Times Square Kerk Preken Serie

De grote afval!
(The Great Apostasy!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
7 mei 1986
_____________

Voordat de antichrist wordt geopenbaard, zal er al een mysterie van wetteloosheid in werking zijn. Degene die zal komen zal verschijnen na een heftige activiteit van afvalligheid. Satan en al de duistere machten zullen de weg voorbereiden om het geloof van velen te verwoesten. Omdat zonde zo teugelloos zal zijn, zal de liefde van Gods volk erg koud worden. Er zullen overal mensen zijn van wie het geloof schipbreuk heeft geleden.

Gods grootste bezorgdheid is niet waar christenen in kunnen vallen, maar wel waar ze uit kunnen vallen! Massa's christenen, met inbegrip van voorgangers, diakenen, mensen in allerlei soort van bediening verliezen hun geloof in de macht van de naam van Jezus! Ze keren zich af van Christus als het antwoord op alles. Ze vallen weg van een kinderlijk geloof in Hem alleen als de oplossing van alle problemen van het leven. Overal keert men zich geheel naar methodes, naar psychologie, naar menselijke bekwaamheid, naar de filosofieŽn en doctrines van mensen.

Al de profeten voorzagen deze laatste grote afval. Jesaja werd een boodschap van God gegeven die specifiek over onze tijd gaat. Hij voorzag wat er nu gebeurt; hij waarschuwde over mensen aan het einde des tijds die "terug zouden gaan naar Egypte" voor hulp en die de Heer als de bron voor alles wat ze nodig hadden, zouden verwerpen.

God maakte het heel duidelijk dat er geen vergissing mogelijk was voor wie deze profetie was bestemd. Hij zei tegen Jesaja: "Nu ga heen en schrijf het voor hen op een schrijftablet en schrijf het in een boek, dat het voor de komende tijd bewaard zal zijn voor immer en altijd" (Jesaja 30:8). De letterlijke vertaling is: "dat het mag zijn voor toekomstige generaties, voor de eindtijd". Hoofdstuk 30 van Jesaja is Gods boodschap voor deze laatste kerk in de eindtijd. Hoe exact en waar is deze boodschap!


1. De boodschap begint met een openbaring
van Gods droefheid over de oorzaak van de afval!

"Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte!" (Jesaja 30:1,2).

Waarom noemt God hen rebelse kinderen? Omdat ze nu de meest elementaire zonde hebben begaan, die Hem tot de uiterste droefheid brengt. Hier is een zonde erger dan overspel - erger dan hoererij, of stelen of liegen, of het haten van de broeder of zuster. Het is de elementaire zonde van rebellie en afvalligheid! God noemt het een "samengestelde" zonde: zonde op zonde voegen!

Het is als een klap in het gezicht van God: de volkomen, fundamentele, meest brutale zonde voor een kind van God om te begaan. Het is: liever naar Egypte gaan dan de Heer raadplegen! Dit was gericht tegen de leiders van IsraŽl onder Hizkia, maar ook tot de kerk van deze eindtijd.

Drugsgebruik, alcoholisme, overspel, gokken, homoseksualiteit, hoererij, pornografie - al deze duivelse daden zijn zonden tegen het vlees, tegen de maatschappij en tegen de wetten en voorschriften van God. Maar deze zonde is tegen de Heer Zelf, het is een persoonlijke belediging tegen een Heilige God!

Houd het in gedachte: dit is onze Heer aan het woord:

"Nu maak je plannen zonder Mij te raadplegen!"

"Je maakt nu een bondgenootschap met hen die op de arm van het vlees steunen, en niet op de Geest!"

"Je gaat terug naar precies datgene waar Ik je van heb bevrijd - terug naar het zoeken van hulp van datgene wat je eens pijn en gebondenheid heeft gebracht".

"Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat zij talrijk zijn, en op ruiters, omdat zij machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de Heilige IsraŽls en naar de HERE niet vragen!" (Jesaja 31: 1).

