Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

Bez chyby před Božím trůnem!
(Without Fault Before the Throne of God!)


Textový súbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
5. října 1998
__________

“Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony před trůnem Božím.” (Zj 14:4-5)

Před nedávnem jsme s manželkou měli doma na večeři pozvanou návštěvu. Byla to žena, kterou jsme již nějaký čas znali. Najednou naše přítelkyně začala rozebírat myšlenky, které jsme slýchali od křesťanů po celé zemi.

Řekla nám:

“Jak víte, můj manžel je oční lékař. Vyrábí a zavádí skleněné oči. Celý život jsme oba dva těžce pracovali a našetřili jsme si nějaké peníze. Také jsme si postavili dům a jsme finančně zabezpečeni do důchodu.”

“Ale teď, když pomýšlíme na odchod do důchodu, vidíme věci, které nás zastrašují. Všechny národy na světě zasáhla ekonomická krize. Podívejte se, co se děje v Rusku, ekonomika se otřásá a ten jejich politický převrat.”

“Amerika nemůže pomoci, ale může z toho nést následky. Potom je tady také spousta teroristických útoků, jako např. ty výbuchy na amerických ambasádách v Africe. A teď tady v Americe, každý mluví o velké počítačové pohromě v roce 2000, jinak řečenou pohroma Y2K .”

“ Já a můj manžel už víc nemůžeme poslouchat takové zprávy. Pokaždé, když je posloucháme nebo čteme noviny, stane se někde další hrozná věc.”

“Víme, že by se křesťané neměli bát, ale je to tak těžké nestrachovat se, když vidíte všechny ty hrozné události. Pokaždé bojuji se strachem, když pomyslím na naši hypotéku a splátky za auto. Kdo ví, jestli po tom všem budou lidé kupovat skleněné oči, když se zhroutí ekonomika?”

“Musím s tímto strachem denně bojovat. Cítím se špatně, že mám vůbec takové pocity, protože vím, že bych měla důvěřovat Pánu. Ale upřímně, věci se stávají tak strašidelnými, že je velmi těžké udržet můj strach.”

Věřím, že naše přítelkyně vypověděla to, čím prochází řada křesťanů – v této bitvě chtějí udržet strach daleko od svých srdcí. Tak jako ona, spousta křesťanů, kteří nám píší, intenzivně cítí rozklad našeho národa a že se objevuje na obzoru nějaká hrozivá katastrofa. Nyní, když slyší všechny ty hrozivé zprávy o tom, co se děje v Americe a po celém světě, bojují jen aby si odpočinuli v zaslíbení Boží moci.

Mnoho křesťanů píše, že se neubrání čistě lidskému strachu, protože si myslí, že nejsou fyzicky připraveni na to, jaké nebezpečné okolnosti s sebou ekonomická krize přinese. Ostatní píší, že se různě připravují na fyzické přežití, protože jsou přesvědčeni, že finanční holokaust uvede vše v chaos.

Dokonce federální vláda se připravuje na převrat. Např. americký sekretariát obrany oznámil, že v případě demonstrací či masové hysterie je připraveno na přemístění do našich hlavních měst 120 vrchních vojenských jednotek, speciálně vycvičených pro kontrolu demonstrací.

Potom 20. srpna 1998 Federální rezervní fond oznámil, že se připravuje pustit do oběhu dalších 50 miliard dolarů, protože očekává ohromný tlak na banky před tím, než udeří problém roku 2000, zvaný Y2K. Federální fond to odůvodnil tím, že když 70 milionů domácností bude chtít vybrat v průměru 450 dolarů, aby zaplatili nezbytnosti jako je jídlo a plyn, tak by to vyčerpalo všechny peněžní rezervy. Dokonce ani stávající rezerva 150 miliard dolarů by nepokryla požadavky (poptávku) v bankomatech.

