Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Ďáblův poslední termín!
(The Devil's Deadline!)Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

By David Wilkerson
10. května 1999
__________

Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá“ (Zjevení 12:12).

Jako následovníci Krista si máme být stále vědomi toho, že ďábel je tady proto, aby nás zničil. Proto Pavel říká, že potřebujeme znát jeho taktiku a plány nepřítele: „aby nás Satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe“ (2. Korintským 2:11).

Výše zmiňovaná pasáž ze Zjevení nám říká, že Satan vyhlásil totální válku všem Božím svatým. Také to znamená, že ďábel má poslední termín, aby dokončil svou práci, neboť ví, jak málo času mu zbývá.

Zatímco mnoho křesťanů v této půlnoční hodině spí, přesně jak Ježíš předpovídal, ďábel horečnatě pracuje, připravuje se na válku. On si dobře uvědomuje, že má málo času, ve kterém musí dokonat své špatné záměry, a tak nehledí na odpočinek. Stále pletichaří, plánuje a vymýšlí způsoby, jak týrat a ničit církev Ježíše Krista!

A kdy si ďábel poprvé uvědomil, že má málo času? Dověděl se to v minulém století, když četl znamení časů? Uvědomil si to, když se znovuzrodil národ Izrael a začal povstávat národ proti národu? Poznal to, když viděl úpadek víry křesťanů? Vyčetl to náhle z biblických odkazů, pokud jde o tyto události, že se Ježíš chystá vrátit pro svou nevěstu?

A když ďábel díky těmto skutkům poznal, že má málo času, začal panikařit? Rval se, aby nastolil válku na zemi, plánoval boj do posledního dechu, zběsilou válku proti církvi? Řekl si: „Čas uniká, musím pracovat rychleji, protože mám pouze málo času před návratem Krista!“?

Ne! Konečný termín dostal Satan již před staletími. Lze to vysledovat z velkého divu, který se konal v nebi. Tímto divem byl neuvěřitelný boj, když se Satan rozhodl zničit Krista jako dítě.

„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina“ (Zjevení 12:1–2).

Slunce v této pasáži představuje Boha. A žena oděná sluncem představuje Kristovu nevěstu nebo Bohem vybrané lidi. (Je korunována dvanácti hvězdami, které znamenají dvanáct Izraelských rodů, stejně jako 12 apoštolů.) A dítě, které se zde mělo narodit, je Ježíš, osvoboditel. Tato pasáž pokračuje:

„Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak (ďábel) s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí“ (Zjevení 12:3–4).

Satan je zde zobrazen, jak čeká na zemi, aby zničil Krista jako dítě, jakmile se narodí. Ó jak často se ďábel pokoušel zničit Ježíše! Satan si nejprve použil Heroda, aby se pokusil zničit Krista, nařídil zlému králi, aby zavraždil všechny malé chlapce v Betlémě. Herodova převyšující zlost byla démonickým zuřivým vtělením ďábla samotného!

Možná si říkáte: Jestliže byl Herodes posedlý ďáblem, proč mu ďábel nezjevil, které dítě je Kristus? Proč museli být zabiti všichni malí chlapci? Hospodin zaslepil ďáblovy oči! Jak říká tato pasáž, schoval Bůh na určitou dobu Krista před nepřítelem: „Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu“ (Zjevení 12:5).

Dále se píše: „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi“ (Zjevení 12:7–8). Tato válka byla vedena Satanem proti Božímu Synovi a ďábel prohrál. Byl poražen krví kříže, poražen jednou provždy!!!

Mimoto Satan ztratil přístup do nebe: „a nebylo již pro ně místa v nebi“ (verš 8). „A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé“ (verš 9).

V jednu dobu nebyl ďáblův pohyb omezen pouze na zemi. Job nám říká: „Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i Satan“ (Job 1:6). Ďábel určitě musel přicházet často před Boží trůn jako udavač bratrů.

