Times Square Kerk Preken Serie

Plotselinge verwoesting als barensweeŽn bij een zwangere vrouw!
(Sudden Destruction as Travail Upon a Woman With Child!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
2 mei 1988
_________________

"Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zů komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeŽn een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen" (1Thess 5:1-3).

De oordelen van God overvallen ons plotseling, maar niet zonder waarschuwing. God beloofde dat Hij niets zou doen, ook niet als Hij oordelen zou zenden, zonder dat Hij zijn profeten zou vertellen wat zou komen. "Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld, - wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, - wie zou niet profeteren?" (Amos 3:7-8). God belooft dat er een bazuin zal klinken, dat Hij als een leeuw zal brullen, om de mensen wakker te maken voor het oordeel. "Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here HERE zal de bazuin blazenÖ" (Zacharia 9:14).

"Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de HERE gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des HEREN. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden" (Zef 1:14-18).

Hier is een profetie van een plotselinge verwoesting door vuur, een dag van narigheid en grote ellende - duisternis en onheil! Maar het is ook: "een dag van de bazuin en van alarm"! Hosea 8:1 zegt: "De bazuin aan uw mond" (Blaast de bazuin) Dit was het vers dat God me gaf toen ik het boek schreef met die titel. Bazuin betekent de stem van waarschuwing. De Heer zegt in EzechiŽl 33:2-4: "ÖMensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: "Wanneer Ik over een land het zwaard breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld, en deze ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk - als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd" Ezech. 33:2-4).

God blaast de bazuin door de stem van zijn wachters en profeten. De bazuin is een galmend doordringend geluid, een waarschuwing. Paulus waarschuwde: "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden" (1Cor 15:51-52). "Bij de laatste bazuin" suggereert dat er andere doordringende bazuinen waren. Ik geloof dat er bazuinen zullen klinken van engelen die zijn komst zullen aankondigen. Maar ik geloof ook dat dit betekent dat net voor de verandering die zal komen "in een ondeelbaar ogenblik", de Heilige Geest al zijn wachters paraat zal hebben staan, terwijl ze God van nabij ervaren, en de laatste oproep doen horen: de laatste waarschuwing! Binnen uren of seconden zal de plotselinge verandering komen.

Noach liet de laatste bazuin klinken aan zijn ten ondergang gedoemde samenleving in de elfde maand op de zeventiende dag. God noemt zelfs precies de dag! Honderdtwintig jaar lang had hij de bazuin geblazen, waarschuwend, pleitend. Toen, op de nacht van de zestiende, in de tweede maand, sloot God hem en zijn gezin in in de ark, en liet hem weten: "Vannacht is de laatste bazuin! Morgen zal Moeder Aarde haar oordeel vellen!" En het kwam op de zeventiende van de maand! "In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend" (Genesis 7:11).

Geen wonder dat Paulus deze woorden schreef aan de kerk in Thessalonica: "Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zů komt, als een dief in de nacht" (1 Thess. 5:1-2). Waarom zou het volkomen duidelijk moeten zijn voor hen dat de Dag des Oordeels plotseling zal komen? De kerk in Thessalonica was ongeveer zes maanden oud toen deze brief werd ontvangen. Paulus predikte waarschijnlijk samen met Silvanus en Timotheus over Noach en Lot en de plotselinge verwoesting van IsraŽl. Ze hadden precies dezelfde voorbeelden uit het Oude Testament die wij hebben. Ze hadden de profeten. Deze brief werd geschreven in 52 of 53 na Chr. Ze waren minder dan twintig jaar verwijderd van de verwoesting van Jeruzalem, die was geprofeteerd door Jezus! Paulus zegt: het is volkomen duidelijk dat Gods oordelen plotseling komen, zoals een dief in de nacht! Maar toch zou geen enkele gelovige ooit verrast moeten zijn - die dag zou niet onverwachts over Gods volk moeten komen. We zouden moeten weten hoe God werkt, omdat we zijn verslag hebben. Paulus gaat verder met hen te waarschuwen hoe het zal zijn net voordat het oordeel valt en hoe je je moet gedragen in die tijd.


De dag van oordeel zal komen als de samenleving
geobsedeerd zal raken door welvaart en veiligheid.

"Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeŽn een zwangere vrouw, een plotseling verderfÖ" (1 Thess. 5:3). Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor vrede is: "Irene" dat welvaart impliceert. Plotselinge verwoesting zal uitbreken op die dag dat de geest van mensen gefocust is op rijkdom. Geldgekte! Inhaligheid! Hebberigheid! Jezus waarschuwde ons dat het een tijd zal zijn dat de harten van de mensen zullen bezwijken van angst, als ze de verschrikkelijke dingen zien die over de aarde komen. De mensen zullen hevig verlangen naar enige zekerheid, enige veiligheid. Er staat niet dat het een tijd zal zijn van vrede en veiligheid, alleen maar dat ze zullen zeggen: "vrede en veiligheid". Het zal alles zijn waar ze over praten. Hun conversatie zal gaan over geld, dingen, investeringen, en hoe ze een veilige haven voor hun bezittingen kunnen vinden!

Nooit zijn de mensen in de geschiedenis van de wereld zo in de ban geraakt door een zoeken naar geld. Welvaart is de Amerikaanse droom! De beurshandel is ťťn gigantisch gokpaleis geworden. Miljoenen Amerikanen spelen mee in de loterij en hopen snel rijk te worden. Waarom die obsessie om zo rijk te worden? Omdat iedereen weet dat er een storm aankomt zetten! De hele wereld wacht met spanning op de dag dat plotseling een financiŽle catastrofe komt. Ze proberen zichzelf veilig te stellen voor de verschrikkelijke tijd, hopend zo de storm te overleven.

De obsessie voor welvaart heeft zelfs de kerk vervuild. Hoezeer zou Paulus gegriefd zijn geweest als hij had geweten dat er een dag zou komen dat dienaars van het Evangelie het Verbond van Christus zouden maken tot een Verbond van de portemonnaie. De kerk was eens voor de wereld een getuigenis tegen inhaligheid en materialisme, tegen de liefde van dingen, tegen zelf-liefde, tegen vergaardrang en begerigheid. Maar nu ziet de wereld de kerk als zijn grootste mededinger voor het: "goede leven"! De wereld lacht en spot tegen christenen die het lijden van Christus en Paulus verwerpen om te zwelgen in de rijkdom van deze tijd.


Eerst zal het oordeel Gods huis treffen,
en dan de gehele samenleving.

Plotselinge verwoesting kan meer betekenen dan een kernoorlog. Door ťťn enkel ogenblik, ťťn enkele catastrofe, kan de Amerikaanse droom een plotselinge nachtmerrie worden. Het oordeel dat zo plotseling gevallen is op Gods huis zal op het volk vallen. De kerk werd op een dag wakker gemaakt door een verschrikkelijk schandaal. We bloosden toen we hoorden van een prediker van het evangelie die miljoenen had besteed aan prachtige auto's, juwelen, luxueuze huizen, kostbare wijnen! De ongelovigen lachten en spotten, en de naam van Jezus werd tot een mop en tot een aanfluiting. Jezus werd het liedje van dronkaards! En toen, nog eens, in een enkel ogenblik, bij een enkel nieuwsbericht, werd de gehele wereld verteld dat de prediker die het meest over zonde predikte in het land ook in zonde was gevallen! In Times Square Church hoorde ik Gods mensen schreeuwen en kreunen en uitroepen: "Zeg alsjeblieft dat het niet waar is!" En nu zien we de verschrikkelijke aftakeling van enige bedieningen gebeuren. En temidden van dit alles klinken deze ontzagwekkende woorden zo waarheidsgetrouw: "Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?..." (1 Petrus 4:17).

Waarom zijn we zo geschokt? We hebben de zondige mensen gewaarschuwd dat het oordeel op het punt staat te komen, en het moet beginnen in Gods huis. God staat toe dat zijn heilige naam wordt bespot, alleen maar om de kerk wakker te maken en een laatste bazuin aan de wereld te geven. "Ö als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?" (1Pet 4:17-18). Gods oordelen in zijn huis zijn zo plotseling en verschrikkelijk dat de oren van de mensen zullen tuiten als ze ervan zullen horen! Toen God het huis van Eli oordeelde, zei Hij: "ÖToen zeide de HERE tot SamuŽl: Zie, Ik ga in IsraŽl iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullenÖdat Ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid, waarvan hij geweten heeft;" (1Sam 3:11-13). Toen God IsraŽl oordeelde en het huis van Manasse om hun zonden, zei Hij: "ÖZie, Ik breng onheil over Jeruzalem en Juda, waardoor allen die ervan horen, beide oren zullen tuiten" (2 Kon. 21:12). God vertelde Jeremia dat zulke afschuwelijke oordelen spoedig zouden vallen op het huis IsraŽl: "Ödat ieder die ervan hoort, de oren tuiten zullen" (Jeremia 19:3). De oren tuiten betekent in het Hebreeuws: "hun oren laten tuiten en ze rood maken van schaamte". Zelfs de zondaars zullen blozende oren hebben!

