Times Square Kerk Preken Serie

De genezende kracht van blijheid.
(The Healing Power Of Gladness.)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
11 november 2002
_____________

Jesaja 16 beschrijft levendig wat er gebeurt met een trotse natie die onder God’s oordeel valt. Jesaja profeteert hier over Moab, een vijand van Israël: “Wij hebben gehoord van de trots van Moab, dat zeer trots is, van zijn hoogmoed, zijn trots en zijn overmoed, zijn ijdel gezwets” (Jesaja 16:6).

Door de Schriften heen dient de natie Moab als een symbool. Het vertegenwoordigt alle op zichzelf vertrouwende mensen die God de rug toe hebben gekeerd en onder zijn oordeel zijn gevallen. In al die gevallen zond God zijn oordeel over zulke naties. Maar Jesaja profeteerde hier niet alleen over Bijbelse naties, maar over maatschappijen door de eeuwen heen tot aan de dag van vandaag. De profeet waarschuwde in feite: “Iedere trotse natie zal onder God’s oordeel komen”.

Moab was herhaaldelijk gewaarschuwd voor zijn zonde. Maar zij weigerden al God’s genadige pleidooien. Deze mensen wilden niets te maken hebben met Jehovah God. In plaats daarvan, begonnen ze zijn volk te vervolgen. Als resultaat daarvan, waren God’s oordelen over Moab zwaar. Verschrikkelijke periodes van droogte droogden hun velden op en vernielden hun wijngaarden. De verwoesting was zo hevig dat gezegd werd dat de tranen van de profeet het enige water was in het land (zie 16:9).

Vele van dergelijke oordelen worden genoemd door het boek van Jesaja. Maar één zin in het bijzonder komt steeds weer terug om ze te beschrijven: “Zo zijn vreugde en jubel geweken uit de gaarde, en in de wijngaarden wordt niet gejubeld noch gejuicht” (Jesaja 16:10). Met andere woorden: eens was er welvaart, overvloed en had men meer dan genoeg. Maar opeens, in een ogenblik, verdwenen die zegeningen.

In Bijbelse tijden was de oogst altijd een tijd van grote feesten. Maar nadat het oordeel over Moab kwam, waren er geen uitroepen van “oogst!” die men in de straten kon horen. God verklaarde: “Zo zijn vreugde en jubel geweken uit de gaarde, en in de wijngaarden wordt niet gejubeld noch gejuicht; de treder treedt geen wijn in de perskuipen, het vreugdegeroep heb Ik doen ophouden” (Jesaja 16:10).

Ieder spoor van vreugde werd in Moab een gebeurtenis uit het verleden. In plaats daarvan hing er nu een wolk van droefheid en getreur over de maatschappij. We vinden een zelfde beschrijving van Moab in Jeremia 48. Volgens Jeremia waren alle blijheid en vreugde verwijderd omdat Moab onder God’s oordeel stond. En in plaats daarvan was er een verschrikkelijke plechtige stilte.

Ik wil dat u de situatie van Amerika van vandaag de dag eens bekijkt. Ik ben nog nooit getuige geweest van zoveel angst in ons land. Dit komt niet alleen doordat ik in New York woon en de effecten van de 11/9 terroristen aanvallen heb gezien. Nee, mijn profetisch gevoel vertelt me dat er vrees heerst omdat we worden geoordeeld. Onze trotse, hooghartige natie is onder God’s goddelijke oordeel gevallen. En vreugde en blijheid worden verwijderd.


“Zo zijn vreugde en jubel
geweken uit de gaarde”

Maar deze vrees is er niet alleen in Amerika. Hij heeft zich over de gehele wereld verspreid. Na de bom- aanvallen door terroristen in Israël bij voorbeeld, verlaten deze mensen niet meer hun huis. Ze zijn bang om in hun auto te rijden, om naar restaurants te gaan, om in een menigte aangevallen te worden. Kinderen spelen niet meer buiten. En volwassenen vinden het onmogelijk om te slapen. Vreugde en blijheid zijn letterlijk verdwenen uit de straten van Israël.

In India en Pakistan leven massa’s mensen in angst voor een nucleaire vernietiging. Beide van die tegenover elkaar staande naties hebben nu nucleaire wapens en vrezen de vijandigheid van de ander. Ja, zelfs binnen hun eigen grenzen zijn de mensen wantrouwend naar elkaar geworden. Ze lopen beangst rond, zonder enige vreugde.