Ale dnes již Bůh Satanovi nedopřává sluchu. Nemůže nijak a z ničeho obviňovat Boží děti, protože Kristova krev zvítězila nad jeho veškerou lží! Ježíšova přímluva za nás teď nemá co dělat s vyvracením ďáblových obvinění. Pokud se týče Boha, vítězství kříže je všechny popírá!!!

Satan ti může lhát, nedávat ti odpočinout od svých obvinění. Ale nemůže na tebe žalovat nebeskému Otci. Byl vykázán z nebe a všechna jeho obvinění jsou bezvýznamná!


Válka stále zuří a je vedena zde na zemi!


Velká vesmírná válka už není mezi Kristem a ďáblem. Ježíš nyní sedí bezpečně s nebeským Otcem pevně mimo Satanovu dosažitelnost. Ale ďábel stále ještě vede válku proti Kristu tím, že bojuje proti jeho potomstvu!

„Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova“ (Zjevení 12:17). Stejná zuřivost a pokušení, jakou Satan směroval na Ježíše na poušti, teď přichází na ty, kteří následují Krista!

Peter nás varuje: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petrova 5:8). To neznamená, že se ďábel vznáší někde ve vesmíru, kde dává příkazy davu démonů. Právě čteme, že Satan byl shozen na zem, když ho Kristus porazil na kříži. Tudíž je ďáblovo království omezeno na teď a tady.

(Duchovní bezbožnost a hříšnost na vysokých místech, o kterých mluví Pavel, má co do činění s duchovní zvrhlostí, zkažeností na vysokých vládních úřadech a u odpadlých církevních vůdců. Pavel říká, že duch Satana působí v mnohých, kdo zaujímají tyto vlivné pozice.)

Na rozdíl od představ některých křesťanů, Satan nemá všechnu sílu. Byl poražen Ježíšem a nemá žádnou autoritu. Satan není ani vševědoucí, což znamená, že nemůže číst naše myšlenky. A není všudypřítomný, nemůže být všude v jeden čas. Je fyzicky omezen být na jednom místě v nějaký jeden čas.

Ale Satan má knížectví a své síly rozmístěny po celé zemi. A dav démonů v jeho službách ho zásobuje informacemi. Oni tě slyší, když se modlíš, a vidí tvou poslušnost Bohu. A to je to, co burcuje ďáblovu zlost proti tobě!

Když Písmo říká, že ďábel ví, že má málo času (verš 12), nevztahuje se to na čas, který Satanovi zbývá do příchodu Krista. Spíše je to o ustavičném posledním termínu, o sérii krátkých dob, kdy má ďábel dovršit svou práci. Je to všechno o krátkém času, kdy musí válčit proti Božím svatým!

Když zkoumáme, co to pro ďábla znamená mít málo času, potřebujeme se zeptat: Co děláme, že se jeho zlost obrátila vůči nám? Co zapříčiní to, že nás zaplavuje celým pekelným arsenálem? Jak probouzíme moci temnot, že se nás snaží zničit?

Já věřím, že děláme tři věci, které vyvolávají ďáblův hněv:


1. Naštveme Satana každým pohybem směrem k Bohu!


Možná, že jste nedávno obnovili vaše odevzdání se modlitbě. Nebo jste možná vyjádřili hlad chodit před Hospodinem ve svatosti. Nebo jste možná posvětili svou mysl a tělo Bohu jako živou obět. Volali jste: „…nikdy víc nebudu žít polovičatě… Dávám všechno, co mám, Ježíši!“

Tyto druhy odevzdání vyvolávají ďáblovu zlost jako nic jiného. On ví, že každý, jehož život je cele vydán Bohu, je hrozbou pro jeho království. Pamatuje si životy Petra, Pavla, Filipa, jedinců, kteří vystoupili ze zástupu a volali: „Jednám Božím způsobem!“ Vydávali všechno Kristu a pracovali na zpustošení Satanova království!

Ďábel ví velmi dobře, že každý, kdo hledá Boha celým svým srdcem, jej nalezne; že modlící se svatí nakonec vítězně obstojí; že Bůh přijme každou živou oběť, která je dána celým srdcem; že hladový duch bude uspokojen.

