Click here to go to World Challenge Pulpit Series
multilingual site

Ang Kagilagilalas Na Tinig Nang Dios!
(The Awesome Voice of God!)


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright + Cover Letter

By David Wilkerson
November 15, 1999
__________

"Ang aklat nang Exodo ay mayroong isa sa mga kakaibang mensahe sa lahat ng mga mensahe mula sa banal na kasulatan. Habang ang mga Israelitas ay pansamantalang tumigil sa bondok ng Sinai, sila ay biglang nabalot nang makapal na kadiliman at ang kagilagilalas na naglalagablab na apoy. Sa gitna ng kamangha-manghang mga elementong ito, ang Dios ay nangusap: "Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa boung kapisanan ninyo sa bondok na yaon mula sa gitna ng apoy, sa ulap, at sa salisalimuot na kadiliman, ng malakas na tinig: at hindi na niya dinagdagan pa" (Deuteronomio 5:22).

Ang mga bondok na nakapaikit sa mga Israelitas ay naglalagablab, ang mahiwagang apoy ay naubos ang lahat na makikita sa paligid. Ang kulog ay nabasag na para bang ang mudo ay nahahati sa dalawa. At mula sa kalagitnaan nang lahat ng ito, nangusap ang Dios na maliwanag, sa tinig na kagilalas at makapangyarihan.

Habang ang lahat nang ito ay nangyayari, ang mga Isaelitas ay nakatayong nanlalamig sa takot. Sila ay naniniwalang sila ay mamatay bago pa ang tinig nang Panginoon ay huminto sa pagsasalita. Sang-ayon sa banal na salita, kahit si Moises, ang mabuting kaibigan nang Dios, "nangatal at natakot na lubha." Maaring naisip nila, sila ay nakabitin na sa ibabaw nang bibig nang impeyerno.

Pangwakas, ang tinig ay pumayapa. Ang kidlat ay huminto at ang pagyanig ay natapos. At hindi nagtagal, ang araw ay nagsimulang sumikat. At habang ang mga tao ay nagmamasid sa paligid, nakita nilang buhay silang lahat. Iyon ay isang malaking himala, narinig nila ang mismong tinig nang Dios at nabuhay.

Ang katibayan, pagkatapos ng kagigilas na pagpapadamang iyon, ang mga nakakatanda na pinuno nang mga tribo ay nagpatawag nang pagtitipon. Aasahan mong ito ang pinaka kahanga-hangang pagpupuring pagtitipon sa kasaysayang ng sangkatauhan. Bawat isa ay maaring magpapatotoo sa maluwalhating pagbabago ng buhay sa karanasang ibigay sa kanila nang Dios.

Magmumuni-muni ako sa sinasabi nilang "Ito ay kahanga-hanga. Wala pang tao sa mundo na nakarinig ng tinig nang Dios mula sa apoy, at nabuhay". Puwede nating sabihin ito sa ating mga apo. "Naroroon ako nang araw na mangusap ang Dios sa atin". Nakikinita-kita ko rin ang mga paring "Livitical"na pinaaalalahanan ang mga tao, "Huwag ninyong kalimutan ang araw na ito. Naranasan natin mismo ang kapangyarihan at kabanalan nang Dios. Tayo ay mamuhay na parating may takot sa kanya."

Ngunit ang pagtitipon na yaon ay hindi sa mga isang pagpapapuri - hindi - ganoon. Kataka-taka, ang mga nakakatanda ay nagsabi kay Moses," Hindi natin kaya ang mga ganitong uri nang karanasan. Ayaw na naming marinig pa ang kahang-hangang tinig nang Dios kailanman. Pag nangusap pa siya ng ganito muli, mamatay kami. Mula sa ngayon, gusto na naming marinig ang mga salita niya sa pamamagitan nang tinig nang tao."

Ang kasagutang ito ay totoong nakapagtataka. Bakit ang sinoman ay magpapakita nang ganoong gawi sa napaka-maluwalhating milagro nang Dios na makipag-usap sa mga tao niya? Masasabi ko sa inyo kung bakit: Ito ay dahilan sa ang mga Israelitas ay may nakatagong kasalanan sa mga puso nila. Sila ay lihim na sumamba sa mga dios-diosan.

