Times Square Kerk Preken Serie

Aan de dood overgeleverd!
(Handed Over To Death!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
29 maart 1999
_____________

Op de dag van Pinksteren verklaarde de apostel Petrus tegen de menigten in Jeruzalem: "Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood" (Hand.2:22-23).

Wat bedoelde Petrus hiermee? Een grieks woordenboek vertaald zijn woorden op deze manier: "Jezus was overgeleverd aan vijanden, aan de dood overgeleverd volgens het vaste voornemen van God."

Wat een vreemde, onbegrijpelijke daad van een zogenaamd liefdevolle Vader. God leverde doelbewust zijn zoon over aan de dood! Het was alsof hij doelbewust Jezus in de handen van zijn ergste vijanden leidde en zei: "Hier is mijn zoon, doe met hem wat je wil". Toen stond hij erbij, en deed niets om die duivelse vijanden van zijn zoon te doen stoppen.

Wat voor soort voorbedacht plan was dit? Waarom zou God zijn eigen geliefde zoon aan de dood overhandigen? Petrus geeft ons het antwoord al in het volgende vers: "God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden" (Hand.2:24).

God wist dat het onmogelijk was dat Jezus permanent in de greep van de dood zou worden gehouden. Dus was er geen risico voor Hem om zijn zoon aan de dood over te leveren. Hij wist dat Jezus uit het graf zou komen als een roemrijke overwinnaar over de dood, opgewekt door de levengevende kracht van de Heilige Geest!

Het is hoe dan ook belangrijk om de tijd waarin deze woorden werden gesproken te begrijpen. Tot aan Calvarie was de dood een erg beangstigend iets voor de mensheid. Het was nog steeds het domein van de duivel, onder zijn heerschappij en leiding. Daarom was de dood een vijand die gevreesd moest worden.

God wist dat zijn macht over de dood gebroken moest worden. En daarom leverde hij zijn zoon over aan de dood: "…opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen" (Hebr.2:14). God wilde de prikkel van de dood verwijderen, satans macht over de dood voor eens en altijd verbreken. Daarom stond hij toe dat Jezus de dood in ging om die dood te overwinnen.

Toen Jezus stil in het graf lag, waren satan en zijn troepen zich aan het verkneukelen. Ze dachten dat ze een onomkeerbare overwinning hadden behaald. Maar al die tijd al werd Gods van te voren bepaalde plan uitgewerkt om hem te doen opstaan!

De Heer zond zijn Heilige Geest neer in het diepste van de dood. En daar bracht de Geest het lichaam van Jezus weer tot leven, en deed hem uit de dood opstaan. Toen stond onze gezegende Heiland uit het graf op, regelrecht door de dikke stenen heen. En hij rees op met dit getuigenis:

"Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk" (Openb.1:18). Christus zegt hier: "Ik ben degene die het eeuwige leven heeft! Ik was dood, maar kijk, ik leef, nu en voor altijd. Ik heb de sleutels van leven en dood in mijn handen!"

Op het moment dat Jezus uit de gevangenis van de dood opstond, werd Hij de opstanding en het leven. En Hij deed dit niet alleen voor hemzelf, maar voor allen die vanaf die tijd in hem geloofden. Hij heeft aan ons een opstandingsleven gegeven dat volledig buiten de macht van de dood stond!

Daarom is er niet langer reden voor de christen om bang te zijn voor de dood of om die als een vijand te zien. Onze Heer heeft die volledig overwonnen: "Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden" (Hand.2:24).

Als jij Jezus als jouw Heiland en Heer hebt aanvaard, dan verblijft Hij in je als een machtige kracht van overwinningsleven. En dezelfde overwinningskracht die hem uit het graf deed opstaan, zal ook jou kracht geven. "Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?" (2 Cor.13:5). Jij hebt in je alles dat in Christus is, een machtige levengevende kracht die satan niet kan vernietigen!


Paulus vertelt ons dat we ook aan de dood
zijn overgeleverd, net als Jezus, onze Heer!

De apostel Paulus schrijft: "Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare" (2 Cor.4:11).

Toen Paulus zei: "Wij die leven", toen echo-de hij de woorden van Jezus uit Openbaringen 1:18: "Ik ben levend". Paulus spreekt hier over christenen, zij die in Christus vertrouwen en zijn leven in zich hebben. Maar, wat zegt Paulus eigenlijk over ons in dit vers? Hij zegt tegen ons dat wij ook aan de dood zijn overgeleverd!

