Times Square Kerk Preken Serie


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Verkwisting,

door Watchman Nee.


Lezen: Markus 14: 3-9. ‘En als Hij te Bethanië was, in het huis van Simon, de melaatse, daar Hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus, van grote prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd. En er waren sommigen, die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf, en zeiden: Waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelve had boven de 300 penningen kunnen verkocht, en die de armen gegeven worden; en zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: Laat af van haar; wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun weldoen; maar Mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan, hetgeen zij kon; zij is voorgekomen, om Mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft.’

De Heere heeft gezegd dat het verhaal van Maria, die Hem zalfde met de kostbare olie, altijd de prediking van het evangelie moest vergezellen. Het verhaal is erg bekend voor ons. Als we het lezen vanuit de geschiedenis van de opstanding van haar broer, weten we dat het gezin niet erg rijk was. De zussen moesten zelf in het huis werken, en een van hen, Maria, had een albasten fles met olie erin, ter waarde van 300 penningen. Met een slag brak ze het en goot al de kostbare nardus op het hoofd van de Heere. Daarom begonnen Judas en de andere discipelen te protesteren met de gedachte, dat Maria iets aan het verkwisten was. (Joh. 12:4-5)

Nu komen we bij het woord dat de Heere deze keer wil benadrukken, het woord verkwisting. Wat is verkwisting? Verkwisting betekent eenvoudigweg: teveel geven. Als een shilling genoeg is, en je geeft een pond, is dat verkwisting. Als 2 ons genoeg is, en je geeft een kilo, dan is het verkwisting. Een verkwisting betekent dat je teveel geeft voor te weinig. Een verkwisting betekent dat degene die iets ontvangt, niet zo veel waard is. Toch hebben we hier te maken met iets, waarvan de Heere zei, dat het de prediking van het evangelie moest vergezellen. Met de prediking van het evangelie wil de Heere iets bereiken, wat te maken heeft met deze daad van Maria, namelijk: dat mensen zichzelf ‘verkwisten’ aan Hem. Dat is wat Hij wil.

Nu moeten we deze geschiedenis van twee kanten bekijken, die van Judas, en die van de andere discipelen. Ze dachten allen dat het verkwisting was. Voor Judas, die onze Heere nooit de Heere had genoemd, was alles dat op hem uitgegoten werd, verkwisting. Zelfs water zou verkwisting zijn geweest. Voor de wereld is de dienst van de Heere, en ons overgeven van onszelf aan Hem pure verkwisting. ‘Die man zou heel wat bereikt hebben in de wereld, als hij niet christelijk was!’ is een vaak gehoorde verzuchting. Voor iedereen met natuurlijke talenten wordt het pure verkwisting geacht een christen te zijn, en de Heere te dienen.

Judas dacht: ‘Wij zouden beter met het geld omgegaan zijn; wij zouden het aan liefdadigheid hebben kunnen geven; wij zouden iets kunnen doen voor de maatschappij, en mensen op praktische wijze kunnen helpen. Waarom zou je het voor Christus’ voeten uitgieten? En zou je zelf niet een betere bezigheid voor je leven kunnen vinden? Dat dacht Judas, en dat denkt de wereld. Het is teveel om jezelf aan de Heere te geven! Maar nee, wanneer onze ogen geopend zijn voor de waarde van de Heere, dan is niets te goed voor Hem.

Maar nu wil ik meer aandacht schenken aan de reactie van de andere discipelen; want zij raken ons meer dan Judas. Het kan ons niet zoveel schelen wat de wereld zegt, maar letten op hetgeen de andere discipelen zeggen, die het begrepen zouden moeten hebben, maar het niet deden. We zien dat ze hetzelfde zeggen als Judas, en dat niet alleen, ze worden zelfs verontwaardigd: ‘Waartoe dit verlies..?’

Hier is het hele punt van verkwisting, en het punt waar de Heere op doelt. Zelfs onder christenen heerst er tegenwoordig vaak de geest die zo weinig mogelijk aan de Heere wil geven, en toch zoveel mogelijk wil krijgen. De overheersende gedachte is nu om gebruikt te worden, alsof dat het enige belangrijke is. Dat mijn kleine elastiekje maar tot zijn uiterste gerekt zou worden lijkt heel belangrijk voor iedereen. Maar dit is niet wat de Heere bedoelt. De Heere wil ons gebruiken, ja. Maar wat Hij vooral wil, is dat we alles wat we hebben, onszelf, voor Hem uitgieten, en als dat alles is, dan is het genoeg. De voornaamste vraag is niet of de armen wel of niet geholpen zijn, maar of de Heere tevreden gesteld is. Het punt is niet zozeer het werk voor Hem, maar Zijn dienst, het bedienen van de Heere. Dat is wat Hij wil; dat ik alles aan Hem zou geven, ook al zouden mensen zeggen: ‘Je doet helemaal niets!’ Mijn dienst voor de Heere is Hem te behagen. We kunnen op veel vergaderingen komen, op veel congressen spreken, meedoen in campagnes, maar dit is niet het eerste waar we aan moeten denken. De Heere wil niet zozeer dat wij ten volle benut zouden worden, maar Hij houdt Zich meer bezig met mijn positie aan Zijn voeten, en met mijn zalving van Zijn hoofd. Wat ik heb in een albasten fles, het meest waardevolle dat ik heb, mijn hele leven, geef ik op voor de Heere. Het lijkt een verkwisting, maar dat is wat Hij beoogt.

