Times Square Kerk Preken Serie

Rivier van Leven.
(River Of Life.)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
13 januari 2003
_____________

Aan de profeet EzechiŽl werd een ongelooflijk visioen gegeven. De Schriften zeggen dat de hand van God EzechiŽl naar een erg hoge berg overbracht, waar een man hem verscheen "wiens aanblik was als de aanblik van koper" (EzechiŽl 40:3). Johannes beschrijft een zelfde visioen van een man die hem verscheen op het Eiland van Patmos: "zijn voeten waren als fijn koper, alsof zij gloeiden in een oven" (Openbaringen 1:15).

Natuurlijk is de man in beide passages niemand ander dan Christus zelf. Hij leidde EzechiŽl naar de deur van Gods huis, waar Hij de profeet het verbazende visioen gaf. Het was een visioen van de toekomst van Gods volk, het openbaarde wat de toekomst zou zijn van het lichaam van Christus als de eindtijd nader kwam. EzechiŽl schrijft:

"Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten; het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar...."

"Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer duizend (el) en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de knieŽn. Hij mat weer duizend (el) en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen".

"Hij mat nog eens duizend (el); nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden. Toen zeide hij tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind?".

"Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel" (EzechiŽl 47:1, 3-6,12).

Nu laten beelden van water in de Bijbel bijna altijd de Geest van God zien. Dit visioen laat duidelijk een machtige uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen zien. Het visioen was zo machtig, zo overweldigend in draagwijdte dat EzechiŽl het niet kon begrijpen. Hij kon niet eens commentaar leveren op de betekenis ervan. Hij kon er alleen maar verslag van doen. In feite stopte de Heer, voordat het visioen beŽindigd was en vroeg aan EzechiŽl: "Hebt gij het gezien, mensen kind?" (47:6).

God vroeg EzechiŽl, in feite: "Begrijp je de omvang van wat je ziet?" Ben je in staat de profetische macht van dit visioen te begrijpen? Zie je waar deze groeiende hoeveelheden water over spreken, hoe ze aangeven op welke manier alles zal eindigen? Vertel me EzechiŽl, zie je in dit visioen de glorie van de komst van de Heer? Ik weet dat deze openbaring ontzagwekkend en verbijsterend is voor jou. Maar ik wil niet dat je de ware betekenis ervan mist.

Toen ik deze passage herlas, stopte de Heilige Geest me bij precies hetzelfde vers waar hij EzechiŽl stopte. En Hij vroeg me dezelfde vraag die Hij aan de profeet van het Oude Testament stelde: "David, begrijp je dat dit een grootse profetie is, direct van de troon van de Vader? Begrijp je dat het de kerk beschrijft in deze laatste dagen? Begrijp je de betekenis van de rivier die steeds dieper wordt?"

Het visioen moet EzechiŽl hebben verbijsterd, alhoewel de Schriften dat niet specifiek vermelden. Ik ben ervan overtuigd dat de profeet niet begreep was hij zag. Al de profeten van het Oude Testament hadden een beperkte visie op Christus. Jezus zelf vertelt ons: "Voorwaar, Ik zeg u: "Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Gij nu, hoort ..." (MatthťŁs 13:17-18).

Merk die laatste drie woorden op: "Gij nu, hoort". Christus zegt tegen ons: "Mis dit niet. Wees er zeker van dat je ziet wat er aan je geopenbaard wordt".

Maar wat is het dat de Heer openbaart in dit profetische visioen?


Er komt een steeds
groter wordende uitstorting
van de Heilige Geest.

Hier is wat aan EzechiŽl werd getoond: In de allerlaatste dagen zal de kerk van Jezus Christus meer glorieus en meer overwinnend zijn dan in zijn gehele geschiedenis. Het echte lichaam van de Heer zal niet zwakker worden en stuntelen. Het zal niet in aantal achteruitgaan, of verminderen in gezag of geestelijke autoriteit. Nee, zijn kerk zal uitgaan met heel veel vuur, gezag en glorie. En het zal zich verheugen in de grootste openbaring van Jezus die iemand ooit heeft gehad.

