Times Square Kerk Preken Serie

Op zoek naar de juiste kerk op de verkeerde plaatsen!
( Looking for the Right Church in the Wrong Places! )


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
12 juli 1999
_____________

Als er één klacht is die ik constant hoor van christenen over de gehele wereld, is het deze: "Ik kan nergens een goede kerk vinden! Ik heb een plaats nodig waar mijn hele gezin kan worden bijgestaan – waar we een waar woord uit de hemel kunnen horen, en waar mijn kinderen kunnen opgroeien en echte rechtvaardigheid leren kennen. Maar ik kan zo'n kerk gewoon niet vinden!"

De laatste vijf jaar is deze enkele klacht als een stroom binnengevloeid van duizenden lezers op onze brievenpostlijst. Velen schrijven: "Waar ik ook naar toe ga, de kerken zijn allemaal vol met emotionele flauwekul, gekkigheid, vlaggezwaai – allerlei soorten dingen die je van het evangelie afleiden. Al het gepreek dat ik hoor is oppervlakkig, en de aanbidding is dood. Ik verlaat de kerk altijd met een leeg gevoel."

Anderen klagen: "Onze voorganger is steeds nieuwe dingen in onze kerk aan het uitproberen – nieuwe methoden om te evangeliseren, nieuwe muziek, nieuwe "opwekkingsbewegingen van allerlei soort". Nu is onze kerk aan het scheuren door zijn voortdurende zoeken naar nieuwe toestanden!"

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze droevige verhalen. Sommige lezers schrijven: "Ik dank God voor onze pastor. Hij brengt tijd door op zijn knieën – en iedere keer dat hij preekt, brengt hij vuur uit de hemel neer. De Heer zegent onze kerk machtig!"

Tragisch genoeg echter hebben weinig leiders vandaag de dag de zalving van Gods Geest. Ze zijn misschien in staat om een goed verhaal te vertellen of humor in hun preken te stoppen. Maar ze hebben geen vers woord uit de hemel omdat ze geen tijd doorbrengen alleen met de Heer. Het resultaat is een wijd verspreide honger naar een waar woord van God in het land.

Als je het moeilijk vindt om een goede kerk te vinden, dan heb ik zowel goed als slecht nieuws voor je. Ten eerste het slechte nieuws: Je zult nooit de juiste kerk vinden – de rechtvaardige, God gezegende kerk – totdat je er naar gaat zoeken op de juiste plaats.

Nu, hier is het goede nieuws: God toont ons duidelijk in Zijn Woord waar je deze heilige, gezegende kerk kan vinden. In feite hoop ik je te tonen in deze boodschap in het bijzonder waar je naar toe kan gaan om deze kerk te vinden!


Jeremia vond deze kerk
"…terwijl hij nog in de gevangenhof
opgesloten was…" (Jeremia 33:1).

Terwijl de vrome profeet Jeremia in de gevangenis zat, lag Jeruzalem in puin. De stad vertegenwoordigde het centrum van aanbidding voor de Oud-Testamentische kerk. Eens was het een heilige plaats – gevuld met de glorie van God, en de plek waar heilige profeten en gewijde priesters dienden.

Maar nu was Jeruzalem gevuld met ziekte en dood, bevolkt door valse profeten en geestelijk gestorvenen. Als je één van het restje heilige mensen zou geweest zijn dat nog stand hield in die tijd, dan zou je geen enkel rechtvaardig aanbiddingshuis hebben kunnen vinden of zelfs geen vrome herder. Alles wat eens heilig en gezegend was, was verwoest geworden.

Toen Jeremia keek naar dit verschrikkelijke schouwspel, was zijn hart helemaal kapot. God had hem in het vorige hoofdstuk verteld dat Jeruzalem zo zondig was dat hij nu Zijn gezicht er voor verborg. Hij waarschuwde: "Ik kan niet langer aanzien hoe mijn kerk is geworden. Al de afgoderij van de mensen en hun gekte – al hun gedoe op hun dakterrassen – maken me boos. Daarom ga ik alles wat van het vlees is en niet van Mij, platbranden!" (zie Jeremia 32:29).