Hindi kapani-paniwala, ang mga taong ito ay patuloy na nangangapit sa maliliit na gintong dios-diosan na dilala nila mula sa Egipto. Mga nilikhang emahen ni Moloc at nang bituin nang Dios Refan. Si apostol Stephen ay nagsabi na ang mga dios-diosang ito ay mga "larawan na ginawa nila para sambahin" (Mga Gawa 7:43).

Ang mga Israelitas ay naghugis nang gintong baka para sambahin nila. Sila ay umiyak "ilabas mo kami sa Egipto, Ikaw ang aming Dios." At ngayon, sa disyerto, hindi pa rin nila iniwan ang kanilang nakapangingilabot na pagsamba sa dios-diosan.

Tinawag ni Stephen ang ma taong ito na "iglesia sa ilang" (versikulo 38). Siya ay nagulat na kahit na pagkatapos nang Panginoong mangusap sa kanila nang malakas, ang puso nila ay bumalik sa "palasambahin sa dios-diosang Egipto." "Sinabi niya sa kanila"...ang ating mga magulang ay hindi sumunod...at ang mga puso nila ay nangabalik doon sa Egipto (versikulo 39).

Makikita mo kung bakit ang tinig nang Dios ay nagpanginig sa mga tao. Ang dahilan sa akala nila bakit sila mamatay ay dahil nasa harapan sila nang banal, makapangyarihang Dios - hindi dahil sa walang buhay, na hinugis na mga dios-diosan. Ang banal na Espiritu ay nangusap sa kanila, at ang kanilang mga konsiyensia ay binabagabag sila.


Dapat Ninyong Maunawaan - Hindi Ginusto nang Dios na
Gampanan ang Tungkulin na Bilang Isang Malaking Hayop,
Sinubukang Takotin ang mga Sariling Tao Niya.


Itong kamangha-manghang larawan nang pangangatog at pangangatal ay hindi isang kakatakutang palabas lamang para takotin ang Israelitas sa pagsunod. Hindi iyon ang ating Dios nang pagibig. Ipinaliwanag ni Moses ang layunin nang Dios: "Sinabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot: dahil ang Dios ay pumarito upang subukin kayo, at upang ang takot sa kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. (Exodo 20:20)." Kayo ay lalakad nang buong lakad na iniuotos sa inyo ng Panginoon ninyong Dios, upang kayos mabuhay nang landas na ipinagutos nang Dios sa inyo, na kayo ay mabubuhay, at kayo ay mapapabuti, at pahahabain ang araw ninyo dito sa lupa na magiging pag-aari ninyo" (Deuteronomio 5:33).

Sinabi ni Moses, ang tototoo, "Hindi nagagalit and Dios sa inyo. Hindi iyon ang kahulugan nang mahiwagang karanasang ito. Hindi - ang kagustuhan niya ay palakasin kayo sa kanyang kahanga-hangang takot. Sinusubukan niyang buoin sa inyo ang makapangyarihang sandata na tutulong sa inyo sa paglaban sa mga kaaway. At ginagawa niya iyon para makapamuhay kayong matagumpay, sa buong buhay ninyo.

Ngunit sa puntong ito, ang kagilagilalas na apoy ay nawala na. Ang nakakatakot na kulog at mahiwagang kidlat ay nawala na rin, at ang kahanga hangang tinig nang Dios a naglaho na rin. Sa ngayon ang mga namumuno ay lumapit kay Moses na may pagmamalasakit. Sa ibabaw ang mga pananalita nila ay may tunong napaka relihiyoso: "nakita naming kung gaano kahanga-hanga at kaluwalhati ang Panginoon. At kami ay nakinabang na narinig ang tinig niya. Alam na naming ngayon na maari palang marinig ang banal na tinig at mabuhay! Sa ngayon, lahat ay mabuti.

Ngunit dumating ang kakaibang pangyayari sa buong kasaysayan nang Biblia. Ang mga namumuno ay nagsabi kay Moses, "...nakita naming ang araw na ito na ang Dios ay nangusap sa tao, ay siya ay nabuhay. Ngayon kung ganoon, bakit kami mamatay? At uubusin kami nitong kahanga-hangang apoy na ito: kapag hindi na natin narinig ang tinig nang Dios, tayo ay mamatay. At sino diyan sa lahat nang nasa laman, na nakarinig nang tinig nang buhay na Dios at nagsalita sa gitna nang apoy, na tulad nang nangyari sa atin, at nabuhay?" (Deuteronomio 5:24-26). Narinig lamang nila ang tining nang Dios at nabuhay. Anong kakaibang pangyayari ito?