Dat klopt. Net zoals de Vader zijn Zoon aan de dood overleverde, zo geeft Hij ook allen die in Christus zijn over aan de dood. God leidt ieder van ons bij de hand naar de poorten van de dood en zegt: "Hier, dood, neem deze ook. Doe maar wat je wil met hem! En op dat punt is Gods hand niet langer die van de Beschermer. Veeleer brengt Hij ons naar de diepte van de dood!

Waarom doet God dit, vraag je jezelf af? Hij doet het om dezelfde reden waarom hij zijn eigen zoon aan de dood overleverde. Hij weet dat de dood ons niet kan vasthouden! De pijn en het verdriet van de dood kunnen ons niet langer in bezit houden of verwoesten. We hebben in ons een levenskracht die krachtiger is dan de dood: het leven van Christus zelf!

God weet dat er geen risico is voor ons, net zoals er geen risico was voor Jezus. En Hij heeft een van te voren bepaald plan voor ons, net zoals Hij dat voor zijn zoon had. Dit plan gaat voor ons de grootste overwinning behalen die we ooit gekend hebben. Maar dit plan kan alleen in ons volbracht worden door de dood heen.

Paulus waarschuwt ons: "Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare" (2 Cor.4:11).

De apostel voegt eraan toe: "Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen" (Rom.8:36). De Griekse betekenis hier is: "Iedere dag worden we aan de dood overgeleverd". In het kort: Paulus zegt: "Iedere dag sta ik tegenover een nieuwe doodsituatie".

Alsjeblieft, begrijp dat Paulus hier niet spreekt over fysiek doodgaan. Hij spreekt hier over een soort dood die dagelijks in ons leven met Christus plaatsvindt. Als hij getuigt: "Ik sterf dagelijks" (1 Cor.15:31), dan verwijst hij naar verdrukking of benauwdheid, vervolging of gevaar, allerlei soorten narigheid.

Paulus zegt in wezen: "Wij, die het Christus leven in ons hebben, worden voortdurend overgeleverd aan de ene na de andere doodsituatie. Iedere dag worden wij in één of andere nieuwe test, crisis of vervolgingssituatie gebracht. Dus, als je het leven van Gods Zoon in je hebt, dan kun je verwachten dat de één of andere doodsituatie iedere dag je leven binnenkomt!"


Iedere dag dat de vrienden van Paulus hem zagen,
was hij in moeilijkheden.

De vrome apostel Paulus was vol van de Heilige Geest en van openbaringskennis. Hij bad vurig en leefde dagelijks dicht bij Jezus. Toch gaf hij toe dat hij voortdurend werd aangevallen, dat zijn reputatie voortdurend werd aangetast, dat hij werd veracht, gesmaad. Er werd over hem geroddeld, zijn persoon werd aangevallen, zijn naam in discrediet gebracht. En bij al deze geestelijke doodstrijd, werd hij gekweld door demonische machten, leed hij schipbreuk, werd hij geslagen, gestenigd.

Paulus leed zo veel en zo vaak, dat zelfs zijn geestelijke kinderen zich afvroegen waarom hij voortdurend te maken kreeg met ellende en vervolging. Iedere keer als ze hem zagen was zijn gezicht gehavend, of waren zijn beenderen gebroken of was zijn lichaam overdekt met littekens.

Ze konden niet nalaten aan hun geestelijke vader te vragen: "Waar zijn Gods beloftes voor jou, Paulus? Je predikt dat God beschermt en verlost. Waarom gebeurt dat dan niet bij jou? Waarom ben je altijd zo zwaar op de hand als je ons komt bezoeken?" Ze dachten dat Paulus schuldig moest zijn aan de één of andere zonde.

Natuurlijk kwetste dit Paulus diep. Hier was een machtige, ernstige prediker van Gods genade en bevrijding en overal waar hij kwam, werd hij beschimpt en werd er slecht over hem gesproken. De laster werd tenslotte zo erg, dat Paulus in een brief aan Timotheus uitriep: "Iedereen in Azië is tegen mij! Ik begon al deze kerken, en plaatste er hun leiders. Maar zelfs zij hebben zich tegen mij gekeerd!"

