Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Boží svědectví národům
(The Lord's Testimony To the Nations)


Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

By David Wilkerson
31. května 1999
__________

A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec“ (Matouš 24:12).

Mnozí v církvi se dnes snaží určit blízkost Kristova návratu výkladem znamení časů. Vidíme taková znamení v jednotlivých událostech – například návrat Židů do Izraele. Přesto jedno z nejjasnějších vyjádření, které Ježíš o svém druhém příchodu učinil, je obsaženo v úvodním verši: Konec přijde až poté, kdy bude evangelium kázáno všem národům – jako důkaz.

Slovo, které Ježíš použil pro „svědectví“ v tomto verši je stejné jako řecké slovo pro „důkaz“. Doslova to znamená „důkaz skutečnosti“. Kristus zde mluví nejen o kázání evangelia, ale o jeho prezentování jako důkaz. Krátce, říká, že evangelium, které kážeme, je efektivní pouze tehdy, je-li podepřeno životem, který dosvědčuje jeho realitu (skutečnost).

Mohl by sis myslet, že Amerika jako národ plný tisíců evangelických církví, bude mocný svědek evangelia. V jednom samotném velkém jižním městě je přes dva tisíce evangelických sborů, z nichž každý má více než 15 000 členů.

Ale mnoho těchto církví zkompromitovalo pravdivé Kristovo evangelium. V jejich sborech se rozbujel rozvod. A mnoho jejich mladých svobodných lidí vede shovívavý sexuálně aktivní život. Ptáš se, jak je to možné? Fakt je, že přes všechna evangelická kázání v mnoha těchto megasborech je zde velmi málo svědectví o Pánově nadvládě v životě lidí, aby ho podepřelo. Nejsou to praví svědci pro město nebo národ.

Samozřejmě existují výjimky. V konkrétním městě, na které myslím, znám hrstku mladých služebníků, kteří začali trávit mnohem více času na tváři před Bohem. Teď, když přinášejí Boží slovo, mluví v moci a autoritě. Evangelium, které kážou, je podepřeno svědectvím o důvěrném přátelství s Kristem a svatým chozením. Začíná být vidět rozdíl v jejich životech.

Přemýšlím také o baptistickém pastorovi, který jeden čas plánoval postavit ohromnou novou budovu. Jeho sbor rychle rostl a on začal studovat hnutí církevního vzrůstu. Potom se jeho manželka vyburcovala k modlitbě a hledání Pána a brzy dělal pastor totéž. Rychle se vzdal svého snu o velkém množství a začal být svědectvím toho, co kázal.

Pro nedávné kázání pastor zřídil velkou obrazovku před církví. Řekl svému sboru: „Boží Duch ke mně mluví o hříších v naší církvi. A dnes je uvidíme na vlastní oči!“

Potom pastor promítal jeden hřích za druhým na obrazovku – smilstvo, cizoložství, alkoholismus, zneužívání drog, pornografie. Poté začal kázat: „Nechystáme se právě teď začít stavět velkou budovu. Musíme se vzchopit, dosáhnout Kristova živého svatostánku dřív, než můžeme udělat cokoliv jiného. Nejprve musíme žít toto evangelium!“

Dnes se v této církvi mocně pohybuje Boží Duch. Lidé se shromažďují v Ježíši, dávají do pořádku své životy – protože slyší evangelium, za kterým je svědectví.

Jsem rozpačitý a zmatený ze spousty služebníků, jak starých, tak mladých, kteří běhají po celém světě a hledají strategii, jak vyprodukovat vzrůst v jejich církvi. Dnes mnoho kazatelů navštěvuje semináře, shromáždění a „think tanks“ (myšlenkové nádrže), kde mladé služby profesionálů používají schémata a průzkumu veřejného mínění, aby jim ukázali, jak budovat větší sbory. Jiní služebníci se shlukují kolem „probuzení“, kde se doufají naučit nové metody, jak dosáhnout, aby Duch svatý padl na jejich sbor.