Fakt je ten, že nezáleží, jak moc spravedliví jsme a nezáleží, jak pevnou máme víru, všechny tyto strašlivé nejistoty se stanou; nepomohou nám, ale ovlivní naše lidské emoce. Je to všechno velmi hrozivé. Ale nejhorší je, že to v budoucnu přeroste v ještě horší věci.

Ale pro vítězné křesťany, jejichž hříchy jsou přikryty Ježíšovou krví, je tady velmi dobrá zpráva. A já věřím, že pokud upřeme svůj zrak na tuto dobrou zprávu, myslíce na ni dnem i nocí, žádná ďáblova zpráva nás nevyvede z míry. Tady je ta dobrá zpráva, kterou nám Bůh zjevuje:


Všichni zemřem!


A ještě lepší, všichni budeme stát před Soudným trůnem. Chápu tě, jestli ti tato “dobrá zpráva” zní trochu zvláštně. Ale pravda je, jestli jsi křesťan, tak by tě takováto zpráva neměla vůbec zaskočit. Boží slovo mluví zcela zřetelně: “A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud …”(Žd 9:27)

Jsem přesvědčen, že v prvním okamžiku věčnosti všichni poznáme, jak nepodstatné a pomíjející byly naše současné obavy a trápení. Poznáme rovněž, jak blízko nám byl Pán po celý čas, hlídajíc nás Svou ochrannou a vládnoucí mocí.

Jak nám Písmo dosvědčuje, naše životy zde na zemi jsou jako tráva: jeden den jsme tady; rosteme a vzkvétáme a následující den spolu s ročním obdobím uvadáme. Jsme jako pára výdechu v mrazivém dni - v jednu chvíli tady, za chvilku pryč.

V tomto bodě si vás dovedu představit, jak přemýšlíte; “Bratře Davide, jak si můžeš myslet, že to přijmu jako 'dobrou zprávu'?” Snažím se zbavit své srdce strachu před přicházejícím soužením a vším tím násilím, které bude následovat. Nicméně mi zde připomínáte, že budu stát před Soudnou stolicí a vydávat Pánu počet ze svého života.

“Co je to za komfort? Den, kdy budeme stát před Pánem, bude hrozným dnem. Budeme muset vydat počet všech svých skutků a myšlenek.”

Vím, že mnoho upřímných křesťanů při pomyšlení na Soud má stejný pocit. Zachvějí se uvnitř, pokaždé když na to jen pomyslí: “Jak jen mohu vydat počet všech hříšných, nekřesťanských myšlenek, které jsem kdy měl? Jak se budu moci zodpovídat za všechny ty tisíce a tisíce špatných slov, které jsem kdy vyslovil? Jak budu moci čelit všem svým hříšným skutkům - svým hříchům, omylům, bezstarostnosti, stížnostem, apatii, hříchům proti světlu, hříchům z mládí? Jak budu kdy schopen podívat se Ježíši do očí? Jak se budu moci vyhnout chvění se strachem, když nastane ten čas?”

Přináším vám dobrou zprávu - báječnou zprávu - ta ti pomůže bojovat proti všem těm špatným zprávám, které slýcháváš. Věřím, že tato dobrá zpráva udrží tvé srdce a ducha pokojným, dokonce radostným skrze vše, co přichází v tomto dnešním světě.


Tady je ta dobrá zpráva


Jestliže jsi činil pokání a věříš v Ježíše - věříš v Jeho očišťující krev, podřizuješ se denně Jeho moci - budeš s tím srozuměn dříve než kdokoli jiný - něž ostatní lidé, andělé a všichni démoni v pekle - jako nádherná nevěsta Kristova.

Doufám, že ti dokážu, že nebudeš muset čelit ani jedinému hříchu, ani nebudeš vystavěn žádnému nezdaru - ale budeš muset být schopen stanout bez jakékoli chyby a obvinění.

V den Soudu budou veškeré tvé špatné skutky smazány. Ani jediný hřích ti nebude připomenut. Místo toho budou připomenuty jen tvé dobré činy - zahrnující tvou víru v Ježíše Krista - budou vyzdviženy před davy shromážděnými před velkým bílým trůnem.

