Click here to go to World Challenge Pulpit Series
multilingual site

Ang Diablo ay Gumagala, Hinahanap ka Para Silain Ka
(Satan Seeks to Devour You)


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
December 27, 1999
__________

"Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya; na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan"(1 Pedro 5:8-9).

Kung ikaw ay nabibilang sa katawan ni Cristo, humanda kang harapin ang nagagalit na diablo. Maaring ayaw mong isipin ang patungkol dito o kaya ay matanggap ito - ngunit kung ikaw ay nagtalaga na para sumunod kay Jesus ng buong puso mo, tinatakan ka na ng Diablo para sirain niya. At pababahain ang buhay mo ng lahat ng uri ng kaguluhan.

Si apostol Pedro ay nagpaalala, "Nguni't ang wakas, ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayoy nga'y mangagpakahinahon, at mangapuyat sa pananalangin" (4:7). Sinasabi niya, sa madaling sabi, "Ito ay hindi panahon para maging mababaw. Maging mapagpigil tayo sa kaisipan patungkol sa espiritual na bagay. Ito ay usapin ng buhay o kamatayan."

Bakit may pangangailangan na maging totoo na tayo? Ang katapusan ng panahon ay nalalapit na - at ang ating kaaway ay binuksan na ang init. Nilalansi niya tayo na tulad ng leon, na nagtatago sa damuhan, nagaantay ng pagkakataon para sumalakay. Nais niyang silain tayo - para sirain ang ating pananampalataya.

Ang ibang Cristiano ay magsasabi na hindi natin dapat pagusapan ang patungkol sa diablo, mas mabuting huwag na lang pansinin siya. Ang iba naman ay magsasabing hindi siya totoo. Ang mga taong nagaral ng patungkol sa Dios na walang pinapanigan, halimbawa, ay nagsasabing walang diablo, walang impeyerno, walang langit.

Nguni't ang kaaway ng ating kaluluwa ay hindi mapapawi ng ganoon kadali. May mga ilang katauhan ang maliwanag na nakilala mula sa biblia. Siya ay nakikilang bilang Lucifer, Satanas, demonyo o diablo, mandaraya, tagahadlang, masama, mangangamkam, manlilinlang, mapaghusga, mapanila, diyos ng sanglibutan, hari ng kadiliman, matandang ahas.

Ang mga itinalagang pagpapakilalang ito ay nagsasabi sa aking mayroon ngang diablo. At alam din natin mula sa banal na kasulatan na mayroon siyang malakas at totoong kapangyarihan. Kahit sa ngayon siya ay gumagalaw sa mundo - sa ating bansa, lungsod, simbahan, tahanan at sa mga buhay ng tao. At huwag nating subukang bali walain ang kanyang pamamaraan at katalinuhan ng pagkikipagbaka laban sa atin.


Si Apostol Juan ay Nagsabi na sa Pagpapatuloy ng Kasaysayan,
ang Diablo ay Nagsaad ng Pakikipagbaka Makatlong Beses.


Apocalipsis 12 ay nagsasaad ng tatlong pangyayari kung saan ang diablo ay nagsaad ng pakikipagbaka:

1. Una niyang isinaad ang pakikipagbaka laban sa Dios mismo. Isinulat ni Juan:

"At nagkaroon ng pagbabaka sa langit: si Miguel at ang kaniyang mga angel ay nakipagbaka sa dragon; at ang dragon at ang kaniyang mga angel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga angel ay inihagis na kasama niy"(Apolicapsis 12:7-9).

Ang maikling saknong na ito ng kasulatan ay nagpapaalala ng mga sandali doon sa langit kung saan si Satanas ay tumayo sa paghihimagsik sa Dios na makapangyarihan. Noong panahon siya ay kilalang Lucifer, ang anghel na may lakas at kapangyarihan. Nguni't nais ni Lucifer na maging katulad ng Dios. Kaya't hinikayat ang makatatlong bahagi ng mga anghel, nanguna siya sa pagaalsa laban sa makapangyarihan.