Als God de oren zal laten tuiten van deze natie door wat ze zien en horen van zijn oordeel over de kerk, welke plotselinge, beangstigende oordelen zullen dan wel niet vallen op deze samenleving? De media van deze natie hebben er plezier in om religie in de maling te nemen. Ze hebben gemaakt dat de mensen alle prediking over heiliging wantrouwen, en alle voorgangers uitmaken voor charlatans en nep-figuren! Cafť's en bars zijn een kick geworden. Ze heffen hun glas op om te toasten, en lachen: "Naar de hel met al die vurige predikers!" Maar ze kunnen maar beter gaan inzien waar ze mee bezig zijn, want het gaat allemaal in een ogenblik veranderen! God zal nu de oren van de wereld doen tuiten, omdat de samenleving de volgende is waar Gods oordeel over zal komen - Amerika is de volgende - onze regering is de volgende - en onze financiŽle instellingen zijn de volgende! "Wall Street" zal "Ween Street" (=weenstraat) worden. Het woord verwoesting dat hier wordt gebruikt, verwijst naar ruÔne, dood. Plotselinge ruÔne! Plotselinge dood! Het oordeel in Gods huis is dat God een waarschuwingsschot afvuurt over de boeg van "het schip Staat". Spoedig zal Hij oproepen tot een directe aanval! De mensen zullen het niet willen horen - ze zullen proberen hun oren toe te dekken. Het nieuws zal zo ongelooflijk zijn! Zo shockerend!


Plotselinge verwoesting zal komen
als weeŽn bij een zwangere vrouw.

Dit is Gods geÔnspireerde Woord; en ieder woord was zorgvuldig gekozen. Verwoesting zal spoedig komen als de geboortepijnen van een vrouw die op het punt staat een baby te krijgen. De vrouw hier is een verloren, zondige, ongelovige maatschappij - en een monster staat op het punt geboren te worden! Het oordeel komt uit haar eigen baarmoeder! Zo zeker als een zwangere vrouw haar zwanger-zijn niet kan verbergen, zouden de dreigende oordelen aan allen duidelijk moeten zijn. Een vrouw heeft negen maanden voorbereidingstijd! Oordelen zullen zijn als geboortepijnen, barensweeŽn. Als het moment van de geboorte naderbij komt, worden de baringsweeŽn heviger, zowel in aantal als in intensiteit. Ze kunnen om het uur komen, dan om het half uur, dan om de tien minuten. Ze wordt naar een ziekenhuis gebracht, en de pijnen blijven maar heviger worden. En dan, plotseling, constant barensweeŽn! Grote smarten! De geestelijke betekenis ervan is dat de uiteindelijke verwoesting zal beginnen met pijnlijke waarschuwingen die heviger zullen worden en in aantal toenemend.

Ik geloof dat Amerika al bedlegerig is geworden - en op weg naar de verlossingskamer! Waren de oren van de hele wereld niet aan het tuiten toen Amerika's ruimteschip in de hemelen werd opgeblazen? De wereld keek in afschuw toe toen vijf astronauten hulpeloos naar de aarde vielen! Een waarschuwingspijn van de bevalling! Toen, vlak daarna, weer iets anders: honderden Amerikaanse mariniers werden plotseling gedood in Libanon, zonder een enkele waarschuwing! We stonden erbij en waren hulpeloos! Een vliegtuigen kwam naar beneden bij IJsland waardoor een vliegtuig vol Amerikaanse soldaten, op weg naar huis, omkwamen. We zagen hoe de president huilde! AIDS wordt door gealarmeerde doctoren verklaard een epidemie te zijn in Amerika. De ramingen van hoe het zich zal uitbreiden zijn huiveringwekkend! Het gebruik van drugs in onze maatschappij is geŽxplodeerd - een andere plaag. Een machinist die veel drugs had gebruikt veroorzaakte een tragisch treinongeluk. Drugsmisbruik verspreidt zich als de zwarte pest van de afgelopen eeuwen. Bendes bedreigen nu New York, Los Angeles, Chicago: moordend, rovend, stelend, verslaafd aan drugs op 15 jarige leeftijd! Waren de oren van de gehele mensheid niet aan het tuiten toen onze beurs bijna tot een val kwam? Ik was daar aanwezig op die dag in Oktober. De New York "Daily News" krant liet met grote koppen op de voorpagina zien: "Paniek: De "Dow" zakt naar beneden tot 508 punten! Paulus waarschuwt ons dat het allemaal in hevigheid zal toenemen, en zal verergeren. God laat nu de hoeveelheid narigheid en ellende groter worden.