Jeremia zelf werd zo gericht op de ruïnes om hem heen dat hij de beloftes van Gods verbond met Zijn volk uit het oog verloor. Hij zou door hebben kunnen gaan in wanhoop, en zijn dagen kunnen verknoeien door te piekeren en verder in hopeloosheid weg te zinken. Hij zou gedacht kunnen hebben: "Het heeft geen zin – God heeft zijn aangezicht van ons afgekeerd. Er is geen waar huis van aanbidding over!"

Maar plotseling sprak de Heer tot de profeet en zei: "Ga op je knieën, Jeremia! Zet je hart erop om met Mij te bidden. Je gelooft dat er niets over is van Mijn kerk. Maar ik zal je de machtige dingen doen zien die ik voor Mijn volk heb gepland!" (zie 33:3).

Als christenen vandaag de juiste kerk willen vinden, dan is dit de plaats om te beginnen – met gebed! Niemand zal ooit Gods ware kerk vinden door in een bus, trein of vliegtuig te stappen en de hele wereld over te racen, op zoek ernaar. We kunnen eenvoudig niet naar Zijn kerk gaan door middel van een of ander modern vervoermiddel. Het enige betrouwbare route is ons geheime plaats van gebed!


God openbaarde aan Jeremia Zijn glorieuze belofte
van Zijn verbond over een eeuwig durend
heilig priesterschap!

God had de teruggevallen kerk in Israël al gewaarschuwd: "…Dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond; ,…voor u is er geen genezing…omdat uw zonden geweldig zijn, heb Ik u dit aangedaan" (Jeremia 30:12-15). Hij zei, met andere woorden: "Mijn volk is zo in verval en de dood nabij, hun toestand is ongeneeslijk!"

Vandaag de dag is de kerk van Jezus Christus in precies zo'n verschrikkelijke toestand. Ik ben tot deze conclusie gekomen nadat ik videotapes heb gezien van zekere "opwekkingen" en conferenties die naar mij toe waren gezonden door rechtvaardige gelovigen van over het gehele land. Zij schrijven: "Broeder David, je zult de godslastering die je op deze tape zult zien, niet geloven."

Gewoonlijk heb ik bij mezelf gedacht: "Zo erg zal het toch zeker niet kunnen zijn." Maar als ik de tapes bekijk, zijn de scènes erger dan iets wat de mensen beschreven. De diensten worden geleid door valse profeten en geldwisselaars die waanzin uitbrallen en godslasterlijke bespottingen. Neem nu de volgende scènes uit verschillende samenkomsten: Eén welvaartsprediker vertelde het gehoor dat het een verspilling was om geld te geven aan de armen. In plaats daarvan, zei hij: "Geef je geld aan de gezegenden. Op die manier zul je op jouw beurt gezegend worden!"

Een man die een hondenriem omhad, kroop op handen en voeten in het rond, en blafte als een hond, terwijl het koor zond: "Waar Hij mij leidt, zal ik volgen." De leiders noemden dit een door de Geest geleide daad van onderwerping!

De mensen renden naar het podium toe terwijl het aanbiddingsteam een melodie zong, genaamd: "Ren voor het geld." Blijkbaar was het zo, dat hoe sneller je rende, des te meer zou je financieel gezegend worden.

Toen ik naar deze dingen keek, riep mijn geest uit: "O, Heer – dit is godslasterlijk! De herders en schapen zijn volledig verblind! Hoe zou U ooit genezing kunnen brengen als er zo godslasterlijk met Uw werk wordt omgesprongen? De wond aan Uw kerk lijkt ongeneeslijk!"

Natuurlijk keert de Heer "Zijn gezicht af" van al dat soort waanzin en spotternij. Maar Hij verbergt zich nooit voor hen die zichzelf insluiten voor gebed met Hem. En Hij vertelde de gebedsgetrouwe Jeremia: "Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten; (Jeremia 33:6).

Dat waren verbazingwekkende woorden! God zei tegen de profeet: "Geloof het of niet, Jeremia, Ik ga mijn volk genezen. Ik ga hen in feite leiden naar overvloedige vrede en waarheid! Ik sta op het punt een grote schoonmaak te houden, gepaard gaande met nieuwe genade. En mijn kerk zal weer opnieuw een plaats van vreugde en ware losprijs zijn, waar alle banden worden verbroken!"

