Times Square Kerk Preken Serie

Niet alles wat eruit ziet als Jezus, is Jezus.
(Not Everything That Looks Like Jesus Is.)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door Carter Conlon
27 juli 2001
_____________

Halleluja, bedankt voor jullie gebedsondersteuning. Dat betekent veel. En God spreekt tot ons hart. Hij raakt ons leven aan. We zien de trouw van God in alles: waar we wonen, bij wat we doen, daar zien we de hand van God. We zien de hand van God in het leven van onze kinderen, in ons huis, in onze verdere familie.

Deze komende week komt één van mijn broers bij mij op bezoek. Hij heeft me nu al meer dan 20 jaar niet bezocht, ik geloof dat het 24 jaar is. Het is voor mij heel belangrijk. God is getrouw. Hij breekt al de muren af, al het onbegrip, God is zo getrouw. Halleluja.

Ik heb een boodschap voor jullie vandaag. Ik weet dit zeker. Het is iets dat de Heer mij op een zekere morgen tijdens mijn stille tijd gaf en het is voor Times Square Church. Ik heb het een heleboel titels gegeven. Ik wist niet precies hoe ik het moest noemen. Eerst noemde ik het: “Er is een tijd om deuren te sluiten.”, Toen noemde ik het: “De open deur-weg van God.”, maar ik schrapte dat door, toen noemde ik het: “Ik heb een open deur voor jullie geplaatst”, maar ik schrapte dat door, toen noemde ik het: “Wees voorzichtig met welke deuren je opent.”, ik schrapte dat door, en toen besloot ik het de titel te geven: “Niet alles wat eruitziet als Jezus, is Jezus.”

Als je met mij alsjeblieft wilt gaan naar 2 Johannes (als het moeilijk voor je te vinden is, ga dan naar het eind van je Bijbel, naar het boek Openbaringen, en dan hoef je maar een paar pagina’s terug te gaan, en dan heb je 2 Johannes. Dit is Johannes, de geliefde, die het Evangelie van Johannes heeft geschreven. Dit is nog één van zijn heel speciale brieven. Er is veel bewijs dat Johannes deze brief schreef via één of meerdere personen, christenen van de christelijke communiteit met wie hij in goed contact stond. Maar ze hadden een probleem. Ze openden hun deur van hun gemeente, of misschien was het de deur van een huis van één van hun leden waar ze samen kwamen, ze openden hun deur voor rondreizende predikers.


Ze beleden dat ze Jezus Christus vertegenwoordigden,
maar die mannen waren bedriegers.
Ze waren niet godvrezend.

Johannes waarschuwde hen dat ze de deur moesten sluiten. Er is een tijd dat deuren gesloten moeten worden. Er zijn tijden dat we heel besliste besluiten moeten nemen. En de beslissingen die we niet hebben genomen, kunnen van meer invloed zijn op ons leven, dan de besluiten die we wel nemen. We gaan óf groeien in genade, en in de waarheid leven, óf we gaan op een ander pad.

Geliefde, ik hoop dat ik deze morgen met een van die boodschappen kan komen waarbij je in de handen kan klappen en met je voeten kunt stampen, maar ik denk niet dat het zoiets zal zijn vanmorgen. Maar ik wil dat je dit ontvangt als van het hart van één van jullie pastors. Ik heb iets van de Heilige Geest gehoord, en ik heb een zekerheid, en een gevoel van Gods plan in mijn hart vandaag, dat deze boodschap voor jullie is.

Nu, Vader, ik dank U voor de zalving van de Heilige Geest. Ik dank U, Heilige Geest, dat U degene bent die ons in de waarheid leidt. U brengt ons in de waarheid die ons vrijzet. God, laat er vrijheid zijn. Laat er waarheid zijn. En laat die vrijheid de mensen, die U hier heeft gebracht deze morgen, mogen bevrijden van valkuilen waar ze misschien zich niet eens van bewust zijn. God in de hemel, Uw woord komt als een tweesnijdend zwaard en snijdt en verdeelt en haalt al het kaf weg en alles wat van het vlees is, en brengt ons in de levensstroom van Jezus Christus, de Redder zelf. Ik zou willen vragen dat U dat doet vandaag, Heilige Geest. Geef me Uw kracht. Zalf mijn hart en verstand, mijn lichaam. Here God, geef mij Uw gedachten vandaag. Ik wil niet mijn eigen ideeën uitspreken, ik wil Uw gedachten. Want het is door Uw hart, door Uw leiding dat de kerk zal groeien. U heeft het plan ontworpen voor Times Square Church. Ik vraag U, Heilige Geest, dat U Uw plannen verder zult uiteenzetten, door het mogelijk te maken dat de Waarheid woning zal maken in de harten van Uw volk. Ik dank U hiervoor met mijn hele hart, in Jezus naam.

2 Johannes 1:1-12: De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid hebben leren kennen, om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid. (Dus Johannes verklaart uitdrukkelijk, hij zegt:) Ik schrijf aan je, en ik schrijf je om der waarheid wil.

Er gebeurt iets, en je moet daar erg voorzichtig mee zijn. Hij zegt: “Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de Waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen.”


Johannes zegt dat in wezen de bron van uw vermogen
om lief te hebben, zoals God zou willen dat je liefhebt,
de gehoorzaamheid aan Zijn waarheid is.

Als je van die waarheid wegloopt, loop je weg van de kracht en het plan van God. Dit is het gebod (zegt hij in vers 6) gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Johannes zegt: “Je hebt de waarheid gehoord. Jullie zijn mensen van de waarheid geworden. Jullie weten wat waarheid is. En nu moeten jullie een keuze maken. Je moet de keuze maken om al die andere stemmen buiten te sluiten. Je moet de keuze maken om al die meningen die het tegengestelde zeggen, te negeren; om te beginnen mensen van de waarheid te worden.

“Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.”

Johannes zegt: “Pas op, er is je iets gegeven dat je in een benijdenswaardige positie brengt in Jezus Christus, maar wees er erg voorzichtig mee, want als je er slordig mee omgaat, zou je de volheid kunnen verliezen die God verlangt in je leven te brengen in je midden.” En hij gaat verder met het aangeven van verschillende waarschuwingen:

“Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet;

Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.”

Johannes maakt het volkomen duidelijk: “Sluit de deur voor zijn gezicht”, dat is wat Johannes zegt. Ik zal aan jullie uitleggen waarover Johannes spreekt over een enkel ogenblik. Maar hij zegt dat als er iemand bij je komt en hij brengt niet de waarheid zoals je die gekend hebt, heet hem dan zelfs niet welkom. Sluit de deur voor zijn gezicht. Wil niks met hem te maken hebben.

“Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij.”

