Times Square Kerk Preken Serie

Wegvallen naar de antichrist!
(Falling Away to the Antichrist!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
26 juni 1995
_________________

De apostel Paulus spreekt over twee verschrikkelijke dingen die over de kerk zullen komen, vlak voor de komst van Jezus. Inderdaad, de Heer zal niet terugkomen voordat deze twee verschrikkelijke dingen zullen gebeuren. En ik wil je tonen dat die beide dingen nu aan het gebeuren zijn: vlak voor onze ogen!

Ten eerste: Paulus vertelt ons dat er in de laatste dagen een grote afval zal plaatsvinden. En ten tweede: hij waarschuwt ons dat een duivelse antichrist geest vele gelovigen in bezit zal nemen waardoor ze zullen wegvallen!

Natuurlijk heeft de kerk vele jaren gepreekt en geleerd over de komst van de antichrist. We hebben de komst van de man van zonde, de man die verloren gaat, verwacht. Sommige veronderstellen dat hij misschien in onze tijd geopenbaard zal worden, dat hij in feite al geboren is en ergens op aarde leeft.

Is daar zo iemand? Ja, ik geloof dat er zo iemand is, en hij is helemaal bezeten van de satan. Maar, als hij komt, zal hij goed ontvangen worden. Hij zal de toewijding eisen van de hele mensheid - en zichzelf als God voorstellen voor de wereld!

De enige reden waarom de antichrist nog niet is geopenbaard is, is, dat zijn tijd nog niet is gekomen. Maar op een zekere dag zal de Heilige Geest zijn terughoudende hand opheffen, en dan zal de man van zonde in zijn volle macht geopenbaard worden. De Bijbel verzekert ons echter, dat als de tijd van deze duivelse man is beëindigd, hij verteerd zal worden door God:

"…Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt" (2 Thess.2:8).


Er is een antichrist -
en er is ook een geest van antichrist!

We hebben een Heiland die nu in glorie leeft als een mens. Hij is een levend persoon - met vlees, gebeente, haar, ogen - alhoewel hij God is. En ook al leven we hier op aarde, zijn Geest leeft in ons:

"En, dat gij zonen zijt - God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader" (Gal.4:6).

Toch is er een andere christelijke geest aan het werk in de wereld - de antichrist geest. Net zo zeker als Christus ons zijn Geest heeft gegeven, is er een antichrist geest die vele afvallige christenen bezit. En die geest is aan het werk in de wereld - en bereidt harten voor op de komst van de man van zonde!

"…En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld" (1 Joh. 4:3).

Johannes zegt hier: "Je hebt gehoord over de komst van de antichrist. Het is gepredikt en geleerd, en je verwacht zijn komst. Maar, geliefde, wordt wakker: omdat de geest van de antichrist al aan het werk is!"

Je moet begrijpen: de antichrist gaat niet plotseling ten tonele verschijnen en de mensheid overweldigen. Veeleer is zijn geest al op dit ogenblik op mysterieuze wijze aan het werk, en zet zijn koninkrijk op in koude harten die met de wereld meedoen. En als de man van zonde eindelijk verschijnt, zal hij publiekelijk geopenbaard worden aan een wereld die al helemaal klaar is voor hem: aan harten die zijn geest al bezitten!

Op dit ogenblik zien we een groeiend antichrist gevoel en gedrag. Maar spoedig zal dit veranderen tot een vloeiende stroom, en, uiteindelijk, een grote oceaan. En als de antichrist eindelijk verschijnt, zullen zelfs vele vroegere christenen hem verwelkomen, omdat hun hart van een verwante geest zal zijn!

Paulus waarschuwde hiervoor. Hij zei dat in de laatste dagen valse profeten de kerk zouden binnendringen, die een ander evangelie zouden preken en een andere Jezus. Vele van zulke valse profeten zijn al verschenen, en prediken het evangelie van de antichrist:

"Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is" (2 Thess.2:7).

De antichrist geest is de harten van vele afvallige christenen ook nu aan het binnendringen. Ze worden absoluut bezeten van het kwaad. "Maar hoe?" vraag je je af. "Waarom zouden zekere afvallige christenen zelfs maar zich keren tot de antichrist?"

Het is omdat ze dezelfde gedachten hebben als hij! Johannes schrijft:

"Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld...

Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is" (1 Joh. 2:15-18).

Johannes waarschuwt ons dat zij die nog steeds de dingen van deze wereld liefhebben, zich geopend hebben voor de geest van antichrist. Hij zegt: "Je weet dat dit de laaste dagen zijn - omdat zovelen vol zijn van de begerige antichrist geest!"

"Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent" (vers 22).

De apostel voegt eraan toe: "Als je niet onder de totale heerschappij komt van Jezus, - als je hem niet erkent in al je wegen - dan heb je je geopend voor deze duivelse geest!"

Geliefde, als je Jezus alleen 50 procent dient, of zelfs 90 procent - dan verloochen je zijn volledige redding. Je dient hem niet met je gehele hart, geest, ziel en lichaam. En je hebt een deur geopend voor de antichrist geest om binnen te komen!

Het is niet genoeg om te zeggen: "Ik geloof dat Jezus God in het vlees was." Veeleer moeten we zeggen: "Jezus, U bent God in het vlees in mij. U hebt alle macht en gezag over lust en zonde. En ik onderwerp me aan U geheel!"


Zij die rechtvaardig zijn, die God dienen
in Geest en in waarheid, -
zijn de belangrijkste mikpunten van de antichrist!

"De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet …" (2 Thess.2:4).

De geest van de antichrist is tegen allen die dichtbij God leven. Hij zoekt hen uit die echte aanbidders zijn, omdat hij hun aanbidding voor hemzelf wil hebben!

Satan wil niets meer dan echte aanbidding vernietigen. Hij wil God van alle lof beroven! En als je heel dicht bij Jezus leeft, zal de antichrist geest tegen jou komen met alles wat hij heeft. Hij zal je aanvallen met angst, twijfel, lust, alles wat hem een deur geeft om je aanbidding te hinderen.

Toch wordt zijn geest van wetteloosheid door de Heilige Geest weerhouden:

"En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd" (vers 6).

Het is de macht van Gods Geest in zijn kerk - dat is, in jou en mij - die satans anarchie terughoudt. Inderdaad, als God zijn Geest zou weghalen van vurige kerken en godvrezende gelovigen, dan zou de hel uitbreken bij ons volk.

Maar, onoplettende, luie christenen, zij, die nooit hun zonde hebben afgelegd, die nog steeds bezig zijn met de dingen van de wereld - zullen niet in staat zijn om stand te houden in deze laatste dagen. Ze zullen overweldigd worden door de duivel!

De apostel Petrus schrijft:

"Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd…Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel (2 Petrus 2:17, 20-22).

De mensen die Petrus hier beschrijft, beweren dat ze gered zijn. Ze waren eens ontsnapt aan het verderf van de wereld, verlost van de macht van God. Ze hadden de weg van rechtvaardigheid gekend. En toch raakten ze er weer in verstrikt. Ze waren overweldigd door de geest van de antichrist!

Petrus kon hier niet hebben gesproken van niet-gelovigen. Per slot van rekening hebben de ongeredden geen geloof om van weg te vallen. Veeleer hebben zij die vallen iets om van weg te vallen. Klaarblijkelijk spreekt Petrus hier over afvallige christenen.

Maar zulke halfhartige gelovigen doen meer dan wegvallen van de Heer. Ze vallen ook ín iets: in de handen van de antichrist geest! Petrus zegt dat zulke mensen "overmeesterd" zijn (vers 21).

De apostel Paulus beweert iets verbijsterends. Hij zegt dat zelfs nu de antichrist geest zich in de tempel heeft gevestigd.

"De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is" (2 Thess.2:4).

Geliefde, het is tijd om op te houden met te kijken naar Jeruzalem, naar het herbouwen van de tempel - want de geest van de antichrist is al bezig zijn troon te beklimmen!

"Wat is deze tempel dan waar de antichrist nu zit, en waar hij zijn macht en regering laat zien?"

Het is de tempel van het hart van mensen!

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?" (1Cor.3:16).

"Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?" (6:19).

"…Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn" (2 Cor.6:16).

Ja, we zijn Gods tempel. Maar bij sommigen is een andere geest die tempel binnengedrongen. De Geest van God is weg en lust, trots, begeerte en kwaadsprekerij hebben de controle!

Hoe kon zoiets verschrikkelijks en vreselijks gebeuren? Eens bezat de levende God deze tempel, hij heerste er en had het er voor het zeggen. Hij zat daar eens op de troon.

Geliefde, dit gebeurt omdat zovele christenen onvoorzichtig zijn geworden. Ze wandelen niet langer in rechtvaardigheid of heiligheid. En tenslotte geven ze een open deur aan de geest van de antichrist. Nu zit hij op de tempel van hun hart - en laat daar zien dat hij volkomen de macht in handen heeft!


