Times Square Kerk Preken Serie

Ren voor je leven!
(Run for your Life!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door Carter Conlon
16 september 2001
________________

Vanavond geeft de Heilige Geest mij een woord voor de kerk van Jezus Christus. Hiermee bedoel ik de kerk in zijn geheel: iedereen die zichzelf noemt als behorend tot Jezus Christus, die een dergelijke getuigenis heeft: ik ben door het verzoenende bloed van Jezus Christus op Calvarie gered. Deze boodschap is bedoeld voor iedereen die zijn geloof op een dergelijke manier definieert.

Vader, ik dank U voor de zalving. Ik dank U voor de levengevende kracht van de Heilige Geest. Ik vraag U, Heilige Geest, om mij vanavond te bezielen. Ik vraag U dat bij hetgeen ik spreek en de manier waarop, dat U daarbij mijn gedachten ordent, en dat zelfs de intonatie van mijn stem vanuit het hart van God komt. Ik vraag U voor de genade te mogen verdwijnen, zodat U kan verschijnen, om weg te mogen gaan, zodat Uw glorie gezien kan worden. Ik vraag U of de kerk die hier vanavond is verzameld zich niet bewust zal zijn van menselijke vaten hier, maar alleen van Uw tegenwoordigheid en van Uw Woord en in ontzag zal staan voor Uw Genade. Heer, laat er een Geest van berouw mogen komen over Uw kerk. Ik vraag U dat in Jezus naam.

Nu eerst in 1 Koningen 18: het was een tijd van groot geestelijk conflict. Eens te meer was het erfdeel van God afgedwaald van de waarheid. Ze waren erg, erg ver weggevallen van de overwinnende dagen van Jozua. Gods erfdeel ging eerst het beloofde land binnen. Onder Jozua en zijn leiderschap hadden zij overwonnen, alhoewel zij niet geheel hadden overwonnen. Dit kwam door hun eigen nalatigheid, maar niettemin waren dat overwinnende dagen. Maar nu was een verschrikkelijk tragedie de kinderen van God overkomen, en dat kwam door hun weigering zich af te scheiden van de goden van de maatschappij die om hen heen was.

Je herinnert je dat Mozes tegen hen had gesproken dat de goden die ze niet zouden verdrijven een strik voor hen zouden zijn en dorens in hun zijde, ze zouden hen beroven van de echte erfenis die God verlangde hen te geven omdat ze weigerden zich van hen af te scheiden en ze zouden hen verslinden, en dat is precies wat er daar nu plaatsvindt in 1 Koningen 18.


De mensen van God werden gevangen gehouden
door een valse god, genaamd Baäl.

Baäl was de god van persoonlijk voordeel en welvaart. En zijn aanbidding hield ook in: immorele praktijken en sensualiteit, met andere woorden: de mensen werden in beslag genomen door het verlangen naar persoonlijk voordeel, dat houdt in alles dat henzelf opbouwt, alles dat hen groter kon maken en hen voordeel kon bieden en het hield ook in dat werd toegestaan dat je immoreel was en dat je dan toch het gevoel had dat je in de tegenwoordigheid van God was. Het was een losbandig geloof, erg laag, erg immoreel, erg sensueel. De mensen leefden alleen volgens hun zinnen. Als het regende en de oogst was goed, dan zeiden ze door hun natuurlijke zinnen tegen God: Baäl is blij met ons, hij is blij dat hij ons voordeel kan geven, hij is blij dat hij ons welvaart kan geven. De sensualiteit was het hart van hun aanbidding en leidden hen in immoraliteit en leidde hen tot afschuwelijke immorele praktijken.


Te midden van deze religieuze praktijken
rees God een stem van waarheid op,

Want, geliefde, in iedere generatie en onder ieder volk ging God de Almachtige nooit weg zonder Zijn getuigenis te geven. Nooit. Hij zal altijd een getuigenis hebben. Er zal altijd een werk zijn. Het kan misschien niet populair zijn, het is misschien niet een werk waar de meerderheid het mee eens is, maar Zijn Stem zal toch gehoord worden. Hij is God. Hij schiep het heelal, Hij regeert de wereld, Hij houdt ook vanavond ieder van ons in de palm van Zijn hand, en Hij zal spreken tot een ieder die wil luisteren.

In vers 19 en 20 daagde Elia de slechte koning Achab uit die in die tijd regeerde en sprak: “zend nu daarom en verzamel geheel Israël naar Mount Carmel en ook de profeten van Baäl: 450 en de 400 profeten van Asjera die aan Izebel’s tafel eten. Die profeten hebben als het ware een verbinding met macht. Daar verbleven ze, aten, en woonden zij. Izebel was de koningin. Zij had toegang tot al de rijkdom en welvaart van het volk. En de lust van die mannen ging daar naar uit. Ze wilden niet de Tafel van God. Ze wilden de tafel van Baäl en dus aten ze daar.

Nu, Mount Carmel was erg belangrijk, omdat Mount Carmel de plaats was waar Jozua vroeger één van de Kanaänitische koningen had verslagen. Dus, technisch gesproken, probeerde Elia hen terug te brengen tot een gedenkwaardige plek. Dat is wat de Heilige Geest altijd doet met het volk van God, Hij zal altijd naar de gunst dingen van Zijn kinderen. De Heilige Geest komt niet om de kerk van Jezus Christus te veroordelen, hoe afvallig ze misschien ook geworden is. De Heilige Geest komt nog steeds zo dat Hij probeert om de mensen weer op het rechte pad te krijgen die van Gods hart vervreemd zijn geworden, mensen die verbonden zijn met immorele leiders, die zelf ook lusten naar macht, welvaart en al die andere dingen die de maatschappij heeft aan te bieden. In vers 21 staat dat Elia naar al het volk kwam en zei: “Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Nu, de Heilige Geest spreekt tot Elia, en er was iets in het hart van het volk dat hen aan het twijfelen bracht over de juistheid van de Baäl, een innerlijke zekerheid dat Baäl niet God is. Hij is wel leuk, en onze zinnen worden erdoor aangeraakt en er is iets van voorzien worden van welvaart, maar het is niet God. En daarom die twijfel in hun hart, en daarom wisten ze er geen echt goed raad mee, want ze hadden een diepe, innerlijke zekerheid: dit is niet het altaar van God. “Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan?” zei hij. Dit woord mank gaan betekent in het Hebreeuws: “huppelen, erover springen, dansen als een mank persoon”.