De Heilige Geest laat ook de bazuin luider klinken. De bazuin klinkt helderder, en meer dreigend. Nooit hebben we zoveel waarschuwingen gehoord. Nooit zijn er meer wachters aan het roepen geweest vanaf de muur. In feite zijn er zoveel waarschuwingen geweest dat velen van Gods mensen er doof voor geworden zijn! De maatschappij is aan het bevallen - het oordeel is aan het uitbreken - maar toch keren ze zich naar afgoden en speelgoed! Jezus zei wel dat we ons moesten verheugen wanneer we al deze dingen zien gebeuren, omdat het betekent dat onze verlossing naderend is. Maar wie zijn toch die mensen die zich kunnen verheugen op de rand van de afgrond?


Het is een tijd om te waken en nuchter te zijn.

God roept zijn volk op om te waken en nuchter te zijn als de dag van verwoesting nadert. "Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn" (1 Thess 5:6). Paulus waarschuwt de broeders: "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, Öwant gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe" (1 Thess. 5:4-5). Wat hij zegt is dit: "Wat voor deze wereld een tragische nacht betekent vol duisternis en verwoesting is het aanbreken van een nieuwe dag voor jullie die wakker en nuchter zijn. Deze dag van duisternis en hevige verwoesting heeft niets met ons te maken!" Zo zeker als we niet van deze wereld zijn, zijn we ook niet bestemd voor duisternis en verwoesting: "Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus" (1 Thess 5:9).

Wanneer de barensweeŽn toenemen, betekent dit iets heerlijks voor de bruid van Christus! Het is ťťn crisis dichter bij huis! Het is voor hen aftellen tot de komst van verwoesting; het is voor ons aftellen tot het ingaan in heerlijkheid! Het is hun benoeming tot veroordeling; het is onze benoeming tot de opstanding! Zij zullen wenen en hun tanden knarsen; wij zullen ons verheugen en jubelen van vreugde! Zij die de kinderen zijn van diepe duisternis, van deze nacht van verwoesting, zijn dronken en in slaap: "Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken" (1 Thess 5:7). "Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijnÖ" (vers 8). Dit heeft te maken met iedere soort van aardse bedwelming. "Bedwelmen" betekent: "de menselijke geest opwekken tot een toestand van hoge koortsachtigheid". Dit is een krachtige waarschuwing voor ons van de apostel Paulus. Hij waarschuwde ons niet opgewonden te worden over aardse zaken in de tijd dat verwoesting nabij is - niet bedwelmd te worden, niet opgewonden te worden door iets anders dan Christus!

We moeten bezig zijn totdat Hij komt. We moeten ijverig zijn en goed zorgen voor ons gezin - en in alles ons best doen als voor Hem. Maar, boven alles, moeten we nuchter zijn en wakende. Het woord "nuchter" betekent hier: "verstandig, onderscheiden waar het op aan komt, voorzichtig". Met andere woorden, laat niets je hart in beslag nemen. Wees waakzaam dat je niet te veel erin verwikkeld raakt, te opgewonden raakt, of te veel bezig bent met de dingen van dit leven. "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloofÖ" (1 Petrus 5:8-9).

Wees waakzaam! Wees gewaarschuwd! Je bent misschien nu op dit ogenblik bezig de duivels wijn van afleiding te drinken - de wijn van bezig zijn met van alles en nog wat. De Bijbel waarschuwt ons dat satan zelfs zal proberen de uitverkorenen te bedriegen, als hij de kans krijgt. Ik heb me vaak afgevraagd hoe dat mogelijk zou kunnen zijn. Niet door overspel, hoererij, trots, zondige gewoontes, - maar door te maken dat iets je hart in beslag gaat nemen wat de moeite waar is: door te maken dat datgene wat legitiem is, je hart in bezit gaat nemen en al je tijd in bezit gaat nemen.

Volgens de Schriften behoort Gods volk ernstig deze hevige dag van plotselinge verwoesting te verlangen. "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, BEIJVERT U IN DEZE VERWACHTING, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreektÖGeliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid" (2 Petr 3:9-3:17). We moeten die dag van verwoesting ernstig verwachten - want deze oude door zonde vervloekte aarde moet gezuiverd worden om onze nieuwe hemel en aarde te brengen, waar zijn rechtvaardigheid woont.


Een tijd om de aansporingen van de Heilige Geest
op te volgen.