In Argentinië is de waarde van de nationale munteenheid aan het vallen. Banken sluiten, en de mensen staan in lange rijen in de hoop hun geld op te kunnen vragen. Nieuwe foto’s hebben mensen laten zien die in verbijstering door de straten lopen. Vrouwen die eens in het openbaar dansten en zongen zijn nu stil. In plaats daarvan komen ze bij duizenden bijeen, terwijl ze door de straten lopen en op potten en pannen aan het slaan zijn, om hun wanhoop duidelijk te maken. De blijheid is weg in die natie.

Japan staat op de rand van totale chaos. Het eens trotse volk keert zich nu tot teugelloze zonde om zijn angst tot stilte te brengen. Pornografie bloeit. Alcohol- en drugsgebruik zijn wijd verbreid. De mensen proberen zichzelf te verdoven, maar als de party over is, zijn ze nog steeds vervuld van angst. Ondertussen is hun vreugde verdwenen.

Rusland is een gewonde beer die zijn open wonden likt. Alcoholisme heeft slaven gemaakt van massa’s werkloze mannen in die kreupele natie. Je ziet hen verloren in stadsparken zitten, met een holle blik van wanhoop in hun ogen, hun leven verloren aan de wodka. In niet meer dan tien jaar is de gemiddelde leeftijd van de Russische man gedaald van ongeveer zestig naar vierenvijftig jaar. De blijheid is verdwenen uit hun leven.

In China, de meest bevolkte natie van de wereld, komen nu zes maal zoveel mannen als vrouwen voor. Dit is het resultaat van het besluit van de regering om de groei van de bevolking te stoppen door het dwingen van abortussen van baby’s van het vrouwelijke geslacht. Nu zijn miljoenen volwassen Chinese mannen in wanhoop omdat ze weten dat ze nooit zullen trouwen. Ze zullen nooit de ervaring krijgen van de vreugde van het hebben van een gezin. En hun wanhoop is langzaam tot aan het kookpunt gekomen. Miljoenen van die mannen zijn naar de steden toegestroomd, maar ze kunnen geen baan vinden. De stemming van die natie is die van ziekelijkheid, vol van hopeloosheid. De vreugde van die mensen is verloren gegaan.


“Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid
kent, gij volk, in welks hart
mijn wet is” (Jesaja 51:7).

Toen destructie kwam over de Tweelingtorens in New York City, was de uitroep: “Dit zal onze natie voor altijd veranderen. We zullen nooit meer dezelfde zijn”. Hoe waar is dit woord. De onschuld, vreugde en blijheid die vele Amerikanen eens kenden is voor altijd weg. En ze zullen nooit meer herwonnen worden.

Maar deze slechte stemming is niet alleen het resultaat van 11/9. Bosbranden hebben door de gehele natie gewoed die zo erg waren dat ze haast niet meer geblust konden worden, met als gevolg dat miljoenen bomen verbrandden. Een van de ergste periodes van droogte in de geschiedenis hebben eenderde gedeelte van Amerika geteisterd waardoor uitgestrekte gebieden van landbouwgrond gedecimeerd werden. Verslindende sprinkhanen zijn door verscheidene staten gezwermd die een plaag brachten erger dan welke dan ook in onze geschiedenis. Overstromingen kwamen over Texas, die Houston en San Antonio lam legden en miljoenen dollars aan schade veroorzaakten.

Toen kwamen de schokkende ervaringen op Wall Street. In de laatste twee jaar zijn 1000 zaken bankroet gegaan, het grootste aantal uit onze geschiedenis. Zelfs het machtige America Online staat te wankelen. En nu horen we schokkende openbaringen van zeer grote inhaligheid onder hoofd-directeuren. De bazen van enige van Amerika’s meest gerespecteerde instituten stalen biljoenen dollars toen hun firma’s over de kop gingen.

Dit is wat ik op dit ogenblik aan de horizon van Amerika zie gebeuren: verwoesting en droefheid. Net zoals Jesaja profeteerde over Moab worden de vreugde en blijheid van onze natie weggenomen. Waarom? Amerika staat onder het oordeel van God vanwege haar zondige trots. En, zoals Moab, zien we God’s toorn waar we ons ook maar naar toe keren.