Právě teď vysílají misijní spolky více pracovníků než kdykoliv dřív. Voláním jejich shromáždění se stalo: „Musíme získat více lidského potenciálu pro misijní pole! Potřebujeme více kvalifikovaných mužů a žen, abychom získali národy pro Krista.“

Ale příliš mnoho misionářů, kteří byli posláni, se vrací domů za pár let. Jsou poražení, odrazení, zmlácení démonickými silami z těch cizích národů. Proč? Jejich životy se neztotožnily s evangeliem, které kázali! Nikdy nerozvinuli vědomost Pánovy nadvlády nebo plnost Ducha svatého získanou přímo z první ruky.

Milovaný, to je víc než nové myšlenky nebo strategie dotknout se národů pro Krista. Všechny naše plány jsou marné, pokud Ježíš nevládne v každé oblasti našich životů!


Je to tragedie v době, kdy síly Antikrista přicházejí s tak velkou mocí!


Nikdy v historii neexistoval takový spěch démonických sil, které vybuchují z útrob pekla. Bezpráví zasáhlo zemi, národ povstává proti národu. A to vše se děje, protože Satan uvolnil (pustil ze řetězu) své démonické hordy v poslední bitvě proti svatým.

Přesto Bůh nikdy nepřestal dohlížet na všechno, co se děje v našem světě. On není překvapen strašným drogovým morem nebo krvavou lázní potratů. Tak jaká je Jeho reakce na tento čas zmatku a zvrhlosti? Co předkládá jako protijed na odpadlictví a narůstající démonickou moc? Co Bůh udělá v takovém čase zkázy?

Jeho odpověď je stejná jako vždycky – přinášet vítězství Ježíše Krista obnoveným způsobem. Bůh vždy reaguje tak, že pozvedne čerstvý zbytek mužů a žen, kteří budou ryzím svědectvím Jeho moci spasení a posvěcení. A totéž je pravdou i dnes. Jeho plán je přivést na scénu antikristovy aktivity tělo oddělených, Kristem naplněných přemožitelů, vítězů – zbožných mužů a žen, kteří budou žít v naprosté poslušnosti Jeho vlády a panství!


Vidíme tento model po celé Bibli!


Uvažujme o postavení Izraele v Egyptě. Boží národ byl v neuvěřitelných troskách, rozšířilo se odpadlictví. Satan měl Izrael pod patou, manipuloval politickou mocí těch dnů, aby proti nim tvořila zákony a pronásledovala je. Nepřítel zesměšňoval a vysmíval se Božímu svědectví na zemi.

Byla to temná hodina v historii Izraele. A po čase lidé ztratili odvahu. Začali odpadat, oddávali se rozkoším a smyslnosti Egypta. Rozbujelo se modlářství a smilstvo. Situace Izraele se zdála beznadějná. Víra národa pomalu umírala.

Jaká byla Boží reakce na vzrůstající moc temnosti? Podnítil okolní říše, aby jednaly jako Jeho metla proti Egyptu? Inicioval občanskou válku mezi Egypťany? Poslal anděly, aby se pomstili? Ne – Bůh žádnou z těch věcí neudělal. Měl úplně jiný plán. Místo toho vložil svou ruku na jediného muže, pozvedl Mojžíše!

Mojžíš byl muž modlitby, zcela uzavřený v Bohu. Řekl ne potěšením, bezstarostnosti a pokušením Egypta, raději žil pod naprostým vedením Ducha svatého. Neměl žádný svůj program nebo ctižádost. Vzdal se všech svých lidských schopností, spoléhal na velikého JÁ JSEM jako své jediné zaopatření a zdroj. A přišel ze svaté země s vizí Boží svatosti z první ruky.