Nechci se nyní pouštět do diskusí o tom, jak bude skutečný Soudný den vypadat - jestli bude jeden nebo dva soudy; oblíbená to debata náboženských učenců. Jedni tvrdí, že bude jeden soud, zatímco druzí říkají, že budou dva oddělené soudy - jeden pro věřící a druhý pro ty ostatní.

Puritáni a ostatní teologové po léta tvrdí, že bude jeden soud pro všechny, a že soudná stolice Kristova a velký bílý trůn soudu jsou jedno a totéž. Stačí pouze říci, všichni musíme vydat počet svých skutků, ať dobrých či špatných. Písmo nám praví: “Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.” (Kaz. 12:14)

Možná se podivíte, “Ale bratře Davide - před chvílí jsi říkal, že hříchy svatých nebudou připomínány”. Jak to tedy může být, když Bible říká, že každá práce, ať dobrá nebo špatná bude přinesena k Soudu? Jak budeme moci stanout před Bohem beze strachu, když naše zlé skutky budou vyneseny na světlo?

Pamatujte si, na Soudu budou dvě skupiny - ovečky a kozlové. A tyto dvě skupiny budou stát v ten den před Pánem odděleně. Jedna skupina napravo a jedna nalevo: svatí a hříšníci, synové a otroci, věrní a nevěrní, moudří a hloupí, věřící a nevěřící. A ty zlé činy, které budou v ten den vyneseny, budou jen těch zlomyslných.

Písmo praví: všechny ďábelské činy bezbožných kozlů budou vyneseny na světlo a zjeveny. Každá zlomyslná myšlenka, každá tajná touha, každý chtíč, každá ohavná představa, každé zapření Krista, každé slovo zatracení - všechno bude oznámeno a souzeno. A po té, co budou všechny skryté a špatné skutky odkryty, budou odsouzeni jejich pachatelé k věčnému zatracení.

Na druhé straně v ten den nebudou zmíněny žádné zlé skutky spravedlivých. Místo toho budou všechny dobré věci z jejich života přineseny na světlo - každá svatá myšlenka, každý dobročinný skutek, každé sebeobětování.

To je pravda - náš Pán všem přítomným zjeví každou modlitbu spravedlivých, každé plačící srdce, každou slzu, každý půst, každé sténání ducha, každou zkoušku a utrpení, každé slovo chvály a díků z jejich života na zemi. Připomene každou sklenici vody podanou žíznivým, každý kousek chleba podaný hladovým, každý kus oblečení daný mrznoucím a nahým. Vynese všechno dobré na povrch - a to bude ta nejbáječnější chvíle!

Faktem je, že až budeme v Soudný den stát před naším Pánem, budeme v Něm sjednoceni: To znamená, že všechno, co jsme kdy udělali, včetně nepřiznaných hříchů, bude pro vždy přikryto Jeho krví a nikdy více připomenuto. Ve zkratce, není žádné odsouzení pro spravedlivé - vůbec žádné!

Ježíš nám říká: “Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.” (J 5:25) Význam řeckého slova, které Ježíš používá pro zavržení, zde znamená odsouzení. “Pokud ve mě věříte, nebudete souzeni, ale přejdete ze smrti do života.”

Vskutku, Písmo nám říká kapitolu po kapitole, že když nám Pán jednou hříchy odpustí, vymaže je ze své paměti.

 

Tady je dobrá zpráva pro všechny křesťany, kteří se někdy lopotili, usilovali a pracovali na tom, aby umrtvili vášně svého těla ze své vlastní síly. Patříš k nim také? Kolikrát jsi se pokoušel vše překousnout a jít vstříc vítězství v křesťanském životě? Kolik slibů jsi dal Bohu, jen proto abys je mohl porušit? Kolikrát jsi se snažil potěšit Pána tím, že jsi bojoval se svými chtíči a zvyky, jen proto abys znovu selhal?

