Click here to go to World Challenge Pulpit Series

multilingual site

Baguhin Mo Ako, O Panginoon
(Change Me, O Lord)


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
December 6, 1999
__________

Nitong mga huli, ako ay lumagong lubhang nawalan ng pag-asa sa mga tinatawag nating mga Cristianong pag-papayo. Sa ngayon marami tayong mga turuang Cristianong taga-pagpayo kaysa sa lahat ng kasaysayan ng simbahan. At mayroon ding napakaraming "kung paano" mga aklat at babasahin patungkol sa relasyon, nagbibigay ng espiritual na payo sa bawat usapin, mag-mula sa pag-aasawa hanggang sa pangkalakasan ng katawan hanggang sa pag-papalaki ng mga anak.

Nguni't, napakalungkot, na mas maraming mga tao, pag-aasawahan at pamilya sa simbahan na naguguluhan kaysa dati. Ang kaguluhan sa mga Cristianong tahanan sa ngayon ay hindi masasabi - at, mga minamahal, hindi dapat na ganito.

Hayaan ninyong sabihin ko itong tahasan, ako ay hindi laban sa mga Cristianong taga-pagpayo. Maraming tao ay tumotugon sa mga payong kanilang nakukuha, at ito ay nakakagaling sa kanilang buhay, pag-aasawahan at tahanan. Totoong ang pag-papayo ay naging pangunahing gawain sa simbahan ni Jesucristo Halos bawat malaking samahan sa America ay mayroong kahit na paano isang ang gawain lamang ay magpayo. Dito sa Times Square Church, gumagamit kami ng nabibilang na mga taga-pagpayo.

Nguni't nakita ko na parami ng parami ang naguguluhang Cristiano ang hindi tumutogon sa mga payong kanilang tinanggap. Maari silang maturuan sa mga ilang linggo, o puwedeng buwan, na walang resulta. Ang pastor o taga-pagpayo ay puwede silang akayin hakbang bawat hakbang sa pamamagitan ng banal na salita, ipakita sa kanila ang maliwanag na katotohanan ng Salita ng Dios. Maari nilang sabihin sa kanila, " narito ang ibig sabihin ng Dios sa problem mo. Sabihin niya na dapat mong gawin ito. "Sinabi niya sa kanila ang katotohanang na kapag hindi nila iiwanan ang kanilang kasalanan, makakatamo sila nang pag-hahatol ng Dios.

Nguni't wala sa mga payong ito ay tumimo. Bakit? Mayroong espiritual na talukbong sa mga mata ng tao. Mayroon silang lubhang pag-kabulag sa kanilang mga sariling kasalanan at dapat mabago.

Maraming Cristianong pamilya ay nagkakagalit ng malubha sa bawat isa. Ang iba ay totohanang inihahabla ang bawat isa, dinadala ang mga kaanak sa bahay tangolan. Ang mga nanay ay nagiging kakaiba sa mga anak na babae, mga tatay ay hindi nakikipagusap sa mga anak na lalaki. Lahat sila ay nag-sasabi na taga-pagmahal sila ni Jesus - Nguni't nanghahawak pa sila sa kanilang galit, kapaitan, kapangitan. Ito ay lahat kaguluhan.

Mula ng ako ay mag-umpisang mag-pastor, ako ay napagitna sa maraming pag-aalitan ng pamilya. At maari akong makapagpatotoo na ang ilan sa mga geyerang ito ay natapos na labas sa makapangyarihang pag-saklolo. Bakit? Bawat isa ay nais na ang ibang tao ang mag-bago.

Ang isang parte ay mag-sasabi sa akin, "Bakit siya napakatigas ng ulo? Ito ay masama. Kailangang niyang mag-bago." Tapos ganoon rin ang maririnig ko sa isang parte. "Paano siya napakatigas ang puso? Alam niyang ginagawa ko ang pinakamabuti ko ng magagawa. Ito ba ang mapapala ko sa pagiging mabait ko sa kanya?"

Parating kasalanan ng ibang tao, ang iba ang kailangang mag-bago. Kung bakit ako ay naniniwala hindi sa dami ng pag-papayo na magkakaroon ng pag-babago, hanggang ang mga tao ng Dios ay matagpuan ang isang bagay. Tayong lahat ay magkaroon ng masinsinang, araw-araw na panalangin: "O Panginoon - baguhin mo ako."