Bedenk dat dit allemaal gaat over hoe verlost te worden van de vijand! Het heeft te maken met bevrijding! Met hoe we Gods volk moeten bevrijden van de woedende vijanden! De AssyriŽrs zijn bij de poort, en dreigen alles te verwoesten. AssyriŽ betekent letterlijk succesvolle vijand. Dit vertegenwoordigt de altijd-doorgaande tijd van demonie die succesvol lijkt te zijn tegenwoordig! Hoe moeten Gods leiders, zijn herders, zijn oudsten, deze formidabele vijand bij de poort tegemoet treden? Deze vijand die alles voor zich uit heeft weggevaagd; het lijkt alsof hij niet te stoppen is.


IsraŽl raakte in paniek!

Ze richtten hun ogen op de vijand en ze richtten zich niet op de Heer met volle verzekerdheid en met vertrouwen! Ze keerden zich tot de arm van het vlees. Ze zonden ambassadeurs naar Egypte, naar de regeringsleiders en generaals in Zoan en Chanes. Ze namen de zaak zelf in hand.

Jesaja schildert een levendig beeld af van de ledigheid en de doodsangst die voor hen lag. Door naar Egypte te gaan, keken ze uit naar: "een land van benauwdheid en angst, waar leeuw, adder en vliegende draak wonen" (Jes. 30-6). Ze zouden niets anders vinden dan ledigheid en ijdelheid. "Daarom noem ik het: stilzittende Rahab" (Jesaja 30:7).

In het Hebreeuws staat hier bij Rahab: "Ik heb Egypte "Grote mond, die stil zit, genoemd". Anderen vertalen het met: "De mensen die arrogant zijn en lui" (Keil, Delitzch).

Het beeld is verschrikkelijk: hier is Gods volk, dat teruggaat langs dezelfde woestijnweg vanwaar ze gekomen zijn, om terug te keren voor hulp bij een arrogant, trots wereldsysteem dat zelf vastzat in een systeem. Ze waren bereid weer die leegheid, die pijn en doodsangst te doorstaan - in een wildernis, en om daar de wereld om hulp te vragen.

Kijk naar de kerk van vandaag; kijk naar zijn legers van getrainde experts; kijk naar zijn herders en werkers. Waar zijn de meesten van hen opgericht? Om terug te keren naar de wildernis, naar Egypte met zijn grote mond! Zich afkerend van de Man van Gallilea; weg van de schande van het kruis; weg van de kracht van het gebed; weg van het geloof; weg van het Woord van God. "Want het is een weerspannig volk, leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des HEREN niet willen horen" (Jesaja 30:9).

Mozes profeteerde dat precies dit zou gebeuren in de laatste dagen! Hij voorspelde de grote afval van Gods volk. "Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God, opdat het daar tot getuige tegen u zij. Want ik ken uw weerspannigheid en hardnekkigheid. Wanneer gij, terwijl ik thans nog levend bij u ben, tegen de HERE weerspannig zijt geweest, hoeveel te meer dan na mijn dood! Roept alle oudsten uwer stammen en uw opzieners bij mij samen, opdat ik te hunnen aanhoren de volgende woorden spreke en tegen hen de hemel en de aarde tot getuigen aanroepe. Want ik weet, dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, die ik u geboden heb; daarom zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer gij doet wat kwaad is in de ogen des HEREN en Hem krenkt door het maaksel uwer handen" (Deut 31:26-29).

Hij waarschuwde: Je zult je van mij afkeren - de vloek zal over jullie komen in de laatste dagen". Mozes profeteerde: "Want Ik zal hen naar het land brengen, dat Ik hun vaderen onder ede beloofd heb, vloeiende van melk en honig; zij zullen eten en verzadigd en vet worden, maar zij zullen zich tot andere goden wenden en die dienen; Mij echter zullen zij versmaden en mijn verbond verbreken" (Deut 31:20).

Laten we het kort formuleren en naar het punt gaan dat de profeten duidelijk maken. Wat betekent het de Heer te versmaden, om naar Egypte te gaan? Hoe kun je dat in hedendaagse taal uitleggen? God zegt: "Toen je in het begin door Mij geroepen werd, toen Ik je aanraakte en je van je vijand bevrijdde, wilde je alleen maar Mij! Je bad om alles! Je had een kinderlijk vertrouwen en geloof in Mij, dat Ik je zou leiden, en dat Ik wonderbaarlijk zou voorzien in al je behoeften. Ik was je vreugde, Ik alleen was waar al je voldoening in lag. Je voelde je niet opgebrand; je had een hart dat verlangde naar Mij!

