Times Square Kerk Preken Serie

Hoeveel het kost om helemaal voor God te leven.
(The Cost of Going All the Way With God)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
Ongedateerd.
_________________

Eén van de beste manieren om vrienden te verliezen en verworpen te worden, is om helemaal voor God te gaan leven. Wordt maar eens serieus in geestelijke zaken; doe al je afgoden weg; keer je tot de Heer met je gehele hart en wordt helemaal vol van Jezus; haal je ogen van de dingen van deze wereld – dan ben je plotseling een religieuze fanatiekeling geworden! En dan staat je de ergste verwerping van je leven te wachten.

Toen je lauw was, en een uiterlijke vorm had van vroomheid, zonder kracht, toen je niet al te erg zondig was, niet al te erg heilig – toen was je niemand tot last, zelfs de duivel had geen last van je. De dingen verliepen rustig, je werd geaccepteerd. Je was alleen maar één van de vele gelovigen die met een half hart toegewijd was.

Maar je veranderde. Je werd hongerig voor God. Je werd overtuigd van je zonden en kon niet langer spelletjes spelen. Je had berouw en keerde jezelf tot de Heer met je gehele hart. De afgoden werden weggedaan. Je begon je te verdiepen in het woord van God. Je hield ermee op materiële dingen achterna te gaan en werd helemaal vol van Jezus. Je kreeg nieuw onderscheidingsvermogen en je begon nu dingen te zien in de kerk die je tevoren nooit uitmaakten. Je hoort nu dat men vanuit de preekstoel dingen preekt die je hart doen breken. Je ziet dat andere christenen half met de Heer bezig zijn, net zoals jij eens deed. Dat is waarom het zo’n pijn doet. Jíj bent wakker geworden, hebt je omgekeerd, gebroken en berouwvol in je geest. En nu heb je een van God gegeven last voor de kerk.

Maar in plaats dat je vrienden zich verheugen of je begrijpen, denken ze dat je gek bent geworden! Je wordt belachelijk gemaakt, bespot, en een fanatiekeling genoemd.

Mozes werd geweldig aangeraakt door Gods hand en was zich bewust van de slavernij van Gods volk. "Het kwam in zijn hart op, naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien…" Mozes was zo opgewonden door de grote openbaring van verlossing die hij had ontvangen dat hij naar zijn broeders toeliep om het ze te vertellen. "Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in…" (Hand.7:23,25). Mozes was de zachtmoedigste man op aarde; hij was helemaal vol van God. Hij was niet bezig te proberen heiliger dan de ander te zijn; hij leefde alleen maar helemaal voor God, profetisch. Hij wilde dat zijn broeders zouden horen en zien wat God op het punt stond te doen. In plaats daarvan verwierpen ze hem en zeiden: "Wie maakte jou tot heerser en rechter over ons?" "Wie denk je wel dat je bent?" Eens zouden ze het begrijpen, maar niet nu.

Toen de Heilige Geest mij jaren geleden begon wakker te schudden, ik zijn roep hoorde om een heilig leven te leiden en ik echt serieus werd met leven in waarheid en het woord tot leven kwam, toen begon ik dingen te zien en te begrijpen die ik daarvoor nog nooit had begrepen, en ik wilde dat met iedereen delen. Ik ging toen predikers opbellen en hun vertellen wat God me zei. Met velen die naar mijn kantoor kwamen, huilde ik en ik pakte mijn Bijbel en wees hun op de geweldige waarheden van volledige overgave en een zuiver hart. Ik dacht dat zij het dan ook zouden inzien. Ik dacht dat ze van het Woord zouden houden en samen met mij zouden neervallen om te bidden voor een nieuwe aanraking van God. In plaats daarvan, keken de meesten me alleen maar met een vluchtige blik aan. Ze zeiden dingen tegen me als: "Ben je er zeker van dat je niet een beetje overdrijft?" Of: "Dat is me allemaal een beetje te zwaar op de hand". En hoe meer ik God zocht, hoe minder ik hen zag. Het was als koud water die in mijn gezicht werd geworpen. Ze wilden niet luisteren.