Mag ik je iets vertellen? Iets wat sommigen van ons hebben geleerd, is, dat in de goddelijke dienst het principe van ‘verkwisting’, het principe van kracht is, terwijl het principe van ‘nut’ het principe van verstrooiing is. Wat echt nuttig is in de hand van de Heere, is ‘verkwisting’. Hoe meer je denkt dat je kunt doen, hoe meer je je gaven tot het uiterste benut – en misschien zelfs nog verder -, dit alles zal een beginsel van de wereld blijken te zien, en niet van God. Ik heb een zuster in de Heere gekend, die nu bij Hem is, die door Hem veel gebruikt is. Maar ik was altijd zo bezorgd over het feit dat ze zo weinig gebruikt leek. Elke keer zei ik tegen mezelf: ‘Waarom komt ze niet om mee te vergaderen, om iets te doen, ergens te komen?’ Het was zo’n verkwisting om haar in haar kleine dorpje te zien leven, waar nooit iets gebeurde. Soms, als ik haar bezocht, riep ik bijna tegen haar: ‘Niemand kent de Heere zoals jij. Jij kent het Woord op een levende wijze. Zie je de noden en behoeften om je heen niet? Waarom doe je niets? Het is een verkwisting van tijd, verkwisting van energie, verkwisting van geld, verkwisting van alles om hier maar te zitten en niets te doen!’ Maar zij was degene die me het meest geholpen heeft. Het hoogste doel is niet om altijd maar iets te doen. Ik bedoel niet dat we niets moeten doen, maar het eerste, hoogste, is de Heere zelf, niet het werk. Dat wil Hij.

‘Maar Jezus zeide: ‘Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.’’ De vraag is: wat zal ik de Heere vandaag geven? Hebben deze andere vrouwen, die met specerijen naar het graf kwamen, het lichaam van de Heere gezalfd? Nee! Hij was opgestaan. Alleen Maria had Hem tevoren gezalfd. Het lijkt alsof mensen zullen zeggen dat ik mijn tijd verkwist, maar Heere, niets is te goed voor U! Hij is het waardig om gediend te worden. Hij is het waard voor mij, om slechts Zijn gevangene te zijn. Hij is het waard voor mij om voor Hem alleen te leven. Laat anderen zeggen wat ze willen. Zijn onze ogen geopend om te zien dat het werk voor het eeuwig welzijn van zondaren op zichzelf niet te vergelijken is met het werk voor God zelf, met ons leven voor Hem? Hoe hoog schat je de waarde van de Heere?

Toen zei de Heere: ‘Zij heeft gedaan, hetgeen ze kon.’ Het betekent dat Maria haar alles had gegeven. Dat was alles wat ze kon, niet meer; en ze deed het. De Heere zal niet met minder tevreden zijn. Het hele punt is een leven dat echt aan de voeten van de Heere gelegd is, en dat in het vooruitzicht van Zijn dood, Zijn begrafenis, d.w.z. in het vooruitzicht van een toekomstige dag. Toen was het Zijn begrafenis, nu Zijn kroningsdag, waar we naar uitkijken. Op die dag zal Hij door allen toegejuicht worden, maar hoe kostbaar, veel kostbaarder is het voor de Heere dat wij Hem nu zalven; niet met olie, maar met het diepste in ons, wat misschien moeilijk om te breken is voor ons. Laat de Heere vandaag door ons gezalfd worden!

Verder zei de Heere: ‘Overal waar het evangelie gepredikt zal worden, zal ook deze geschiedenis verteld worden.’ Waarom? Omdat dit het product is van het evangelie. Het evangelie is niet in de eerste plaats bedoeld om zondaren tevreden te stellen. Het evangelie wordt gepredikt opdat alles tot bevrediging is van de Zoon van God. Niet in de eerste plaats voor zondaren, hoewel, God zij dank, zondaren ook bevredigd zullen worden. Maar het is bovenal Christus die door de prediking bevrediging zal vinden.

