay na magpakadalubhasa; tingnan ang kanyang mga pastol at mga manggagawa. Saan ang karamihan sa kanila nagtutungo? Pabalik sa ilang, pabalik sa malaking bibig na Ehipto! Papalayo doon sa Taong nagmula sa Galiliya; palayo sa kahihiyan ng Krus; palayo sa kapangyarihan ng panalangin, palayo sa pananampalataya; palayo sa Salita ng Diyos. "Sapagkat ang mga ito'y mapanghimagsik na taong-bayan na tumatangging makinig sa pagtuturo ng Panginoon (Isaias 30:9).
 
Ipinahayag ni Moses ang mga bagay na ito ay mangyayari sa mga huling araw! Bago pa man ito mangyari ay ipinahayag na niya ang malawakang pagkahulog papalayo ng taong-bayan ng Diyos. "Kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, upang doo'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Sapagkat talatas ko ang iyong paghihimagsik, at ang iyong matigas na ulo: narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo, sa araw na ito, kayo'y naging mapaanghimagsik laban sa Panginoon: at gaano pa kaya pagkamatay ko? Pulungin mo ang mga matatanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talatas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagkat inyong gagawin yaong masama sa paningin ng  Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay" (Deuteronomio31:26-29).
 
Siya'y nagbabala, "Kayo ay pipihit papalayo - masama ang mangyayari sa inyo sa huling araw." Ipinahayag ni Moses: "Kapag sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba; ay pipihit nga sila sa ibang mga diyos , at paglilingkuran nila, at ako'y pagmamalakihan nila at sisirain ang aking tipan" (Deuteronomio 31:20).
 
Pagugnayin natin ito at tukuyin natin ang punto na ipinahihiwatig ng mga propeta. Ano ang ibig sabihin ng pagmamalakihan ang Panginoon - ang magtungo papunta sa Ehipto? Paano ba ito maipapaliwanag ng may kaugnayan dito sa huling araw? Sinasabi ng Diyos, "noong tinawag ko kayo noong una - noong hinipo ko kayo  at pinalaya ko kayo mula sa kaaway, ang nais ninyo lamang ay ako! Ipinanalangin ninyo ang tungkol sa lahat ng bagay ! Mayroon kayong pagtitiwala sa akin na katulad ng isang bata, na kayo ay aking gagabayan, na malahimalang ibibigay ko ang inyong mga pangangailangan. Ako ang inyong kaligayahan  - ako lamang ang inyong kapanatagan. Hindi ka nanghihinawa; mayroon kang pusong nagaalab sa akin!
 
Ngayon sa lahat (ng bagay) ay may mga dalubhasa ka na, mayroon ka ng mga aklat ng kaparaanan. Mayroon ka ng makabagong pamamaraan, hindi mo na Ako kailangan upang ibigay ko ang pangangailangan mo ngayon. Mayroon kang mga dalubhasa na magsasabi sa iyo kung papaano kumalap ng salapi, kung paano susulat ng mga sulat, kung paano ang manghimok (ng mga tao upang tumulong sa iyong pangangailangan). Mayroon ka ng mga dinadaluhang pagpupulong pangkaalaman (seminar), panahon ng pagsasanay, mas maraming dalubhasa, mas maraming payo, na karamihan ay isinasama ang katuruan ng sanlibutan. Natutunan mo kung paano gawin ng mas mabuti ang mga bagay, ngunit paliit ng paliit ang pagkakilala mo sa Akin! Hindi na ako ang nasa kalagitnaan ng lahat ng ito, ginagawa mo ito sa aking pangalan, abala kang nakatutok, napakasipag - ngunit ito'y nagdudulot sa iyo ng kapaguran, panghinawa, kawalan, sapagkat ikaw ay nasa lansangan patungo sa Ehipto. Ikaw ay patungo sa maling direksyon.
 
Ang ating mga iglesya ay wala ng kapangyarihan ng Diyos upang mang-akit ng mga tao. Nagpupunta sila sa Ehipto, nanghihiram ng kanilang musika, ng kanilang sayaw, ng kanilang libangan, umaasang maraming dadalo. Wala ng kasabikan para sa mga kaluluwa (upang maligtas) - basta lang may dadalo! Ang paglaki ng iglesya sa anumang halaga o kaparaanan. Tunghayan natin ang karaniwang nakapaskil sa iglesya; maihahambing ito sa kalendaryo ng isang tanghalan. Nais ng iglesya na sumakay sa matutuling kabayo ng Ehipto! Ito ay umaalingasaw sa pangamoy ng Diyos.
 