De Heer gaf toen deze glorieuze verbondsbelofte: "Zo zegt de HERE der heerscharen: In dit gebied, dat verwoest ligt, zodat er mens noch dier is, en in al zijn steden zal weer een weide zijn voor de herders die de schapen doen legeren; (Jeremia 33:12). Hij zei: "Ik ga overal in de steden een massa van vrome priesters instellen. En ze zullen me in waarheid dienen, en ervoor zorgen dat mijn schapen in rust zich kunnen neerleggen!"

In iedere stad en gemeente, of het nu op de bergen of in de valleien is, in het noorden of in het zuiden, zou er een "schaapskooi" zijn, een plek voor de kudde – met een herder om erover te waken. En "…en in de steden van Juda zullen de schapen weer onder de hand van de teller doorgaan, zegt de HERE." (vers 13). Dit vers spreekt over een zeer nauw betrokken, persoonlijke zorgzaamheid voor ieder schaap. God zei: "Deze vrome priesters zullen zich om ieder individu van mijn volk bekommeren!

De Heer somde daarna zijn zegen van herstel op, en zei: "Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, dat Ik over het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb." (vers 14). Dit "goede ding" klonk bijna te goed om waar te zijn. Niet alleen zou God Zijn kerk schoonmaken en Zijn volk herstellen – maar Hij zou hen voorzien van vrome herders!

Alleen de Heer zelf zou zo een verbazingwekkend werk kunnen volbrengen. Geen evangelist, leraar of nieuwe beweging zou het kunnen volbrengen. Het zou alleen gebeuren door de verbondsbelofte!


Ik geloof dat God deze beloftes tot Jeremia sprak
over onze dagen!

In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen." (Jeremia 33:15). Wat zijn de "dagen" waar God hierover spreekt? Hij spreekt over de tijd wanneer het visioen vervuld zou worden. En wat is de "Spruit der gerechtigheid" die hij noemt? Het is niemand anders dan de Heer Jezus Christus!

Geliefde, God heeft dit visioen vervuld, door de dood en opstanding van Zijn zoon, Jezus Christus. Hij heeft Zijn kerk gevestigd, en de naam ervan is niet baptistenkerk, of pinksterkerk, noch enige andere naam, maar eenvoudig: "De Heer…onze gerechtigheid" (vers 16).

Maar hier is het meest prachtige nieuws van allemaal. God zei van deze kerk: " Dan zal zij Mij tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het goede dat Ik aan hen doe, horen zullen; ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil, dat Ik aan haar doe." (vers 9).

De letterlijke betekenis van deze laatste zin is: "Zij zullen beven van vrees en verbaasd zijn, vol ontzag en vrees voor God." God zei: "Ik ga iets doen dat zo verbazingwekkend is, zo duidelijk vol van mijn overvloedige vrede en waarheid, dat mensen zullen beven van vrees!"

Maar, wat zou de oorzaak zijn van deze vrees en dit beven? Zou het een hard woord van oordeel zijn? De prediking van de wet? Een uitdrukking van Gods toorn? Nee! Alle vrees en al het beven zou komen door een openbaring van de goedheid van God! Het zou komen door een uitdrukking van Zijn onverdiende zegen, die Zijn volk zou voorzien van een overvloed aan vrede en rust.


Maakte Gods belofte van genezing, vergeving
en heilige herders Gods volk onachtzaam?

Toen de Heer beloofde dat Hij de rechtvaardigheid van zijn volk zou zijn door geloof, begonnen de Israëlieten daarna plotseling onoplettend te leven, en Zijn standaard van heiligheid te verlagen? Nee, helemaal niet. Veeleer zou Zijn belofte van vrede en rust hen doen beven van heilige vrees!

We zien een beeld van dit heilige beven in Marcus 4. Toen een storm zelfs het leven van de discipelen bedreigde, berispte Jezus de wind en de zee en zei: "…Wees in vrede, wees stil. En de wind hield op, en er was een grote kalmte" (Marcus 4:39). Hoer reageerden de discipelen hierop? De Schriften zeggen: "En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" (vers 41).