Takže v nejčernější hodině Izraelské historie, kdy to vypadalo, jako by Boží lid podlehl nepříteli, Hospodin uprostřed všeho toho pozvedl muže, aby působil jako svědectví. A tento jediný muž srazil celý národ, zatímco jiný se pozvedá. Bůh učinil vše skrze jednoho muže!


Stejný plán vidíme ztělesněný v Samuelovi


Zde vidíme jinou generaci odpadnutí, zvrhlosti a pádu do špatnosti. V pravý čas vyjíždí archa z Izraele. Národní nejvyšší kněz Eli byl líný a sám se sebou spokojený a dovolil, aby jeho synové zničili kněžství hýřením. Pod jejich vedením se v chrámu rozbujelo cizoložství a smilstvo. Ale Eli byl tak uvyklý snadnému životu, že neudělal nic, aby je zastavil.

V jednom místě napsal Hospodin slovo „Ichabod“ nad celým náboženským systémem, které znamená „Hospodinům Duch odešel“. Znovu vzrůstala moc satanských sil. Viděno přirozenýma očima, ztratila Boží práce tak moc vliv, že vyhlídka na obnovu se zdála nepravděpodobná.

Ale Bůh měl od začátku na místě muže – malé dítě jménem Samuel. Zatímco všichni služebníci kolem něho si libovali ve smilstvu a nenasytnosti, Samuel se učil slyšet Boží hlas. A jak se stával víc a víc intimní s Bohem, naplnil ho Duch svatý prorockým slovem. Stal se svědectvím – žijícím důkazem Boží moci!

Písmo říká, že jak Samuel rostl, žádné z jeho slov nespadlo na zem – to znamená, neustále mluvil v moci a autoritě. A z důvodu jeho zbožné autority nemohl po čtyřicet let žádný národ pozvednout ruku proti Izraeli.

Znovu Hospodin pozvedá jediného muže jako svědectví celému národu. Bůh nepotřeboval žádnou armádu, žádnou lidskou organizaci, žádnou „novou věc.“ Všechno, co potřeboval, byl jeden spravedlivý muž – někdo, jehož služba byla zcela zasvěcena jeho svatému způsobu života!


Stejný model vidíme v čase Nehemiáše


Za dnů Nehemiáše byly zdi Jeruzaléma v ruinách, město doslova hromadou kamenů. Církev znovu zcela upadla do špatnosti, nezbyl jí jediný svědek. Zlé síly obklopující Izrael je těžce pronásledovaly, vysmívaly se každé práci, kterou se Izraelci pokusili vzít do rukou.

Jak Bůh reagoval v tomto čase ruin? Poslal dobře trénovanou domobranu ze Shushanu, aby jim pomohla? Poslal palácovou gardu, aby porazila jejich význačné nepřátele? Ne, Bůh opět pozvedl jediného muže – Nehemiáše.

Zde byl muž s Božím břemenem ve svém srdci. Nehemiáš trávil svůj čas modlitbou, půstem a truchlením, protože byl zhroucen stavem Izraele. Také neustále kopal v Božím slově, chápal se proroctví a pohyboval se v Duchu.

Ačkoliv Nehemiáš sloužil jako číšník u krále Artaxerxe, zůstal oddělený od vší špatnosti, která ho obklopovala. Uprostřed vší smyslnosti, nemorálnosti a bezbožnosti, která se konala v Izraeli, trval na svatém chození s Hospodinem. A kdokoli ho slyšel kázat, byl očištěn v duši.

Brzy zasáhlo zemi probuzení svatosti. „A očistivše se kněží a Levítové, očistili také lid, brány i zeď“ (Nehemiáš 12:30). Boží dům byl také očištěn, všechno tělesné bylo vyhozeno. Nehemiáš poslal do chrámu dělníky a řekl jim: „Chci, aby každý kousek špíny odsud zmizel. Nenechávejte zde nic, co má něco společného s modlářstvím nebo tělesností. Všechno to vyneste a spalte!“

Milovaný, toto je Boží představa probuzení! Je to vše o očištění každého pokojíku našeho srdce, které je nečisté a nesvaté. Chce, aby zde nezůstala žádná tma.