Kahit ang mga ministeryo ng mga sangay ng iglesya ay nangahuhulog papalayo, nangagsisipagtakuwilan. Ang mga manggagawa ay nakaparada sa harapan ng mga diyus-diyosang TV. Marami ang nagbabasa ng mga aklat sa pagaaral ng mga gawi ng tao (psychology). May mga ilan namang mayroon pang kasabikan sa (kaligtasan ng mga) kaluluwa, kahit ang mga ito rin ay naging makasanlibutang kaparaanan at makataong kalakasan!
 

2. Ang Susunod Na Dito Ay Ang Pagtanggi Sa
 Mensahe Ng Kabanalan, Paghuhukom,
At Pagbabagong-buhay!


 "Na nagsasabi sa tagakita, hindi ka dapat makakita ng pangitain; at sa mga propeta, hindi ka dapat magpahayag sa amin ng matuwid na bagay. Magsalita ka sa amin ng malugod na bagay, magpahayag kayo ng mapagkunyaring mga bagay" (Isaias 30:10).
 
Ang nais ng nagtatakuwil na iglesya ay wala silang kaugnayan sa pangitain o pahayag ng mga tao tungkol sa pagiging matuwid. Ayaw nila ng mensaheng nakakagambala, nakakabahala sa kanilang matagumpay na daigdig. Tumatanggi sila sa anumang uri ng pagtutuwid. Ang lahat ay maipagpapaumanhin sa ilalim ng bandila ng pagibig.
 
Sila'y naghuhumiyaw para sa mga bagay na nakalilibang. Libu-libo silang dumaragsa sa mga consierto o awitan, dulaan, panlipunang pagtitipon, kinukutya nila ang mga propeta. Tinutuya nila ang tinatawag nilang Mga Mangangaral ng Araw ng Kapahamakan (Doomsday Preachers)! Sila ay nabubuhay sa mga bagay na hindi makatotohanan. Ayaw nila ng Mangangaral o Evangelista na pagsabihan sila ng matinding katotohanan - upang ihagay ang Espada ng Panginoon. Sinasabi nilang, "Ang ipangaral mo sa amin ay malugod na bagay! Basbasan mo kami! Pasayahin mo kami! Gawin mong mabuti ang aming pakiramdam!
 
Higit sa lahat ay tinatanggihan nila ang mensahe ng kung paano ang magpakabanal at namumukod (tanging pamumuhay na hindi makasanlibutan). Sinasabi nila, "lumayas ka sa daan, lumihis ka ng landas....Ayaw na naming makarinig pa ng tungkol sa Banal ng Israel" (Isaias 30:11).
 
Wala sa hinagap kong ako ay mabubuhay na mamalas ko ang araw na ang mga pastol ng Assembly of God ay susulat sa akin ng may panglilibak, na nagsasabi sa akin na ako ay nagdadala ng pagkalito at kapanglawan sa katawan ni Cristo. Anong dahilan? Sa pangangaral ba ng pagpapakabanal, paghuhukom at pagbabagong-buhay (repentance)?
 
Isinugo si Jeremias upang magpahayag sa mga nagtakuwil na mga Hudyo, ang inangking taong-bayan ng Panginoon. Nagbabala sa kanya ang Panginoon, Sila'y magsisilaban sa iyo... ang pangingilabot sa Panginoon ay talagang wala na sa kanila...mas gusto nilang uminom sa balon,  kaysa sa buhay na tubig" (Jeremias 1,2,3).
 
Bakit ang mga tao ay tinatangkilik ang mensahe o pasugo ukol sa kasaganaan at tinatanggihan ang pagtutuwid at ang mga tawag sa pagbabagong-buhay at kabanalan? Ito ay dahil sa kanilang mga gawi sa buhay. Ang pangangaral ng kasaganaan ay maganda ang pagkakatugma sa kanilang matagumpay na gawi ng buhay. Sila ay nagkakatipon sa ganitong mga guro, sapagkat nais nilang matiwasay ang kanilang pakiramdam sa kanilang daigdig ng kapalaluan o materiyalismo. Wala silang hangarin na talikuran ang alin pa man, o di kaya ay magsakripisyo, o makarinig ng pagpasan ng krus at pagkalugi. Ang sa kanila ay ang pamimili, ang pagaangkin, ang pagpapaligaya, ang pangangalakyat (sa lipunan). Tumatanggi silang sumunod sa mga pahayag na babala na ang pagtitipon sa kasayahan ay malapit ng lumipas.
 