Sinabi nila kay Moses, "Alam naming maaring marinig ang Dios na mangusap mula sa apoy, at mabuhay. Ngunit, kung mananatili tayo mula sa mismong puro at banal na tining niya, tayo ay mauubos. Bakit dapat tayong mamatay? Sa lahat ng mga tao sa buong mundo, tayo ang nakarinig nang tinig Dios at nabuhay."

Ngunit alam nang Panginoon kung ano ang nasa puso nila. Sinabi niya kay Moses, "Narining ko ang tinig ng salita ng mga tao, na sinabi nila sa Dios: maliwanag ang kanilang pagkakasabi" (versikulo 28). Ang sinasabi nang Dios, sa ibang pananalita, "Ang mga sinasabi ng mga tao ay mukhang mabuti dahil alam nila ang tamang pananalita ng taong makaDios. Ito ay pananalita ng mapagpakumbaba, masunuring tao - na para bang mayroon silang tunay na takot sa akin."

Nagbigay noon ang Panginoon nang pahiwatig patungkol sa kung ano talaga ang nangyayari: "Na magkaroon sila ng puso na para matakot sa akin, at panatilihin nila ang aking mga iniuutos parati, na sana ay parating mabuti sa kanila, sa kanilang mga anak sa walang haggan" (versikulo 29).

Binibigyan nila ang Dios nang parangal sa kanilang mga labi-pero ang kanilang mga puso ay malayo sa kanya. Sinabi ni Isaias,"...ang mga taong ito ay malapit sa akin sa mga bibig, at sa kanilang mga labi para papurahin ako, ngunit sa kanilang mga puso ay inalis ako at malayo sa akin, at ang mga takot nila ay itinuro lamang mula sa katuruan nang tao" (Isaias 29:13).

Ang mga Israelitas ay napadevoto sa kanilang maliliit na gintong imahen, walang makapipigil sa kanila sa pagsamba sa dios-diosan. Hindi kahit na ang bondok ay mag-apoy pa, ang mahiwagang pag-ilig ng mundo, o ang makabasag na kulog na makakakalag sa kanila sa pag-samba sa dios-diosan. Sa pangwakas na kahit na binali- wala na rin ang makapangyarihang tinig nang Dios, sa lahat nitong kabanalan at kaharian.


Iginiit ng mga Israelitas na Makarinig nang
Malumanay na Tinig.


Noong sinabi ng nakatatandang Israelitas na, "Kailangan natin nang malumanay na mensahe, at kung hindi, tayo ay mamatay" - tama sila. Sa anomang oras na manatili ka sa ilalim nang pagtuturo nang Banal na Espiritu - makikinig nang may basbas at makapangyarihang salita-ikaw ay tiyak na mamatay. Ito ay, mamatay ka sa iyong kasalanan.

Sa ngayon, libo-libong mga mananampalataya ay sama-samang nakikinig nang pag-tuturo na walang alam sa takot sa Dios. At iyon ang hiningi nang mga Israelitas. Hindi nagtagal pagkatapos na marining ang tinig nang Dios na maliwanag, sila ay bumalik sa kanilang mga dios-diosan muli. Ang kanilang pag-papapuri sa Panginon ay pawang sa labi lamang-mababaw at walang kahulogan.

Kung ating bibigyan nang kahulugan ang hinihingi nang mga Israelitas sa makabagong pananalita, ito ay may tunog na ganito: "Itigil itong pagtuturo nang kawalan nang pag-asa. Ayaw na naming marinig ang nakakatakot ay pag-gunaw ng mundong mga mensahe. Ang kanilang ginagawa ay dalahin ang mga hindi kailangang kasalanan. Ipangaral ninyo sa amin ang tungkol sa pag-mamahal ng Dios at pag-papatawad -pagkatapos ng lahat, kami ay tao lamang. Ang ating Panginoon ay pag-mamahal, hindi galit at takot."

May taong sumulat sa aming gawain ng ganito: "Hindi ko alam kung sino ang naglagay sa akin listahan nang padadalahan nang sulat, ngunit maari bang alisin ninyo kaagad ang aking pangalan. Hindi ko kayang matagalan ang mga itinuto ninyong malulungkot na mensahe at pinupokpok na paglaban sa kasalanan. Walang isa man sa ating ay kaganapan, kahit na ikaw. Mayroon na ako nitong iyong "King James" na mga turo na puro nakatakot."

