Times Square Kerk Preken Serie

Een andere Jezus, een andere geest, een ander evangelie!
(Another Jesus, Another Spirit, Another Gospel!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
7 oktober 1991
_____________

Enige tijd geleden belde een voorganger naar ons kantoor, erg verontrust. Hij zei dat hij over heiligheid en het gekruisigde leven preekte in zijn kerk, en hij leek het hart van een echte herder te hebben. Toen vertelde hij dat enige mensen van zijn gemeente een of ander seminar hadden bijgewoond – en dat ze thuis gekomen waren, klaar om zijn gemeente te verlaten.

Zij vertelden hem: "God heeft ons in een nieuwe openbaring gebracht die ons leven heeft veranderd. We hoorden dingen die we nooit eerder gehoord hadden. We dachten eens dat we gered waren, maar nu weten we dat we dat niet waren. Alles wat we geloofden over de eindtijd was verkeerd. We hebben nieuwe waarheid ontvangen."

Pastor, jij en je kerk leven in dwaling. Je mensen zijn niet eens gered! Je denkt dat je over heiligheid predikt, maar wíj hebben ontdekt wat echte heiligheid is. We hebben iets nieuws gevonden!"

Vandaag gaat diezelfde groep mensen niet eens meer naar de kerk, omdat ze niemand kunnen vinden die hen "dieper" kan leiden. In plaats daarvan voeden ze zich met wat cassettebandjes met onderwijs.

Hun pastor vertelde me iets wat ik gehoord heb van kerken over de gehele natie. Hij zei: "Wat gebeurt er? Er zijn zovele nieuwe vreemde leringen, zoveel leraren met nieuwe "openbaring". En ze lijken allemaal een aantal teksten te hebben om hen te ondersteunen. Niemand onderscheidt wat van God is en wat van de satan is, wat dwaasheid is en wat juist is. Onze mensen worden in verwarring gebracht."

Hij had zo'n gelijk! Nieuwe leringen, nieuwe openbaringen en nieuwe evangeliën komen bijna dagelijks op. En het wordt nog veel erger. De Bijbel waarschuwt ons duidelijk dat er in de laatste dagen vreemde leringen zullen komen, die een andere Jezus introduceren, een andere geest, een ander evangelie!

De apostel Paulus riep de oudsten samen van de kerk in Efeze, en zijn laatste woorden aan deze geliefde heiligen waren: "Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. (Handelingen 20:29-30).

De hele tijd dat Paulus voor kerken diende die hij had gesticht, had hij een angst die hij zou blijven houden tot aan zijn sterfdag. Het is een angst die iedere echte herder in zich zou moeten hebben, en dit was nooit uit de gedachte van Paulus: "Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen." (Handelingen 20:31). Het was de angst dat valse leraren binnen zouden komen om te misleiden.

Paulus zei tegen de Corinthiërs: "Want met een ijver Gods waak ik over u" (2 Corinthe 11:2).

Toch sprak hij niet over iemand die zijn schapen aan het stelen was. Hij zei niet: "Hé, deze schapen zijn van mij! Ik ben hun herder – zij staan onder mijn gezag." Nee, veeleer was Paulus verontwaardigd omdat hij dacht dat één of andere leraar tussen zijn discipelen zou komen en hun toewijding aan Jezus: "Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen." (vers 2).

Paulus zei dat hij één doel had, één gerichtheid, één verlangen – en het is hetzelfde verlangen dat alle echte herders moeten hebben: om voor de rechterstoel van Christus te staan en ieder geestelijk kind van hem zuiver voor Hem te leiden, onbevlekt, heilig en rechtvaardig, geworteld en gegrond in het Woord. Het is het verlangen om hen voor Zijn troon te zien staan met de zekerheid dat je weet dat je hen de gehele raad van God hebt gegeven... dat zij niet heen en weer werden geslingerd door ieder soort van lering, niet bedrogen door leringen van demonen...dat zij door iedere test en beproeving kwamen met het Woord van God geborgen in hun hart!

