Times Square Kerk Preken Serie

De God van onze monsters.
(God of Our Monsters)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
8 maart 2004
_____________

Iedere discussie over lijden en beproevingen moet beginnen met de meest beproefde, gekwelde, wanhopige gelovige aller tijden. De man waar ik over spreek was een rechtvaardige, getrouwe, God liefhebbende dienaar, toegewijd aan gebed en aanbidding. Maar, toen verdriet en narigheid zijn leven overspoelde, begon deze zelfde man te klinken als een athest.

Bij de piek van zijn lijden concludeerde deze dienaar het volgende: "Indien ik riep, en Hij mij antwoordde, zou ik niet kunnen geloven, dat Hij mij het oor leende. Hij, die mij in de storm vermorzelt, mijn wonden zonder oorzaak vermeerdert."

Iedere discussie over lijden en beproevingen moet beginnen met de meest beproefde, gekwelde, wanhopige gelovige aller tijden. De man waar ik over spreek was een rechtvaardige, getrouwe, God liefhebbende dienaar, toegewijd aan gebed en aanbidding. Maar, toen verdriet en narigheid zijn leven overspoelde, begon deze zelfde man te klinken als een athest.

Bij de piek van zijn lijden concludeerde deze dienaar het volgende: "Indien ik riep, en Hij mij antwoordde, zou ik niet kunnen geloven, dat Hij mij het oor leende. Hij, die mij in de storm vermorzelt, mijn wonden zonder oorzaak vermeerdert."

Natuurlijk, de persoon die ik beschrijf is Job (zie Job 9: 16-17). Hier was een man die alles verloor dat hem dierbaar was: zijn gezin, zijn gezondheid, zijn goede naam, zijn bezit, zijn hoop. Jobs verklaring over God in de boven beschreven passage is maar n van de vele wanhopige opmerkingen die deze man maakte naarmate zijn verschrikkelijke pijnen werden verveelvoudigd.

Om de zaken nog onverdraaglijker te maken voor Job, kwamen al zijn rampen plotseling over hem heen, op n dag. Job verklaarde: "God, die mij niet vergunt adem te scheppen, maar mij met bitterheid verzadigt (9:18)". Tenslotte, op zijn diepste punt, verklaarde Job ook: "Hij spot met de vertwijfeling van onschuldigen (9:23)." Met andere woorden, Job zei: "Het wordt niet beloond als je heilig of rechtvaardig leeft. God behandelt de slechte en de goede mens hetzelfde. We lijden allebei. Dus, waarom zouden we ons best doen om rechtvaardig te leven?".

"Ik hield van God met mijn gehele hart. Ik was een biddend mens, rechtvaardig en eerlijk. Ik was vriendelijk en medelijdend, en zorgde voor de behoeftige en arme mensen. En ik was een toegewijde en berouwvolle gelovige. Ik voedde mijn kinderen op in zeer grote vrees voor God. Maar kijk wat me is overkomen. Mijn leven is nu alleen maar ellende, narigheid en leed."

"Niemand geeft echt om me. En niemand is in staat om me enig advies of comfort te geven. Ik heb geen voorbidder in mijn nabijheid. O, laat God alsjeblieft Zijn roede van mijn rug afhalen. Laat Hem stoppen om me te verschrikken. Al deze rampen overweldigen me. Als de Heer ergens hier aan het werk is, dan zie ik het echt niet. Mijn leven lijkt een lachertje te zijn, en God is me aan het bespotten in al mijn verdriet."

Wat ik op het punt sta te zeggen zou je kunnen verrassen. Het is eenvoudig dit: "Jobs voorbeeld zou een grote troost voor ieder van ons kunnen zijn. Zie je, ik geloof dat Job de gelovige van het laatste uur vertegenwoordigt die zware beproevingen zal moeten ondergaan in de komende tijd. Inderdaad, massa's God vrezende Christenen zullen voor dezelfde hete vuren komen te staan die Job ervaarde. En we hebben dit voorbeeld nodig van een lijdend mens om hoop voor ons zelf te kunnen hebben.


Onze natie is misschien al een tijd ingegaan
van lijden en rampen.