Tayo ay maraming ginugogul na panahon nanalanging, "Dios baguhin mo ang mga kalagayan baguhin mo ang kasamahan ko sa hanapbuhay baguhin mo ang kalagayan ng pamilya ko baguhim mo ang mga kalagayan sa buhay ko"Nguni't madalang tayong manalangin nitong pinakamahalagang panalanging ito: "Baguhin mo ako, Panginoon. Ang totoong kaguluhan ay hindi sa asawa ko, mga anak ko, kaibigan ko. Ako ang tumatayong kailangan ng panalangin."

Ang Dios ay gumagawa ng hakbang at namumuhay sa lahat niyang mga anak. Hindi niya hinahayaang mangyari ang anoman dahil lamang sa pagkakataon. At nangangahulogan na hinayaan niya ang iyong krisis. Ano ang sinosubukan niyang sabihin sa iyo sa pamamagitan nito? Ang sinasabi niya kailangan mong mag-bago.

Ibigin man natin ito o hindi, tayong lahat ay nasa daan ng pag-babago, sa isang pamamaraan man o iba. Sa espiritual na kalagayan, walang bagay na para lamang dahil nangyari; tayo ay patuloy na binabago, alinman para mapabuti o mapasama. Tayo ay alinman nagiging lalong katulad ng ating Panginoon o kaya lalong katulad ng mundo,-- alinman lumalago kay Kristo o tumatalikod.

Kayat, ikaw ba nagiging lalong may matamis na espiritu katulad ni Jesus? Ikaw ba tumitinging kalma sa harap ng salamin bawat araw at nanalangin, "Panginoon, nais kong maging katulad ng larawan mo sa lahat ng bahagi ng buhay ko?"

O kaya ang iyong kapaitan ay nag-uugat na, nagiging pag-laban at pagkakaroon ng matigas na puso? Natutuhan mo na bang sanggahan ang sarili mo mula sa mapaghatol na salita ng Dios at ng tinig ng kanyang Espiritu? Nagbibigay ka na rin ba ng mga salitang sa akala mo noon ay hindi maaring masabi ng isang Cristiano? Ikaw ba patuloy na nagmamatigas na walang pag-babago?

Kung ito ay nag-sasalarawan sa iyo, hayaan mong sabihin ko itong tahasan sa iyo" Hindi ka makakatanggap ng pagkakakalag sa gapos maliban mag-bago ka. Ang buhay mo lalong magiging magulo, at ang kalagayan mo ay lulubha. Itigil mo ang pag-buboo mo ng kaso, pagtuturo mo ng daliri, at pangangatuwiran para sa sarili mo. Hindi ka tutugonin ng Dios hanggang hindi ka magigising at aaminin, "Walang magpapabago para sa akin, malibang ako ay baguhin."

Umiyak kang tapat sa Panginoon sa panalangin. "Baguhin mo ako, O Dios. Humukay ka ng malalim sa akin-ipakita mo sa akin saan ako bumagsak at napariwara. Ipakita mo sa akin ang kayabangan ko, galit, katigasan at kasalanan. Tulungan mo ako na ibaba lahat ito."

Gaanong karaming dalubhasa, tagapag-payo, malulungkot na gabi at walang bungang pagpupumilit ang dapat mong batahin bago ka magising sa katotohanan? Kung ano mang pagpapagaling o pagbubuo ang mangyaya, dapat mong akoin ang responsibilidad. Ang milagro ay babasi sa iyo bilang binago.

Kung hahangarin mong mabago, ang salita ng Dios ay maliwang na nagpapakita ng dalawang hakbang na dapat mong gawain. Pakinggan mo ang salating ito, at makadaranas ka ng walang hanggang pag-babago:


1. Mayroong Talukbong sa Harap ng
Iyong Mga Mata, Binubulag Ka - at
Ito ay Dapat na Maalis.


Ipinahiwatig ni Pablo isang pagbabago ay dapat na mangyari bago anomang ibang pag-babago ay mangyayari:

"Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit naming ang buong katapangan ng pananalita: At hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas: Datapuwat't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang mantandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo. Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso.

"Nguni't kailan ma't magbalik sa panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu" (2 Mga Taga Corinto 3:12-18).