Kde získal Nehemiáš takovou duchovní autoritu, která způsobila, že se ti, kdo dělali kompromisy, třásli, a že se do chrámu vrátila zbožná bázeň? Král mu ji nedal. Žádný církevní biskup mu ji nedal. Nenaučil se ji v žádné biblické škole.

Ne, Nehemiáš dostal svou autoritu na svých kolenou – plačící, zlomený, chtivý znát Boží srdce. A protože byl mužem modlitby, mohl vyznat hříchy celého národa: „Budiž, prosím, ucho tvé nakloněné, a oči tvé otevřené, abys slyšel modlitbu služebníka svého, kterouž já se modlím před tebou dnem i nocí… a vyznávám hříchy synů Izraelských… já také i dům otce mého hřešili jsme. Zpronevěřili jsme se tobě, a neostříhali jsme přikázání a ustanovení a soudů…“ (Nehemiáš 1:6–7).


Jak otřesný je popis odpadnutí a navrácení se ke špatnosti za časů Ezechiele – a v těchto časech Bůh hledá někoho, kdo se stane Jeho svědectvím!


Izrael za dnů Ezechiele byl lascivní a domýšlivý. Muži páchali ohavnosti s manželkami svých sousedů a dokonce zneuctívali své snachy. Kdysi svatí proroci odpadli, stali se milovníky peněz a již více nerozlišovali mezi svatým a zneuctěným. A z vůdců národa se stali hltaví vlci, vyhledávající nečestné zisky, prolévající krev, mluvící lež a sužující nebohé. To vše zní tak podobně našim časům!

Izrael zcela zapomněl Boží cesty, Hospodin o nich řekl: „Izraelský dům se pro mě stal smetím!“ Národ tolik zeslábl, stal se světským a bezmocným, že je Bůh učinil terčem posměchu sekulárnímu světu. Řekl: „…protož vydám tě v pohanění národům, a ku posměchu všechněm zemím“ (Nehemiáš 22:4).

Jak spalující obžaloba! Bůh řekl Izraeli: „Tolik jste pohrdli svatými věcmi, vydali jste se zcela žádostem, odeberu vaše svědectví!“

Ezechiel byl v té době starší muž, který se vymykal tomuto popisu. Jak tedy Bůh jednal s touto situací? Řekl Ezechielovi: „Hledaje pak někoho z nich, kterýž by udělal hradbu, a postavil se v mezeře před tváří mou za tuto zemi, abych jí nezkazil, žádného nenacházím“ (verš 30).

Představte si to – osud Izraele spočívá na tom, zda Bůh najde pouze jednoho spravedlivého muže, se kterým může počítat. Přesto řekl Ezechielovi: „…žádného nenacházím. Protož vyleji na ně rozhněvání své…“ (verš 31).

Bůh řekl totéž proroku Jeremiáši: „Zběhejte ulice Jeruzalémské… a hledejte… naleznete-li muže, jestli kdo, ješto by činil soud, a vyhledával toho, což pravého jest, a odpustím jemu“ (Jeremiáš 5:1). Řekl prorokovi: „Odpustím celému národu, pokud najdu pouze jednoho muže, který bude stát v mezeře. Všechno, co potřebuji, je jediná duše, která se zcela podrobí mé vůli!“

Milovaný, dnes slyšíme v církvi Babylon hlasů, které křičí po mnohem zásadnějších, soudobých cestách, abychom zasáhli svět. A kolik se zkouší bizarních tělesných programů. Během své dlouholeté služby jsem viděl tyto programy přijít a odejít. Zcela se spoléhají na uspokojení těla; nemají nic společného s křížem. Zástupy, které získávají, žijí prázdné, nenaplněné životy, nikdy jim nebylo zjeveno evangelium oddělení se od světa a jeho žádostí. Svět se posmívá těmto programům, když zjistí, že všechny jsou pouhou pošetilostí.