Si Isaias ay nangusap sa kanitong uri nang sagot: "...ito ay isang taong lumalaban, sinungaling na mga anak, mga anak na hindi makikinig sa batas nang Panginoon: na sinasabi sa tagapagmasid, Huwag makakita; at mga propeta, huwag kayong mag-sabi sa amin nang mga tamang bagay, mangusap kayo sa amin nang mabubuting bagay lamang, magsabi kayo nang panloloko: Umalis ka sa landas ko" (Isaias 30:9-11).

Ang salitang "smooth" sa versikulong ito ay may kahulugang "pagsasabi nang mabubulaklak na salita lamang." Sinasabi nang Israelita, "Huwag na kayong magsabi sa amin nang masasamang mga bagay-bagay. Sabihin ninyo sa amin kung gaano kabuti ang mga mangyayaring bagay pa. Ipaliwanag ninyo sa amin kung paano kami mag- tatagumpay, at ang magagandang bagay na naghihintay pa sa amin. At kung hindi, ay umalis na kayo sa harapan namin."

Walang mananampalataya na nagtatago nang kasalanan sa kanyang puso ay gusting makarinig nang banal, na maghahayag nang kasalanang salita nang Dios. Ang taong yaon ay parating tatakas sa tinig nang Banal na Espiritu na makatutuhanan. At sila ay tutungo sa sa mangangaral na malambot sa kasalanan, nagbibigay nang mabubuting salita at mabubulaklak na propesiya.

Kayat, tatanong ninyo, anong matinding mensahe ang ibinigay ng tinig Dios doon sa mga tao sa bondok nang Sinai? Ito lamang ang sinabi niya: "Ako ang Panginoon at Dios ninyo, na nagdala sa inyo palabas sa sa lupa nang Egipto, mula sa pagkakagapos sa inyo. Huwag kayong gagawa nang anomang nilikhang imahen...Huwag kayong luluhod sa kanila, o paglilingkuran sila..." (Deuteromio 5:6-9).

Naririto ang puro, walang halong salita nang Panginoon, nagmumula sa sa kaniyang mga bibig. Dapat na nagdala ito sa mga na lumipad mula sa kanilang mga tulda at winasak na lahat ang kanilag mga nilikhang imahen. Dapat na nahipo ang kanilang mga puso para manalangin sila. Ngunit sa halip sila ay umiyak, "Tama na pag-kulog, apoy, at lindol. Tama na ang maliwag na tinig na nangungusap sa amin. Bigyan ninyo kami nang tagapagsalita na katulad namin, at siya ang mangungusap sa amin. At saka kami makikinig at susunod."


Kaagad na Sumagot ang Dios sa Hiniling nang
Israelitas na Marinig ang Tao.


Ang Espiritu nang Panginoon ay sumama kay Moses at nagpahiwatig nang mga sumusonud:

"Ang Panginoon at Dios natin ay magtatayo nang isang Propeta mula sa kalagitnaan natin, nang mga kapatiran, katulad sa akin; sa kanya kayo ay susunod; para sa lahat na naghahangad nang Panginoon, ating Dios sa "Horeb" sa araw nang pagtitipon, magsasabing, Away ko nang marining muli ang tinig nang Panginoon na Dios, o kaya ay Makita muli ang makapangyarihang apoy, at nang ako ay hindi mamatay.

"At sinabi nang Dios sa akin, Sila ay mabuting nangusap sa gusto nilang sabihin. Magtatayo ako nang Propeta mula sa mga kapatiran, na katulad sa akin, at ilalagay ko ang mga salita sa kaniyang mga labi; at siya ay mangungusap sa kanilang lahat at siya ay uutosan ko. At ito ay nangyari, na sinomang hindi sumunod sa aking salita na sasabihin mula sa aking pangalan, ito ay hihingin ko mula sa kanya" (Deuteronomio 18:15-19).