Geliefde, mijn grootste vreugde in de glorie zal zijn – samen met Paulus en iedere echte dienaar van God – om ieder van jullie namen genoemd te horen worden door de Heer, jullie voor Hem te zien staan overvloeiend van toewijding en nederigheid, en Hem te horen zeggen: "Goed gedaan, goede en getrouwe dienaar!"

Dat is echt de enige wens van mijn hart. En dat is de rede dat ik met vuur en ijver predik. Als Paulus vandaag leefde en van de kansel van Times Square Church predikte, zou hij hetzelfde huilend zeggen iedere keer dat hij sprak: "Pas op! Een invasie komt eraan! Valse leraren en valse leringen zullen jullie van alle kanten bombarderen. Zij zullen jullie introduceren aan een andere Christus. Zij zullen niet van de Heilige Geest zijn, maar van een andere geest. En het zal niet het echte evangelie zijn – het zal een ander evangelie zijn."

Paulus beleed de angst die hij voor hen had: "Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden" (2 Corinthe 11:3). Paulus wist dat de Corinthiërs al te zeer beïnvloedbaar waren voor valse leraren. Hij zei: "Je bent te open, te bereid te luisteren, te verlangend om iets nieuws te horen!

Zo vaak overhandigt een goedhartige, solide christen mij een tape en zegt: "Je moet eens luisteren naar deze leraar. De boodschap is ongelooflijk, machtig! Iedereen praat erover." Dus luister ik. En het klinkt best goed – gezalfd, nieuw en fris. Maar dan begint de Geest binnen in mij zeer onrustig te worden.

Overkomt dat jou ook wel eens? Als je luistert, voel je iets van onrust – dus wacht je, en blijft luisteren. Je zegt: "Ik hoor nog niets verkeerd. Maar iets klinkt niet goed." En als je blijft luisteren, plotseling, daar is het – dwaling. Grote, totale dwaling – afschuwelijke ketterij! Onbijbelse interpretaties, fantasievolle dromen, de eigen ideeën van een mens, alsof een mysterie wordt ontsloten. Maar het is niet overeenkomstig Gods Woord.

Paulus was verbaasd hoe gemakkelijk sommige van de Galaten werden meegetrokken: "Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!" (Galaten 1:6-8).

Paulus zei: "Geef er niet zo'n mooi frontje aan. Het is niet het evangelie dat je van mij hebt gehoord. Het is niet van God. Het is vervloekt, verrot, dodelijk. Het is een ernstige zaak, en het zal je ellende geven als je er door wordt meegesleurd. Neem het daarom niet licht op. Laat degene die het predikt vervloekt worden!"

Het maakt niet uit of een engel verschijnt en je vertelt dat de boodschap van God is. Het maakt niet uit of jij en je vrienden "onderscheiden" dat het oké is. De Bijbel maakt het duidelijk: Als het niet overeenkomt met het evangelie van Paulus, dan is het van de satan: "vervloekt".


Hoe kunnen we dan weten wat het echte
evangelie is en wat het vervloekte?

Laat me eerst zeggen dat zelfs de meest demonische valse leraren beginnen met waarschuwingen tegen valse leringen. Ze waarschuwen luid en duidelijk tegen het jezelf inlaten met iets wat niet van Christus is. Bijna iedere valse leraar die ik heb gehoord laat het luidst waarschuwingen horen tegen valse leringen.

Daarna gaat hij verder met het prediken wat vals is. Zij besteden er veel tijd aan om hun toehoorders ervan te overtuigen dat ze niet zoals valse leraren zijn – maar toch spannen ze hen voor hun karretje zodat zij naar hún boodschap luisteren.

De leerstelling is niet echt eenvoudig, omdat de leraar heilig lijkt te zijn, goed, vroom en eerlijk. Door de hele kerkgeschiedenis heen werden de meest schadelijke ketterijen geleerd door mannen die als goed en eerlijk werden beschouwd. Dat maakt dat valse leringen des te meer gevaarlijk zijn. Vele christenen hebben gezegd: "Maar hij is zo'n goede man, zo eenvoudig, zo eerlijk, zo liefdevol." Inderdaad, een leraar die Christus als middelpunt heeft, zal heilig, eenvoudig en eerlijk zijn – maar "de engelen des lichts" van de duivel zullen dat ook lijken te zijn. Zij zullen komen als boodschappers van rechtvaardigheid, waarheid en openbaring.