EzechiŽl schrijft: "Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-EglaÔm; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk" (EzechiŽl 47:10). Begrijp je wat er hier wordt gezegd? Er komt een lichaam van gelovigen aan die zullen zwemmen in de steeds dieper wordende wateren van de tegenwoordigheid van de Heer. En zijn tegenwoordigheid onder zijn volk zal tot aan het einde toe steeds groter worden.

Helaas heb ik een verschrikkelijke tendens opgemerkt onder verscheidene kerken en Christelijke groepen in deze tijd. Zulke groepen beperken hun visie van God op hun eigen groep, of zelfs tot hun eigen geografische gebied. Vaak is hun houding:

"Wij zijn de nieuwe beweging van God. Wat Hij aan het doen is in deze laatste dagen zal precies hier beginnen, in ons midden. En het zal uit dit lichaam voortkomen. Daarom doe je er beter aan je bij ons te voegen, want wŪj hebben de visie. Wij zijn precies het centrum van het nieuwe ding dat God aan het doen is op aarde in deze tijd. En Hij is aan het netwerken naar buiten van ons vandaan".

Deze houding is niet alleen teveel op hen zelf gericht, maar het beperkt ook God. Inderdaad, het hindert zijn bewegen op zeer dezelfde wijze als vele belangrijke denominaties zijn werk hinderden gedurende vele eeuwen. Die groepen gaven de indruk dat zij alleen de beweging van God op aarde vertegenwoordigden. En nu is de geschiedenis zich tragischerwijs aan het herhalen.

In feite zie ik dat een oude valse doctrine weer nieuw leven wordt ingeblazen. Eenvoudig gezegd, is deze: "God heeft slechts ťťn kerk in een bepaalde stad of in een bepaald gebied". Zij die deze verschrikkelijke doctrine promoten benoemen apostels en leiders om over deze gebieden te "heersen". Ik weet van zulke door zichzelf benoemde apostels en profeten in New York City. Zij geloven dat zij alleen de autoriteit hebben over het geestelijke gebied hier.

Er is nog een andere manier waarop de kerk zichzelf beperkt vandaag de dag. Ze heeft de neiging terug te kijken naar de kerk van de eerste eeuw en naar de oorspronkelijke apostelen, alsof die gelovigen van vroeger een betere openbaring hadden van hoe het lichaam van Christus zou moeten zijn. Zulke groepen proberen met hun studie, energie en devotie de methoden van de vroegere kerk te imiteren of te herwinnen.

Maar de Heer wil ons niet noodzakelijkerwijs laten teruggaan naar de manier waarop de vroegere kerk te werk ging. De waarheid is dat Hij iets veel beters heeft gepland voor zijn volk in deze laatste dagen. Waarom zouden we teruggaan naar het straaltje water dat plaats vond in de vroegere kerk, wanneer Hij ons "wateren heeft gegeven om in te zwemmen" vandaag?

Dit is precies wat God ons laat zien in het visioen van EzechiŽl van de steeds dieper wordende wateren: "Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer duizend (el) en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de knieŽn. Hij mat weer duizend (el) en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen" (EzechiŽl 47:3-4).

EzechiŽl spreekt hier over een toename van de Heilige Geest. In de laatste dagen zal er toename zijn van de tegenwoordigheid van God onder zijn volk.

De wezenlijke bron en grondslag van deze rivier is het kruis. We zien een letterlijke afbeelding hiervan in het volgende vers: "maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit" (Johannes 19:34).

Dit klein beetje water is de hoeveelheid die EzechiŽl zag als het visioen dat voor hem werd geopend. Toen hij naar Gods huis staarde, zag hij dat er een stroompje vandaan kwam: "er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, ....het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar...., daar borrelde water op uit de rechter zijkant" (EzechiŽl 47:1-2).