Nabízím ti dobrou zprávu z knihy Micheáš: “Já, Pán budu tlumit všechny tvoje nepravosti!”

Bůh nám v těchto pasážích dává podobenství za podobenstvím, jakým způsobem maže naše hříchy z paměti: vymaže je a nebude je více připomínat, pohřbí je do moře, “utlumí” je, to znamená, že je bude stíhat a zajme je. Izajáš nám dokonce říká, že Bůh vezme naše provinění a hodí je přes rameno: “…za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy.” (Iz 38:17) To znamená, že se Bůh na naše hříchy nikdy více nepodívá ani je nebude brát na vědomí.

Nyní mi dovolte se zeptat: Když Bůh zapomene naše hříchy, proč vy nebo já vždy necháme Ďábla, aby opět vyhrabal bláto a špínu z naší minulosti a mával nám tím před obličejem, když všechny naše hříchy jsou již přikryty Kristovou krví? Ta očisťující a odpouštějící moc Kristovy krve je vše zasahující. Zahrnuje celý náš život!


Všechny “knihy” budou v ten den
otevřeny a přezkoumány


Jan o soudu píše:

“A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byli otevřené knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.” (Zj 20:11-12)

Všimněte si, že se Jan v této pasáži zmiňuje o tom, že je mnoho knih a že je ještě “jedna kniha” u soudu. Co znamenají ty první knihy? Ty zaznamenávají život každého hříšníka - každého kozla odděleného od ovcí - který stane před soudcem.

Vidíte, každý nevěřící člověk má knihu dobrých skutků a špatných činů, které se v nebi zapisují. Každá stránka knihy je záznamem toho, jak člověk žil. Dovedete si představit, jak se bude cítit provinilec, když stane před Pánem v onen den? Každá myšlenka, každé slovo a každý čin v jeho životě bude otevřeně vynesen a vystaven svým špatnostem, až nakonec hříšník bude muset křičet, “Ne, ne - dost! Už dost!”

Pro spravedlivé bude pouze jedna kniha života. Když bude čteno z této knihy, neuslyšíme jediné slovo, jediný záznam hříchů nebo selhání božího lidu. Jak je to možné? Všechny naše hříchy jsou přikryty Ježíšovou krví. Jedinou věcí, která se objeví v této knize, budou naše jména. Ve skutečnosti bude obsahovat naše nová, nebeská jména - a sám Bůh nám zjeví, jaká jsou naše nová jména.

Můžete se ptát, jak se zaznamenají naše jména do knihy života? Naše jména se do knihy zaznamenají v momentě, kdy cele uvěříme, že Ježíš Kristus pro nás prolil svoji krev. To se stane, když se přihlásíme k Jeho vítězství na kříži a když se rozhodneme hledat Ho celým svým srdcem, myslí, duší a silou, podřizujíce se Mu ve všech věcech.

Je to pravda. Bůh nabízí báječné zaslíbení všem, kteří jsou vinni hroznými hříchy … jejichž činy byly potřísněny krví a zapáchaly peklem … všem, kteří klamali svá těla alkoholem, drogami, zvrhlostmi, smilstvem … všem, kteří se stydí při pomyšlení na svoji minulost … všem, kteří těžce polykají při pomyšlení, jak blízko byli střemhlavému pádu do pekla.

Bůh jim zaslíbil, že v den soudu mohou klidně stanout s velkou radostí, beze známky strachu. Zaslibuje nám toto: “…I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.” (Iz 1:18) Vyznávajíce a majíce odpuštěny hříchy, důvěřujíce v Jeho moc odpuštění, byli jsme s Ním vírou usmířeni.

Vidíte, nezáleží na tom, jaká byla vaše minulost. Bůh se více nedívá na to, jací jste byli. V Jeho očích už nejste špatní. Už nejste alkoholiky, cizoložníky, prostitutkami, neplatiči daní, podvodníky. Místo toho jste byli přeměněni v Jeho převzácnou, milující a neposkvrněnou nevěstu. A On očekává vaši přítomnost na slavnostní svatební hostině, kde se setkáte s ženichem.