Ik geloof dat onze natie snel een periode van ellende ingaat die alle begrip te boven gaat, een tijd zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Op het ogenblik stapelt ellende na ellende zich op in de levens van vele prachtige toegewijde Christenen. Sommigen hebben hun baan verloren in de huidige economische depressie. Anderen zijn al weken of maanden zonder werk. Zoals Job zijn velen van deze toegewijde gelovigen kaalgeplukt. Niets wat ze hebben ervaren in hun vorige jaren heeft hen op zulk leed voorbereid.

Bovendien wordt het huwelijk van vele Christenen getest. Gezinnen komen onder geweldige druk te staan, en moeten het hoofd bieden aan allerlei soorten kwellingen. Jonge mensen gaan verloren door de gekte van deze tijd. En bij al deze huiselijke ellende is onze nationale en persoonlijke rijkdom aan het verdwijnen. Onze gezondheid verdwijnt ook naarmate nieuwe ziektes zowel jonge als oude mensen kwellen.

Als we de moeilijkheden zien die zich om ons heen opstapelen, vinden we onszelf kijkend vanuit een stortplaats van wanhoop. Naar de toekomst kijken kan iets beangstigends worden. Alles wat we kunnen zien, zijn meer onzekerheden, angsten en crisissen. Zoals Job kan ons hart uitroepen: "Wat moeten we doen? Waarom overkomt dit getrouwe dienaren van God?". Waarom komt de Heer niet tussenbeide om het te stoppen?"

Maar, wat we zien gebeuren aan onze generatie, is precies hetzelfde dat Job overkwam. En we kunnen veel leren door zijn verhaal te bestuderen.


Net zoals God Job uit zijn ellende haalde,
zal Hij ook ons eruit halen.

In de komende dagen kunnen we niet blijven hopen op een veilige plek in een gezellige cocon van gerieflijkheid. Dat is een luchtkasteel. Dat zal voor niemand weggelegd zijn. Zoals iedereen zullen Christenen ellende aan alle kanten zien opgestapeld. Maar we kunnen hiervan verzekerd zijn: onze hemelse Vader zal getrouw zijn om ons te redden uit al onze ellende, net zoals Hij bij Job deed.

Ik hoor dat deze waarheid gepredikt wordt van kansels in het gehele Amerikaanse land. Het wordt verkondigd door voorgangers die God heeft opgeleid om profetische stemmen te zijn in deze laatste dagen. Deze getrouwe herders zijn vastbesloten Gods volk voor te bereiden op wat staat te gebeuren. En nu, terwijl honderden van zulke herders zich verzamelen om te bidden in verschillende steden, horen ze gelijke berichten van elkaar: "Nog nooit zijn zovelen van mijn schapen zo diep getest. Er is iets losgelaten over het land deze afgelopen maanden. Vele van de vrome mannen en vrouwen die ik ken zijn overspoeld door narigheid, lijden, ontbering en verdriet."

Deze vloed van narigheid heeft een persoonlijke vijand achter zich: satan. Het feit is, de duivel was degene die Job die ellende aandeed, en hij is nog steeds degene die Gods volk deze ellende heden ten dage aandoet. Nogmaals staat de vijand voor de Heer en maakt grote beschuldigen tegen Zijn kerk. Hij daagt God uit en zegt: "Je hebt geen echt lichaam in dit laatste uur. Je hebt niet de onberispelijke bruid waar je Woord over profeteert. Kijk eens goed naar je mensen, God. Ze zijn geen wijze maagden. De meesten zijn volkomen ingeslapen. Ze zijn materialistisch, op hunzelf gericht, en proberen rijkdom en het goede leven te verkrijgen. Ze zijn druk bezig om hun leven er beter op te maken voor hen zelf".

"Luister maar eens naar wat hun leiders hen leren. Zij vertellen hun mensen dat ze niet hoeven te lijden. Ze verzekeren hen dat alle materialistische dingen voor hen weggelegd zijn. Ik daag je nu uit, God: haal je beschermende muur weg van je mensen vandaan. Laat mij eens een poosje met hen aan de gang gaan. Ik zal al je vette volgelingen gaan testen."

"Je weet heel goed dat deze generatie is verwend zoals geen generatie ooit verwend is geworden. Als je me alleen toestaat hen te ziften, dan zul je zelf zien dat je geen gelovigen meer overhoudt. Ik zal ze treffen met vurige pijlen van verleiding, hen tot armoede brengen, hen overspoelen met een geest van wanhoop. Dan zul je zien dat al je verwende volgelingen voor mij zullen buigen. Ik verzeker je, God, dat ze al binnen het eerste uur zullen afvallen van hun geloof. Er zijn geen Jobs over in je lichaam op aarde. Ze zijn allemaal geestelijke nietsnutten.


