Times Square Kerk Preken Serie

De waarheid over Judas, verrader van Christus.
(The Truth About Judas - Betrayer of Christ)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
15 juni 1992
_________________

"Judas Iscariot, die ook de verrader was" (Lucas 6:16).

Hij was een uitverkoren discipel van Jezus Christus: een prediker van het evangelie, een genezer van de zieken, een vriend van Jezus die met hem meereisde. Hij werd zo vertrouwd dat hij tot penningmeester van het apostolische team werd gemaakt. Hij werd niet gekozen om het werk op zich; Jezus persoonlijk koos Judas om dit werk voor hem te doen.

Volgens Augustinus zegt de traditie dat: "Jezus Judas vaak van de dood had gered, en omwille van hem zijn vader had genezen van verlammingsverschijnselen en zijn moeder van lepra, en dat hij op Petrus na hem meer eerde dan al de andere apostelen".

Maar we weten bepaalde dingen van Judas zeker: dat Jezus zijn voeten waste, hem zijn brood in zijn eigen schotel liet indopen, en hem tot penningmeester maakte. Maar toch was dit dezelfde man die Jezus in de tuin van Getsemane zou verraden, met een kus des doods!

Judas leidde de wilde menigte van Joodse gerechtsdienaren naar de tuin, waar hij duidelijk maakte wie Christus was door hem een kus te geven. Na de kus keek Jezus in de ogen van Judas en zei: "En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?" (Lucas 22:48). Hij zei: "Is dit de manier waarop je mij verraadt, Judas, met een kus, met een teken van genegenheid?"

Ik vraag me af wat er door het hoofd van Judas ging toen de scene zich afspeelde:

De menigte viel achterover alleen al bij het noemen van de naam van Jezus. Toen sprongen ze allemaal plotseling op in een demonische woede, en zwaaiden met zwaarden en knuppels, en ze bonden Christus en sleurden hem naar het huis van Annas. Vroegere kerkelijke schrijvers beschreven de scene op deze manier:

"Sommigen van hen legden beslag op zijn kleren, anderen pakten het haar van zijn hoofd beet: weer anderen grepen hem bij zijn baard, of sloegen hem met boze vuisten, en, in hun woede, omdat hij hen met een enkel woord achterover op de grond had doen vallen, hem daarom op zijn rug gooiden, en op hem gingen staan met hun vuile voeten…Zoals een brullende leeuw zijn prooi met zich meesleept, en het verscheurt en eraan trekt, zo trokken ze ook Christus mee over de grond, hem bespuwend, en hem aan zijn haren trekkend…"

Dit wordt bevestigd door de Schriften: "Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Basan hebben mij omsingeld; zij sperren hun muil tegen mij open - een verscheurende, brullende leeuw" (Psalm 22:12-13).

Het verraad van Judas was zo afschuwelijk, zo duivels, dat één kerkvader zei: "Het zou goed voor de wereld geweest zijn, speciaal voor de kinderen van God, dat Judas alleen zou staan in zijn overtredingen, dat er verder geen verraderlijke personen bij betrokken waren dan alleen hijzelf". Met andere woorden: het zou goed zijn geweest als er maar één Judas was geweest.

Maar de waarheid is: de wereld is vol met dit soort Judassen! De kerk maakt nog steeds iedere dag het verraad van Jezus mee. De geest van Judas is heel erg levend in het hart van vele gelovigen van Christus, en dat ook binnen de muren van de kerk!

Ik wil je een harde, onverbloemde vraag stellen: "Zou jij een verrader van Christus kunnen zijn en het niet weten? Heb je Jezus verkocht en verraden? Verraders zijn diegenen die eens loyaal waren aan degene die ze verraden. Alleen zij die in het kamp zijn kunnen verraders zijn.

Er zijn twee feiten die ik met je wil delen over Judas. Ze kunnen je misschien verrassen - maar neem ze alsjeblieft niet licht op. Ik geloof dat ze me door de Heilige Geest zijn gegeven als een waarschuwing voor je ziel!


Feit nummer 1: De hoge priesters en religieuze leiders
hebben Judas niet nodig om Christus te grijpen.

Jezus had gemakkelijk gevangen genomen kunnen worden zonder de hulp van Judas. Hij had geleerd in de synagogen, straten en marktplaatsen. Zijn gezicht was er één die het bekendst was in geheel Israel en Juda. De schriften zeggen dat de mensen hem zelfs volgden naar de stille plaatsen waar hij zich terugtrok om te bidden!

Jezus zei tegen de menigte die hem kwam arresteren: "Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om Mij gevangen te nemen? Dagelijks zat Ik in de tempel te leren, maar gij hebt Mij niet gegrepen" (Mattheus 26:55). Met andere woorden: "Jullie kennen me goed, mijn gezicht is jullie niet onbekend. Waarom dan deze plotselinge aanval alsof ik een totale vreemdeling van jullie ben?"

Het is duidelijk dat de kus van Judas niet nodig was om Christus te identificeren, omdat de vijanden van Christus hem al goed kenden! Zijn gezicht zat in hun geweten gebrand. En het aura van zijn machtige tegenwoordigheid was op zich genoeg om hem te identificeren.

Inderdaad, het is duidelijk dat de daders van deze misdaad Judas niet nodig hadden. Het feit is: zij verachtten hem. Ze handelden lichtvaardig met hem, gebruikten hem en duwden hem daarna snel terzijde. Toen hij plotseling spijt kreeg van zijn verraderlijke daad, het geld op de grond wierp en riep: "Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden!" (Mattheus 27:4), toen lachten de joodse leiders naar hem.

