Times Square Kerk Preken Serie

Bewaar je genegenheid voor Christus!
(Guard Your Affection For Christ!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
3 november 1997
_______________

In de eerste drie hoofdstukken van Openbaringen, heeft de apostel Johannes een verbasend visioen: hij ziet Jezus lopen te midden van de zeven Nieuw-Testamentische kerken van Azië. In de ogen van Christus brandt een vuur, en hij draagt de kleding van een priester. Het is duidelijk dat Hij gekomen is om deze kerken in gerechtigheid te oordelen.

Petrus schrijft: "…het oordeel begint bij het huis Gods…" (1 Petrus 4:17). En nu, als Jezus verschijnt te midden van de zeven kerken, begint Hij hen te oordelen naar het goede en het slechte dat Hij ziet. Deze oordelen zijn te lezen in Openbaringen 2 en 3, beide in rode letters, wat betekent dat ieder woord direct van de lippen van Jezus komt.

Nu, deze zeven kerken waren bestaande gemeentes, in bestaande lokaliteiten – de kerken van Efeze, Smyrna, Laodicea, en zo verder. Maar Johannes hoort de stem van God niet alleen tegen deze kerken, die hier beschreven worden, spreken, maar tegen de kerk over de gehele wereld – inderdaad, tegen elke gelovige die uitziet naar de wederkomst van Jezus.

Jezus begint Zijn oordelen met het opsommen van de vele goede dingen van de kerken die Hem zegenen en Hij complimenteert iedere kerk met deze dingen. Maar Hij ziet ook verschillende dingen die Hem diep bedroeven – en Hij spreekt een waarschuwing uit aan iedere kerk.

Zijn eerste boodschap is aan de Christenen te Efeze – een kerk die gefundeerd was op het door God geïnspireerde onderwijs van de apostel Paulus. Het oordeel van Jezus over de Efeziërs is: "Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt" (Openbaringen 2:4).

Als Jezus het woord "eerste liefde" hier gebruikt, dan spreekt Hij niet over de nog niet volwassen liefde die we ervaren als we net gered zijn. Veeleer spreekt Hij over exclusieve liefde. Hij zegt: "Eens kwam ik op de eerste plaats in je hart. Maar nu heb je de exclusiviteit van je liefde voor mij verloren. Je hebt toegestaan dat andere dingen Mijn plaats in zijn gaan nemen!"

Het is tekenend dat van al de zonden die Jezus aanwijst in deze zeven kerken – overspel, begeerte, lauwheid, vals onderwijs, Izebels in autoriteit, dode aanbidding, geestelijke verblindheid – de eerste zonde die Hij noemt de zonde is die Hem het meest kwetst: een verlies van genegenheid voor Hem. Onze God is een jaloerse Geliefde – en Hij zal niet toestaan dat iets komt voor onze liefde voor Hem!


Ik geloof dat van alle zeven kerken,
de christenen in Efeze
Christus het meest verwondden!

David schrijft: "Een dodelijke kwaal is op hem uitgestort, nu hij neerligt, staat hij niet meer op" (Psalm 41:9). Ik kan me vereenzelvigen met de woorden van David. De mensen in mijn leven die me het gemakkelijkst kunnen kwetsen zijn diegenen die het meest van me houden. Mijn vrienden die maar met een half hart van me houden kunnen me niet echt kwetsen, noch mijn vijanden. Maar diegenen die beweren dat zij mij het meest na staan, kunnen me diep verwonden.

Nu, deze christenen in Efeze hadden dicht bij de Heer geleefd. Als ik de brief lees van Paulus aan de Efeziërs, dan ben ik verbaasd over het evangelie dat deze mensen hoorden en in de praktijk brachten, bovendien complimenteerde Paulus hen uitvoerig. Hij richt zich tot hen als: "…aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus…genade zij u en vrede van God, …die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus...uitverkoren vóór de grondlegging der wereld…tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil"(Efeze 1:1-5).

Paulus voegt eraan toe dat zij een van zonde vergeven volk zijn, dat ze de openbaring hebben van het mysterie van Christus en dat ze "…verzegeld zijn met de heilige Geest der belofte" (vers 13). Hij bidt verder dat ze zouden hebben "de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven…"(vers 17-19).