Nu heb je al je experts, je "hoe je moet handelen-boeken". Je hebt moderne methodes, je hebt Mij nu niet nodig om in je behoeftes te voorzien. Je hebt experts om je te vertellen hoe je geld moet inzamelen, hoe je brieven moet schrijven, hoe je oproepen moet doen. Je hebt seminaries, trainingsessies, nog meer experts, meer adviezen, en veel ervan omvat de leerstellingen van deze wereld. Je leert hoe je de dingen beter kunt doen, maar leert Mij steeds minder goed kennen! Nu ben Ik niet meer het centrum van alles. Je doet het in mijn naam, bent erg druk bezig, werkt hard - maar het maakt dat je er moe van wordt, leeg, omdat je op de weg bent naar Egypte. Je bent op weg in de verkeerde richting.

Onze kerken hebben niet langer de kracht van God om mensen aan te trekken. Ze gaan terug naar Egypte, lenen zijn muziek, zijn dansen, zijn vermaak, en hopen op een massa mensen! Geen passie voor zielen - alleen maar voor grote massa's mensen! De kerk die koste wat kost moet groeien! Kijk maar eens naar het gemiddelde Kerk bulletin; het ziet eruit als een agenda voor een theater. De kerk wil de snelle paarden van Egypte berijden! Maar het is een stank in Gods neusgaten.

Zelfs de zijdelingse kerk bedieningen vallen weg, en vallen af van het geloof! Werkers gaan nu voor het afgod de TV zitten. Velen lezen nu psychologie boeken. Terwijl sommigen nog steeds een passie hebben voor zielen, wordt zelfs dat een wereldse hype en menselijke energie!


2. Er zal een verwerping volgen van de boodschap
van heiligheid, oordeel en berouw!

"Ödie tot de zieners zeggen: Gij zult niet zien; en tot de schouwers: Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen" (Jes 30:10)

Een kerk die van de Heer afvalt wil niets te maken hebben met de visioenen of profetieŽn van rechtvaardige mannen. Ze willen geen boodschap die ze stoort, geen boodschap die hun succesvolle wereldje bedreigt. Ze weigeren ieder soort van correctie. Alles wordt verontschuldigd onder de banier van liefde.

Ze roepen om vermaak! Ze gaan bij duizenden naar concerten, spelen, sociale bijeenkomsten, en ze maken profeten belachelijk. Ze bespotten wat ze noemen de "pessimistische predikers"! Ze leven met illusies. Ze willen geen prediker of evangelist die hen de harde waarheid vertelt, die hen het zwaard van de Heer brengt. Ze zeggen: "Predik tegen ons gemakkelijke dingetjes! Zegen ons! Maak ons gelukkig! Maak dat we ons goed voelen!"

Ze verwerpen speciaal de boodschap van heiligheid en afscheiding. Ze zeggen: "Wijkt af van de weg, buigt af van het pad, doet de Heilige IsraŽls weg uit onze ogen" (Jesaja 30:11).

Ik had nooit gedacht dat we eens de dag zouden beleven dat "Vergadering van God"-voorgangers me verwijtende brieven zouden schrijven, en me zouden zeggen dat ik verwarring breng en narigheid aan het lichaam van Christus. Waarom? Voor het preken van heiligheid, oordeel en berouw?

Jeremia werd gezonden om te profeteren tegen de afgevallen joden, Gods eigen volk. God waarschuwde hem: "Ze willen tegen je in opstand komenÖze missen de vreze GodsÖze prefereren nu om te drinken van hun eigen bronwel en niet van het Levende Water" (Jeremia 1,2,3).

Waarom omarmen mensen de welvaartsprediking en verwerpen correctie en oproepen voor berouw en heiligheid? Het is vanwege hun levensstijl. Welvaartsprediking past prima in hun succesvolle levensstijl. Ze verzamelen zich naar die predikers, omdat ze zich behaaglijk willen voelen in hun wereld van materialisme. Ze zijn niet in de stemming om iets op te geven, of iets op te offeren, of om te horen over kruizen en verliezen. Ze zijn liever bezig met kopen, verkrijgen, zich vermaken, klimmen. Ze weigeren de profetische waarschuwingen in acht te nemen dat de party snel over zal zijn.