Dit is niet een tijd om je leven zo in te richten dat je een lekker rustig leventje kunt leiden. Dit is niet een tijd om er je gemak van te nemen in Sion. We moeten in een toestand van bewogenheid leven. "Het zal te dien tijde geschieden, dat Ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken; Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem, en die bij zichzelf denken: De HERE doet geen goed en Hij doet geen kwaad." (Zefanja 1:12). "Dik geworden op hun droesem" betekent: "zich nergens iets van aantrekkend". "Droesem" is bezinksel van wijn die op de bodem van het vat zit. Vele christenen hebben de aansporingen van de Heilige Geest om bepaalde dingen wel of niet te doen, niet gewild; ze zitten nu achterover, nemen het gemakkelijk, en laten al het vuil in hun hart "lekker" zitten. Sommigen hebben Times Square Church verlaten omdat ze het te zwaar op de hand vonden: er wordt wel heel erg aan de zaken van het hart gewerkt. De droesems (het bezinksel, de aanslag) blijft maar naar boven drijven... Ze zijn verder gegaan, naar een plaats waar geen hartsonderzoek plaatsvindt. Ze zeggen: "ik kan de druk niet aan, de sterke prediking. Te veel onderzoek van het hart - te veel zaken van het geweten."

Ik zeg je, een echte Heilige Geest kerk zal de kandelaar van God zijn, die door de stad heen zoekt, en die het erg onaangenaam maakt voor diegenen die het zich makkelijk gemaakt hebben. Gods Woord noemt het: "Moab heeft van zijn jeugd af rust gehad; het heeft stil op zijn droesem gelegen, het is niet overgegoten van het ene vat in het andere, en het is niet in ballingschap gegaan; daardoor is zijn smaak hem gebleven en is zijn geur niet veranderd." Deze mensen weigderden om betrokken te raken. Ze verkozen rustige, vredige en niet verstoorde welvaart - ze weigerden om onderzocht, overtuigd of betrokken te worden.

Als we wisten hoe dicht we zijn bij de terugkeer van de Heer, hoe dicht bij hevige oordelen, dan zouden we God dankbaar zijn voor zijn voor alles wat Hij bij ons aan het doen is. We zouden in iedere samenkomst uitgeschonken worden, en van onze bezinksels verlost worden. We zouden God danken voor dienaars van het Evangelie die ons blijven aansporen in rechtvaardigheid te wandelen en die onze ziel overspoelen met het overtuigende, doorborende Woord van Waarheid. Op de Dag des Oordeels zullen we God eeuwig dankbaar zijn dat we wakker zijn geworden door de boodschappen van de bazuin die ons tot bekering en de echte vrees van God hebben gebracht.

Als je in de Geest wandelt, dan laat je Jezus Christus de bijl zetten in iedere wortel die je aan deze aarde verbindt. "Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen" (Lucas 3:9). Dit was een krachtig profetisch woord door Johannes de Doper. Hij zag de naderende verwoesting van Jeruzalem al komen. De dagen van IsraŽl waren geteld: God zou hen afsnijden! Maar het is ook een beeld van de christen van de laatste dagen die wortels aan het uittrekken is.

Mijn tassen zijn gepakt! Ik sta klaar; ik verlang ernaar Jezus van aangezicht tot aangezicht te zien. Ik ben van deze wereld vervreemd. Het is een strijd van iedere dag om mammon te weerstaan in deze materialistische maatschappij; maar deze hele wereld moet voor ons worden als drek. Paulus had gelijk.

Hoe prachtige dat we weten dat we niet bang hoeven te zijn voor de dagen van oordeel en boosheid die op het punt staan te komen. Of we nu leven of sterven, we zijn van de Heer. Plotselinge verwoesting zal zeker komen over de zondaar; maar plotselinge heerlijkheid wacht de overwinnaars.

Het is niet de tijd om te flirten met de een of andere verborgen zonde. Het is niet de tijd om urenlang voor de TV te zitten, en waardevolle uren te verspillen die in gebed en toewijding aan God doorgebracht zouden moeten worden.

De bazuin van God is aan het blazen - luid en duidelijk. We hebben geen excuus, we zullen spoedig verrast worden door de snelle, onheilspellende uitbraken van verschrikking, rampen en ellende - wereldwijd. Zij die de Heer kennen en in zijn rechtvaardigheid leven, hoeven niet bang te zijn. Zij zullen in de frontlinies van het geestelijk strijdveld staan, en zullen al de overheden en machten van duisternis overwinnen door te bidden en voorbede te doen.

We doen er beter aan het te geloven en ons hart voor te bereiden: VERANDERINGEN ZIJN KOMENDE - ONGELOOFLIJKE VERANDERINGEN. Plotseling en verwoestend! Maar ook, in een ondeelbaar ogenblik, zullen Gods mensen worden veranderd: van sterfelijk tot onsterfelijk.

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version (KJV) gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2005 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2005 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 19 april 2005 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series