Waarom werden deze mannen bovenmate bevreesd"? Het was niet vanwege een of andere harde berisping van hun meester. Nee – het was omdat Hij de storm deed ophouden, en vrede en kalmte teweegbracht. In het kort, zij beefden van de goedheid die zijn helemaal niet verdienden, die Christus toonde aan zijn ongelovige volgelingen!

Dus, hoe zal God vrees en beven veroorzaken in Zijn kerk van de laatste dagen? Zal het komen door een donderende boodschap van veroordeling, of door één of andere nieuwe vorm van wetticisme? Nee, nooit! Gods mensen zullen beven bij de roemrijke openbaring van Zijn beloftes van het Nieuwe Verbond!

We zullen beven als we realiseren dat Zijn Geest leeft en werkt in ons, die het niet verdienen, om ons tot de bruid van Christus te maken. We zullen roepen: "Wat, is de Heer aan het werk in mij, met al mijn problemen, gebreken en eigenaardigheden? Hij maakt dat ik Zijn wil doe en maakt mij heilig, zonder vlekken, Zijn schijnende licht voor de wereld?" We zullen nederig gemaakt worden door een heilige vrees!

Is dit niet waar je naar op zoek bent in de kerk?


En wat te zeggen over de vrome herders
en kudden die iedere stad zullen bevolken?

Je vraagt je misschien af: "Zeg je nu dat God zijn kerk zal reinigen van alle valse welvaartsleerstellingen en valse herders die huurlingen zijn?" Nee, dat zeg ik helemaal niet. In feite zal er altijd een luie, schipperende Eli bediening zijn in de kerk volgens een Oud Testamentische profetie. Het wordt de Abjatar bediening genoemd, naar de priester die David in de steek liet – en het is een bediening die geheel van het vlees is!

Je vraag je misschien af: "Waar zijn al deze vrome herders die de Heer ons beloofde? Waar zijn ze aan het weiden? Zeg je dat we hun rechtvaardige kerken in iedere stad, gemeente of dorp kunnen vinden?

"Ik kan niet zien hoe God ooit genoeg heilige, afgescheiden dienaars kan vinden om voor hen een woning te maken in iedere plaats. Er zijn niet genoeg Bijbelscholen en seminaries in de wereld om zelfs maar een begin te maken met deze ongelooflijke profetie. Ik weet dat de Heer een menigte van vrome jonge dienaars aan het op doen staan is. Maar er zijn er zeker weinig en op grote afstand van elkaar. Dus, waar zijn deze grote aantallen priesters?

We vinden het antwoord op deze vraag in de rest van het verhaal van Jeremia. God vertelde de profeet: "Zoals het heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, zó talrijk zal Ik maken het nageslacht van mijn knecht David, en de Levieten, die Mij dienen (Jeremia 33:22). Hij zei: "Ik geef je deze verbondsbelofte. Ik ga het heilige priesterschap vermeerderen dat mijn zich vermenigvuldigende kuddes weidt!"

Hoe zal God dit doen? We vinden het antwoord in het boek Openbaringen: "die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt …" (Openb. 1:5-6). God heeft ons allemaal tot Zijn priesters gemaakt! Iedereen die gewassen is in het bloed van Jezus is een lid van Zijn koninklijke priesterschap.

De apostel Petrus zegt hetzelfde in 1 Petrus 2:5: "en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus." God heeft ons tot priesters geroepen die Hem dienen!

Zie je, de opvatting van de Heer van een "kerk" is heel verschillend van de onze. We denken aan een kerk alsof het een bediening voor mensen is. Het is een plaats waar al in al de behoeftes van Gods volk wordt voorzien: zowel de geestelijke, lichamelijke als de emotionele noden. Natuurlijk, dat is allemaal een gedeelte van wat een kerk tot een kerk maakt. Maar de echte kerk, volgens de Schriften, begint met de bediening aan Jezus Christus. Zijn opvatting van kerk is: iedere plaats waar de Heer wordt gediend!

