Times Square Kerk Preken Serie

Wolven!
(Wolves!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door Carter Conlon
3 juli 1994
_____________

Ik ga deze middag meer onderwijs geven dan prediken. Ik heb een heleboel te zeggen. Zij die notities maken, kunnen beter korte punten opschrijven, want anders ben ik al weer aan het volgende bezig tijdens jullie opschrijven. Ik wil vele pagina’s bespreken in maar een korte tijd. Er is een heleboel informatie.

Ik zou dit onderwerp moeten noemen: wolven die ik gekend heb. Ik heb een heleboel wolven gekend in de laatste tien of twaalf jaar, haalde er een heleboel uit de kerk, had een gelegenheid om hun leven gade te slaan, en enige gemeenschappelijke karakteristieken te zien. Ik wil praten over wie wolven zijn, wat ze doen, waarom ze het doen, en wat hun doel is.


Er zijn drie verschillende soorten wolven.

Er is het type dat in je midden zit. En ze proberen schaapskleren aan te trekken, maar ze zien er nog steeds als een wolf uit. Je ziet ze daar zitten, ze hebben puntige oren en wat ze er ook aan proberen te doen, ze zien er nog steeds uit als een wolf. Ze komen binnen en klagen over alles, gelijk vanaf het begin.

Ze zijn helemaal niet gezuiverd, ik maak me nooit zo veel zorgen over dit soort wolf. We beginnen te zingen, en ze kunnen niet eens zingen, ze kunnen de Heer niet goed aanbidden. Wij zingen: iedereen hoort te weten (op een gewone toonhoogte) en zij zingen: iedereen hoort te weten (op een hele hoge, abnormale toonhoogte/vals). Zij kunnen zich niet verbergen. Wat van binnen zit, komt spontaan uit hun mond. En dan zijn er de wolven die het lukt om te gaan preken. Ik ga vandaag niet over hen spreken. Er zijn er zeker niet te weinig van in Noord-Amerika. Sommigen zijn in erg hoge positie. Ze bedriegen onstandvastige zielen, zegt de Bijbel. Ze worden meegenomen door de wind. Hun doctrine verandert even vaak als hun kleding. Ik ga vandaag niet over hen praten. Maar ik ga praten over de wolven met wie jij omgaat, dagelijks in het huis van God. Je zou best eens juist nu naast zo iemand kunnen zitten en je weet het zelfs niet. Ik zal de Geest van de Heer vertrouwen.

Ik was eens een spreker op een conventie en zat aan de maaltijd, aan het hoofdeinde, het was een soort feestmaal, en de man die naast me zat hield de hele maaltijd niet op met praten. Hij zat daar en vertelde me wie hij was en wat hij deed en over de bediening die hij had, en natuurlijk had hij een woord voor mijn leven, zodra hij me ontmoette, de meeste wolven hebben dat. Hij zei: “Ik heb een woord voor u, en hij deelde dit woord mee. Toen begon hij te praten over de dingen die hij deed en die God van hem vroeg om te doen, en al zijn bedieningen. Deze man had werkelijk alle dwaze doctrines opgepikt die rondzwerven in de kerk, hij had ze allemaal, en dat alles bracht hij ter sprake. Toen zei hij op het laatst: “ik ben een profeet, ik ben gezonden om de kerk weer op het rechte spoor te zetten. Toen keerde hij zich naar mij. Ik had de hele tijd niet gesproken. Ik was alleen maar aan het knikken en mijn maaltijd aan het opeten. Toen vroeg hij: “Wat is uw specialiteit?” En ik keek hem recht in zijn ogen aan en ik zei: “Op geiten inhakken en wolven in elkaar slaan”. En de rest van de maaltijd zei hij helemaal niets meer. Niets. Hij was opeens heel erg stil. Hij zei: “Is dat zo?” En hij begon te eten en zei niets meer.

De apostel Paulus zei in Handelingen 20: (hij is nu in de kerk van Efeze, hij is daar drie jaar geweest, en hij heeft hen voor iets dag en nacht gewaarschuwd.) 28: “Zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

21: Zelf weet ik, dat na mijn heengaangrimmige wolven bij u zullen binnenkomen,die de kudde niet zullen sparen.”

(Dus Paulus waarschuwt hen dat nadat hij is weggegaan, gemene wolven binnen zullen komen die de kudde niet zullen sparen. Ze zullen kapot scheuren, ze zullen doen wat wolven doen, en we zullen daarnaar gaan kijken.)

30: En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. 31: Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.”

De apostel Paulus had zo’n liefde voor de kudde, dat hij wist wat op een zekere dag, als God hem riep, met deze kudde zou gebeuren. En met tranen waarschuwde hij hen dag en nacht: “Houd je voeten op het rechte pad. Blijf uit de buurt van hen die zich afkeren van de dingen van de Heer. Luister niet naar iedere geest die op je weg komt en die zegt: “Ik heb dit of dat van de Heer”. Hij zegt: “Niet alleen zullen er gemene wolven binnenkomen, maar ook vanuit henzelf zullen er gemene wolven opstaan, die perverse dingen zullen spreken, om discipelen weg te trekken achter hen mee.”

Ik herinner me dat toen ik een politieagent was, en een schapenboerderij had. Toen ik op een dag thuis kwam, zei mijn vrouw me: “Er wordt gezegd dat er wolven in dit gebied rondlopen”. Je kon ze soms ’s nachts horen huilen. En ik herinner me dat ik een lange tijd opbleef die nacht met een geweer in mijn hand terwijl ik de kudde gadesloeg die verzameld was in de kooi achter onze schuur. Wolven werken bij duisternis. En ze zouden het niet merken dat ik daar was. Ik zorgde er voor dat ik niet bij het raam stond, zodat ze me niet konden ruiken. Maar een wolf die zijn tanden in één van mijn lammetjes zou zetten, kon er verzekerd van zijn dat hij een afschuwelijke shock zou krijgen omdat hij getroffen zou worden door een kogel in zijn lijf. En ik vertrouw erop vandaag, dat God me diezelfde zalving zal geven. Dat het zachtst gesproken woord dat vanaf deze preekstoel komt vanmiddag, als een geweerschot zal werken bij hen die gezonden zijn om de gemeente te verslinden en te verwoesten.