Nguni't itinapon ng Dios si Lucifer mula sa langit, kasama ng iba pang mapaghimagsik na mga anghel. Ang buong kalangitan ay nagbunyi sa tagumpay na ito. Natalo ang diablo sa labanang ito, kasama ng lugar niya sa langit.

2. Ang talunang si Satanas ay nagsaad ng pangalawang pakikipaglaban - ito ngayon ay laban sa anak ng Dios, na si JesuCristo. Isinulat ni Juan:

"At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; at siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kanyang mga ulo'y may pitong diadema. At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapagnganak niya"

Nalalaman ni Satanas na ang hindi kapanipaniwalang simbahan ay isisilang mula sa nalabing mga tao sa Lumang Kasulatan. Ito ay maluwalhating katawan, nararamtan ng araw ng katuwiran. Kaya't ang diablo ay nagsaad minsan pa ng pakikibagbaka, na ang katuwiran sa ngayon siya ay makikipaglaban sa kanyang laang lugar, ang mundo.

Ang maikling saksong na ito mula sa banal na kasulatan ay nagpapahiwatig na nalalaman ni Satanas na hindi niya maaring magalaw ang bata mula sa sinapupunan ni Maria. Kaya't siya ay naghandang sirain si Cristo sa panahon na siya ay isilang. Tinipon niya ang lahat niyang makademonyong kaanib sa paligid ng Bethlehem, nagpadala ng espiritu ng panglilinlang para bulagin ang mga escriba, seserdote at pareseo. Pagkatapos ang kaniyang espiritu ay pumasok kay Haring Herodes, at pinagharian niya. Kung hindi maaaring patayin ni Satanas si Cristo mismo, mayroong naman siyang taong nakaabang para gawin ito.

Nakita niya ang susunod niyang pagkakataon sa pasimula ng gawain ni Jesus, noong ang Banal na Espiritu ay nagsaad na siya ang mesias. Sa ganoong pangyayari, pinangunahan ni Satanas si Cristo patungo sa ilang para tuksuin. Nguni't natalo rin siya ni Jesus sa labanang yaon. Iningatan muli ng Dios ang anak, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga anghel sa panahon ng kaniyang panghihina.

Ang diablo ay nagsubok muli pa sa huling pagkakataon para silain si Cristo. Sa pagkakataong ito ginamit niya ang lakas doon sa lugar para subukang patayin si Jesus sa pagpapako at paglalagay sa sa libingan. Nagpadala ng makadiablong espiritu para magbuo ng kaguluhan, sumanib sa katawan ng mga seserdote, kawal, pinuno ng pamahalaan at mga maling patotoo. Sa wakas, akala ni Satanas, mayroon na siyang oras ng kapangyarihan. Ngayon magsasaad na siya ng pakikipaglaban sa lahat.

Nguni't alam na ninyo ang karugtong na kasaysayan: Ang araw ng pagkabuhay ang pinakamababang pagkatalo niya. Noong umakyat si Jesus sa langit, hindi na siya maaring abutin pa ni Satanas kailanman. "At ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan" (Apolipsis 12:5). Lahat ng impeyerno ay naliglig dahil si Satanas ay natalo na naman. Kahit gamitin pa ang lahat niyang kapangyarihan, hindi pa rin niya matatalo ang anak ng Dios.

3. Ang Diablo ay nagsaad ng pangatlo at pangwakas na pakikipagbaka sa mga binhi ni Cristo. Nangangahulugang siya ay may tuwirang pakikipaglaban sa bawat totoong mananampalataya dito sa mundo. Nasulat ni Juan:

"At nang Makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaing nanganak ng sanggol na lalake"(versikulo 13). "At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus" (versikulo 17).