Ang Nagtatakuwil Na Iglesya Ay Talaga
Lamang Tinitiis ang Tinig ng Kapahayagan.

  Pinalalampas nila ito ng may mapagpakumbabang ngiti. At ito ay mas masama kaysa tahasang pagtanggi. "At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa; sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pagibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. At, narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig, at nakatutugtog na mabuti sa panugtog; sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa" (Ezekiel 33:31,32).
 
Sa napakaraming Kristiyano, kahit yaong mga matapat, na tinatawag ang kanilang sariling "kami'y kanyang taong-bayan", ang panawagan na tanggalin sa kanilang tahanan ang diyus-diyosang TV, na itigil ang Rock and Roll at ang mga Awitin ng Diyablo, na dapat pakatantuin ang tungkol sa lubusang pagsuko (sa Panginoon), ang lahat ng ito ay makabago o sariwang mensahe. Ito sa ganang kanila ay isang maliit na libangan - ibig nila itong marinig - magsabi ng "Amen" dito, ngunit hindi sila naapektuhan nito Patuloy pa rin silang sumusunod sa layaw ng kanilang puso. Nakita ninyo, sila ay pinalaya, wala sa ilalim ng batas o taga-sunod sa bawat titik ng batas at tumatanggi sa Banal na Espiritu na hayaan siyang suriin ang kanyang kaluluwa tungkol sa pumapasok na unti-unting kabulukan sa kanilang mga buhay at mga tahanan.
 

Ayon Sa Pahayag Ni Isaias, Ang Nagtatakuwil
Na Iglesya Sa Mga Huling Araw Ay Lubusang
Tatanggi Sa Tawag Ng Pagbabagong-buhay!


 
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ng Banal ng Israel, Sa pagbabagong-buhay at papapahinga kayo ay maliligtas; sa katahimikan at sa katotohanan ang inyong lakas. Ngunit hindi n'yo inibig...Kundi sinabi ninyong, Hindi!" (Isaias 30:15,16).
 
Ang mensahe ng Diyos sa iglesya ngayon ay ito: "Ang inyong huling pagasa, ang inyong natitirang kalakasan, ay lumapit kayo sa akin ng buong puso; magbagong-buhay kayo - Magtiwala lang kayo sa Akin! Isang-tabi ninyo ang Ehipto, ang sanglibutan!
 
Sabihin n'yo ito sa multi-milyong dolyar na ministeryo sa TV! Sabihin n'yo ito sa abala, mauunlad na mga pastol! Sabihin n'yo ito sa mga taong nagkakatipon-tipon na nababaliw sa salapi! Sabihin ninyo sa kanila na ang tanging kaligtasan nila ngayon ay sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay at pagpapakabanal! Wala man lang silang panahon upang isaalang-alang ang katanungan, ano pa kaya ang sagutin ito. Sinasabi ni Isaias na tatanggihan nila ang mensahe ng pagbabagong-buhay; tatanggihan nila ang kaisipan na maging matahimik, mamahinga at tunay na magtiwala - sila'y abalang-abalang nakikipagpaliksahan sa matutuling kabayo, nagsisilikas - hinahabol ang kanilang mga pansariling panaginip.
 
Hinulaan ni Isaias ang biglaang pagguho ng mga taong ito at mga ministeryong tumatanggi sa mensahe ng pagbabagong-buhay.
 
"Kaya't ganito ang sabi ng Banal ng Israel, Sapagkat inyong hinamak ang salitang ito, at nagsitiwala kayo sa kapighatian at kasuwailan, at yaon ay inyong inaasahan: Kaya't ang kasamaang ito ay magiging sa inyo'y gaya ng batong sira na madaling mababagsak, na natatanggal sa isang matayog na pader, na biglang dumarating ang pagkasira sa isang sandali. At yao'y kaniyang babasagin na gaya ng pagbasag ng palyok ng magpapalyok, na nababasag na putolputol na walang matitira" (Isaias 30:12-14).
 
Mayroong darating  na bigla, sa loob ng isang iglap , napakalupit na pagkawasak - ang pagguho ng mga ministeryo, mga iglesya, mga gawi ng buhay - noong mga hindi nababahala sa Zion! Nakita ko kung ano ang nakita ni Isaias. Mayroong darating, sa lalong madaling panahon, na kalamidad sa ekonomiya, ito ay napakabigla, hindi ito inaasahan - ang pagdaloy ng salapi ay titigil. Ang ministeryo sa TV ay mangagsisipagkalugi ng isa-isa. Maraming iglesya na may mabigat na pagkakautang ay babagsak sa pagkalugi.
 