Sa madaling sabi, ibibigay nang Dios ang hiling nang Israelitas sa dalawang pamamaraan:

 1. Una, siya ay mangungusap sa kanyang tao sa pamamagitan ng mga tao sa mga susunod na 1,500 na taon. Siya ay gagamit ng mga propeta, jusgado, tagamasid, at mga hari na matuwid niyang tagapagsalita. Sa katotohan, sa loob nang apatnapong taon, inilagay nang Dios ang salita niya sa mga labi ni Moses, para mangusap sa generasyong iyon. Nagpatotoo rin si Stephen na si Moses ay tumanggp nang "buhay na salita" mula sa Dios sa bondok (Mga Gawa 7:38).

  Ngunit sa loob nang mga taon, ang Israelitas ay sumuway na makinig sa Panginoon. "Sa kanino ang ating mga ninono ay hindi sumunod, at ipinilit siya mula sa kanila, at ang kanilang mga puso ay nangagbalik sa Egipto" (versikulo 39). Sila ay naging "matitigas ay mapagsuway na generasyon; ang generasyong inilagay ang puso sa mali, at ang espiritu ay hindi nanatili sa Dios" (Mga Awit 78:8).

  Sa generasyon pagkatapos nang generasyon, ginagawa nang Dios ang hiniling sa kanya nang mga tao na - mangusap siya sa kanila sa pamamagitan nang tao. Ngunit, sinabi nang Dios sa Isaias sa mga huling generasyon, "...kapag ako ay nangusap, at hindi kayo nakinig; at gumawa kayo nang kasamaan sa mga mata ko, at pinili ninyo ang hindi ako nasisiyahan" (Isaias 65:12). Sinabi rin nang Dios ang parehong bagay sa pamamagitan ni Jeremias:

  "Simula ng araw na dumating ang iyong mga ninono mula sa lupain nang Egipto at hanggang sa araw na ito, ipinadala ko sa inyo ang aking mga tagapaglingkod na propetas, araw-araw na maagang gumigising at ipinadadala: ngunit hindi sila sumunod sa akin, o kaya ay nakinig, sa halip sila ay tumigas ang leeg: gumawa sila ng mas masama kaysa mga ninono nila.

  "Kung ganoon sabihin ninyo ang mga salitang ito sa kanila; ngunit hindi sila susunod; sila rin ay tatawagin; ngunit hindi sila tutugon sa akin. Ito ay ang bansa na hindi hindi susunod sa tinig nang Panginoon na Dios nila, o kaya ay tatanggap nang pagtuwid: nawala na ang katutuhanan, at inalis na nila ito sa kanilang mga labi" (Jeremias 7:25:28).

  Sa kanyang kaawaan, nangusap ang Dios sa kanyang tao sa lahat nang pamamaraan - paalala, pagsita sa kasalanan,pagmamahal, pananakot. At nangusap siya nang maliwanag na hindi na maaring magkamali sa nais niya. Ngunit ang mga tao ay patuloy na naging bingi sa kanya.

 2. Ang Dios ay maaring nangusap rin sa Israelitas sa pangalawang paraan. Nangako siya na magpadala nang propeta sa kanila - at ito ay sa 1,500 na tao mula sa pangyayari sa bondok na Sinai bago pa lumabas ang taong ito. Ang propetang ito ay si Cristo. "Ito ay ang sinasabi ni Moses, na sinabi niya sa mga anak nang Israelitas, and propeta na itatayo nang Panginoon na Dios ninyo ay mula sa kapatiran, katulad sa akin; sa kanya kayo makakarinig" (Mga Gawa 7:37).

Sa ilalim nang bagong Kasunduan, pinili nang Dios na kausapin tayo sa mga huling araw sa pamamagitan ni Hesus: "Ang Dios, na kung minsan sa maraming iba-ibang pamamaraan nangusap sa mga nakaraan sa ating mga ama sa pamamagitan nang mga propeta, na siyang kanyang itinalagaga tagapagmana sa lahat nang bagay, sa kung siya ring Dahilan na nilikha niya ang mga mundo" (Mga Hebreo 1:1-1).

Kayat, bakit nag-antay pa ang Dios nang 1,500 na taon para matupad and propesiya ni Moses sa Israel? Ginawa niya iyon dahil nag-aantay siyang may pagtitiyaga nang buong mga taon para Makita ang pag-sunod mula sa kanyang mga tao. Ang kanyang pag-antala ay likha nang awa.