Pumaling ang galit ni Satanas sa simbahan ni JesuCristo. At inihanda niya ang pinaka malubha niyang galit sa mga mananampalataya na tumutupad ng kautosan ng Dios at nagtitiwala sa kanya.

Nalalaman ng diablo na ang pakikipagbakang ito ay ang huli na niyang pagkakataon, dahil kaunting panahon na lamang ang nalalabi bago magbalik si Cristo para sa kanyang minamahal na simbahan: "sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya" (versikulo 12). Kaya't ang pakikipagbaka ni Satanas sa simbahan ay siyang pinakamatindi sa lahat. Nais niyang makuhang muli ang lugar na nawala niya kay Cristo - kaya't hindi siya hihinto para sirain ang pananampalataya ng simbahan ni Cristo. Nangangahulugang gagamitin niya ang lahat niyang sandata laban sa atin - lahat ng panlilinlang at mga paraang palihim.


Ako ay Nanalanging Mabuti sa Pagpapahiwatig ng Dios
Patungkol sa Malagim na Pakikipagbakang Espiritual na
Hinaharap Natin Laban sa Kaaway


Noong ako ay bata pang tagapagturo, hindi ko gaanong pinagisipan ang pakikipagbakang espiritual. Akala ko na sinomang lumalakad sa tagumpay ni Cristo ay wala ng anomang problema laban kay Satanas. Sa akin, ito ay makukuha lamang sa pagtanggi sa kanya. Nguni't hindi nagtagal na natagpuan kong ang umuungal na leon ay dinadagit ang aking kahinaan na may lahat niyang kapangyarihan - at nakaramdam ako ng kawalan ng pagasa na makipagbaka sa kaniya.

Pangkalahatan na madalas na nakikita ko na ginagawa rin ng demonyo ang ganoong bagay sa iba pang tapat na mananampalataya. May alam akong napakaraming makadios na lingkod - taong may purong puso, lumalakad sa awa - na biglaang ibinagsak ng makademonyong pagbaha ng kaguluhan at panlulumo.

Ang ganoong Cristiano ay maaring matiyagang naglilingkod para sa Panginoon sa loob ng mga taon. At isang araw, si Satanas ay magpapasok ng kaisipang mapaghusga sa kaniya. At sa loob ng isang gabi, sila ay matatalo ng mga kaguluhan - hindi inaasahang tukso, pangangalunya, kawalan ng pagasa. Ang pagsubok nila ay napakalalim, kakaiba at mahiwaga, itong mga santong ito walang nalalaman kung saan nagmula ang ganoon.

Naniniwala akong mayroon lamang isang pagpapaliwanag ito: Ang kaguluhan nila ay makademonyong pagsalakay. Sa lahat ng panahon nakita ko itong nangyayari sa mananampalatayang mabilis na lumago. Sa pinakasukdulan ng kanilang paglagong espiritual, naglalagay si Satanas ng panukso sa daan nila. Ito ay maaring lumang pagnanasa ng laman - mga bagay na akala nila ay napaglabanan na nila maraming taon na ang nagdaan. Nguni't ngayon, pagkatapos na mamuhay sa katagumpayan, sila ay lumalakad ng mahigpit ang hawak sa pisi nila - nakabitin sa alanganin sa pagsunod sa makamundong pagnanasa na maaring magdala muli sa kanila sa matinding pagkakagapos.

Nakatanggap ako ng makapigang-pusong sulat mga ilang taon na mula sa minamahal na nakakatandang pastor. Isinulat niya, "Ako ay animnapot limang taon na, at ang mga tao sa aking samahan ay kilala ako bilang taong paladasalin. Nguni't ngayon, mula sa kung saan, ang makademonyong kaisipan ay nagumpisang bagabagin ako. Ang pagnanasa ay dumating sa akin na hindi ko pa nararanasan sa buhay ko.