Každý služebník nebo příznivec může rozvíjet takovou legrácku. Jedinec může dokonce žít jako ďábel a realizovat zdánlivě zbožné programy. Ve skutečnosti vše, co potřebuješ, je bystrá mysl a strategie výkonného ředitele, abys vybudoval megacírkev. Pokud to děláš bez ohledu na Boha – bez Jeho spravedlnosti a svatosti – bude to v Jeho nosních dírkách zapáchat. Je to evangelium bez záruky pravého svědectví. Nemá žádnou moc osvobodit!

Během let jsem také zaznamenal, že čím víc kazatel odpadl zpět do špatnosti, tím víc se obrací k zábavnému evangeliu a „novým skutkům“, aby je přinesl zástupům. A spoléhá na množství lidí a finance, aby jimi posoudil svůj vlastní úspěch. Ale pro takové skutky neexistuje průvodní svědectví – protože patří jinému evangeliu, jinému Ježíši!

Opravdu zbožný pastor má jediný cíl ve své službě: nedá pokoj své duši, dokud nebude Ježíš Pánem na trůnu ve všech oblastech jeho života – a přinášet jak sebe, tak své ovce pod vládu pravidel Ducha svatého!


Každá osoba, jejíž život je svědectvím trvající moci evangelia, se stane nejlepším terčem satanova hněvu!


Jestliže hladovíš a žízníš po plnosti Krista, Satan proti tobě vyhlásí přímo válku. Pokud vidí průkazné svědectví, že tvé odevzdání se je skutečné – tvá pilnost v modlitbě, tvé sebezapření – použije každou pekelnou zbraň, aby se pokusil zničit tvé svědectví. Proč? Toto svědectví je Boží odpověď na odpadlictví a ruiny.

To je, o čem je žhavá pec v příběhu z Daniele. Satan vypracoval důmyslný plán, aby zničil jediné svědectví Boží moci nalezené v Babylonu. Vyvrcholilo to v doběla rozžhavené peci, kde měl v úmyslu zabít každý žijící důkaz pravdy Božího evangelia.

Tři zbožní mladí Izraelité sloužili ve vysokém vládním úřadě v Babylonu – muži, kteří byli viditelným svědectvím evangelia, které kázali. Oddělili se od smyslného životního stylu Babylona, místo toho zasvětili své životy modlitbě. Tito tři muži nebyli proroci nebo kněží, ale pouzí laici. A zůstali věrní Bohu a čistí v srdcích uprostřed modlářského lidu.

To podnítilo satanovu zuřivost a tak otevřel srdce zlého Babylonského krále. Král okamžitě postavil obrovskou zlatou sochu, prohlásil ji za oficiálního národního boha a předmět uctívání. Potom si předvolal všechny úředníky a služebníky ze všech národů pod Babylonským jhem, aby jim představil nové náboženství. Když začala hrát ceremoniální hudba, každý se musel poklonit tomuto novému bohu.

Satan také napověděl králi, aby postavil ohromnou cihlovou pec a roztopil ji do běla tak, aby to všichni viděli. Ptám se tě – proč to Satan udělal? Jistě věděl, že neexistuje žádný správce, soudce nebo šerif, který by se protivil novému výnosu. Ti nemuseli být svedeni ani ohroženi.

Ve skutečnosti museli být ohromeni a žasnout: „Kdo by chtěl riskovat? Máme se dobře – máme prosperitu, jídlo a pití, dobrý život. A toto náboženství je na mou duši snadné. Kdo by se toho všeho chtěl vzdát?“

Takže o čem byla žhavá pec? Byla to výhradně satanova práce – jeho podvodná manipulace ke zničení tří mladých mužů. Chtěl se zbavil jediného Božího svědectví, které zůstalo v Babylonu!