Deze groeiende stroom water is het beeld van Pinksteren, toen de Heilige Geest was gegeven aan de discipelen. Tezamen met deze gift van de Geest was aan de volgelingen van Christus een belofte gegeven dat Hij een rivier van leven zou zijn die binnen in hen zou opspringen. En die rivier zou de hele wereld instromen.

"Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden"(Johannes 7:38-39).

Laat me jullie vragen: begrijpen jullie dit al? Als deze rivier van levend water de Heilige Geest is, dan was Pinksteren, met al zijn glorie en zijn manifestatie van de tegenwoordigheid van God, alleen maar het van begin van het stroompje. De stroom van water van Gods huis zou groter en groter worden. Het zou zich uitbreiden in de breedte, diepte, volume, macht en in zijn herstellend vermogen. De geschiedenis van de kerk zou dit bewijzen.

Met Pinksteren - het exacte begin van de laatste dagen - verkondigde Petrus dat dit water aan het stromen was, juist zoals de Heer had beloofd. In die tijd hadden Petrus en de andere 120 discipelen dit water alleen tot hun enkels. Maar het groeide in hoeveelheid in de jaren die volgden.

Gedurende de eerste paar eeuwen van het bestaan van de kerk werd Gods volk vervolgd. Daarna, toen keizer Constantinus aan de macht kwam, opende hij de gevangenissen en de zoutmijnen, en stelde al de verkondigers van het evangelie en de gelovigen die tot slaaf waren gemaakt, in de vrijheid. Hij verklaarde ook dat het christendom de officiŽle religie van het keizerrijk moest zijn.

Maar het feit is dat juist in die jaren de vervolging van de kerk het hevigst werd. Dat was de tijd dat het water begon toe te nemen in de stroom. Die heiligen groeiden zeer in hun kennis en openbaring van Christus. Zij verheugden zich in water dat tot hun knieŽn kwam.

Maarten Luther was nog een ander vat die het lichaam van Christus in een nieuwe stroom van geloof bracht. Het water dat stroomde gedurende de Reformatie rees tot de heupen van het volk van God, naarmate zij groeiden in een groter wordende openbaring van het kruis en een dieper wordende kennis van de macht en glorie van Christus verkregen.

Ik verheug me als ik me die dagen voorstel. Hoe prachtig moet het geweest zijn, om eindelijk massa's mensen gedoopt te zien worden en te zien dat ze een openbaring kregen van redding door geloof. Het moet heel bijzonder zijn geweest om er getuige van te zijn dat grote menigtes van mensen, gevuld met ijver voor het huis van God, naar kathedralen renden om de afgoden en de gesneden beelden naar beneden te halen waarvoor zij eerst baden. Nu kenden zij de vreugde en het leven van Gods stroom zelf.


De rivier van leven zal zijn
top bereiken
net voor de komst van de Heer.

Dit is voorspeld in de visie die aan EzechiŽl werd gegeven. God nam de profeet mee op een verbazingwekkend reisje. Een meetlat dragend, paste de Heer 1000 el af, ongeveer een halve kilometer. Op die afstand begonnen de Heer en EzechiŽl in het water te lopen. De stroom was op dit punt enkelhoog. EzechiŽl getuigt: "Hij deed mij door het water gaan" (EzechiŽl 47:3). En de Heer drong er bij de profeet op aan dat hij door zou lopen, steeds dieper het water in. Na nog eens 1000 el, kwam het water tot hun knieŽn. En het water steeg nog steeds.

Zie je wat er hier gebeurde? EzechiŽl liep richting de toekomst, precies naar de tijd waar wij nu in leven. De Christenen van vandaag leven in de laatste 1000 el van de rivier in dit visioen. Wij zijn in de allerlaatste meting van het water. En EzechiŽl zegt dat toen hij naar de rand van deze maat stapte, het water te diep, te overweldigend voor hem was. "...die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, ..." (47:5). Hij vertelt ons in wezen: "Het water kwam boven mijn hoofd".