Deze christenen waren: "levend gemaakt met Christus, en mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus" (Efeze 2:5-6). Paulus noemt hen: "Zijn maaksel…, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen…dichtbij gekomen door het bloed van Christus" (vers 10, 13). Hij zegt dat ze door Gods genade: "opwassen tot een tempel, heilig in de Here, …in de Geest" (vers 21-22).

Wat een beschrijving van een gezegend, heilig volk! En nu, in het boek Openbaringen, complimenteert Jezus de Efezische christenen. Hij zegt tegen hen: "Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding…" (Openbaringen 2:2). Met andere woorden: "Ik weet alle goede dingen die er in je leven gebeuren. Je werkt hard voor me zonder te klagen. En je wilt alles voor anderen doen. Je bent ijverig in je goede werken – en dat is erg prijzenswaardig!"

Jezus gaat door met hen te complimenteren, en wijst erop: "en dat gij de kwaden niet kunt verdragen…" (hetzelfde vers). Hij zegt, in wezen: "Je haat zonde verschrikkelijk! Je kunt het niet verdragen – in je leven, je huis of je kerk. Je hebt goede morele standaards. En dat is ook prijzenswaardig!"

"…en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en hen leugenaars hebt bevonden" (hetzelfde vers). Jezus zegt: "Je bent geworteld en gegrond in gezond onderwijs. En dus ben je niet heen en weer geslingerd door al het vleselijke onderwijs van de laatste tijd. Je bent in staat valse leraren en valse profeten goed te beoordelen. En je ontmaskert ze als leugenaars, voor het welzijn van iedereen om je heen. Ik prijs je ook hier voor!"

"…gij haat de werken der Nikolaïeten, welke ook Ik haat" (vers 6). Met andere woorden: "Je verwerpt antinomianisme – de doctrine die zegt dat je alleen maar geloof hoeft te hebben en dat je dan kunt doen waar je zin in hebt. Inderdaad, je haat alle doctrines van "gemakkelijk geloven" die zeggen dat God de zonden van het vlees door de vingers ziet. Je staat getrouw op tegen onheilige levensstijlen, en je houdt vast aan rechtvaardigheid. Dit is ook zeer prijzenswaardig!"

Het wordt snel duidelijk in deze passage dat de Efeziërs niet alleen maar een groepje nieuwelingen of lauwe heiligen zijn. Nee, Jezus onderzoekt de harten van een groep mensen die goed gegrond zijn in de waarheid van het evangelie – en die eraan werken om het in hun leven te bewijzen, door zichzelf op te offeren, hard te werken en op te staan voor de waarheid.

Jezus wijst op iets anders dat ook in het hart van deze Efeziërs zit – iets, waarvan hij opmerkt dat het zeer verkeerd is. Hij zegt: "Ik zie al je werken, je haat voor zonde, je liefde voor waarheid, je rechtvaardige moed. Maar toch, ergens bij al je hard werken, heb je toegestaan dat je eerste liefde afnam. Je genegenheid voor Mij is stervende!"

"Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt" (vers 4). Geliefde, ik heb dit vers gelezen en herlezen – en ik heb geconcludeerd dat het belang ervan niet over het hoofd gezien mag worden. Letterlijk vertaald uit het Grieks staat hier in plaats van: "Maar ik heb tegen u,…" het volgende: "Ik heb iets tegen u!"

Nu, ik zou graag van mezelf denken dat ik een Efeze-type christen ben, iemand die een getrouwe werker is. Ik wil geloven dat mijn lijden voor de zaak van Jezus is, dat mijn goede werken Hem verheerlijken, dat ik een rechtvaardig leven leidt, dat ik met Hem in de hemelse gewesten ben gezeten.

Maar als ik lees van Jezus dat Hij onder zulke goed onderwezen gelovigen wandelt als de Efeziërs en hen zegt: "Ik heb iets tegen u" – dan schrik ik daarvan! Ik moet mijn Heer vragen: "Jezus, heeft U ook iets tegen míj? Heb ik ook mijn genegenheid voor U verloren?"


De waarschuwing van Christus is niet alleen
voor christenen van een vervlogen tijdperk –
maar ook voor ons vandaag!

Ik geloof dat deze waarschuwing aan de Efeziërs zowel voor mij persoonlijk is bedoeld als voor iedere christen die in deze laatste dagen leeft! Eenvoudig gezegd, de Heer verteld ons: "Het is niet genoeg voor je om een zorgzame, zichzelf gevende, ijverige dienaar te zijn die treurt over zonde en de waarheid predikt. Het is niet voldoende voor je om morele standaards te handhaven, lijden voor Mijn zaak te verduren, of zelfs aan de paal verbrand te worden voor je geloof. Dat hoort allemaal bij het kruis dragen.

