Times Square Kerk Preken Serie

Een volk dat in leugens is gaan geloven!
(A Nation Under Delusion!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
15 februari 1999
_________________

In een brief aan de christenen in Thessalonië spreekt Paulus over een toekomstige gebeurtenis die hij noemt: "De dag des Heren". Hij schrijft:

"Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs" (2 Thes. 2:1-3).

Sommige theologen geloven dat de "Dag des Heren" waarnaar Paulus hier verwijst, het laatste oordeel is. Maar, ik geloof, met de meeste geleerden, dat Paulus spreekt over de tweede komst van Christus. En Paulus zegt dat de terugkeer van Jezus niet zal plaatsvinden totdat twee dingen zullen gebeuren:

1. Een grote afval zal plaatsvinden. Velen van hen die eens God kenden, zullen afvallen van de waarheid van het evangelie dat ze gekend hebben.

2. De antichrist, of man van zonde, zal "geopenbaard" worden.

Het moet duidelijk zijn voor iedereen die van Jezus houdt dat die afval al plaatsvindt. Vele gelovigen van tegenwoordig, evenals christenen van de afgelopen tientallen jaren, zijn koud geworden in hun liefde voor God. Met dat in gedachten, zou ik mij liever richten op Paulus' tweede punt: dat de Dag des Heren niet zal komen totdat de "man van zonde is geopenbaard."

Wat bedoelt Paulus precies met deze zin? Zegt hij dat Jezus niet zal terugkeren totdat de antichrist op de troon is gezet als wereldleider en we allemaal weten wie hij is? Ik denk het niet. Paulus wist dat Christus ieder moment kon terugkeren. Jezus zelf zei dat Hij zal komen wanneer we het het minst verwachten, in een ondeelbaar ogenblik.

Ik geloof dat we een sleutel vinden van hetgeen Paulus bedoelt bij zijn gebruik van het woord "geopenbaard". Het Griekse woord hier is "onbedekt". Ik geloof dat Paulus zegt: "Jezus zal niet komen totdat het gehele plan en de gehele agenda van de antichrist zijn geopenbaard, en de kerk zich ervan bewust is geworden."

Natuurlijk is het plan van de antichrist al blootgelegd in de Schriften. Paulus verklaart: "Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…" (2 Thess. 2:7). Hij zegt dat een mysterieuze vorm van zonde, die zelfs nu al aan het werk is, zich zal aankondigen in de antichrist. Blijkbaar zal er een geest van ongerechtigheid op de verloren mensheid vallen, die de harten van de mensen zo krachtig zal bewerken dat de man van zonde gemakkelijk aan de macht zal kunnen komen.

Toch heeft deze uitdrukking: "geheimenis der wetteloosheid" nog een andere betekenis. Het komt van een Griekse wortel die "stille inwijding" betekent. Paulus spreekt over een geheime inwijding in de verering van de antichrist – een subtiele, demonische invloed die hij in zijn eigen dagen zag plaatsvinden.

Op dit ogenblik is de verleidende macht van deze zelfde mysterieuze geest op zijn sterkst, en bereid massa's mensen voor op het ontvangen van de man van zonde. Duizenden worden dagelijks gehersenspoeld, stil en in het geheim, om ingewijd te worden in zijn kudde. En dit satanische werk gebeurt zo snel en zo efficiënt dat de man van zonde over niet al te lange tijd aan de macht zou kunnen komen.

We hoeven niet een of andere fysieke openbaring te zien van de antichrist voordat Jezus weder zal komen. Zijn satanische geest wordt al gemanifesteerd in duizenden gehersenspoelde gelovigen!


Paulus verklaart volledig het
"mysterie van wetteloosheid".

Paulus zegt dat het mysterie eenvoudig dit is: satan gaat massa's mensen verleiden in de diepte van wetteloosheid! Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor wetteloosheid in dit passage betekent letterlijk wetteloosheid. Daarom is het mysterie dat van de wetteloosheid – wat betekent dat massa's mensen zich zonder wet of beperking zullen gedragen.

Maar deze wetteloosheid is niet gewoon een rebellie tegen de regels van mensen. Het gaat niet over rebellie tegen burgerlijke autoriteit, of over het begaan van diefstal, verkrachting of moord. Deze dingen lokken inderdaad Gods oordeel uit. Maar het mysterie van wetteloosheid gaat veel dieper. Het is een regelrechte verwerping van de waarheid die in Christus is – een verwerping van Gods heilige woord en geboden. Het is een rebellie tegen de wetten van de Heilige Schrift!