Ik kan me er alleen maar een voorstelling van maken hoe verwondert deze man moet zijn geweest toen de Heer aan hem vroeg: "EzechiŽl, wat betekent deze zee die gestegen is? Als deze rivier het leven en de opstandingskracht beschrijft, wie zullen dan degene zijn die zo gezegend zullen zijn om in zo'n glorie te zwemmen?".

Misschien heb jij de tegenwoordigheid van Jezus overvloedig ervaren. Je bent misschien opgewonden over jouw openbaring van hem die je op dit ogenblik hebt. Maar, ik zeg je, je hebt nog niets gezien in vergelijking met de toename die naar de rechtvaardige komt. Christus zal onze ogen openen en op een wonderbaarlijke manier in ons midden verschijnen. Hij zal zich aan ons openbaren, terwijl Hij zo veel van zijn leven over ons uitstort als we maar mogelijkerwijs kunnen verdragen zonder al in verheerlijkte lichamen te zijn.

De profeet Jesaja had een glimp van deze zelfde rivier die verscheen in het visioen van EzechiŽl. Maar Jesaja zag nog meer. Volgens Jesaja zou Gods volk zich in de laatste dagen verheugen in zeer grote bescherming tegen alle satanische aanvallen: "geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven" (Jesaja 33:21). Jesaja spreekt hier over door slaven gedreven oorlogsschepen. Hij geeft ons een beeld van de vijand, de duivel, zoals hij probeert een aanval op allen uit te voeren die zwemmen in de grote wateren. En het is een beeld van totale verwarring.

De satan blaft orders naar zijn bemanning: "Maak de luiken dicht. Ga varen. Versterk de mast". Maar niets werkt. Hij en zijn demonische zeelieden kunnen niet eens het zeil hijsen om hun oorlogsschip te laten varen. Ondertussen zitten al de door slaven gedreven roeiers in totale verwarring.

God maakt het kristal helder aan ons in deze passages: zijn levende wateren zijn niet toegankelijk voor satan. Zoals de Psalmist getuigt: "Laten beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan, laten terugdeinzen en schaamrood worden wie onheil tegen mij beramen....wanneer de Engel des HEREN hen neerstoot, ....wanneer de Engel des HEREN hen achtervolgd" (Psalmen 35:4-6).


Een tijd komt dat ongeŽvenaarde aantallen
mensen uit geestelijke dood zullen verrijzen.

"Overal waar de rivier komt, zal alles leven" (EzechiŽl 47:9). Toen EzechiŽl terugkeerde naar de oever van de rivier, stond hij verbijsterd. Toen hij terugkeek, zag hij: "erg veel bomen" aan beide zijden van de rivier. Deze bomen hadden water gekregen van de stromende waters. Zij droegen bladeren die nooit afstierven en hun vrucht bracht geweldige genezing. Het leven sprong overal op in deze torenhoge, fruit dragende bomen.

Ja, deze rivier van God zal leven brengen waar hij komt. Maar, in deze laatste dagen, zullen we ook, parallel daarmee lopend, een vloed van dood zien: ē AIDS is een oceaan van destructie geworden in onze tijd, een moderne Dode Zee. Massa's mensen zijn aan het sterven aan deze verschrikkelijke ziekte.
ē De liefde van velen zal ook verkillen. Jezus zegt: "de liefde van de meesten zal verkillen" (MattheŁs 24:12).
ē Paulus voegt eraan toe dat er spotters zullen komen, die de boodschap van de spoedige terugkeer van Christus zullen bespotten. Zij zullen de hoopvolle verwachting van andere heiligen van zijn komst de bodem inslaan. Hun spotternij zal veroorzaken dat er moreel verval komt en dat zonde toeneemt.
Valse profeten zullen dodelijke doctrines verspreiden. "Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid" (2 TimotheŁs 3:13). Zelfs nu heeft geestelijke dood zich door de afvallige kerk verspreid.