De Bijbel zegt dat in de laatste dagen de harten van mensen zullen stilstaan van angst.

De Bijbel zegt dat in de laatste dagen
de harten van mensen zullen
stilstaan van angst.

Volgens Jezus zullen mensen hartaanvallen krijgen door de vreselijke dingen die over de aarde komen. Gedurende deze tijd van oordeel zullen alle vreugde en blijheid van de goddelozen weggenomen worden. Maar, tegelijkertijd, zal God’s volk een geest van vreugde en blijheid krijgen: “de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden” (Jesaja 35:10).

Jezus Christus alleen is de bron van alle vreugde en blijheid. De psalmist zegt van Hem: “daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen” (Psalmen 45:8). Met de olie waar deze Psalm het over heeft, wordt de Heilige Geest bedoeld. De schrijver zegt: “Alleen zij die hun hele hart erop zetten een meer intieme relatie met de Heer te krijgen, zullen de vreugde van zijn Geest verkrijgen”.

In de passage hierboven vertelt Jesaja ons dat te midden van de komende donkere tijden een “rest” van God wakker zal worden. En ze zullen de Geest van Christus pakken, Hem bezitten, Hem verkrijgen, Hem vastgrijpen. In die zware dagen van oordeel zal de Geest van vreugde en blijheid die in Christus verblijft, de hunne zijn. En geen toestand, omstandigheid of persoon zal in staat zijn hun vreugde aan te raken of te stelen.

Voor de teruggevallen kerk zal het echter een ander verhaal zijn. De profeet Joël vertelt ons dat een kerk die vol is van zonde al zijn vreugde en blijheid zal verliezen: “Is niet voor onze ogen de spijze weggedaan, uit het huis van onze God vreugde en gejuich?” (Joël 1:16). Eenvoudigweg gezegd, in dode religie zit geen vreugde.

Alstublieft, neemt u niet dat wat ik op het punt sta te zeggen aan als kritiek op de katholieke kerk. Maar na de recente kinder-sex schandalen onder priesters zijn vele katholieke kerken als lijkenhuizen geworden. Duizenden hebben de kerk verlaten, of in droefheid en verdriet, of in vrees voor hun kinderen. Het is bijna onmogelijk om nu enige vreugde-olie in katholieke kerken te vinden.

Dezelfde dode geest vult ook veel protestantse kerken. Jonge mannen en vrouwen komen belangrijke seminaries binnen met als enig gevolg dat ze van hun geloof beroofd worden. Ze worden geleerd niet langer in de hemel of de hel te geloven, de opstanding, de maagdelijke geboorte. Het is geen wonder dat de kerken die ze weiden dood zijn. Als Christus niet aanwezig is, kan er geen vreugde of blijheid zijn. Jezus alleen is de bron van dit alles.

Er is dan misschien geen vreugde of blijheid in de slechte maatschappij, of onder de goddelozen, of in dode, officiële kerken. Maar Jesaja spreekt een woord van hoop uit voor de rechtvaardigen: “Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is.” (Jesaja 51:7). God spreekt hier tegen allen die hem kennen en gehoorzamen. En Hij geeft hen een liefdevolle berisping:

Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte; dat gij bestendig, de gehele dag, verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker, wanneer hij uit is op verderven? Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker?” (Jesaja 51:13).

De Heer zegt: “Waarom ben je vergeten wie Ik ben? Ben ik niet dezelfde Almachtige die je vijand Egypte neer wierp? Ik verwondde die machtige natie met grote oordelen. En ik verloste je door machtige wonderen. Ik opende de Rode Zee, en je liep in veiligheid. Ik beschermde en behoedde je in dit alles.

“Ik weet dat je een nieuwe dag van zware, schrikwekkende tijden te wachten staat. Maar Ik ben nog steeds je machtige bevrijder. Ik schiep je, en Ik kan je behoeden. Ik maakte de hemelen en legde de funderingen van de aarde. Je weet dat. Maar toch, ondanks dat, vergeet je snel mijn macht als het je zo uitkomt. Waar is de vijand die je kan kwetsen? Niemand kan je iets doen, omdat je in de palm van mijn hand bent”.


Wij, die de rechtvaardigheid van Christus
kennen, horen niet zo te leven
als zij die zonder hoop zijn.

