Times Square Kerk Preken Serie

Houd jezelf in de Liefde van God
(Keep Yourself in the Love of God)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
25 oktober 1999
_____________

35 jaar geleden legde God het in mijn hart om een jongenshuis te beginnen in Amityville, New York, op Long Island. Ik voelde echt dat de Heer achter dit werk zat. Maar toch, na alleen maar anderhalf jaar legden regeringsbeambten onmogelijke regels op aan het tehuis. Ze vertelden ons dat we een full-time psychologe in dienst moesten hebben, en ook een priester of rabbi als we jongens in huis namen die katholiek of joods waren. We konden ons niet permitteren om onder deze beperkingen te werken, dus sloten we eenvoudig onze deuren.

We hadden maar vier jongens opgenomen gedurende de korte tijd dat we open waren, en nadat we dicht waren gegaan, verloor ik het contact met hen. Ik heb altijd gedacht dat die onderneming n van de grootste mislukkingen allertijden was. Meer dan dertig jaar vroeg ik me af waarom God ons ooit had toegestaan om ermee door te gaan in het begin.

Deze afgelopen week echter ontving ik een brief van een man die Clifford heet. Hij vertelde het volgende verhaal:

"Broeder David, ik was n van de vier jongens die naar uw Amityville tehuis was gezonden vijfendertig jaar geleden door het Nassau County Children's Agency.

"Mijn vader en moeder waren joods, maar zij gingen uit elkaar en mijn moeder hertrouwde. Ze was zo'n rebel dat ze me op een katholieke school plaatste. Ik werd katholiek gedoopt (besprenkeld met water) toen ik elf jaar oud was.

"Gelijk nadien functioneerde ons huis slecht. Ik moest het hele huis schoonmaken, koken, mijn kleine broertje verzorgen en voor mijn moeder zorgen terwijl ik dan ook nog een krant rond moest brengen vroeg in de morgen. Eens moest ik de deur van mijn moeders slaapkamer forceren en vond haar daar uit haar mond schuimend op de vloer. Er lagen allemaal lege flesjes met pillen om haar heen op de grond gegooid.

"Ik was naar een kolossaal grote katholieke kathedraal gegaan, ik had de biecht gedaan, ik had mijn knien gebogen voor de Heer, ik had mijn rozenkrans gebeden maar ik was alleen maar bang voor God. Ik was ervan overtuigd dat Hij niet om me gaf.

"Noch ik noch mijn moeder wisten dat de sociale werker kwam om mij in uw jongenshuis te plaatsen. Maar ik wilde dolgraag weg van de mishandeling van mijn stiefvader, van de armoede, en van de zelfmoord pogingen van mijn moeder. Dus stemde ik ermee in en kwam in uw tehuis terecht.

"De huis-ouders waren zo liefdevol en vriendelijk. Ze onderwezen ons uit de Bijbel en namen ons mee naar de kerk. Op een dag brachten ze ons naar een kleine kerk waar een tent-opwekking werd gehouden. Ik was zo bitter van binnen en zo wanhopig. Het was in die kleine kerk, onder de tent, dat de Heilige Geest aan mijn hart begon te werken. Op een nacht kon ik het niet langer volhouden. Al de jaren van pijn, verwarring en hopeloosheid kwamen naar de oppervlakte. Ik dacht dat ik stikte.

"Toen hoorde ik de prediker zeggen: "Jezus houdt van jou." Ik ging op mijn knien en bad: "God, ik weet niet zeker dat U echt bestaat, of dat U naar mij luistert. Maar als U echt bestaat, wilt U me dan alstublieft vergeven en mij helpen. Ik heb iemand nodig die van me houdt, omdat ik me zo bitter voel, verworpen en vol met verwarring."

Plotseling had ik het gevoel alsof iemand warme stroop op mijn hoofd deed en dat dit stroomde over mijn lichaam. Alle bitterheid smolt van mij weg. God had mijn hart volledig van die dag af.

"Broeder David, dat was vijfendertig jaar geleden. Nu heeft God me geroepen om te prediken, en Hij leidt me in een full-time bediening. Ik vond u toen ik op het internet surfde. Dit bedankje heeft vijfendertig jaar in me zitten broeden. Ik wil u gewoon bedanken voor Uw zorg. Ik weet nu wat de liefde van God inhoudt."