Ale Satan také ví, že je tady odstup mezi časem, kdy je modlitba vyřčena a kdy je zodpovězena. Milovaný, ďábel má málo času, aby pracoval! On zná neodbytnou vdovu, která volala po dlouhou dobu předtím, než byla vyslyšena. A podobně i nám přijdou odpovědi v patřičné době. Mezitím se nás ďábel pokouší zničit, když čekáme na Hospodina!

Faktem je, že Bůh neskáče vždy tak, jak my křičíme: „Pane, dávám Ti vše!“ Bůh ví, že posvěcení, vydání se a hlad po Kristu není vždy doprovázen jednorázovým emocionálním křikem. Proto jeho Duch neodpovídá, dokud v nás nevidí pravé rozhodnutí, nějaký druh svědectví o tom, že se neobrátíme nazpět od našeho hladu.

Satan si to také uvědomuje. Pozná ze sledování našich životů, kdy jsme nebrali naše odevzdání se Hospodinu vážně. Jestliže naše následování nemyslíme zcela vážně, nemarní na nás svůj čas. Nechává nás samotné v našich slabostech a hříchu.

Ale v momentě, kdy v nás vidí opravdovou oddanost, touhu po osvobozeni od hříchu, rozhodnutí odložit pošetilost a vydat se Kristu, pak ví, že jeho čas je krátký. Ví, že mu zbývá krátké období před tím, než my budeme venku z jeho spárů a chodit ve slávě, řídit se vírou, žít ve vítězství. Tehdy po nás začne vrhat vším, co je v pekle!

Tohle je pravý důvod, proč tak mnoho zasvěcených věřících v těle Kristově prochází právě teď tak silnými zkouškami. Zjevení 12 nám říká: Běž přímo, křesťane, vykroč ze své lhostejnosti. Dej své tělo Ježíši jako živou oběť. Důvěřuj, že Duch svatý tě vysvobodí z každého chtíče. Hledej Boha vším, co je v tobě. Ale buď připraven čelit ve svém životě zkouškám, protože Satan na tebe přijde se vší svou mocí!

„A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl“ (Zjevení 12:15). Budeš zaplaven hroznými pokušeními, týrajícími duchy, únavou, malomyslností, nevěrou, zrazováním. Nepřítel se bude snažit trápit tě jak na těle, tak na mysli a duchu!

Satan zná tvé slabé stránky, tvé boje s tělesností, žádostmi nebo problémy, které zaměstnávají mysl, a on na tobě bude v těchto oblastech těžce pracovat. Bude se snažit tě uvést do proudu zkoušek a pokušení, udělá všechno, co může, aby tě srazil. Je šílený, protože tě vidí na kraji slávy a ví, že jeho čas se krátí!

Ďábel je často v tomto krátkém čase úspěšný. Mnoho věřících se vzdá boje, podlehnou pokušení a zoufalství. Věří Satanovým lžím, že jsou nedobří, nečistí a nikdy nebudou svobodní. A tak končí ztroskotáním ve své víře.

Ale je pravdou, že takové lži nikdy nedosáhnou k Božím uším. Bůh nedovolí v nebi nic satanského. Tak se musíme také vyhnout ďáblovým lžím, vírou v Kristovo dílo na kříži!


2. Další znamení posledního termínu je uvedení naši poslušnosti do nějaké služby či služebnosti


Zeptej se někoho, koho Bůh povolal, aby vykročil do nějaké nové práce království, a tento člověk ti poví, že k němu Satan přišel s velkým vztekem, vrhajíc jedno soužení za druhým.

Ďábel tě poslouchá. Slyší všechno o novém kroku víry, ke kterému tě Bůh volá, abys ho učinil. Modlil ses za to, mluvil jsi o tom, hledal jsi radu od jiných. A když Satan slyšel tvé ‚ano‘ Bohu, věděl, že má krátký čas, aby zcela zničil toto volání!

