Times Square Kerk Preken Serie

Verkillen vlak voor de verwoesting!
(Growing Cold On The Eve of Destruction!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
13 juni 1988
_________________

Volgens Gods Woord horen christenen iedere dag te leven alsof het einde van alle dingen nabij is. We moeten altijd naar zijn komst uitkijken. We moeten wakker zijn en ijverig, als dienaren die wachten op de terugkeer van hun meester die een lange reis aan het maken is. Met Paulus zouden we ons moeten verheugen dat we dit lichaam verlaten om onze nieuwe lichamen aan te doen. We zouden altijd moeten verlangen om bij de Heer te zijn.

In mijn boek: "Blaast de bazuin", waarschuwde ik dat een kernoorlog in Amerika zal komen; dat Rusland ons zal overspoelen met ballistische projectielen vanuit de Noordpool. Het zal een grootse eerste aanval zijn, erop gericht deze natie te verwoesten voordat ze kan terugslaan. (De CIA heeft onlangs Ruslands ongelooflijke ondergrondse steden ontdekt die zijn gemaakt om de regering te beschutten en de gehele elite van hun maatschappij.) Voorgangers waren woedend over deze boodschap - zelfs charismatische pastors verbanden het boek uit hun kerken. Evangelisten en leraren noemden me een valse profeet. In feite schreef één een boek waarin hij me als een klassiek voorbeeld gebruikte van een onheilsprofeet. Hij ging door met te zeggen: "Al dat slechte- nieuws-gepredik is van de duivel afkomstig. Het evangelie is alleen maar goed nieuws. En al dat gepredik over oordeel en hel en dat gehamer op zonde is allemaal vals!

Volgens deze definitie was Petrus een valse profeet! Is Petrus' brief niet een gedeelte van het evangelie? Hij waarschuwde: "Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont" (2 Petrus 3:7-13).


Gods felle oordelen, die gereserveerd en klaar liggen,
zijn bedoeld om ons op te wekken tot een heilig leven.

In het originele Grieks lees je dit in 2 Petrus 3:11 iets beter : "Met het oog op het feit dat alles zal weggevaagd worden, uit wat voor land kom je dan?" Ben je van deze aarde, die verwoest zal worden en zal wegteren? Of ben je een burger van het hemelse Sion, de stad waarvan God de bouwmeester is? Petrus zegt dat deze kennis die God je geeft over de verwoesting van de huidige hemel en aarde je zou moeten aanmoedigen tot een heilig leven en tot het heel licht opnemen van deze huidige wereld. Petrus gaat dan verder met te zeggen in vers 14 dat we de komende verwoesting niet moeten vrezen, maar er naar moeten uitkijken, en deze moeten verwachten, en dat we door dit te doen onze kleding onbevlekt houden! "…Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede."

Als Petrus was opgestaan en Amerika vandaag had bezocht, zou hij al de suikerzoete prediking van de zachte kussentjes profeten hebben verafschuwd! Hij zou vragen: "Waarom waarschuwen ze hun mensen niet voor de komende verwoesting? God gaf me deze boodschap direkt van de Heilige Geest! Waarom geloven ze het niet? Waarom moedigen ze hen niet aan om een heilig leven te leiden bij deze waarschuwingen? Weten ze niet dat Jezus dezelfde waarschuwing gaf toen Hij zei: "Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen" (Mattheüs 24:29)? Jesaja de profeet zei: "Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom afvalt…" (Jesaja 34:4). Johannes vertelt ons op Patmos: En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt (Openbaring 6:12-14)".


De opzettelijke onkunde van Gods rechtvaardige oordelen.

Aan Petrus waren deze huiveringwekkende waarschuwingen gegeven om mensen aan te sporen tot een zuivere geest, om de waarschuwingen van de profeten in hun herinnering te brengen (zie 2 Petrus 3:1-2). Zelfs terwijl Christus, de apostelen, de profeten en de wachters waarschuwen, zullen er spottende herders komen, die hun eigen lusten achternalopen, de boodschap van de spoedige terugkeer van Christus belachelijk maken en zeggen (onderwijzen, prediken): "Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is" (2 Petrus 3:3-4). Petrus noemt hen spottende leugen profeten! De dingen zijn niet sinds het begin van de schepping verlopen op een steeds zelfde manier! Deze predikers zijn doelbewust onkundig van het feit dat de wereld die er toen was, verwoest is door de overstroming met water" (2 Petrus 3:5-6).