Ipinahiwatig na Hesus ang pagtitiyaga nang Dios sa kanyang parabola noong may-ari nang pataninam nang alak. Ang may-ari ay patuloy nag-papadala nang naninilbihan para humingi nang mga prutas. Nagpadala siya nang mensahero isa pagkatapos nang isa, pero wala ring nangyari. Sa pangwakas naisip nang may-ari, "Ipadadala ko ang mismong anak ko. Maaring igalang na nila siya at sumunod sila at papurihan ako. Ngunit sila ay patuloy na tumangging sumagot. At, sa galit, pinatay pa nila ang anak nang may-ari nang pataninam."

Ito lamang ang nangyari sa Isael. Sa pagdaaan nang generasyon pagkatapot nang generasyon, nagpadala ang Dios nang tagapagsalita sa mga tao - ngunit sila ay patuloy na tumangging makinig. Sa totoo, sila ay pusposang nanghahawak sa kanilang kasalanan, pinatay rin nila ang taga-pagsalita-anak, Hesus.


Ito and Ponto nang Lahat nang Ito:


Ang Dios ay nangungusap pa nang maliwanag sa ating ngayon. Ang kanyang makalangit na tinig ay tumutunog na makapangyarihan sa buong mundo. At ang tinig na iyon ay nagmumula sa tao -Si Jesus, na nakaupo sa kanang kamay ng ama. Isaalang-alang ninyo itong mga salitang ito mula sa Hebreo:

"Na hindi kayo pupunta sa bibig na maari kayong mahipo, at masusunog ng apoy, o kaya sa kadiliminan, at kadiliman, at kalamidad, at ang tunog nang trumpeta, at ang tinig nang mga salita; na ang tinig na maririnig ay magpapahiwatig na ang mga salita ay hindi na dapat sinabi sa kanila: (Dahil hindi nila makayanan ang mga pinaguutos. At kapag napalabis na katulad nang mga hayop na hinipo ang bondok, ito ay babatuhin, o patatamaan nang palaso: at ang pangitaan ay hindi maganda, na sinabi ni Moses, ako ay lubhand natakot at nanginig:)

"Ngunit nagsilapit kayo sa bondok nang Sion, at doon sa lungsod ng buhay na Dios, ang makalangit na Jerusalem, at doon sa hindi mabilang na samahan nang mga anghel, sa pangkalahatang pagtitipon at simbahan nang mga unang ipinanganak, na nakasulat sa langit, at sa Dios na siyang Hukom sa lahat, at sa espiritu nang maayos na mga tao na ginawang kaganapan, at kay Hesus na siyang tagamagitan sa bagong pagkakasundo, at sa dugo na ikinalat, na nagsalita nang mabubuting mga bagay kaysa doon kay Abel.

Tingnan ninyo na hindi ninyo tangihan ang nangungusap. Dahil kung sila ay hindi nakatakas sa sinong tumanggi sa kanya na nangusap sa mundo, lalo na tayo na hindi makakatakas, kapag lumayo tayo sa kanya na nangusap mula sa langit: na ng tinig ay nagpanginig sa mundo: ngunit ngayon siya ay nangako, sinasabing, Minsan pa, iiligin ko hindi lang mundo, ganoon na rin ang langit. At ang salitang ito, Minsan pa, nangangahulogang pag-aalis nang mga bagay na dapat alisin, sa mga bagay na ginawa, at nang ang mga bagay na hindi na maiilig ay maiwan ( Mga Hebreo 12:18-27).

Nakuha ba ninyo ang isinasalarawan sa mensaheng ito? Noong nangusap ang Dios sa unang pagkakataon, sumagot ang mga tao, "Huwag ka nang mangusap sa amin mula sa langit, Mangusap ka sa amin sa pamamagitan nang tao," at nag-bigay si Moses nang propesiya "Dahil hiningi ninyo, ang Dios ay magtatayo nang propeta. Siya ay tunay na tao-at mangungusap siya ng salita nang Dios sa inyo."

Si Hesus ay siyang ipinangakong propeta. Siya ay ang nilikhang Dios, ang Panginoon na nagkatawang tao. Mayroon siyang gawain sa mundo bilang tao, at maraming mga magpapatotoo na umakyat siya sa langit na bilang tao. Ngayon, siya ay may mahiwagang katawan, na ang kanyang simbahan. Ngunit si Hesus ay tao pa rin na ginawa mula sa laman-nakakaramdam nang mga dinarama nang sangkatauhan na lahat ay nagdaranas.