Zamyslete se nad tím na chvíli: Copak ženich na své svatbě bude najednou vinit svou nevěstu z nepravostí? Ne, samozřejmě, že ne. Možná se ptáte, “Ale bude přeci Ježíš soudit všechny špatnosti? Bude přeci soudit hříchy? Ano, bude. Ale Kristus, s kterým se v ten den setkáte, bude ten stejný Kristus, který vás povolal, zachránil, který vám odpustil, vykoupil vlastní krví, očistil, označil vás za vlastní a přimlouval se za vás po všechny ty roky.

Až budete stát před Ježíšem, spatříte Ho jako svého manžela, spasitele, přítele, zastánce a prostředníka. A v momentě, kdy s Ním dokonale splynete, budete bez chyby - bez poskvrny, bez vrásky, budete svatí a nevinní.

“A když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.” (Kol. 2:13) “Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy.” (Juda 24)

Jsme Kristovým tělem - Jeho kostmi, Jeho tkáněmi. Myslíte si, že si hodlá zmrzačit vlastní tělo před tím, než budou všichni hříšníci a bezbožníci shromážděni před Božím trůnem? Ne nikdy! Bude nás, kteří tvoříme Jeho tělo, milovat a starat se o nás. A také nebude chtít oddělit tělo od hlavy. Kromě toho je Ježíš kamenem úhelným celé církve. Myslíte si, že se vymaní z této stavby a celou ji zboří po té, co vás do ní strategicky zařadil? To je nemožné!


Nyní mi dovolte, abych kladivem,
jímž je Boží slovo, rozbil všechen váš
strach ze stanutí před Kristovu soudnou
stolici, abyste se od této chvíle mohli
radovat a vzdávat díky.


Chci vám dát z Bible tři nezvratné důkazy toho, proč se nemusíme bát, ale radovat se z přicházejícího soudného dne.

1. Strach není srovnatelný s těmi všemi úžasnými vztahy, jak Pán v lásce k nám dokazuje. Bůh jasně popsal, čím nám je - a tato definice se neslučuje se strachem.

V Písmu nám Pán popisuje všechny aspekty jeho vztahu k nám: Je nám otcem, bratrem, přítelem, ženichem, hlavou, manželem, zastáncem, spasitelem, dárcem, útočištěm, pastýřem - a mnohem více.

Taty nádherné vztahy s námi ustanovil skrze kříž. A nyní nám naléhavě připomíná, kým nám je. Myslíte si, že by v den soudu najednou smazal všechny vztahy se svým lidem? Nikdy!

Jak by mohl otec zavrhnout svého potomka v čase zodpovědnosti? Ne, i když bude otevřena kniha života, on zůstane tvým otcem, zastáncem, přímluvčím. Nic nemůže rozvrátit ten vztah, který s vámi má!

2. Přítomnost strachu není možná v den tvého obnovení a korunovace. “Nenakládá s námi podle našich hříchů, neoplácí nám podle našich nepravostí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.” (Ž 103:10,12)

Naše mysl nemůže začít měřit jak je daleko východ od západu. A to je ten bod, na který nám Bůh v tomto verši ukazuje: Očistil nás od hříchu tak, že nemáme schopnost je stáhnout zpět.

Možná se divíte tomu, že nazývám den božího soudu jako náš den korunovace. To protože Izajáš nazval tento den: “Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou.” (Iz 62:5)

Až stanete před naším Pánem, pak poznáte jeho oči plné lásky. Pak se k vám před zraky celého zástupu hříšníků natáhne a obejme vás, svoji nevěstu. Tak se vás ptám - jak se můžete strachovat, když váš Pán na vás hledí s láskou a potěšením? Budete pro něj stále jeho zřítelnicí!