Tak to bylo i v životě Krista. Sotva byl Ježíš pokřtěn a zjevil se Duch svatý v podobě holubice a hlas z nebe potvrzoval, že je Beránkem Božím, Spasitelem světa, už začal Satan pracovat. Věděl, že má pouze čtyřicet dní a nocí, aby se pokusil zničit Ježíše a zastavit jeho službu. A pracoval horečně, použil každý nástroj pekla!

Sotva Ježíš prohlásil Petra za kámen víry, už Satan tříbil učedníka, uvedl ho do nevěry a zrady. Satan věděl, že musí v Petrově životě jednat rychle, dřív než by se Ježíšova slova o učedníkovi mohla naplnit. Ale pokušení nakonec nemělo úspěch, neboť jednoho dne tato člověčí skála nahnala strach v Satanově království!

Vím, o čem všem je tento druh pekelných útoků. Já se zrovna vynořuji z jednoho z nejbolestnějších zážitků svého života. A to všechno se stalo, protože mě Bůh nedávno v mém životě povolal nově do služby!

Poté, co jsem strávil mnoho času na modlitbách, jsem cítil Boží volání, abych rozšířil svou službu mluvením s pastory po celém světě. (Neopouštím službu v Time Square Church ani službu psaní těchto poselství. Přidávám pouze tuto příležitostnou stránku služby pod vedením Ducha svatého.)

Plánuji, že budu toto jaro mluvit na shromáždění pastorů ve čtyřech národech – ve Francii, Rumunsku, Polsku a v Makedonii s Balkánem. Poslední setkání by mělo zahrnovat pastory ze všech etnických skupin, které se navzájem nenávidí – srbské pastory, albánské pastory, pastory z Kosova a Balkánských zemí. Tito muži by měli společně uctívat a stát jako jedni v Kristu, v lásce s Ním a v lásce navzájem.

Jakmile jsem zařadil tuto cestu do svého rozvrhu, přistěhoval se Satan. Do tohoto okamžiku jsem byl na vrcholu zdraví. Ale najednou jsem byl fyzicky sražen. Během několika hodin jsem tak zeslábl, že jsem nemohl skoro ani chodit. Cítil jsem ostré vnitřní bolesti, jako kdybych se snažil dostat ven ledvinový kámen. Brzy se objevily na mém břichu skvrny.

Přítel lékař mi řekl, že mám opar, chorobu, která přichází z pozůstatků dětských planých neštovic. Čím starší jsi, když dostaneš tuto chorobu (a mně je přes šedesát), tím hůře to prožíváš. Strávil jsem týdny v bolesti a žádný lék to nemohl zastavit. Na vršku mých oparů se vyvinuly boláky a nemohl jsem spát.

Zdálo se, že se ďábel směje a říká: „Tak, bereš si na sebe novou službu, že jo? Neuděláš to, jestliže ti s tím nepomůžu!“

Ale právě teď, když píši toto poselství během týdnů mé cesty, všechny boláky mizí. Hospodin mě pozvedl a dal mi novou sílu. To všechno byl boj z pekla!

Po celé roky mé služby se to takhle dělo. Každý nový souhlas s voláním od Hospodina byl následován démonickými útoky, zejména proti mé ženě Gwen a mým čtyřem dětem. Ďábel nás často zkouší zastrašit výhrůžkami. Každé ano Bohu tě bude stát tvou ženu, tvé děti a tvé zdraví.

V osmdesátých letech, když jsme se přestěhovali do New Yorku, abychom založili Times Square Church, se u Gwen objevila další rakovina prsu. Musela nutně na operaci a později jsme si říkali, zda chirurgové odstranili všechnu rakovinu. Potom, v den, kdy Gwen přišla domů z nemocnice, jsme měli telefonát z Texasu: u naší dcery Bonnie byla diagnostikovaná rakovina. Měla 30-ti procentní šanci na přežití.

Slyšel jsem ďábla, jak se směje, pak také říká: „Tak myslíš si ještě, že založíš sbor v New Yorku? Mysli znovu, kazateli!“

Satan se pokouší zastrašit a odradit každého Božího služebníka s takovými lžemi. Dnes je Gwen zdravá a silná a Bonnie už nemá rakovinu 10 let. A právě teď, když píši toto poselství, necítím naprosto žádnou fyzickou bolest.