Paulus zegt dat satan ons probeert te bedriegen, net zoals hij Eva in de tuin bedroog. Hij gebruikt dezelfde listigheid, hetzelfde bedrog: "Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden" (2 Corinthe 11:3).

Niets is er sindsdien veranderd! Het valse evangelie dat satan aan Eva introduceerde is hetzelfde evangelie dat hij vandaag aan het promoten is – en alle valse evangeliën hebben dezelfde trekjes gemeen. God liet deze belangrijke boodschap niet aan twijfel onderhevig. Hij heeft het zeer duidelijk gemaakt, en er zijn duidelijke aanwijzingen waar je op moet letten, die de leerstelling als vals ontmaskert:


1. Ieder onderwijs dat de vrees voor God
ondermijnt, is vervloekt – van de duivel!

Alle valse leraren hebben deze ene boodschap gemeenschappelijk: "Ontspan je, God kan niet hard zijn. Hij zal je geen pijn doen – Hij houdt van je. Een liefdevolle God wil dat je je verheugt in het leven." Het trucje van de vijand is om je weg te trekken van de ontzagwekkende eerbied en vrees voor een heilige God die zonde veroordeelt. Alle valse leringen hebben dit ene doel – de vrees voor God in je te ondermijnen.

Alleen de machtige, absolute vrees voor God maakten dat Adam en Eva niet ongehoorzaam aan Hem waren. Het was niet hun liefde voor God, noch hun dagelijkse omgang met Hem. Het was dit: " En de HERE God legde de mens het gebod op...van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven" (Genesis 2:16-17).

Maar satan kwam met een gladde boodschap: "Gij zult geenszins sterven" (3:4). Dit was een totale perversie van de waarheid – een ander evangelie! Toch was het precies wat Eva wilde horen. Zie je, iets binnen in haar weerstond Gods bevel. Het bevel van de Heer leek te zeer een juk te zijn, en ze ergerde zich eraan.

Satan wist dat dit in Eva zat, en hij begon de vrees voor God in haar onmiddellijk te ondermijnen: "Zei God dit echt? God is niet zo. Je hebt de verkeerde opvatting over Hem. Denk je dat Hij je kennis en wijsheid zal onthouden, als Hij Zelf Kennis en Wijsheid is? Wat voor God denk je dat Hij is? Je zult zeker niet doodgaan!"

Je zit misschien onder een sterke prediking die op een zwaar juk lijkt. Je kunt je er misschien aan ergeren en zeggen: "Ik houd er niet van!" Maar laat jezelf niet bedriegen: het is juist datgene wat je vrijheid, vrede en vreugde brengt. Toch roep je nog steeds van binnen: "Ik kan God niet dienen op deze manier. Ik wil vrijheid!"

Er is een lering die op het ogenblik in de charismatische wereld circuleert over een nieuwe vrijheid. Het zegt: "Kom zingen en roepen en in tongen spreken – en ga dan weer weg en leef als de duivel!" Dat is geen vrijheid. Het is satan die zegt: "Je zult niet sterven. God is niet hard. Hij is daar veel te liefdevol, te genadig voor." Satan maakte een evangelie dat aangepast was aan de lusten van het vlees van Eva – en hij zal ook een evangelie vinden dat zich aanpast aan de jeukende oren van rusteloze christenen!

Ik heb gehoord van vrome jeugdpastors met een gebroken hart die uit hun kerken zijn weggestuurd of zelf zijn weggegaan. Zij prediken heiligheid en de vrees van God aan de teenagers, maar de pastors en ouders klagen dat ze de jeugd een juk opleggen: "We willen niet dat je dat soort dingen predikt aan onze kinderen." Deze teenagers (sommigen van hen zijn de kinderen van predikers) leven in totale rebellie. Zij hebben geen respect voor hun ouders, nemen ze in de maling, en hun verlangens gaan uit naar de wereld. En de boodschappen over heiligheid en de vrees van God schudden deze kinderen op omdat ze die nog nooit eerder gehoord hebben.