In Genesis 5 en 6 vertelt de Bijbel ons dat er zoveel slechtheid in de wereld was dat God tenslotte een gehoorzame man vond die de weg bereidde voor de redding van Zijn huis. En in de tijd dat de slechtheid zo toenam, gebood God deze man om in deze plaats van redding te gaan die hij voor hem bereid had.

Mensen er is een tijd waarin men weg moet gaan naar een veilige plaats.


De veiligheid die God ons gegeven heeft,
behalve dan de redding van Jezus Christus, is,
dat Hij ons Zijn waarheid heeft gegeven.

Hij heeft ons Zijn gedachten gegeven, Zijn plan, Zijn hart. En er is een tijd bij het volk van God dat we weg moeten gaan van de dingen die heel erg snel in de richting van Gods toorn gaan en heel snel moeten gaan naar de plaats die God voor ons bereid heeft.

De slechtheid nam toe, totdat God uiteindelijk die man Noach, die Hem zo vertrouwd had en Zijn stem had gehoorzaamd, met zijn familie binnensloot. In hoofdstuk 7:16,17 staat het zo: En die kwamen, kwamen als mannetjes en wijfjes van al wat leeft, zoals God hem geboden had; en de HERE sloot de deur achter hem.

Ik wil dat je dit in gedachten houd, want het is van belang voor wat ik verder aan jullie wil vertellen. De Here sloot de deur achter hem. Met andere woorden: “God sloot de deur.” Noach gehoorzaamde, God sloot de deur. Noach en zijn familie waren binnen in veiligheid, de goddelozen en zij die de waarheid bespot en verworpen hadden, waren buiten, niet in staat om binnen te komen en hen te bereiken. Niet in staat hen aan te raken of hen schade te berokkenen. Want zo zegt vers 17: “De vloed was veertig dagen over de aarde en de wateren wiesen en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.”

Nu, God sloot de deur, voordat de ark dreef. Ik ben er zeker van dat er allerlei slechtheid plaatsvond rondom de ark, maar een man gehoorzaamde en God sloot hem binnen met zijn familie en dat is precies wat God wil doen voor jullie en mij vandaag. Hij wil ons niet isoleren van de niet geredden – we zijn nog steeds geroepen om het evangelie te prediken – maar:

Hij wil ons afsluiten voor de invloed van de goddeloosheid die zo is losgelaten in de gehele wereld vandaag.

Geliefde, ik ben geen televisiekijker, en ik heb al jaren veel niet meer gezien, maar ik ga naar een fitnessclub in de plaats waar ik op vakantie ga, en daar zijn vier televisieschermen. Je kunt het niet helpen dat je af en toe kijkt (er is geen audio, het is alleen visueel), en dan ben ik verbijsterd over hoe duivels de televisie is geworden. Jonge mensen, God helpe hen! Ik merkte dat ik heel hard moest bidden voor de jeugd van deze generatie. Hun muziek video’s gaan een duivelse kant op, een erg duivelse kant. Ze worden absoluut demonisch. En ik zeg: “O, God, we leven in een generatie waarvoor, als deze niet geoordeeld wordt, God letterlijk, zoals Billy Graham heeft gezegd, zijn excuses zou moeten aanbieden aan Sodom en Gomorra!

Geliefde, we leven in een hele, hele slechte tijd. Een erg duivelse tijd.

En ik geloof dat jij en ik misschien niet, maar velen, zelfs van hen die Christus belijden, verrast zullen worden door de absolute plotselinge loslating van demonie in de maatschappij. De plotselinge doorbraak van wetteloosheid, waardoor de onrust in de harten van de mensen steeds groter wordt. Mensen zitten naar deze vuiligheid te kijken en luisteren naar deze vuiligheid en het vindt een woning in hun hart. En zij die zonder God zijn…Mijn gebed is: “God help hen, help hen, dat ze de waarheid mogen vinden nu er nog tijd is om de waarheid te vinden. En God, help hen, die genoemd zijn naar de naam van Christus, om te weten, wanneer ze de deur moeten sluiten. Om te weten wanneer ze uit hun midden dingen moeten verwijderen die er niet horen te zijn. God, help hen! Dat ze geen spelletjes spelen met hun redding!

Er zijn hier sommigen die hier zijn vandaag in deze kerk die spelletjes spelen met God! Je hebt een klein beetje christelijkheid, en het is een zondagmorgen ding, of zondagmiddag, en sommigen breiden het zelfs uit tot dinsdagavond, maar het is alleen maar een stukje van je leven. Je sluit nog steeds je deur niet. Je hebt nog steeds niet de deur van je huis gesloten voor die andere invloeden. En het enige dat ik voor je kan doen is voor je uitroepen tot God! Dat is alles wat ik kan doen, want als ik je niet kan overtuigen, als Gods Heilige Geest je niet kan overtuigen, als het Woord je niet kan overtuigen, dan is er geen hoop.

Er zijn velen die de naam van God belijden, maar die verzwolgen gaan worden door een doop van vuiligheid die de gehele westelijke wereld vandaag besmet. Ze gaan erdoor verzwolgen worden. Absoluut van de juiste weg afgehaald, en ze gaan er geen idee van hebben wat ze overkomt. En wat nog erger is: het feit dat het je niet lukt om los te komen van die dingen maakt dat je geestelijk suf wordt. En het maakt je een prooi van valse oplichters die zeggen dat ze Jezus Christus vertegenwoordigen. Dat is het grootste gevaar van allemaal.


Een valse prediker is nog dodelijker
dan die duivelse rokgroepen.

Van hun weet je tenminste dat ze duivels zijn. De nalatigheid om de deur te sluiten voor die dingen opent de geest, door geestelijke slapheid, voor andere stemmen, andere leraren, andere evangelies.

Dit is wat Johannes schreef naar de uitverkoren vrouw en haar huis, haar volgelingen. Hij zegt: Je hebt de waarheid gekend, je bent bevestigd in de waarheid. Johannes schrijft en verteld hen: “Jullie hebben de deur geopend voor dingen die je schade kunnen berokkenen. Omwille van de Waarheid, en omwille van datgene waar Jezus je naar toe wil leiden en omwille van wat Hij wil geven voor de bescherming van je leven en huis, sluit de deur! Sluit de deur!”

Psalm 1 spreekt over hoe gezegend je bent als je toestaat dat God de deur sluit van je leven en huis voor de duivel.