De apostel zei dat hij één vriend over had: Onesiforus, die "niet beschaamd was voor mijn ketenen" (2 Tim.1:16). Paulus zei van zijn vriend: "Deze man is niet beschaamd voor mijn gevangenschap. Hij weet beter dan te denken dat er de één of andere zonde verborgen is in mijn leven!"

Paulus zei ook dat hij bemoedigd was door een groep gelovigen die "medelijden had met mij vanwege mijn ketenen" (Hebr.10:34, King James versie). Hij zei: "Deze mensen voelen wat ik voel".

Waarom stonden al deze mensen Paulus bij in zijn beproevingen? Omdat zij zelf tot een schouwspel van smaad en verdrukking waren gemaakt, deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden" (vers 33).

Deze gelovigen waren deelgenoten geworden in zijn lot, omdat dezelfde dingen die Paulus overkwamen, ook hen was overkomen! Zij konden niet naar de diepe beproevingen van de apostel kijken en hem beschuldigen onder het oordeel te staan vanwege zonde. Tenslotte, zij hadden dezelfde blaam ondervonden. Ze moesten medelijden hebben met Paulus, anders zouden zij hun eigen geestelijke toestand moeten betwijfelen!

Ik ken een diepgeestelijke voorganger die jarenlang satanische aanvallen en vervolging moest ondervinden van andere gelovigen. Iedere keer als ik hem zag, vroeg hij me voor hem te bidden voor zijn problemen. Ik was blij hem te helpen, maar toen de tijd verstreek, en zijn beproevingen bleven doorgaan, werd het me te veel. Tenslotte vroeg ik hem gewoonweg:

"Ik begrijp niet waarom je het altijd zo moeilijk hebt. Waarom lijk je een voortdurend mikpunt te zijn voor demonische aanval? Je bent één van de vroomste pastors die ik ken. Je leeft dicht bij de Heer, bent altijd in gebed, en bestudeert altijd zijn woord. Waarom zou de Heer toestaan dat je voortdurend zoveel narigheid moet doorstaan?"

Ik kon niet nalaten te denken: "Ik heb ook beproevingen en slechte tijden, maar ik heb ze niet altijd, zoals hij". Even twijfelde ik aan de geestelijke toestand van die man.

Maar nu weet ik waarom deze vrome leider dagelijks aan de dood werd overgeleverd. Het was omdat hij vol zat met opstandingsleven! God wilde hem op een machtige manier gebruiken, daarom leverde hij hem over aan de dood op ieder gebied van zijn leven. Hij wilde dat er niets overbleef dat de prachtige manifestatie van Christus in hem zou kunnen hinderen.

Dit was de reden waarom Paulus dagelijks overgeleverd werd aan de dood. Daarom hij werd aangevallen, werd zijn reputatie besmeurd, werd hij vervolgd, beroofd, gevangen gezet, leed hij schipbreuk, werd hij slecht behandeld, gehaat, verkeerd begrepen. Satan was er op uit het getuigenis van leven in hem te verwoesten. Hij wist dat een grote manifestatie van Christus op het punt stond in het leven van Paulus voortgebracht te worden.


Waar moeten we precies aan afsterven?

Paulus zegt dat we aan de dood zijn overgeleverd, "opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare" (2 Cor.4:10). God brengt ons in doodsituaties zodat het leven van Christus in ons aan anderen geopenbaard kan worden!

De apostel zegt ook: "Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen" (1 Cor.4:9).

Eenvoudig gezegd: als vrome heiligen vol van het leven van Christus in doodsituaties worden geleid, is het nooit alleen maar op privé gebied. De Schriften zeggen dat we tot een schouwspel worden gemaakt voor drie verschillende geesteswerelden: engelen, duivels en de mensheid.

Op dit ogenblik ben je misschien aan het strijden en zit je midden in de klauwen van de dood. De vijand is tegen je opgekomen, en brengt ellende op ellende, en verpletterd je met angst. Soms ook voel je je misschien alleen in je strijd.

Maar je bent niet bezig met de één of andere geheime oorlogsvoering. Je gevecht vindt niet plaats in de één of andere duistere hoek. Integendeel: drie rijken zijn je met grote belangstelling aan het gadeslaan. Duivels kijken naar je, engelen kijken naar je, en mensen kijken naar je. En ze vragen zich allemaal af: "Hoe gaat deze dienaar van God op zijn beproeving reageren?"