Sa maikling bahaging ito ng kasulatan, nangungusap si Pablo unang una na patungkol sa kabulagan ng mga Judyo patungkol kay Jesus bilang siyang mesia. Nguni't naglalagay rin siya ng alituntunin na maaari para sa lahat ng tao, Judyo man o Gentil. Nangungusap siya patungkol sa kabulagan sa katotohanang mula sa biblia. Pansinin sa versikulo 14: "Datapuwa't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagkat't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo."

Pakiunawa ninyo, ang mga taong sinulatan ni Pablo ay mga tapat. Matiyaga nilang pinagaralan ang mga aklat ni Moises, ang batas at propetas, mga Awit ni David. Iginalang nila ang salita ng Dios, mga turo mula dito at malaya nilang ginagamit ito. Nguni't mayroon pa ring talukbong ang kanilang mga mata.

Iniisip natin ang espiritual na talukbong na nababalot sa mga mata ng mga Judyo, Muslims at iba pa, binubulag sila sa katotohanang patungkol kay Jesus. Nguni't mayroong ding talukbong nakakabulag sa mga mata ng mga mananampalataya. Binabasa nila ang maliwanag na pag-papaalala ng Dios sa banal na kasulatan, narinig nila itong ipinangaral ng may kapangyarihan - Nguni't hindi parin sila nahihipo. Sa katotohanan, sila ay nagpapatuloy na gawain ang mga bagay na narinig nilang itinatakwil ng salita ng Dios. Isaalang-alang ninyo ang mga halimbawang ito:

Gaano kaliwanag ang Dios sa mga bagay ng pagpapatawad? Nguni't maraming Cristianong basta ayaw iwanan ang mga kapaitan, mapaghiganting kaisipan. Sinasabi nilang, "O, napatawad ko na ang taong yaon"-Nguni't ang mga puso ay wala sa mga sinasabi nila. At mas alam ng Panginoon ang mas mabuti.

Maaring ang Cristianong yaon ay dumanas ng pag-papahirap mula sa - kanyang amo, kanyang asawa, kasamahan sa hanapbuhay, o kaibigan. Ngayon iniisip niyang matuwid siya sa paghahawak sa kanyang galit at hindi pagpapatawad. Nguni't sa bi ng banal na kasulatan kapag hinayaan mong kahit na isang onsang bahagi lamang ng hindi pagpapatawad sa puso mo, ang mga kasalanan ay maguumpisang dumami laban sa kanya.

Isipin ninyo ang kakila-kilabot na pinsala and tatamuhin ng Cristianong ito. Araw bawat araw ang mga kasalanan niya ay dumarami. Ang mga panalangin niya hindi naririnig. Siya ay kabuong nasa sarili niya, parating nasa kapahamakan, ang kaluluwa niya ay bukas sa maka-demonyong kapangyarihan. At kapag siya ay tumayo sa Dios sa araw ng pag-hahatol, bawat isa sa mga kasalanan niya ay tatayo para pag-bintangan siya. Wala mang isang kasalanan ang kanyang pinatawad - dahil hindi rin siya nagpatawad sa iba.

Maririnig niya ang Panginoonng magsasabi, "Pinaalalahanan na kita, tumawag sa iyo, nangusap sa iyo ng tahasan - Nguni't hindi ka nakinig. Sa halip, nanghawak ka sa hindi mo pag-papatawad. Sa ngayon, hindi kita papatawarin." Iyon ang katapusan ng espiritual na kabulagan.

"At sinabi ng Panginoon, ang Dios ng Israel, Sapagka't aking kinapopootan ang paghihiwalay. "(Malakias 2:16). Maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan na kinapopotan ng Dios ang paghihiwalay. Nguni't maraming Cristiano ngayon na sinasabi sa mga pastor o kaya mga kaibigan, " Nanalangin ako patungkol sa pakikipaghiwalay sa asawa ko, at ako ay pinayagan ng Dios."

Hindi. Sumagot ang Dios sa kasinungalingang ito mismo sa susunod na versikulo: "Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano naman niyamot siya? Na inyong sinasabi, Bawa't gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon, at kaniyang kinalulugdan sila; o saan nandoon ang Dios ng kahatulan?" (versikulo 17).