Wil je jezelf alsjeblieft aansluiten bij dit gebed: “Ik dank U vandaag, Vader, dat U van Uw kudde houdt. Ik dank U, Heer, dat U Uw zoon zond om een afschuwelijke dood te sterven opdat zij die in U geloven eeuwig leven mogen hebben. Ik dank U, Heer, dat er eenheid is in de gemeente. U hebt een plan en een doel voor Uw kerk: dat door Uw kerk de gemanifesteerde glorie van Uw zoon Jezus Christus mag schijnen op Uw, in duisternis levende, generatie. We weten, Heer, dat er wolven zullen binnengezonden worden die onkruid zullen planten om het Licht in Uw gemeente uit te delgen en te minimaliseren. En ik vraag U vandaag, o Heer, dat als ik deze woorden spreek die U op mijn hart leg, dat U de ogen zult openen van allen die in dit huis vandaag verzameld zijn. Dat iedere wolf ontmaskerd mag worden die binnen is geslopen in schaapskleren en die probeert de glorie van God te verwoesten en het erfdeel van Christus te verwoesten. Ik vraag U dat hun wapens op de grond mogen neervallen. Ik vraag U dat zij die in de greep van duisternis zijn en gevaar lopen om zelf wolven te worden, mogen zien welke geest hun hart heeft gegrepen en dat zij zich ervan afkeren, ervan wegvluchten en er berouw van krijgen en komen om er van genezen te worden. O, God, ik vraag U dat in de meest heilige naam van mijn Heer en Redder, Jezus Christus. Laat Uw woord mogen komen en laat geen enkele verdediging van de vijand vandaag weerstand kunnen bieden. Ik vraag u dat in Jezus naam. Amen.

Nu, ga nu alsjeblieft naar het boek Mattheüs, hoofdstuk 13. We zullen een beetje plezier hebben, soms is het ook serieus, maar als ik aan het einde ben gekomen van het onderwijs, zullen we verschillende soorten wolven kunnen onderscheiden.

Mattheüs 13:24-30: Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.


Het is absoluut van wezenlijk belang
in deze generatie dat jij en ik
een geest van onderscheidingsvermogen hebben.

Als je je onderscheidingsvermogen ontwikkelt, (onderscheidingsvermogen is uiteindelijk het vermogen om kwaad van goed te kunnen onderscheiden), als dit vermogen in God is geboren en tot voordeel is van je ziel, dan ken je het verschil tussen het goede en datgene wat is gezonden om je kreupel te maken, je te verwonden en te binden, en te veroorzaken dat je God verliest. Als je ook maar voor iets bidt in deze generatie, bidt dan meer dan je ooit hebt gebeden voor een geest van onderscheidingsvermogen.

Jezus zegt dat er een wijngaard was, en dat er goed zaad in die wijngaard was geplant. Maar er kwam iemand langs, een vijand, die slecht zaad had gezaaid, en het slechte en goede zaad groeiden beiden tezamen op. En dus, toen ze dit zagen, zeiden de werkers van de oogst: “Zullen we niet het verkeerde zaad eruithalen?” Hij zei: “nee, je kunt dat niet doen, want als je dat doet, zul je ook wat van het goede zaad meetrekken”. Want wat in een kerk gebeurt is veelal onder de grond. De wortelsystemen beginnen samen te groeien en beginnen toegang en controle te krijgen over het leven van mensen. Dus als een herder een wolf ziet in de gemeente (ik heb dit in het verleden ervaren) en zich realiseert dat hij of zij toegang heeft gekregen tot verscheidene leden van die gemeente, als ik die wolf dan zou nemen en hem uit de kerk zou zetten – en ik heb die vergissing gemaakt in de vroege jaren van mijn bediening – dan zie je opeens dat er een heleboel mensen met ze meegaan. Omdat hun wortelsysteem helemaal met elkaar is verweven. De wolf is aan het werk geweest en heeft toegang gekregen tot die mensen, hij heeft hun vertrouwen gewonnen, en hen er op de één of andere manier van overtuigd dat hij de geestelijke autoriteit in hun leven is.

Nu gebruikte Jezus het voorbeeld van schapen om meer over ons zelf te kunnen begrijpen. Ik hoop dat jullie nu iets meer begrijpen van je gedrag, want Jezus wist echt waar Hij het over had toen hij ons schapen noemde. Maar hij noemde een ander dier, en wel de wolf uit het dierenrijk, om hen te beschrijven die de kerk binnenkomen en zonder het meestal zelf te weten, werktuigen worden van de duivel. Hun voornaamste doel is om de gemeente te vernietigen. Nu is een enkele wolf in het dierenrijk over het algemeen verlegen. Maar in een groep zijn ze gevaarlijk. Wolven houden niet op met hun achtervolging. Ze rennen uren en uren en uren achter hun prooi aan. Ze zoeken de zwakste uit de kudde uit en ze zullen alle andere slachtoffers voorbijgaan, totdat ze degene hebben verslonden die ze hebben uitgezocht. Zij achtervolgen het slachtoffer en dan spelen ze en wachtspelletje. Wolven zijn daar werkelijk goed in.

Zij rennen toe bij het duister, ze bijten een schaap of lam bij het achterbeen. Als schaapherder heb ik nog nooit een wolf gezien. Maar ik heb wel de dode lammeren in het veld ’s ochtends af en toe opgeraapt. En ik heb de vernietiging en de puinhoop gezien die ze kunnen veroorzaken. Maar ik heb meer wolven als pastor dan als schaapsherder gezien. Ze achtervolgen het slachtoffer. Dan spelen ze een wachtspelletje, waarbij ze alsmaar met gesnuif om het lam heen cirkelen en zien dat het lam kreupel gaan worden en bloeden. Ze wachten dan tot het juiste moment. Dat is als de kudde weer verder gaat en dat lam dan te zwak is om met de kudde mee te gaan, of als het jonge of oude schaap te zwak is om met de kudde mee te gaan. Dan bespringen ze het en verslinden het. De tanden van een wolf zijn geschapen om te doden.

Ga nu alsjeblieft naar Psalm 55 vers 22: “Zijn mond is gladder dan boter, maar strijd is in zijn hart; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn ontblote klingen.” De tanden van een wolf kunnen de achterpoten pakken van een hert. De kaken zijn zo gemaakt dat ze zelfs de beenderen kunnen kraken en al het vlees kunnen verslinden na het doden. Met andere woorden: de wolf zal het dier doden en het helemaal verslinden tot er niets meer van over is. Een wolf is over het algemeen langzamer dan zijn prooi, daarom gebruikt het strategie en trucjes. Een wolf kan de hele nacht doorrennen en doet dat onder de bescherming van de duisternis. Een wolf zal over het algemeen zijn prooi uitzoeken onder de oude, de gewonde en de jonge dieren. Ze zullen wegblijven van de sterke dieren.

In mijn kudde had ik een ram met de naam Hamerhoofd. En hij had die naam gekregen om een reden. Hij had een heel groot hoofd en een erg dikke nek. Ik kocht hem bij een plaatselijke schapenmarkt. Hij won de derde prijs. Hij woog erg zwaar. En hij was dodelijk. Als je ook maar een ogenblik je rug naar hem toekeerde, was je weg. Dat weet ik, want hij viel me eens aan. Het eerste wat hij deed toen ik hem naar mijn boerderij had gebracht, was dat hij mijn andere ram doodde. En na twee tot vijf minuten had hij het andere ram dat in het andere veld stond ook gedood. Het was een gevaarlijke ram. Maar hij was erg goed om bij de kudde te hebben. Over het algemeen stond hij ’s nachts precies in het midden van de kudde. En zij die om hem heen waren, waren veilig. Welke hond ook die het veld in zou komen, zou hij ogenblikkelijk doden. Alles wat hij maar hoefde te doen, was erop afrennen. Hij was absoluut gevaarlijk.