Satan šel tak daleko, že zkorumpoval krále a celou jeho vládu jen proto, aby dostal ty tři muže. Vytvořil situaci tak krutou, a tak nebezpečnou; nikdo by ji ve své lidské síle – dokonce ani zbožní mladí muži – nemohl čelit, aniž by se rozpadl.

Přesto se při prvním zvuku hudby nepoklonili. Satan se z toho rozzuřil! Potom vyšla z králových úst tato strašná slova: „…a který je ten Bůh, ješto by vás vytrhl z ruky mé?“ (Daniel 3:15). „…rozkázal rozpáliti pec sedmkrát více, než obyčej měli ji rozpalovati“ (verš 19).

Teď se ďábel podíval na Boží služebníky a vyhrožoval: „Kdo si myslíte, že jste, že byste mohli uniknout osudu, který jsem pro vás naplánoval. Já vás srazím a zcela zničím vaše svědectví!“

Podobně dnes čelíme mnohokrát většímu žáru než generace před námi. Například Satan přestrojil celou technologii našeho věku – znehodnotil ji svůdností, smyslností, žádostí a pokušením. Proč dnes čelíme doběla rozpálené peci pokušení? Proč je zvykem používat žádosti a sex k prodeji každého myslitelného druhu výrobku? Proč existují stovky pornografických webovských stránek na Internetu? Kdo je terčem této záplavy špíny?

Jistě to nejsou hříšní lidé – ti už jsou podle Písma satanovými dětmi. Není to sekulární svět, ten již byl sveden. Ne, satanovým terčem není nikdo z nich. Spíš manipuluje média, aby chytil do pasti srdce přemáhajících křesťanů. Chce oslabit a zničit svědectví evangelia.

Právě teď je v životech mnoha věřících rozpalována pec sedmkrát víc. Satan vytváří v jejich domovech, jejich zaměstnáních a v jejich vztazích situace, které jsou napjatější než kdy předtím. A mnoho kdysi silných křesťanů se vzdává, opouští Boha. Již se více nemodlí o pomoc. Místo toho si myslí: „Má zkouška je příliš těžká, abych ji přežil!“


Chvála Bohu tito tři muži si zachovali své svědectví a zničili satanův plán!


Bůh obrátil satanův plán v příležitost, aby vystavil celý Babylonský národ svému svědectví. Protože se tito tři mladíci nepoklonili, Pán je osvobodil. A přinesli národu jasnou manifestaci Pána Ježíše Krista!

Babylonský král dosvědčil: „…Zdaliž jsme neuvrhli tří mužů doprostřed peci svázaných? … Aj, vidím čtyři muže rozvázané, procházející se uprostřed ohně, a není žádného porušení při nich, a čtvrtý na pohledění podobný jest synu Božímu“ (Daniel 3:24–25).

Náhle král zrušil své původní nařízení o uctívání modly. A rychle vydal toto nové nařízení: „A protož toto já přikazuji, aby každý ze všelikého lidu, národu a jazyku, kdož by koli co rouhavého řekl proti Bohu Sidrachovu, Mizachovu a Abdenágovu, na kusy rozsekán byl, a dům jeho v záchod obrácen, proto že není Boha jiného, kterýž by mohl vytrhovati, jako tento“ (verš 29).

Milovaný, to vše se stalo kvůli svědectví tří mužů – spravedlivých milovníků Božích, kteří byli ochotní položit své životy ve víře. Tito tři pokorní muži se zasloužili o změnu zákonů v zemi!

Události a situace se budou urychlovat ekonomicky, fyzicky, duševně, duchovně a všemi dalšími způsoby. Ale na každém místě Bůh vždy položí svou ruku na oddělené zbožné muže a ženy. A Jeho evangelium bude kázáno jako svědectví.

Potom Pán přijde!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright + Cover Letter

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2003 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 3. března 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series