We hebben een hele generatie voortgebracht die totaal niet in het bezit is van de vrees van God. Ze hebben nooit iets geweten over oordeel. Ze hebben altijd alles gekregen wat ze wilden. Ze zeggen: "We willen rock-en-roll", en hun ouders zeggen: "Maak ze niet geërgerd. Breng rock-en-roll in de kerk en geef het christelijke teksten." Of, "Ze gaan toch wel seks hebben, laten we ze dus maar iets geven om ze te beschermen tegen de consequenties."

Deze jongeren hebben nooit Gods vrees gekend, omdat pastors en ouders God gemaakt hebben tot de grote vredestichter in de hemel. Alleen maar een handjevol van de christelijke jeugd vandaag wandelt in heiligheid. Waarom? Omdat pastors te slap zijn om het evangelie te prediken vanaf de kansel – en omdat ouders dubbele levens leven, en hun kinderen weten het!

Sommige christenen hebben me geschreven: "Broeder David, je predikt zo hard. Preek je altijd zo in je kerk? En accepteren de mensen dat?"

Mijn antwoord is dit: We zijn geroepen om het Woord met zo’n kracht en gezag te prediken dat het een constante vrees voor God zal voortbrengen in iedere hoorder. Zij, die hun lievelingszonden niet verlaten, zullen niet blijven, omdat ze beledigd zullen zijn. Zij zullen hun oren van de waarheid afwenden, en zullen leraren zoeken die hun lusten voeden (zie 2 Timotheüs 4:1-4).

Gods Woord zegt: "Door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad" (Spreuken 16:6). Dit is, geloof ik, wat een echte evangelieboodschap in ons moet voortbrengen: 1) Een haat voor zonde die geen excuses of alibi's toestaat. 2) Een overtuigd zijn van zonde over alle geestelijke luiheid en compromieën. 3) Een inwendige kennis dat God het niet licht opvat als we zondigen. 4) Een overtuiging dat we zullen oogsten wat we zaaien. 5) Een terechte, heilige vrees voor God. 6) Een vertrouwen dat Hij ons zal verlossen van iedere zonde die we haten en waar we weerstand aan bieden.

Ben je niet zeker of niet overtuigd van de noodzaak in de vreze des Heren te wandelen? Om daar voor eens en voor altijd een einde aan te maken, zie Jesaja 11:1-3. Dit passage profeteert over Iemand op wie de Geest van de Heer zou rusten – Iemand aan wie gegeven zou worden "lust in de vreze des HEREN". Dit passage gaat over Jezus! En als Jezus in de vreze des Heren wandelde en daar naar verlangde, hoe meer zouden wíj dat dan moeten doen!

Pas op voor iedere boodschap die breekt met zondeovertuiging, die een geest voortbrengt van niet-waakzaamheid, die je zachtjes aanpakt en fluistert: "Alles is oké". Al dat soort rustgevers zijn valse evangelies!


2. Pas op voor ieder evangelie dat je
weghaalt van de eenvoudige toewijding
aan alleen Jezus Christus.

Paulus waarschuwt ons ernstig dat satan zich zal voordoen als een engel des lichts – dat hij zijn eigen valse leraren zal doen opstaan, die zich allemaal zullen voordoen als dienaren van gerechtigheid.

Licht vertegenwoordigt waarheid, evangelie, openbaring. Satan zal komen en de lieflijke naam van Jezus gebruiken, en hij zal proberen zelfs de uitverkorenen te bedriegen: "…die zich voordoen als apostelen van Christus" (2 Corinthe 11:13). Denk aan de verschrikking van iets dergelijks! Om te zien dat de laatste dagen onder de macht staan van valse apostelen, een lering van de duivel omarmend, en onder controle staand van een valse geest.

Hoe zou zoiets kunnen gebeuren? Hoe zou iemand kunnen zitten onder het soort van perverse evangelie dat Paulus beschrijft en het niet weten? Er is alleen maar één manier – door het weigeren af te zien van de verkeerde lusten en door verder te gaan in onbeschaamde ongehoorzaamheid. Lust is de magneet die een persoon naar valse apostels trekt. Ik kan je beloven, als je blijft toegeven aan je lusten, dan zul je onder valse leer komen. Het is onvermijdelijk – je zult het vinden, en het zal jou vinden. En je zult zo blind zijn, dat je het niet zult weten.