Elia zegt tegen de kerk van zijn tijd: “hoelang zul je bezig zijn om over de waarheid heen te springen, hoelang zul je jezelf sparen van een diepere levensweg met de Heer en een diepe roeping van God. Hoelang zul je doorgaan te aanbidden als een manke man, wanneer je Zijn aangezicht zou kunnen zien. “Hoelang?”, vraagt Elia. “Waarom ga je aan beide zijden mank? Waarom stop je op deze plaats waar je half op weg bent naar de hemel en half naar de hel en je niet kan besluiten waar je zal wonen en waar je je op zal toeleggen om daar te gaan wonen.”


En het volk antwoordde hem met geen enkel woord.

Nu, dat is een ongelooflijk iets. Ze weten dat hij een man van God is. Ze weten het. Ze hadden een getuigenis, als ze die plek zouden verlaten op die dag (ik praat nou niet over de profeten van Baäl, ik praat over de mensen die er verzameld zijn) en als iemand de naam van Elia zou gebruiken die dag, zouden ze zonder aarzeling zeggen: “Die man is een man van God. Waar hij ook heen gaat, gaat ook het vuur des Heren. Waar hij ook is, is er een gevoel van ontzag, Er is een gevoel van God dat met die man meegaat, o, ja, hij is een man van God.” Maar als die man van God hen de vraag voorlegt: “Wie is het die je gaat dienen?”, dan kunnen ze hem geen antwoord geven. En vreemd genoeg, zo gaat het hier soms ook, in Times Square Church.

Een man van God zal voor je staan, en zal duidelijk snijden tussen ziel en geest, gewrichten en merg. Hij zal gelijk naar de gedachten en bedoelingen van het hart gaan en toch zitten de mensen dan daar, zonder reaktie. En God zegt: “Kom je bij me terug, kom naar die gedenkwaardige plaats”, maar ze antwoorden met geen woord. Geen antwoord. Misschien hopend dat het zondebesef weg zal gaan. Zie je, de mensen wisten in hun hart dat Baäl niet God was. Daarom konden ze God noch aanhangen, noch antwoorden.


En je vraagt jezelf misschien af:
“Waarom, waarom deze vreemde stilte?”

In de eerste plaats: sommige mensen geloofden echt dat ze daar aangeraakt waren bij dat altaar. En valse religie biedt ook “vertroosting” aan. Geliefde, ik wil dat je dat weet, het doet dat. Valse religie kan je aan het dansen maken, kan je gelukkig maken, valse religie kan je het gevoel geven dat je het goed doet, o ja, valse religie kan je gelukkig maken en je een gevoel van voldoening geven. Mensen doen het over de gehele wereld en op sommige plaatsen hebben ze een heleboel plezier in het doen ervan. En ze dachten misschien dat ze er echt aangeraakt waren en in hun hart zeiden ze: “Ik weet dat het niet God is, maar ik ben er aangeraakt, en zou ik het daarom moeten verlaten, Elia, om met jou mee te gaan? Elia, al die profeten kunnen geen ongelijk hebben, 850!, ze kunnen geen ongelijk hebben! Elia, je bent maar alleen, je bent maar één stem, ze kunnen niet allemaal ongelijk hebben, en ik ben daar aangeraakt.” Ik heb dat zo vaak gehoord!

Ik heb gedurende jaren geprobeerd mensen raad te geven die zich bezig hadden gehouden met belachelijke onzin in de naam van Jezus Christus. Hun antwoord is altijd hetzelfde. Je probeert de Bijbel te openen en hen dingen te laten zien, maar ze duwen het Woord van God weg en zeggen: “Je begrijpt het niet, ik ben er aangeraakt, ik ben er aangeraakt”. Maar zie je mensen, van binnen gebeurt er iets, er is altijd sprake van een veelbetekenende aarzeling. Ik weet altijd wanneer een mens aan overspel doet of aan hoererij, want, wanneer ik hem ontmoet met de vrouw met wie hij is en ik hem vraag: “Is dit je vrouw?”, dan aarzelt hij voordat hij antwoordt. Het is waar. Hij zou wíllen dat ze zijn vrouw was; hij heeft gevonden datgene waarvan hij vindt dat het in zijn behoeften voorziet, maar ze is niet zijn vrouw en hij weet het. En als je het hem dus vraagt, aarzelt hij. En dan zegt hij: “Wel, ja”. En dit moment van aarzeling laat zijn hart zien.

In Jeremia 5 riep Jeremia tot God uit met een diepe lading in zijn hart. Vers 23: (Jeremia was een man die donderde vanuit de hemel en een woord bracht. O, mensen, hoevele keren moet de geschiedenis zich herhalen voordat de kerk begint uit te roepen: “God, alsjeblieft, laat de geschiedenis zich niet herhalen in mijn leven, laat me niet een volgende zijn in de lange lijn van afvalligen die zich aan Baäl hebben gehouden en niet ermee op wilden houden”.) Jeremia zegt dit: “De mensen hebben een opstandig en rebels hart, ze zijn opstandig en ze zijn in hun hart al vertrokken, ze zijn weg!”. Ze staan daar, luisterend naar Jeremia, maar de Heer spreekt tot Jeremia en hij zegt tot Jeremia: “Ze zijn al weg, je kijkt misschien naar hen, je preekt misschien tegen hen, maar ze zijn weg”. En mensen, dat is een tragedie, want het herhaalt zich door de geschiedenis heen. En er zijn mensen die zich vandaag Christenen noemen, maar ze zijn weg, ze zijn weg. Lang geleden in hun hart hebben ze Hem verlaten, ze kennen Hem niet. Ze weten weinig of niets meer van Hem. Ze weten dat waar ze in zitten niet van God is, maar in hun hart hebben ze Hém verlaten, waarvan ze in hun hart weten dat Hij de ware is. In vers 24 staat: “Zij hebben niet bij zichzelf gezegd: Laat ons toch de HERE, onze God, vrezen”.


Er is geen verlangen voor de vrees van de Heer.

Dat is ouderwets, dat is uit de oude doos, dat is pinksteren van heel lang geleden in Amerika. “Wij zijn nu van een nieuwe generatie, er is iets nieuws aan het gebeuren in ons midden, we hebben nu een nieuwe God.” Ze zijn al weg en ze zeggen niet in hun hart: “Laat ons toch de HERE, onze God, vrezen.” Ze zeggen: “We willen de vrees van de Heer niet, we willen niet praten over de vrees van de Heer. We willen tot ons altaar kunnen komen, we willen sensuele aanbidding, immoraliteit praktiseren, we willen geen vrees voor God in ons leven.” “Laat ons nu de HERE, onze God, vrezen”, ze zeggen dat niet.