Wij zijn gezegend met zowel de liefde als de vrees van God. En zijn wil voor ons in de donkerste, meest verschrikkelijke tijden is zijn vreugde en blijheid te verkrijgen. Zelfs als we zijn oordeel om ons heen zien vallen, horen we te zingen, juichen en jubelen - niet omdat God’s veroordeling is gekomen, maar ondanks dat.

Jesaja 51:11 begint met het woord “daarom”, wat betekent, in het licht van wat Ik zojuist heb gezegd. Wat heeft God hier juist gezegd? Hij had zijn volk eraan herinnerd: “Ik heb de diepte der zee heb gemaakt tot een weg, een doortocht voor verlosten” (Jesaja 51:10). Hij zei: “Ik ben nog steeds Hij die er altijd al geweest is, degene die wonderen doet. En mijn arm is nog steeds sterk om je te verlossen”.

Dus, wat is het dat God wil dat zijn volk weet in het licht van deze waarheid? Hij zegt het allemaal in één vers, Jesaja 51:11:
• “Daarom zullen de vrijgekochten des HEREN wederkeren en met gejubel in Sion komen”. Met andere woorden: “Ik ga een volk hebben die tot Mij terugkeren met vertrouwen, geloof en zekerheid. Zij zullen hun ogen van hun omstandigheden en de rampen rondom hen afhouden. En ze zullen hun lied van vreugde terugkrijgen”.
• “Eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen”. De vreugde die God’s volk ervaart zal niet alleen maar voor een zondagochtend zijn, of een week of een maand. Het zal het gehele jaar door duren, gedurende zware tijden, zelfs tot aan het einde toe.
• “Kommer en gezucht zullen wegvluchten”. Dit betekent niet dat er een eind komt aan al ons lijden. Het betekent dat ons vertrouwen in de Heer ons boven iedere pijn en beproeving zal verheffen. Zulke dingen zullen niet in staat zijn ons van onze vreugde en blijheid in Christus te beroven.

“Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven”. God keek door de eeuwen heen en zei: “Ik ga een volk hebben dat vreugde zal verkrijgen, het nemen, het bezitten. Ze zullen er beslag op leggen en deze vreugde zal van hun zijn”.

Het leven van degene die zijn vreugde verkrijgen, zal tot één van de grootste getuigenissen worden van God’s macht op aarde. Denk er eens aan wat dit zal betekenen als de ergste van alle tijden over ons komen. Terwijl de harten van mensen van schrik stilstaan en de maatschappij zichzelf verdooft, zal een nederig volk vol vertrouwen staan te midden van dit alles. En ze zullen uiting geven van een bovennatuurlijke vreugde en blijheid.

Vergist u zich niet: Christenen zullen dezelfde dingen als ieder ander moeten doorstaan tijdens tijden van oordeel. Ze zullen banen verliezen, de pijn voelen van fysiek lijden, familie problemen doorstaan. Maar in dit alles zullen ze een Geest van vrede hebben. En de wereld zal het weten. De mensen zullen naar hen kijken en zeggen: “Hij moet God toch echt kennen. Hoe zou hij anders zo kalm kunnen zijn?”

Ik ken twee van zulke stralende getuigen, een echtpaar dat naar Times Square Church komt. Zeven jaar geleden kwamen ze naar me toe en vroegen om gebed toen ze een kind verwachtten. Hun dokter had hun verteld dat hun kind abnormaal zou zijn. Maar, dank zij de Heer, kleine Brian werd volkomen gezond geboren.

Nu, zeven jaar later, heeft Brian een tumor in zijn ruggengraat. Pas geleden zakte hij daardoor in elkaar en daarna was hij verlamd vanaf zijn nek naar beneden. Toen zijn ouders mij het nieuws vertelden, was mijn hart gebroken. Maar ondanks hun pijn waren Brian’s vader en moeder vol vrede. Zij stelden God geen vragen. In plaats daarvan vonden zij vreugde in de Heer. Alles wat zij die dag vroegen, was: “Alstublieft, bid voor Brian”.

Dit mooie echtpaar staat in schril contrast met een maatschappij die vervuld is met angst. Zij zijn in staat zoals David te getuigen van de genezende kracht van blijheid:


“HERE, mijn God, voor altoos
zal ik U loven” (Psalmen 30:13).