Een afvallige kerk doorstaat alleen maar
de profetische stem.

Ze gaan er aan voorbij met een neerbuigende glimlach. En dat is erger dan regelrechte verwerping. "En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar" (Ezech 33:31-32).

Voor vele christenen, zelfs voor echt oprechte christenen, die zich "zijn volk" noemen, is de roep om hun huis te ontdoen van het idool TV, van rock en roll en muziek van duivels, om serieus te worden met totale overgave, een nieuwe boodschap. Hun geloof is voor hen meer iets van vermaak: ze vinden het leuk om ernaar te luisteren, om "amen" erbij te zeggen, maar het raakt hen verder niet. Ze gaan door met het volgen van de lusten van hun hart. Zie je, ze zijn "vrij", niet onder de wet of legalistisch en weigeren de Heilige Geest zijn onderzoekende werk te laten doen in hun binnenste over het bederf dat in hun leven en huis binnensluipt.


Volgens de profetie van Jesaja zal de afvallige kerk
van de laatste dagen totaal de roep tot berouw verwerpen!

"Want zo zegt de Here HERE, de Heilige IsraŽls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij hebt niet gewild. Gij hebt gezegd: Neen!" (Jes 30:15-16).

Gods boodschap aan de kerk is nu deze: "Je enige laatste hoop, je enige kracht die je nog overhebt, is tot Mij terug te keren met je gehele hart; heb berouw, vertrouw Mij alleen! Keer weg uit Egypte, de wereld!

Vertel dat eens aan de multimiljoen dollar TV bedieningen! Vertel dat eens aan de drukbezige, welvarende voorgangers! Vertel dat eens aan de geldgekke massa! Vertel hen dat hun enige redding nu is in berouw en heiligheid! Ze hebben niet eens tijd om zich met de vraag bezig te houden, laat staan om deze te beantwoorden. Jesaja zegt dat ze de boodschap van berouw zullen verwerpen, de gedachte van stilte en rust en eenvoudig vertrouwen - ze zijn te druk bezig met het racen op snelle paarden, vluchtend - en ze jagen hun eigen dromen na.

Jesaja voorspelt een plotselinge ineenstorting van die mensen en bedieningen die de boodschap van berouw verwerpen.

"Daarom, zo zegt de Heilige IsraŽls: Omdat gij dit woord verwerpt, op onderdrukking en slinksheid vertrouwt en daarop steunt, daarom zal deze ongerechtigheid voor u zijn als een losgeraakt brok steen, dat op vallen staat en overhelt aan een hoge muur, die plotseling, onverwachts, ineenstort. Hij zal hem stukbreken, zoals een pottenbakkerskruik stukgebroken wordt, die meedogenloos wordt vergruizeld" (Jes 30:12-14).

Er komt een plotselinge, zeer snelle, meedogenloze verwoesting - een ineenstorting van bedieningen, kerken, levensstijlen - van diegenen die zich op hun gemak voelen in Sion! Ik heb gezien wat Jesaja zag! Er komt spoedig, erg spoedig, een economische ramp, zo plotseling, zo onverwacht - de geldstroom zal ophouden! TV bedieningen zullen de een na de ander bankroet gaan. Vele kerken die met schuld beladen zijn, zullen bankroet gaan.

Zij die alleen maar welvaart prediken, zullen de meest gehate priesters in het land worden. Nu al ontvangen we post van hen die in dat kamp waren, maar nu in diepe financiŽle nood - en de gewonden wenden zich tot hun leraar en roepen: "Je bedroog me! Waarom werkt je gedoe nu dan niet? De leraren zelf zullen de weg kwijt zijn, als ze de ineenstorting zien, zo opeeens!

Geloof me, het staat allemaal op het punt ineen te storten! Liegt Jesaja? Hoor hem: "Omdat gij dit woord verwerpt, Ö daarom zal deze ongerechtigheid voor u zijn als een losgeraakt brok steen, dat op vallen staat en overhelt aan een hoge muur, die plotseling, onverwachts, ineenstort" (Jesaja 30:12,13).