Jeremia 5-24,25: “Hij,die regen geeft, de vroege en late regen, op zijn tijd, die de vaste oogstweken ons bewaart. Uw ongerechtigheden weren deze dingen en uw zonden houden het goede van u terug”. Met andere woorden: Je wou je zonden niet afleggen, er was een diepe verdeeldheid in je hart en je wou dat niet afleggen. En omdat je het niet wou afleggen, nam het je verlangen weg. Ik hoop dat je vanavond inziet hoe gevaarlijk het is om te leven met een verdeeld hart.

Een verdeeld hart zal het verlangen naar God in je wegnemen, dat zal het wegnemen. Het is als een vat olie die in de bodem een gaatje heeft. Het zal een tijdje duren, maar de olie zal eruitlopen. Je verlangen zal weggaan, je onderscheidingsvermogen zal weggaan. Je zonde zal goede dingen bij je vandaan houden. In vers 26: “Want er worden onder mijn volk goddelozen gevonden; men loert, zoals vogelvangers bukken; zij zetten een strik - mensen vangen zij!”.

Ik kan de donderende stem van Jeremia horen: “O, dat de kerk van zijn tijd zou opstaan en zien dat ze gewaarschuwd worden door het Woord van God, dat er slechte mensen zijn die op de loer liggen, zoals iemand een konijntje vangt, zich verborgen houdend in de bosjes, en een strik zetten voor de mensen, voor hen die niet toegewijd zijn aan God en nog steeds leven volgens hun onbeteugelde lusten. En in de diepte van hun ziel zijn ze niet toegewijd aan God. Ze wankelen tussen twee meningen. En hier zijn die mannen die hun strikken en netten aan het leggen zijn voor deze mensen. Zoals een kooi vol vogels is, zo is hun huis: vol van bedrog. Daardoor zijn ze groot en welvarend geworden. Dat is altijd een waarschuwingsteken: zij die altijd gericht zijn op geld, altijd over geld aan het praten zijn, altijd komend met nieuwe plannetjes om geld te kunnen krijgen. Dat is precies waar Jeremia over praat. Zij zijn vieze vogels in een vies huis. En ze zijn groot geworden alleen in het oog van mensen, niet in het oog van God. En ze worden rijk door de mensen te bedriegen. In vers 27 staat: “Daarom zijn zij groot en rijk geworden, zij zijn vet en glanzend”. Je kan ze herkennen aan hun schitterende, glanzende advertenties. Ze schitteren. Mensen, dat is niet grappig.

Als je de Christelijke bladen leest van vandaag, speciaal de charismatische, dan is het alsof je Jeremia leest in dit hoofdstuk: je kijkt er naar en je ziet precies waar Jeremia het over heeft: vette, rijke, schitterende, valse profeten en ze dringen door in de kerk van vandaag, het huis van God dodend met hun vuiligheid. Ze overtreffen de daden van de slechte mensen. Vers 28: “Het pleit voeren zij niet, het pleit van de wees, en zij hebben voorspoed; het recht der armen richten zij niet”. Dit vers betekent eigenlijk: ze interesseren zich totaal niet voor de zaak van hen die in echte geestelijke nood zijn, ze interesseren zich voor niemand, alleen voor zichzelf. Jer. 5:29-31: Zou Ik hierover geen bezoeking doen, luidt het woord des HEREN, of zou Ik aan een volk als dit Mij niet wreken?


Ontzettend en afschuwelijk is wat er voorvalt
in het land; de profeten profeteren vals
en de priesters verschaffen zich gewin
nevens hen.

Ze prediken een evangelie over natuurlijke kracht; ze weten niets over de kracht die God beloofd in Zijn Woord, ze weten niets over het aan God overgegeven, gekruisigde leven, ze weten niets over de komst van de Heilige Geest die mensen in staat stelt voor God te leven, omdat dat niet de focus is van hun boodschap; zij leiden mijn volk in een evangelie van natuurlijke kracht en Jeremia zegt: “En mijn volk heeft het gaarne zo.”

Ik ben absoluut verbijsterd geworden de laatste paar jaar door de totale waanzin die is doorgedrongen in de kerk van Jezus Christus in Noord Amerika en te zien hoe de mensen daar dol op zijn. Ze worden geleid naar een tuinpad naar de hel en ze zijn er dol op.

Jer.5-31: Maar wat zult gij doen,als het op een einde loopt?

Einde in het Hebreeuws betekent: in de laatste dagen. Wat zul je dan doen? Met andere woorden: je bent geleid in een evangelie van natuurlijke kracht: wat zul je dan doen? Als de hel losbreekt op aarde, wat ga je dan doen? Wat ga je doen in de laatste dagen?

Ga alsjeblieft terug naar 1 Koningen. Nu, luister naar mij. Ik ben niet boos op iemand hier vanavond, ik wil niet dat iemand hier dat denkt. Ik heb nu al jaren een last op een hart, ik ben aan het pleiten voor de kerk, ik ben niemand aan het oordelen, ik pleit voor iedere leider. Als ze kunnen horen, als ze nog steeds in staat zijn om zich te bekeren, dan pleit ik voor ze. Ik ben hier niet om iemand te veroordelen, en ben niet hier om Gods vuur over Gods huis uit te spreken (ik spreek over oordelend vuur), ik ben hier om te pleiten.

Nu gaan we terug naar 1 Koningen 18:22-25. Voorts zeide Elia tot het volk: “Ik ben als profeet des HEREN alléén overgebleven, (we weten dat dat niet helemaal waar was, er waren 7000 anderen die hun knie niet hadden gebogen voor succes en welvaart) en de profeten van de Baäl zijn vierhonderd vijftig man. Laat men ons nu twee stieren geven; laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houwen en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen; dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen, en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des HEREN aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. (Ik wil dat je daarbij stil staat in de Geest, want dit vuur is niet het vuur dat je denkt dat het zal zijn. Vuur is niet een gevoel, het is niet een aanwezigheid, het is geen tinteling, vuur is geen zintuiglijke waarneming. Het is iets anders waar Elia hier over spreekt. We zullen later over deze kwestie uitvoeriger spreken.) En het gehele volk antwoordde: “Dat is goed: oké, we zullen onze offers neerleggen, en de God die met vuur antwoord, die is God.”