Maar, te midden van al de dood en destructie die we zien gebeuren, hoor ik de profetie van de Heer in mijn ziel donderen: "Mijn rivier zal gaan stijgen. En alles zal leven waar mijn rivier stroomt".

Tot nog maar een paar jaar geleden zag de kerk in China eruit alsof zij zou gaan sterven. De vijand had gemaakt dat gelovigen een ondergrondse kerk moesten vormen, en vele jaren kwam er geen woord van dat land dat vermeldde dat God aan het werk was. Westerse Christenen hadden er geen idee van of de kerk in China nog wel bestond.

Maar, dank God, de rivier kon niet gestopt worden. Het water was de hele tijd aan het stijgen geweest, toen wij westerlingen ons afvroegen hoe onze Chinese broeders en zusters er aan toe waren. Vandaag weten we dat miljoenen gelovigen daar aan het zwemmen zijn in de rivier van het leven van God. Zoals de Heer heeft verklaard: "Overal waar de rivier komt, zal alles leven".

Die rivier stroomt bij getijden van vloed door Oost-Europa. Wie had zich vijftien jaar geleden kunnen voorstellen dat deze rivier vrij en open zou stromen door RoemeniŽ, Polen, Hongarije, Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije, zelfs het bolwerk Rusland? Het leven in Christus springt op in al deze naties, en in alle andere landen over de gehele wereld.

Na de aanval van de terroristen op 11 september 2001 overwogen vele New Yorkers om uit de stad weg te trekken. Maar de Heilige Geest heeft een diepe bron van stromend water hier gegraven, en de rivier stijgt meer en meer. Jezus openbaart zijn heiligheid van het ene eind van deze grote stad naar het andere eind.

Het theaterdistrict kan Gods rivier niet uit zijn territorium houden. Wall Street kan zijn rijzende stroom niet tegenhouden. Radicale homoseksuelen kunnen hem niet uit Greenwich Village houden. Mensen die vůůr abortus zijn, kunnen niet stoppen dat hij in de harten stroomt van terneergeslagen zwangere vrouwen. City Hall kan zijn stijging niet verlangzamen. Rabbijnen en islammeesters kunnen de rivier niet uit hun synagogen en tempels houden. De rivier stijgt, en stijgt, en alles komt tot leven waar deze stroomt.

Laat me jullie vragen: hoe staat het met uw gezin? Heerst er verwarring in uw gezin? Zie je dat de dood huis houdt onder je geliefden? Schijnt alles je hopeloos toe? Houd je vast aan deze belofte van onze gezegende Heer: "Zij zullen genezen worden, en alles zal leven waar de rivier komt".

Ik weet niet hoe de Heer dit allemaal zal volbrengen. Maar als Hij zegt dat de rivier zal stijgen en leven zal brengen aan alles waar hij komt, dan geloof ik hem. Per slot van rekening vaagde God in een oogwenk het communisme weg - de meest overweldigende globale beweging van de afgelopen eeuw - in Rusland, Oost-Europa en Oost-Duitsland. Kan Hij dan dŪt ook niet doen?


Te midden van al de genezingen
en het nieuwe leven,
zullen sommigen buitengesloten worden.

Zij, die deze prachtige rivier niet in mogen komen, zullen "aan het zout prijsgegeven worden" (EzechiŽl 47:11). "Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven" (EzechiŽl 47:11). EzechiŽl beschrijft modderpoelen, vol van vuil en modder. Als de rivier stroomt over deze poelen, worden zij niet genezen. Tenslotte zal de rivier hen helemaal voorbijgaan, hen zo droog achterlatend dat ze in zout veranderen.

In het Oude Testament is zout een symbool van rebellie en onvruchtbaarheid. De zoutpoelen die EzechiŽl hier beschrijft vertegenwoordigen diegenen van Gods volk die diep voelen maar niet veranderen. Zulke mensen kunnen huilen over zonde en dood, maar zij gehoorzamen niet Gods Woord om zijn leven te zoeken. Zij maken beloftes en besluiten om te veranderen, maar zij volharden er niet in. Jesaja heeft het hier ook over als hij schrijft: "Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen" (Jesaja 57:20).