Dit is een ernstige aanklacht van Petrus! Hij zegt: "Ze weten dat er eens een prediker van gerechtigheid was die Noach heette, die 120 jaar lang waarschuwde voor oordeel. Ze weten dat God de wereld al heeft laten zien dat Hij slechtheid en geweld zal oordelen. Ze weten dat God een verwoestende vloed zond en alles dat ademde op aarde verwoestte!" Nee! De dingen zijn niet op dezelfde manier doorgegaan vanaf het begin. Maar we hebben leraren, valse profeten en vrede-en-welvaarts-predikers die weten dat de Bijbel vol staat met waarschuwingen, met voorbeelden over hoe God zonde oordeelt (bijv. de verwoesting van Sodom, de verwoesting van Jeruzalem), maar ze negeren dat allemaal opzettelijk. Waarom? Omdat ze achter hun eigen lusten aanlopen! Hun verlangen naar acceptatie, populariteit, of grootheid heeft hen met instemming van hun wil blind gemaakt voor al Gods rechtvaardige oordelen. Het heeft gemaakt dat ze "koninkrijk nu" leerstellingen omarmen, die zich allemaal voegen naar hun lusten. Ze veranderen het vuur! Ze veranderen de verwoesting, en stellen de komst van Jezus uit naar een datum in de verre toekomst, naar een tijd waarin zij de heerschappij hebben genomen.

Deze predikers doden de overtuiging van de Heilige Geest! Ze prediken nu precies het tegenovergestelde van de boodschap van Petrus en de apostelen. Petrus waarschuwde: "…Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede (2 Petrus 3:13-14). Vandaag hoor je: "Jezus komt niet spoedig, niet totdat we de heerschappij overnemen - al dit onheilsgepraat over branden en verwoesting is symbolisch. We zijn hier en we blijven hier en we gaan hem niet ontmoeten in de wolken. Dus, ontspan je! Zorg ervoor dat je iemand wordt in dit nieuwe ding!" Een bevriende pastor die meeging met die doctrine werd gezegd dat zijn bedrijf in marmer een "nieuw koninkrijk marmer bedrijf" zou worden: de grootste en beste! Nou is hij bankroet en vrij van misleiding…

Hier is het echte evangelie volgens Petrus: "…Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen" (2 Petrus 3:7). Amerika zou al door vuur verwoest moeten zijn! Die vuren die voor ze bestemd zijn, zouden al reeds alles weggeteerd moeten hebben. De eerste miljoen abortussen zouden al de maat vol hebben moeten maken! We verdrinken in een oceaan van bloed van kinderen! De laatste miljoen verkrachtingen zouden zijn vuur omlaag gebracht moeten hebben! Toen kleine kinderen bij duizenden werden gemolesteerd, vermoord, geslagen en verminkt, zou Gods vuur en zwavel op ons geregend hebben moeten! De laatste tien biljoen drugsdollars zouden de laatste druppel geweest moeten zijn, met al het geroof, gesteel en geweld dat ermee gepaard gaat. De dag dat ons opperste gerechtshof God met de voeten trad door gebed, de Bijbel en alles wat heilig was, uit ons leven en onze school te verjagen - was die dag aan God nog niet voldoende onrecht gedaan? Terwijl tegelijkertijd het vermoorden van miljoenen babi's legaal werd, tezamen met de rechten van homoseksuelen!