Mensen, als je ooit ergens op het platteland bent, en je ziet dan een groepje van die aardige, wollige schaapjes, en je las verhaaltjes over hoe grappig en lief ze zijn, dan wil ik je waarschuwen: er is daar ook een ram! En ze zijn zo gevaarlijk als welk dier dan ook dat ik ooit heb gekend. Behalve dan een stier. Die is nog wat gevaarlijker, vanwege zijn grootte. Maar een ram is ook een erg gevaarlijk dier. Sommige zijn erg, erg wreed. En ieder schaap dat dicht bij Hamerhoofd stond, was veilig. Een wolf zou nooit komen waar Hamerhoofd was. Met andere woorden: wolven komen de kudde binnen en ze blijven de hele tijd in de buurt ervan. Maar ze komen niet naar het midden waar de sterken zijn, ze komen niet waar de leiders zijn, ze komen niet bij hen die het Woord van God kennen, ze komen niet bij de oudsten, maar ze blijven altijd rondcirkelen onder de bescherming van de duisternis, in de buurt van de kudde. Ze pikken de ouden eruit, de gewonden, en de jongen.


Nu, in de kerk, wie zijn dan de wolven?
Wie zijn ze, zul je me vragen.
Ik moet je antwoorden dat helaas
de meesten niet weten wie ze zijn.

Er was eens een jeugdpastor die dit onderwijs hoorde op tape en na het gehoord te hebben kreeg hij ongelooflijk berouw: zijn bediening was eigenlijk niets waard. Hij kreeg berouw en zei tegen God: “O, God, help, ik ben een wolf!” Hij had de moed om berouw te hebben van de dingen die hij gedaan had. En vandaag de dag kan ik je zeggen dat God zijn bediening zegent en aan hem vergoedt alles wat de mot en kankerworm hebben weggevreten. Hij had toegestaan dat er dingen zijn leven binnenkwamen. En hij had toegestaan dat de vijand toegang had gekregen tot zijn leven. En in plaats dat hij de kudde voorwaarts had geholpen, werd hij een instrument om de zalving van de Heer te vernielen. Wolven komen bij je binnen en in de kerk, in schaapskleding. Wanneer iedereen staat op zondagmorgen en ‘s avonds en elkaar de hand schudt, zal niemand tegen je zeggen: “Hallo, ik ben je plaatselijke wolf”. Zij zien eruit als schapen, ze handelen als schapen, ze zingen als schapen, ze hebben schoenen als schapen, kleding als schapen, dragen een Bijbel als schapen. Het enige verschil is dat ze een wolf zijn. Hun voornaamste doel is de schapen te vernielen en ze uiteen te drijven.

Kijk alsjeblieft naar het boek van 2 Korinthe 11:13-15: (Ze zien er precies zo uit als een schaap en ze handelen ook net als een schaap. Maar er zijn toch echte verschillen en we gaan nu kijken naar die verschillen, om je te helpen te begrijpen wie ze zijn.) “Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.” (Ze zien eruit als schapen, ze praten als schapen, ze imiteren schapen, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven.)

Handelingen 16:16-18. Ik zal je tonen wat ze kunnen doen: Ze kunnen profeteren, o, ja zeker, soms is hun voorspelling zelfs juist.

“En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht.” “Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.”

Zie je, Paul had onderscheidingsvermogen. Hij keerde zich om en zei tegen de geest: “Ik beveel je in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.”

1 Samuel 18:10  En het geschiedde des anderen daags, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd, en hij profeteerde midden in het huis (Statenvertaling).

Een pastor, een vriend van mij, ging eens naar een samenkomst. Een man kwam naar hem toe in die samenkomst, en zei tegen hem: “Ik heb een woord voor je van de Heer”. Nu, dit is een beruchte wolfintroductie (zo noem ik dat): “Ik heb een woord voor je van de Heer”. Dan heb je werkelijk onderscheidingsvermogen nodig, vooral als je die persoon nog nooit eerder hebt gezien. Zij zien er niet geestelijk uit, ze zien er spookachtig uit. Ze zien er dus iets anders uit. Kijk in hun ogen. Ga niet naar de grond staren en denk niet dat je een één of ander wezen bent die niet zelf van God kan horen. Kijk in hun ogen, en dan zie je of hun ogen in cirkels rondgaan. Het is net alsof een wolf je aan zit te kijken en zegt: “Ik heb een woord voor je.”

Als je zo iemand al hebt gezien, of als ze na deze preek naar je toe komen en zeggen: “Ik heb een woord voor je”, dan zeg je maar tegen ze: “Ik heb een woord voor jou: pastor Conlon zei tegen me dat ik tegen je moest zeggen dat je op moest hoepelen”. En je hoeft niet je excuses hiervoor te maken.

Deze pastorvriend ging naar die samenkomst, en iemand kwam naar hem toe en zei: “Ik heb een woord voor je”. Hij wist niet dat dit een pastor was met een groot onderscheidingsvermogen. Hij keek naar hem en begon enige dingen tegen hem over zijn leven te spreken die wáár waren. En die pastor stond daar en dacht: “Hoe kan die man dat weten over mijn leven?” Maar toen begon die man verder te spreken over een paar dingen die niet waar waren. En die vriend van mij keek in zijn ogen en zei: “Jij leugengeest, ik gebied je te wijken in de naam van de Here Jezus Christus”. En uit de mond van die man kwam ongelooflijke blasfemie. De ordedienst moest hem bij de armen grijpen en hem uit de samenkomst duwen toen hij schreeuwend de naam van de Heer vervloekte. Een leugengeest die in vermomming binnenkwam… “Ik heb een woord voor je…” Met andere woorden, ze kunnen erg geestelijk lijken. Maar hun geestelijkheid is vals. En ze gebruiken het om controle te krijgen over hen die geen onderscheidingsvermogen hebben, de jonge Christenen, en de zwakke.

Maar hoe werden deze mensen wolven?

In de meeste gevallen zijn het mensen met diepe, persoonlijke zonden in hun eigen leven waar ze niet aan willen werken. Ik heb nog nooit wolven gekend die geen diepe, persoonlijke zonden hadden in hun eigen leven. De wolven met wie ik te maken heb gehad, waren gebonden door de zonde van verbitterdheid, of door rebellie, trots, of ook door zeer grote immoraliteit in hun leven. Ze hebben diepe, persoonlijke zonden. Anderen hebben de kosten berekend om Jezus te volgen en vonden die kosten te hoog. Ergens op hun weg hebben ze “nee” tegen God gezegd. God heeft iets tegen hen gezegd, heeft geprobeerd hen door bittere plaatsen te leiden, maar ze hebben “nee” tegen God gezegd. Ze hebben gezegd: “Nee, tot zover ga ik”. Ze hebben nee tegen God gezegd, en moeten nu hun eigen redding bewerkstelligen, want ze hebben de redding van God verloren. Dus nu moeten ze hun eigen redding bewerkstelligen door de standaard van God te verwoesten. Een geest van zelfbedrog is op ze. En ze proberen anderen met zich mee te nemen.