“O Heer, mijn God, Ik zal U verhogen, HERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. HERE, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen….Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. HERE, mijn God, voor altoos zal ik U loven” (Psalmen 30:2-3, 11-13).

Maar wat zijn sommige gelovigen tegenwoordig een slechte getuigenis. Zij kunnen alleen maar over hun angsten praten: angst om hun baan te verliezen, angst dat de beurs in elkaar zakt, angst voor een terroristische aanval. Ik zeg niet dat we geen angsten moeten hebben. Dat zou niet normaal zijn, vooral in deze tijden. Maar Jezus beveelt ons al onze zorgen op Hem te werpen, omdat Hij voor ons zorgt. De meeste angstige Christenen van vandaag de dag doen dit helemaal niet. Zij zijn net zo teneergeslagen en in wanhoop als de rest van de maatschappij.

Evenzo hebben vele Christelijke huwelijken geen vreugde en blijheid. Kinderen komen thuis en zien dat hun ouders ruzie aan het maken zijn en kibbelen. En als het huis niet gevuld is met chaos, is het net een stil mortuarium. Er is geen liefde, alleen wrok, doodsheid en isolatie. Ik vertel u, deze ouders hebben satan toegestaan hen te beroven van wat een huis sterk maakt. De Schrift zegt dat de vreugde van de Heer onze kracht is. En op dit ogenblik heeft hun huis een doop nodig van vreugde en blijheid.

Andere Christenen worden gebonden door ketenen van vrees en zorg. Zij zijn bezorgd over de toekomst, hun gezondheid, hun kinderen, de groeiende paniek in de wereld. Als dit op u slaat, herinnert u zich dan de woorden van de Heer: “Wie ben je dat je zo bang en bezorgd bent? Ben ik niet langer de Almachtige God voor je? Je bent nog steeds een schaap in mijn kudde. En Ik heb beloofd je mijn weg te wijzen. Dus, waarom ben je Me dan vergeten?”.


Het wordt meer en meer belangrijk
voor God’s volk de olie van vreugde
en blijheid te verkrijgen.

De duivelse machten die ik verwacht over de wereld te zien komen, zijn ongelofelijk. Het zal zo smerig en slecht zijn dat zelfs de meest harde, de meest atheďstische mensen van shock en paniek zullen duizelen. Maar God’s Woord voorspelt het allemaal. Jezus zelf zei dat slechte mensen steeds slechter zouden worden en dat de gehele wereld verschrikkelijk geschud zou worden. Ik vraag u, wat voor soort demonische gekte is over Amerika gekomen, dat onschuldige kleine kinderen gekidnapt, verkracht en vermoord worden? Zelfs geharde gevangenen huilen over deze tragedies. Wat voor soort hel is op onze natie neergedaald dat honderden kinderen uit de binnenstad verdwijnen en verkocht worden als slaven voor prostitutie doeleinden? Spoedig zullen we horen over verschrikkelijke onthullingen van kindslaven-kampen, waar pornografie wordt gefilmd.

Nu is er paniek begonnen te komen in Wall Street. Ik geloof dat we tenslotte de Dow zullen zien zakken beneden 5.000 punten. Onroerend goed zal bankroet gaan. De effectenhandel kan misschien herstellen, maar het zal een belachelijke markt zijn. Hier in New York zien we de effecten van de economische chaos. Nu al zien we hen die plotseling dakloos zijn geworden.

Hoe moet God’s volk in zulke tijden antwoorden? Moeten we gewoon zeggen: “Ik weiger nog meer slecht nieuws te horen”, onze hoofd in het zand steken, en al de onthullingen van slecht nieuws? We zouden dat niet kunnen doen, zelfs al zouden we dat willen. We worden door de verschrikkelijke nieuwsberichten iedere dag gebombardeerd.

Dus, hoe kunnen we vreugde en blijheid verkrijgen in een wereld die door paniek getroffen is en gek geworden is? Jesaja geeft ons het antwoord. Eerst beschrijft hij ons de omstandigheden van de tijden die hij zag: “Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk. Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde….De aarde barst geheel open, …..de aarde waggelt zeer als een beschonkene …..want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op” (Jesaja 24:20).