Er zal altijd een Christus zijn op de troon van ieders hart -
of Jezus Christus, het Lam van God, of de antichrist!

Ieder persoon die deze boodschap leest, heeft een Christus op de troon van zijn of haar hart - of de Geest van Christus, of de geest van de antichrist.

Ik ben er geheel van overtuigd dat de meest effectieve middelen om de harten voor te bereiden, kabeltelevisie en vieze films zijn. Hij weet dat het oog de deur is naar het hart. En hij loopt regelrecht door het corrupte, afgestompte oog van een christen en neemt de troon van zijn hart over!

Dit is de reden waarom de geest van de antichrist de macht heeft overgenomen bij de seculaire media - TV netwerken, film productie, Broadway theater, de pers. Wie anders dan de antichrist geest kon de media zo negatief beïnvloeden zodat abortus nu meer als een recht wordt beschouwd dan als een zonde? Wie anders dan zijn geest zou euthanasie kunnen rechtvaardigen, het doden van de oude-van-dagen of de zwakkeren?

Wie anders dan de geest van de antichrist zou alles wat gewijd en heilig is, kunnen bespotten door walgelijke films en smerige TV programma's? Ik geloof dat het eigenlijk de geest van de antichrist is die de programma's op MTV en de Fox Netwerk produceert. Uit wat ik lees van hun shows, is het allemaal absoluut vuiligheid. Wie anders dan de geest van de antichrist zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn?

De geest van wetteloosheid wordt brutaler en brutaler, en onze maatschappij staat op het punt een razende hel te worden. De geest van de antichrist dringt nu door in onze scholen, onze gerechtsgebouwen, onze straten, onze zaken, zelfs onze huizen. En, helaas, is dit kwaad snel de kerk aan het binnenkomen.

Ik geloof dat de geest van de antichrist kerken aan het vestigen is over de hele Verenigde Staten. Deze geest is de motiverende macht achter "voor-de-buitenwereld-vriendelijke" kerken. Wie anders dan de antichrist geest zou de niet-gelovigen oproepen om de geestelijke agenda te bepalen - door kerkstichters van deur naar deur te sturen, om mensen te vragen: "Hou zou u prefereren dat de kerk zou moeten zijn? We willen het zo maken dat u zult komen".

Deze megakerken worden opgebouwd door middel van "grappige toneelstukjes", want mensen willen geen terechtwijzing horen. Ze willen geen overtuiging van zonde - dus horen ze een evangelie dat bijna geheel ontdaan is van berouw, oordeel, het kruis. Ze worden alles verteld over Gods genade en goedheid, en over hoe ze met problemen moeten omgaan, maar niets over Gods oordeel en de hel. Ze worden in slaap gesust te midden van hun zondige manier van leven.

Ik vraag je: wat zou er gebeuren als ik de straten op ging, en al de kinderen die van school spijbelden bij elkaar bracht en hen vroeg: "Wat voor school zou je willen hebben? Ik zal er een bouwen die je leuk zult vinden, precies zo, dat jij er naar toe zal willen gaan."

Die kinderen zouden antwoorden: "We willen een school die alleen maar drie dagen per week open is, en verder maar twee uur per dag! We willen geen algebra, geen rekenen, en geen wiskunde. En we willen van één tot twee lunchen, met niets anders dan pizza en snacks. Er zullen geen lessen, regels of cijfers zijn. En we zullen kunnen komen en gaan als we zelf willen".

Als ik dat zou opvolgen, zou ik de grootste school in New York hebben, en iedere drop-out zou erbij zitten. Maar wat zou er met die kinderen tien jaar later gebeuren, zonder dat ze echt op het leven waren voorbereid?

Dat is wat predikers in "voor-de-buitenwereld-vriendelijke" kerken zich zouden moeten afvragen! Wat zullen ze doen als ze voor Gods heilige troon staan en hulpeloos toezien als velen van hun schapen, één voor één, veroordeeld worden omdat ze nooit werden geconfronteerd met hun zonden? Hun mensen hoorden nooit een woord van terechtwijzing dat hen tot echte rechtvaardigheid zou leiden. Er was geen van zonde overtuigende boodschap om mensen uit hun zonde te schudden en hen voor te bereiden op de dag dat ze geoordeeld worden voor Gods troon.

Dit is precies waar de Bijbel voor waarschuwt: kerken met een vorm van godsdienstigheid, maar zonder gezag. Ik vraag je: wie bracht de muziek van de wereld in de kerk? Wie veranderde wekelijkse samenkomsten tot "een gezellig avondje" in de kerk? Wie maakte dat christenen zich meer druk maken over: "of hun team de Super Bowl wint" dan over het wel of niet gered worden van verloren, stervende zielen? De geest van antichrist zegt christenen dat ze uit twee koppen kunnen drinken: de kop van de Heer, en de kop van demonen!

"Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten" (1 Cor.10:20-21).

Je denkt misschien: "Dit is echt beangstigend. Hoe komt een christen zover dat hij overmeesterd is door de antichrist geest?"

Er zijn twee oorzaken waardoor de geest van antichrist een christen kan overmeesteren:


De eerste oorzaak waardoor de antichrist geest
een afvallige gelovige kan overmeesteren is
een verlies aan liefde voor de waarheid.

"…omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben…" (2 Thess.2:10).

De geest van antichrist komt binnen als men niet langer van Gods waarheid houdt en zich die niet langer toeëigent:

"…opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben…" (vers 12).

De profeet Jeremia schreef:

"Zwerft rond in de straten van Jeruzalem, ziet toch en speurt na, zoekt op zijn pleinen, of gij iemand vindt, of er een is, die recht doet, die oprechtheid betracht, dan zal Ik haar vergeven.

Al zeggen zij ook: Zo waar de HERE leeft, toch zweren zij vals. HERE, zien uw ogen niet naar oprechtheid? Gij hebt hen geslagen, zij voelden geen pijn; Gij hebt hen vernield, zij hebben geweigerd tuchtiging aan te nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een rots, zij hebben geweigerd zich te bekeren" (Jer.5:1-3).

Deze passage spreekt niet over heidenen, maar over Israël, Gods volk. God zegt tegen Jeremia: "Ga op zoek voor me naar één persoon met een hart voor de waarheid - ééntje - en ik zal vergeving schenken. Maar je zult er niet één vinden, Jeremia! Deze mensen zeggen dat ze van me houden, maar ze willen zich niet terecht laten wijzen. Ze hebben geen verdriet als ik hen terechtwijs. Ze beven niet langer voor mijn Woord!"

Je denkt misschien: "Ik ben blij dat ik niet zoals Israël ben. Ik houd van Gods woord. Ik heb mijn liefde voor waarheid niet verloren". Maar ik spoor je aan jezelf te testen! Laat me je drie manieren geven waarop je kunt bekijken of je liefde voor de waarheid in je hart hebt:

1. Het eerste teken van een verlies van liefde voor de waarheid is als je het samenkomen met andere gelovigen verzaakt.

Als het een verplichting voor je is om naar de kerk te gaan, dan heb je je liefde voor Gods waarheid verloren:

"Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen" (Hebr.10:25).

Als je er niet langer naar uitkijkt om in Gods huis te zijn samen met zijn volk - als de preken je vervelen en aanbidding er niet langer toe doet, dan heb je jezelf geopend voor de geest van de antichrist. En de Heer vermaant je: "Hoe dichter je bij de tijd van mijn komst komt, hoe gevaarlijker de tijden zullen worden. En hoe belangrijker het is dat je je voegt bij mijn volk!"

Maar er gebeurt iets tragisch over heel Amerika en Canada. Pastors bellen naar onze bediening en vertellen ons: "We moeten onze door-de-weekse-samenkomst stopzetten omdat er zo weinig mensen komen. We moesten al ophouden met onze zondagavond samenkomsten, omdat de mensen niet willen komen, als we niet een film laten zien of een concert houden. En de mensen willen niet meer op zondagmorgen komen als ze denken dat de dienst langer dan een uur zal duren".

Waar zijn Gods mensen als ze niet in het huis van de Heer zijn? Ze zijn in restaurants, bij feestjes, gaan samen uit of gaan naar sport evenementen. En allermeest: ze zitten voor hun TV en kijken dan naar programma's die steeds duivelser worden!

2. Een tweede teken van een verlies van liefde voor de waarheid is als terechtwijzende preken je aan de zonde van anderen doen denken en niet aan je eigen zonde.

Als je een profetische preek hoort, zit je dan zelfvoldaan te denken: "Wauw, slaat dat niet precies op broeder zo-en-zo? Dank God, hij wordt eindelijk toegesproken. Heer, prent het er bij hem in!"

Ik vraag je: hoeveel, of hoe weinig van deze preek zit je op jezelf toe te passen? Hoeveel aansporing en zonde-overtuiging gaan er in je hart om? Zit je te bidden: "God, laat uw woord tot mijn hart spreken?"

Ik spoor je aan om Davids woorden ter harte te nemen:

"Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige" (Psalm 119:11).