"Hindi ako nagbibigay sa panunuksong ito. Nguni't ako ay napapailalim sa patuloy na kawalan ng pagasa at kalituhan. Alam kong pagsalakay ito ng kaaway. Nais niyang sirain ang gawain ng Dios na pinalago ng Dios dito. Pakipanalangin ako." Ito, sa paniniwala ko, ay pagtatangka ni Satanas para silain ang mahal na santo ng Dios na iyon.

Ang Cristianong pagaasawahan ay napapailalim ngayon sa pagaataki na hindi pa natin nakikita noon. Ang magasawa maaring nagmamahalan sa mahabang panahon at biglang napailalim sa pagsubok na hindi nila maintindihan. Isang minuto ang matapat na kabiyak ay magsasabing, "Mahal ko ang kasama ko" - nguni't sa susunod ay sisigaw, "Hindi ko na siya matitiis. Ayaw ko na halos na makikita siya." Ano ito kung hindi ang pagsisikap ni Satanas na silain at sirain ang makadiyos na pagaasawahan?

Araw araw, ang mga magasawang ito ay lumalagong nawawalan ng pagasa, natutukso at nanlulumo. At hindi magtatagal babahain sila ni Satanas ng mapaghusgang kaisipan: "Talunan ka rin katulad ng mga magulang mo. Hindi ka na nakagawa ng tama. At hindi mo kilalang mabuti ang Dios. Ikaw ay manloloko, isang hepokreto.Hindi ikaw ang akala ng mga tao ay ikaw. Ikaw ay isang masamang halimbawa ng kung ano ang Cristianong kabiyak na nararapat."

Mga minamahal, ang anomang nangyayari sa ugnayang yaon ay hindi maaring magamot ng sinomang tagapagpayo, pastor o mangagamot sa utak. Walang makakaalam sa mapanirang espiritu na humahawak sa pagaasawahan. Bakit? Dahil ito ay "supernatural" makademonyo - pagataki mula sa impeyerno. Si Satanas ay nasa pagataki laban sa bawat tahanan na ang Dios ay si Cristo. At hindi siya magpapahinga hanggang hindi niya nauubos ang bawat sandata para silain at magdala ng kaguluhan at pagkasira.

Lahat ng pagsubok na ito, kaguluhan at panunukso ay kilala bilang pagbaha ng demonyo. Isinulat ni Juan, "At ang ahas ay nagbuga sa kaniyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog, upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babe, at ibinuka ang kaniyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kaniyang bibig". (Apocalipsis 12:15-16). Si Isaias ay nagpaalala rin na si Satanas ay magdadala ng pagbaha laban sa lahat na "katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon.. sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig" (Isaias 59:19).

Naranasan ko ang bugso ng tubig na ito. At maraming mananampalataya ay napapailalim dito sa ngayon. Sila ay binabaha ng pag-uusig, pagataki sa katawan, pagataki sa kaisipan, matinding panunukso ng pagnanasa mula sa impeyerno, mga kaibigang nagiging kaaway nila. Ang layunin ni Satanas ay ang pangkalahatang, huling mga araw na pag-aataki na may kahulugang dalahin lahat tayo sa matinding panlulumo.


Bakit Binabaha ng Demonyo ang Matuwid
ng mga Ganitong Pananakit?


And susi para maunawaan paano si Satanas kumikilos laban sa simbahan ay matatagpuan sa salitang pagaalsa. Ipalagay nating ang kahulugan nito ay paglaban sa alituntunin at kapangyarihan ng salita ng Dios. Noong si Lucifer ay nagsaad ng pakikibaka laban sa Dios, siya ay nakikipagbaka laban sa Dios, siya ay lumalaban sa salita ng makapangyarihan.

Dapat mong maunawaan - Ang salita ng Dios ay siya niyang kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, sinalita niya ang mundo para malalang. At sa pamamagitan nito, ang araw, buwan at mga bituin ay inilagay sa bawat lugar. Ang salita niya ang nagdala sa lahat ng bagay para maging buhay at patuloy na magbigay ng buhay. At sa pamamagitan ng salita niya, ibinaba niya ang mga hari at nagtayo ng mga bansa. Sa pamamagitan nito, siya ay nagpapala at iniligtas, naghuhukom at pumipinsala.