Sa ngayon, sa mga huling araw, Nangungusap na muli ang Dios mula sa langit. At patuloy niyang sinasabi na iiligin niya ang lahat na bagay na makikita: "Na kung saan ang tinig niya ay nagpanginig ng mundo: ngunit ngayon siya ay nangako, sinasabing, At minsan pa, iiligin ko hindi lamang ang mundo, ngunit pati na rin ang langit" (Mga Hebreo 12:26).

Sinasabi nang Dios sa mga bagay na ito, "Inilig ko ang mundo sa bondok nang Sinai. Ngunit kapag nagsalita ako sa mga huling araw na ito, ang tinig ko a iilig sa mga bagay na pangmundo at mga bagay na makalangit. Ang mga bagay na nanatiling nakahinto ay manginginig; walang mananatiling katuland nang dati. Anoman ang tinatawag na makaDios-lahat nang na kay Cristo o kaya ang simbahan - ay iiligin nang tinig nang anak ko, nangungusap mula sa langit."

Pinalalahanan nang Dios ang mga Israelitas na ang lahan nang tumanging makinig sa kanyang propeta ay mananagot: "At ito ay mangyayari, na sinomang hindi tumugon sa aking mga salita na sasabihin sa pangalan ko, Ito ay hihilingin ko sa kanya (Deuteronomio 18-19). Ang sinasabi niya, "Aking hahabulin and bawat pag-suway - at kayo ay mananagot lahat."

Ang banal na salita ay nagpahayag na yaong mga nag-bali wala sa salita ang ng mga propeta nang Dios ay babagsak sa kapahamakan. Sila ay mawawala at magiging mapait, mamatay na walang kaligayahan at katahimikan. "Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhay sa langit" (Mga Hebreo 12-25).

Mga minamahal, tayo man ay hindi makakatakas sa galit nang Dios - maging bansa man o bawat isa. At sa ngayon ang tinig nang Dios ay umiilig sa mga bansa, dahilan na para ang mga institusyon, namumuno at ang kabuhayan ay manginig. Sinasabi niya sa hangin at sa mga elemento, "Umihip ka sa mundo," Sinasabi niya sa ulap, "Pigilin mo ang ulan." Sinasabi niya sa kabuhayan nang mundo, "Lahat ay kasakiman-maging hatol." Nakikita natin ang matinding pagiilig sa Asia, Mexico, Brazil at Argentina.

Iniuutos rin nang Dios, "Ang kulongan ay manginig. Pamahalaan ay manginig. Pananalapi ay manginig. Paaralan ay manginig. Puwersang sundalo ay manginig. Tagapagtanggol at mambabatas ay manginig. Lahat ng bagay sa mundo ay manginig hanggang wala nang maiwang pang pundasyon kundi ang Panginoon.

Hindi ang demonyo ang nagpapanginig sa lahat ng bagay. Ang buong mundo ay pinanginginig nang tinig ng tagumpay na si Cristo. Ang tao sa kaluwalhatian ay tumayo na sa kanyang kapangyarihan mula sa kanyang luklukan-at siya ay nangungusap nang salita para panginigin ang lahat ng bagay.


Ang Kamangha-mangang Pagiilig Ngayon ay Nasa Kanyang
Simbahan Na.


Ngayon, Ang Dios ay naglilinis nang tahanan. Sang-ayon sa Mga Hebreo, ang tanging dahilan bakit ibubuhos ni Hesus ang espiritu niya sa mga huling araw ay para iligin ang tahanan Niya. Lahat ng hindi banal, marumi o sa laman ay iiligin ay aalisin. Ang ating gawain ay tumatanggap nang makabagbag na mga sulat mula sa minamahal nating mga santo at santa na nalulungkot sa nangyayari sa mga simahan at nakikita nila. Mayroong patuloy na pag-hahangad nang "bagong gawain," at kakilakilabot na mga bagay ay ipakikilala araw-araw - malamang patotoo, mga kalokohang gawain. Sa isang simbahan, bumagsak ang mga alikabok na ginto mula sa kisami na parang ulan.

Isang tao ay nagsulat na bawat lingo ang kanyang simbahan ay nag-papalabas nang "punk rock" o makabagong tugtuging konseyerto, na ang mga gumaganap at kumikilos na katulad nang makamundong kilos, grupong may inpluwensiya ng demonyo. Ang iba ay nagsulat patungkol sa pinaghandaang pag-pupuri na mas nababagay sa mga palabas sa "Broadway o kaya sa mga bahay aliwan kaysa sa simbahan. At ang iba naman ay nagsulat nang tuyo, walang laman, at maari kahit anong pagtuturo.