Deze geest van wetteloosheid is buitensporig aanwezig in onze huidige maatschappij. Het is déze macht die achter de wetgeving zit die God probeert te verbannen uit onze maatschappij. Dit is dezelfde geest die satan gebruikte om Eva te bedriegen. Hij zei tegen haar iets in deze strekking: "God is gemakkelijk – Hij zal je niet straffen als je ongehoorzaam bent. Je kunt het fruit eten en je lusten botvieren. Je zult er niet voor hoeven boeten!"

Dat was een dodelijke leugen uit de hel. En satan gebruikt dezelfde leugen op christenen vandaag de dag om zijn mysterie van wetteloosheid te promoten. Dag na dag overtuigt hij massa's gelovigen ervan dat zij hun zonden kunnen botvieren zonder dat ze er voor gestraft zullen worden. Het is een demonisch plan om het evangelie van genade van Christus pervers te maken, en het te maken tot een boodschap van losbandigheid!

Tragischerwijs vallen vele lauwe christenen voor deze geest van wetteloosheid. Sommigen zijn al ingewijd in de verering van de antichrist. Zij zijn rijp om de man van zonde te accepteren als hij ten tonele komt, al wonderen verrichtend en problemen oplossend.

Je denkt nu misschien: "Ik zou nooit zo stom zijn om de antichrist te volgen." Maar Paulus zegt dat de antichrist aan de macht zal komen omdat de mensen verblind zullen zijn en bedrogen door hun eigen zonde: "…Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden." (2 Thess. 2:9-10).

Satan zal massa's mensen bedriegen door hen van een subtiele maar machtige leugen te overtuigen. En wat zal zijn leugen zijn? Hij zal de wereld net zo overhalen als hij bij Eva deed: "God zal zonde niet bestraffen!"

Paulus zegt dat deze bedriegerij zal komen "met allerlei verlokkende ongerechtigheid, …omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden" (vers 10). Daarna voegt hij eraan toe: "En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven" (vers 11).

De apostel zegt: "Diegenen die weigeren Gods woord te gehoorzamen of te respecteren, zullen op machtige wijze bedrogen worden. Eerst zullen ze hun zonde niet serieus nemen. Zij zullen het rechtvaardigen. Maar spoedig zullen ze actief een boodschap zoeken van gemakkelijk te verkrijgen genade. Ze zullen een genade uitvinden die veel verder gaat dan God had bedoeld. Zijn genade leidt nooit tot losbandigheid, maar leidt altijd tot berouw!"


Onze natie is juist nu in grote misleiding!

Amerika is vandaag de dag onder de verleidende macht van een satanische leugen. Maar, voordat ik iets meer zeg, weet dan alsjeblieft dat ik hier niet als een democraat of als republikein spreek. Wat ik te zeggen heb, heeft niets te maken met politiek – maar wel alles met geestelijke waarheid. Het feit is, dat de leiders van onze natie Gods Woord volledig opzij hebben geworpen, en geen respect tonen voor Bijbelse waarheid. En nu heeft de Heer toegestaan dat bedrog over ons is gekomen!

De demonische leugen die Amerika vandaag de dag bedekt, is een valse vrede. Het is het idee dat we alles kunnen doen wat me maar wensen zonder vrees voor de consequenties. We zijn al de grens gepasseerd in dit bedrog – en nu is het oordeel onvermijdelijk.

Paulus legt dit goddelijke oordeel uit in Romeinen 1. Hij spreekt over diegenen die zich eens aan Bijbelse waarheid vasthielden, maar later probeerden de waarheid in ongerechtigheid vast te houden. In het kort, ze wilden Gods Woord, maar tegelijk ook hun lusten. Daarom gaf de Heer hen over aan een verwerpelijk denken. Zij wilden een leugen geloven – daarom zond Hij hen een sterke leugen!

Dit is precíes de situatie waarin onze natie nu zit. De president vertelde het gehele land: "Ik heb deze zonde niet begaan", maar later werd ontdekt dat hij precies die daad die hij noemde, wél deed. Vandaag heeft 80% van de Amerikanen zich de ogen toegestopt voor zijn zonde en zijn leugen, en zegt dat niets hiervan er iets toe doet. Zoals geprofeteerd, de waarheid is met voeten getreden.