Waarom zijn we tot nu toe gespaard? Om dezelfde reden dat God geduldig 120 jaar lang wachtte in de dagen van Noach. "…die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden" (1 Petrus 3:20). De dood van de slechte mensen is niet iets wat God graag wil. Zelfs nu is Hij : "…De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen" (2 Petrus 3:9). Hij wacht nu op het gereedmaken van Sion, Gods heilige volk van de laatste dagen. Hij giet zijn Heilige Geest uit, en brengt ons een geest van droefenis over zonde. Hij haalt afgoden neer en roept een volk tot zich dat Hem geheel is toegewijd, dat zonder vlek of rimpel is, die volkomen onberispelijk zijn.


Vele gelovigen zullen meegesleept worden
door een grote vloed van ongerechtigheid.

Jezus waarschuwt dat vlak voor de verwoesting, op het middernachtsuur voor de mensheid, de liefde van vele gelovigen zal verkillen: "En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen" (Mattheüs 24:12). De Nieuwe Amerikaanse Standaard versie zegt: "de liefde van de meesten zal koud worden". In het originele Grieks verwijst het naar: "een zeer groot aantal, een grote massa". Bedenk toch eens: het oordeel staat voor de deur en de engelen van God staan klaar om hun vuren los te laten, om een kosmische explosie te ontketenen die de hele natuur zal verzwelgen - en vele christenen zullen de verkeerde weg ingaan! "Koud worden" betekent: "vermindering van temperatuur graadsgewijs, verlies, beetje bij beetje". Net op het moment dat gelovigen klaar wakker zouden moeten zijn en verwachtingsvol, wanneer ze zich ervan bewust zouden moeten zijn en zouden moeten overlopen van ijver en liefde, zullen ze graden kouder worden! Bij een geweldig grote massa mensen zal de liefde wegkwijnen.

Er zullen in deze laatste dagen vele bedriegers en valse profeten zijn en velen zullen hen volgen: "Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld…"(2 Joh. 7). "En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden" (2 Petrus 2:2). "Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren" (Titus 1:10-11). Satan is zelfs nu, op dit ogenblik een vloed van vuiligheid uit aan het storten tegen Gods volk, in een laatste poging om "hen achter hem aan te krijgen." "En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren" (Openb. 12:15).

De belangrijkste adviseur van de president op het gebied van oorlog tegen drugs zei onlangs: "We verliezen de oorlog tegen drugs - het is niet meer onder controle te krijgen." Onze muren zijn omver gehaald en drugs stromen bij alle grenzen binnen. Satan zelf staat achter deze vloed! Pornografie is nu een niet te stoppen vloed. In feite is kinderpornografie het meest populair van alles geworden! Incest, verkrachting en kindermolestatie worden verheerlijkt. Echtgenoten, vaders en zakenmensen drinken het allemaal in. Het is allemaal regelrecht uit de geest van de duivel! De reden dat ik christenen waarschuw om uit hun huis hun televisie te verwijderen, is, dat het een sluisdeur is van de duivel en dat nog wel in hun eigen huis! Jezus waarschuwde dat de ongerechtigheid erger zal worden en dat de liefde koud zal worden. Met andere woorden, als we weigeren om de vloed van de duivel te stoppen in onze geest, dan zullen we weggesleept worden van reinheid en zuiverheid vandaan en van onze vurige liefde voor Christus vandaan.

Als je deze boodschap zit te lezen, hou je dan innig van Jezus? Is je liefde voor Hem heel erg vurig, heel warm en steeds meer groeiend? Kun je je voorstellen dat je één van de velen zult zijn die langzaam koud zullen worden, hoe meer we het middernachts uur zullen naderen? De droevige waarheid is dat velen die verlost waren van zonde, van dode kerken, van valse doctrines, van verwarring en van wereldsheid terug zullen keren, achter dingen aan zullen gaan, zich zullen tegoed doen aan pleziertjes en opgeslokt zullen worden door de vloed van vuiligheid. Ze zullen zeggen: "Ik ben nu ver genoeg gekomen. Ik kan nog meer afscheiding van de wereld niet aan, ik wil van het leven genieten! Ik heb er genoeg van zo op te moeten passen, om zo op mijn hoede te moeten zijn! Het is allemaal te zwaar!" Ze zullen leraren en kerken vinden die een evangelie van gemak prediken! Hun liefde zal graadsgewijs koud worden: eerst louw, en tenslotte koud.