Wie kan het geloven? Vandaag nog stromen er nog miljoenen dollars rond! Ze bouwen, ze kopen, ze verkopen. Ze gaan door met hun dromen alsof het nooit zal ophouden! Maar de dag komt spoedig, nog een korte tijd, en dan komt een huiveringwekkende ineenstorting! Zo meedogenloos! Zo verbijsterend! Zo plotseling! Wie zou hebben geloofd in de angstwekkende ineenstorting van de oliemarkt? Wie zou geloofd hebben dat onze shuttle zou exploderen?

Duizenden afvallige herders en hun hulpeloze kuddes zullen trillen van schaamte en vrees! "Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van ťťn, voor het dreigen van vijf zult gij vluchten, totdat gij overblijft als een seinpaal op een bergtop en als een banier op een heuvel" (Jesaja 30:17).

Dit betekent dat vrees hen zal overkomen. Ze zullen heen en weer opgejaagd worden, geen schuilplaats, geen rust, geen stil vertrouwen, geen innerlijke kracht - geterroriseerd! Ze zullen alleen maar een schaduw worden van wat eens was!

Het koninkrijk van zelf, van trots, van ambitie, komt naar beneden! Op de waarschuwingen van Jesaja zal geen acht worden geslagen - mijn waarschuwingen zullen bespot worden. Maar ze zijn gewaarschuwd! Wanneer het zal komen, en dat zal het zeker, wat voor nut zal hun boodschap dan hebben? Wie zal er dan nog luisteren? Hun dromen en illusies zullen weggevaagd worden! Van hun schouwspel van vermaak zal niet veel overblijven! Zelfs de niet-gelovige mensen zullen zeggen: "Hoe kon dit gebeuren? Waarom heeft God dit hen aangedaan?"

Deze waarschuwingen zullen die christenen die met God zijn ingesloten niet benauwen. De waarschuwingen van Jezus zijn ernstiger dan de waarschuwingen die we net hebben gelezen - maar aan diegenen die vertrouwen, zei Hij: "Vrees niet". Lees verder, heiligen, er zit een glorieuze kant aan het alles!


3. Uit de afvallige kerk zullen heilige, berouwvolle mensen
opstaan die zeer zullen verlangen naar hun Heer!

Hoe verlangt onze Heer ernaar een volk te hebben dat alleen naar Hem verlangt! Hij treurt over de afvalligen, maar zijn medelijden zal een volk voortbrengen dat naar Hem terugkeert, dat berouwvol is - dat Hem wil gehoorzamen! "Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten" (Jesaja 30:18).

Jesaja richtte zich nu tot een volk in de toekomst! Hij sprak tot een volk dat uit het geestelijke Sion zou bestaan: Jeruzalem, dat nooit kan vallen of ineenstorten. Het is een heilig volk waarvan de belangrijkste karaktertrek is hun verlangende hart naar God! Wat was het kenmerk van het afvallige volk? Zij verlangden niet naar de Heer, maar verlangden naar Egypte, de wereld, het vlees, het aardse. Dit is het droevige gebrek van de kerk van tegenwoordig! Er is zo weinig van dit diepe verlangen naar Christus. Zo weinig van het ingesloten zijn met Hem, Hem verlangend als de volheid van leven. We hebben een generatie die voor Hem wil werken; we willen getuigen, de armen voeden, de daklozen helpen, en in de menselijke behoeften voorzien. Maar zo weinigen brengen hun dagen door verlangend naar Hem. God zei: "Mijn volk heeft Mij vergeten, talloze dagen" (Jeremia 2:32).

Terwijl er overal ineenstorting en gehuil zal zijn - zal dit volk niet huilen! God zal hun geroep horen en hun gebed beantwoorden! "Zo zal Ik gerichten voltrekken aan Egypte; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben" (EzechiŽl 30:19).

Er zullen ontberingen zijn! Er zal verdrukking zijn van de satan, van de wereld, door omstandigheden, maar God zal zeer duidelijk aanwezig zijn onder zijn volk. De tegenwoordigheid van de Heer zal hun veel waard zijn. "De Here heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien" (Jesaja 30:20).