En Elia zei tegen de profeten van Baäl: Daarna zeide Elia tot de profeten van de Baäl: Kiest voor u de ene stier uit en bereidt hem eerst, want gij zijt met zovelen. Met andere woorden: jullie kiezen je offer en bereiden het eerst en roep de naam van je God aan, maar doe geen vuur eronderaan. Met andere woorden: Elia zei: jullie werk is sneller gedaan dan het mijne. Jullie werk kost helemaal geen tijd. Jullie werk begint met een opinieonderzoek in de omgeving: wat willen mensen als ze naar Gods huis willen. Dan koop je een gebouw en zorgt voor gemeenschappelijke financiering, want de wereld is niet beledigd door jullie evangelie, ze zullen zich er snel inkopen. De ongeredde mensen zullen zich er inkopen, want ze voelen zich er erg op hun gemak en ze kunnen nog steeds welvarend zijn en een immoreel leven hebben en waarbij hun levensstijl toch nooit door het evangelie van God in twijfel wordt getrokken. Het is een snel woord want dat wat niet van God is, heeft geen duurzame grondslag. Niet alleen in de kerk, maar in het individuele Christelijke leven. Je leeft het Christelijke leven niet en je groeit niet als een Christen door van de ene tape naar de andere te rennen en van de ene zintuiglijke ervaring naar de andere. Er is een groeiproces dat plaats vindt, er is een Hoeksteen die we moeten volgen en Jezus zegt dat we gebroken moeten worden door die Hoeksteen. Gebroken betekent gevormd en gemaakt worden naar het beeld van die steen. Als we niet precies zijn zoals die steen is, dan zal de muur als die herrijst scheef staan, het zal beneden 1% afwijken en naarmate hij hoger wordt, zal hij omvervallen. En zo lijken zoveel van die zogenaamde kerken van Jezus Christus zo snel op te rijzen en zo hoog te gaan, maar als je 15 of 20 jaar verder kijkt, dan zie je slechts een spoor van teleurgestelde mensen, en een leeg gebouw vol met vieze vogels.


Nu beginnen die profeten van Baäl
te proberen de aanwezigheid van God
naar beneden te roepen.

26: Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baäl aan en zeiden: Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden.

Dat is erg betekenisvol. Ze hadden een altaar gemaakt en iedere man probeerde het op zijn beurt. Ze sprongen op het altaar. Misschien een schouwspel voor de andere profeten van Baäl. Kijk eens hoe heilig ik ben. God zal míj antwoorden. Kijk eens naar mijn toewijding aan God. Ik ben op het altaar. Kijk eens naar mij, kijk naar mij, mensen! Dat is het hart van mensen die God niet kennen. Kijk naar mij! Ze sprongen op het altaar, dat betekent: zij rezen boven de menigte uit en gedurende een moment schitterden ze. Daarna sprongen ze eraf of ze werden er afgeduwd, en de volgende persoon was aan de beurt, springend op het altaar, roepend naar een God die niet bestaat.

27: Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. 28: Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed.

O, ze waren zo overtuigd van zichzelf. Ik herinner me dat ik sprak tot een echtpaar en ze wilden waarschuwen voor datgene waar ze mee bezig waren, en ze te waarschuwen voor het evangelie waar ze zich in begaven, en ze zeiden: “O, pastor, maar u begrijpt het niet, de leiders menen het zo goed, ze menen het zo goed! Ze geloven echt in wat ze doen. O, mensen, het is niet genoeg om bewogen te worden door oprechte bedoelingen, er moet waarheid achter zitten! Het interesseert me niet of een man eruit ziet alsof hij het goed meent, zolang hij de waarheid predikt en het mijn hart raakt en mijn leven overtuigd van schuld. Oppervlakkige sneden, en hard roepen. Kleine sneetjes in het vlees: o, nog een behandeling van God, o, kijk daar eens naar, kijk naar wat God heeft gedaan, kijk daar eens naar. Maar de Bijbel zegt dat het Woord van God snel en gezagvol is, en het produceert geen oppervlakkige kleine sneetjes in ons lichaam. Het Woord van God gaat recht naar binnen naar de ziel, geest, gebeente, merg. Recht naar het hart. Recht naar de gedachten en bedoelingen van het hart. Het Woord van God is niet een oppervlakkig sneetje, het Woord van God is een tweesnijdend zwaard, en het is erg scherp en het snijdt erg diep. En zij die God echt liefhebben en kennen, bij hen komt het Woord van God als een chirurg die de kanker-achtige natuur weghaalt: de oude natuur, en daar de natuur van God voor in de plaats brengt. Dat gebeurt niet omdat we naar een altaar gaan, dat gebeurt omdat we instemmen met wat God zegt en we vertrouwen Hem voor de kracht om ons te veranderen.

29: En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, geraakten zij in geestvervoering, maar er kwam geen geluid, en niemand gaf antwoord, of sloeg er acht op.


Met andere woorden: ze werkten zichzelf
op tot uitputting toe.

Het was niet genoeg om op het altaar te springen, ze begonnen nu te profeteren. Het woord profeteren in het hebreeuws is ‘naba’ en hier is wat dit woord wel kan betekenen: het betekent: te spreken of te zingen als profeet door goddelijke kracht. Dus het heeft als het ware een positieve toepassing. Maar het kan ook betekenen, zoals in dit geval: te keer gaan, je als een gek gedragen, als een waanzinnige, met spastische bewegingen, wat vaak bij valse profeten wordt gedaan. Dat is gehaald uit het Hebreeuws-Griekse woordenboek. Met andere woorden: ze handelden abnormaal, en ze waren aan het schudden met spastische lichaamsbewegingen, die altijd toegepast worden door valse profeten. Ik zal het je bewijzen. Ga terug in je Bijbel naar 1 Samuël (doe een bladwijzer bij 1 Koningen): je zult daar iets zien. Hoofdstuk 18. Ik zal je laten zien wat er gebeurde met een man, die God kende, maar van Hem wegliep, en toch nog het volk leidde.

De Bijbel vertelt ons duidelijk dat Saul door God gezalfd was, hij was geroepen om te leiden, en vertelt ons dat de Geest van God op hem kwam. Hij profeteerde. Er was een tijd in zijn leven dat hij echt profeteerde. De Geest van God kwam op hem, hij begon de mensen te leiden en de Bijbel zegt dat hij in een ander mens werd veranderd door de Geest van God. Hij had al de kansen die jij en ik vandaag hebben. Maar er was een koppigheid in zijn hart: hij wilde zich niet onderwerpen aan het Woord van God. Daarom huilde Samuël een behoorlijk lange tijd om hem toen God Saul had verworpen, totdat God eindelijk tot hem sprak: “hou op met huilen om hem, ik heb een andere man gekozen, die naar mijn hart is”.

1 Samuël 18-10: (ik wil dat je je nou deze Saul voor de geest haalt: geroepen door God, gezalfd, aangeraakt door de Heilige Geest, hij is nou als koning bevestigd, als een leider): En het geschiedde des anderen daags, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd, en hij profeteerde midden in het huis (Statenvertaling).