Paul zegt in 2 Thessalonisenzen 2:10,11 (hij spreekt over sommigen in de eindtijd): “En met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven.”

Ze ontvingen niet de liefde voor de waarheid. Ergens op hun weg zeiden ze “nee” tegen God. Ze zeiden “nee” tegen het werken aan hun zonde. Ze zeiden “nee” tegen de diepere eisen van Christus. Ze zeiden “nee” toen God hen om alles vroeg. Ze zeiden “nee” toen God hen om wat eenvoudiger dingen vroeg. En zo werden ze van God afgesneden. En alles wat er overblijft als je je van God afsnijdt, mensen, ik waarschuw je, is zelfbedrog. Je verliest je redding van God en nu moet je je eigen redding creëren. En dat is precies wat ze doen. En de enige manier waarop ze die redding kunnen creëren, is door de heilige standaard van God in Zijn huis te verwoesten. Ze moeten alles doen wat in hun macht ligt om het licht te doven. Ze moeten de manier waarop ze gered worden opnieuw creëren.


Hoe kan ik weten wie ze zijn?

Ga alsjeblieft naar Mattheüs 7:15-20: (En kijk eens hoe je kan weten wie ze zijn. O, wat wordt het hier nu stil…): Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

Niet aan hun kleding zul je ze leren kennen, maar aan hun vruchten. Ze komen de kerk binnen en ze zien eruit als schapen, ze handelen als schapen, ze zingen als schapen, ze klappen als schapen, ze dansen als schapen, ze spreken in tongen als schapen, maar hun persoonlijke leven is bijna altijd in wanorde. Achter de mooie buitenkant, als ze buiten de kerk zijn, verandert alles. Want hun hele relatie met God is een façade, het is alleen maar een illusie. Dus als ze naar huis gaan, dan schreeuwen ze tegen hun kinderen, ze liegen op hun werk, ze slaan hun vrouw, hun persoonlijke leven is bijna altijd in wanorde.


Ik heb nog nooit een wolf gekend
van wie het persoonlijke leven in orde was.

Hun leven is altijd in wanorde. Maar te midden van die wanorde hebben ze een dwangmatige aandrang om anderen te counselen. Het is iets ongelooflijks. Ik kende een wolf van wie het hele huis een wanhoop was. Zijn vrouw had hem verlaten, zijn kinderen ook. Hij had een afschuwelijke reputatie op financieel gebied in de plaats waar hij woonde, maar hij liep altijd iedereens deur plat om te counselen in de naam van de Heer. Hij deed dat echt op een dwangmatige manier. Maar dit dwangmatige counselen is alleen maar een rookgordijn om eigen zonde te verbergen.

In het boek Romeinen 2:19 spreekt de apostel Paulus tot hen die belijden dat zij counselors zijn of leraren (hij sprak tot hen die onder de wet waren, maar er is in dit geval iets vergelijkbaars): “En u overtuigd houdt, dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen, die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit, - hoe nu, gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij, die predikt, dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet?

Dit is wat de apostel Paulus zegt: “Deze mannen hebben een dwangmatige aandrang om anderen te counselen, maar hun hele leven is zelf in chaos: de dingen die ze leren, willen ze zelf niet doen, en dat kunnen ze ook niet, want de kracht van God is niet in hen. Ze willen proberen om toegang tot je te krijgen en je leven te beheersen door voor te doen alsof ze bezorgd zijn en door woorden te spreken in je leven.

Ik had eens een jong gezin in mijn kerk dat tot de Heer kwam. Een jong gezin dat met problemen te kampen had, een gezin dat gewond was. En ze kwamen tot God en er kwam zo’n diepe liefde voor de Heer in hun leven. Ze hadden een klein dochtertje en voordat dit gezin tot de Heer kwam, had iemand een snoepje aan haar gegeven, waarvan men zegt dat het LSD bevatte, en dat maakte dat ze drie dagen in coma lag. Toen ze eruit kwam, was ze niet meer normaal. Ze kon niet meer gewoon denken, reageren. Een heel leuk, schattig klein meisje, maar beschadigd door de zonde van deze wereld.

En dit jonge gezin begon naar de kerk te gaan en God lief te hebben, en plotseling begon hij me te vertellen over die man die naar zijn huis kwam. Deze man had belangstelling gekregen voor zijn gezin en gaf ze veel geld. Hij gaf ze geld om boodschappen te doen bij de supermarkt, hij gaf ze geld voor kleding, hij gaf ze geld voor autogordels, hij kocht gewoon zijn weg in hun huis. En ik werd bezorgd over deze situatie. En hij vertelde dat deze man woorden begon te spreken over zijn leven: “Ik heb een woord voor je broeder, ik heb een woord voor je broeder…” En hij begon te spreken en geestelijke hulp te verlenen. En hij was er zo van overtuigd dat dit een man van God was.

Tegen de tijd dat ik me realiseerde wat er aan de hand was, kwam ik naar zijn huis en ik zei tegen deze man: “Haal deze man uit je leven! Deze man is een wolf! Hij heeft zich in je leven ingekocht, hij spreekt woorden tegen je, en zijn eigen huis is in absolute wanorde. Ik had wat onderzoek gedaan naar zijn achtergrond. Maar hij had zich zo ingewerkt in het leven van deze mensen, dat ze niet in staat waren hem uit hun leven te krijgen. Hij had hen overtuigd dat ze hem nodig hadden om van God te horen. Dat ze nog zo jong waren en dat hij echt “een goede lijn naar God” had. En dat als ze een woord van God wilden hebben, hij dan een woord van God voor hen had. Hij was begonnen hun leven te beheersen en te besturen. Met welk doel? Om hen te verwoesten.

En uiteindelijk kreeg ik op een dag een telefoontje – dit gezin wilde niet naar mij luisteren, en wilde niet die man uit hun huis halen. Ik waarschuwde deze man, maar er was niets dat ik er aan kon doen. Ik had hem uit de kerk gezet, maar hij had nog steeds toegang tot deze mensen. De man van dat gezin, Jerry, zei: “Kun je naar mijn huis komen?” Ik kwam naar hem toe. En hij zei: “Deze man begint zich nu bezig te houden met ons privé-leven. Hij begint mijn vrouw te vertellen hoe ze zich moet kleden en hoe ze zich niet moet kleden, en hij begint tegen haar te zeggen dat ze haar haar anders moet doen. Hij bracht dit gezin helemaal in het wetticisme. Dus ik vertelde deze man: dit is wat je moet doen: de volgende keer als hij komt, moet je hem vertellen dat hij uit je huis moet vertrekken. Hij begon nu bezorgd te worden over de situatie met die man.

De volgende week kwam deze man naar zijn huis en begon tegen hem al de woorden “die God voor hem had” te vertellen. Hij stond eindelijk op (hij was niet een erg sterke man) en hij zei tegen hem: “Ga uit mijn huis weg!” En weet je wat deze man tegen hem zei: “Je kunt me niet uit je huis zetten: ik bezit je!” Deze man was zo geschokt door wat er met hem en zijn gezin gebeurd was, dat hij een diep wantrouwen ontwikkelde voor alle autoriteit in de kerk, voor alle leiderschap. Want hij was al een hele eenvoudige en argeloze man van nature. Hij verliet de kerk en nam zijn gezin met hem mee. Het laatste wat ik over hem heb gehoord, is, dat hij werd beschuldigd van rijden onder invloed, en zijn oudste zoon is in de gevangenis voor diefstal. Deze wolf verslond dit jonge gezin.