De brief van deze man bewijst me dat niets van wat we doen voor Christus tevergeefs is. Dat jongenshuis was niet een mislukking omdat n verloren, verwarde joodse man de betekenis ontdekte van Gods liefde. Hij had alleen maar angst voor God gekend totdat hij naar ons toevluchtsoord kwam.

Hoe droevig is het dat zo velen als Clifford niets weten van Gods liefde. Ze hebben nooit liefdevolle ouders gekend, dus ze weten niets van de liefde van God. Ze leven levenslang vol angst, verwarring en verwerping.

Maar het is net zo tragisch dat massa's gelovigen die de Liefde van God hebben ervaren, nooit hebben geleerd om in de volheid van Zijn liefde te komen. Ze weten de doctrine van Gods liefde, ze hebben er vaak over horen preken maar ze weten niet wat het betekent om in Zijn liefde te blijven.

De Heilige Geest raakte onlangs mijn geest aan ten aanzien van Zijn liefde. Hij leidde me naar dit passage van Judas: "Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven" (Judas 20-21). Toen ik deze verzen las, hoorde ik de Geest zachtjes tegen me fluisteren:

"David, je bent nog nooit in de volheid en vreugde van Mijn liefde gekomen. Je hebt een goede theologie maar je hebt nog niet de extase en rust ervaren van het blijven in Mijn liefde. Tot nu toe, ben je er alleen tot aan je enkels in geweest. Maar er is een hele oceaan van liefde voor je om in te zwemmen."

De Bijbel is helemaal gevuld met de waarheid van Gods liefde. Maar soms sta ik mezelf toe mezelf af te vragen hoe de Heer ooit van mij zou kunnen houden. Het is niet zo dat ik twijfel aan Zijn liefde; er is meer sprake van dat het me van mijn kant niet lukt om in de kennis en zekerheid van Zijn liefde voor mij te blijven.

Dat is de reden dat ik deze boodschap schrijf. Ik wil dat we allemaal weten over hoe het mogelijk is om in de liefde van God te blijven.


De Liefde van God moet aan ons geopenbaard
worden door de Heilige Geest.

De openbaring van Gods liefde komt gedeeltelijk in ons als we wederom geboren worden. Als je aan de meeste christenen zou vragen wat ze weten van Gods liefde voor hen, dan zouden ze antwoorden: "Ik weet dat God van mij houdt, omdat Hij Zijn zoon heeft gegeven om voor mij te sterven." Ze zouden Johannnes 3:16 aanhalen: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Het is een prachtig moment als je deze waarheid begrijpt. Je beseft plotseling: "God hield van me toen ik verloren was, van God los, een vreemdeling. En hij bewees Zijn liefde voor mij door zijn eigen zoon te offeren voor mij."

Weinig christenen, echter, leren hoe ze in Gods liefde kunnen blijven. We weten iets van onze liefde voor de Heer maar we zoeken zelden de openbaring van Gods liefde voor ons. In feite is het zo, dat als je de meeste christenen Bijbelse teksten zou vragen over Gods liefde voor ons, ze er alleen maar een paar zouden weten.

Maar de liefde van God begrijpen is het geheim van een overwinnend leven. Massa's mensen worden geestelijk koud en lui omdat ze onwetend zijn van de liefde van de Heer voor hen. Ze weten niet dat hun grootste wapen tegen de aanvallen van satan is, overtuigd te zijn van Gods liefde voor hen, door de openbaring van de Heilige Geest.

Laat me drie dingen met je delen die Gods geest me heeft laten zien over Zijn liefde voor Zijn mensen:


1. God houdt van Zijn mensen met dezelfde liefde
die Hij heeft voor Jezus, die aan Zijn rechterhand zit.

In zijn laatste gebed op aarde zei Jezus: "VaderGij hebt Mij liefgehad vr de grondlegging der wereld" (Johannes 17:24). Wat een ongelooflijke gedachte: Christus werd zeer bemind door de Vader vr de schepping. Voordat iets in de kosmos was geplaatst voordat welke planeet dan ook was gevormd, voordat de zon, maan of sterren gemaakt waren, en voordat de aarde was gemaakt, vr de schepping van de mens werd Jezus bemind door de Vader.