Ik ga hier niet in op de theologie of God wel of niet een boze geest zond, maar hij profeteerde met behulp van deze boze geest. En ik kan je wel vertellen: God stond toe dat een boze geest over zijn leven kwam. En het is een boze geest die hem nu leidt. Het woord profeteren is ‘naba’, hetzelfde woord. Het betekent: je gedragen als een gek, als een waanzinnige, je bewegen met spastische bewegingen, die zich voordoen bij valse profeten. Een boze geest kwam over hem en hij profeteerde midden in het huis en David speelde op snarenspel (10). (Terwijl Saul aan het profeteren is, is David alleen maar God aan het aanbidden).


Saul nu had een spies in zijn hand.

Mensen dit is betekenisvol, en ik zal je zeggen waarom. David was God aan het aanbidden. Saul is aan het profeteren. Het hele tafereel lijkt er heilig uit te zien. Als je binnen zou komen, zou je zeggen: “O, hier is iemand aan het profeteren, en het wil helemaal niet zeggen dat wat hij zegt beslist fout hoeft te zijn. Normaal als iemand vals aan het profeteren is, dan is het wartaal, er klopt niets van, het volgt de Bijbel niet. Als je het lang genoeg volgt, dan gaat het afwijken. Het kan goed beginnen, maar dan wordt het opeens vreemd. En tenslotte maakt het dat de mensen die dit volgen helemaal van het geschreven Woord van God afdwalen.

Dus hier is David aan het aanbidden en daar is Saul aan het profeteren. Maar er zit iets in de manier van profeteren dat het oog dat niet goed kan onderscheiden niet kan zien: de man die aan het profeteren is, zit vol met rebellie, hij zit vol met jaloersheid, hij zit vol met ambitie voor zichzelf en haat en hij haat de echte zalving en aanbidding van God. Er is een spies in zijn hand. En de spies is daar omdat hij nooit volledig voor God had gekozen.


Er was pas geleden een beweging in Amerika
en Canada en in het westelijk gedeelte van de wereld,
waar de leiders zich voordeden
als revival-brengers.

Het werd gekarakteriseerd door veel geprofeteer. Maar bij het profeteren kwamen veroordelende bedreigingen naar hen toe die het toetsten met datgene wat in de Bijbel stond. Als je je hiertegen zou verzetten, zou je sterven. God zou je doden. Klinkt dat bekend? Er was een speer in zijn hand. Aan het profeteren. Er heilig uitziend, maar proberend de gezalfde des Heren te doden. De echte, die de valse ontmaskert.

Laten we nu weer terug gaan naar 1 Koningen 18 alsjeblieft, als je dat zou willen doen. Vers 30: Toen zeide Elia tot het gehele volk: Nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des HEREN, dat omvergehaald was. 31: Elia nam twaalf stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jakob.

Nu, luister, dit is belangrijk. Omstreeks deze tijd was Israël opgedeeld in twee koninkrijken. God zei: “Als dit echt mijn altaar is, dan is er hier geen verdeeldheid. Er is geen scheidslijn tussen zwart en wit en bruin en rood en geel. Als het een plaats is waar ik mijn vuur en mijn tegenwoordigheid zal zenden, dan is er geen verdeeldheid hier.” Het feit dat Elia twaalf stenen nam is erg betekenisvol. Het is feitelijk een klap in het gezicht van diegenen die voortdurend zeggen: “Wij zijn op de juiste zijde, en zij zijn op de verkeerde zijde. Er zijn geschillen tussen ons. We hebben een geschiedenis die een lange tijd terug gaat. We zijn hier allemaal, maar we zijn verdeeld.”

32: Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des HEREN, en maakte rondom het altaar een groeve ter wijdte van twee maten zaad.”

Ik deed enig onderzoek naar deze greppel en ontdekte dat de greppel ongeveer een kleine meter breed was, rondom het altaar. En dat is behoorlijk breed. Het moet Elia behoorlijk wat tijd gekost hebben om te graven. Daarna moest hij het altaar herbouwen met het juiste aantal stenen. Toch had hij geen haast. Daarom vertelde hij de Baäl profeten: “Ga je gang. Houd je offerdienst, omdat dat van jullie snel gebeurd is. Maar wat ik ga bouwen zal een tijdje duren.”

“En hij legde het hout op de juiste manier neer…” In het centrum van al het Christelijke geloof is er wat hout dat toegemeten moet worden. Het is hout dat God zelf heeft neergezet op een heuvel genoemd Calvarie, ongeveer 2000 jaar geleden. En op dat hout legde de Heer een offer.

Hoe we tegen dat hout aankijken, dat offer, bepaalt of we wel of niet ooit zullen groeien als Christenen. Als we beginnen te begrijpen wat daar was gedaan, en ons de volledige, absolute overwinning die voor ons daar behaald is, door geloof toeëigenen, dan zal Hij het een realiteit in ons leven maken.

33: “Hij schikte het hout, hieuw de stier
aan stukken en legde die op het hout.”

De apostel Paulus vertelt ons dat we ons leven als een levend offer moeten aanbieden. Als we teruggaan naar het kruis – dat houdt in dat we ons leven leiden naar de wil van God – dan kunnen we samen met Paulus zeggen: “Ik ben gekruisigd met Christus.” Dat betekent onze wil, onze plannen, onze ambities, alles wordt gekruisigd. “Niettemin leef ik, maar niet ik, maar Christus leeft in mij.” Paulus zegt verder: “Ik leef dit leven door geloof in wat Christus deed voor mij.” Met andere woorden, “Dit is de bron van mijn leven: Ik ben tot Christus gekomen.” God heeft Paulus genomen en zijn leven op het kruis gezet, en nu is Paulus dood. Toch leeft Paulus omdat hij geloof heeft in wat voor hem op Calvarie werd gekocht. En hij gelooft God dat Hij hem het leven zal geven dat Hij hem beloofd heeft. Er komt een tijd dat we allemaal ons leven moeten neerleggen voor de doeleinden van God. Een Christen-zijn is niet alleen maar een zondagsschool-picknick. Het is geen uitnodiging om voortdurend goede tijden mee te maken. Het is een oorlog voor de zielen van mensen.

Elia droeg op: 34: ”Vult vier kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Toen ze dit gedaan hadden, zei hij hen: Doet het ten tweeden male. En zij deden het ten tweeden male. Daarna zeide hij: Doet het ten derden male. En zij deden het ten derden male.”


Dit hele proces laat de persoon zien
die zijn leven volledig aan God
heeft overgeleverd.