Wolven nemen de zwakke, de jonge en de oude weg. Wolven kunnen nooit erg lang in een kerk blijven. De leiders ontdekken hen uiteindelijk en houden hen aan en dan rennen ze weg. En wanneer ze wegrennen, proberen ze iedere persoon mee te nemen over wie ze controle hebben gekregen. Als hier ergens een wolf zit, zal hij/zij uiteindelijk ontdekt en aangehouden worden door de leiders. Maar tot wanneer dit gebeurt, zal hij/zij alles proberen om zijn/haar wortelsysteem met het jouwe verweven te krijgen, zodat wanneer de pastor hem/haar aanhoudt en zegt dat hij/zij weg moet gaan uit het huis van de Heer, het zo is dat wanneer hij/zij weggaat, hij/zij iedereen meeneemt van wie het wortelsysteem met het zijne/hare verbonden is.


Zij kunnen de prediking van heiligheid
en rechtvaardigheid niet uitstaan.
Ze willen het maar een poosje aanhoren.

Marcus 7:6: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Zij komen in het huis van de Heer en zeggen: “O, is dit niet prachtig, O, ik houd hiervan.” En ze klappen, en hun hele bedoeling is om te verwoesten. En ze gaan de kerk uit en ze zeggen tegen je op straat: “Was dat niet een prachtige preek, was dat niet een prachtige boodschap, is hij geen ontzettend goede pastor, O, ik houd ervan, ik houd ervan, ik houd ervan”. Maar totdat je helemaal weg bent en de hoek van de straat om bent, dan zeggen ze: “Ik haat het, ik haat het, ik haat het, ik haat het.” Ze kunnen de prediking van heiligheid en rechtvaardigheid niet uitstaan. Ik zag wolven de kerk binnenkomen waarvan ik vroeger de pastor was. En ik zag dat ze op de eerste rij gingen zitten, en na twee of drie weken zaten ze ergens middenin, na een maand zaten ze achteraan, en, met Gods genade, zijn ze die week daarna de deur uit. (Nu haal ik niet uit naar die mensen die daar op de achterbank zitten.)


En als laatste: ze hebben geen vreugde.
Heb je ooit geprobeerd om kritisch te zijn
en God te aanbidden?

Ze lopen altijd rond iedereen de schuld gevend van hun problemen. Ze hebben zoveel schuld dat ze het proberen te balanceren door anderen de schuld te geven van hoe ze zich voelen. En ze hebben geen vreugde. Ze komen het huis binnen en ze proberen echt om een goede indruk te maken, maar laat hen daar maar lang genoeg zitten, en dan wordt het duidelijk dat er geen vreugde is.

Maar hoe werken ze, hoe gaan wolven te werk?


Hun belangrijkste tactiek is dat ze zich richten
op de herder en op hen die de leiding hebben.

Kijk alsjeblieft naar het boek Hebreeën 13:17: Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.

Er is één autoriteit die God aan de kerk heeft gegeven, en die autoriteit is aan de pastor gegeven, en aan hen in leiderspositie, aan hen die God dat leiderschap heeft toegewezen. Die tekst wil zeggen: gehoorzaam hen en luister nauwkeurig naar datgene wat ze je zeggen te doen. Een pastor heeft niet het recht je leven te beheersen. Jij zelf hebt uiteindelijk te beslissen over hoe je God zult gehoorzamen en waar je heen zult gaan en wat je zult doen of niet doen. Als je in een sekte bent, dan zullen de leiders plotseling je leven willen beheersen. Dat is precies wat een sekte doet. Een sekte is gewoon een wolf op een hoger niveau. Ze proberen zich in te nestelen in je leven, en alles te beheersen in je leven. Maar zij die echte herders van God zijn, zullen je leiden en de weg wijzen. En dit bijbelvers wil zeggen: luister nauwkeurig, geef heel goed aandacht, want God heeft hen aangesteld om over je ziel te waken. Ze moeten rekenschap afleggen, en ze zouden het liever met vreugde doen dan met verdriet. Wolven zullen proberen de autoriteit van de herder over je leven te verbreken, en zo zorgen ze ervoor dat je verdreven wordt. Ze zullen zelf proberen de autoriteit te worden in je leven en je weg te trekken om je te verdrijven.

Nu, schrijf deze tekst op: 1 Tim.5:19: Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Met andere woorden: laat niemand naar je toekomen en iemand beschuldigen die door God met geestelijke autoriteit is aangesteld in die kerk. Onderzoek het, breng het naar het licht. Dat betekent het. Roep anderen te hulp met geestelijke autoriteit en breng het naar het licht. Laat niet toe dat de wolf aan het werk is onder de bescherming van de duisternis.


Zij hebben een voorgewende ijver
voor evangelisatie.

Jezus zei: “Mattheüs 23:15: Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Wolven maken discipelen en vergiftigen, vertrappen en vernietigen ze dan.

Pastor Glan, een vriend van mij, (hij is nu een pastor, maar hij was vroeger een zendeling in Afrika), ging in zijn vroege jaren, toen hij pas gered was, een kerk binnen, en deze kerk stond in vuur en vlam voor God, precies zoals deze kerk nu. En hij stond ook in vuur en vlam voor God. Hij was een schoolonderwijzer en wilde voor God leven. En er was in die kerk een man, die lid was van die kerk, en die bekend stond voor zijn ijver en zijn evangelisatie. Deze man nodigde hem uit om met hem te gaan evangeliseren op straat. Dus hij gaat met hem mee. Want hij is een nieuw schaap en volgt hem. Hier staan ze nu te evangeliseren op wagens, het evangelie predikend en mensen tot Christus winnend, zoals het lijkt, en dan plotseling keert die man zich op een dag naar hem toe en zegt: “Je pastor besteedt lang niet zoveel aandacht aan je als ik…” Hij zegt: later was ik bezig met een onderzoek naar deze persoon en we ontdekten dat hij kerken binnenging en met een voorgewende ijver voor God éénderde gedeelte van de kerk wegstal, hen eruit haalde, en ze totaal verdreef. Dat was zijn hele plan, dat was alles wat hij deed: hij ging naar binnen en met een ijver voor evangelisatie trok hij alle nieuwe bekeerlingen naar zichzelf toe, overtuigde hen ervan dat de kerk niet liefdevol was, en verdreef ze.


Wolven zijn grote organisatoren
van geheime bidstonden.