Maak geen vergissing: deze mensen belijden openlijk dat ze Christenen zijn. En zij zijn overstroomd met goddelijke terechtwijzingen. De Heilige Geest heeft de diepten van hun ziel doorgrond en hen getracht voor zich te winnen. Maar ze blijven onveranderd. Zij hebben in zijn rivier van leven gestaan, maar ze hebben hem niet toegestaan hun innerlijk aan te raken.

Als gevolg daarvan springt het leven van Jezus niet uit hen voort. In plaats daarvan springt uit hun buik een gestadige stroom van smerige kwaadsprekerij, onoprecht gevlei, leugens en verdraaiingen van de waarheid. Zulke mensen zijn geen leven-gevers. Integendeel, alles om hen heen is vol van onrust en bitterheid. Zij komen om van zelfmedelijden. Zij zijn continu aan het klagen en twijfelen aan Gods werk in anderen. Zij belijden leven, maar zij zitten onder de modder. Zij zijn geestelijk slechts namaak, en ze verspreiden dood aan allen om hen heen.

Met de woorden van Petrus, zij zijn "bronnen zonder water" geworden (2 Petrus 2:17). En, volgens EzechiŽl, een vonnis van de dood is over hen geveld: "Zij zijn aan het zout prijsgegeven". Dit is een vloek van onvruchtbaarheid, hen overgevend aan een leven van vruchteloosheid, van totaal nutteloos zijn. Maar zij staan toch sterk in hun rebellie, vol van destructieve trots. Tragischerwijs zal God zijn rivier van leven zo laten stromen dat hij niet naar hen toe buigt. Tenslotte zullen zij blind worden, ongevoelig voor het gevaar waar zij zich zelf in hebben begeven. En, als de Heilige Geest zich van hen verwijdert, zullen ze bedrogen achterblijven, roepend: "Vrede, vrede", wanneer de destructie om hen heen toeslaat.

EzechiŽl moet verbijsterd zijn geweest toen hij getuige was van deze vaten van dood. Hij zag dat leven opsprong aan alle zijden waar de rivier stroomde, maar die vaten van dood bleven onvruchtbaar en wit van droogheid.

Ik vraag jullie, hoe is het mogelijk dat een volgeling van Christus in zo'n toestand komt? Hoe kan een dienaar zo leeg, droog en afgesneden zijn van zijn leven-gevende rivier? Petrus verklaart:

"Zij volgen het vlees na. Zij zijn arrogant en eigengereid. Zij verwerpen alle door God gegeven autoriteit. En ze spreken kwaad over dingen waar zij niets over weten. Zij zijn verstrikt geraakt in wereldse dingen en ze worden door ze beheerst. Zij hebben zich afgekeerd van de heilige geboden die eens aan hen waren gegeven" (zie 2 Petrus 2:10-21).

Voor mij is het droevigste deel van deze tragedie dat veel van deze bronnen eens bronnen water van levend water. Eens bracht hun leven genezing en zegen voort. Maar nu spugen ze bitterheid, haat en dood uit.

Dierbare heilige, ik dring er bij je op aan: als je gevangen zit in koppige bitterheid terwijl de rivier overal om je heen stroomt, sta dan jezelf niet toe op deze weg voorttegaan. Laat God je buik in plaats daarvan vullen met zijn levende water. Je realiseert het je niet, maar een vloed van openbaring van onze Heer is op weg. En het zal niet stoppen om ergens het vlees te bedienen.

Dus, begrijp je de grootte van de visie die aan EzechiŽl is gegeven? De profeten uit het Oude Testament konden het niet zien. Maar, door zijn Heilige Geest, heeft God ons ogen gegeven om zijn geweldige grootheid te aanschouwen. Luister daarom goed: een rivier van leven komt eraan!

----
Gebruikt met toestemming van World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge. om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 30 maart 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series