De echt aan God toegewijde persoon legt zijn leven neer voor de doeleinden van God. Hij zegt tegen de Heer: “Snijd me in stukken als U moet. Ik bedoel niet kleine oppervlakkige schrammetjes, Heer, met een paar bloeddruppels, om aan hen om me heen het gevoel te geven dat ik een heilig persoon ben. Snij diep in me. Ga naar het hart van wie ik ben zonder U, en haal het weg uit mijn leven. Doe er water overheen, en dan, als U dat gedaan heeft, doet U het dan alsjeblieft steeds weer. Dát is de voortdurende roep van iedere echte Christen: “Doe het weer, Heer. Iedere keer dat u iets openbaart over wat in me zit, en ik er vrij van wordt, komt er een nieuw gevoel van leven in mij.” “Daarna zeide hij: Doet het ten tweeden male. En zij deden het ten tweeden male. Daarna zeide hij: Doet het ten derden male. En zij deden het ten derden male, zodat het water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde hij met water.” (34,35).

Het offer was doorweekt. Dit is een beeld van ons zoals wij doordrenkt zijn met het Woord van God. Als je gedurende langere tijd doorweekt bent met Gods Woord, dan ben je gegroeid in je onderscheiding van de waarheid. En als het valse komt, dan weet je dat het vals is. Je weet het verschil tussen het valse en het echte, omdat je doorweekt bent met de Schrift.

36: “Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren.” Elia kwam zo dicht als hij kon bij het altaar. Per slot van rekening was er een greppel van bijna een meter met water eromheen, en die greppel was vol. Let op dat de profeten van Baäl in het openbaar sprongen op het altaar; zij wilden gezien worden als Gods mannen van dat uur, gezalfde dienaren van de Heer. Maar Elia ging als het ware bij het altaar vandaan, technisch gesproken. Hij kwam zo dicht mogelijk bij het altaar, maar het ging hem daarbij niet om het altaar. Het ging hem erom dicht bij God te zijn. Elia naderde dicht tot God, maar hij lette erop bij het altaar weg te gaan. Als hij bij het altaar was geweest toen het vuur kwam, zou hij verteerd zijn geworden.

Ik geloof dat dit een test is voor iedere man of vrouw van God. Zulke dienaren zullen zich terugtrekken, of op een afstand blijven van de glorie van God. Zij zullen het niet aanraken. En ze zullen niet toestaan dat anderen hen prijzen. De enige lofprijs waar ze naar zoeken komt niet van mensen, maar van God. En de glorie die ze zoeken is niet voor henzelf, maar van het soort dat anderen verandert – dat is, de glorie van God zelf.

“36: De profeet Elia trad naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe. 37: Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.”


Dit is de roep van een echte man van God.

Elia zegt hier: “Ik ben hier om één rede alleen. Ik ben gekomen om aan God mijn offer te geven – mijn leven, mijn werk, alles heeft hij in mijn hand gelegd om te doen – dat zijn volk mag weten dat hij God is, en hun hart zich naar Hem mag bekeren.”

De echte dienaar van God leeft om geen andere reden. Zijn doel in het leven is de mensen van God terug naar de Heer te bekeren. Hij probeert de ware tegenwoordigheid van God in de kerk te brengen, en dat het valse terzijde wordt gelegd.

“38: Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op.”

De schrijver van Hebreeën zegt: “Onze God is een verterend vuur.” Als je in de tegenwoordigheid van God bent geweest, dan vindt er een verterend werk plaats in je leven. Wat van het oude is, wordt verteerd door de tegenwoordigheid van God, en het verdwijnt. En alle dingen worden nieuw. Je wordt veranderd wanneer je je op de Heer richt, zelfs al zie je Hem alleen maar in een spiegel. Met andere woorden, zelfs als je Hem niet ziet, wordt je nog steeds veranderd. Hoe dat kan? Doordat je in de juiste richting kijkt, en de Geest verandert je van heerlijkheid naar heerlijkheid.

Mogen we allemaal in staat zijn voor de hemel te staan en te zeggen: “Ik vroeg God te komen en een werk in mijn leven te doen. Ik vroeg Hem mij te veranderen. En het vuur van God kwam. Hij verteert alles uit mijn leven dat Zijn natuur kwetst en het werk van Zijn Koninkrijk.” “..en het hout, en de stenen, en de stof…” Het Hebreeuwse woord voor stof hier is “aphar,” hetgeen betekent droge aarde. Met andere woorden, het vuur van God komt en verteert de droge aarde in ons leven – dat is, onze machteloosheid, of ons gebrek aan Gods tegenwoordigheid. Vergeet niet waar we uit gemaakt zijn: het stof van de grond. Als het vuur van God in je leven komt, dan verteert hij je angst dat God niet aan het werk is in je. Dan wordt je je ervan bewust dat je de macht van de Almachtie God hebt die in je verblijft. “Aphar” betekent ook een fijn stof voortgeblazen door de wind. Als God in ons leven komt met zijn echte vuur, verteert hij dat gedeelte van ons dat een neiging heeft om heen en weer geschut te worden door de wind.

In Ephese 4:11 zegt Paulus ons: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.” Paulus spreekt hier over Gods dienaren voor de kerk. En hier is hun doel: “…om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,…” Ze zijn bedoeld om iedereen in de positie te brengen waar ze toegewijd zijn aan de Heer en Zijn wil hebben gevonden en Zijn doel voor hun leven. “…tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt”

Het woord spel hier is net zo iets als het spel van een goochelaar. Als Gods vuur komt, verteert het “aphar”, of droge aarde, en dat is dat fijne stof dat zo gemakkelijk heen en weer geblaasd wordt door de wind. Zie je, als je eenmaal het echte weet, dan weet je ook het valse dat binnenkomt met het waaien van de wind. “Aphar” betekent ook het graf. Het vuur van God verteert het graf, dat wil zeggen de vloek van de dood. Het verteert onze onbekwaamheid om veranderd te worden of om uit de dood te verrijzen.

Verder betekent “aphar” de wereld. Het vuur van God verteert de wereld in ons. Het verwijdert onze omgang met de wereld van ons hart. Tenslotte betekent aphar stofgoud. Per definitie betekent dit: dat wat God lijkt te zijn maar het niet is.”


Enige jaren geleden landde een bijzonder
evangelie op de zuidkust van de
Verenigde Staten.

Dit nieuwe evangelie was er een van gelach, van grappen, van gekkigheid. Ik herinner me er getuige van te zijn geweest niet lang nadat het begon. Ik vertelde mijn vrouw: “Wel, er is tenminste helemaal geen onderscheidingsvermogen nodig om te zien dat dit absolute waanzin is.” Maar tot mijn stomme verbazing ging dit evangelie zich over de gehele westerse wereld uitstrekken. Het drong door binnen grote hoeken van de charismatische en pinkster-kerk. Ik herinner me dat ik uitriep tot God: “Hoe kan dit toch gebeuren, Heer? Hoe kon zo iets gebeuren aan Uw kerk?”