O, mensen, ik voel in mijn hart hoe dringend noodzakelijk dit is. Een onderzoek dat in Canada laatst is gehouden, aannemend dat het zuiver is, (ze beweren dat het zuiver is: het werd op dezelfde manier gehouden als waarop een politieke stemming wordt gehouden, dat een percentage van vergissing heeft dat erg klein is), dat onderzoek zei dat 72,5 % van de Canadese bevolking nu gelooft dat aan homoseksuelen toegestaan zou moeten worden dat ze kinderen adopteren. We leven in een erg duivelse tijd. Een ongelooflijke duivelse tijd. En het gebeurt zo plotseling. Zelfs de schrijver van het krantenartikel zei dat het twintig jaar geleden zelfs ondenkbaar was dat die vraag alleen maar gesteld werd. Zelfs een ongeredde schrijver was verbijsterd door de respons van een volk dat eens beleed christenen en een christelijke natie te zijn.

Psalm 1:1-6: zegt: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen.” (Niet kijkend, weg van het Woord van God voor Zijn adviezen, voor Zijn waarheid, voor de richting van zijn leven, voor zijn gezondheid en kracht.) die niet staat op de weg der zondaars. (Maar het is niet zo dat hij geen weet heeft van de praktijken van zondaren, want hij is daar en hij gaat met hen om.) noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; - al wat hij onderneemt, gelukt.”

God zegt: “Deze man, deze vrouw, deze persoon, die het Woord van God de hoeksteen van zijn leven maakt, erop vertrouwend dat de Heilige Geest het een realiteit maakt in hem/haar, zal als een boom zijn, die, ondanks het seizoen, groen blijft. In goede tijden, in slechte tijden. Wanneer het warm is en wanneer het koud is. Het blad, het vruchtbrengend gedeelte van de boom, houdt er nooit mee op. Er is voortdurende vrucht, er is voortdurende standvastigheid, en het doet er niet toe wat voor soort wind of storm tegen deze boom aankomt, het is zo diep geworteld in de dingen van God, dat hij niet omvergewaaid wordt.”

“Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.”

Kaf is tarwe waar van binnen niets in zit. Het ziet eruit als tarwe, maar het is erg hol, er zit niets in. Als je op een winderige dag tarwe dorst, en het goede tarwe wil afscheiden van het slechte, dan gooi je het eenvoudig in de lucht; de wind neemt dan op wat hol is en doet het wegwaaien. Geliefde, dat is precies wat er gebeurt in de kerk van Jezus Christus vandaag. Valse winden komen binnen en blazen letterlijk weg datgene wat niet de waarheid van Christus heeft. Zie je het gevaar. Begrijp je het gevaar van spelletjes spelen met je redding. Spelletjes spelen met dat wat God ons als kerk heeft gegeven, vooral de openbaring van het Nieuw Testamentisch Verbond dat voor ons is.

“Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.”

De Heer legt een heel stoutmoedige verklaring af. De goddelozen houden geen stand. Zelfs als ze verborgen zijn tussen de rechtvaardigen. Ze zullen niet standhouden. Er komt een dag waarop ze weggenomen zullen worden. Ze zullen geen kracht hebben voor datgene wat tegen hen opkomt. Ik geloof dat ik je naar een tekst leid die je zal laten zien dat er over de gehele wereld een uitbraak zal plaatsvinden van leugens, die, als dat mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen zou verleiden.

“Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.”

De inhoud hiervan laat zien dat God van te voren de weg van de rechtvaardigen heeft bepaald. Hij heeft je weg van te voren bepaald. Als je een keus maakt om in de waarheid te wandelen, dan, zegt God, heb ik van te voren je weg bepaald. Ik weet hoe je je leven zult beëindigen, ik weet waar je heen zult gaan, ik weet wie je zult worden. En ik zal je daar brengen in Mijn kracht en in Mijn macht om je te maken tot wie je voorbestemd bent te zijn.

In het boek van Exodus, net voordat God zijn volk verloste van het verleidende, verdorven Egypte, kwam een doodsengel over het land. En de doodsengel nam de eerstgeborene van iedere familie weg. Nu, Deuterenomium 21:17 zegt ons dat de eerstgeborene het begin is van de kracht van een man. En niet alleen het begin, maar het is het vervolg van zijn hoop. En net voordat God zijn volk vrijzette, en hen uitleidde (alles in de Bijbel verwijst eigenlijk naar de terugkeer van Christus voor Zijn kerk), was er een doodsengel die werd losgelaten over de gehele goddeloze samenleving en een mans kracht was letterlijk van hem weggenomen. Zijn hoop was weggenomen, zijn vervolg was weggenomen van hem. Het enige dat het verschil uitmaakte was het bloed dat een gehoorzaam volk had aangebracht aan de deurpost van hun huis.


God had eigenlijk tot hen gezegd:
“Doe het bloed aan je deur en
sluit de deur voor de doodsengel.

Als je me gehoorzaamt en het bloed daar plaatst, dan heb ik ervoor gezorgd dat de doodsengel je niet kan benaderen. Maar je moet in gehoorzaamheid leven. Je moet dit bloed aanbrengen op de drempel van je hart, je huis, je leven. En God zegt: ik maak dat de doodsengel je niet zal bereiken. Ik zal hem niet over je drempel laten gaan als je vertrouwt en gelooft en begint te leven in de waarheid zoals ik je die zal tonen. Tot gehoorzame mensen zegt hij: “Je zult niet geraakt worden door de dood die de kracht zal wegnemen van ieders huis in het land.” Er was niet één huis dat sterk bleef in Egypte.

Nu ga met me naar Deuterenomium, als je wil. Hoofdstuk 13. Dit gaat over Mozes. Het volk is nu verlost van hun gevangenschap. Zoals jij en ik, als we vertrouwd hebben op Jezus Christus. Nu gaf Mozes een waarschuwing. Hij vertelde het volk dat zij na hun verlossing valse stemmen zouden horen die net zouden doen alsof ze God waren. Zij zouden komen met het doel hun hart te testen. Maar Deuterenomium 13:1-4 zegt: “Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft...”

Nu mensen, hier wordt het zo lastig, voor hen die niet in de waarheid leven. Als je niet in de waarheid leeft, dan wordt je geleid door je gevoel. Dan wordt je geleid door wat je ziet. Door wat je vlees voelt wat juist is. En we hebben zoveel in de kerk dat zich juist daar nu bevindt. Ze worden geleid door hun gevoel. Valse profeten komen op en die spreken dingen die echt uitkomen.En hij zegt:

“Als het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft, met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen – dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.”

Mozes zegt: “God zal de profeet die in leugen leeft niet zenden, maar hij zal toestaan dat hij opkomt. Hij zal toestaan dat hun stemmen het land beïnvloeden.


Het zal zijn om het volk van God te testen,
om te kijken of wij in ons hart echt van hem houden
met ons gehele hart, ziel, verstand en kracht.”

“De HERE, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.” Nu, in de laatste dagen waarschuwt Jezus in Mattheüs 24:24: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.”