Ang parating layunin ni Satanas ay para tuksuin ang mga tao ng Dios para magalsa laban sa salita niya. Siya ay nagtanim ng kaisipan para kina Adan at Eva, na nagdala sa kanila para mangatuwiran, "Alam ko ang sinabi ng Dios. Nguni't ako ay kikilos sangayon sa aking kagustuhan." Iyong mga kaisipang iyon ang nagpabagsak sa sangkatauhan.

Nagtagumpay rin si Satanas sa pagtatanim ng binhi ng pagaalsa sa mga bansang pinili, Israel. Ang mga Mangaawit ay nagsabi ng ganito "At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi; isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Dios. Sinabi rin ng Banal na Kasulatan sa Israel, "Gayon ma'y hindi kayo umakyat, kundi naghimagsik kayo laban sa utos ng Panginoong ninyong Dios" (Deuteronomio 1:26).

Pakitandaaan ninyo- Ipinahayag ng Dios ang salita niya ng maliwanag sa lahat ng mga taong ito. Nguni't naghimagsik pa rin sila laban sa kanya. Bakit? Sila ay nadala ng mga masasama.

Susubukan rin ni Satanas na tuksuin ka na maghimagsik laban sa salita ng Dios. Alam niyang hindi siya makapapasok sa iyo sa pamamagitan ng harapang panunukso. Kaya't siya ay magbibigay ng palihim na panunukso sa isipan mo, babahain ang buhay mo ng kapaitan, pagsubok, pagpapahirap sa buhay. At susubukan niyang harangan ang mga pagpapala sa buhay mo, katulad ng paghadlang niya kay Pablo sa kanyang gawain sa kaharian ng Dios.

Marami ang bumagsak sa pain ni Satanas sa palihim na panunukso. Ang mga Mangaawit ay nagsabi na ang mga mananampalataya "Ang gayong tumatahan sa kadiliman, at sa lilim ng kamatayan, na natatali sa dalamhati ay pangaw; Sapagka't sila'y naghimagsik laban sa mga salita ng Dios, at hinamak ang payo ng Kataastaaasan" (Mga Awit 107:10-11).


Ang Diablo ay Humahanap ng Isa pang Bahagi ng Ating
Buhay na Hindi pa Natin Ipinapailalim sa Salita ng Dios.


Hindi hinahangad ni Satanas na gawin ka kaagad na tunay na masama. Ang nais lamang niya ay para magalsa ka sa isa lamang bahagi ng buhay mo. Ito ay sapat na para mahawakan niya ang buhay mo.

Sa ngayon, mayroon siyang mga nasasakupan at kapangyarihan an nakahanda para magbigay sa kanya ng ulat patungkol sa buhay natin. Ang mga makademonyong nilalang na ito ay nababasa ang mga kilos natin at naririnig ang ating mga pinaguusapan. At kapag nalaman nila ang ating mga kahinaan, sasadyain nila ang lahat na makaimpeyernong panunukso sa mahinang bahagi na iyon.

Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin" (Juan 14:30). Sinasabi niya, sa makatuwid, "Nang dumating si Satanas sa akin, wala siyang makitang anomang bahagi sa buhay ko na maari niyang panghawakan. Ako ay totohanang napapasakop sa kapangyarihan ng aking ama."

Ganoon rin, hindi maaring makapasok ang katawan o espiritu ng diablo sa kanino mang mananampalataya na ang buhay ay totohanang nakasuko sa salita ng Dios. Dapat siyang bigyan ng lugar para makapanghawak sa iyo. At ito ay nangyayari lamang kapag ang tao ay nagpipigil ng "bahagi ng halaga". Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito.

