Times Square Kerk Preken Serie

Het uur van de waarheid is gekomen!
(The Moment of Truth has Come!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
8 december 1986
_________________

"Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de HERE zag het en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was" (Jesaja 59:15).

De profeet Jesaja zei: de waarheid ontbreekt, de deur wordt gesloten voor heiligheid en zij die de Heer geheel willen volgen, worden slachtoffer omdat er zo slap wordt gepredikt.

De profeet waarschuwt dat serieuze, jonge gelovigen gewond raken doordat hun leiders niet de waarheid van heiligheid prediken. Hij zei: "Wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer...." Het komt doordat: "Er niemand is die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt" (Jesaja 59:4).

EzechiŽl zegt het nog nadrukkelijker hoe sommige van Gods dienaars de waarheid met voeten treden en levens verwoesten door hun eigen egoÔstische belangen: "Waar de vorsten zijn als een brullende leeuw, die zijn prooi verscheurt: mensen verslinden zij, schatten en kostbaarheden roven zij weg, het aantal weduwen vermeerderen zij er. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd. De oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen. En zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk: zij schouwen bedrieglijke dingen en voorspellen leugen; zij zeggen: Zo zegt de Here HERE - terwijl de HERE niet gesproken heeft" (EzechiŽl 22:25-28).

God zocht naar ťťn onder hen die voor de waarheid zou opkomen. Bedriegerij en compromissen hebben de muren van bescherming neergehaald. "Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden" (EzechiŽl 22:30).

Jeremia zei dat zijn ogen een "bron van tranen" waren, omdat het volk van God zich had overgegeven aan lust, ze waren overspelers geworden, een vergadering van verraderlijke mensen. Zijn droefheid werd veroorzaakt door al de leugens die werden gepredikt aan zijn volk door valse profeten en op zichzelf gerichte priesters. Hij zei van hen dat ze niet opkwamen voor de waarheid en niet de waarheid willen prediken (Jer. 9:2,3,5).

Hosea waarschuwde dat God een twist had met zijn volk omdat ze de waarheid met voeten traden: "Hoort het woord des HEREN, gij IsraŽlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad" (Hosea 4:1,2).

Hoe meer God zijn volk zegende, hoe zondiger en corrupter ze werden. Zonde heerste algemeen onder hen en zij die op de kansel stonden voedden hun zondige lusten. De prediker en de toehoorders waren in dezelfde mate corrupt. "Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen Mij. Hun eer zal Ik in schande verkeren. Van de zonde van mijn volk eten zij, en op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het wordt: zo priester zo volk. Daarom zal Ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden" (Hosea 4:7-9).


Bastaardkinderen.

Vanaf de kansel werd zo slap over zonde gesproken, zo halfslachtig, dat ze geboorte gaven aan bastaardkinderen! Hosea profeteerde: "Hun kleinvee en hun runderen zullen zij brengen om de HERE te zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden: Hij onttrekt Zich aan hen! Tegen de HERE hebben zij trouweloos gehandeld, want zij hebben bastaardkinderen verwekt.Ö" (Hosea 5:6,7).

In het Hebreeuws betekent het woord "bastaard", zoals het hier gebruikt is, "zich afkeren", "overspel plegen", "weggaan"! Ik houd van deze generatie van jonge mensen en God heeft een heilige rest onder hen Ė maar ik kan geen betere beschrijving voor velen van hen geven dan die van Hosea: "Ze zijn bastaardkinderen geworden". Hiermee bedoel ik: ze zijn vervreemd geworden van de rechtvaardige wegen van de Heer. De "zacht tegen zonde" prediking die zo overheerst heden ten dage heeft een generatie van jeugdigen voortgebracht die zo vermengd zijn met en beÔnvloed zijn door deze wereld, dat ze vervreemd zijn geworden van waarheid en heiligheid. Ze kunnen Bijbels meebrengen naar goddeloze rokconcerten. De (christelijke?) rockband "Stryper" kan hun handen in sensuele bewegingen langs hun heupen bewegen, suggestieve bewegingen maken voor de meisjes, en dan Bijbels naar ze gooien.