Sinasabi ng Panginoon sa ibang pananalita: "Tumutungo kayo sa simbahan, nag-pupuri kayo sa akin at may ngiti kayong Kristiayo. Nguni't nakikitungo kayong may kapahamakan sa inyong mga asawa-at ginagamit ninyo ang mga salita ko na may pandaraya. Sinasabi ko sa iyo na kinapopootan ko ang paghihiwalay, Nguni't nagpatuloy ka pa rin dito. Tinawag mo pa nga itong mabuting bagay, sinasabing pumayag ako. Nguni't bulag ka. Tumanggi kang maniwalang hahatulan ko ang hindi mo pagsunod."

Ang paghihiwalay sa mga Cristiano sa ngayon ay may mas mataas ng bilang sa mga hindi mananampalataya. Sabihin mo sa akin - ang salita ba ng Dios ay bali wala at biro? Maari bang ang kanyang paalala ay isinaisang tabi na para lamang mga kaisipan kaysa sa mga kautusan? Hindi, kailanman. Mayroong talukbong sa mga mata ng simbahan. At nagpapaalala ang Dios, " Lahat ng pag-papayo sa mundo ay hindi makakagawa ng mabuti kapag hindi ninyo sinusonud ang mga utos ko. Ang salita ko ay dapat na maging pinaka alintunin sa buhay mo."

(Hindi ito para magbigay ng kahihiyan sa mga hiwalay na. Hindi maiiwasan ang pag-hihiway sa mga itinakdang sitwasyon, tulad ng pang-aabuso sa katawan, pangangalunya o pag-iwan ng hindi mananampalatayang asawa.)

Libo-libong taga-pagpayo ay maaring magsabi na may karapatan kayong magalit, na mag-tampo, at huwag magpatawad. Nguni't sa huli, ang kanilang mga salita ay hindi mabibilang. Ang salita ng Dios ang siyang may katapusan. At kapag hindi kayo natakot dito - kapag hindi kayo handang sundin ang mga kautusan sa pangkalahatan - mga bagay na wala na kayong pag-asang makakalas sa gapos.

Ang Biblia ay malakas at maliwanag na nangusap sa lahat na susunod sa Panginoon: "Hindi kayo mababago kapag nanatili kayong bulag sa salita ng Dios."


2. Ang Talukbong ay Maaring Maalis Lamang
sa Pamamagitan ng "Pagbabalik" sa Panginoon.


Sinabi ni Pablo na bago ang ating kabulagan ay maalis, dapat tayong bumalik sa Panginoon. "Nguni't kailan ma't magbalik sa Panginon, ay maalis ang talukbong"(2Mga Taga Corinto 3:16). Ang kahulugan ng pagbabalik sa Griegong salita ay "para baliktarin ang dinaraanan." Sa maikling salita, sinasabi ni Pablo, 'Dapat mong aminin na ang daan na iyong tinatahak ay nagdala sa iyo sa kawalan, pagkasira, at kalungkutan."

Kung buhay mo ay para bang nasa kaguluhan-kung ang isang bagay ay lubhang napakamali, at ang mga bagay ay patuloy sa pagkasira - alam mong dapat kay mag-bago ng daan. Puwede mong isipin, "Ang aking asawang lalaki ang nasa masamang kalagayan. Nag-aantay ako sa kanya na mag-bago." O kaya, "Ang aking asawang babae ay patungo sa pagkasira maliban siya ay mag-bago." O kaya ay, "Ang amo ko at siyang mali. May bagay na dapat mabago sa kanya."

Maliwanag nating nakikita ang mga kamalian ng iba. Nguni't tayo ay bulag sa ating pangangailangang mag-bago. Kailangan natin ng katotohanang pagkakataong-para aminin natin sa Dios, "Ako, panginoon. Ako ang kailangan ng pag-babago. Maari ba, Ama, ipakita mo sa akin saan ako nag-kamali."

Paano tayo magbabago ng daan? Paano tayo babalik sa Panginoon at maaalis ang talukbong? Narito ang gamut na ibinigay ni Pablo para tayo mabago:

1. Ang pagpapabago ay gawain lamang ng Banal na Espirit. "Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu?" (2 Mga Taga Corinto 3:8). Hindi natin maaring baguhin ang ating mga sarili. Ang Espiritu lamang ng Dios ang maaring magakma sa atin sa maluwalhating larawan ni Cristo. Narinig nating lahat na sinabi, "Kapa ang tao ay bumalik sa panginoon, aalisin ng Dios ang talukbong sa kanyang mata." Iyon ay gawain lamang ng Espiritu.