Wat betekenen zulke beproevingen voor toeschouwers allemaal? Waarom moeten we deze doodsituaties doormaken? Wat zit er in ons waar God naar op uit is?

Onze hemelse vader weet dat bepaalde niet-verloste gebieden in ons leven de volledige manifestatie van het leven van Christus in ons verhinderen. Hij kent onze struikelblokken, onze angsten, onze ambities, onze lusten, alles wat een volledig verschijnen van het leven van Jezus in ons verhindert. Dus staat hij toe dat we in "doodsituaties" worden gebracht, om ons hart van deze hinderpalen te verlossen.

Kijk eens naar deze voorbeelden:

1. Als je hindernis een angst is voor mensen, dan kan God iemand in je leven brengen wiens aanwezigheid je verlamt van angst. Alles wat die persoon zegt of doet, maakt je nog meer bang, totdat het onverdraaglijk wordt. Na een tijdje begin je je verslagen te voelen, waardeloos, en nauwelijks in staat nog door te gaan.

Ik heb gezien dat zulke angst fysieke pijn veroorzaakte bij Gods heiligen. Sommigen gingen tenslotte hyperventileren door deze "harde persoon" in hun leven, en verloren letterlijk hun adem!

Waar komt zo'n overheersend persoon vandaan? Waarom staat God toe dat zo'n man of vrouw zich met je leven bemoeit? Het gebeurt omdat je liefhebbende vader je overlevert aan dood! Hij zegt tegen je: "Je vrees voor mensen hindert de waardevolle stroom van het Christusleven in jou. Daarom kan het geen leven in anderen voortbrengen. Deze angst in je moet stoppen. Je moet eraan afsterven!"

Je roep tegen Hem kan zijn: "Heer, haal me hieruit!" Maar God antwoordt: "Nee, ik laat de dood zijn werk doen. Ik heb dit allemaal gearrangeerd zodat je tot een doodsituatie komt!"

2. Als je hindernis ambitie is, dan kan het zijn dat God een geweldig grote deur van ambitie voor je opent. Het zou een zegening kunnen zijn die zo geweldig en belovend is, dat je hem niet kunt missen. Het kan zelfs het grootste, meest ambitieuze project zijn van je leven. En God zal toestaan dat je erin stapt met de gedachte: "Dit is hét! Eindelijk heb ik mijn grote doorbraak."

Dan zal de Heer toestaan dat het hele ding tot niets uitloopt. Je staat tenslotte tussen de ruïnes van de droom van je leven, en je roept: "Heer, ik dacht dat dit project uw wil was! Ik dacht dat het uw zegen had. Ik bad trouw tot u ervoor, en u bracht me tot hiertoe. Hoe kon u toestaan dat het zo verschrikkelijk op niets uitliep?"

Omdat je overgeleverd bent aan de dood! Het mislukken van je project is bedoeld als de dood aan je ambitie, een dood aan alles dat het Christusleven verhindert zich in je te manifesteren.

3. Je hindernis zou de ongelooflijke openbaringen kunnen zijn die je uit Gods woord ontvangt. Je vraagt je misschien af: "Hoe kunnen frisse openbaringen nu ooit een hindernis betekenen voor iemand die Jezus liefheeft?" Geloof me, dit overkomt vele toegewijde volgelingen van Jezus en het zou ook jou kunnen overkomen!"

Op een dag zou je bijvoorbeeld verschrikkelijk blij kunnen zijn met de nieuwe waarheden die je geopenbaard worden. Diepe doctrines worden je duidelijker dan ooit tevoren. En je vertrouwen groeit, omdat je voortdurend iedere nieuwe openbaring toepast in je leven met de Heer. Je bent zo zeker van je plaat in Christus, dat je denkt: "Ik heb eindelijk de bijbelse principes gevonden om volledig een overwinnend leven te leiden!"

Dan, opeens, zonder duidelijke reden, wordt je ziel getroffen door droogheid. Spoedig is je vreugde en verzekerdheid verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een gevoel van kwetsbaarheid en nutteloosheid. Een onverklaarbare depressie vervult je ziel, en iedere dag wordt een last voor je.

De schriften die zo levend waren geworden in je hart, lijken nu een gesloten boek te zijn geworden. In plaats van openbaring te ontvangen, vraag je jezelf af of je ooit nog iets nieuws zult leren. Je denkt: "Ik kan me zelfs de duidelijkste passages van de schriften niet meer eigenmaken. Ik kan geen enkel woord van God meer horen. Ik moet een geestelijk leeghoofd zijn!"