In de 18de eeuw werd een ander evangelie geïntroduceerd, genaamd antinomianisme, betekenend: "anti-wet". Dit evangelie is bij ons vandaag, en het is sterker dan ooit. Het ondermijnt de vrees voor God door de suggestie te doen dat als je eenmaal gelooft, je kunt zondigen en toch niet veroordeeld worden, omdat Jezus het allemaal heeft bedekt.

Dr. Tobins Crisp was één van de leraren van deze nieuwe lering die Duitsland overspoelde. Zijn voorstanders maakten een aanfluiting van de naam van Jezus:

"Er is veel gepraat over genade en onderzoek van het hart, maar geef mij Christus! Ik zoek geen beloftes, maar Christus! Ik zoek geen heiliging, maar Christus! Spreek niet over meditatie of plicht – spreek tegen mij over Christus!"

Het klinkt als zuivere toewijding aan Christus – een evangelie dat op Jezus is gericht. Maar Jezus zelf vertelt ons dat niet allen die zeggen: "Heer, Heer, Zijn Koninkrijk binnen zullen komen. Niet iedereen die de mond vol heeft van Jezus zal het ware evangelie prediken.

De lering van antinomianisme wordt vandaag nog steeds gepredikt, en de charismatische beweging valt er voor als voor zoete broodjes. Maar luister naar de rest van deze lering:

"Een gelovige kan ervan verzekerd zijn dat hij vergeving ontvangt zodra hij een zonde begaat, zelfs overspel of moord. God is niet langer bedroefd, ondanks het feit dat een gelovige vaak zondigt.

Er is geen zonde die een gelovige kan begaan die hem enige droefheid kan geven – daarom is er geen rede om zonde te vrezen. Zonde is dood en vormt geen angst meer. Als we tegen gelovigen zeggen dat ze heilig moeten leven en goede werken doen omdat God anders boos op ze zal zijn, dan misbruiken we de Schriften. Dan liegen we voor Zijn aangezicht. God heeft alles in Christus gedaan – er is niets te vrezen!"

Het is alsof de Christenen die deze lering omarmen in de één of andere donkere put zitten, wachtend totdat Jezus langs komt. Ze zeggen: "Heer, U weet waar ik ben. Als U van me houdt, haal me dan hieruit." Nee! De Bijbel beveelt ons de duivel te weerstaan, en hij zal van je wegvluchten!

We hebben gemaakt dat christenen een hoop hulpeloze kreupelen lijken te zijn – geen gezag of autoriteit, gebonden door zondige gewoontes, wachtend op een wonderbaarlijke verlossing. Er is geen heilige beroering tegen zonde, geen vrees voor God.


3. Er kan geen toewijding aan Christus zijn
zonder een leven in heiligheid.

Dit is de manier waarop alle lering beoordeeld kan worden: Brengt het je naar gelijkvormigheid aan Jezus Christus? Je kan een evangelie niet zuiver noemen alleen omdat de leraar tegen zonde predikt, of omdat dikwijls naar Christus wordt verwezen. De New Age beweging spreekt veel over de Geest van Christus.

Ik heb gehoord hoe losbandige predikers de naam van Jezus in een microfoon schreeuwen, en tekeergaan tegen homoseksualiteit, drugs en de zonden van de maatschappij. Maar hoe langer ik luisterde, hoe meer ik me realiseerde: deze man is niet echt verbroken. Zijn boodschappen zijn niet van zonde overtuigend. Hij praat over iemand anders zijn zonde, niet zijn eigen zonde.

Zulke predikers spelen in op de gevoelens van de menigte, en zwepen ze op naar enthousiasme. Zij hebben geen echte overtuiging van zonde, geen alles verterend verlangen om de mensen naar het beeld van Christus te veranderen. Christenen gaan graag naar bijeenkomsten waar ze een prediker horen praten over de afwezigheid van gebed in scholen. Misschien zal hij iets zeggen over onze begerigheid, trots en overspel, de dingen die in ons hart zitten. Maar dan komt het sussende, verzachtende woord. En als het vertrouwen is gewonnen, dan is de vrees van God ondermijnd.