Yaong mga nangangaral ng kasaganaan lamang ay siyang magiging kasuklam-suklam na mangangaral sa ibabaw ng lupa. Ngayon pa man ay nakakatanggap na kami ng mga sulat doon sa mga tao sa kanilang kampo, ngunit ngayon ay nasa isang malalim na gulo ukol sa salapi at ang mga nasasaktan ay binabalikan ang kanilang guro, umiiyak, "niloko mo ako! Bakit ang mga sinabi mo ay hindi na gumagana ngayon?" Ang mga gurong ito ay nangingilabot, nakikita nila ang pagguho - sa isang iglap!
 
Manampalataya kayo sa akin, ang lahat ng ito ay malapit ng mawasak! Nagsisinungaling ba si Isaias? Pakinggan nyo siya: "Sapagkat tinanggihan ninyo ang salita sa pagpapakabanal, pagbabagong-buhay at mga babalang pahayag, ang inyong matataas na pader ay magkakaroon ng paglobo; ito ay bigla na lang babagsak - ang lahat ng ito ay lilipas at sa isang iglap ito ay magaganap."
 
Sino ang maniniwala dito? Ngayon ay milyon-milyong dolyar ang dumadaloy na kusa dito. Sila'y nagtatatag; sila'y namimili; sila' naglalako; nagpapatuloy sila sa kanilang panaginip na para bang ito'y wala ng katapusan. Nguint ang takdang araw ay nandiyan lang sa harapan - sa lalong madaling panahon, ang kamangha-manghang pagguho ay dumarating. Ito ay napakalupit! Ito ay nakakikilabot! Ito ay biglaan! Sino ang makapaniniwala sa nakakatakot na pagguho ng bilihan ng langis? Sino ang makakapaniwala na ang ating Shuttle ay sasabog?
 
Libu-libong mga nagtatakuwil na pastol at ang kanilang kawan na walang kakayanan ay manginginig sa hiya at takot. "Isang libo ay tatakas sa saway ng isa; sa saway ng lima ay tatakas kayo: hanggang sa kayo'y maiwang parang isang palatandaan sa taluktok ng bundok, at gaya ng isang watawat sa isang burol" (Isaias 30:17).
 
Ito ay nangangahulugan na sila ay igugupo ng takot. Sila ay hinahabol ng pabalik-balik, wala silang mapagtaguan, walang kapahingahan, walang katiwasayang tahimik, walang lakas-loob - nakapangingilabot! Sila ay magiging isang anino lamang ng kanilang kahapon!
 
Ang kaharian ng sarili, ng kayabangan, ng mga hangarin, ay babagsak. Ang babala ni Isaias ay hindi pakikinggan - ang aking babala ay kanilang tutuyain. Ngunit sila ay nabigyan ng babala! Kung ito ay dumating, at ito ay darating, ano ang kabutihan ng kanilang mensahe sa oras na yaon? Sino ang makikinig? Ang kanilang mga panaginip at kahibangan ay tatangayin papalayo. Ang tanghalan ng kanilang aliwan ay magkakadurog-durog. Kahit ang mga masasama ay magsasabing, " Paanong nangyari ito? Bakit ginawa ito ng Diyos sa kanila?"
 
Ang babalang ito ay hindi magdudulot ng takot sa mga Kristiyanong nakapaloob sa Diyos. Ang mga babala ni Jesus ay mas matindi kaysa sa babalang inyong binasa - ngunit sa nagtitiwala sinabi niyang, "huwag kayong matakot." Ipagpatuloy ninyo ang pagbabasa mga pinagingbanal - mayroong kaluwalhatiang bahagi sa kabila ng lahat!


Mula Sa Nagtatakuwil  Na Iglesya Ay Lilitaw
Ang Isang Banal, Bayang Nagbagong-buhay
Na Nagaalab Ang Paghangad Sa Panginoon!


Ganoon naa lang ang pagaalab ng Panginoon na mayroon siyang taong-bayan na nanabik lamang sa kaniya. Nalulumbay siya dito sa mga bagay na nagtatakuwil, ngunit ang pagkamahabagin niya ay magdudulot ng manunumbalik na taong-bayan, na nagbagong-buhay - na ang ibig ay siya lamang! "At dahil dito'y maghihintay ang Panginoon, upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo, at kaya't mabubunyi siya, na siya'y magdadalang habag sa inyo: sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan; mapapalad yaong lahat na naghihintay sa kanya" (Isaias 30:18).
 