Velen worden koud door zich af te keren van een woord waarvan ze geloven dat het "een hard woord" is. Jezus verzamelden zijn discipelen en liet hen weten dat Hij alles voor hen moest zijn. Hun hele leven moest op Hem gefocust zijn. Zijn lichaam was hun brood; Zijn bloed was hun drinken. Zij zouden geen andere bron van leven hebben op deze aarde. "Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren?... Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede (Joh. 6:60,66). Ze gingen gewoon weg! Ze gaven het op en zeiden: "Zijn boodschap is te hard, we kunnen dat niet accepteren! We kunnen niet geloven dat het zo hard moet zijn! Genoeg geweest!" (Ik richt me hier niet op hen die "moe zijn van het goeddoen". Er zijn tijden dat de meest toegewijde van Gods volk vermoeid is en door een droge periode gaat: een dag of week dat ze uit Gods rust wegslippen. Maar ze zullen snel terugkeren en bedroefd zijn bij de gedachte dat ze terug zouden keren tot hun oude wegen van vleselijkheid.)


Zelfs Gods "weeën" kunnen als honing van de hemel zijn.

We moeten ieder woord van Hem als honing van de hemel leren accepteren. Je kunt de liefde van iedere gelovige meten aan hoeveel respect hij heeft voor ieder woord dat uit de mond van God komt; je kunt het zien als diegene Hem liefheeft bij ieder woord dat uit zijn mond komt. Een prediker zei eens: "Ik kan geen God van toorn dienen! Ik zal alleen maar bemoediging prediken - geen berisping! God is liefde! Weg met al dat geweeklaag en die rampspoed!" Hij die dat zegt weet niets van Gods honing.

De Heer instrueerde Ezechiël: "Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke… Ik zend u tot de Israëlieten, de opstandige volken die tegen Mij in opstand gekomen zijn; zij en hun vaderen zijn van Mij afgevallen tot op deze eigen dag; zelfs de kinderen zijn stug van aangezicht en verstokt van hart…En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk het weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol. En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer" (Ezechiël 2:1-10).

Gods weeën zijn honing voor de profeten. "Wees niet weerspannig…" Hoe kon Ezechiël weerspannig zijn? Door niet de waarheid te prediken over oordeel waarover God met hem sprak. "…Een hand was naar mij uitgestrekt…"Dit was de hand van God! Gods hand hield een boekrol vast, die op beide zijden was beschreven met: klaagliederen, gezucht en gejammer" - allemaal geschreven door de vinger van God. Wat doet Ezechiël met deze harde woorden van God? Hem wordt gezegd ze op te eten! Zijn buik ermee te vullen! "Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga heen, spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honing" (Ezechiël 3:1-3).

Dit was voedsel uit de hemel, manna gedoopt in honing! "Laat uw buik (ingewanden, hart) deze rol in zich opnemen…" Buik vertegenwoordigt de ingewanden, het hart. "Eet het" betekent: "neem het op in je hart - geef er aandacht aan!" "…Toen at ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honing". Jeremia zei dat al de profeten die er vroeger geweest waren waarschuwden voor oordeel en rampspoed. "De profeten die er vóór mij en vóór u van ouds geweest zijn, die hebben over machtige landen en grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, rampspoed en pest" (Jeremia 28:8). Al de profeten leefden van ieder woord dat uit Gods mond kwam - zowel van het droevige woord als van het blije woord. Ze namen het in zich op als honing!

Davids liefde voor de Heer werd nooit koud omdat hij respect had voor ieder woord, zowel het positieve als het negatieve woord. "De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning. (Psalm 19:9-12). Door deze woorden wordt uw knecht vermaand! Wie zal al die misleide schapen gaan waarschuwen, van wie de herders alle boekrollen over rampen en geweeklaag buitensluiten? Ze noemen dit: "onheilsgepredik, negatieve, valse profetie"! David en de profeten noemden het allemaal: "zoete honing"!