In het Boek Openbaring beschrijft Johannes
een scene die, geloof ik,
op dit ogenblik plaatsvindt.

De apostel Johannes schrijft profetisch: "Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft." Heden ten dage, nu de duivel ongelooflijke ellende op de mensen doet komen, roepen vele mensen in totale verwarring uit, net zoals Job deed.

Natuurlijk weten we als Gods kinderen dat satan ons niet kan raken. Dat zou alleen kunnen gebeuren als onze Heer besluit zijn beschermende muur neer te halen en zou toestaan dat de duivel ons test. Naar mijn mening is dat precies wat er nu gebeurt in de kerk van Jezus Christus. De Bijbel waarschuwt ons heel duidelijk dat in deze laatste dagen God zijn volk door een zuiverend vuur zal brengen. En nu we ellende na ellende moeten aanschouwen, kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is voor ons om ons vertrouwen in de Heer te stellen, in iedere beproeving.

Natuurlijk was dit niet het advies dat Job hoorde. Toen deze lijdende man op zijn dieptepunt was, werd hij belegerd door critici die zich voordeden als raadgevers. Deze zogenaamde "vrienden" ontmoedigden Job nog meer. Zij beschuldigden hem ervan dat hij verborgen zonden in zijn leven zou hebben, en spoorden hem aan tot inkeer te komen. Maar de Heer openbaarde aan Job dat de beschuldigende woorden van deze mannen alleen maar dwaasheid waren.

Ik wil nu een waarschuwing uitspreken aan iedere Christen die niet lijdt, maar die een geliefde broeder of zuster kent die dat wel doet. Misschien heb je een gelovige vriend die geen baan heeft, en ook geen baan te verwachten heeft. Of misschien heeft een plotselinge ramp het huis van je vriend getroffen. Of misschien wordt je vriend overspoeld door probleem na probleem met geen eind in het zicht.

Mijn waarschuwing aan jou is deze: Het is een walgelijke zaak om de Heer op een verkeerde manier voor te spiegelen aan hen die lijden. Daarom moet je iemand die zich ontmoedigd voelt door zijn beproevingen, niet veroordelen. Alleen God kan in zo'n persoons hart zien en weten of daar zonde woont.

Dus pas op dat je niet toevoegt aan het verdriet van je broeder. In plaats daarvan moet je je armen om hem heen doen en hem bemoedigen. Laat hem weten dat je om hem geeft, met de echte liefde van Christus. Als je vriend huilt, huil dan met hem mee. Dat is echt goddelijke raadgeving, omdat het regelrecht uit Gods Woord komt. En bid dat de Heer je Zijn eigen hart van medelijden geeft voor Zijn lijdende volk.


Ons huidige lijden brengt n van twee dingen
in ons teweeg: of hardheid van hart
en een geest van ongeloof,
of een geweldige visie van Gods controle
over alles van ons.

Misschien ben je nu aan het lijden in een verschrikkelijke beproeving. Toch weet je dat de reden erachter niet is dat God zonde uit je leven wil weghalen. Dus, vraag je je af, waarom is de Heer aan het toestaan dat je zoveel pijn moet doorstaan?

Het zou kunnen dat de oven van je pijniging het doel heeft je een levens veranderende openbaring te geven. Dit is precies wat er gebeurde met Job. Te midden van zijn lijden deed Job een ongelooflijke ontdekking: ondanks zijn zuivere kennis van God, kende hij de Heer niet echt. Hij beleed: "Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as (Job 42:5-6)".

In de tijd dat Job zijn beproeving ondervond was hij tenminste zeventig jaar oud. En hij had over God gehoord zijn leven lang. Op een zeker punt in zijn leven had Job een altaar voor de Heer gebouwd, waar hij vele eerbiedige uren doorbracht God prijzend en aanbiddend. Jarenlang had God hem geleerd over zijn wegen en mysteries. Job was onderwezen over de vertroostingen van de Heer, Zijn heiligheid, Zijn karakter, Zijn natuur, Zijn toorn. En Hij had geleerd over de majesteit van Gods macht en wijsheid.