3. Pán sám nebude činit o nic méně, než požaduje, abychom činili my tady na zemi. Bůh od nás ve svých přikázáních nežádá nic, co by si nepřál sám udělat. A jedním z nich je přikrýt, schovat a odpustit hříchy našim bratrům a sestrám. “Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima, dá-li si říct, získal jsi bratra.” (Mat 18:15)

Věřím, že pokud bude zvláštní soud s křesťany, jak tomu někteří vyučují, toto je oblast života, která se bude probírat. Bůh je dotčen, když se ukáží slabiny a poklesky jeho svatých, zvláště když je to před očima hříšníků. Proto věřím, že tento soud musí být osobní, mezi čtyřma očima, intimní setkání. Ježíš nám velmi laskavě řekne:

“Nemohu ti dovolit, abys s sebou přinesl takové břemeno. Chci ti ukázat, co jsi na zemi zameškal a jaké byly některé tvé skutky podle těla bez mého Ducha. Ano, jsi mou vzácnou nevěstou, a nyní tě nečeká nic jiného než sláva. Přikryl jsem tě svou krví, nyní jsi bez poskvrny. Ale všechny tvé skutky těla musí být spáleny.”

Jeho slovo nám říká: “Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou.” (Př 19:11) “Sláva boží je věc ukrýt,…” (Př 25:2)

Po onom osobním setkání, zrovna když si to nejméně zasloužíme, nám Ježíš ukáže, jak přikryl a odpustil naše hříchy. Odhalí nám, jak jeho samotný soucit a milost nám dovolí přejít ze smrti do života. “Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána,…” (Ez 18:22)

Naše hříchy jsou navěky zahlazeny jeho krví, nikdy nebudou znovu zmiňovány. A zrovna tak bychom se my měli zachovat k bratrům a sestrám, kteří se nás dotkli.


Podávám vám tuto zprávu,
abych ukotvil vaše duše
a připravil vás na neviditelnou
kalamitu nadcházejícího
temného období.


Martin Luther při všech svých přelíčeních prohlašoval: “Pane, teď když jsi mi všechno odpustil, učiň se mnou, jak si přeješ.” Luther byl přesvědčen, že Bůh, který může vymazat všechny hříchy a zachránit duši, se samozřejmě stará i o jeho fyzické tělo a materiální potřeby. Luther v podstatě říkal: “Proč bych se bál toho, co mi může udělat člověk? Sloužím Bohu, který mě může očistit od mé zločinnosti a přinést pokoj do mé duše. Nevadí, jestli se kolem mě všechno hroutí. Jestliže je můj Bůh schopen zachránit a přenést moji duši do věčnosti, proč by nebyl schopen se postarat o mé fyzické tělo, zatímco jsem tady na zemi? Oh Pane, nyní když je mi odpuštěno a mohu před tebou stanout v soudný den s neobyčejně velkou radostí - učiň se mnou, jak se ti zalíbí!”

Bratře, sestro - raduj se. Tento současný život není realita. Naše realita je věčný život v přítomnosti našeho požehnaného Pána. Tak drž se víry. Věci slábnou, ale my stoupáme!

---
Použité s povolením, ktoré je uznané spoločnosťou World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Textový súbor + Czech & Slovak Sermon Index + Home Page + Subscribe + Copyright

Times Square Church Information | New Reader Information


COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:

Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např., "Copyright (C)1999 by World Challenge"]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright (C)1999 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhradený na osobné použitie a nie na zverejňovanie na iných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradné práva od World Challenge, Inc. na publikovanie týchto kázni na ich web stránke. Môžete slobodne sťahovať, kopírovať, tlačiť a distribuovať tento materiál, pokiaľ ho nebudete zverejňovať na inej Internetovej stránke. Avšak môžte urobiť odkaz (link) na túto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


ZAČIATOK STRANY

Náš webmaster privíta vaše komentáre a návrhy.
Táto stránka bola naposledy zmenená: 22. apríla 1999.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series