We zien dit onderscheid geïllustreerd in Ezechiël 44. In het volgende passage beschrijft de Heer de bediening die rond de mens is gecentreerd:

"Zij zullen in mijn heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en als dienaren van het huis; zij zullen voor het volk het brandoffer en het slachtoffer slachten en te hunner beschikking staan om hen te dienen…Dus zal Ik hen aanstellen om voor het huis zorg te dragen, voor de gehele dienst daarvan en voor alles wat daarin te doen valt" (Ezechiël 44:11,14)

Volgens dit passage deden de priesters alles wat een herder zou moeten doen. Ze waren aan het prediken, raadgeven, en dienden de mensen in hun noden. In feite leek, in ongeestelijke ogen, hun bediening waarschijnlijk op die van een goede, solide kerk.

Maar in werkelijkheid gaven deze dienaars de mensen wat hun vlees wilde: "Omdat zij hen gediend hebben voor het aangezicht van hun afgoden, en voor het huis Israëls een struikelblok tot ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik mijn hand (ten ede) tegen hen opgeheven, luidt het woord van de Here HERE, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen" (vers 12).

Deze valse herders hadden geen woord van God. In feite zei God dat Hij hun vijand was! "Zij zullen tot Mij niet naderen om Mij als priester te dienen en om te naderen tot al mijn heilige, ja tot de allerheiligste dingen; maar zij zullen hun smaad dragen en de gruwelen die zij bedreven hebben." (vers 13).

Eenvoudig gezegd, God zei: "Mijn volk verlangt naar valse herders! Zij willen niet zitten onder een boodschap van het evangelie die naar zonde zoekt zodat hun zonden worden blootgelegd. Dus ga ik hen het soort herders geven dat ze zo graag willen. Ik zal herders aanstellen die hen zullen dienen in hun verlangens en lusten van afgoderij!"


Ik vraag je: waar ben je naar op zoek in een kerk?

Misschien ben je op zoek naar een kerk die je kinderen op zondagmorgen zal discipelen. Of misschien ben je op zoek naar echte kameraadschap. Misschien ben je hongerig naar goede lofprijs en aanbidding. Of misschien wil je een andere diepe nood in je leven vervuld zien.

Als één van deze dingen op jou van toepassing is, dan heb ik een moeilijke vraag voor je: Zou je jezelf, om in deze noden te voorzien, onder de hoede stellen van een Abjatar priesterschap – een bediening die God verworpen heeft? Zou je jezelf onderwerpen aan de prediking van een herder "aangesteld" door God om de mensen naar hun afgoderij te dienen?

Laat me je dit woord geven over Gods echte kerk: de Bijbel zegt dat je aangesteld bent als een koninklijke priester voor de Heer! Dat is waar – je moet een herder zijn, een dienaar, een priester. En de echte kerk moet in je eigen huis beginnen!

De Bijbel zegt dat iedere gelovige geroepen wordt tot een goddelijk Sadok priesterschap: "Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here HERE. Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen" (Ezechiël 44:15-16).

Je hoeft niet naar een Bijbelschool te gaan om deel te zijn van Gods koninklijk priesterschap. Je hoeft geen papier aan de muur te hebben hangen met een bewijs dat je "benoemd" bent. Iedereen die gewassen is in het bloed van Jezus is geroepen tot priester voor de Heer!

Ik groeide op in een gezin dat, wat vroeger zo genoemd werd, een "gezinssamenkomst" in acht nam. Mijn vader geloofde dat de tekst in Hebreën die christenen beveelt niet de gezamenlijke bijeenkomst te verzuimen, ook bedoeld was voor gezinnen. Daarom mochten we niet de gezinssamenkomst verzuimen.

Iedere dag, als de tijd kwam voor de gezinssamenkomst in ons huis, kon het zo zijn dat mijn broers en zusters en ik niet thuis waren omdat we bij vriendjes aan het spelen waren. Maar als onze ouders riepen: "Gebedstijd!", dan wist iedereen in de buurt dat de Wilkersons naar hun samenkomst gingen.

Mijn vader nam graag de rol op zich van priester en herder in ons huis. Maar hoe is het met jou gesteld? Heb jij je hart onderzocht of je wel een priester wil zijn voor jouw gezin of familie? Je beweert dat je geen goede kerk kan vinden – één die je opwekt en tot beweging aanzet, één die ook tot je kinderen spreekt. Maar heb je zelf het priesterlijke werk gedaan van bemiddeling bij de Heer voor je geliefden?