3. Een derde teken van verlies van liefde voor de waarheid is als terechtwijzingen je meer boos dan nederig maken.

God zegt dat een haat voor terechtwijzing laat zien dat je het pad van heiligheid verzaakt:

"Gestrenge tuchtiging treft hem die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven" (Spreuken 15:10).

Misschien loop je vaak weg van een terechtwijzende preek en zegt: "Dat woord was gewoon te hard. En die prediker is gewoon te boos!" Geliefde, iedere Godvrezende herder zal met heilige boosheid prediken. Dat is omdat hij boos is op de duivel, boos op de antichrist geest - boos op alles wat je ziel weghaalt van echte aanbidding van de Vader!


De tweede oorzaak waardoor de antichrist geest
een christen die meedoet met de wereld,
kan overmeesteren, is de liefde voor genot.

"…opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid" (2 Thess.2:12).

Paulus spreekt hier over "genot-gekte". Toch spreekt hij hier niet over de elite, de wilde massa, gokkers, prostituees, drugsverslaafden. Nee, de genotzoekers van de laatste dag waarna wordt verwezen, worden gevonden binnen de kerk! Paulus waarschuwt:

"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God" (2 Tim.3:14).

"Godslasteraars in Gods huis?" vraag je jezelf af. "wettelozen, valse beschuldigers, verraders? Toch zeker niet?"

O ja zeker! Als Paulus de zin gebruikt: "…met meer liefde voor genot dan voor God…", dan is hij aan het suggereren dat deze mensen een mate van liefde voor God hebben. Maar die liefde is overmeesterd en vervuild door een liefde voor de genoegens van de wereld. Paulus spreekt over diegenen die de genoegens van onrechtvaardigheid najagen!

Geliefde, je kunt, als je wilt, vijf dollar neerleggen voor een film, en gaan zitten kijken naar twee uur van geweld, bloedvergieten en lastering waarbij Gods naam overvloedig ijdel wordt gebruikt. Maar wees gewaarschuwd: je zult drinken uit de kop van duivels - en omgaan met demonen! Zie je, als je voor zo iets betaalt, dan laat je hiermee je loyaliteit met de antichrist geest zien die de media beheerst. God noemt het een offer aan demonen:

"Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten" (1 Cor.10:20).

Als allerergste, je nodigt de geest van de antichrist uit in je hart. En als je blijft drinken uit de kop van duivels - als je doorgaat die vuile antichrist geest in je ziel toe te laten - dan zal het niet lang duren voordat niets je nog wat uitmaakt en niets je nog van zonde overtuigt.


Een heilig overblijfsel zal van de waarheid houden!

Paulus geeft dank aan God voor een heilig volk dat standvastig blijft in gevaarlijke tijden. Dit heilige overblijfsel zal opstaan tegen de geest van de antichrist en sterk blijven staan. Ze zullen nooit overwonnen worden. Integendeel - zij zullen de wereld overwinnen, het vlees en de duivel!

"Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.

En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord" (2 Thes.2:13-17).

Dit heilige overblijfsel houdt van de waarheid. Zij zijn niet bang terechtgewezen te worden. Dus onderzoeken zij zichzelf in het licht van Gods Woord, laten het tot hun diepste innerlijk inwerken - en God is in staat hun gedachtes en geest te heiligen.

Geliefde, als je je hart opent voor de waarheid, als je doorgaat met Gods Woord lief te hebben, dan zal de Heer je bevestigen. En als de duivelse geest van deze wereld binnenkomt als een vloed, dan zal satan niet in staat zijn om een deur in je hart te krijgen.

"Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de HERE rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht" (Psalmen 125:1-4).

De antichrist geest heeft een scepter, die autoriteit laat zien. Maar zijn macht en regering zal niet over je komen. Integendeel - je zult hem overwinnen!

"Ik heb u geschreven…want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen" (1 Joh.2:14).

"…en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof" (1 Joh.5:4).

Laat de geest van de antichrist maar komen. Je zult niet van je stuk gebracht zijn, omdat je stevig gegrond zit in de waarheid van Gods Woord. Je zult in Gods huis worden gevonden, aanbiddend vanuit een zuiver hart. En je geloof zal alles overwinnen wat de vijand tegen je inbrengt, omdat Jezus getroond zit in de tempel van je hart.

Ik wil je een grote verdediging geven tegen de antichrist geest. Het wordt gevonden in Psalm 139:

"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg" (Psalm 139:23-24).

Halleluja!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version (KJV) gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 3 februari 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series