Als dat jou is overkomen sinds God je heeft wakker gemaakt, dan ben je niet alleen. Ik wil je, om je te waarschuwen, vanuit Gods woord laten zien wat je kan verwachten als je helemaal voor God kiest. Dan kun je drie reacties verwachten: 1) Je zult verworpen worden. 2) Je zult uitgestoten worden. 3) Je zult gestenigd worden.


Je zult verworpen worden!

Jezus waarschuwde: "Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld" (Joh.15:19). Laat me een gelovige zien die van de waarheid houdt en deze ook in de praktijk brengt, en dan zul je ook iemand zien die verworpen en vervolgd zal worden door de gehele lauwe kerk. Als je de wereld opgeeft, dan zal de wereld jou opgeven. Jezus had vele volgelingen, totdat Hij het woord predikte en te hard toescheen, te veeleisend. De massa van wonderliefhebbers hoorden zijn eisen en lieten hem in de steek, zeggend: "Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren?" Jezus richtte zich naar de twaalf discipelen en vroeg: "Gij wilt toch ook niet weggaan?" Of: "Geeft u dit aanstoot?" Petrus antwoordde: "Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven". Nee, Petrus en de twaalf discipelen wilden niet weggaan, omdat zij hielden van het woord waarvan de meeste mensen zeiden dat het te moeilijk, te veeleisend was. Zij hielden ervan, omdat het in hen vruchten voortbracht die van eeuwigheidswaarde waren. Ze wilden bij de waarheid blijven, hoeveel het ze ook zou kosten.

Dit is de zaak die iedere christen in deze laatste dagen onder ogen moet zien: Zul je je afkeren van waarheid die je van zonde overtuigt, van waarheid die je zonden aanwijst, van waarheid die je afgoden verwijdert, bestraft en vernietigt? Waarheid die je oproept je ogen van de dingen van deze wereld af te halen, van je zelf en van materialisme af? Of zul je je keren naar orenstrelende, zachte, alles-is-oké-prediking? Zul je toestaan dat de Heilige Geest je onderzoekt? Je zonde blootlegt?

De waarheid zet vrij. Vrij van dode prediking, vrij van dode voorgangers, vrij van dode traditie, vrij van doctrines van demonen. Vrij van kerken die zich van de waarheid afkeren omdat het "te onliefdevol" is, zoals zij dat noemen. Zij die de waarheid liefhebben en doen, verlangen er naar naar het licht te komen, om iedere geheime daad bloot te leggen. Jezus zei: "Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn" (Joh.3:20,21). Dat wat echte waarheid is, legt ieder verborgen ding bloot. Toen Jezus hun verborgen zonden in het licht bracht, probeerden de religieuze Joden hem te vermoorden. Jezus zei: "Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt" (Joh.8:37). "Maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid gezegd heeft" (vers 40). "Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt" (Joh.8:47).

Het woord van God zegt: "Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Thess.2:8-12).

Er zijn massa's christenen vandaag die niet van de waarheid houden. God zegt dat het komt door verborgen zonde, door "verlokkende ongerechtigheid". Deze liefhebbers van pleziertjes die de Heer maar met een half hart volgen zijn in verschrikkelijke leugens gaan geloven. Zoals de Joden in de dagen van Jezus, zijn ze van mening dat ze echt zien. Ze geloven dat ze Gods kinderen zijn, en ze verwerpen woest ieder woord dat hun diepe innerlijke geheimen en lusten blootlegt. Er is iets anders dan waarheid dat hun harten bezighoudt. Ze omarmen de waarheid niet als een kostbare parel. In plaats daarvan liefkozen ze verborgen pleziertjes, één of andere afgod, één of andere lievelings zonde.

Merk het op: zij die jou verwerpen, zij die jou in de steek laten vanwege waarheid hebben een goede reden. Ze zien je als bedreiging voor iets wat hen dierbaar is. Je afgescheiden leven is een aanklacht voor hun halfhartigheid en lauwheid.

Paulus schreef aan Timotheüs: "Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd" (2 Tim.1:15). Paulus had zich helemaal opgeofferd voor deze zelfde mensen, en had hen de hele raad van God verklaard. Hij stond onberispelijk voor hen, heilig, onkreukbaar. Toch werd hij verworpen door de kerken van Azië en zijn eigen geestelijke kinderen vermeden hem. Waarom?