Het probleem is niet je intellect. Je bent overgeleverd aan de dood! Je droogheid is bedoeld om je dood aan al het vertrouwen in je vlees te verhaasten. Het is een dood aan de neiging te roemen in de openbaring die je wordt gegeven, in plaats van je vreugde van Christus te krijgen.

Het feit is: openbaring heeft de neiging trots voort te brengen. Dit is precies de reden waarom God aan Paulus een doorn in zijn vlees gaf. Het weerhield Paulus ervan te roemen in zijn vele grote openbaringen. God wilde dat zijn trouwe dienaar nederig bleef in alle dingen!

Dit hele proces van het moeten doorstaan van "doodsituaties" kan wreed lijken. Zonder twijfel is het één van de meest pijnlijke aspecten van ons leven met Jezus. Maar als we toestaan dat dood zijn werk doet in ons, dan zal het opstandingsleven van Christus vrijelijk uit ons stromen. Als we echter weerstand bieden aan het werk van de dood, dan zullen we nooit het leven van Christus in ons hebben!


Als ik spreek van afsterven aan iets, dan bedoel ik
eenvoudig dat het ding waar we aan "afsterven"
ons niet langer in zijn macht of greep kan houden.

Als we aan iets afsterven, zal dat zijn greep over ons verliezen, wat die hindernis dan ook was. Het is dan niet langer onze meester die ons zijn taken oplegt, niet langer een bron die onze gedachtes of onze geest afleidt.

Maar christenen reageren op verschillende manieren als God hen aan doodsituaties overlevert. Velen klagen en mopperen. Ze roepen uit tot God: "Heer, haal me hier uit! Ik heb er genoeg van. Het is me allemaal te veel!"

Anderen raken ervan overtuigd dat God hen in de steek heeft gelaten. Ze vragen zich af: "Waar was de bevrijdende macht van de Heer toen ik hem het meest nodig had? Waarom hield hij zijn woord niet bij mij? Zijn beloftes werken niet!"

Maar bij iedere doodsituatie die we tegemoet zien, weet God dat we nog niet volmaakt zijn. Hij weet dat we niet altijd aan de dood zijn overgeleverd. De dood die we gaan ervaren, kan ons niet vasthouden of ons verwoesten. Het goddelijke plan van onze Vader is dat zijn Heilige Geest ons overwinnend uit testen brengt, vol van opstandingsleven!

Eenvoudig gezegd, onze doodsituaties zijn bedoeld het einde te betekenen van zekere persoonlijke moeilijkheden. Onze Vader brengt ons naar een plaats waar we realiseren dat we volledig van Christus afhankelijk zijn en dat we er anders nooit doorheen komen. Hij wil dat we zeggen: "Jezus, tenzij U mij bevrijdt, is het hopeloos. Ik stel mijn vertrouwen in U om het allemaal te doen!"

Paulus ervaarde dit soort van dood. Op een zeker punt in zijn leven hield hij op met het zoeken naar bevrijding uit zijn doodsituaties. Ik ben er zeker van dat in zijn vroegere dagen met zijn wandel met Christus, hij door verschrikkelijke tijden ging. En, zoals de meesten van ons, hoopte hij waarschijnlijk dat als hij alleen maar de Heer genoeg vertrouwde, hij beschermd zou zijn tegen alle narigheid.

De eerste keer dat Paulus in de gevangenis was gegooid, zou hij voor bevrijding geroepen kunnen hebben: "Heer, open deze gevangenisdeuren. Haal me hieruit, terwille van uw evangelie!" Evenzo testte zijn schipbreuk waarschijnlijk zijn geloof ernstig. En de eerste keer dat hij slagen kreeg, zou veroorzaakt kunnen hebben dat hij twijfelde aan Gods mogelijkheden om zijn woord te houden: "Heer, U beloofde mij te beschermen. Ik begrijp niet waarom ik deze verschrikkelijke beproeving moet verduren!"

Maar de dingen werden alleen maar erger voor Paulus. De schriften geven ons weinig bewijs dat de apostel ooit bevrijding ervaarde uit zijn moeilijkheden.