Ik zal je zo uitleggen waarom het niet mogelijk is dat ze de uitverkorenen kunnen verleiden. Maar, zegt hij, er zal zo’n grote misleiding plaatsvinden, dat alleen een bepaalde groep van deze kerk niet weggevaagd gaat worden door deze bedriegerij.

De Bijbel waarschuwt dat ze zich zullen voordoen als engelen des Lichts voor hen die de deur openen voor hen.

2 Johannes 1:7: “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden.”

Laat me uitleggen hoe dat op ons van toepassing is heden ten dage. In deze dienst in het bijzonder. Ik geloof dat wat het tegen ons zegt, dit is: ze ontkennen het plan en de methodeleer van God, die Hij heeft bepaald voor onze redding. Zij willen zich niet richten naar Gods plan en bedoeling voor Zijn kerk. Met andere woorden: zij ontkennen Jezus Christus, zij ontkennen alles, de kern van wat God deed door Zijn zoon, en wat het doel daar van is in de kerk van Jezus Christus.

2 Petrus 2:10 vertelt ons dat ze geleid worden door de onreinheid van hun eigen vlees. Zij zijn eigenwijs, en ze verachten gezag. Ze worden geleid door hun eigen wil en hart, en ze verachten gezag. Het woord voor gezag in het Grieks betekent Heer of Almachtige. En technisch is het erg simpel. Petrus zegt: “ze verachten God, en ze verachten Gods heerschappij.” Ze zijn eigenwijs. Zij richten zich niet naar de wil van God. Ze zijn ontkenners van het feit dat Jezus kwam als de hoeksteen en belangrijkste steen van de kerk van Jezus Christus. Hun eigenwijsheid is dat ze zijn heerschappij ontkennen. Degene die door zijn eigen wil wordt geleid, leidt zowel zichzelf/haarzelf als degenen die onder zijn/haar bediening staan in een onreinheid, want het vlees is onrein. En ze leiden mensen in deze onreinheid. Ze verachten Gods recht om hen te bezitten en hun leven te leiden.

Petrus zegt hetzelfde weer in 2 Petrus 2:17, waarin hij hen bronnen zonder water noemt. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar ze stralen niets uit dat Leven waarborgt. Ze zien eruit alsof ze een bron zijn, ze zien eruit alsof ze het Levende Water van God hebben in hun leven, maar er is niets in hen dat je kunt drinken dat je kan ondersteunen. Ze zijn bronnen, maar zonder water. Petrus zegt: ze worden voortgejaagd door een windvlaag. Ze worden niet geleid door de adem van God. Ze worden voortgejaagd door een andere wind. Hij zegt in vers 19:

“Zij spiegelen hen vrijheid voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn.”

Ze zijn slaven van hun eigen corrupte oude natuur. Zij beloven jou vrijheid, maar er is geen vrijheid in hen. Er is geen water in hen.

2 Petrus 2:1 zegt dat ze de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenen. Gekocht komt van het Griekse woord “marktplaats”, een “gerechtshof”. Ze ontkennen Jezus het recht tot hun leven. Ze ontkennen het feit dat toen ze gekocht waren door het bloed, of zoals ze zeggen, gekocht waren door het bloed, ze niet langer zichzelf toebehoorden.

1 Cor. 7:22,23 zegt: “Gij zijt gekocht en betaald. Weest geen slaven van mensen. Je bent gekocht door een prijs. Je zat vast aan de duivel. Hij verkocht je aan alle zonden die aan de mensheid bekend zijn. En God de Vader kwam en haalde je van je zonden en van alle machten der duisternis weg en kocht je en je bent nu een dienaar in het verbond van Jezus Christus. En God de Vader zond de Heilige Geest. Jezus zond de Heilige Geest om ons van kracht te voorzien en om ons de mogelijkheid te geven de stem van God te horen en te leven in het plan en naar de bedoeling van God. Maar Petrus en Johannes waren aan het waarschuwen dat deze mensen door hun eigen verdorvenheid werden geleid. En ze hebben de schijn van rechtvaardigheid. Maar er zit niets in hen dat klopt.

Nu, ik weet dat jullie een rechtmatige vraag hebben vandaag en dat is eenvoudigweg deze:


“Hoe weet ik het verschil?
Wie spreekt voor God?”

Er zijn zoveel vermeende bedieningen en dienaars op de televisie heden ten dage en op de radio, veronderstel ik, en velen van jullie stemmen op hen af. Times Square Church is niet je enige bron waaruit je je voedt. En je stemt af op deze bedieningen en dienaars. Sommigen delen zelfs tapes uit in deze gemeente. Ik weet dat omdat de Heilige Geest dat tegen mijn hart heeft verteld. Je opent de deur van je hart en je huis voor iets wat je alleen kan kwetsen en je bent jezelf er niet eens bewust van. Maar ik hoop je over slechts een paar minuten te kunnen laten zien wie voor God spreekt. Ik wil je een paar karakteristieken geven van mannen en vrouwen die voor God spreken.

Ik wil dat je met me naar 1 Johannes gaat. Ik denk niet dat ik te veel tijd zal nemen, maar als het toch gebeurt, alsjeblieft, verdraag het van me. Ik moet dit spreken. Hoe weet ik het verschil? Nu, na 400 jaar van stilte tussen het oude testament en het nieuwe, rees tenslotte een stem op. Een stem die verzekerde voor God en zijn Koninkrijk te spreken. Een stem, genoemd Johannes de Doper, die het volk zei: “Heb berouw over je zonden, keer je af van goddeloosheid, en bereid je hart voor op het komende Koninkrijk van God.” Velen kwamen.

De doop van Johannes was waarschijnlijk de werkelijke beroering van Israël in die tijd. Mensen kwamen uit allerlei vormen en manieren van leven om een waarheid uiteengezet te krijgen zoals ze die nog nooit eerder gehoord hadden. Ze stonden in de rij om gedoopt te worden in de rivier en het had een element van goddelijkheid in zich en het had een gelijkenis op succes. Zoals ieder dienaar en bediening succes vandaag de dag zou definiëren.

Maar er was iets in Johannes de Doper dat hem verschillend maakte van hen die alleen door hun eigen enthousiasme in staat waren een menigte mensen aan te trekken.

Mensen kunnen een menigte mensen aantrekken door hun enthousiasme. Dat is niet moeilijk om te doen. Ik heb het al jaren steeds weer gezien en het zal meer en meer gebeuren in de laatste dagen.


Maar Johannes sprak voor God
en er is een groot bewijs in zijn leven
dat hem kenmerkte als een man van God.

Ten eerste: hij had een openbaring van Jezus.