Paano itong pagpapanginig at paglalantad na ito mangyayari? Mangayayari ito sa pamamagita ng tao-Hesus. Siya ay nangako na mangusap sa lahat na namumuhay sa kasalanan, hindi masunurin, nangangapit sa mga bagay na ipinagbabawal nang salita niya. At ang tinig niya ay sadyang maliwanag.

Una siya ay mangungusap nang malumanay sa bawat tumalikod sa kanya at napahamak. Sasabihin niyang, bakit hindi kayo nakinig sa aking pagsusumamo na kayo ay bumalik? Bakit nagbingi-bingihan kayo sa taway at mag-sisi at mabago? Pumarito na kayo sa akin, bago pa ang buhay ninyo ay iligin sa pinagmulan."

Ngunit si Hesus ay mangungusap rin sa mga madakadios na babae at lalaki na nagpatuloy sa katotohanan, kalinisan at kabanalan. Kahit ngayon siya ay nagtatayo nang mga taong ang puso ay tumanggap na kanyang pagpapanginig, at makapagbagong salita. Sila ay nakikipag-isa sa Dios-ay bibigyan niya sila nang kapangyarihan na mag-salita para sa kanya.

Paano ang Panginoon nangungusap sa iyo? Tinatanggap mo ba ang salita niyang panginginig, na hinahaang magpabago ito nang puso mo? O kaya ay namumuhay ka nang dalawang buhay-namumuhay ka pa rin sa pangangaluniya, galit, at kapaitan?

Pag inaako mong "Panginoon mo si Cristo," pero mayroon ka pa ring itinatagong kasalanan sa buhay mo, malalaman mong mangungusap siya sa iyo. Sasabihin niya, "Bakit hindi ka pa bumabalik sa awa ko? Bakit patuloy mong tinatangihan ito? Narinig mo na ang mapagmahal kong tawag. Nalasahan mo na ang mapagmahal kong kabaitan. Ngunit patuloy kahit na lahat na ito. Bakit?"

Ang mga Israelitas ay hinayaan na sa kanilang kahiligan sa laman, sila ay nagpatuloy na ganoon kahit na sa harapan ng mahiwaga ay nakatutunay na apoy. At ganoon rin ang nangyayari sa maga simbahan sa ngayon. Maligawanag na sinabi nang Dios, ang paghahatol ay mag-uumpisa sa tahanan niya. At isinulat ni San Pablo na kapag mag-papatuloy tayo sa ating kasalanan, tayo ay ibibigay na kay satanas para sirain ang ating laman, para mailigtas ang ating kaluluwa.

Ngunit, naririto ang magandang balita: Ang makapangyarihang pagpapanginig na ito - Paglilinig nang Dios sa tahanan, sa bansa at sa simbahan-ay mag-dudulot nang hindi na maiilig na pundasyon. Ito ay magdadala ng banal, nabawasan ng simhahan-itataas ang mga natirang santo at santa na lumakad na may takoy sa Dios at sa katuwiran ni Cristo.

Magkakaroon tayo nang pag-sasama-sama na hindi pa natin naranasan. Magkakaroon tayo ng kaligayang hindi masabi. At maririnig na natin ang kagila-gilas na tinig nang Dios.

---
Used with permission granted by World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright + Cover Letter

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

This data file is the sole property of World Challenge. It may not be altered or edited in any way. It may be reproduced only in its entirety for circulation as "freeware," without charge. All reproductions of this data file must contain the copyright notice [i.e., "Copyright © 1999 by World Challenge"]. This data file may not be used without the permission World Challenge for resale or the enhancement of any other product sold. This includes all of its content with the exception of a few brief quotations. Please give the following source credit: Copyright © 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

This material is solely for personal use and is not to be posted publicly on other web pages. The Lorain County Free-Net Chapel holds exclusive rights from World Challenge, Inc. to publicly post these messages on its web page. You are free to download, copy, print and distribute this material, so long as you do not post it on a different Internet site. You may, however, link this site to reference these messages.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Our webmaster welcomes your comments and suggestions.
This page was last updated January 11, 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Tagalog Sermon Index? Pulpit Series