Paulus zat nu in de gevangenis. Hij leed. Hij leed heel erg: gebonden door ketenen, een "gevangene van de Heer". Maar een nieuwe leraar was populair geworden, een leraar die een oorstrelende boodschap van welvaart bracht. "Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken" (2 Tim.4:14).

Alexanders naam betekent "behager van mensen". Alexander en Hymenaeus leerden een vals evangelie dat het vlees voedde. Hymenaeus was genoemd naar "de god van de trouwpartijen". Dit vertegenwoordigt een evangelie van liefde, feestvieren, van het behagen van mensen, zonder heiliging. Paulus gaf ze beiden over aan de satan voor de verwoesting van hun vlees opdat ze zouden leren ophouden te lasteren (1 Tim.1:20). Hen aan de satan overleveren was niet met het doel hun lichaam te verwoesten, maar wel hun vleselijke leerstelling. Het had dus als doel dat zij zouden leren "niet te lasteren". Hoe konden zij dit leren als ze dood waren? Deze leerstellingen loochenden alle lijden, alle ontberingen.


Ze zullen je uitstoten!

Jezus waarschuwde: "Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen" (Joh.16:2). Jezus zei: "Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt…Wees niet verrast als de lauwe kerk je uitwerpt, want ze kennen noch Mij, noch de Vader…"

Jezus genas een jonge man die blind was geboren. Hij werd de kerk ingebracht om ondervraagd te worden door de religieuze Farizeeën. Zijn ogen waren geopend geworden, hij kon zien! Hij zei: "Eén ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan" (Joh.9:34). Verheugden zij zich erover dat deze man weer kon zien? Nee! "Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit." (Joh.9:34).

Die genezen blinde man vertegenwoordigt het heilige overblijfsel, zij van wie de ogen geopend zijn voor de heiligheid van God. Doe het maar, en getuig net als hij deed: "Eens was ik blind en nu kan ik zien!" Ze zullen je uitwerpen, en zeggen: "Wie maakte jou tot onze leraar?"

Als je de hele weg wil gaan met Christus, dan moet je bereid zijn zijn smaad te dragen! "Want om Uwentwil draag ik smaad, bedekt schaamte mijn gelaat. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder; want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, en de smaadwoorden van wie U smaden, kwamen op mij neder" (Psalm 69:7-9). Dit spreekt voornamelijk over het lijden van Christus, maar zoals Hij in deze wereld was, zo zijn ook wij in deze wereld. Als ze hem vervolgden en smadelijk behandelden, zullen ze hetzelfde doen met allen die aan zichzelf afsterven. Wie behandelden Christus smadelijk? Wie stapelden schande op hem en wierpen zijn naam uit als vuiligheid? De op de mens gerichte kerkelijke massa!

Het uitwerpen van vrome gelovigen is de grootste gunst die een op de mens gerichte kerk hen kan verlenen! Ik hoor christenen zeggen: "Mijn kerk is dood, ik houd er niet van wat er gebeurt, maar God plaatste mij daar! Ik zal daar blijven en proberen de dingen te veranderen". Dat kan gevaarlijk en onbijbels zijn. We moeten ons afscheiden van alles van Babylon! Het kan ook traditie zijn die je vasthoudt. Het kan zijn dat je nog niet zo klaar bent om de hele weg van God te gaan als je dacht. Je oude vrienden houden je vast.

Paulus ging overal waar hij kwam de synagoge binnen, zoals hij gewoon was te doen (Hand.17:2). Hij preekte aan die blinde kerkgangers uit Jesaja, en zei: "Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt" (Hand.13:41). Paulus deed zijn uiterste best hen te overtuigen, in de hoop dat ze zouden luisteren. Maar tenslotte hoorde Paulus de profetie van Jesaja donderen in zijn ziel: "Op geen enkele wijze zullen ze geloven, alhoewel je bij hen blijft en hen het evangelie vertelt!" Neem nauwkeurig deze waarschuwing in acht: Doe als Paulus deed en maak dat je wegkomt! Zij: "schudden het stof van hun voeten af tegen hen" (Hand.13:51). Paulus zei tegen die religieuze Joden: "Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen" (Hand.13:46).