“…Waarom hebben we de toestemming nodig van de pastor…? Waarom moeten we naar de kerk voor een gebedsbijeenkomst, het is zo ver, we moeten met de metro, de plek is haast niet te vinden, laten we onze eigen gebedsbijeenkomst hebben… God is de maker van gebedsbijeenkomsten, we hoeven de toestemming van de pastor niet te hebben…” De focus van deze gebedsbijeenkomsten zal vaak het publiekelijk belijden van zonde zijn. In plaats van de genezing van Christus te brengen, zullen ze de diepe worstelingen van je hart leren kennen. Dan zullen ze dat gebruiken om je te beheersen en uiteindelijk te verpletteren. Zo functioneert een wolf.


Zij promoten valse doctrines.

Paulus zegt: Acts 20:30: En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.

Maar ik zal je van die allemaal de meest gebruikte tactiek laten zien:


Zij komen om tweedracht te zaaien in de kerk.

Spreuken 16:28: Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.

Ze houden ervan de nieuwe schapen slechts te ontmoeten wanneer ze alleen zijn en dan beginnen ze zaadjes van vergif in te fluisteren onder de bescherming van de duisternis. Herinner je je Johannes 3:20,21: Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Dus wolven werken onder de bescherming van de duisternis. Nu, hier ben je, een pas nieuw schaap, je zonden zijn weggewassen, je bent gelukkig dat je gered bent, je bent helemaal blij en vreugdevol als christen, en je bent daar aan het eten in het veld en je hebt plezier. Je bent meestal een beetje aan de buitenkant van de kudde, omdat de dingen van God nog nieuw voor je zijn en je moet jezelf nog een beetje inwerken. Maar een wolf kan je er zo uitpikken. Net zoals toen iemand mij New York liet zien en tegen mij zei: “iedereen kan zo zien dat je hier niet thuishoort.” Ik zei tegen hem: “Hoe weet je dat dan?” En hij zei: “Omdat niemand rondloopt met zijn hoofd zo omhoog de hele tijd.”

Als je pas bekeerd bent, dan kunnen ze dat zo zien: meestal heb je een hele grote Bijbel onder je arm, en je straalt zo’n geluk uit, want je bent zo blij, en hier ben je op het veld en je zit te zingen: “ik ben zo blij dat Jezus van me houdt, dat Jezus van me houdt, dat Jezus van me houdt, ik ben zo blij… en je zingt maar door, en je zit heerlijk te genieten van de heerlijke rijkdom van Zijn Woord, en je bent zo blij dat je God kent, en dan plotseling… daar heb je de wolf. Uit de bosjes. Onder de bescherming van de duisternis. En hier komt zijn bedekking, een grote brij, in eensklaps over je heen.


En hier is de klassieke wolfintroductie:

(ik stelde me John Wayn laatst voor of een oude pelgrim of ook een acteur of andere mensen in de loop van de jaren die allemaal hun eigen introductie hadden), maar hier is die van de wolf:

“...Alleen tussen jou en mij...” (geheim…, duisternis…)“...alleen tussen jou en mij....ik zou dit tegen niemand anders zeggen…”

En jij bent een nieuw schaap… en jij zegt: “O?” Nu zijn je oren open voor het vergif. En hij zegt: “Het lijkt of broeder John het een beetje moeilijk heeft gehad de laatste tijd, hè?” En jij zegt: “Ja, dat klopt, ik heb gemerkt dat zijn gebeden niet zo vol vuur meer zijn als vroeger.” Nu zijn je oren open om het vergif te horen dat je ziel zal verwoesten. Je staat er helemaal open voor. De wolf zegt: “Ik denk dat broeder John is….bla, bla, bla…bla…” En jij zegt: “Dat kan niet waar zijn!” En de wolf zegt: “Ja, ik ben er helemaal zeker van…” En daar ben je, op het veld, en je bent helemaal vergiftigd: “...Alleen tussen jou en mij...” Schrijf deze woorden op als je aantekeningen aan het maken bent…!

De volgende keer als iemand dat tegen je zegt, dan zeg je tegen die persoon: “Laat me eens zien waar dat in de Bijbel staat? Herinner je je dat de tanden van een wolf zo gemaakt zijn dat ze de beenderen kunnen verbrijzelen. Ze kunnen de poot van een hert breken met één bijt; zij kunnen de achterpoot van een hert breken. De tanden zijn bedoeld om te breken.

Spreuken 26: (Deze teksten zou je moeten opschrijven en naar kijken als je weer thuis bent.) 22: De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; ze glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. (Dus als iemand jou een verhaal verteld over iemand van de kerk, een negatief verhaal, dan glijdt dat af naar de schuilhoeken van het hart.) 23: Zilverglazuursel op een potscherf, zo zijn brandende lippen en een boos hart. 24: Wie haat koestert, veinst met zijn lippen, maar in zijn binnenste bergt hij bedrog. 25: Al spreekt hij met vriendelijke stem, geloof hem niet, want zeven gruwelen zijn in zijn hart. 26: Al tracht de haat zich door bedrog te verbergen, zijn boosheid komt in de vergadering wel aan het licht.

Ik geloof dat dat nu gebeurt. Ik geloof dat sommigen van jullie benaderd zijn. Ik werd om drie uur ’s nachts wakker deze week, en ik wist niet wat het was, maar ik werd wakker en de Heilige Geest sprak tot mijn hart en zei: “ik ruik een wolf”. Ik weet niet wat het is, maar toen ik schaapherder was en ik thuiskwam, dan kon er geen bericht zijn van wolven of ik kon het voelen in mijn geest. Op de één of andere manier wist ik dat er iets niet in orde was. “Zijn boosheid komt in de vergadering wel aan het licht.” Wat er nu gebeurt als dit woord wordt gesproken, is, dat van jullie die zijn benaderd, van jullie die aangeraakt zijn, van jullie die niet-geautoriseerde mensen geestelijk gezag hebben gegeven over jullie leven, dat van jullie het wortelsysteem op dit ogenblik wordt afgescheiden van het verkeerde, zodat als zij verkeerd gaan, je niet met hen meegaat.

27: Wie een kuil graaft, zal erin vallen; en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen. 28: Een leugenachtige tong haat hen die zij kwelt, en een gladde mond bereidt verderf.


Nu, hoe kan ik beschermd zijn tegen wolven?

Blijf onder de autoriteit van hen die door de Heer boven je zijn gesteld in de plaatselijke kerk waar je naar toegaat. Blijf onder hún geestelijke autoriteit, en laat nooit iemand anders de geestelijke autoriteit worden in je leven. Laat nooit iemand die niet door de pastor is toegewezen of geautoriseerd, de geestelijke autoriteit worden in je leven.

De apostel Paulus zegt in Rom. 16:17: Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. 18: Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.

De apostel Paulus zegt in Titus 3:10: Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen; (met andere woorden: als je hem één of twee maal hebt gewaarschuwd, en hij wil niet stoppen, dan moet je niks meer met hem te maken willen hebben.)

Nu zullen sommigen zeggen: “Dat is niet liefdevol”. Jawel, dat is het wel! Dat is het evangelie. Je maakt je van hen los en wil niks meer te maken met hen hebben en brengt hen in een positie van berouw. Breng ze tot het besef dat wie ze zijn, en wat ze doen, niet van God is. Ze zijn afgesneden van de Heer. En zij die nog kunnen horen, zullen horen en zich tot de Heer bekeren. Alles wat maakt dat slechte mensen het goed kunnen hebben, is dat goede mensen niets doen. Houd hen in het oog en mijd hen!