Het feit is, we hebben iets vergeten. Hier zijn we in New York, waar de Tweelingtorens naar beneden zijn gekomen, en het Pentagon is aangevallen. We kunnen terecht zeggen dat de muren naar beneden zijn gekomen, en het oordeel van God komt over een natie die de Waarheid heeft verworpen. Maar we vergeten dat het oordeel in het huis van God begint. De komst van dit valse evangelie was het oordeel van God op een slapende kerk. De kerk heeft welvaart en “veiligheid” gewild. Het heeft geen kruis gewild, geen sterk woord, geen berouw, niet het snijden naar het hart, geen levend water. Het wilde zich alleen goed voelen.

Toen ik zag dat dit valse evangelie terrein won, bad ik: “Almachtige God, U moet weer terugkomen. Uw volk is gevangen genomen. Ze zijn gevangen genomen door Baäl.”

“39: Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God! 40: Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten.”

Het is duidelijk dat we niet geroepen zijn iemand in onze generatie fysiek letsel toe te brengen. Als iemand ooit die suggestie doet, dan kan je weten dat dat niet het evangelie is van Jezus Christus. Het heeft niets te doen met het koninkrijk van God. Het Hebreeuwse woord voor ontkomen in dit passage betekent: ‘kalmeren/glad maken’, met andere woorden: laat hen niet ontsnappen. Zij zijn ontmaskerd. Dus nu weet je wat ze in werkelijkheid zijn, omdat je de echte aanwezigheid van God hebt gezien. Nu, laat hen niet wegglippen. Laat je niet weer bedriegen door hun zogenaamde vriendelijkheid. Ga weg van hun altaren. Breng ze naar de beek, zo te spreken en beëindig hun invloed over je leven.”


Hier is de boodschap: “Ga weg van hun altaren.
Ren voor je leven!”

2 Corinthe 6:16-18: “Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.”

Het onreine hier is niet homoseksualiteit of pornografie. Paulus verwijst hier naar onreine altaars, de tafel van duivels. Wanneer hij zegt: “Ga weg uit hun midden”, zegt hij ons: “Ren voor je leven! Dit gaat niet over de een of andere onjuiste theologie of over tegenstrijdige meningen. Uw leven staat hier op het spel!”

In mijn geest zit voor altijd een verhaal gebrand dat ik heb gehoord over politiebeambten van de stad New York. Toen mensen aan het vluchten waren van de instortende gebouwen vandaan, renden politiemensen en brandweerlieden en anderen naar de gebouwen tóe, en zeiden: “Ren voor je leven!” Zij deden dit met gevaar voor eigen leven. In feite, in sommige gevallen geloof ik dat ze wisten dat ze zouden sterven. Maar ze hadden een gevoel van plicht. Nadat ik dit gehoord had, riep ik uit tot de Heer: “Oh, Jezus, laat mijn plichtsgevoel voor uw koninkrijk niet minder zijn dan dat van deze geliefde brandweermannen en politiemensen voor de mensen die ze zagen sterven in een naarbeneden vallende toren.”


We leven in een generatie waar de
waarheid haast niet meer bestaat.

Ik wil horen tot hen die niet wegrennen van het conflict vandaan, maar die ernaar toe rennen, roepend: “Ren voor je leven!” Ik wil zeggen:

Ren van evangelies vandaan die alleen maar focussen op succes en welvaart. Ren van hen vandaan die de naam van Jezus Christus alleen maar gebruiken om er persoonlijk beter van te worden. Ren van het vandaan die je zakken leeghalen in de naam van Jezus. Ren! Ren van evangelies die alleen maar focussen op zelf-verbetering, of op drie stappen naar een betere persoonlijkheid. Ren van kerken vandaan waar mensen en niet Christus worden geprezen. Ren, ga van die plaats vandaan! Ren van kerken in Amerika en Canada waar er geen Bijbel is, geen kruis, geen onderzoek in het Woord, geen berouw van zonde. Ren daarvan waar het bloed van Jezus niet wordt genoemd. Het is een onreine plaats, dus ren! Ren van kerken vandaan waar de aanbidding je koud laat, waar de tegenwoordigheid van God niet aanwezig is, omdat ze God niet kennen. Ren! Ren van kerken vandaan waar je je lekker kan voelen in je zonde. Als je Gods Huis binnenkomt met zonde in je leven, maar je wordt niet van zonde overtuigd, dan zit je aan een tafel van duivels. Ren! Ren van preekstoelen die gevuld worden met door politiek gedreven mensen die de preekstoel van God gebruiken voor een persoonlijke agenda. Ren! Ren van hen vandaan die verdeeldheid prediken tussen rassen en culturen. Ren! Ga er vandaan! Ze weten niets van God. Ren van ongoddelijke, spastische bewegingen en eindeloos, leeg geprofeteer. Ren voor je leven! Ren van predikers vandaan die alleen maar verhaaltjes en grappen vertellen. Ren zoals je nog nooit gerend hebt. Ren van hen vandaan die allerlei trucjes gebruiken om je van je geld afhandig te maken. Ren!

Ga nu naar Spreuken 7:6-8: “Want ik keek eens uit het raam van mijn huis, door mijn tralievenster, en ik zag rond onder de onverstandigen, ik merkte onder de jongelieden een verstandeloze knaap, die over de straat ging, dicht bij haar hoek, en in de richting van haar huis stapte.”

Dit passage heeft een fysieke toepassing. Maar er is hier ook een diepere, geestelijk betekenis. Ik heb altijd geloofd dat de vrouw waarover wordt gesproken in Spreuken 5 en 7 valse religie vertegenwoordigt. “in de schemering, aan de avond van de dag, ten tijde van de nacht en de donkerheid; en zie, daar ontmoet hem zulk een vrouw, in hoerenkledij en listig van hart.”