Als je in een gemeenschap of kerk bent die de waarheid heeft gehoord maar die terzijde heeft geschoven, dan "Ga, en vertrek!" Maak dat je wegkomt, anders zullen je kinderen misschien terugvallen! Denk er niet aan dan te zeggen: "Ja, maar mijn kinderen hebben daar vrienden zitten". Ja, en ze groeien misschien allemaal op zonder van zonde overtuigd te kunnen worden, vanwege een gebrek aan de kracht van Gods aanwezigheid. Jij zult niet veranderen: op geen enkele manier! Maar zij zouden jou kunnen veranderen. Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? "Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen" (2 Cor.6:17).


Je zult gestenigd worden!

Je zult door de meerderheid gestenigd worden! "En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest" (Hand.7:59). Wie stenigden Stefanus? De meest prestigieuze, religieuze raad van die tijd! "En zij leidden hem voor de Raad…" (Hand.6:12). Het was één man tegen de menigte!

Hier is een man met zijn ogen op Jezus gericht! Toch wordt hij gehaat. Luister naar de haat van deze mannen van de geestelijkheid, deze religieuze fanatiekelingen: "Zij knersten de tanden tegen hem" (Hand.7:54). "Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los (vers 57). Wat maakt toch dat deze rechtvaardige man zo'n boosheid opwekt bij de religieuze massa? Hij predikte waarheid die hen door het hart sneed. "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij" (vers 51). "Gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden" (vers 53). Hij moest de waarheid prediken! Ze hadden een hart dat nog vasthield aan de wereld, en dat gebonden was door lust. Ze wisten wat Gods wet was, maar ze weigerden te gehoorzamen. Ze kruisigden Christus.

Het tweesnijdende zwaard van waarheid moest tot het diepste gedeelte in hun hart snijden. Maar het was zijn getuigenis van een open hemel die het oordeel over hem bracht. "Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los; en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem" (Hand.7:55-58).

Stefanus legde halfhartigheid bloot, dat ze in hun gedachtes de Heer maar half volgden! "En zij maakten een kalf in die dagen en brachten een offerande aan de afgod en verheugden zich over de werken hunner handen. En God keerde Zich af en gaf hen over, om het heir des hemels te vereren, gelijk geschreven staat in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij gebracht, veertig jaren in de woestijn, o huis van Israël? Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen en de ster van de god Romfa, de afbeeldingen, die gij gemaakt hadt om die te aanbidden? En Ik zal u overbrengen, nog verder dan Babylon (Hand. 7:41-43).

In deze tijd van genade is het zo in Gods ogen dat als je naar een vrouw kijkt met begeerte, je overspel hebt gepleegd in de ogen van God. Als je haat, dan ben je een moordenaar. En als er gemene woorden naar je "gegooid" worden, omdat je de hele weg met God gaat, dan wordt je gestenigd! "De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem tot verderf, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart" (Spreuken 18:6,8). "Die hun tong wetten als een zwaard, die hun pijl aanleggen - een bitter woord" (Psalm 64:4).

Jezus leerde een gelijkenis van de heer des huizes die een wijngaard bezat en mensen zond om de vrucht op te halen in de tijd van de oogst. Hij zond zijn dienaren. "Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde" (Mattheüs 21:35). Zo gaat het tegenwoordig! God zond zijn heilige wachters om de vruchten in te zamelen in zijn wijngaard. Maar in plaats daarvan worden er slagen met woorden uitgedeeld, wordt er gemoord met haat, gestenigd met scherpe woorden.

We hebben een "Stefanus gezelschap" heden ten dage dat kan zeggen: "Ik zie de hemel geopend!" Het is dat duidelijke visioen van Jezus, dat snijdende woord van waarheid, dat de woede opwekt van diegenen met een onbesneden hart!