Toen bad Jezus dit opmerkelijke gebed: "U, Vader,heeft hen liefgehad, gelijk Gij Mij hebt liefgehad" (vers 21-23). Hij bad ook: "opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen" (vers 26). Christus zei: "Vader, ik weet dat U hen gaat liefhebben die ik in Mijn lichaam breng, net zoals U van Mij hield."

Volgens Jezus zijn Christus en Zijn kerk n. Paulus illustreert dit met de analogie van een menselijk lichaam. Hij zegt dat Christus het hoofd is, en dat wij Zijn lichaam zijn gebeente van Zijn gebeente, vlees van Zijn vlees: "En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt" (Efeze 1:22-23). "zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam" (Efeze 5:30).

De gevolgtrekking hiervan is dat als de Vader Jezus liefhad vr de eeuwigheid, Hij ook van ons hield. Inderdaad, toen de mens alleen maar een gedachte was in Gods eeuwige geest, had de Heer reeds al onze haren geteld en onze verlossing gepland: "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vr de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht" (Efeze 1:4).

Ik geloof in de onbegrensde voorkennis van God. Ik accepteer dat de Vader vr de eeuwigheid al wist wie op Zijn roep zouden reageren om gevormd te worden tot het beeld van Christus. In de psalmen schrijft David dat hij door God werd bemind terwijl hij nog in de baarmoeder zat:

Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder; aan U werd ik overgegeven bij mijn geboorte, van de moederschoot af zijt Gij mijn God" (Psalm 22:9-10). "Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond" (139:16). David zei in wezen: "Zelfs voordat ik was gemaakt, kende U mij, Heer. Zelfs de haren van mijn hoofd waren van te voren allemaal geteld."

God heeft altijd zowel Zijn zoon als ons liefgehad omdat Zijn liefde net zo eeuwigdurend is als Hij zelf: "Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde" (Jeremia 31:3). "God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft" (2 Thess. 2:16).

Jezus verdiende de liefde van Zijn Vader niet door naar het kruis te gaan, of door Zijn gehoorzaamheid, of door Zijn Vader lief te hebben. Niemand kan Gods liefde winnen niet door enig godvruchtig ding dat hij of zij doet. Evenzo begon God niet met jou lief te hebben op de dag dat jij berouw toonde en Christus als Heer aanvaardde. Hij ging niet plotseling van je houden toen je begon Zijn Woord te gehoorzamen en in de Geest te leven. Je werd al bemind, al in de Eeuwigheid.

Hoe lang heeft God al van je gehouden? Hij heeft van je gehouden zolang Hij heeft bestaan omdat God liefde is. Het is Zijn ware natuur. Hij hield van jou toen je een zondaar was. Hij hield van je toen je in de baarmoeder zat. Hij hield van je toen de wereld begon. Er was geen begin en er is geen eind aan.

Wanner zal God ophouden met je lief te hebben? Hij stopt alleen als Hij ermee ophoudt Zijn eigen zoon lief te hebben en dat is onmogelijk. Christus zegt: "de Vader, Hij heeft de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde" (Johannes 13:1).

Nu kunnen we beter begrijpen wat Judas zegt als hij onderwijst: "Blijf in de liefde van God." Hij zegt ons: "Onthoudt deze waarheid eigen je deze toe, en laat hem nooit meer gaan. De kennis van Gods liefde is bedoeld voor je geestelijke rust, en om je kracht te geven. Deze kennis zal je vrij maken en je vrij houden." De apostel Johannes voegt eraan toe: "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad" (1 Johannes 4:10,19).


2. Om in de liefde van God te blijven, moet je
Zijn liefde kennen, erin geloven en erin blijven
vertrouwen, zelfs als je strijd hebt.

De apostel Johannes vertelde ons heel eenvoudig hoe we ons in Gods liefde kunnen houden: "En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem" (1 Johannes 4:16). In het kort, als we "in Gods liefde blijven", dan blijven we in God.