Sa Mga Gawa 5, ang magasawang Ananias at Safira ay nagpabili ng bahagi ng kanilang lupain at ibinigay ang kabilihan sa bagong simbahan sa Jesuralem. Nguni't, noong ibigay nila ang halaga sa paanan ni Pedro, ang alagad ay nalito. Tinanong niya, "Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa?" (Mga Gawa 5:3). Pagkatapos na sabihin ni Pedro ang mga salitang ito sa magasawa, sila ay bumagsak at namatay doon sa lugar na iyon.

Ano ang aral na nais ng Dios na ituro sa simbahan mula dito? Hindi ako naniniwala na ito ay may kinalaman sa mismong bahagi ng lupa na pagaari nina Ananias at Safira. Kung hindi, ito ay may kinalalaman sa loob na bahagi ng mga puso nila.

Ang magasawang ito ay naniniwalang 95 na porseyento ay sumosunod sa Dios, nguni't maingat na sumusuway sa maliit na bahagi. Narinig na nila ang purong salita ng Dios na ipinangaral - nguni't sila ay naghimagsik laban sa alam nilang totoo. Napaniwala nila ang sarili nila, "Maari tayong magsilbi sa Panginoon nguni't manghawak dito sa isang bagay na ito." Iyon ay kasinungalingan sa Banal na Espiritu.

Kaya't ang bahagi ng halaga na kanilang pinigil ay walang kinalalaman sa salapi, nguni't ang maliit na bahagi ng pandaraya sa puso nila. Ito ay maliit na bahagi na lumaki na rin para magbigay kay Satanas para panghawakan niya. At sa kanilang katigasan ay pagsuway, hinayaan nilang punuin ang puso nila ng kaaaway.

Kaya nga at nagpaalala si Pablo, "Ni bigyan daan man ang diablo" (Mga Taga Efeso 4:27). Ang halimbawa nina Ananias at Safira ay maliwanag: Ang halaga ng pagtatagumpay sa buhay ay hindi maliit na bagay. Nangangahulugan itong pagpapailalim ng ating buhay buo sa salita ng Dios, na wala ng madidilim na bahagi, nakatagong pagnanasa or paghihimagsik. Huwag ninyong bigyan si Satanas ni isa mang pulgada ng lupang tinatayoan ninyo. Iyon lamang ang kailangan niya para makapasok at magtayo ng kapangyarihan na panghahawakan niya laban sa iyo.


Nais ko Kayong Bigyan ng Apat na Halimbawa kung
Paano Si Satanas Maaring Makakuha ng Maari Niyang
Tayuan sa mga Buhay Natin.


1. Ang sumulat ng Mga Hebreo ay nagsabi sa atin: "Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw" (Mga Hebreo 10:25).

Maaring kayo ay mabuting tao - mabait at mapagbigay. Nguni't kapag binasa ninyo ang mga salita ng Mga Hebro at pumapayag na baliwalain ito, binigyan mo si Satanas ng panghahawakan sa iyo. Kung ginagamit mo ang lingo bawat lingo na nakahiga sa higaan sa umaga ng mga Linggo kaysa tumungo sa bahay ng Dios para anyayahan ang katuwiran, nagbigay ka sa mandaraya ng bahagi sa puso mo. Katulad ni Ananias at Safira, ikaw ay nagpipigil ng bahagi ng halaga.

Ang susunod na versikulo ay nagsasaad ng kaparusahan na matatamo natin sa pagbabaliwala ng isang bahagi ng salita ng Dios: "Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway" (versikulong 26-27).

2. Sinabi ni Jesus sa atin, "Sapagka't kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan, datapuwa't kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan" (Mateo 6:14-15).

Ang panghahawak sa hindi pagtatawad naglilikha sa inyo ng mas malaking utang kaysa sa isang nagkasala laban sa iyo. Ang taong yaon ay maaring nagsisi na ay napatawad na ng Panginoon. Nguni't kung ikaw ay nanghahawak pa sa iyong pait, humihingi ka ng halaga mula nabayaran na ni Jesus. At hindi mo maaring hingin iyon sa kahit na kanino.