Zijn prediking was niet over zichzelf, het was niet over zijn bediening, het was niet over één of ander gebouwenproject. Hij had een openbaring over Jezus Christus. Dát was de hoeksteen van zijn theologie. Alles waar Johannes over sprak was Jezus. Het was niet over iets anders. Hij had geen verborgen agenda. Hij bewoog zich niet naar de portefeuilles van mensen als ze naar de rivier kwamen om gedoopt te worden. Hun geld kon hem niets schelen. Hij wilde dat deze mensen Jezus aanvaarden. Hij had een openbaring van Jezus en het plan van God: Hem te aanschouwen. Dat is wat werkt buiten al die andere stemmen om die probeerden op te komen gedurende meer dan vierhonderd jaar. Eindelijk rees er een stem op die zei: “Zie op Hem!”: de Zoon van God.

Johannes zegt in vers 31-37: “En zelf wist ik niet van Hem, (met andere woorden, Johannes zegt: Zelf wist ik niet eens wie hij was) maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd…”

Zie je, Hij zond weg, en hij ging!, hij hoorde een stem en hij gehoorzaamde, hij deed wat God hem vroeg te doen. Dat was de sleutel tot zijn openbaring.

Hij was een gehoorzame man met geen eigen agenda.

“…op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.”

Halleluja! Ik vertel je: “Als je gewillig bent om God te gehoorzamen, in de kleine kracht die je hebt, (zelfs als je niet volledig begrijpt waarom God je vraagt iets te doen; maar als je het ziet staan in Zijn Woord, gehoorzaam het gewoon), dan zal God je ogen openen en je een openbaring geven van Jezus Christus.

Hij was alleen op God gericht.

Als je de televisie aanzet, en je ziet daar een man staan die vertelt over zichzelf, zijn bediening, zijn koor, zijn kerk, pas dan op! De man is niet alleen op God gericht. Want het gaat niet om mensen, het gaat niet om gebouwen, het gaat om Jezus Christus. Híj is de enige die een leven kan aanraken en redden.

In Johannes 1:35-37 merk je dat er een tweede sleutel is in het leven van Johannes dat hem een man van God maakte.

Hij bemoedigde hen die zich om hem heen hadden verzameld om niet hem maar Jezus te volgen.

“De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus.”

Hij wees de mensen op Jezus en zei: “Volg hem. Mij volgen zal je geen goed doen. Volg Hem.” En een echte man van God, een echte vrouw van God zal je naar een openbaring van Jezus leiden en doen zeggen: “Volg Hem! Volg Hem! Krijg Zijn gedachten, Zijn wil, Zijn woord! En wat Hij ook tegen je zegt, doe dat! Volg Hem! Volg Hem! Onheilige dienaren van God leiden je naar hen zelf. Ik herken dat altijd. Toen ik nog reisde zag ik het altijd als een voorganger je naar zichzelf leidde. Want, als ik door de deur liep, spraken de mensen alleen maar over de voorganger. Hij was ieder tweede woord in hun conversatie. En dat is de sleutel: dat degene die achter de preekstoel staat, onopzettelijk soms, naar zichzelf leidt.

Maar als ik door de deur loop, en de mensen spreken over Jezus, dan weet ik dat in die preekstoel een echte man van God zit. Jezus veranderde mijn leven. Jezus! Iemand die zegt: “Laten we de Bijbel openen en zien wat Jezus ons laat zien! Kijk eens naar wat de Heilige Geest begint te spreken! Ik weet het instinctief van wie er ook maar in die preekstoel staat. Ik werd soms gevraagd om opwekking te prediken en om te proberen een dode kerk nieuw leven in te blazen. En ik wist in sommige plaatsen dat tenzij de pastor aangeraakt zou worden, er geen hoop zou zijn voor die gemeente. Want het was de pastor zelf die hen van God wegleidde.

Nu in hoofdstuk 3:29,30: de derde karakteristiek van Johannes: dit is waarschijnlijk het belangrijkste wat je kan helpen begrijpen wat wel of niet van God is. Het persoonlijke succes van Johannes bij zijn bediening en bij zijn persoonlijke groei in God werd niet gerealiseerd door de grootte van de menigte. Maar Johannes beschouwde zichzelf als succesvol als hij door de Geest van God, als hij door de aanwezigheid van de Heilige Geest, in staat was om minder te worden. Hij was niet verlangend om zichzelf te promoten, hij was verlangend om te sterven, zodat Hij kon leven.

Hij was verlangend om te verdwijnen, zodat Jezus gezien kon worden.

Mensen, je weet gelijk, zelfs al wanneer je een brochure opent voor een conventie, of de bediening zichzelf promoot of Christus. Bij iedere brochure moet ik van binnen even lachen als je dit rampzalige verschijnsel weer tegenkomt: weer iemand die zichzelf promoot: een echtpaar waarvan de vrouw een glinsterende jurk aanheeft en een grote glimlach heeft: “de profeet en profetes”. Gespeld: profijt! (als je het op papier zou opschrijven.) Ze zijn leugenaars en misleiders, mensen.

Dit is wat Johannes zei: “Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.” Johannes zegt: “Alleen het horen van Jezus, dát is mijn vreugde! Alleen jullie in die openbaring leiden, dát is mijn vreugde! Jullie leiden naar die plaats waar jullie Hem horen, dát is mijn vreugde! Hij moet groter worden, maar ik minder worden.”

Zie je, dienaars van het evangelie die zichzelf promoten kun je gemakkelijk identificeren door hun gebrek aan macht om minder te worden. Je kunt niet minder worden, tenzij iets binnenkomt. Het vlees kan niet onderworpen worden, tenzij iets binnenkomt om de plaats ervan in te nemen. Zij zijn machteloos om minder te worden, want de Geest van God is niet in hen. Je moét de Geest van God hebben. Johannes stelde de juiste volgorde in: “Híj moet groter worden, maar ik minder worden.”

Het is alsof je koud water stopt in een fles vol met lucht. Als je de lucht uit de fles wil hebben, moet je hem opvullen met water. En het water zal door zijn dichtheid de lucht eruit halen. En als de fles vol is, kun je zeggen: “Er is geen lucht meer in de fles.” Evenzo moet bij ons de Geest van God op ons komen, de waarheid van God moet woning krijgen in ons diepste wezen, om de man of vrouw te worden die de Bijbel zegt dat we moeten zijn. En als Gods Geest in ons toeneemt zal dat wat uit het vlees is of uit lucht bestaat, uit de weggeruimd worden: Híj moet groter worden.

Zij kunnen niet ophouden zichzelf te promoten want Gods Geest is niet in hen. Zo kan je ze identificeren. Zo weet je dat. Als ik een lijst zou maken van hun doctrines, dan zou er geen einde komen aan de lijst en als ik aan het einde zou komen van de lijst, dan zouden er morgen nog meer zijn. Je moet het herkennen, je moet onderscheidingsvermogen hebben, je moet het begrijpen, je moet kijken en zeggen: “Is dit Jezus, is dit Jezus die ik hoor, is dit de stem van Jezus, is het de waarheid van Jezus?”