Nabasa rin nati, "Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan."(versikulo 17). Ang salitang "kalayaan" ay nangangahulogang "hindi na alipin; ligtas na sa pananagutan; Malaya na, wala ng kadena." Ito ay nagpapakita ng kalayaan na nagmumula sa pag-kakabukas ng ating mga mata. Biglang nakakita tayo ng bagong liwanag. Ang Banal na Espiritu lamang ang makapagpapabagsak sa ating mahabang panahon ng daan sa pagkakakita sa mga bagay-bagay, inikot tayo at itinalaga tayo sa tamang landas.

Sa madaling sabi, ang pag-babalik o pagiikot na sinasabi dito ni Pablo ay nangangahulugan lamang ng buong pagtitiwala sa Espiritu ng Dios. Nangangahulugan rin ito ng paglayo sa mga pag-papayong hindi basi sa biblia, mga kaisipan at planong panarili, at pagtawag sa Banal na Esiritu lamang para pangunahan at samahan ka.

Nakaranas si Pablo ng ganitong pagbabalik. Sa Mga Gawa 9, noong kilala pa siyang Saulo, naroroon siya sa maling landas. Nangungusap patungkol sa talukbong sa kanyang mga mata - siya ay nakasakay patungo sa Damascus para pasakitan ang mga Cristiano doon. Si Saulo mismo ay naniwalang gumagawa siya ng mabuti sa Dios sa pamamagitan ng panghuhuli sa mga mananampalataya at inilalagay sila sa kulungan.

Nguni't hinarangan ng panginoon ang taong ito at gumawa siya ng krisis sa buhay niya. Noong makatagpo ni Jesus si Saulo sa daan ng Damascus, hinagisan niya si Saulo ng liwanag na napaka-makapangyarihan na nag-pabulag sa mga mata niya. Si Saulo ay tumungong bulag sa isang tahanan sa Damascus, kung saan siya ay tumigil hanggang ang maka-Dios na si Ananias ay dumating. Sinabi ni Ananias sa kaya:

"Kapatid na Saulo, ang Panginoon, sa makatuwid baga'y si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin, upang tanggapin mo ang iyong paningin, at mapuspos ka ng Espiritu Santo. At pagdaka'y nangalaglag mula sa kaniyang mga mata ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kaniyang paningin"(Mga Gawa 9:17-18).

Isinuko ni Saul ang kanyang nakaraan, lahat sa Banal na Espiritu-at ang talukbong ay kaagad na naalis sa mga mata niya.

2. Ang pagbabago rin ay nangangailangan ng tinatawag ni Pablong bukas na mukha. Isinulat niya, "Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon" (2 Mga Taga Corinto 3:18). Ang ugat na salita para sa "bukas na mukha" ay may mahiwagang kahulugan. Ito ay nangangahulugang pagiging buong pagtitiwalang hayaang ipakita ng Dios ang anomang nakatagong bagay sa puso mo - para sa pagkakakalag sa gapos sa lahat ng ito.

Ang uri ng ganitong bukas na mukha ay umiiyak, "Subukan mo ako, Panginoon-tingnan mo kung mayroong anomang kasamaan sa akin. Ipakita mo sa akin kung saan ako namumuhay na laban sa salita mo. Nais kong makaalis sa gapos ng mga bagay na hindi katulad mo. Ilayo mo ang lahat ng aking kayabangan, mga ambisyon, mga panariling katalinohan, mga pangangatuwiran. Alam kong hindi ko alam ang pag-alis sa sitwasyong ito. Banal na Espiritu, kailangan ko ang kapangrihan mo at ang talino. Ibababa ko ang bawat pag-asa kong bigyan ng kasagutan ang mga bagay sa aking pamamaraan."

Sa mga maraming mananampalataya, ito ay napakahirap na gawin. Sila ay nabuhay ng buong Cristianong pamumuhay magmula sa kanilan mga talino at kaalaman. At ngayon ay dapat nating taggaping nagkamali tayo sa mga bagay-bagay at ang pangangailangang huminto sa pamamalakad ay napakahirap.