Amerikanen zijn ook, net als dronken zeelieden, aan het gokken op de effectenbeurs – en ze worden er welvarend van. Daarbij komt nog dat een opiniepeiling zegt dat 65% van de universiteitsstudenten spiekt en dan denkt dat daar niets verkeerds aan is. Mensen van alle leeftijden behandelen Gods wet nonchalant, en denken: "Met wat ik doe, moet wel niets aan de hand zijn, omdat er toch niemand is die er wat van zegt."

Nu is precies díe houding de kerk binnengeslopen. Massa's mensen vandaag de dag bekijken R-rated video's (= video's waar je alleen naar mag kijken als je 17 jaar of ouder bent, of anders onder begeleiding) of surfen over het internet om zich over te geven aan pornografie. Vroeger zou hun geweten hen gekweld hebben. Maar nu redeneren ze: "Het maakt niemand wat uit dat al onze leiders het doen. Iedereen doet het. Waarom zou ik dan niet? Ze zijn onder een demonische leugen gekomen!

Het is waar – we horen constant van leugens, van dingen die weggemoffeld zijn en van manipulaties, komend van de hoofdstad van onze natie. Maar de sterke leugen waarin onze natie zit is niet gewoon over de vieze troep in Washington, D.C. Nee, satans bedriegende macht gaat veel verder dan die daden van trouwbreuk en verdorvenheid. Zijn grote leugen is een uitstorting van de hel tegen Gods volk!

Paulus waarschuwt: "Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren." (2 Tim. 4:3-4).

Wie zijn deze bedrogen massa's mensen waar Paulus over spreekt? Zij zijn bedrogen christenen! Hij schreef deze brief aan de kerk van Thessalonië – aan wedergeboren gelovigen! Hij richtte zich tot mensen die hadden gezeten onder Bijbels onderwijs en Gods waarheid hadden gekend. Toch wilden zij zich niet van hun lusten afkeren – en nu zochten ze ketterijen die hen zouden troosten in hun zonden!


Ik geloof dat er bedrogen christenen zullen zijn
onder hen die de grootste trouw beloven
aan de antichrist!

De slechte mensen zijn altijd "ontdaan" geweest van de waarheid – haar verachtend, met de voeten tredend, en haar bespottelijk makend met minachting. Ik zag een voorbeeld hiervan onlangs in de New York Post, zoals een schrijver vertrouwelijk verklaarde: "de wetenschap heeft nu het geloof vervangen."

Maar Paulus' grootste zorg was altijd voor diegenen die de weg van de waarheid gekend hadden, die hun geloof in Christus beleden, maar die toch flirten met zonde. Paulus schreef over diegenen die proberen de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden, dat dit een daad was die God woedend maakt. "Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen … Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten…" (Rom. 1:25-26).

Anderen, die een slaaf zijn van hun lustvolle genoegens, keerden zich tot valse leraren om vrede te vinden. Zij accepteerden tenslotte: "…verderfelijke ketterijen, …en velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden" (2 Petrus 2:1-2).

Alle boodschappen van Paulus over apostasie (afval van het geloof) en de antichrist waren gericht tegen zulke vleselijke christenen. Zij waren niet bedoeld voor de afgodendienaar van Rome, de heidenen van Griekenland, de heidense volken in onbekende plaatsen. Paulus boodschap was er één die van zeer groot belang was voor de kerk – en hij schreef het om gelezen te worden in kerken, direct aan gelovigen!

Zie je, Paulus riep overal Gods volk op om de waarheid lief te hebben – haar grondig te onderzoeken, te bestuderen, en te gehoorzamen. Hij schreef, in wezen, "Laat de waarheid je gids zijn! Keer je er niet van af. Vraag aan de Heilige Geest om je ogen te geven om te zien, oren om te horen, en een hart om ervan te houden. Anders zul je jezelf openen voor bedrog – en zul je tenslotte een leugen van de satan geloven. Satan zal in staat zijn je in te wijden in de verering van de antichrist!"

Ik was onlangs getuige van dit soort van misleiding toen ik keek naar een video van een welvaartsevangelie-bijeenkomst. Ik kon nauwelijks geloven wat ik zag. Een evangelist vertelde het gehoor: "Jullie zullen allemaal dronken worden vannacht!" – hiermee bedoelde hij, naar ik veronderstel, dronken in de Geest. Maar spoedig waren velen in de samenkomst aan het rondwankelen als letterlijk dronken mensen!