Ďábel k nám přichází s těmito intensivními zkouškami, protože ví, že má málo času, aby se pokusil zničit Boží plány. Ale my tu nejsme, abychom se ho báli!

John Knox je velký příklad, jak můžeme umlčet ďáblovy lži. Knox byl jedním z nejvlivnějších Britských kazatelů. Jeho mocná, děsivá kázání způsobila, že se králové a královny třásli. A žil spravedlivým životem, aby podpořil evangelium, které kázal, byl nekompromisní až do konce.

V Knoxových posledních letech, když nakonec onemocněl, čelil Satan dalšímu poslednímu termínu. Tento muž naštval peklo možná tak jako apoštol Pavel. Tak se ďábel rozhodl, že v tom krátkém čase, který mu zbývá, pošle Knoxe na věčnost ve strachu a v nevěře.

Knox píše: „Celý můj život jsem byl zkoušen a napadán Satanem. Ale má současná zkouška na mne útočí nejstrašnějším způsobem. Rozhodl se mne zničit a skoncovat se mnou. Častokrát předtím kladl před mé oči všechny mé hříchy. Pokoušel se mě lapit na lákadla tohoto světa. Ale Duch tyto útoky zlomil.“

„Teď na mě ďábel útočí jiným způsobem. Prohnaný ďábel se mě snaží přesvědčit, že si zasloužím nebe svou věrností ve službě!“ Knox věděl, že spasení přichází pouze skrze víru. Kázal to celý život, vědom si jasně toho, že nikdo nemůže být spasen díky vlastní spravedlnosti, nehledě na to, kolik dobré práce udělal. Ale teď se Satan pokouší odsoudit kazatele tím, že mu podráží nohy jeho vlastní věrností!

Těsně před smrtí Knox dosvědčuje: „Požehnaný je Bůh, který mi umožnil srazit a uhasit tento ohnivý šíp pomocí pasáže z Písma. Milostí Boží jsem to, co jsem, ne já, ale milost Boží ve mně. Skrze Ježíše Krista jsem získal vítězství. Pokušitel se mě znovu v tomto krátkém čase již nedotkne. Brzy změním tento smrtelný život za požehnanou věčnost skrze Ježíše Krista!“

Díky Bohu za svědectví Johna Knoxe! Použil Písmo, aby se postavil proti Satanu a Hospodin ho vysvobodil. Šel domů do slávy a zpíval přitom Boží chvály ve víře!


3. Ďábel má konečný termín s těmi, kdo by mohli přijít ke Kristu, být spaseni a osvobozeni od Satanovy moci!


To, o čem se chystám mluvit, tě možná urazí. Ale Bible to říká velice jasné: Jestliže jsi otrokem žádostí, žiješ v hříchu bez Ducha Kristova v sobě, jsi dítětem ďábla samého. Ježíš řekl: „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá“ (Jan 8:44). Říká, že Satan vládne tvému životu. Proto tvým otcem není Bůh, ale ďábel. Jsi součástí rodiny nepřítele, ne Boží!

Jistě, Kristus mluvil tato slova k náboženskému zástupu lidí, kteří si mysleli, že jsou dobří v Božích očích. Byli zvenčí čistí a nábožní, ale uvnitř byli plní žádostí, smyslnosti, smilstva, chamtivosti.

Ještě tu je také nemoc, která postihuje děti ďábla. Nazývá se nemoc hříchu. Čím hlouběji padá člověk do hříchu, tím je tato nemoc více kritická. Dosahuje svého vrcholu ve chvíli, když hřích náhle ztrácí své potěšení, stává se nudným a přestává uspokojovat.

Nemoc hříchu přivedla jednu známou mladou televizní hvězdu k tomu, že právě před několika týdny spáchala sebevraždu. Tento herec hrál ve slavném seriálu a vydělával jmění. Právě podepsal smlouvy, aby hrál ve filmech, a chodil s krásnou herečkou. Měl slávu, štěstí, úspěch a dobré zdraví.