"Je kunt al deze dingen doen in Mijn naam. Maar als tijdens het doen van deze dingen je genegenheid voor mij niet groter wordt – als ik niet meer en meer de ene grote bron van vreugde van je hart wordt – dan heb je je eerste liefde verlaten! Als je genegenheid voor Mij niet langer een grote zorg voor je is, dan heb ik iets tegen je!"

Denk eens aan Davids woorden: "Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde" (Psalm 73:25). Dat zijn sterke woorden – maar David zegt niet: "Ik heb geen menselijke liefde." Hij weet dat God menselijke liefde gezegend heeft. Veeleer zegt David: "Er is niemand in mijn hart van wie ik meer houd dan van Mijn Heer. Ik verlang naar hem meer dan naar wie ook!

David schrijft ook: "O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder waters!" "Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God…" (42: 1-2).

David zegt: "Ik dorst zeer naar de Heer, zoals een hert dorst nadat het achternagezeten is. Een hert zal voorbij het punt van uitputting gaan om het water te vinden dat het zoekt!" Evenzo zegt Jezus tegen de Efezische christenen: "Je zoekt me niet langer zoals het hert doet. Ik ben niet langer het belangrijkste object van je verlangen. Je bent misschien bereid om dingen voor me te doen – maar ik ben niet langer in het centrum van je hart!"


Christenen zijn jarenlang licht omgesprongen
met deze passage in Openbaringen!

Sommige gelovigen antwoordden misschien: "Wat is zo serieus over deze zaak? Misschien ben ik niet zo intens bezig met de Heer als toen ik jonger was. En misschien is mijn genegenheid voor Hem minder geworden. Maar, wat zou dat? Jezus weet dat ik nog steeds van Hem houdt."

Nee! Jezus neemt ieder gebrek aan genegenheid erg serieus.

Inderdaad, Hij zegt dat zo'n gebrek een afval van de Heer is:

"Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u…" (Openbaringen 2:5).

Je zou kunnen antwoorden: "Ik kan begrijpen hoe een daad van overspel een val is. En ik kan begrijpen hoe het terugvallen in drugs een val is. Maar hoe kan het verliezen van een intense liefde voor Christus werkelijk een val zijn?"

Als Jezus waarschuwt: "…bekeer je, en doe je eerste werken…" (hetzelfde vers), dan zegt Hij: "Denk eens terug aan wie je was toen ik je eerst redde. Je verheugde je dat ik in je hart kwam leven! Je kon niet wachten om op zondag naar de kerk te gaan, alleen om aan de mensen te vertellen hoeveel je van me hield. En je besteedde al je vrije tijd met het bestuderen van Mijn Woord, en leerde over Mijn liefde voor jou. Je beschouwde het gebed nooit als een last, omdat Ik alles voor je betekende. Je hield meer van Mij dan van het leven zelf.

"Maar nu ben je hiervan weggevallen. Ik krijg nog maar zo weinig van je tijd nu, zo weinig van je aandacht. Je bent koud naar Me geworden. Iets anders houdt je hart nu bezig!"

Jezus verbindt dit vers met een serieuze waarschuwing: "bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert" (hetzelfde vers). Vele jaren lang hebben theologen geprobeerd deze waarschuwing te verzachten, en wilden dat het iets anders betekende. Maar het kan niet worden verzacht! Het betekent precies wat het zegt. Jezus zegt tegen ons:

"Als je beweert dat je het vuur van God hebt, maar toch ben ik niet langer de vreugde van je hart – dan zal Ik ieder beetje licht wat je hebt wegnemen! Het maakt niet uit wat voor goede werken je doet voor Mij, je zult niet langer Mijn getuige zijn. Ik zal eenvoudig niet langer iets wat je doet erkennen – omdat je je eerste liefde voor Mij hebt verloren!"

Er zijn verschillende tekenen en bewijzen van een stervende liefde voor Christus. Ik wil drie van deze voor je opnoemen. Ik geloof dat je je liefde voor Jezus kunt meten door deze drie dingen te onderzoeken:


1. Je liefde voor Christus is stervende
als je meer tijd besteed aan de dingen van deze wereld
en minder tijd in Zijn aanwezigheid!