De evangelist zelf werd overeind gehouden door twee assistenten, die hem rond paradeerden voor de aanwezige toeschouwers. Soms siste deze man als een slang. Anderen in het publiek kropen rond op de vloer, en huilden als wilde dieren of lagen dubbel van een "heilig" lachen.

Op een zeker moment begon een muzikant te zingen: "Ren voor het geld!" De tekst van het liedje zei, in wezen: "Als je hard rent en snel genoeg, zul je rijk worden, rijk, rijk!" Plotseling begonnen mensen wild rond het gebouw te rennen, en zongen: "Ren om rijk te worden!"

Alsjeblieft, begrijp me, deze mensen waren geen onwetenden. Ze waren allemaal goed-gekleed en leken intelligent. Terwijl ik naar hen keek, dacht ik: "Wie heeft deze mensen behekst? Hoe konden ze een dergelijk belachelijk, on-Bijbels evangelie accepteren?

Ik concludeerde dat de meesten van hen eens naar een waar evangelie hadden geluisterd en van zonde overtuigende boodschappen hadden gehoord. Maar blijkbaar wilden ze niet meer naar dit eenvoudige, gewone evangelie luisteren – en nu waren ze in een leugen gaan geloven. Zij hadden een lust naar geld – een geest van begeerte – en dus zochten zij tenslotte deze welvaartsprediker uit. Hij zou hen leren hoe ze zowel God als mammon konden dienen!

Ik ben ervan overtuigd dat als die mensen zouden luisteren naar een krachtige preek die hun hele valse geloofs-systeem zou blootleggen – ze toch nooit een woord ervan zouden horen. Ze waren overgegeven aan een sterke misleiding – en ze geloofden de leugen van de duivel! Paulus noemde zulke misleide christenen: "…het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan" (2 Tim.3:8). Ze kenden de waarheid, maar hadden er een hekel aan!

Ik geloof dat de antichrist zal komen als de grootste welvaartsprediker van alle tijden. Hij zal zeker een religieuze persoonlijkheid zijn, iemand die gezondheid en rijkdom belooft. En zij die nu gehersenspoeld worden door valse leraren, zullen zijn sterkste supporters zijn. Zij zullen hem als een echte man van God accepteren.

Als je dat niet gelooft, breng dan eenvoudig de Schriften in herinnering. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen, vlak voor de terugkeer van Jezus, satan zo'n overweldigende vloed van verleiding zal brengen, dat hij zelfs de uitverkorenen zal bedriegen, als dat mogelijk zou zijn. Het doet er niet toe hoe lang een christen in Jezus heeft geloofd; hij zal aan verleidingen het hoofd moeten bieden die hij nooit gehad heeft in zijn leven. Zelfs de sterkste gelovige zal in verleiding gebracht worden te twijfelen aan Gods trouw en Zijn heilige woord te wantrouwen.


De gelovige die het grootste gevaar loopt
bedrogen te worden, is degene die blij is
dat hij het Woord van God hoort –
maar er niet aan wil gehoorzamen!

Paulus schrijft aan de Galaten: "Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt?" (3:1). De apostel vroeg aan zijn kudde: "Wat is er met jullie gebeurd? Jullie gingen zo goed. Maar nu zijn jullie gehersenspoeld!"

Door de Schriften heen geeft God ons een duidelijk beeld van hoe belangrijk het is voor ons Zijn Woord te gehoorzamen. We zien één voorbeeld hiervan in het leven van koning Saul. God gaf aan Saul duidelijke, specifieke bevelen door de profeet Samuël. Hij instrueerde Saul: "Ga en maak Amalek af, en vernietig totaal alles wat ze hebben, en spaar ze niet; maar sla zowel man als vrouw, kind en zuigeling, os en schaap, kameel en ezel" (1 Samuël 15:3).

Gehoorzaamde Saul dit bevel van de Heer? De Schriften vertellen ons: "Saul versloeg de Amalekieten…en Agag, de koning der Amalekieten, greep hij levend, Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan…" (vers 7-9).

God had Zijn woord aan Saul gegeven in kristalheldere, duidelijke bewoordingen. Toch gehoorzaamde Saul toen hij het gevecht in ging, de Heer alleen ten dele. In plaats van alles en iedereen te doden, spaarde hij juist koning Agag – en hij behield zelf wat van de buit van het gevecht.