Het zoetste, meest genadige ding dat God vandaag doet voor zijn volk is om nogmaals onbevreesde profeten en wachters te zenden om de kerk wakker te schudden, om de vreze Gods op te wekken. Hoe zoet het geluid: "Ontvlucht de toorn van God…" Honing! "Zonder heiliging zal niemand God zien…" Honing! "Tenzij je je bekeert, zul je sterven in je zonden…" Honing! "De aarde en al haar werken zullen verbranden!" Honing! Kun je zeggen, tezamen met Jeremia: "Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten" (Jeremia 15:16).

Een engel gaf Johannes een boek, vol met Gods laatste oordelen: "…En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing" (Openb. 10:9).


Alleen zij, die tot het einde zullen volharden,
zullen gered worden!

Jezus waarschuwde: "…Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden" (Matth. 24:13). Dit slaat op hen van wie de liefde nooit vergaat, maar eerder toeneemt en bij iedere beproeving standhoudt. Timotheüs betrekt het op onze houding ten opzichte van gezonde leer. "Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, …dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren" (2 Tim. 4:4). Er komt in deze laatste dagen een groot verzet tegen de zuivere, onbedorven leer. Zuivere leerstellingen brengen toehoorders tot vroomheid; maar velen zullen zich er niet naar willen schikken - ze zullen het niet kunnen verdragen! Er zal een wijdverspreide verwerping zijn van heiligheid prediking en van profetische waarschuwingen die de grote afval zullen veroorzaken. "…omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben… En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Thessalonicensen 2:10-12).

Er zullen duizenden christenen zo koud zijn te middernacht dat zelfs de vallende oordelen hen niet terug zullen brengen naar God. Zoals het teruggevallen Israël zullen ze God tarten, alsof ze willen zeggen: "Laat het oordeel maar komen! We zullen gewoon weer opstaan en opnieuw gaan bouwen!" Het oordeel viel op Israël - Gods toorn was op hen - "…Doch het volk heeft zich niet bekeerd tot Hem die het sloeg, en het heeft de HERE der heerscharen niet gezocht" (Jes. 9:12). Jeremia treurt voor zijn volk: "…Gij hebt hen geslagen, zij voelden geen pijn; Gij hebt hen vernield, zij hebben geweigerd tuchtiging aan te nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een rots, zij hebben geweigerd zich te bekeren…" (Jer. 5:3). We hebben deze waarschuwing van Petrus: "Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus…" (2 Petrus 3:17 -18). Wordt niet meegesleept door zonde of valse doctrines, of door boosheid vanwege het Woord!

Een voorgangersvriend van mij had nog maar een paar maanden te leven door terminale kanker. Ik vroeg hem: "Welke veranderingen bracht dit verschrikkelijke nieuws in je leven? Bid je nu meer? Probeer je nu meer uit iedere dag te halen? Is Jezus meer in je leven gekomen? Hij zei: "Er is niets veranderd!" Hij leek bevroren in zijn emoties - wat hij was, bleef hij. De dood bracht hem niet tot grotere werken! En zo zal het zijn als er verschrikkelijke oordelen zullen losbreken. Koude liefde zal nog kouder worden; een toestand van verdoving zal hen overvallen. Zoals bij vele aids slachtoffers zal hun dreigende dood hen alleen nog maar harder maken. In Openbaringen 9 zien we Gods verschrikkelijke oordelen en plagen op de mensheid vallen. Eén derde van de mensheid zal door vuur gedood worden "En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, … en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen (Openbaring 9:20-21). "En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken" (Openb. 16:11).

Koude liefde is net als beton: het zet zich en wordt hard! Liefde wordt makkelijk gemeten - het is niet mystisch - het is niet een kwestie van gevoelens. Hier wordt de liefde door bepaald: als we Hem gehoorzamen en zijn geboden in acht nemen! "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar" (1 Joh. 5:3).

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version (KJV) gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2005 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2005 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 12 juli 2005 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series