Toch, toen Jobs verbijsterende crisis over hem kwam, was hij helemaal niet in staat de Heer te zien. In plaats daarvan werd God voor hem niets meer dan een vage theologische term. De Heer die zo zeer een gedeelte van zijn leven van iedere dag was geweest, leek nu afwezig bij alles wat Job doormaakte. Plotseling leek God alleen een serie preken, een dood woord, een wetenschap zonder enig gezag van leven erachter.

Ik geloof dat dit is wat de Heer de hele tijd naar de oppervlakte wou brengen in het leven van Job. Zie je, onze liefhebbende Vader wil dat Zijn kinderen hem dieper leren kennen dan alleen door aanbiddingsdiensten, Bijbelstudie of gebedstijd. Hij wil dat wij hem intiemer leren kennen, in ieder aspect van ons leven. En dat houdt ook in bij onze diepste beproevingen en bij ons diepste lijden. Onze Heer houdt ervan voor ons meer dan een God te zijn van een of andere dode letter theologie, vooral in tijden van pijn. Hij wil dat we Hem kennen als een Vader die alwetend en altijd dicht bij ons is; dat we weten dat Hij alles in zijn controle heeft, en dat we in de palm van Zijn hand zijn.

Maar het droevige feit is dat vele Christenen hun huis van geloof hebben gebouwd op het zand van gemak en zegen. En tragischerwijs, als de stormen van beproeving en van lijden komen, zullen die gelovigen helemaal weggeblazen worden.

Nu al zie ik getrouwe mannen en vrouwen weggeblazen worden door rampen die hen plotseling overkwamen. Zij hebben nooit de rol geleerd die lijden speelt in het leven van iedere gelovige van Jezus. In plaats daarvan hebben ze geleerd dat omdat ze in God geloofden, ze recht zouden hebben op een welvarend, pijn vrij bestaan. Zij denken dat ieder gebed onmiddellijk verhoord zou moeten worden, met helemaal geen testen.

Maar de Bijbel zegt nooit dat de Heer ons buiten smarten zal houden. Veeleer zegt de Bijbel dat Hij ons eruit zal verlossen. En dat is precies wat God deed voor Job. Plotseling verscheen een wervelwind voor Job, die beproevingen en lijden betekende. En vanuit het midden van die bovennatuurlijke wervelwind openbaarde de Heer aan Job hoe hij boven zijn problemen zou kunnen komen te staan.

Hoe deed de Heer dit? Hij maakte dat zijn dienaar in het gezicht keek van twee verschrikkelijke monsters: de machtige nijlpaard en de slangachtige krokodil. God zei tegen Job: "Zie toch het nijlpaard, dat Ik heb gemaakt, evenals u (Job 40:10)". "Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken, met een touw zijn tong neerdrukken? (41:1)".


Waarom zou God zijn openbaring beginnen
door aan Job deze twee gigantische
monsters te laten zien?

Ten eerste, de Heer legde zijn dienaar dit probleem voor: "Kijk, Job, hier komt de nijlpaard je achterna. Wat ga je doen? Kun je met hem worstelen in je fysieke kracht? Nee? Misschien kun je zoete broodjes met hem bakken.

"Nu, kijk eens naar de krokodil die bedreigt. Hoe zul je met hem omgaan? Ga je gewoon naar hem toe om een touw door zijn neus te halen? Kun je hem temmen als een huisdier, of met hem spelen als je daar zin in hebt? Vertel me, heb je de kracht om zijn gigantische kaken open te sperren en naar zijn tanden te kijken? Natuurlijk niet. Dit schepsel heeft een hart van steen. Hij heeft geen notie van genade."

Vergis je niet: dit was meer dan een eenvoudige lezing over het dierenrijk. Veeleer vertelde God Job iets over het leven van "monsters". Hij liet zijn dienaar zien dat deze twee verschrikkelijke, woeste, overweldigende monsters de problemen lieten zien die woeden in het leven van Job. De Heer toonde Job: "Als je denkt dat je deze twee gigantische schepsels kunt bevechten, dan heb je het verschrikkelijk mis. Hoe hard je het ook probeert, je kunt het nooit winnen. En ik verzeker je, je zult de strijd nooit vergeten.