Ang Panginoon ay kailangang hubaran ako ng aking kayabangan sa mga bahaging ito noong mga taong nagdaan. Ngayon, salamat sa Panginoon, ako ay may kalayaang umamin kapag may mga kamalian ako sa mga bagay-bagay. Ang aking patuloy na panalangin ay, "Dios, ginawa ko ang masamang mga bagay. Nakagawa ako ng napakasamang pag-kakamali, na nagdala sa sarili ko sa lubhang kaguluhan. Maari ba, Panginoon-linisin mong lahat ito para sa akin. Hindi ko kayang gawin ito. Ikaw lamang ang makagagawa nito." May pasasalamat, ang Dios ay natuwa sa pagaayos ng mga kamalian kapag hinanap natin na gawin ang kalooban niya.

Ang mababasagin na sinasabi ni Pablo sa maikling bahagi ng kasulatan ay may kahulogang salamin. At, mga minamahal, ang ating salamin ay ang salita ng Dios. Ito lamang ang hustong makapagpapakita pabalik sa ating kalagayan. Ang sinasabi ni Pablo, "Pumaroon kayo sa salamin ng katotohanan ng Dios, at panghawakan ninyo ang buhay ninyo. Sabihin ninyo sa Panginoon na nasa mali kayong landas, at nais kong mabago. Hingin natin sa Espiritu na magpakumbaba tayo at buksan ang salita niya sa iyo. Huwag na ninyong pakinggan ang iba pang payo, ang iyong mga ideya, ang iyong mga pangangatuwiran. Sa halip, bumalik sa Banal na Espiritu na may buong tiwala. Maniwala sa anomang sasabihin sa iyo."

Kung ikaw ay aasa lamang sa Banal na Espiritu, iiwas sa lahat ng mga tulong, aalisin niya ang talukbong ng mga mata mo. Ipadadala rin niya ng Banal na Espiritung pangunahing tulong sa buhay mo - ay maguumpisa kang mabago sa mismong panahong iyan.

3. Sinabi ni Pablo sa pangwakas na tayo ay binago sa kawangis ni Cristo unti- unti. Ang ganitong pangyayari ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi lamang. Ito ay nangyayari dahan-dahan hakbang bawat hakbanghabang patuloy nating hinahanap siya at sinusunod ang salita niya: "Tayo ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu" (2 Mga Taga Corinto 3:18).

Maaring hindi ninyo maramdaman ito, nguni't kayo ay nababago sa bawat pagbubukas ninyo ng banal sa kasulatan at basahin itong may bukas na puso, sa bawat pagluhod ninyo ay pagkakaroon ng mabuting panahon para sa kanya, sa bawat pagtawag ninyo sa Banal na Espiritu para samahan at turuan kayo. Akala ninyo ay hindi kayo nakakagawa ng anomang pag-sulong - pero nakakasulong ka.


Isinulat ni Pablo ang Tatlong
Mahihiwagang Patotoo ng Pagbabagong
Ginawa sa Atin ng Banal na Espiritu.


Ang kalooban ng Espiritu ay dalahin sa atin ang tatlong mahihiwagang pagbabago sa atin:

1. Ang unang pagbabago ay ang lumalagong kaalaman na ang Dios ay magiging maawain sa atin hanggang sa katapusan ng ating pagsubok. "Kaya nga pagkakaroon namin ng ministering ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina"(2 Mga Taga Corinto 4:1).

Naririto ang maawaing ministering tinanggap naming mula sa Banal na Espiritu: Binuksan niya ang aming mga mata sa malumanay na awa ni Cristo para sa atin. Itinanim sa atin ang malalim na kaalaman na ang Panginoon ay nasa ating tabi, na siya ay para sa atin. At ipinakita niya sa atin kung gaano siya katapat para ingatan tayo mula sa pagbagsak - napakamaawain niya sa lahat ng ating pinagdadaanan, kung gaano siya nahihipo sa ating mga binabatang hirap.