Er is één veilige test voor prediking van echte heiligheid. Het wordt gevonden in 2 Timotheüs 2:19: "En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid."

Ik voel, net zoals Paulus, een hartverscheurende roeping om Gods mensen te waarschuwen voor wat komen gaat. Er zijn grote theologische oorlogen komende. De hele charismatische beweging zal verdeeld worden in verschillende kampen, terwijl ze ieder staan achter hun leringen, leraars en boeken, en elkaar beschuldigen van dwaling en valse profetie. En ze zullen allemaal geloven dat ze het geloof verdedigen!

Ze zullen niet de duivel weerstaan, omdat ze te druk bezig zijn elkaar ketters te noemen. Het zal een tijd zijn van grote verwarring, en onwetende christenen zullen niet weten wie ze moeten geloven.

Geliefde, ik wil tegen de echte vijand vechten. En die vijand is op de straten – en in ons hart! Ik ga niet argumenteren over profetie. Ik wil staan bij iedere broeder of zuster die in de vreze Gods leeft en wiens hart overgegeven is aan zuivere toewijding aan Jezus Christus.

We moeten onze ogen van leraren en evangelisten afhalen, en Gods Woord gaan bestuderen. "Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid" (2 Timotheüs 2:15). Zoek niet naar een "goedgekeurde" pastor of evangelist. Dan zul je de ene na de andere man achternagaan, en ze zullen je allemaal teleurstellen, totdat je uiteindelijk de hoop verliest. Haal je ogen van alle predikers af en richt ze op Jezus Christus!


4. Het echte evangelie is bezorgd over je hart –
want daaruit komen de bronnen des Levens!

De farizeeën zagen dat enigen van de discipelen brood aten met ongewassen handen, en "zij vonden fouten" (Marcus 7:2). "Want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmede vasthoudende aan de overlevering der ouden" (vers 3).

Deze mannen vroegen aan Jezus waarom Zijn discipelen niet op deze manier van "heiligheid" leefden. Maar bij hun was het alleen maar een ceremoniële traditie. Het was allemaal buitenkant, en had alleen te maken handelingen van het vlees. Jezus antwoordde hen: "Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij" (vers 6). Jezus zei, in wezen: "Je onderwijs is helemaal tevergeefs. Het verandert niet je hart. Het is allemaal show, woorden, huichelachtige daden!"

Hij zegt tegen ons in deze zaak: "Als een evangelie niets anders is dan uiterlijke schijn en zich niet interesseert voor het hart, besteed er dan geen tijd aan. Echt onderwijs is bezig met zaken die met het hart te maken hebben." Jezus legt het probleem van alle valse evangeliën bloot: Zij bereiken niet wat de mens onrein maakt – zij overtuigen niet van zonde en veranderen het hart niet. Zij bieden een schijn van godsvrucht, en raken het hart niet. "Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein" (Mattheüs 15:18).

Paulus zei: "Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart" (2 Timotheüs 2:22). Vertel me niet over de wonderen in jullie kerk – de aanbidding, lofprijs, of hoe goed de pastor predikt. Nee – vertel me over een volk dat God aanroept vanuit een zuiver hart! Vertel me dat ze, alhoewel zij er nog niet helemaal zijn, toch worden aangespoord in die richting. Zij staan God toe hun hart te onderzoeken en op de proef te stellen, om hun zondige gewoontes bloot te leggen.

Dat is het ware evangelie van Jezus. Het is een evangelie dat het hart van zonde overtuigt, zaken die het hart aangaan behandelt en het hart verandert! Is dit het evangelie dat aan jou wordt gepredikt? Overtuigt het je van die verborgen zonden die er binnen in je zitten: boze gedachten, overspel, hoererij, moord, stelen, begeerte, verdorvenheid, trots, dwaasheid?

Als het dat niet doet, vindt dan een kerk en blijf in een kerk met mensen waar je hart wordt blootgelegd, geschud – en veranderd voor de glorie van Christus!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 13 mei 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series