"Kijk eens naar het nijlpaard. Hij vertrapt alles wat in zijn buurt is. Hij is eenvoudig een veel te groot probleem voor jou om te kunnen overwinnen, Job. Dus, vertel me, hoe kun je hem neer worstelen? Zul je een lasso om hem heen gooien, of hem omkopen met een maatje koren? Nee, je bent helemaal geen partij voor hem. Niets wat je kan doen kan hem temmen. Alleen ik, de Heer, weet hoe je zo'n monsterlijk schepsel kan stoppen.

"En wat zeg je van de krokodil, Job? Die messcherpe tanden die je in zijn kaak ziet, zijn dezelfde demonische tanden die satan je toonde in je uur van beproeving. Geen mens kan strijden met zo'n schepsel. En niemand kan in eigen kracht de krokodil van zijn dikke wapenrusting ontdoen. Hetzelfde is waar van je geestelijke vijand, de duivel. Alleen ik kan de strijd van hem winnen."

Hoor je wat God zegt in deze speech? Hij spreekt niet alleen tegen Job, maar tegen alle gelovigen. En hij verklaart: Zie de waarheid over de monsters in je leven onder ogen. Je kunt ze niet hanteren. k ben de enige die dat kan.

Op dit punt veronderstel ik dat een klein licht opeens in Jobs hoofd is aangestoken. Hij moet hebben gerealiseerd: "Deze monsters die de Heer me toont kolossale, overweldigende, schepsels die geen vrees kennen zj vormen al mijn vrees. En ik zal nooit in staat zijn hen neer te worstelen".

"Al deze tijd heb ik op deze afvalhoop gezeten, proberend er achter te komen waarom God heeft toegestaan dat deze monsterlijke problemen tegen me opkwamen. Ik heb geprobeerd om een manier te vinden om tegen ze te vechten en ze weg te jagen. Maar de waarheid is dat ik vergeten ben dat mijn God alles kan doen. En Hij gaat voor mij vechten."

Nu hadden Jobs woorden een verschillende klank. De Schriften vertellen ons: "Toen antwoordde Job de Heer, en zei: "Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld (Job 42:1-2)." Job zei, in wezen: "Mijn God is almachtig. Hij kan alles. En geen doel van Hem kan verijdeld worden. Daarom weet ik dat mijn leven niet buiten Zijn orde staat. Er zit echt een plan van God achter mijn lijden".

"Ik weet dat de Heer ook nu over mij heen gebogen staat, met een zwaard in Zijn hand om me te verdedigen. En Hij gaat me verlossen precies op het moment dat Hij het juist vindt. Geen mens of monster kan Zijn gedachtes veranderen of Zijn plan benvloeden. Hij komt absoluut tot Zijn doel. Ik weet dat ik niet opkan tegen de nijlpaard of de krokodil. Maar dat maakt niet uit. Ik weet dat God het kan. Mijn rol is eenvoudig stil te staan en de redding des Heren te zien."


Ik leerde deze zelfde les jaren geleden,
toen ik werkte met de Teen Challenge Ministry.

Gedurende mijn eerste jaren in de bediening besteedde ik hele dagen met door de straten van New York City lopen, predikend tot drugs verslaafden en bendeleden. Na een poosje werd ik uitgeput, gebroken in mijn lichaam en ziel. Tenslotte kreeg ik mononucleosis, en ik moest naar het ziekenhuis voor zes weken.

Ook gebeurde het dat ik een gezwel in mijn keel kreeg. Ik kon niet drinken of slikken. Soms kon ik zelfs geen adem halen. Spoedig ging mijn gewicht naar onder de 115 pond. Ik kon zeker niet reizen, wat de manier was waarop ik fondsen verkreeg voor onze ministry. Dus omdat mijn verblijf in het ziekenhuis nu langer duurde, begonnen de fondsen van de ministry's op te drogen. Spoedig zag het er naar uit dat het einde was gekomen voor onze ministry voor drugsverslaafden en alcoholisten.

De oude krokodil legde zijn tanden bloot. En nu, terwijl ik plat op mijn rug lag in het ziekenhuis, was ik meer dan alleen maar een beetje gerriteerd naar God. De mensen kwamen me bezoeken, maar ik putte geen troost uit hun gezelschap; ze maakten me alleen zenuwachtig. In feite begon ik me spoedig als Job te voelen. Ten minste drie mensen kwamen naar mijn kamer om "een woord van de Heer te spreken", maar dat deprimeerde me alleen maar.