Samuël was hier diep bedroefd over. Hij vertelde Saul: "De HERE had u uitgezonden met de opdracht: Ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten, met de ban, strijd tegen hen, totdat gij hen hebt uitgeroeid. Waarom hebt gij dan niet naar de HERE geluisterd, maar hebt gij u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des HEREN?" (vers 18-19).

Op dit punt geven de Schriften ons een ernstig woord dat je doet huiveren: "Toen kwam het woord des HEREN tot Samuël: Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van Mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd…" (vers 10-11).

Beschrijft dit je leven? Heeft God je in niet misverstane woorden gezegd om op te treden tegen een bepaalde lustvolle gewoonte in je leven – maar toch ga je ermee door, en weigert het af te leggen?

Juist nu spreekt Zijn Geest misschien tot je op een vriendelijke, liefdevol vragende toon: "Je lust staat tussen ons in, en verstoort ons contact met elkaar. Ik kan je niet langer zegenen als je hierin blijft volharden. Vertrouw op Mijn Geest om je te helpen. Leg het af, Mijn kind." Maar spoedig spreekt God misschien in woede tot je, en zegt dan: "Als je je lust niet wilt afleggen, zal ik het ontmaskeren – en het zal je leven verwoesten!"

God verwierp Saul voor zijn ongehoorzaamheid. Samuël vertelde Saul: "Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn." (vers 23).

Dat is het moment dat de Geest van God Saul verliet. De konings halfhartige gehoorzaamheid had hem geopend voor de invloed van satan. Spoedig werd Saul lastig gevallen door een boze geest – en hij zocht tenslotte naar advies bij een heks!

Misschien vraag je je af als je het verslag leest van het leven van Saul: "Maar Saul deed toch zijn best. En hij deed het toch niet zo slecht. Waarom was God zo streng tegen hem? Waarom vergaf hij Saul niet?"

God vertelt ons door dit passage dat Hij meent wat Hij zegt! Hij zegt: "Ik laat je zien hoe ik denk en voel over je gehoorzaamheid aan mij. Ik wil je gehele hart, al je liefde – niet alleen maar een halfhartige gehoorzaamheid!"

Nu, als de boodschap van de Heer tegen Saul mistig of onduidelijk was geweest, zouden we gerechtvaardigd zijn geweest, als we zeiden dat hij het Saul door de vingers had moeten zien. Maar zijn aanwijzingen aan Saul waren zo duidelijk; er was geen twijfel over wat hij beval. Evenzo vandaag, we hebben geen twijfel over wat God tegen ons heeft gesproken. We weten wat Zijn geboden zijn, omdat Hij ze ons heeft geopenbaard door Zijn woord en door Zijn Geest in ons hart.

Je vraagt je misschien af: "Maar wat God deed, gebeurde in het Oude Testament, onder de wet. We leven vandaag in de tijd van genade. De Heer zal zeker niet zo streng zijn tegen ons als we ongehoorzaam zijn, als Hij tegen Saul was."

Hier is Gods Woord over deze zaak in het Nieuwe Testament, een verbond van genade:

"God zal een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek;

maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God." (Rom. 2:6-11).

Laat me het verschil voor je duidelijk maken tussen Saul in het Oude Testament en alle gelovigen in het Nieuwe Testament: als een persoon echt een verlangen heeft Gods bevelen te gehoorzamen – als die persoon van Gods Woord houdt en het respecteert – dan zal de Heilige geest hem voorzien van alle kracht en bekwaamheid om aan die bevelen te voldoen. Dat is de gezegende voorziening van het Nieuwe Verbond.

Saul had niet dat heilige verlangen. Maar iedere gelovige die echt van de Heer houdt en van Zijn Woord is in staat aan alle lust af te sterven, en de heerschappij van zonde neer te halen door de kracht van de Heilige Geest in hem.

Paulus geeft dit sterke woord van waarschuwing aan de gelovige: "Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult?" (Rom. 2:3). Hij zegt: "Getuig je dat je een christen bent, en vertel je iedereen dat ze Gods wetten moeten gehoorzamen – maar leef je zelf in overspel?"

"Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?" (vers 4). Paulus voegt eraan toe: "God is tot nu toe altijd genadig voor je geweest, en is vriendelijk en liefdevol met je omgegaan. Besef je niet dat al Zijn goedheid, genade en barmhartigheid zijn bedoeld om je tot boetvaardigheid te leiden?


Wat is de bedoeling van deze boodschap?