Waarom is deze generatie zo blind voor de waarheid van het zich afscheiden van deze wereld? Waarom zijn er zoveel christelijke meisjes die kinderen hebben en niet getrouwd zijn? Waarom zijn duizenden christelijke kinderen zo verward, in moeilijkheden en gebruiken ze drugs? Waarom drinken duizenden van hen nu? Waarom hebben heavy metal groepen en punk rock bands het zo gemakkelijk om de harten van onze kinderen achter zich aan te krijgen?

Hosea zei het goed: er is verraad in de kansel! Er zijn er nog maar zo weinig die pal staan voor de waarheid! Zo weinigen zonder de "geest van hoererij" op hen! Er zijn nog maar weinig mannen en vrouwen van God die in waarheid wandelen, en die Gods volk het verschil tonen tussen wat heilig is en wat werelds.

Hosea zei dat de profeten tot valstrikken, valkuilen werden omdat zij "diep verdorven hebben gehandeldÖ" Hij bad dat God ze een moederschoot zou geven met misdrachten en of Hij ervoor wilde zorgen dat ze geen vrucht zouden gevenÖ"Geef hun, HERE, wat Gij maar wilt: geef hun een kinderloze schoot en verdroogde borsten." (Hosea 9:14).

Wat me het meest bezorgd maakt, is dat deze generatie van bastaardkinderen iedere correctie weigert! Ze sidderen niet voor het Woord van God. Ze gebruiken eenvoudigweg de naam van Jezus om al hun zonden goed te praten. Berisping wordt geheel terzijde geschoven, en ze worden verhard in hun eigen weg, waarbij ze achter een pastor aangaan die hun compromissen verbloemd. "Ontzettend en afschuwelijk is wat er voorvalt in het land; de profeten profeteren vals en de priesters verschaffen zich gewin nevens hen, en mijn volk heeft het gaarne zo. Maar wat zult gij doen, als het op een einde loopt?" (Jeremia 5:30,31).

Jeremia voegde eraan toe: "Zeg dus van hen: Dit is het volk dat niet hoort naar de stem van de HERE, zijn God, en dat geen tuchtiging aanneemt; de oprechtheid is verdwenen en teloorgegaan uit hun mond" (Jer. 7:28).

De profeten voorspelden dat Christus zou komen om een heilige tempel te bouwen die gefundeerd zou zijn op waarheid!

"Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden" (Zach. 8:2,3).

Christus kwam om een volk voor zichzelf te doen opstaan, die van de waarheid zouden houden, in het licht ervan zouden leven en erover zouden prediken, volledig in die waarheid staande. Zijn heilige berg, waarop het Nieuwe Jeruzalem is gebouwd, zal alleen toebehoren aan hen die korte metten maken met afgoderij en alle verborgen zonde. Zacharia profeteerde: "Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten" (Zach. 8:16).

In deze laatste dagen doet onze Heer een heilig volk opstaan dat vrij is van bedrog en oneerlijkheid! Ze verlangen ernaar om in de heilige vrees van God te leven! Ze weigeren te leven met huichelachtigheid, bedriegerij of oplichterij. Ze houden van door God geÔnspireerde berisping en zijn bereid om zich door het licht van de Heilige Geest te laten onderzoeken. "Dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen een, die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen" (Jesaja 16:5).


Een hart zoals dat van David!

"Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht" (Zach.12:8).

De profeten zeiden dat Christus zijn tempel zou herbouwen zoals in de dagen van David. Wat dat betekent is dat God in deze laatste dagen een volk zal hebben dat hetzelfde hart zal hebben als David had: een hart van waarheid, dat op God is gericht! Een hart waar geen donkere plek in zit Ė geen verborgen zonde, geen geheime lust. En zoveel waarheid in het hart dat wanneer zonde wordt ontdekt of geopenbaard, deze snel beleden wordt en achterwege wordt gelaten.

David zei: "Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekendÖSchep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest (Psalm 51:8,12)", en ook: "De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid" (Psalm 145:18).

Op zijn sterfbed droeg David zijn zoon Salomo op om hem in zijn voetsporen te volgen door in waarheid met zijn gehele hart met de Heer te leven: "Indien uw zonen op hun weg acht geven en in trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel, voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken aan een man op de troon van IsraŽl" (1 Kon.2:1,4).

Zelfs al de demonische machten van de hel, zelfs al de machten en overheden in de hemelse gewesten, kunnen Gods doel niet verhinderen om voor hemzelf een heilig volk te hebben dat voor hem in waarheid leeft met het gehele hart.