Tenslotte, op een nacht riep ik uit tot God in wanhoop. Ik pleitte: "Heer, ik geef het op. Ik kan dit niet bevechten. Ik realiseer me dat deze hele kwestie in Uw handen ligt. Ik zal U gewoon moeten vertrouwen. Ik moet U echter alleen n ding vragen. Als U de deuren van deze ministry wil sluiten, dan is dat Uw zaak. Maar alstublieft, Heer, haal dit ding uit mijn keel."

Binnen een uur, hoestte ik een gezwel op van de grootte van een grote walnoot. En plotseling, in dat korte moment, was ik weer beter. Ik verliet het ziekenhuis spoedig daarna, en mijn fysieke kracht begon terug te komen.

Toen ik terugkeerde naar het kantoor van Teen Challenge, bemerkte ik dat, toen ik weg was, de ministry toch had overleefd. Ik weet nog steeds niet hoe de Heer dit voor elkaar heeft gekregen. Het was zeker niet door n of andere wonderlijke grote check waar ik op had gehoopt. En het feit is, gedurende de tijd dat ik ziek was, was de staf van de ministry begonnen op de Heer te vertrouwen in plaats van op mij te zien. Ik geloof dat het de hele tijd al Gods bedoeling was om dat te volbrengen.

Zie je, onze moeilijkheden in het leven zijn niet zomaar onvoorziene gebeurtenissen. Het maakt niet uit waar we tegenover komen te staan, of hoe diep onze pijnen binnen in ons komen, God komt altijd precies tot Zijn doel in dit alles. En Hij is precies op tijd met het vechten tegen onze monsters voor ons. Soms kunnen we misschien denken dat de duivel binnen is gekomen en Gods plan heeft onderbroken. Maar dat is nooit het geval. Onze Vader heeft altijd alles onder Zijn controle. En Hij gaat alles dat satan bedoelt heeft om ons kwaad te doen bewerken en het in iets goeds keren.

Als we in het midden van een beproeving zitten, moeten we onze ogen van de monsters afhalen. Juist in zulke tijden moeten we onszelf bemoedigen en zeggen: "Mijn God kan alles doen. En Hij heeft me niet vergeten. Hij heeft ook nu Zijn ogen op mij gericht, nu ik deze verschrikkelijke beproeving doorsta. En ik weet, dat hoe slecht de dingen ook lijken, Hij alles onder controle heeft. Niemand, en geen kracht, kan de plannen die Hij heeft voor mij veranderen."

Misschien ben je nu ontmoedigd, en vraag je je af: "Ik kan geen manier zien hoe ik uit mijn problemen kan komen. Zal ik ooit uit deze vurige beproeving komen? Heer, zal ik ooit in staat zijn om me weer te verheugen?"

Hier is Gods antwoord voor jou: "gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming" (Jacobus 5:11). "En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had" (Job 42:10).

Je zult misschien niet alles dubbel terugkrijgen van wat je verloren hebt, zoals Job. Maar je zult iets veel groters bezitten. Je zult een echte kennnis in het hart hebben dat God in controle is van je leven. Zijn liefde voor jou zal niet langer alleen maar een theologische opvatting zijn. In plaats daarvan, zul je Zijn verlossing diep leren kennen, op een persoonlijke manier. En je zult nooit meer bang zijn voor enige vijand of ontbering. Waarom? Je zult door je beproeving komen als meer dan overwinnaar, geplaatst in de hemelse gewesten met Christus Jezus.

Nu ken je God misschien, net als Job bij het begin van zijn beproeving, alleen van horen spreken over Hem, door preken en Bijbelstudies. Dat is goed, omdat de Schriften ons vertellen dat dat precies is waar ons geloof vandaan komt: van het horen van het Woord van God. Maar nu wil God dat je Hem ook ziet. Hij wil dat je een absoluut vertrouwen ontwikkelt dat Hij een goddelijk plan heeft ontworpen voor je leven. En Zijn eeuwige doel kan niet verijdeld worden door n of andere demon in de hel, noch door enig monster dat op je weg verschijnt.

Dan, te midden van je grootste beproeving zul je in staat zijn te getuigen van Gods goedheid, zoals Job deed. En je zult vol vertrouwen deze grote geloofsverklaring aanhalen: "Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen" (Job 13:15).

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 18 juni 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series