Het woord "blijven" hier betekent "in een toestand van verwachting blijven". Met andere woorden, God wil dat wij verwachten dat Zijn liefde voor ons iedere dag wordt vernieuwd. We moeten iedere dag leven met de wetenschap dat God altijd van ons heeft gehouden, en altijd van ons zal blijven houden.

In werkelijkheid is het zo dat de meesten van ons in en uit Gods liefde fladderen, naar gelang onze emotionele positieve en negatieve opwellingen. We voelen ons veilig in Zijn liefde als we het goed gedaan hebben. Maar we zijn niet zeker van Zijn liefde wanneer we in verleiding komen of beproefd worden, of de keer dat we het bij Hem laten afweten. Dat is precies de tijd dat je moet vertrouwen in Zijn liefde. Hij vertelt ons in deze passages: "Het maakt niet uit wat voor beproeving je moet doormaken, je moet nooit twijfelen aan Mijn liefde voor jou. Als je aktief vertrouwt in Mijn liefde, dat leef je op de manier waarop ik wil dat je leeft"

Heb je te strijden tegen een n of andere grote verleiding? Ben je bezweken voor de n of andere lust die je haat? Staat je huwelijk onder grote spanning, of is er chaos in je gezin of familie? Dit zijn de tijden dat je jezelf in de liefde van God moet houden. Je moet weten dat in dit alles de eeuwige Vader nog steeds van je houdt.

Je vraagt jezelf misschien af: "Bedoelt u dat, door van me te houden, God gewoon mijn misstappen door de vingers ziet? Doet Hij gewoon alsof ik niet heb gezondigd? Natuurlijk doet Hij dat niet. Hij zal je kastijden met zijn staf maar Hij kastijdt Zijn kinderen altijd met grote liefde. "Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt"(Hebren 12:6).


en reden waarom God zijn liefde toont
in onze zwakke en zondige tijden is om ons
terug naar Hemzelf te trekken.

Jeremia 31 laat een prachtig voorbeeld zien van de liefde van God. Isral was in een afgevallen toestand. De mensen waren vet en welvarend geworden en deden zich tegoed aan allerlei soorten van goddeloosheid. Ze hadden zich tot de afgoden gekeerd en deden aan hoererij en overspel. Ze waren al de liefdevolle genade die God hen had betoond, vergeten.

Toen, plotseling, hadden ze genoeg van hun lusten. Ze verloren ieder plezier in het verzadigen van hun sensuele begeertes. Spoedig riepen ze uit: "Heer, we zijn verloren. U moet maken dat we ons bekeren." God hoorde hun roep om berouw, en Zijn liefdevolle hart ging naar hen uit. Hij kastijdde het volk met Zijn staf van correctie en Isral riep uit: "Gij hebt mij getuchtigd, bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen" (Jeremia 31:18-19).

Luister naar Gods woorden op dit gebied: "Is Efram Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem spreek, gedurig weder aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des HEREN. (Jeremia 31:20). "Ik heb u getrokken in goedertierenheid" (vers 3).

Hier is wat je moet weten van de liefde van God: God zei tegen Zijn volk: "Ik moest jullie kastijden en harde woorden tegen jullie spreken. Maar zelfs toen zondigden jullie tegen mij, en waren ondankbaar jegens mij, ondanks de genade en liefde die ik jullie gaf. Jullie keerden zich tegen Mijn liefde, en verwierpen mij. Niettemin had ik diep medelijden met jullie. Ik dacht aan jullie in jullie moeilijkheden en ik zal jullie zeker genadig zijn. Ik zal jullie overvloedig vergeven en herstellen".

In Hosea 3 vergelijkt God het teruggevallen Isral met een overspeelster. Hij vertelt Hosea: "De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de HERE de Isralieten bemint, die zich tot andere goden wenden" (Hosea 3:1).

God droeg Hosea op om aan Isral een voorgeleefde preek te geven van Zijn liefde voor hen, zelfs alhoewel zij Hem bedrogen. Hij zei: "Jullie hebben schaamteloos tegen me gezondigd, zoals een prostituee op de straat. Maar jullie zijn nog steeds met me getrouwd en ik houd van jullie. Ik zal er zijn voor jullie. Nu, zorg dan dat jullie er voor Mij zijn".