Wat houdt je hart op het ogenblik bezig? Verlangt je ziel naar Jezus, of naar de dingen van deze wereld?

Niet lang geleden ontving ik een droevige brief van een vrouw op onze postlijst. Ze schreef: "Mijn echtgenoot was eens helemaal enthousiast voor God. Jarenlang gaf hij zichzelf getrouw voor het werk van de Heer. Maar vandaag wordt hij helemaal in beslag genomen door zijn nieuwe bezigheid: paarden! Hij kocht er een paar, en nu is hij nergens anders meer mee bezig. Al zijn vrije tijd besteedt hij met het lezen over het fokken van paarden, in plaats van het bestuderen van Gods Woord. Hij heeft geen tijd meer voor de Heer, en ook niet voor mij. Ik ben bezorgd voor hem, omdat hij zo koud is geworden!"

Natuurlijk is er niks verkeerds aan het bezitten van paarden of er interesse voor hebben. Maar Jezus vertelde een gelijkenis over dit soort van legitieme bezigheid. Een rijke man zond zijn dienaar om al zijn vrienden uit te nodigen voor een groot feest dat hij hield. Maar de Schriften zeggen dat de vrienden van de man "zich allen opeens begonnen te verontschuldigen…" (Lucas 14:18).

Eén vriend vertelde de dienaar: "Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien; ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd." De volgende vriend vertelde de dienaar: "Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga die keuren; Vertel je meester dat ik niet kan komen, omdat ik naar het veld moet gaan om met ze te ploegen." Toen kwam nog een andere vriend, en die zei tegen de dienaar: "Ik ben net getrouwd, en ik sta op het punt op huwelijksreis te gaan. Ik heb geen tijd om naar het feest te gaan."

Deze man had al zijn vrienden uitgenodigd om een zeer goede tijd van vriendschap met hem te hebben. En hij had al de voorzorgsmaatregelen genomen voor hun gemak en gerief. De tafel was gedekt, en alles was voorbereid. Maar niemand kwam. Iedereen was gewoon te druk of in beslaggenomen.

Maar ieder persoon had een goede, legitieme reden om niet te komen. Per slot van rekening waren ze niet aan het proberen hun vriend te vermijden zodat ze konden feesten of konden stappen. In tegendeel, de Bijbel beveelt alles aan wat deze mensen aan het doen waren: kopen en verkopen kan veiligheid verschaffen voor iemands gezin. En een grote koop uittesten is een gezonde zakelijke bezigheid. Tenslotte, het huwelijk is een zegen die de Schriften aanmoedigen.

Maar, hoe reageerde deze schatrijke man? De Schriften zeggen: "En de heer zeide tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u: Niemand van die mannen, welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven" (vers 23-24).

Jezus maakt iets heel duidelijk in deze gelijkenis:

Een ieder van deze goede, legitieme dingen wordt zondig als het belangrijker wordt dan de Heer!

Laat me je een voorbeeld geven. Een favoriete na-kerkse activiteit voor vele christenen is met vrienden naar een restaurant te gaan. Zij kunnen urenlang zitten praten over de dingen van God met een paar sneetjes brood of een kop koffie erbij. En als ze het restaurant uitgaan, dan besteden ze nog eens een half uur met praten op het parkeerterrein voordat ze weggaan. Het is een tijd van heerlijke kameraadschap voor iedereen. Maar, als je daar om vraagt, dan beweren vele van deze zelfde christenen dat ze geen tijd hebben om de Heer te zoeken!

Tijdens mijn eerste jaren in de bediening had ik verscheidene vrome vrienden die ik bewonderde voor hun toegewijde gebedsleven. Zij besteedden uren op hun aangezicht in Gods aanwezigheid – en hun preken toonden het. Ze predikten met vuur, met zalving, met Leven!

Sommige van deze mannen gingen later naar een theologische hogeschool, om een diepere kennis van de Bijbel te zoeken. Zij zwoegden erg op het Hebreeuws en het Grieks, om te proberen de Schriften beter te kennen. En hun studies vereisten dat ze vele teksten lazen die buiten het terrein van de theologie vielen.

Tenslotte echter verloren vele van deze mannen hun vuur voor Jezus. Waarom? Ze besteedden zo veel tijd aan het lezen van legitieme dingen: literatuur, commentaren, tekstboeken, maar ze verwaarloosden het om Gods Woord voor zichzelf te bestuderen. Hun jacht naar kennis beroofden hen van hun genegenheid voor Christus!