Ang sinasabihan ni Isaias ngayon ay ang mga taong-bayan sa hinaharap. Nangungusap siya sa taong-bayan na kapupunuan ng espirituwal na Zion - Jerusalem, na magpakailan ma'y hindi babagsak o magigiba. Ito ay banal na taong-bayan na ang tunay na katangian ay ang kanilang pusong nagaalab sa Diyos.
 
Ano ang tanda ng nagtatakuwil na taong-bayan? Hindi sila nagaalab sa Panginoon, ngunit nanabik sila sa Ehipto, sa sanlibutan, sa laman, sa makamundo. Ito ang isang malungkot na kakulangan ng iglesya ngayon. Mayroon ngang napakaliit na malalim na pananabik kay Cristo. May napakaliit na nakapaloob sa kaniya, nagnanasang Siya ang kabuuan ng kaniyang buhay. Mayroon tayong saling-lahi na maglilingkod para sa kaniya, tayo'y magiging saksi, magpapakain ng mahihirap, tutulong sa mga walang tahanan, at magmiminesteryo sa pangangailangan ng tao. Ngunit kakaunti lamang ang nagbibigay ng kanilang panahon na nagaalab para sa kaniya. Sinabi ng Diyos, "Nilimot ako ng aking taong-bayan ng hindi na mabilang na araw" (Jeremias 2:32).
 
Habang sa ating kapaligiran ay mayroong pagguho at iyakan - ang mga taong ito ay hindi iiyak. Diringgin ng Diyos ang kanilang pagdaing at sasagutin ang kanilang panalangin. "O taong-bayan ng Zion, mga nakatira sa Jerusalem: ikaw ay hindi na iiyak pa. Siya' tunay na magmamagandang-loob sa iyo sa tinig ng iyong daing; kapagka kaniyang maririnig, sasagutin ka niya" (Isaias 30:19).
 
Magkakaroon ng mga sakuna. Magkakaroon ng kapighatian mula kay Satanas, mula sa sanlibutan, mula sa tadhana, ngunit ang Diyos ang siyang makikita sa kaniyang taong-bayan. Ang Panginoon sa kanilang harapan ay magiging napakahalaga sa kanila. "Bagaman binigyan kayo ng Panginoon ng tinapay ng kasakunaan at ng tubig ng kadalamhatian, Siya, ang inyong Tagapagturo ay hindi na makukubli pa, ngunit ang iyong mga mata ay makikita ang iyong guro" (Isaias 30:20).


Mayroong Lalabas Na Dalisay,
Maliwanag At Banal Na Salita. 

Ang Diyos ang magbibigay sa mga taong ito ng tunay na kapahayagan. Makikita nila ang hindi nakikita ng iba. Sila ay gagabayan ng Panginoon sa bawat hakbang nila. Wala ng pagkagutom ng tunay na Salita noon, wala ng pangangailangan ng mga pangaral na nasa mga tapes o malalayong dinadaluhang pagpupulong na pangkaalaman (seminar). Inihanda na ng Panginoon ang mga hanay ng pangkabanalan at pagbabagong-buhay na mga mangangaral, naghihintay ng tamang oras na ang mga Kristiyano'y handa ng makinig. Hindi na sila lilibakin o ihihiwalay sa isang-tabi - sila ay tatayo sa pagitan at ipapahayag ang banal at dalisay na salita ng Panginoon sa nanginginig na bansa. "At ang inyong mga pandinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo, na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo ito; pagka kayo'y pumihit sa kanan, o sa kaliwa" (Isaias 30:21).
 
Ang mga taong ito ay gigibain ang lahat ng kanilang diyus-diyosan. Magaalab sila ng lubusan sa Panginoon, ang lahat ng diyus-diyosan ay kailangang mawala. "At inyong lalapastanganin ang inyong mga inukit na imahen, na binabalutan ng pilak at ang mga hinulma ninyong imahen na tinapalan ng ginto. Inyo itong ipagtatapon na katulad ng isang maruming bagay; at inyong sasabihing, yumao na kayo" (Isaias 30:22).
 
Malulugod sila sa kanilang napakalaking ministeryo kahit ang kapaligiran nila ay puno ng takot, pagkasira at kahindik-hindik na pagbagsak. "At Siya ay magbibigay ng ulan para sa inyong binhi, na ihahasik mo sa lupa; at ng pagkaing bunga ng lupa, at ito ay magiging mataba at sagana; Sa araw na yaon ay manginginain ang iyong mga hayop sa mga malawak na pastulan" (Isaias 30:23).
 