Je zult het alleen weten
als jijzelf hongert naar die waarheid.

Zij worden als het ware gekenmerkt door hun buitengewone onbekwaamheid om te verdwijnen. Hun buitengewone onbekwaamheid om uit de weg te gaan. Om te stoppen zichzelf te promoten. Hun buitengewone gebrek aan geloof. Het is zo’n lachertje vandaag de dag dat geloofsbedieningen alleen maar geloof prediken en dan beginnen te bedelen. In één hand hebben ze de teksten van Gods voorzieningen en in de andere hand hebben ze een tinnen schaal die naar je wordt toegereikt: “Help me, help me, ik ga uit de ether, de wereld gaat verloren, help me, help me!” Er is zo’n gebrek aan onderscheidingsvermogen vandaag in de kerk van Jezus Christus, het is walgelijk!

Nu, ik zal je laten zien wat je moet doen met deze bedieningen. Ik stopte abrupt toen ik deze tekst las. Mozes zei in Deuterenomium 13:1-5: “Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen – dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De HERE, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de HERE, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft - om u af te trekken van de weg, die de HERE, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.”

Nu, dat was de oplossing van het Oude Testament. Daar leven we nu niet meer in. We zijn niet toegestaan erop uit te gaan en mensen te doden waar we het niet mee eens zijn. Voornamelijk zou het heden ten dage dit betekenen: de toepassing zou zijn: een begrafenis houden, als je moet, van je favoriete dienst die je op de televisie bekijkt. En haal ze uit je huis weg.


Haal ze uit je huis weg. Reken ze dood.
Laat ze geen invloed meer hebben in je leven.

Zeg: “Ik luister niet meer naar deze praatjesmaker op de televisie, die me door zijn eigen storm wegleidt van de dingen van God. Ik wil Jezus Christus. Ik wil de openbaring van Jezus Christus.”

Nu, ga met me naar een laatste tekst: Openbaringen 3:7: Hier wordt het denk ik spannend. En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia (mag ik hier zeggen New York? Ik weet niets van Filadelfia, dus zeg ik hier: New York): Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.

Nu, Jezus legde een verklaring af: Hij zei: “Er is een andere deur.” En Hij zegt: “Als ik die open, kan niemand hem sluiten. En als ik een deur sluit, kan niemand hem openen.” In Openbaringen 3:20, toen Hij sprak tot de kerk van Laodicea, zegt Hij: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

Hij zegt: “Ik ben aan het kloppen. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, en ik ben aan het kloppen op de deur van je hart. Ik ben aan het kloppen op de deur van je huis. En als je die deur wil openen en mij wil toestaan om binnen te komen, dan is het mijn verlangen om bij je te zitten, en met je te feesten, en vriendschappelijk met je om te gaan. Het is mijn verlangen dat je een diepe vriendschap met me hebt, dat je me kent in al mijn macht en kracht. En ik zal bij je binnenkomen als je de deur opent. Ik zal aan jouw omstandigheden deelnemen. Ik zal in je gedachten komen als je in moeilijkheden bent, als je de deur opent voor Waarheid en toestaat dat Mijn Waarheid datgene is wat je leven regeert.

Openbaringen 3:8: “Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.” En dit is wat ik geloof dat de Heilige Geest spreekt tot Mij: “Open je hart voor Mij. Open je hart voor Mijn stem. Open je hart voor Mijn wegen. Ik heb voor je een open deur geplaatst, en niemand kan hem sluiten. Jezus zelf zei in Johannes 10-9,10:

“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” Hij zei:

“Ik zal je alles geven wat je nodig hebt om te leven en godvruchtig te zijn. Als jij maar door de juiste deur binnenkomt.”

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Hij zegt: “Ik heb de deur voor je geopend, en als je wilt, kan je er door naar binnen gaan. En niemand kan die deur sluiten. Niemand kan je stoppen om erdoor naar binnen te gaan.

Openbaringen 3:9: Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.

In de context van de gemeente waarover we hebben gesproken in vers 8 zegt Hij: “Je zult onderscheidingsvermogen hebben en de overwinning over de valse verklaringen: zij die je huis proberen binnen te komen en zij die tot je hart proberen te spreken en een valse verklaring afleggen van eenheid en vriendschap met je. Zoals Johannes zei tegen de uitverkoren vrouw: ze komen bij je deur en zeggen: “We zijn één met je. We staan aan dezelfde zijde. We bewegen ons in dezelfde richting.

Jezus zei: “Nee, ze zijn van de synagoge des satans.” Ze zeggen dat ze joden zijn en ze zeggen dat ze één met je zijn, maar dat zijn ze niet. Ze liegen.


Ik zal je de overwinning geven
over hun valse verklaringen.
Ik zal je onderscheidingsvermogen geven
door je vriendschap en liefde voor mij.

Openbaringen 3:10 is een ongelooflijk vers. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. We zijn heel dicht bij het uur van verzoeking.

Het uur van verzoeking is als een vloed van de hel die op de hele aarde wordt losgelaten.

Een vloed van vuiligheid. Een vloed van valse theologie. Een vloed van valse profeten. Vanuit ieder niveau van de maatschappij: misleiding, misleiding, misleiding. Gecombineerd met een afschrikwekkende wetteloosheid en rebellie tegen de wegen van God. Hij zegt: “Ik zal u bewaren voor de ure der verzoeking.” Het betekent niet dat je weg bent, het betekent niet dat je van de aarde weg bent… Ik zal u bewaren, omdat je Mij kent. Omdat je de deur geopend hebt voor de Waarheid, en de deur gesloten hebt voor valsheid. “Ik zal u bewaren voor de ure der verzoeking, Ik zal u bewaren voor de vloed.”

Daarom staat in Mattheüs 24, (ik begreep het nu, ik wist wat de Heilige Geest sprak), dat, indien het mogelijk was, zij zelfs de uitverkorenen zouden verleiden. Dat is niet mogelijk, want God zegt: “Ik zal je bewaren. Ik zal de deur dichtdoen. Ik zal de deur voor hen dichtdoen. En niemand kan de deur openen die ik sluit. Christus zegt: “Als je met Mij vriendschap hebt, en die vriendschap is gebaseerd op de hoeksteen van de Waarheid, dan zal Ik de deur openen voor grotere kracht en openbaring, groter begrip, grotere vreugde dan je ooit hebt gekend in je leven. Ik zal je tot vrijheid brengen en ik zal de deur achter je dichtdoen en niemand kan die deur openen. En als de duivel binnen zou willen komen, dan open je de deur op een kier en zeg je: “Ik ken je, en dan sluit je de deur.”