Ieder "goed" of "legitiem" ding wordt zondig als het belangrijker wordt dan de Heer!


2. Je kunt je liefde voor Christus meten
aan hoezeer je bent aangedaan
door iets dat je berooft van je kostbare tijd
met Hem alleen.

Als je door kan gaan met je dagelijkse leven waarbij je het hoofd moet bieden aan allerlei onderbrekingen en eisen, en dan toch niet tien minuten in Gods aanwezigheid doorbrengt – dan is je liefde aan het afsterven!

Denk er eens over na: als je van iemand meer houdt dan van anderen, dan maak je dat die persoon zich de meest belangrijke persoon op aarde voelt. Al het andere zal verbleken in vergelijking met die persoon.

Is dat niet de manier waarop je eerst van je huwelijkspartner hield, toen je elkaar het hof maakte? Als zij je opbelde terwijl je net met iets anders bezig was, dan liet je alles liggen alleen om met haar te praten. En als er iemand was die je lastig viel in de tijd die je samen alleen doorbracht, dan nam je het die persoon kwalijk! Je enige verlangen was om de liefde tussen jullie tweeën toe te laten nemen. Al het andere leek op de tweede plaats te komen.

Maar toch gaan vele christenen vandaag de dag wekenlang, zelfs maandenlang door zonder hun belangrijkste tijd aan Jezus te geven. Hij blijft altijd op de achtergrond staan. Zij kunnen wel getuigen: "Ik houd van Jezus met mijn gehele hart" – maar hoe kan dit nu waar zijn, als ze Hem vele dagen lang verwaarlozen?

In het Hooglied kon de bruid niet slapen omdat: "…mijn geliefde weg was, verdwenen!..." (Hooglied 5:6). Deze vrouw stond in het midden van de nacht op en zei: "Mijn ziel bezwijmde, toen hij sprak, ik zocht hem, maar vond hem niet, ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet" (hetzelfde vers). Dus rende ze snel in de straten, overal zoekend naar haar geliefde, en uitroepend: "Heb je mijn geliefde gezien?"

Waarom was dit zo'n belangrijke zaak voor haar? De reden was, zei ze: "Dit is mijn geliefde, dit is mijn vriend…" (vers 16). "… Ik bezwijm van liefde [bezwijm van verlangen naar hem]" (vers 8). Ze kon niet zonder haar geliefde zijn!

Ik ken een echtpaar dat serieuze huwelijksproblemen heeft. De echtgenoot vertelde me: "Mijn vrouw heeft me nog nooit het gevoel gegeven dat ik belangrijk ben voor haar. Ik neem de tweede plaats in bij alles in haar leven!"

Deze man moet veel reizen voor zijn werk. Eens, toen hij zijn vrouw onderweg opbelde, vertelde ze hem dat ze een romantisch dineetje had gepland voor als hij weer terugwas. Het zou alleen voor hen tweeën zijn, een tijd van romantiek en intimiteit. Dagenlang keek de echtgenoot uit naar die speciale avond. En eindelijk, toen hij naar de voordeur liep, was het net zoals zijn vrouw had beloofd:

Ze droeg zijn favoriete jurk. En ze had zijn favoriete maaltijd klaargemaakt.

Maar nadat ze nog maar net tien minuten aan de maaltijd zaten, ging de telefoon. De man raakte zijn vrouws hand aan en zei: "Laat die maar overgaan. Ik heb zo uitgekeken naar deze tijd met jou."

Ze antwoordde: "Nee, het kan belangrijk zijn", en stond snel op om de telefoon te beantwoorden. Hij pleitte met haar: "Alsjeblieft! Laten we nu voor deze ene keer van onze tijd samen genieten." Ze verzekerde hem: "Ik ben maar een minuutje weg".

Een half uur later kwam ze terug en kondigde aan: "Dat was moeder. Ze is gedeprimeerd, daarom heb ik haar uitgenodigd. Ze moet bij mensen zijn vanavond."

Deze man voelde zich helemaal weggeschrapt uit het leven van zijn vrouw. Er was altijd iemand anders, of de een of andere onderbreking, die haar belangrijker toescheen dan hijzelf. Hij vertelde me: "Ze besteedt uren aan praten met haar vrienden of aan pastoraal werk met mensen. Maar iedere keer dat ik haar vraag om het beste van haar tijd, zegt ze dat ze geen tijd heeft voor me. Dit kan geen liefde zijn!"