Laat het me nog eens herhalen. Het hele punt is dit: het lijkt alsof ik teveel geef voor te weinig. Dat is verkwisting. Anderen lijken veel meer tot nut te zijn dan ik, hoewel ze niet hebben opgegeven wat ik heb. Ikzelf loop continu aan tegen moeilijkheden. Voortdurende beproevingen en lijden komen op mijn weg. Ben ik mijn tijd niet aan het verkwisten? Als ik mezelf genoeg opoffer voor de zegeningen, maar niet genoeg voor de moeilijkheden; als ik mezelf genoeg opoffer om me te laten gebruiken door de Heere, maar niet genoeg om me de mond te laten snoeren door de Heere, dan is het toch goed! Denken we zo niet vaak? Maar het principe van verkwisting is dat, wat het hart van de Heere Jezus bevredigt. Je kunt iets terugkrijgen uit je opoffering, maar vaak komt echte voldoening in het hart van de Heere als je jezelf lijkt te ‘verkwisten’ aan de Heere, als je teveel lijkt te geven en niets terug krijgt voor jezelf.

O vrienden, wat beogen we? Willen we enkel nuttigheid, zoals de discipelen? Zij wilden elke penning van die 300 penningen volledig benutten. Ze wilden zelf gebruikt worden. Als we Hem slechts kunnen behagen, zou dat zeker genoeg moeten zijn. Nu vulde het breken van de albasten fles en het zalven van de Heere het hele huis met de geur, met de zoetste geur. Iedereen kon het ruiken. Wanneer je iemand ontmoet die echt geleden heeft; die gebonden is, door allerlei moeilijkheden is gegaan voor de Heere, gewillig om door Hem gevangen genomen te worden, slechts tevreden gesteld door Hem en niemand anders, dan ruik je onmiddellijk de geur. Er is een smaak van de Heere. Iets is verbrijzeld, en het resulteert in een zoete geur. De geur die het huis vervulde, vervult ook nu nog de kerk; het parfum van Maria verdwijnt nooit.

Vrienden, we kunnen anderen geen indruk geven van God, de aanwezigheid van God niet meebrengen, als niet alles verbroken wordt, zelfs het meest kostbare, aan de voeten van de Heere Jezus. De Heere heeft ons hier gebracht, niet zozeer om te preken of werk voor Hem te doen, maar om anderen hongerig te maken. Er zal geen waarachtig werk begonnen worden zonder dit gevoel van nood, van behoefte. We kunnen dat niet in anderen injecteren, we kunnen anderen niet hongerig naar God maken. Deze honger kan alleen geschapen worden door diegenen, wiens levens diepe indrukken dragen van Hem.

O, om verkwist te worden! Het is een zegen om verkwist te worden voor de Heere. Zovelen van ons die vooraanstaan in de christelijke wereld weten er niets van. Velen van ons zijn ten volle benut – ik zou bijna zeggen, teveel benut – zonder te weten wat het is om verkwist te worden. We vinden het prettig om altijd bezig te zijn; soms heeft de Heere liever dat we in de gevangenis zitten. Wij denken vaak in termen als apostolische reizen; God plaatst zijn grootste ambassadeurs in ketenen. ‘Maar Gode zij dank, die ons altijd leidt in de triomf van Christus, en door ons de smaak van zijn kennis overal vertoont.’ (2 Kor. 2:14)
Een tafel in de wildernis,

door Watchman Nee


David diende in één generatie: die waarin hij zelf leefde. Hij kon niet in twee generaties tegelijk dienen! Tegenwoordig proberen we vaak ons werk te vereeuwigen door een organisatie, sociëteit of systeem op te richten, maar de heiligen van het Oude Testament waren werkzaam in hun eigen tijd en gingen heen. Dit is een belangrijk principe in het leven. Koren wordt gezaaid, groeit, rijpt, wordt geoogst, en dan wordt de gehele plant, zelfs de wortel, uitgeploegd. Gods werk is geestelijk op dit punt, dat het geen aardse wortels heeft, geen reuk van de aarde draagt. Mensen gaan heen, maar de Heere blijft. Alles in de kerk moet up-to-date zijn en levend, en aan de huidige behoeften voldoen. Het mag nooit een vaststaande, aards gebonden zaak worden. Gods Zelf neemt Zijn knechten weg, maar Hij geeft anderen. Ons werk lijdt, maar het Zijne nooit. Niets kan Hem raken. Hij is immers God.

----
Gebruikt met toestemming van World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge. om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 13 september 2004 voor het laatst gewijzigd

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series