Iedereen die een potlood heeft, schrijf het volgende snel op: ik heb zes manieren om een wolf na te jagen, die ik aan je door wil geven:


Als er iemand naar je toekomt en zegt:
“Alleen tussen jou en mij”
en iets in je hart wil planten,
dan zijn er deze vragen die je kunt stellen.
Ik zou graag willen dat je ze uit het hoofd leert:

1. “Waarom vertel je me dit, waarom?” Dat is een gemakkelijke. Soms kun je ze hier al tegenhouden. Ze zullen een beetje stamelen. Maar over het algemeen zullen ze zeggen: “Ik ben bezorgd over broeder John.” Dat is nog een wolfgezegde: “Ik ben bezorgd…, ik heb een zorg…”

2. “Waar kreeg je deze informatie van?” Over het algemeen zullen ze al bij vraag 2 of 3 de vlucht nemen.

3. “Heb je de feiten op waarheid onderzocht?”

4. “Ben jíj naar de persoon toegegaan?” Heb je gedaan wat de Bijbel zegt? (Galaten 6:1: Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid) “Ben je naar hem toegegaan? Heb je met deze persoon gepraat over deze situatie, voordat je met mij erover hebt gepraat?” Als geen van deze vier vragen werkt, dan geef ik je de garantie dat vraagt 5 wel zal werken. Dit is dé vraag, dit is de stoot tussen zijn ogen voor iedere wolf. Ben je er klaar voor?

5. “Kan ik je citeren? Kan ik naar die persoon gaan en zeggen dat jij dit hebt gezegd? Als jij een kind van God bent, waarom zou dan iets verborgen zijn. Alles moet toch naar het licht gebracht worden? Kan ik je citeren?” Vaak hoor je ze dan een beetje sputteren en stamelen, en weg zijn ze, de deur uit. En 6. is ook een goede. Ik heb die vaak ook zelf gebruikt.

6. “Laten jij en ik naar die persoon toegaan, en hierover gaan praten.” Als je deze dingen doet, zul je je kerk beschermen.

Nu, een paar laatste teksten: Nehemia 4:6-14: (Nehemia was gezonden om Jeruzalem te herstellen, zodat onder Ezra een opwekking kon komen, de glorie van de Heer weer kon terugkomen. Er waren echter werkers “gezonden” om dat werk te verwoesten. Maar als je deze zes dingen doet, zul je je kerk beschermen.)
6: Maar wij herbouwden de muur, en de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid, want het volk had lust om te werken.
7: Maar toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten gehoord hadden, dat de herstelling van de muren van Jeruzalem vorderde, dat de bressen zich begonnen te sluiten, ontstaken zij in hevige woede,
8: en maakten allen met elkander een samenzwering, om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem en er verwarring te stichten.
9: Doch wij baden tot onze God, en vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit.
10: Juda zeide: De kracht der dragers schiet te kort en puin is er te veel; wij zijn niet in staat de muur te bouwen.
11: Onze tegenstanders echter zeiden: Zij zullen niets merken noch gewaarworden, totdat wij in hun midden komen, hen doden en het werk stopzetten. (Dat is wat een wolf zal doen, daarom worden ze “gezonden”, en dat is hun doel: om hen te doden die God liefhebben, en te maken dat de glorie van God, Zijn werk, ophoudt.)
12: Toen de Joden die bij hen woonden, het ons wel tienmaal kwamen zeggen, uit al de plaatsen die onze zijde kozen,
13: liet ik, op de laagst gelegen gedeelten van het terrein achter de muur, het volk zich, naar hun geslachten geordend, opstellen met hun zwaarden, speren en bogen.
14: Ik zag toe, en stond op en zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk: Vreest toch niet voor hen; denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.

Halleluja, dát is het Woord van de Heer voor ons vandaag. Er is een glorie van God in deze plaats. Er is een doel van God die bepaald is voor deze kerk. Er is echte aanbidding omdat God iets speciaals doet in ons midden, en wees niet dom genoeg om te denken dat de vijanden van de Heer niet zullen proberen het getuigenis van Christus te infecteren, te verwoesten en te vernietigen. Ik roep je vandaag op in de naam van de Heer om op je hoede te zijn voor hen, en te vechten voor je zonen en dochters, vecht voor de glorie van God in dit huis, vecht voor hen die het zendingsveld opgaan, vecht voor de stad New York, vecht voor het getuigenis van Christus, wees op je hoede voor hen en geef ze geen plaats in de kerk van Christus en in je leven!

Wolven komen om muren te bouwen tussen schapen. Wolven komen om de eenheid van de kerk te verbreken. Wolven komen om de beweging van de Heilige Geest te dwarsbomen. En ik herinner je aan het boek van Handelingen 2: er waren geen wolven, ze waren allemaal eensgezind op één plek bijeen, er was eenheid met één doel: de Heer te verheerlijken met hun leven, zichzelf op te offeren als een levend offer voor het doel van God, ze verlangden allemaal naar een frisse zalving van de Heer, ze waren aangeraakt voor hun kerk, hun familie, hun natie door God, halleluja. In die gemeenschap, op die plaats, bewoog de Geest van God machtig, tongen van vuur vielen op hen en ze werden met de Heilige Geest vervuld en gingen als veranderde mensen verder.

Daar vechten we voor. Het is een geestelijke oorlogsvoering. Je vecht niet tegen mensen, je vecht tegen geestelijke duisternis die controle heeft gekregen over de harten van hen die ergens in hun leven “nee” tegen God gezegd hebben. Je vecht niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten en overheden, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ze komen tot je in schaapskleren, maar van binnen zijn het vraatzuchtige wolven, zij hebben de duivel binnengelaten. Ik herinner je eraan dat Judas één van de twaalf apostelen was, maar hij was een man met zijn eigen agenda, waar hij geen afstand van wou doen.

Hij had zijn eigen standaard van redding: hij dacht dat hij op de één of andere manier de hand van God kon dwingen. We zijn niet onwetend, zei de apostel Paulus, van zijn werkwijze. Sommige van jullie zijn, toen ik dit woord bracht, benaderd en aangesproken (door de Heilige Geest), jullie wortelsysteem is aangesproken. Weet je wat het teken is dat je door een wolf bent aangevallen? Een wolf zal bijten en zich dan terugtrekken in een cirkel en toekijken hoe het strompelende schaap probeert weer te herstellen. En dan gaat de kudde weer verder.

Gebeurt dat niet in onze kerk? We veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, we gaan verder in de Heer, maar de gewonden, zij, die gebeten en vergiftigd zijn, blijven op hun plaats staan. Ze kunnen zich niet voortbewegen, want zij hebben iets in hun geest ontvangen waardoor ze zich niet kunnen voortbewegen. En ze strompelen voort, proberend met hun gebroken poot de kudde bij te benen, maar het lukt hen niet. En de wolf cirkelt er maar omheen, totdat uiteindelijke de kudde en de herder te ver weg zijn. Dan bespringen ze die schapen, verbrijzelen hun beenderen en verslinden ze.