Het woord voor hoer in het Hebreeuws betekent hier overspel of afvalligheid. Een vrouw verscheen die gekleed was als een afvallige. En listig van hart betekent intelligent. Met andere woorden, ze had een intelligent pleidooi voor een eenvoudige jonge man die weinig kennis had van God. “Zij is luidruchtig en losbandig…”

Het woord voor luidruchtig in het Hebreeuws betekent geestelijk afvallig, rusteloos, gebrek hebbend aan stabiliteit, zoals een ongetemde koe die zijn meesters juk niet wil dragen. Met andere woorden, zo’n persoon is luidruchtig, geestelijk afvallig, rusteloos, met een gebrek aan stabiliteit, een ongetemde koe. Deze vrouw wil niet het juk dragen van haar meester. “Haar voeten blijven niet in haar huis. Nu eens op de straat, dan weer op de pleinen, en bij elke hoek loert zij, en zij grijpt hem aan en kust hem; met een onbeschaamd gezicht zegt zij tot hem: Vredeoffers moest ik brengen, heden heb ik mijn geloften betaald.” (zij zegt hier: ik ben een geestelijk persoon, ik heb vredeoffers, en ik heb mijn geloften betaald.) “Daarom ben ik uitgegaan, u tegemoet, om u te zoeken, en ik heb u gevonden.”

Deze vrouw vertegenwoordigt de persoon die beweert: “Ik heb openbaring die niemand heeft. O, wacht even, wat is dat, Heer? Spreek nu tot me, o, God. Wat zegt U?” Lach niet. Precies zo een kan op het ogenblik op de televisie gezien worden. Maar in werkelijkheid is het een altaar van duivels.

“Daarom ben ik uitgegaan, u tegemoet, om u te zoeken, en ik heb u gevonden. Met dekens heb ik mijn bed bedekt, met bonte spreien van Egyptisch linnen.” Zij zegt: “Er zijn prachtige dingen hier. Ik heb voorraden die je nergens anders kan vinden.” “Ik heb mijn leger besprenkeld met mirre, aloë en kaneel.” Mirre was overigens de begravenis-specerij van Jezus. Met andere woorden:


“Ik ben bijna net als Christus.
Het ruikt daar goed.
Er is een gevoel van aanbidding.”

“Ik heb mijn leger besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde. Want mijn man is niet thuis, hij heeft een verre reis ondernomen; een buidel geld heeft hij met zich meegenomen, tegen de dag der volle maan zal hij thuiskomen.”

Zij vertelt haar prooi: “Hij komt niet gauw thuis, dus maak je daar geen zorgen over.” “Zij haalde hem over door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen, totdat een pijl zijn lever doorboorde; gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is."


Het gaat haar om zijn leven.

Het woord voor leven betekent in het Hebreeuws: “adem, ziel, geest en verstand”. Het gaat haar om de adem van God, datgene wat de Heer wil doen in zijn leven. Zij wil hem ervan beroven.

Ik sluit af met Spreuken 5:3. “Want van honigzeem druipen de lippen der vreemde vrouw, gladder dan olie is haar gehemelte.”

Het Hebreeuwse woord voor vrouw hier is interessant. Het betekent afwijkend. Dat betekent: “scheef, van het pad der waarheid afdwalend.”

Enige van deze welvaarts- en gekkigheidpredikers zijn precies zo. Ze lijken zo glad als olie, zoetheid belovend, maar in werkelijkheid zijn ze duivels. Ze weten absoluut niets van God. “Maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet.” Ze is als een slang. Je begint te denken dat je je op iets focust dat niet juist klinkt, maar dan gaat ze gauw weer deze kant op of die, van richting veranderend. Ze blijft zich voortbewegen. Als je denkt dat je dicht bij datgene bent wat je hindert, gaat ze weer verder. Haar wegen zijn veranderlijk.

Dit is wat God ervan zegt: Spreuken 5: 7-11: “Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds. Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij uw luister niet aan anderen geeft noch uw jaren aan een meedogenloze; opdat vreemden zich niet verzadigen met uw vermogen, en uw moeizaam verworven goed niet kome in het huis van een onbekende, zodat gij in het laatst zoudt kermen, als uw vlees en uw lijf verteerd zijn.” Verteerd betekent hier: overweldigd door lust, sensualiteit, een vals begrip van God. Dit is een ander soort van verteren. Het is een verteren dat niet gebeurt door de macht van God. “En gij zoudt zeggen: Hoe heb ik de tucht kunnen haten en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden; waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten! Bijna was ik in alle kwaad geraakt - te midden van de gemeente en de vergadering.


Misschien wordt dit gezegd als het te laat is
- voor de troon van God -:
“Hoe heb ik instructie gehaat.”

“Wat een stommerd ben ik geweest. Hoe heb ik een vermanend woord van God veracht dat alleen werd gezonden om mij te onderwijzen door hen die namens God spraken.” “Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bronput.” God zegt: “Als je bij Mij in waarheid komt, zullen uit je binnenste rivieren van levend water stromen. Ik zal je leren hoe je je eigen bron kunt graven. Ik zal je ogen openen en je in de waarheid leiden. Drink water uit de bron van waarheid die ik je ga geven.”

De Heer zegt ons dan dat dit water niet alleen voor ons is: Spreuken 5: 16-17: “Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden, en de waterbeken op de straten; Laat ze de uwe alleen zijn, en van geen vreemde met u.” (Statenvertaling) God zegt: “Ik ga je geen water geven om alleen maar te drinken. Ik ga je zoveel geven, dat het gaat overstromen en wordt verspreid. Overal waar je gaat, ga je me kennen, van de minste tot de grootste van jullie. Jullie gaan het ware vuur van God kennen.”

Ik heb vele grote mannen van God gekend, en ze hebben allemaal één ding gemeen: ze groeven hun eigen bron. Door Gods genade kwam er een bron van water. Ze probeerden niet om de roede te sparen in hun eigen leven. Zij zeiden: “God, snij in me. Snij diep in me, en was me dan met Uw Woord.” Zij legden hun leven neer op het altaar, en zeiden: “Gebruik me voor Uw glorie.” 17: “Laat ze de uwe alleen zijn, en van geen vreemde met u.” De Heer zegt: “laat het water dat je drinkt het water zijn dat Ik je gaf. Laat het niet van vreemdelingen zijn.” 18: “Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd.”

Tenslotte: verheug je in je eerste vriendschapsrelatie: “Ik ben je eerste liefde, dus verheug je met Mij”, zegt de Heer. “Laat me je weer vullen. Laat me je weer aanraken, en je leven opbouwen. Ik hield van jou voordat je van Mij hield. Kom terug en verheug je in Mijn liefde.”

O, God, laat de heidenen niet heersen over Uw huis. Bevrijd Uw kerk. Bevrijd hen die echt door u zijn geroepen. Heilige Geest, ga achter deze generatie van afvalligen aan. Trek die mensen die zijn afgekeerd naar valse altaren. Laat ze weer getuigen: “De Heer is God. De Heer is God.” En laat Uw ware, heilige liefde komen en laat deze liefde ons hart en leven volkomen mogen vervullen.

----
Gebruikt met toestemming van World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 18 juni 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series