Ik geloof dat Paulus bij zijn tweede schipbreuk gedacht moet hebben: "Ik weet dat de Heer in me verblijft. En daarom moet hij reden hebben voor deze beproeving. Hij heeft me gezegd dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn (Rom.8:28). Als dit zijn manier is om een grotere manifestatie van het leven van Christus in mij voort te brengen, dan zij het zo. Zinken of zwemmen, mijn leven is in zijn handen!"

Bij de derde schipbreuk zei Paulus waarschijnlijk: "Kijk naar mij, al jullie engelen in glorie! Kijk naar me, al jullie vieze demonen van de hel. Kijk naar me, al jullie broeders en zondaren. Ik zak weer eens in diepe, donkere wateren, zelfs tot in de klauwen van de dood. Ik ben een schouwspel, en jullie kunnen er allemaal getuige van zijn!

"Ik wil dat jullie allemaal weten dat God weet dat de dood mij niet vast kan houden. Hij heeft me verteld dat ik nog niet klaar ben, en ik laat de boel niet in de steek. Ik ga mijn Heer niet vragen waarom ik op deze manier wordt getest. Ik weet dat deze doodsituatie tenslotte grote glorie voor hem zal betekenen. Dus, jullie allemaal die naar mij kijken: zie hoe mijn geloof als puur goud te voorschijn zal komen!"

Ik wou dat ik Paulus had kunnen ontmoeten in de laatste dagen van zijn leven met de Heer toen zijn geloof erg hecht was geworden. Ik zou hem gevraagd hebben: "Broeder, wat maakte dat je niet bezweek en het opgaf? Je werd voortdurend aan alle kanten belaagd".

Ik geloof dat Paulus geantwoord zou hebben: "Ja, ik werd belaagd. Maar ik werd er nooit door uit het veld geslagen."

"Maar je schrijft zo vaak dat je verbijsterd was over je beproevingen", zou ik zeggen.

"Dat is waar, maar nooit heb ik in wanhoop opgegeven", zou hij antwoorden.

"Je werd ook meer dan iemand anders vervolgd".

"Ja, inderdaad. Maar de Heer heeft me in dit alles nooit in de steek gelaten".

"Je werd vaak getroffen door zwakheden en ellende".

"Zeker. Maar geen ervan heeft me verwoest".

Vandaag getuigt Paulus tegen de hele wereld: "In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren" (2 Cor.4:8-9). Hij wil dat Gods mensen weten: "Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid! (zie vers 17).


Paulus vertelt over Gods eeuwige doel in onze
doodsituaties met één krachtige verklaring.

Paulus vertelt ons: "Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u" (2 Cor.4:12). De apostel verklaart erg duidelijk: "Hier is de reden waarom God ons aan de dood overlevert. Hij doet het zodat het leven van Christus uit ons naar anderen stroomt! Als we toestaan dat de dood zijn werk in ons volbrengt, zal een manifestatie van het Christusleven in ons te voorschijn komen. En ons getuigenis zal leven voortbrengen in allen die ernaar luisteren!"

De Heer levert ons over aan de dood, dood aan alle lust, zonde, ambitie, vlees en trots, zodat ons diepste binnenste zal overstromen met zuiver, levenbrengend water. Hij vertelt ons: "De dood waarin ik je heb gebracht, heeft de bedoeling leven te geven aan hen die je omringen. Alleen een dienaar die dood is aan deze wereld kan echt het leven van Christus in zijn invloedssfeer brengen!"

Bedenk dat als financiële problemen op je weg komen, fysieke pijn je treft, als je goede naam en reputatie worden besmeurd, alle ogen op je gericht zijn. Je collega's, je familieleden, je broeders en zusters in Christus, zelfs vreemden kijken naar je en wachten af hoe je gaat reageren.

Wat zien ze dat uit je komt op zulke momenten? Zien ze geloof, vertrouwen, overgave? Of zien ze een wanhopige, mopperende christen die zichzelf niet toevertrouwt aan de opstandingskracht van Jezus?

Geliefde, laat de dood zijn werk in je volbrengen! Laat het alles verwijderen wat de stroom van het leven van Christus uit je naar anderen verhindert.

Zeg tegen de Heer: "Vader, Ik weet dat die moeilijkheden me niet overkomen omdat U boos bent op mij. Ze gebeuren omdat U probeert iets in mijn ziel uit te werken. Heer, werk er aan! Breng het ter dood en breng dan, uit die dood, leven tot stand!"

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version (KJV) gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 3 maart 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series