De toorn van God is bestemd voor diegenen die
de waarheid vervalsen door aan zonde vast te houden!

"Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard" (Rom.1:18,19).

Wat een tragedie dat terwijl ChrŪstus een heilige stad voor Hem aan het bouwen is, gefundeerd op waarheid, - massa's mensen, met inbegrip van zij die het evangelie van Christus brengen, de waarheid inruilen voor een leugen!: "Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen" (Rom. 1:25).

Wanneer de Heilige Geest zonde ontmaskerd in een leven Ė dan betekent dit dat de WAARHEID van Gods heiligheid in het hart gaat heersen. Steeds weer zal de Heilige Geest oproepen tot totale overgave en tot het achterwege laten van lust en van zonde die er in je zit. Hij zal nooit stoppen om waarheid en rechtvaardigheid te eisen in je binnenste!

Wanneer de overtuiging van de Heilige Geest wordt genegeerd en het hart koppig vasthoudt aan lust en zonde die er in zit, is het mogelijk zo hard te worden dat God het hart overgeeft aan een leugen! Paulus waarschuwde: "En met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Thes.2:10-12). Ze verwierpen de overtuiging van zonde, minachtten de waarheid, en hielden van hun pleziertjes en van het zich overgeven aan hun hartstochten. "Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt" (Rom.1:24).

Wat is deze leugen waaraan God hen overgeeft? Het is een bedorven, losbandige geest die blind is voor ieder oordeel. Het is een hart dat zo verhard is door zonde, dat het ongevoelig is geworden voor de vrees van God! Het is het verlies van alle geestelijk onderscheidingsvermogen. "Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven" (Rom.1:32).

In: "De christenreis naar de eeuwigheid", toen Christen op het punt stond het huis van "de Uitlegger" te verlaten, werd hem gezegd te blijven: "BlijfÖ, totdat ik u iets meer heb getoond, en daarna zult u weggaan". Wat was het dat Christen moest zien voordat hij was toegestaan zijn reis te vervolgen? Het was "de Man van Wanhoop" die in een ijzeren kooi zat. Christen vroeg: "Hoe kwam u in deze toestand?" De gevangen "Man van Wanhoop" antwoordde: "Ik hield op met voorzichtig en nuchter te zijn. Ik gaf mijn lusten de vrije loop; ik zondigde tegen het Licht van het Woord en de goedheid van God; Ik heb de Geest bedroefd, en Hij is weg. Ik verzocht de duivel, en hij is naar mij toegekomen. Ik heb mijn hart zo verhard dat ik geen berouw kan hebben".

Wie is deze "Man van wanhoop" die in een ijzeren kooi gevangen zit? Het is de man of vrouw van God die probeert door te gaan met het doen van de wil van God, maar die toch vasthoudt aan ťťn of andere geheime rotte plek in het hart. De ijzeren kooi is de vloek van het harder worden van het binnenste van dienaren van God die niet hebben willen luisteren naar de stille kleine stem van het geweten en nu doorgaan met het dienen van God als overspelers en als hypocrieten, en dit zonder ook maar de minste schaamte. Ze weten niet meer hoe ze moeten blozen. De ijzeren kooi symboliseert de toestand van "een verhard geweten", een oordeel van een heilige God tegen een ieder die zichzelf heeft overgegeven aan de aandrijvende lusten van hun vlees.


Er is een wrekende macht van heiligheid.

Er is een heilig, schrikwekkend soort van wraak dat ieder kind van God te wachten staat die de waarheid bespot door zich over te geven aan lustvolle hartstocht. Iedere dienaar van God die de heiligheid van God misbruikt zal voor de ogen der mensen Gods wraak over zich halen.

Je bent getuige van de wrekende macht van heiligheid op Berg Nebo, waar Mozes door God werd gezegd: "Beklim dit gebergte, de Abarim - de berg Nebo, die in het land Moab ligt, tegenover Jericho - en aanschouw het land Kanašn, dat Ik de IsraŽlieten in bezit zal geven, en sterf op de berg, die gij beklimmen zult, opdat gij tot uw voorgeslacht vergaderd wordt, zoals uw broeder Ašron op de berg Hor gestorven en tot zijn voorgeslacht vergaderd is - omdat gij ontrouw jegens Mij geweest zijt te midden van de IsraŽlieten, bij de wateren van Meribat-Kades in de woestijn Sin, en gij Mij niet geheiligd hebt te midden van de IsraŽlieten. Want gij zult het land vůůr u zien liggen, maar daar niet binnengaan, het land dat Ik de IsraŽlieten geven zal. (Deut. 32:49-52).