Openbaringen 3:11: Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

“Houd de Waarheid vast”, zei Jezus. Je weet de Waarheid, je bent bevestigd in de Waarheid, koester die Waarheid nu, houd haar vast, houd haar vast alsof iemand je een 100.000 dollar in cash gaf. Houdt de Waarheid nog steviger vast dan dit bedrag in de ondergrondse naar huis. Houd het stevig vast! Laat niemand je kroon afpakken! Mijn God…!


Openb. 3:12: “Hij, die overwint…”
Wat moeten we overwinnen? Die andere stemmen.
Andere boodschappers. Andere evangelies.

“Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan.” God zegt: “Ik zal je binnenbrengen, zoals Ik Noach veilig opborg, Ik zal je veilig opbergen op de dag van Zijn toorn, Ik zal je binnenbrengen, en de deur achter je dichtdoen en niemand kan binnenkomen, en je zult nooit meer uit Mijn tegenwoordigheid weggaan.” Halleluja!”

En het wordt beter! Hij zegt: “Ik zal op hem schrijven de naam Mijns Gods en de naam van de stad Mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van Mijn God, en Mijn nieuwe naam.” “Mijn nieuwe naam…” Wat bedoelde Hij daarmee? Wat is Zijn nieuwe naam? Nu, ik geloof dat het eenvoudig is: je gaat gewoon terug naar waar Hij begon te spreken tot de kerk. In vers 7: Hij identificeerde zich met die kerk. Dit is de naam die Hij aan die kerk wou geven. Hij zegt: Dit zegt de Heilige: “Ik ga jullie een nieuwe naam geven. Ik ga hem op jullie schrijven: “Hij, die heilig is.” Jullie heiligheid zal in Mij zijn. Jullie rechtvaardigheid zal in Mij zijn. Jullie zullen een begrip hebben dat je leeft door genade en niet door werken van jezelf. Ik zal die naam op je schrijven. Ik zal Mijn naam op je graveren, omdat de Heilige in je woont. Hij, die heilig is. Hij, die waarachtig is. Halleluja. Ik zal hem op je schrijven.


Ik zal Mijn waarheid in je hart schrijven.

Hij zegt in het boek van Ezechiël 36 (dit is de belofte van God), Hij zegt: “Ik zal de waarheid in je hart schrijven.” Hij zegt ook: “Hij die de sleutel van David heeft, Hij opent en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent.” De sleutel van David is deze: “Deze was: constante toegang tot de waarheid, de genade, en de kracht van God. Hij zegt: “Ik zal een nieuwe naam op je schrijven: “heilig, apart gezet voor Mij, rechtvaardig door Mijn bloed; niet door werken, maar door Mijn bloed.

Waarheidsgetrouwe mensen, een volk dat de Waarheid wil, een volk dat van de Waarheid houdt, een volk dat de waarheid heeft omarmd, een volk dat heeft gezegd: niemand heeft mijn kroon van mij weggenomen, geen valse belofte komt aan mijn deur, geen valse belofte spreekt tot mij.” Hij zegt: “Ik geef je de sleutels van David. Je zult constante toegang hebben tot de Waarheid. Je zult constante toegang hebben tot genade. En je zult constante toegang hebben tot Mijn kracht.”

“Hij, die een oor heeft, laat hem hore, wat de Geest zegt, tot Times Square Church.” Halleluja. Er zijn een aantal deuren die gesloten moeten worden. Ik weet zelfs niet hoe ik vandaag deze oproep naar het altaar moet geven. Maar ik denk dat sommigen van jullie al weten dat jullie een gebrek hebben aan onderscheidingsvermogen. En dat anderen zullen zeggen: “Pastor, door Gods genade wil ik door de deur gaan die mij zal behouden. Ik wil bewaard worden door de kracht van God. Ik wil onderscheidingsvermogen. Ik wil niet zijn zoals die charismatische beweging die zich over de gehele wereld verspreid en die op zoek is naar een God die ze zelfs niet meer kennen. Ik wil de Waarheid in mijn leven.

Er zijn nog een paar deuren waar de Heilige Geest met mij over sprak. Niet zozeer in verband staand met deze preek. Sommige dingen laat de duivel nog steeds in je gedachten naar binnen komen en deze dingen kwellen je met je verleden. Maar Jezus zegt: “Wat ik heb schoongewassen, daarvan heeft niemand het recht het nog vies te noemen.” Je moet God toestaan, dat Hij die deur nou bij je sluit. En sommigen van jullie zijn verdeeld in je hart. Jullie hebben meer dan één deur voor je: “Wil ik mijn hart achterna gaan of mijn persoonlijke ambitie?” “Ga ik naar de zending of houd ik mijn carrière?” Ik weet dat dit betrekking heeft op een paar mensen, want de Heilige Geest spreekt tot je over bepaalde dingen waar je echt mee worstelt.

Je moet zeggen in je hart: “Machtige God, sluit de deur die me van Uw wil weg zou leiden, en die maakt dat ik hem nooit meer open kan maken.

Verzegel hem en open de deur die me naar het leven leidt dat U me wilt geven. Er zijn sommigen die de deur moeten sluiten door de kracht van God. Je doet het zelf niet, God moet het voor je doen, maar door geloof zeg je: “Ik heb een deur opengelaten die maakte dat ik gewond raakte en ging klagen. Heilige Geest, kom.” Zie, je, dat is de manier waarop we nu beginnen te leven. Dat is de praktische manier om dit op te lossen. Sluit die deur. En dat je hem nooit meer mag openen.

Er zijn hier huwelijken waarbij de partners een lijst van klachten hebben in hun hart. Echtgenoten, echtgenotes, moeten zeggen: “Heer, door Uw genade, sluit de deur, en dat ik hem nooit meer kan openen. Haal weg van mij het verlangen, het gezag. Ú bent degene die de deur sluit zodat niemand hem meer kan openen.”

Sommigen zijn gebonden door vrees, door hun eigen gevoel van ongeschiktheid. En je moet zeggen tegen de Heilige Geest: “Kom, en sluit die deur, en open de deur van Leven voor mij: van verandering en van wonderkracht, van toegang tot Uw genade. Open die deur voor mij. En sluit de deur naar mijn vroegere angsten en naar mijn vroegere frustraties en al de vervloeking en zonde die in mijn leven was gesproken.” En ik weet in mijn hart dat God dat voor je zal doen. O, Times Square Kerk, God wil je bewaren! Hij houdt zoveel van je. Hij wil er niet één verliezen. Hij zegt: “Dit is de Vaders wil, dat niet één van welke U mij heeft gegeven, verloren gaat.”


Sommigen van jullie: jullie moeten de TV afzetten.