Een teken dat je bent beïnvloed,
is dat je iets gelooft van iemand,
maar je hebt het nooit uitgecheckt.

Heb je nu andere gevoelens over die persoon doordat iets over hen verteld is door iemand anders? Speciaal mensen in leiderschap? Je zit hier nu en kunt de Heilige Geest niet meer ontvangen. De man of vrouw staat op en doet zijn/haar uiterste best voor God, maar jij kunt het niet ontvangen omdat je beïnvloed bent door een wolf. Je hebt iets in je geest toegelaten. Je hebt het nooit uitgecheckt, je weet niet of het waar is: 99,99% van de tijd is het een leugen, en omdat je het hebt toegelaten in je geest, kun je niet meer ontvangen. Dus gaat de kudde verder, maar jij blijft daar. En dat is het doel van een wolf: om je te doen stoppen; je te vergiftigen, zodat je niet meer kunt ontvangen van leiders. Kun je nu alleen maar hun fouten zien en vind je het moeilijk om hun kwaliteiten te ontdekken? Als je vergif hebt ontvangen over iemand anders, niet alleen over leiders, maar ook over iemand anders van de gemeente, dan kun je niets goeds meer zien van hen. Je kunt alleen nog maar het valse zien.

De apostel Paulus zei in 1 Tim.12,13: laat me het voor je voorlezen: 12: Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, 13: hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb.

Je hebt misschien iets ontvangen en bent geïnfecteerd geworden door een wolf. Maar als je het vandaag naar het licht brengt, zal God je genade schenken. Als je het vergif uit je weghaalt, zal Hij maken dat je weer vooruit kunt gaan. Als je dat niet doet, dan zul je blijven waar je bent, dan kun je niet groeien met dit vergif in je. Dan zul je tenslotte verslonden worden.

Sommigen die hier zitten, zullen, terwijl deze boodschap werd gegeven, net zoals die jonge jeugdpastor, bereid zijn om te zeggen: “O, Heer, mijn God, ik ben een wolf. Ik heb de kudde vergiftigd. Ik heb dood doorgegeven.”

Er zullen hier sommigen zijn, die niet in staat zullen zijn deze boodschap te horen. Ze zijn al zo ver weg in de handen van de vijand, dat ze het niet meer kunnen horen. Er zullen sommigen zijn, die ergens nee tegen God gezegd hebben. De vijand krijgt nu controle over hun leven, bitterheid komt uit hun mond, en vergiftigd iedereen om hen heen.

Paulus zegt: 1 Timotheüs 1:13,14: “Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus.”


Heb berouw over wat je gedaan hebt
en bekeer je!
Dat is de enige weg om hieruit te komen.

Je moet je bekeren. Breng het naar het licht. Als je iets hebt gehoord hebt over iemand hier in de gemeente, zoveel als mogelijk is, ( ik zeg niet dat jullie allemaal naar de leiders toe moeten gaan, want dan zouden er teveel mensen naar ze toegaan), maar als je dus iets onwaars over iemand hier uit de gemeente hebt gehoord, dan zou het goed voor je zijn, om na de dienst naar die persoon toe te gaan, en hem/haar om vergeving te vragen. Zeg hen niet wát die andere persoon heeft gezegd, want dan zou je de plannetjes van de duisternis alleen nog maar steunen. Zeg alleen: “Ik heb iets over je gehoord. Het spijt me, het was stom, ik deed het in onwetendheid. Je bent een goed persoon, God houdt van je, alsjeblieft, vergeef me.” Vertel ze niet wát werd gezegd. Want dan zou je de wonden nog maar erger kunnen maken. Dat heeft geen zin, laten we de duisternis niet verheerlijken.

Ik vraag jullie nu om allemaal te gaan staan. Ik wil dit altaar nu openen. Als je geïnfecteerd bent geworden door een wolf, dan wil ik dat je komt. Kom naar voren, waar je ook bent: op het balkon, beneden, als Gods Heilige Geest tot je gesproken heeft, en je geïnfecteerd bent geworden, als je iets gehoord hebt van iemand, en je hebt het nooit uitgecheckt, en het heeft je gevoelens veranderd ten aanzien van die persoon.

Misschien ben je iemand, die leiding heeft aangenomen van iemand, die geen autoriteit heeft gekregen van deze gemeente. Hij heeft controle gekregen over je leven met deze woorden: “Ik heb een woord voor je, ik heb een woord voor je” Je moet voor eens en altijd uit die greep verlost worden. Je moet hier zijn! Je bent misschien een verlegen persoon, en diegene is meer agressief, en domineert je. En je voelt je als een muis die in een hoek is gedreven. Je kunt niet uit die greep komen.

Je moet hier komen. Het vraagt nederigheid om op deze altaaroproep vandaag in te gaan. We kunnen niemand dwingen, maar je moet komen. Je hebt iets gehoord. Iemand heeft iets tegen je gezegd over iemand anders. Ik weet dat er nog een heleboel meer mensen hier moeten komen dan alleen deze.

Misschien ben je één van die personen die zelf dingen heeft gesproken die je niet had moeten zeggen. Dan moet je het in het licht brengen. Je moet komen en het aan God belijden, en zeggen: “God, ik ben verkeerd aan het spreken geweest. Mijn tong is voor de verkeerde doeleinden gebruikt. Mijn conversatie heeft u niet gezegend, en heeft mijn naaste niet gezegend.”

We zeggen vandaag: “Laat me een heldere klank in Uw oor mogen zijn. Here, God, dat zing ik, maar ik doe het niet in mijn dagelijkse leven. Ik ben een huichelaar. Uit mijn mond komt zegening wanneer ik aanbid, maar vervloeking op andere tijden. Here Jezus, help mij, alstublieft! Help mij, alstublieft, Heer!”

Iedereen die is wedergeboren, met de Geest vervuld, bid nu met mij mee, bid, in je hart, in je geest: bid God om moed te geven. Want er is moed voor nodig, als je dingen hebt gesproken die je niet had moeten spreken. Dit moet eens en voor altijd verbroken worden. Voordat het ook maar enige voet krijgt in deze gemeente moet het verbroken worden. Ik wil je aanmoedigen om gewoon te komen. Er is hier vergeving. Breng het in het licht. Door hier naar het altaar te komen, breng je je leven in het licht. Je zegt: óf ik ben een dader geweest, óf ik heb iets over iemand anders gehoord. Ik heb nu moed nodig om te veranderen. Here Jezus, ik erken dit. Mijn tong is niet goed. Ik heb aan deze conversaties meegedaan (“alleen tussen mij en jou…”) Dat is een conversatie van de duisternis! Van de duisternis! Er is niets in de gemeente dat alleen tussen jou en mij is! Als je het niet naar buiten kunt brengen, als je het niet vanaf deze kansel kunt zeggen, zeg het dan niet!

Is er nog iemand anders bij wie God tot het hart spreekt? Er is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om te komen!

----
Vertaald met toestemming van href="http://www.worldchallenge.org", World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 22 januari 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series