Mozes had voor het volk op zo'n wijze gehandeld dat de waarheid van Gods verheven heiligheid zeer onjuist was weergegeven. Hij maakte dat God minder heilig leek voor het volk dan Hij in werkelijkheid was. Het was omdat Mozes bekend en gerespecteerd was vanwege zijn nederigheid en heiligheid, dat de wrekende macht van God hem zo zwaar moest treffen. Vele jonge IsraŽlieten gingen het Beloofde Land binnen en hadden toch op veel ergere manieren gezondigd. Maar de wraak van God treft vooral hen erg die geroepen zijn om zijn heiligheid hoog te houden. Aan wie veel is gegeven, van hen zal veel gevraagd worden. "Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer" (Spreuken 10:1).

De wrekende macht van heiligheid wordt duidelijk geopenbaard in de tragedie van de twee jonge priesters van de Heer: Nadab en Abihu. Ze waren met Mozes, Ašron en de zeventig oudsten de berg op geweest. "En Mozes klom op met Ašron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van IsraŽl. En zij zagen de God van IsraŽl en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der IsraŽlieten strekte Hij zijn hand niet uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken" (Exodus 24:9-11).

Deze zelfde priesters die getuigen waren geweest van de onuitsprekelijke glorie en aanwezigheid van God offerden vreemd vuur voor de Heer. Met de ogen van geheel IsraŽl op hen, bespotten ze de waarheid en heiligheid van God: ze namen de oordelen en waarschuwingen van een heilige God licht op: "En de zonen van Ašron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN, hetgeen Hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des HEREN" (Lev. 10:1,2).

Mozes herinnerde hun vader Ašron eraan dat God hen had gewaarschuwd voor de wrekende macht van zijn heiligheid: "En Mozes zeide tot Ašron: Dit is het, wat de HERE gesproken heeft: aan degenen die Mij het naaste staan, zal Ik Mij de Heilige betonen en ten aanschouwen van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken" (Lev.10:3).

Geliefde, God is niet veranderd! We zijn priesters van hem en we moeten tonen voor het volk dat het een heilige Gods is of anders zullen wij ook de wrekende macht van zijn heiligheid ervaren! We leven in een tijd van genade, maar te velen denken dat het Nieuwe Testament zoveel naar hen toe reikende genade bevat, dat God aan hun geheime zonden zal voorbijgaan. Maar dat zal Hij zeker niet doen!

Ananias en Saffira leefden onder de hemel van genade. Maar, onder genade, kijkt God naar het hart en wreekt zich op het bedrog dat daar zit. Ze verzochten de Heilige Geest door te denken dat ze een leugen konden laten binnenglippen onder zijn alziende ogen. Ze vielen dood neer in een Nieuw Testamentische pinksterkerk waar genade en troost werd gepredikt. Gods heiligheid nam wraak. Dit echtpaar zou bijna een gist binnen de kerk brengen dat al het deegbeslag zou hebben kunnen verzuren. God zou aan geen enkel echtpaar in die kerk toestaan een leugen te leven, hem te aanbidden en dienen met een demonische geheim weggeborgen in hun hart. De Geest zou hen niet toestaan in tongen te spreken, getuigen, de wereld in te gaan bezig met het evangelie van Christus, de heilige standaard dragend, en ondertussen vasthoudend aan geheime zonde!

Paulus is erg duidelijk over de zaak van de wrekende macht van Gods heiligheid. Hij zei: "Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben" (1 Thess.4:3-6).


Als de waarheid wordt verworpen,
komt bedrog binnen.

We kunnen beter deze plechtige waarschuwing van de wrekende macht van heiligheid niet licht opnemen. Het is gericht tegen broeders; en Paulus voegt eraan toe: "Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft" (1 Thess. 4:8).

Paulus probeert de dingen niet te verzachten! De dienaar van God die een slaaf is van lust, die gedreven wordt door duivelse hartstocht, die bezig is met seksuele immoraliteit van welke soort dan ook, is een overtreder en een oplichter! Een bedrieger! Een oplichter is iemand die bedriegt met een valse pretentie van vroomheid en die probeert te stelen wat hij begeert!