3. Si Santiago ay nagsabi sa atin, "Nguni't kung kayo'y mayroong mapapait na paninbugho at pagkakampikampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampikampi, ay doon mayroon gaguluhan at lahat ng gawang masama" (Santiago 3:14-16).

Pansinin ninyo sino ang pinatutungkolan ni Santiago dito. Sa versikulong 13 sinabi niya, "Sino ang matalinong tao at nagbibigay ng kaalaman mula sa inyo?" Sinasabi niya sa atin, " Maaring mayroon ka ngang malaking espiritual na katalinohan at kaalaman. Nguni't kung mayroon kang kapaitan sa bahay mo, kaguluhan sa puso mo, inggit sa pinaghahanapbuhayan mo- palagay mo kaya'y makadios kang talaga. Ikaw ay nasa ilalim ng kasinungalingang kaisipan."

Noong si Santiago ay nangusap ng kaguluhan at kapaitan, siya ay nangungusap patungkol sa pagtatalo-talo ay paghahanap ng mali. At sinabi niya na lahat ng ito ay makadiablo, panglaman, gawain ng demonyo. Sa madaling sabi, sinomang naghahawak sa kapaitan ay nagdadala na kaguluhan - at mas malubha, nagbubukas ng puso na maaring ariin ng demonyo.

May alam ba kayong tao na ang kapaitan ay nagdala sa pagaari ng demonyo? Mabilis na ang panglabas niya ay nagumpisang magpakita ng kadiliman na itinago sa loob. Hangggang ang kanilang katawan ay nagumpisang bumagsak, naging sakit at natuyot, at nagdusa ng hindi tamang kaisipan. Kailanman ang demonyo ay bigyan ng ganoong panghahawakan, siya ay gumagawa ng tahasang kasiraaan.

Kaya't, magpatuloy ka - manghawak ka sa kapaitan. Ipagpatuloy na maglikha ng kaguluhan. Kapag ginawa mo, ikaw ay nasa buong paghihimagsik laban sa Dios at sa salita niya. At ibinubukas mo ang sarili mo kay Satanas. Magigi kang bulag sa patungkol sa Dios at magkakaroon ng matigas na puso.

Sa kabila noon, kapag ikaw ay makadios - pumapayag at sumusunod sa salita ng Dios - kung ganoon, kahit na gaano ka man nasaktan, magpapakita ka ng kapayapaang katalinuhan ng kalumanayan sa pagpapatawad.

4. Doon sa kararaang paglalakbay sa Jerusalem, nakakita ako ng makapangyarihang halimbawa kung paano si Satanas maaaring makuha ng kahit na maliit na panghahawakan sa kahit na sa maliit na bahagi ng lupa. Habang ako ay tumanaw pababa doon sa banal na lungsod mula sa Bondok ng Olivo, nakita ko ang lupa kung saan ang "Muslim Dome of the Rock Temple" ay nakatayo. Iyong maliit na piraso ng lupang iyon ay maaring bahagi lamang ng isang "acre".

Nguni't sa kung paraan si Satanas ay nakapaglagay ng kamay niya doon sa templo para sa sarili niya. At ngayon, ito ay nasayang at naging kahihiyan, katulad ng nasabi sa banal na kasulatan. Nagawa ng diablo na magbuo ng kapangyarihan sa mismong kalagitnaaan ng piniling mga tao ng Dios, Israel. At ito ay lahat nangyari dahil nakakuha siya ng maliit lamang ng maaring pagtayuan niya. Ito ay maliwanag na larawan kung ano ang nagagawa ni Satanas kapag siya ay nakakuha ng kahit na maliit na piraso ng lupa.


Anong Uri ng Sangalang ang Maari nating Magamit Laban sa Maninila?