Jullie moeten hem afzetten! Het verslindt je leven! Je moet hem weghalen. Die vervloekte, schimpende, praatgesprek leiders, en duivelse, duivelse, duivelse, duivelse uitbraaksels, en stomme shows die de lucht letterlijk aan het vervuilen zijn, het is een doop van vuiligheid, erop uit je kroon weg te nemen, en je geestelijke gevoeligheid af te stompen, met het hele doel dat je de deur opent voor de valse stem die zich voordoet als God. Dat is het doel ervan. Hij wil je kroon hebben, de duivel wil je kroon hebben. Alles wat ik voor je kan doen is je voor je bidden en smeken, maar je moet zelf de beslissing nemen! Het is jouw deur! Jouw huis! Jouw leven! God zegt dat Hij je al de kracht zal geven die je nodig hebt. Maar jij moet zelf opstaan en naar die deurkruk lopen. Je moet zelf het slot op de deur doen. God zegt: “Ik zal je binnensluiten. En je zult nooit meer uit mijn aanwezigheid weggaan! Ik zal je binnensluiten, en je bewaren in dat uur dat over de hele wereld komt. Ik zal je bewaren, kerk van New York.

Almachtige God, ik weet dat ik Uw hart gesproken heb. God, ik weet het, ik weet het. O, God, U wandelt tussen de kandelaren, U kent de kerk, U kent deze kerk. Heilige Geest, U kent ieders hart, U kent ieders leven, U kent ieders woning. U ziet wat er gebeurt. U weet waar mensen naar luisteren. O, machtige God, O, machtige God, ik bid voor grote genade vandaag. Er zijn zovelen in dit huis die de deur moeten sluiten, en U moeten toestaan, door Uw genade, om hem gesloten te houden, en een andere deur te openen. Ik vraag U voor grote genade voor hen zodat ze vandaag zullen reageren. Vandaag, als je Zijn stem kunt horen, verhard dan niet je hart.

Ik heb al een altaar oproep gedaan, en ik ga jullie vragen om te gaan staan. Als de Heilige Geest tot je heeft gesproken en je zegt: “Pastor, door Gods genade heb ik enige deuren te sluiten, ik wil onderscheidingsvermogen, dan wil ik je vragen om hierheen te komen. Ik zie al mensen naar het altaar toe rennen. Als jullie daar gaan staan, dan zullen we zo voor jullie bidden.

Als je nog niet gered bent vandaag, dan ben je welkom om naar dit altaar te komen. Er is een open deur voor je om Christus als je Redder te aanvaarden en je leven aan Hem te geven. Halleluja. Dank aan God voor Zijn onuitsprekelijke genade. Halleluja, halleluja, Heer, we houden van U, Heer, we houden van U. Schuif allemaal wat op, alsjeblieft. Heer, we houden van U. We houden van Uw Waarheid, en willen Uw Waarheid. God, we willen dat U ons bewaart. We willen het Leven dat U ons belooft.

Er zijn hier sommige mensen vandaag: “Jullie gaan je kroon verliezen…! Jullie gaan je kroon verliezen als je niet luistert. Tenzij God tot je hart spreekt, zal iemand hem van je wegnemen. Een vleselijke voorganger die zichzelf promoot zal komen en je kroon wegnemen.

Dat gebeurt over de gehele charismatische wereld vandaag. Absolute leugenaars staan in de kansel en nemen de kroon weg van de mensen van God en ik voel het verdriet in mijn hart hiervoor. Ik voel het verdriet van God voor Zijn kerk. Laat het nooit het geval mogen zijn in deze kerk! Zet het allemaal stop. Zet het allemaal uit. Halleluja.

Nu, ik wil dat je naar me luistert. De Heilige Geest heeft iets tot mijn hart gesproken, en ik weet dat het een gevoelig onderwerp is voor sommigen, dus alsjeblieft, begrijp, dat het uit een hart van liefde komt. We hebben ongeveer honderd culturen hier in deze kerk. En er zijn sommige mensen hier die zeggen: “Is er niet iemand uit mijn eigen cultuur die het evangelie predikt waar ik naar kan luisteren?”

Vanwege je honger naar een rolmodel, naar iemand met wie je je kan identificeren, ga je je afstemmen op iemand, luisteren naar iemand, alleen om hun kleur, cultuur, maar ze vergiftigen je.

Ze nemen je kroon weg. Mensen, het is niet de kleur van de huid, het gaat om wat er in het hart zit dat het verschil maakt. Het is erg gevaarlijk om je te identificeren met een bediening, vanwege de etnische oorsprong. Kleur doet er niet toe, mensen. Door één bloed maakte Hij alle volken. Kleur doet er niet toe.

Halleluja. Vandaag wil ik bidden voor de mensen die zeggen: “Pastor, ik heb nog nooit de deur van mijn hart geopend voor Jezus als mijn Redder. Ik ben een zondaar, en ik ben verloren in zonde en ik heb God nodig. Ik realiseer me dat Hij voor me stierf en de prijs betaalde voor mijn zonden en ik wil vergeven worden, en ik wil weten, omdat de Bijbel zegt dat ik het kán weten, dat ik, als ik sterf, naar de hemel zal gaan. Ik wil gered worden vandaag.

Als jij dat bent, wil je dan nu samen met mij je hand omhoog doen, waar je ook bent, op het balkon, overal in deze kerk. God zegen je. Hef gewoon goed je hand omhoog, schaam je niet, Hij is niet beschaamd voor jou, vandaag. Hij houdt van je. Hij houdt van je, met Zijn hele hart. Halleluja.

Ik ga nu bidden voor al die mensen die tot Christus komen vandaag. Laat de hele kerk met mij meebidden als zij die hun handen omhoog heffen, in het Koninkrijk van God komen.

Here Jezus, ik ben een zondaar. En ik heb in zonde geleefd. En vanwege die reden, verdien ik het om voor altijd in de hel te zijn. Maar U houdt van me, stierf aan het kruis voor mijn zonde, en opent de deur voor mij om vergeven te worden, en om te weten dat ik leven in de hemel kan hebben, voor altijd nadat ik gestorven ben. Jezus, nu, op dit ogenblik, dank ik U zozeer omdat U zichzelf aan mij heeft geopenbaard en de deur van mijn hart heeft geopend, opdat ik Uw offer zou kunnen aanvaarden van vergeving van mijn zonden en ik U zou toestaan, om de Heer en Redder te worden van mijn leven. Ik doe dat nu. Ik belijd mijn zonden, en ik vraag U om in mijn leven binnen te komen, precies op dit ogenblik. Ik dank U dat U mij vergeeft, en ik geloof, omdat Uw Woord dat zegt, dat ik vanaf dit moment, gered ben. Halleluja. Halleluja.

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 18 juni 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series