Ik vraag je – hoe voelt Jezus zich wanneer Hij de tafel in gereedheid heeft gebracht voor de maaltijd, in spanning wacht op ons gezelschap, maar niemand komt opdagen? De Bijbel noemt ons Zijn bruid, Zijn geliefde, Zijn ene grote liefde; de Bijbel zegt dat we geschapen werden om met Hem gemeenschap te hebben. Daarom, hoe afgewezen zal Híj zich voelen als we altijd maar anderen boven Hem stellen?


3. Je liefde voor Christus is aan het afsterven
als je toe hebt gegeven aan een zonde
die je hart in bezit houdt!

Ik spreek hier niet over christenen die nog steeds oorlog voeren met hun zonde – die er nog niet vrij van zijn en deze blijven haten. Zulke gelovigen roepen getrouw uit tot God, en geloven dat de Heilige Geest ze de kracht zal geven die ze nodig hebben om de overwinning te krijgen over hun lustvolle gewoontes.

Nee, ik spreek in plaats daarvan tegen diegenen die denken dat ze door kunnen gaan met het getuigen van Christus, alhoewel ze toegeven aan hun boezemzonde. Ze hebben de geestelijke oorlog met hun lusten opgegeven – en zich er geheel aan overgegeven!

Ik ontving onlangs een droevige brief van een voorganger. Zijn vrouw had gezien hoe zijn relaties slechter en slechter werden en zijn bediening verzwakte. Tenslotte, toen ze op een dag aan het schoonmaken was, vond ze een stapeltje pornografische video's weggeborgen. Ze confronteerde haar echtgenoot ermee en gooide ze weg.

Maar de man sloop later naar de vuilnisbak en haalde de video's er weer uit. Hij gaf toe dat hij er niet van af kon blijven! Nu schreef hij naar me en zei: "Broeder David, alstublieft bid voor mij. Ik ben opgehouden met mijn bediening en ben nog leraar op school – maar geen enkele van mijn collega's respecteert me."

Waarom heeft deze man geen enkel respect? Het is omdat zijn kandelaar is weggenomen! Hij kon niet de getuige zijn van Christus op zijn werk omdat de Heer niet langer met hem was. Het doet er niet toe hoevele tranen hij huilt of hoevele keren hij zijn zonden belijdt, hij zal blijven onder hen die dood zijn alhoewel ze leven, zolang hij vasthoudt aan zijn zonde.

Maar hoe verschillend was het toen een jongeman naar me toekwam, huilend en belijdend: "Pastor David, ik ben teruggevallen in zonde! Ik ben weer onder invloed van drugs gekomen en nam bijna een overdosis. Maar toen ik op de rand stond van de hel zag ik in hoezeer mijn zonde Jezus pijn doet. Ik kan Hem dit niet langer aandoen!" Toen ik met hem bad, riep hij in verdriet uit: "Heer, het spijt me zo dat ik U zo'n verdriet heb gedaan!"

De kandelaar van die jonge man zal niet verwijderd worden. Zijn licht zal weer schijnen! Zie je, Jezus belooft in deze zelfde passage: "…bekeer u en doe (weder) uw eerste werken…Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is" (Openb. 2:5,7). God belooft het paradijs aan allen die zich bekeren!

Is je liefde voor Jezus groter dan die voor anderen? Besteed je geregeld je meest kostbare tijd om met Hem te zijn? Of zijn er andere dingen in je hart gekropen, die je gedachten en gevoelens in beslag nemen?

Jezus vraagt je op dit ogenblik om je te bekeren en helemaal overnieuw te beginnen. Hij wil dat je stopt en je realiseert: "Wacht even – Ik kan zien hoe dit ding mijn leven is binnengekropen. En het berooft me van de liefde die ik in de eerste plaats voor Jezus zou moeten hebben! Ik kan zo niet langer doorgaan. Ik moet teruggaan naar mijn genegenheid voor Hem. Heer, vergeef me! Laat mijn kandelaar weer mogen stralen met Uw Licht!"

Ga vandaag nog terug naar je Eerste Liefde. Vraag Hem om genade en kracht om weer opnieuw voor Chrístus je genegenheid te bewaren!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 16 juli 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series