Kapag magtanong kayo sa sinomang Cristiano paano makipaglaban sa demonyo, maari niyang sabihin Santiago 4:7 "Pasakop nga kao sa Dios; datapuwa't magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo". Nguni't ano ang ibig sabihin ni Santiago sa magsisalangsang? Paano natin sasalangsangin ang kapangyarihan ni Satanas?

Si Juan ay nagbigay sa atin ng sagot sa Apolicapsis 12: "At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero"(Apolicapsis 12:11). Kapag narinig ninyong umuungal ang leon - kapag dumating ang baha, at kayo ay lubhang nalilito - tumakbo lamang kayo sa pinakabanal na luklukan. Sa pananampalataya, pumasok kayo sa pinaka presensiya ng Dios sa truno niya - dahil ang Cordero ay gumawa na ng daan para sa iyo, sa pamamagitan ng dugo niya.

"Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman" (Mga Hebreo 10:19-20).

Kapag kayo ay nagiisa na kasama ang Dios sa pananalangin, kayo ay totohanang masasanay na sa mga pamamaraan ng demonyo. Kaya't tumakbo ka sa truno na may pananampalataya, tumawag ka sa kanya, at tumayo sa kapangyarihan ng dugo ni Cristo.

Sinulat rin ni Juan, "At sa babae'y ibinigay ag dalawang pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan, na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon" (Apolicapsis 12:14). Ako ay naniniwala na ang dalawang pakpak ng agilang nabanggit dito ay ang Luma at Bagong Tipan ng Salita ng Dios. Ibinigay niya ang mga ito sa atin para dalahin tayo sa lugar ng pagkakandili, kaya't kung dumating ang demonyo laban sa atin, maari tayong lumipad at lagpasan siya sa pamamagitan ng mga pakpak ng salita ng Dios.

Ginamit rin ni apostol Pablo ang salitang pagkandili, at sinulat, "na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral" (1 Timoteo 4:6). Ang Greigong salita sa kandili dito ay may kahulugang may pinagaralan. Ang sinasabi ni Pablo dito ng may pinagaralan sa banal na salita, may kaalaman sa salita ng Dios.

Si Jesus ang ating halimbawa dito. Noong tinanggihan niya ang tukso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tumakas ang demonyo. Bakit? Nabilad ang kasalanan ni Satanas sa pamamagitan ng katotohanan at nagdala sa kanya sa kahihiyan. At sinabi ng Mga Hebreo "sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangatikom ng mga bibig ng mga leon"( Mga Hebreo 11:33). Masasarahan natin ang kapangyarihan ng impeyerno kapag tinayuan natin ang salita ng Dios.

Kaya't, kapag narinig ninyo ang pagungal ng leon, ibaba ang inyong mga mukha sa harapan ng ama. At ilubog ang inyong mga sarili sa kanyang salita. Ang pakpak ng kanyang agila ay dadalahin kayo sa ibabaw ng bawat nakakalitong baha ng tukso.

---
Used with permission granted by World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, Texas 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information


Plain Text File + Tagalog Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
This data file is the sole property of World Challenge. It may not be altered or edited in any way. It may be reproduced only in its entirety for circulation as "freeware," without charge. All reproductions of this data file must contain the copyright notice [i.e., "Copyright © 2000 by World Challenge"]. This data file may not be used without the permission World Challenge for resale or the enhancement of any other product sold. This includes all of its content with the exception of a few brief quotations. Please give the following source credit: Copyright © 2000 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

This material is solely for personal use and is not to be posted publicly on other web pages. The Lorain County Free-Net Chapel holds exclusive rights from World Challenge, Inc. to publicly post these messages on its web page. You are free to download, copy, print and distribute this material, so long as you do not post it on a different Internet site. You may, however, link this site to reference these messages.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2000 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Our webmaster welcomes your comments and suggestions.
This page was last updated April 5, 2000.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series