De Israëlieten probeerden Jozua en Kaleb te stenigen voor hun oproep om helemaal in God te geloven. Tien spionnen ontmoedigden Gods mensen door te zeggen: "We kunnen niet volledig in God geloven. Er zijn daar te veel reuzen! Te veel hoge muren!" "En Kaleb zei…laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want we zullen het zeker kunnen overmeesteren" (Numeri 13:30). Maar ze zeiden: "Laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren" (Num.14:4). "En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, die behoorden tot degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: Het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de HERE welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven, een land, dat vloeit van melk en honig. Alleen, weest dan niet opstandig tegen de HERE, en gij, vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de HERE is met ons; vreest hen niet. Toen zeide de gehele vergadering, dat men hen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des HEREN verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten" (Num.14:6-10).

Ik ben in dit verhaal niet bezorgd voor Jozua en Kaleb, want God was met hen. Maar ik ben wel bezorgd voor dit volk van God dat zijn tanden aan het knarsen was en stenen aan het oprapen was! Waarom kon een oproep tot gehoorzaamheid zo'n reaktie bij hen oproepen? Let eens op de oproep! Ik ben ervan overtuigd dat als het hart eenmaal is gegrepen door een afgod van lust, ongeloof dat hart in bezit neemt. Halfhartigheid en ongeloof gaan hand in hand. Daarna irriteert alle prediking tegen halfhartigheid hen en tenslotte doen ze niets anders dan God bevechten, terwijl ze verblind zijn naam belijden.


Een waarschuwing.

Hoe zullen de rechtvaardigen reageren als ze worden verworpen, uitgestoten, gestenigd? Jezus reageerde als een lam en "hij opende zijn mond niet". Roep niet het vuur op uit de hemel tegen hen die je steeds maar mishandelen. "Waarom lijdt gij niet liever onrecht?" (1 Cor.6:7). "Worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen" (1 Cor.4:12). "Bid voor hen die je vervolgen" (Matt.5:44).

Ik heb geen tijd voor arrogante, eigengereide profeten die terugvechten of dreigen of vloeken rondstrooien. Toen Simi op een heuvel stond en stenen wierp naar David (die uit Jeruzalem en van Absalom wegtrok), toen zei de aanvoerder van het leger: "Waarom vervloekt deze dode hond mijn heer de koning?" David antwoordde: "Laat hem met rust en laat hij mij vervloeken… Misschien zal de HERE op mijn ellende letten en mij het goede schenken in plaats van zijn vervloeking van deze dag" (2 Sam.16:11,12).

Mozes ging ook de gehele weg, de berg op, ingesloten met God, en "zijn gezicht straalde". En alhoewel al de anderen het konden zien, zozeer dat hij een doek voor zijn gelaat moest doen, wist hij zelf niet dat zijn gezicht straalde (zie Exod.34:29). Hij was zich zelfs niet bewust van de weerspiegeling van Gods heiligheid op hem. Zoals Stefanus was ook Mozes niet verwaand geworden van zijn aanraking van God. Ze deden zich niet voor als profeten. Ze dreigden niet; ze spraken niet over "nieuwe" of "speciale" openbaringen. Ze zetten geen pokerface op en toonden ook geen valse vroomheid. Nederigheid is het kenteken van een ziel die geheel afhankelijk is van Christus. Er is absoluut geen geestelijke trots, geen zichzelf hoger achten dan anderen.


De beloning voor het helemaal kiezen
voor God.

Wat is de beloning? Het leven van Christus in jou! Er zijn vele andere beloningen voor het helemaal kiezen voor God, maar ik noem alleen maar deze ene, omdat het alles is wat we ooit nodig zullen hebben. Paulus zat gevangen in een kasteel in Jeruzalem met het hele religieuze systeem om hem heen dat hem wilde doden. De kerk was in een oproer. Hij werd ervan beschuldigd dat hij de "heilige plaats" had bevuild, en dat hij "valse leerstellingen" had gepredikt. Zelfs de overste van de soldaten "vreesde dat Paulus door hen zou worden verscheurd", dus namen de soldaten hem met geweld mee en zetten hem gevangen in een kasteel. "En de volgende nacht stond de Here bij hem en zeide: Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen" (Hand.23:11).

De Heer zelf sprak tegen Paulus, niet een engel! En wat een woord: "houd moed, er komt nog meer!" Maar je kunt alles en iedereen aan als je weet dat de Heer met je is!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version (KJV) gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2005 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2005 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2005 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 31 oktober 2005 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series