Sa ngayon maaring nakadarama kayo ng pag-aabuso o ng kawalan ng pag-mamahal. Nais ng demonyong maniwala kayong iniwan na kayo ng Dios para sa inyong mga plano - na nararapat kayong magdusa, na tapos na ang lahat sa inyo, na wala na kayong pag-asa. Minamahal, iyon ay mga kasinungalingan mula sa impeyerno. Nais ng Dios na mahigit pa sa anomang bagay na maalis kayo sa masamang kaisipan patungkol sa kanya. Mahal niya kayo - at nagtakda na siya ng panahon para ibigay ang lahat niyang awa sa inyo.

Si David ay umiyak na may pagmamakaawa ng siya ay malubhaaan na sa kalagayan niya: "Ang puso ko'y nasaktan na parang damo, at natuyo; sapagka't nalimutan kong kanin ang aking tinapayAko'y umaabang, at ako'y naging parang maya na nagiisa sa bubungan. Dinudusta ako ng aking mga kaaway buong araw; silang nangauulol laban sa akin ay nagsisisumpa sa akin. Sapagka't kinain ko ang mga abo na parang tinapay, at hinaluan ko ang aking inumin ng iyak. Ang aking mga kaarawan ay parang lilim na kumikiling"(Mga Awit 102:4,7-9, 11). Siya ay dumaing "Ako ay nasa malubhang kalagayan, pangangatawan, kaisipan at espiritual."

Ngunit yaon na ang panahon itinakda ng Dios para maalis na siya sa ganoong kalagayan. At mabilis na kumilos ang Panginoon na may awa, tulong at at Sion: sapagka't kapanahunan ng pagkaawa sa kaniya, Oo, ang takdang panahon ay dumating" (Mga Awit 102:13).

Ang panahon na itinakda ng Dios kay David ay yaong nasa pinakamababang oras na niya - noong kanyang iniisip, "Ako ay binaba na sa wala." Ganoon din sa ngayon, nagtakda ang Dios ng panahon para ialis tayo sa kahirapan at magpadala ng tulong para sa atin - at kadalasan ito ay dumadating doon sa pinakamalubhang oras ng pagsubok. Yoon ay ang panahon na kapag tayo ay hindi na nagpupumilit na gumawa ng mga bagay-bagay na sa ating sarili. Sa halip, inaamin natin, "Panginoon, hindi ko magagawa ito - lahat ay mali. Ibinibigay ko nang lahat sa iyo."

2. Ang pangalawang pagbabago na mangyayari ay hindi na tayo puno ng kaisipang sumuko na: " Kaya nga sa pagkakaroroon namin ng ministering hindi kami nanghihina" (2 Mga Taga Corinto 4:1).

Nais ng Dios na alisin natin ang ating mga mata sa mga dinaranas nating kalagayan at itigil natin ang pagtutuon ng kung gaano kasama ang mga bagay-bagay. Ang totoo ay, ang mga nakababagabag na kalagayan ay maaring hindi kaagad matapos. Maaring lumubha pa ito. At alam rin niya kung nakatuon tayo sa pag-babago ng ating kalagayan, lalo lamang tayong mahuhulog na pailalim sa pag-aalala at kalungkutan. Magigi tayong lubhang pagod at manghihina, mawawalan ng pagasa.

Ngunit habang ang Panginoon ay nagpapakita ng kanyang awa sa atin, ang ating panghihina ay naguumpisang mawala. Hindi maglalaon at magkakaroon ng paglagong katiyakan na ang Dios ay may ginagawa sa atin. At wala nang nakakasiya pa sa ating pagkatao na malamang, "Ang kamay ng Dios as nasa atin. Hindi pa ako nakarating - nguni't alam kong tama ang landas ko. Ako ay gumagalaw na papalapit sa Panginoon."

Araw-araw, nagiging malakas ka sa pananampalataya. Itatanim niya ang katahimikan ang kapahingaan sa iyo. At ikaw ay itataas sa ibabaw ng iyong kalagayan, walang maaring maghila sa iyo pababa para muling mawalan ng pagasa.

3. Ang pangatlong pagbabagong mangyayari sa atin ay ang buong pagtatakwil sa lahat na nakatagong bagay at hindi katapatan. "Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Dios; kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawa't budhi ng mga tao sa harapan ng Dios" (2 Mga Taga Corinto 4:2). Nangangahulugan ito na hindi na tayo paparoon sa banal na kasulatan para subukang mangatuwiran para sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo naghahanap ng pamamaraan para gumawa ng mali.