Er zal een zuiver, helder en heilig Woord te voorschijn komen. God zal dit volk voorzien van echte openbaring. Ze zullen zien wat anderen niet gezien hebben! Ze zullen stap voor stap door de Heer geleid worden! Er zal dan geen hongersnood zijn naar het echte Woord, en er zullen geen cassettebandjes van preken meer nodig zijn of van "ver-weg-seminaries". De Heer heeft al een serie van heiligheid en berouw predikers in voorraad, die wachten tot christenen bereid zullen zijn te luisteren. Niet langer zal er kwaad over hen gesproken worden en zullen ze uitgestoten worden, maar ze zullen op de bres staan en het heilige en zuivere woord van de Heer verkondigen aan een sidderend volk. "En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop" (Jesaja 30:21).

Dit volk zal alle afgoden neerhalen! Ze zullen zo verlangen naar hun Heer dat alle afgoden moeten gaan! "Dan zult gij het zilveren overtrek van uw gesneden beelden en het gouden bekleedsel van uw gegoten beelden onrein achten; gij zult ze als iets onreins wegwerpen. Weg! zult gij ertegen zeggen" (Jesaja 30:22).

Ze zullen zich het allermeest verheugen in hun bediening wanneer overal om hen heen angst, mislukking en ineenstorting is. "Dan zal Hij regen geven voor het zaad, waarmee gij uw akker bezaait, en brood als opbrengst van de akker, dat smakelijk en voedzaam zal wezen. Uw vee zal te dien dage op uitgestrekte weiden grazen" (Jesaja 30:23).

Prijs de Heer! Dit overblijfsel dat zo naar de Heer verlangt zal een geweldige oogst hebben in de dag van chaos en ramp! Ze zullen niet wegrennen en zich verbergen! Ze hoorden het geluid van de trompet en bereidden zich voor. Ze verborgen zichzelf in Christus, de spleet van de rots.

De afgelopen vijf jaar, en nu in een grotere intensiteit, heeft God een volk tot zijn beschikking en bereidt Hij een volk voor waarop Hij kan rekenen op de dag van slachting! Ze zullen niet geschokt zijn als al het andere door God geschut zal worden. Ze zullen die rustige kracht hebben: vertrouwen in Hem!

Ze zullen niet opbranden! Ze zullen niet ontmoedigd of terneergeslagen zijn! Er zal geen verwarring in hen zijn! Ze zullen weten dat God hen voor dit uur heeft voorbereid. Ze zullen drinken van goddelijke bronnen van water! "En op elke hoge berg en op elke verheven heuvel zullen beken, waterstromen, zijn ten dage van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen" (Jesaja 30:25).

Geloof je dat? Op de dag dat God alle bolwerken neerhaalt waar de mens en de afvallige kerk in vertrouwde, als de grote slachting van bedieningen die op de mens zijn gericht, begint, dan zullen ze rustig drinken van stromen van bovennatuurlijk water!

Het beste van alles is dat deze gewonde, maar vertrouwende heiligen de grootste, helderste openbaring zullen krijgen van Jezus Christus die ooit aan de mensheid is gegeven. "Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen - op de dag, waarop de HERE de breuk van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest" (Jesaja 30:26).

Iedere dag die overblijft voordat Christus terugkeert, zal dit vertrouwende, verlangende volk Hem bezien met steeds groter wordend licht! Dit lichaam zal zich verheugen in een openbaring van Jezus Christus die zeven keer meer intens zal zijn dan alle voorgaande openbaringen. We zullen Hem ontmoeten, als zijn bruid, gekleed in zijn helderheid.

Als deze boodschap je beangstigd of bezorgd maakt, dan kun je maar beter je hart onderzoeken! Dit is niet een boodschap van narigheid en ellende voor de overwinnaars. Zij die de Heer volledig vertrouwen zullen zich verheugen - want onze dag van verlossing komt nader!

Ik ben ťťn van de meest opgewonden predikers van de wereld! Ik kan mijn vreugde nauwelijks inhouden, omdat God op het punt staat om alles wat van de wereld en van het vlees is, neer te halen!

Heiligen, verheug u met mij!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version - KJV - gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2005 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2005 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 23 maart 2005 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series