We zien dit soort van liefde die geen voorwaarden stelt en herstelt in een brief die pas geleden naar ons werd gezonden door een lieve zuster in Christus. Ze schreef: "Een jaar geleden, toen ik nog een overspelige relatie had, schreef ik aan anonieme brief aan u en vroeg om gebed. Ik werd zo gekweld inwendig vanwege de leugen waarin ik leefde. Ik ben echt wederom geboren, en de Heilige Geest was met me bezig.

"Ik ben nu weer in een herstelde relatie met mijn echtgenoot en ook met mijn geweldige Heer. We hadden werkelijk genezing nodig in vele gebieden van ons leven na drienveertig jaar samen. Uw boodschappen overtuigden me zo van zonde, en moedigden me ook aan om te blijven geloven in de liefde van God. Ik heb nu meer dan ooit geleerd hoeveel God van me houdt."

Gods liefde heeft zo'n geweldig effect gehad op deze vrouw. Maar onwetendheid van Gods liefde kan juist het tegenovergestelde effect hebben. Luister eens naar deze brief van een andere vrouw:

"Ik heb zo vaak gevoeld dat God erop uit was om me te pakken te krijgen om me te slaan en straffen voor alles wat ik deed. Daarom was ik hard en gemeen tegen anderen, en probeerde hen in het gareel te slaan. Nu wil ik alleen maar naar Zijn zetel van genade rennen om Zijn liefde te ontvangen, en Zijn liefde aan anderen te tonen. Ik ben er moe van om zo veroordelend te zijn." Dank God ze verlangt er naar om in de Vaders liefde bewaard te worden.


3. De liefde van God wordt aan ons alleen
overgebracht door Jezus Christus.

Volgens Johannes is al Gods liefde in Jezus vertegenwoordigd. Hij schrijft: "Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen" (Joh. 1:16). Hoe hebben we de Vaders liefde ontvangen? We hebben het verkregen door in Christus te zijn.

Maar, zou je kunnen vragen, wat is er zo belangrijk aan om Gods liefde te kennen die ons is overgebracht door Christus? Hoe kan dit ons leven van iedere dag benvloeden?

Deze kennis is meer dan alleen maar een Bijbelse opvatting. Integendeel, weten dat Gods liefde naar ons gebracht wordt door Jezus heeft alles te maken met hoe we onszelf in Zijn liefde houden. Zie je, het is niet genoeg voor me om te weten dat God altijd van me zal blijven houden en nooit daar mee zal ophouden in al mijn moeilijkheden. Hij wil ook dat Zijn liefde een zeker effect heeft op mij.

Hoe benvloedt Gods liefde onze levens? We kunnen niet naar de mens kijken als ons voorbeeld. Vele christenen beantwoorden de openbaring van Gods liefde door het te veranderen in een vergunning om te zondigen. Ze overtuigen zichzelf ervan: "God houdt onvoorwaardelijk van me. Hij moet van me blijven houden ondanks al mijn drinken, overspel en plezier-zoeken. Zijn genade is groter dan mijn zonden." Zulke mensen hebben eigenlijk minachting voor Gods liefde.

We moeten naar Christus kijken als ons voorbeeld. Jezus heeft ons al verteld dat de Vader van ons op dezelfde manier houdt als van de Zoon. Dus, wat voor invloed heeft de liefde van de Vader gehad op Jezus?


De vrucht van de liefde van de Vader in Christus
was bij Jezus dat Hij Zijn lichaam als
een levend offer voor anderen gaf.

Johannes schrijft: "Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet" (1 Joh.3:16). Hier was de vrucht van Gods liefde in Jezus: Hij gaf zichzelf als een offer voor anderen.

De tweede helft van dit vers vertelt ons het doel van Gods liefde in ons leven. Het zegt: "ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten" (vers 16). Gods liefde leidt ons er ook toe ons lichaam als levend offer te geven.

Heb je er ooit over gedacht wat het betekent om werkelijk je leven voor je broers en zusters neer te leggen? Paulus heeft het niet over het worden van martelaar op vreemde bodem. Hij heeft het niet over orgaan-donatie. En hij heeft het er niet over dat we de plaats moeten innemen van iemand die tot de doodstraf is veroordeeld.