Ale pak bylo nalezeno jeho mrtvé tělo v levném porno hotelu. Očividně ho žádná ze světských rozkoší neuspokojila. Jeho život se stal prázdný, méněcenný a nakonec to všechno ukončila sebevražda. Zemřel následkem hříšnosti!

Jestliže nikdy nedáš život Ježíši, pak bude mít ďábel nad tebou plnou kontrolu. Bude tě ovládat a vládnout nad tvým životem. Ale možná teď Satan vidí přicházející změnu a ví, že na tebe ztrácí svůj vliv!

Hřích pro tebe náhle ztratil svou sladkou chuť. Nechodíš na špatná místa, která jsi kdysi často navštěvoval. Již více nedychtíš po večírcích. Již tě neuspokojují peníze ani sex či honba za bohatstvím. Cítíš uvnitř sebe rostoucí prázdnotu.

A teď jsi zde a čteš toto poselství. Možná se rozhodneš číst Bibli. Nikdo tě nenutí, abys to dělal; něco uvnitř tebe tě pobízí, abys ji zvedl.

Drahý, právě teď Ježíš klepe na dveře tvého srdce a ďábel to ví. A jedna věc, které se Satan bojí nejvíce, je, že otevřeš dveře Kristu!


Od okamžiku, kdy ďábel slyší tento klepot na dveře tvého srdce, do doby, kdy ty otevřeš a přijmeš Krista, bije celé peklo na poplach!


Ďábel ví, že mu zbývá málo času, aby na tobě pracoval. A teď se bude pokoušet o všechno, co umí, aby ti zabránil v odpovídání na Boží volání! Evangelium Lukáše nám vypráví o otci, který přivedl svého démonizovaného syna k Ježíši. Kristus řekl otci: „Přiveď sem svého syna! Ještě než k němu přišel, démon ho porazil a začal jím zmítat“ (Lukáš 9:41–42). Slovo pro zmítat tu znamená silně zachvátit křečí, strašně jím lomcovat.

Tento mladý muž přišel ke Kristu, aby ho Ježíš vysvobodil, přenesl z království temnot do království světla. Ďábel viděl, že už už ztrácí další oběť. Tak ve vzteku srazil mladíka na zem v posledním zuřivém útoku. Chtěl ho zabít a vzít jeho duši dřív, než ho Ježíš osvobodí!

Satan bude dnes zkoušet stejné věci na tobě. Ve chvíli, kdy se pohneš směrem k Ježíši, bude usilovat o poslední zničující útok. Předloží tvým očím ta nejsvůdnější pokušení. Pokusí se tě zdeprimovat spoustou lží, bude ti říkat, že nebudeš nikdy svobodný od hříchu a chtíče. Pokusí se tě přesvědčit, že budeš vždy pouze jeho, ne Boha!

Ale dovol, abych ti připomenul: V okamžiku, kdy přijdeš k Ježíši, stává se ďábel bezmocný. Nemůže zastavit nikoho, kdo směřuje ke Kristu! Nemohl držet démonizovaného mladého muže z dosahu Ježíše. Všechno, co Kristus musel udělat, bylo říci slovo: „A Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci“ (Lukáš 9:42).

Jakub nám říká: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“ (Jakubův 4:7). Jak se tedy můžeš vzepřít nepříteli? Uděláš to pouze vírou! Jednoduše přijď k Ježíši, důvěřuj mu, že tě ochrání od Satanových spárů. „Vzepřete se mu jakožto silní ve víře“ (1. Petr 5:9).

Dnes můžeš být svobodný. Můžeš říci Satanovi: „Až dočtu toto poselství, budu svobodným člověkem. Ježíš je můj Spasitel a On mě osvobodí od každého chtíče a bezbožné žádosti. Všechno to tak bude, protože On to tak řekl!“

Budoucnost pro tebe možná bude těžší, ale Otcovo slavné a zářící slunce bude pro tebe zářit stále jasněji!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2003 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 8. listopadu 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series