We hebben al in de Schriften gezien dat Gods echte kerk daar is waar gelovigen dienen voor de Heer. En dat zou in je huis moeten gebeuren. De apostel Paulus vertelt van Priscilla en Aquila: "…de kerk…is in hun huis" (Romeinen 16:5).

Maar, vele christenen komen thuis voor een schetterende TV. En ze winkelen tot ze erbij neervallen. En ze geven weinig tijd, misschien zelf helemaal geen tijd, om te dienen voor Christus. Ze bidden nooit. Ze sluiten zich nooit op in hun binnenkamer om de Heer te zoeken of om te bemiddelen voor hun wederhelft en kinderen. En toch klagen ze dat ze maar geen kerk kunnen vinden!

Het doet er niet toe of er geen echtgenoot of vader in je gezin is om als priester op te treden. Je bent misschien een alleenstaande moeder, of een alleenstaande man of vrouw. Maar wie je ook bent, God zegt dat je een koninklijke priester bent – en je bent geroepen om Hem te dienen!

Misschien kun je zeggen: "Maar ik heb al de goede kerk gevonden. Ik ontmoet de Heer daar iedere week. Ik hoor geïnspireerde prediking, en ik doe mee aan heel goede aanbidding. Ik ben tevreden met mijn kerk."

Ik verheug me met jou hierover. Maar als je de kerk ziet als alleen maar de plaats waar je kameraadschap kan hebben, dan heb je nog steeds niet de ware kerk gevonden. De door God gezegende, rechtvaardige kerk is waar je leeft – thuis, bij je werk, onderweg naar je werk. Het is overal waar je Hem zoekt, Hem aanbidt, en Hem dient!

Als je de Heer niet dient in je huis, dan ben je een Abjatar priester geworden. Dan heb je je alleen maar gericht op je persoonlijke noden. En je zult niet de juiste kerk vinden totdat je naar je binnenkamer gaat. Je vindt hem door Jezus kwaliteits-tijd te geven – door Hem te dienen in Zijn verlangen naar gebedsgemeenschap met jou!

Als je huis een kerk wordt, dan zul je in al je diepste behoeften voorzien worden – niet door menselijke middelen, maar bovennatuurlijk door je Vader in de hemel. En de behoeften van je kinderen zullen ook vervuld worden – en dit allemaal omdat de Heilige Geest met je communiceert in je binnenkamer!

Dan kun je naar iedere kerk gaan, hoe dood die ook mag lijken. Waarom? Je doet het zodat je je kunt verbinden met andere Zadok-zoekers daar! Hij heeft overal hongerige dienaars – en hij zal je op een bovennatuurlijke wijze brengen bij diegenen die jouw honger delen om de Heer te dienen.

Pas geleden had ik het voorrecht om te preken bij pastors in verscheidene oost-europesche landen. Tijdens de jaren van communistische heerschappij was het hun kerken verboden om samenkomsten te houden. Daarom liepen vaak kleine groepjes gelovigen zo'n 15 km naar de bossen alleen maar om hun geloof met elkaar te delen. Er waren geen officiële pastors of oudsten in deze groepen. Ze wisten dat ze allemaal priesters waren voor de Heer.

Ik hoorde ook verhalen van gelovigen die gevangen waren gezet, die hun geloof alleen maar met de Heer konden delen, soms jaren achtereen. Eén christenman bracht vijfentwintig jaar door zonder contact met een andere gelovige. Maar ieder moment dat hij wakker was bracht hij in de kerk door, omdat hij tegemoet kwam aan het verlangen van Jezus om gemeenschap met Hem te hebben.

Geliefde, het priesterschap waarover Jeremia profeteerde is overal. Het bestaat uit massa's mensen die hongerig zijn naar God en die geloven in de Vaders verbondsbeloftes aan hen. Die beloftes hebben gemaakt dat zij in overvloedige vrede en waarheid kwamen. En ze beantwoorden dit door zelf ook getrouw te zijn in het dienen van de Heer – beginnend in hun eigen huis!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 3 september 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series