Nee, het enige soort van christen die leven en hoop aan Zijn broeders kan geven is een dode christen. Zo'n dienaar is afgestorven aan deze wereld aan alles van zelf, trots en ambitie. En hij heeft zich volledig overgegeven aan de heilige wil van God.

Deze "dode" christen heeft de Heilige Geest toegestaan om geestelijk met zijn ziel bezig te zijn. Hij ziet de verdorvenheid en goddeloosheid in zijn hart. En hij gaat bereidwillig naar Gods altaar, en roept: "Heer, gebruik me maar. Neem alles van mij." Hij weet dat hij alleen zijn leven aan zijn broeders kan geven door gewassen te zijn door het bloed van Christus.

Dit is de enige, meest belangrijke waarheid die mij in staat stelt om door te gaan met oorlog voeren. Als ik er volledig van overtuigd ben dat God getrouw is om te vergeven en me te herstellen, dan heb ik de macht om alle verleiding te weerstaan. Ik zal weten dat Hij met mij is, wat ik ook doormaak en Hij zal me er door heen liefhebben. Ik mag dan soms vallen. Maar ik zal weten dat hij op me zal wachten aan het eind van de strijd en ik zal, door Hem bemind wordend, tevoorschijn komen.

Ik wil dat je een krachtige brief leest die we hebben ontvangen van een bekeerde heks. Haar verhaal is een levendige illustratie van iemand die bewaard is gebleven in Gods liefde:

"Lieve pastor David, ik kwam tot Jezus twintig jaar geleden nadat ik tien jaar aan hekserij had gedaan. Ik las tarot kaarten en hield seances in mijn huis. Ik had het goed, werd rijk en reed in een sportwagen.

Toen ik mijn leven aan Christus gaf, verscheen satan zes weken later in mijn slaapkamer. Hij vertelde me dat ik de heks van het zuiden kon zijn als ik Jezus verwierp. Hij verlamde me vanaf mijn nek en maakte dat ik niet van mijn bed kon komen. Ik voelde Jezus niet in de kamer, maar ik voelde dat Hij eraan kwam. Hij kwam in de kamer en noemde Lucifer bij zijn naam, en zei: "Je kunt haar niet hebben: zij is van mij." Satan verliet de kamer als een hond die een uitbrander heeft gehad, en liet een afschuwelijke stank achter.

Nu, nadat ik de Heer twintig jaar heb gediend, zie ik zoveel hekserij in de kerk. Iedere keer dat een persoon naar je toekomt met een profetie of woord en je iets vertelt van je verleden dat onder het bloed is en vergeven, dan is dat een demonische geest. De Heilige Geest zou niet iets te voorschijn uit je verleden dat onder het bloed is. Als Hij je zonden is vergeten die vergeven zijn, dan zou alleen de duivel ze in herinnering brengen.

Ook zie ik zoveel manifestaties in de kerk die aan de Heilige Geest worden toegeschreven, maar mensen krijgen alle aandacht. De Heilige Geest komt maar met n doel, voor n reden: en dat is alle ogen op Jezus te focussen. Als een manifestatie op een persoon is gecentreerd, dan kun je er zeker van zijn dat het niet van God is".

Deze lieve vrouw is een krachtig, levend offer. Ze heeft nog steeds vele beproevingen te doorstaan: ze kan niet zonder rolstoel leven en heeft verschrikkelijke fysieke pijn. En sommige christenen zeggen tegen haar dat ze nog steeds onder de macht van de duivel zit omdat ze niet genezen is.

Maar ze vertrouwt volledig op Gods liefde voor haar. Ze weet dat het haar vergeven is dat ze aan hekserij heeft gedaan en dat ze er volledig van is bevrijd. En ze laat niets haar ervan weerhouden om de waarheid in liefde te spreken tegen haar broeders en zusters. Ze besloot haar brief aan mij door te zeggen: "Ik geef God de eer en de glorie voor het tonen van Zijn liefde aan mij."

Houd jezelf in Gods grote liefde voor jou, zoals deze vrouw heeft gedaan. Het zal jouw kracht zijn door alle tijden heen.

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2005 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2005 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 19-1-2005 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series