Nais ng Dios ang buhay nating maging bukas na aklat. Kung sa ganoon, ninanais niyang maaalis lahat ang ating nakatagong kasalanan - lahat ng hindi pagiging matapat, pandaraya, pagbabalatkayo, pagsisinungaling, panloloko. Kaya't ang Banal na Espiritu ay sinasaliksik lahat ng bagay sa atin na hindi katulad ni Cristo. At kung nais nating totohanang magbago, ibubukas natin ang ating mga sarili sa nais niya.

Maari na ninyong kalimutan ang paghingi ng mga payo, o paghahanap ng mga bagay na makakatulong sa sarili ninyo o kaya ay pagbubuo ng mga relasyon hanggang hindi pa ninyo nararanasan ang pagbabago ng Dios sa bawat isa ng mga bahaging ito. Ilagay lahat sa likod ng painitan hanggang handa na kayong itakwil ang lahat ninyong nakatagong kasalanan.

Kapag nagpalukob kayo sa salita ng Dios at ng makapagpabagong kapangyarihan ng kanyang Espiritu, hindi na ninyo dapat na pasangayunin ang iba na kayo nga ay nagbago. Habang lumalakad kayo sa katotohanan niya, ang Banal na Espiritu na ang maglalagay sa budhi ng bawat nasa paligid mo. " sa pamumuhay sa katotohanan maglalagay sa ating sarili sa bawat kalooban ng tao sa paningin ng Dios."

Sa wikang Greigo ang "commending" dito ay nangangahulugang "Pag-sangayon ng Dios". Sinasabi ni Pablo, "Hindi mo dapat pang magmagaling sa kaninoman na nagbago ka n>


Transfer interrupted!

anilang mga budhi sasabihin sa kanilang mga kaibuturan, Itong taong ito ay may pagpapala ko at pagsangayon."

Walang usaping makapagpapamali sa panloob na patotoo na ang Espiritu ng Dios ay nasa sa iyo. Ang totoo, ang iyong pagbabago ay maaring makaakit sa iba o kaya naman ay makapagpakita sa kamalian nila. Ang mabangong samyo ni Cristo na nagmumula sa iyo ay tatamaan ang kanilang mga pinaka-kaibuturan. At doon kung saan mo matatagpuan ang kapangyarihan na makapagpabago sa iba-sa pamamagitan ng pagbabago mula sa iyo. Matatagpuan mo na ang mga relasyon ay nabubuong muli. At ikay ay makakabawi sa espiritual na kapangyarihan sa tahanan mo.

Hindi ka na manghahawak sa mga pagbabago na dapat mangayari sa iba. Sa halip, mahihikayat ka sa pagbabago na ginagawa ng Dios sa iyo, maiisip mo na, "Panginoon, alam kong ang lahat ng bagay ay nasa mga kamay mo. Iniiwanan ko ang sarili ko para sa kalooban mo. Gawin mo sa akin ang dapat na mangyari."

Ngayon na ang oras para buong ibigay ang lahat ng kalagayan sa mga kamay niya. Kalimutang subukang makaalis sa iyong krisis. Sa halip, ituon sa Dios ang pagpapabago sa iyo at gawing kang isang matagumpay. Manatili sa salita niya. Tumawag ng may kasipagan sa pangalan niya. Pagtiwalaaan ang Banal na Espiritu. At gawin itong palagiang iyak ng puso mo: "Baguhin mo Ako, O Panginoon."

---
Used with permission granted by World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

This data file is the sole property of World Challenge. It may not be altered or edited in any way. It may be reproduced only in its entirety for circulation as "freeware," without charge. All reproductions of this data file must contain the copyright notice [i.e., "Copyright © 2000 by World Challenge"]. This data file may not be used without the permission World Challenge for resale or the enhancement of any other product sold. This includes all of its content with the exception of a few brief quotations. Please give the following source credit: Copyright © 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

This material is solely for personal use and is not to be posted publicly on other web pages. The Lorain County Free-Net Chapel holds exclusive rights from World Challenge, Inc. to publicly post these messages on its web page. You are free to download, copy, print and distribute this material, so long as you do not post it on a different Internet site. You may, however, link this site to reference these messages.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Our webmaster welcomes your comments and suggestions.
This page was last updated April 5, 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series