Dit klinkt precies als de huidige situatie in de wereld. Zakenmensen hebben verraderlijk gehandeld en worden naar de gevangenis afgevoerd. Ons land verduurt de ene ramp na de andere in de natuur. En de mensen wankelen in volslagen angst. Inderdaad, ik geloof dat Jesaja onze tijd zag.

Maar, evenzeer als Jesaja ervan getuigde dat de aarde wankelde onder God’s oordelen, zag hij ook iets prachtigs dat dit allemaal overtrof. Deze visie vulde hem met vreugde. Hij verklaarde: “O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd” (Jesaja 25:1).

De profeet zei in wezen: “Heer, uw prachtige plan voor uw volk wordt volvoerd. Uw nieuwe genadebewijzen en grote getrouwheid zijn komende. Geen enkel mens heeft ooit gezien wat u op het punt staat te laten gebeuren”.

Wat gaat God doen? Ten eerste, Hij zal iedere krachtige vijand van zijn kerk neerhalen: “ Want Gij hebt de stad tot een steenhoop gemaakt, de versterkte veste tot een bouwval, de burcht der vreemden tot wat geen stad meer is; in eeuwigheid zal deze niet herbouwd worden. Daarom zal een sterke natie U eren, de veste van gewelddadige volken zal U vrezen” (Jesaja 25:3).

Maar dit is wat maakte dat Jesaja zich verheugde. Te midden van al de gewelddadigheid, de stormen die woeden, de rampen van de naties, de vermeerdering van het kwade, zag Jesaja God’s hand die zijn macht openbaarde: want Gij zijt voor de geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme toen hij benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen een muur” (Jesaja 25:4).

Wat bedoelt Jesaja hier als hij spreekt van: “een stortbui tegen een muur”. De muur is Jezus Christus, onze Beschermer en Verdediging. Jesaja zag dat de komende storm tegen deze muur sloeg, maar deze niet in beweging bracht. In feite kan geen enkele storm hem ooit doen schudden. Jezus heerst als Koning over iedere storm. En zijn mensen zijn veilig binnen zijn muur.

Jesaja zag ook een volk van “armen en behoeftigen” die in grote nood waren. Hij sprak over mensen zonder banen, zonder financiën, de daklozen, de hongerigen. Jesaja zegt dat op die dag Christus zelf een kracht en toevlucht zal zijn voor deze mensen. Hij zal persoonlijk in al hun behoeften voorzien.


Jesaja zag ook een berg,
waarop een feest plaatsvond
waar iedereen naar toe mocht.

“En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen” (Jesaja 25:6).

De berg waar Jesaja hier naar verwijst, is een berg van gebed. In de donkerste tijden zag de profeet een volk van God aan de tafel van de Heer deelnemen door intercessie. En zij feestten met Hem door hun intieme relatie met de Heer. Zij hadden deel aan “vette spijzen”, of “dat wat het gezicht doet stralen”. Dit vet vertegenwoordigt de olie van de Heilige Geest. In het kort, deze mensen werden tot stralens toe gevuld met de Heilige Geest.

Hier is het hemelse gezicht dat veroorzaakte dat Jesaja zich verheugde: in een tijd van gewelddadigheid en totale chaos ging God’s volk in gebed op hun knieën. En ze feestten aan zijn tafel, machtige voorraadbronnen verkrijgend om de storm tegemoet te kunnen zien.

“En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn” (Jesaja 25:7). Deze biddende mensen werden vrijgezet van iedere bedekking die hen verblindde om tot een grotere visie van Christus te komen. God opende op een bovennatuurlijke manier hun ogen. En ze konden door geen enkele valse doctrine of leer bedrogen worden.

Ik prijs God voor Jesaja’s ongelooflijke visie. Door deze passage heeft de profeet ons het geheim gegeven tot het verkrijgen van de geest van vreugde en blijheid. Het gaat er allemaal om dat je gaat bidden en op de Heer wachten. Hij gaat ons op die dag redden, omdat we binnen zijn muren gevonden zullen worden.

Deze verzekering maakt van ons moedige getuigen van God’s goedheid in iedere storm. Wanneer die dag komt, zal de hele wereld naar ons kijken en weten: “De verwachting der rechtvaardigen is vreugde” (Spreuken 10:28).

----
Gebruikt met toestemming van World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge. om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op vrijdag 5 september 2003 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series