Purihin ang Diyos! Itong mga nagaalab na mga nalabi ay magkakaroon ng masaganang ani sa araw ng pagkawasak at sakuna. Hindi sila magtatakbuhan at magsisipagtago. Narinig nila ang tunog ng trumpeta at sila ay nagsipaghanda. Itinago nila ang kanilang sarili kay Cristo, ang bitak ng malaking-bato.
 
Sa mga nakaraang ilang taon, at mas puspusan ngayon, mayroon inihahanda ang Diyos na taong-bayan na inihahanda niya sa araw ng katayan. Hindi sila mayayanig kahit ang lahat ay yanigin ng Diyos. Magkakaroon sila ng matahimik na kapahingahan at kalakasan; nagtitiwala sa Kanya!
 
Hindi sila manghihinawa. Hindi sila masisiraan ng loob o maigugupo. Wala mangyayaring pagkalito sa kanila. Malalaman nila na inihanda sila ng Diyos para sa oras na ito. Sila ay iinom sa maka-Diyos na bukal ng tubig! "At sa bawat matataas na bundok at sa bawat matataas na burol ay magkakaroon ng mga ilog na dinadaluyan ng tubig sa araw ng malaking katayan, pagka ang mga moog ay nabuwal" (Isaias 30:25).
 
Nanampalataya ka ba diyan? Sa araw na iyon na wawasakin ng Diyos ang lahat ng kuta na kung saan ang mga tao at ang nagtatakuwil na iglesya ay nagtitiwala, kapag nagumpisa na ang malaking katayan ng nakatuon sa taong mga ministeryo, sila ay may katahimikang iinom sa mga ilog ng makababalaghang tubig.
 
Ang pinakamabuti sa lahat, ang mga sugatan ngunit nagtitiwala, naaalab na pinaging-banal ay darating sa pinakamalaki, pinakamaliwanag na kapahayagan ni Cristo na ibinigay sa tao. "Ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw, at pitong ulit kaliwanag ng araw, na gaya ng liwanag ng pitong araw, sa araw na talian ng Panginoon ang pilay ng kanyang taong-bayan at pagalingin ang sugat na ipinarusa Niya" (Isaias 30:26).
 
Ang bawat natitirang araw bago bumalik si Cristo - itong mga nagbabagong-buhay, nagtitiwala, nagaalab na taong-bayan ay makikita Siya sa lalong naghuhumigit na liwanag. Ang katawan na ito ay makalalasap ng kapahayagan ni Hesu-Cristo na mahigit na pitong ulit ang kahigitan kung ihahambing sa nakaraang mga kapahayagan. Sasalubungin natin Siya,  na kanyang kasintahan, nadadamitan ng kanyang sinag.
 
Kung natatakot ka sa mensaheng ito o pasugo - mabuti pang saliksikin mo ang iyong puso. Hindi ito mensahe ng kamatayan o pagkalumbay sa mga nagtatagumpay. Doon sa lubos na nagtitiwala sa Panginoon ay magbubunyi - sapagkat ang araw ng ating katubusan ay nalalapit na!
 
Ako ay isa sa pinakasabik na mangangaral sa buong daigdig! Hindi ko halos mapigilan ang aking kaligayahan - sapagkat ang Diyos ay handa ng ibagsak, yaniging pahiwalay, ang lahat ng ukol sa sanlibutan at laman!
 
Mga pinaging-banal - samahan ninyo akong magbunyi!
 
 
Translated by: C. M. Maaño
email address:maanocm7@emirates.net.ae
 
 

 

---
Used with permission granted by World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, Texas 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
This data file is the sole property of World Challenge. It may not be altered or edited in any way. It may be reproduced only in its entirety for circulation as "freeware," without charge. All reproductions of this data file must contain the copyright notice [i.e., "Copyright © 2000 by World Challenge"]. This data file may not be used without the permission World Challenge for resale or the enhancement of any other product sold. This includes all of its content with the exception of a few brief quotations. Please give the following source credit: Copyright © 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

This material is solely for personal use and is not to be posted publicly on other web pages. The Lorain County Free-Net Chapel holds exclusive rights from World Challenge, Inc. to publicly post these messages on its web page. You are free to download, copy, print and distribute this material, so long as you do not post it on a different Internet site. You may, however, link this site to reference these messages.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Our webmaster welcomes your comments and suggestions.
This page was last updated April 5, 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series