Ik wil dit tegen je zeggen, boven al het andere: de antichrist zal ten tonele verschijnen als de grootste welvaartsprediker in de gehele geschiedenis. En de duivel is al bezig halfhartige gelovigen eruit te pikken om ingewijd te worden in zijn eredienst. Spoedig zullen er geen belemmeringen zijn in onze maatschappij om slechte dingen tegen te houden, en christenen zullen meer dan ooit kwetsbaar zijn voor demonische verleidingen.

Dit is precies wat gebeurde met vele Duitse christenen in de tijd van Hitler. Toen Hitler aan de macht kwam, met een charismatische persoonlijkheid en beloftes van het goede leven, accepteerden zelfs lauwe Lutheranen en Pinkstermensen hem. En later, toen hij zijn boosaardigheid begon uit te oefenen op de maatschappij, keken ze de andere kant op, en verwierpen de waarheid van Gods Woord.

Natuurlijk rezen er enkele krachtige stemmen op ter verdediging van het evangelie in die kerken. Maar een shockerend aantal gelovigen volgden uiteindelijk Hitler en prezen hem zelfs, roepend: "Heil Hitler!" Zij namen de leugen voor waar aan – en God gaf hen over aan een grote misleiding!

Ik vraag aan je: Zit je onder sterke prediking die liefdevol je zonde blootlegt? Als dat zo is, sta je toe dat dat woord je van zonde overtuigt? Of, ga je gelijk weer terug naar je lusten en treur je er helemaal niet om?

Als je de waarschuwingen van de Heilige Geest verwerpt die je proberen in het gareel te krijgen – als je God steeds weer ongehoorzaam bent, zonder enig verdriet hierover in je hart – dan wordt je gerekruteerd voor de verering van de antichrist. De duivel is op een stille manier bezig je in te wijden in zijn geheimenis van wetteloosheid. En wanneer de veelbelovende, wonder-werkende antichrist komt, zul je meegesleept worden met zijn leugens en overgegeven worden aan misleiding!

Luister naar wat Paulus zegt over gelovigen die schipperen met de waarheid en weigeren Gods heilige Woord lief te hebben en te gehoorzamen: "opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Thes. 2:12). Wee hen die de waarheid weten over hun lusten, maar niet geloven dat God hen zal oordelen!

Hier zijn de dreigende resultaten van het niet geloven van Gods Woord en er niet naar handelen:

1. Het hart wordt verhard door het bedrog van de zonde.

2. Satan bewerkt het verharde hart, zodat het zichzelf rechtvaardigt, zodat het "verlost" is van alle angst voor straf.

3. Wanneer God ziet dat er geen mogelijkheid is dat dit hart de waarheid zal ontvangen en eraan zal gehoorzamen, geeft hij de persoon over aan satanische misleiding.

4. De gelovige wordt verblind door de leugen die zegt dat er geen loon voor de zonde is en geen Dag des Oordeels, en dat hij kan wegkomen met zijn lustvolle genoegens.

5. De gelovige valt ten prooi aan doctrines van demonen, en denkt dat het zondige goed is en het goede zondig.

6. Hij drijft uiteindelijk zover af van Christus en de waarheid, dat hij verblind word voor wie de antichrist is – en hij gaat hem tenslotte aanbidden en dienen als een god.

7. Op de Dag des Oordeels zal God tegen zo'n persoon zeggen: "Gaat weg van mij, gij werkers van wetteloosheid!"

Geliefde, het hoeft voor niemand van ons zo te zijn. God heeft een verbondsbelofte gedaan dat Hij alle misleiding van ons zou weghalen en ons de overwinning zou geven over zonde, door de kracht van het kruis van Christus. Alles wat Hij vraagt, is, dat wij de oorlog verklaren aan onze zonde en zeggen: "Ik zal geen vrede maken met deze gewoonte. Ik weiger om me eraan vast te blijven houden. Verlos me, Vader, door Uw Geest!" Wanneer Hij dit gebed hoort, zal Hij Zijn Heilige Geest en glorie van de hemel zenden, en zal de duivel geen kans maken!

Bid hier en nu dat God in je een grote eerbied plaatst voor Zijn Woord. Vraag Hem je te helpen om gedisciplineerd te zijn in het lezen van de Schrift. En vraag de Geest om je te helpen om ter harte te nemen wat je leest – om te geloven dat God meent wat Hij zegt!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2004 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2004 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2004 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 23 september 2004 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series