Een voorganger van een "Assembly of God" kerk verliet zijn pastoraat waar hij 20 jaar pastor over was geweest en zijn vrouw met wie hij 25 jaar getrouwd was geweest, en trok in bij een vrouw van zijn kerk. Ze heeft twee tieners die niet kunnen begrijpen dat de prediker van wie zij dachten dat hij zo heilig was, hun moeder kon verlaten, terwijl hij nog niet eens gescheiden is! Hij heeft deze kinderen bedrogen! Hij heeft de heiligheid van God voor al de mensen belasterd! Hem staat nu de wrekende macht van Gods heiligheid te wachten omdat hij de waarheid met voeten heeft getreden.

Hij is een oplichter die op de kansel staat en daar genade en troost predikt, terwijl hij, als hij alleen is, stiekem zijn ziel voedt met pornografie!

Hij is een oplichter: hij staat op de kansel op zondagmorgen, zelfs huilend, zodat de kerk hem ziet als een heilige man, terwijl ondertussen zijn hart verraderlijk is. Hij is een verrader voor zijn vrouw! Hij licht de echtgenoot op van de vrouw met wie hij een affaire heeft! Hij licht zijn eigen kinderen op, en ook de kinderen van zijn geheime geliefde. Hij licht de kerk op, de stad, en ook de gemeenschap der gelovigen. Hij neemt de waarschuwingen van een wrekende God licht op.

Zij is een oplichtster omdat zij voor het volk een vriendelijke, getrouwe, zuivere vrouw van God lijkt te zijn, maar in haar hart is een bron van lust. Ze huurt vunzige films en geeft zich over aan haar lusten. Of ze gaat door met wat zij goedpraat als een: "onschuldige relatie".

Massa's van Gods volk zijn oplichters geworden voor de wereld omdat de lusten en duivelse hartstochten van deze wereld binnen zijn geslopen om hun hart en geest te bederven en te vervuilen. Ze verzamelen zich bij theaters om de meest vuile en smerige films te zien, en om, als enge, stiekeme geniepigers, hun ogen te vullen met demonische taferelen die het hart vervuilen met allerlei soorten perversies. Die perversies worden vaak de huizen van christenen binnengebracht en velen zijn nu aan het experimenteren met verboden en gevaarlijke praktijken. Dan komen ze naar het huis van God om hem te loven en te prijzen, met opgeheven handen. Sommige dansen! Het is gewoonweg oplichterij! Paulus noemde dergelijke broeders: leugenaars!

De ergste bedriegerij van alles is de voorganger die zacht optreedt tegen zonde vanaf de kansel, omdat de lusten in zijn eigen hart heersen! Hij zal tekeergaan tegen predikers die uitroepen tegen zonde en hen doemsdag predikers noemen. Hij zal iedere preek, ieder boek over troost en genade te voorschijn halen. Hij zal je vertellen over al de zonden en misstappen van de grote mensen van God, en daar allemaal troost uitputten.


Een duivelse verandering volgt op
het verwerpen van waarheid!

Paulus zei dat satan als een engel des lichts kwam. Dus is het mogelijk voor dienaars van het evangelie, die de waarheid verachten en die worden overgegeven aan de zonde van hun hart, om te veranderen in valse profeten en satanische engelen des lichts. "Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken" (2 Corinthe 11:13-15). Deze "veranderde" dienaren zijn diegenen die een ander evangelie brengen, een andere Jezus. Ik geloof dat zŪj de engelen des lichts worden, gekomen om te bedriegen. Ze worden de wonderwerkers die roepen: Heer, Heer, maar werkers zijn van ongerechtigheid. Paulus waarschuwde voor dit soort van misleiders. Hij schreef aan de CorinthiŽrs: "Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan ťťn man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel" (2 Corinthe 11:2-4).

Wanneer men naar waarheid zoekt en deze omarmt, dan wordt men erdoor vrijgezet. Geheel vrij! Maar wanneer de eisen die de waarheid stelt, worden genegeerd, dan wordt het hart zo hard als steen en moet God hen "overgeven aan" hun lusten. Niets kan dan meer de totale transformatie tot kind van de duivel verhinderen. Er is geen groter oordeel op aarde!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version (KJV) gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2005 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2005 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 15-8-2005 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series