Zij zeiden: "Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt!" (vers 4), bedoelend: "Dat is jouw probleem, en dat moet je zelf maar uitzoeken. We hebben jou en je tranen niet nodig!"

Judas was ook niet nodig bij het proces van Jezus of bij de kruisiging. In feite was hij bij geen van beide tegenwoordig. Tegen de tijd dat Christus naar het kruis ging, was Judas al dood, hij had zelfmoord gepleegd binnen 24 uur van zijn verschrikkelijke daad.


Feit nummer twee: satan had een Judas nodig!

Satan zat achter het gebeuren, en leidde iedere verraderlijke handeling. Zijn strategie was een verrader te vinden, iemand die dichtbij Christus stond, één die verondersteld werd onder zijn hoede te staan. Maar hij moest wel een hart hebben dat genegen was begerig te zijn, iemand die hij kon betoveren en verzwakken, en in wiens geest hij vragen en twijfels kon planten. Dan zou hij hem kunnen bezitten en hem tot een verrader maken!

Zie je, satan wilde veel meer dan dat zijn door demonen geleide bende in de tuin zou gaan en Jezus zou grijpen. Hij wilde dat het hele gebeuren een verklaring zou betekenen, een satanische getuigenis! Hij wilde dat een demonisch getuigenis luid zou doorklinken op ieder gebied van de schepping. En dit is de verklaring die hij wilde afleggen:

"Jezus Christus kan niet voor je zorgen: Hij kan niet eens voor zijn eigen mensen zorgen! Hij is niet een echte redder of een hoeder van de zielen van mensen. Het lukte hem niet om Jezus te behoeden, en het lukte hem ook niet om mij te behoeden: één van zijn engelen, en alle anderen die met mij meevielen. Ik ga bewijzen dat Jezus geen macht heeft om iemand voor vallen te behoeden. Hij zal je aan je vijanden overleveren!"

Judas zou de geïllustreerde preek zijn van de duivel om te laten zien hoe onmachtig Jezus Christus was om de verlorenen te redden, omdat Hij zelfs zijn eigen discipel niet redde!

Satan wilde het laten lijken alsof hij Judas regelrecht uit de handen van de meester had geroofd. Hij wilde laten zien dat hij de macht had iemand die dichtbij Jezus stond te kunnen benaderen en hem kon wegnemen als hij dat zou willen, en dat Jezus het zou laten gebeuren! Hij kon regelrecht in de kudde van de Heer lopen als een brullende leeuw, dan een lam stelen tussen zijn tanden, het verwoesten en vernietigen, en maken dat hij zelfmoord ging plegen.

Tenslotte, als de tijd zou komen om Jezus te pressen zichzelf te doden, dan zou satan zijn getuigenis schreeuwen tegen de hele hel, hemel en de wereld: "Zie je wat er met deze man is gebeurd? Kijk eens, hij was een discipel van Jezus. Maar Jezus kon hem niet behoeden!"

Satan moest Judas hebben! Hij wilde hem gebruiken om zijn demonische verklaring te verkondigen tegen drie verschillende rijken:

1. Satan wilde eerst een verklaring afleggen tegen al de overheden en machten der duisternis. Ik geloof dat de duivel gepland had om de val van Judas te gebruiken om zijn eigen val te rechtvaardigen en ook de val van die engelen die met hem mee waren gegaan in zijn rebellie!

Als de duivel een discipel kon vernietigen die dichtbij Jezus stond, één die zelf duivels had uitgeworpen, de zieken had genezen, wonderen had verricht en in het volle licht van de waarheid had geleefd, dan kon hij tegen iedere gevallen engel en demonische macht zeggen: "Zie je wel? Gods liefde is maar beperkt. Zijn liefde voor de mensen schiet te kort! Het was al lang geleden geprofeteerd dat Judas zou komen, en toch deed God niets om hem te beschermen of te redden.

"God had ook mij kunnen redden, Hij had ons allemaal van trots kunnen afhouden. Maar nu zie je wéér dat het God niet is gelukt zijn eigen mensen te behoeden!"

2. Satan wilde ook een verklaring afleggen tegen al de heilige engelen. Hij probeerde zelfs twijfel in de hemel te zaaien om de niet gevallen, niet bedorven getuigenis in glorie te bederven.

Denk maar geen moment dat de duivel zijn strijd heeft opgegeven om de hemel omlaag te krijgen en hemzelf als God te verheffen. Hij is de beschuldiger van niet alleen de broeders, maar van alles wat van God is: met inbegrip van de engelen!

Nadat Judas zelfmoord had gepleegd, schreeuwde satan tot hen die in glorie waren: "God kon zelfs niet één van zijn discipelen redden en hij redde ook ons niet, zijn geschapen engelen. Waarom zou hij dan jullie wel behoeden?

"Hij schiep de mens, en nu is het duidelijk dat hij de mens niet kan behoeden. Zijn eigen mensen verraden hem! Dus waarom zou je niet verder tegen hem in opstand komen?"

We weten dat de strijd nog steeds aan het woeden is, en dat satan nog steeds tegen de hemelse legerscharen aan het vechten is. Hij vocht tegen de aartsengel Michael, die probeerde het Woord van God aan Daniël te brengen. En zeker ook vandaag gebruikt hij iedere leugen en diabolische strategie om te proberen twijfel en opstand te zaaien in het leger van Jehova!

3. Het meest van alles was de verklaring van satan bedoeld voor de mensheid: voor jou en voor mij! De boodschap die hij zond was in hoofdzaak bedoeld voor Gods mensen op aarde. Hij wil het gebruiken om al het geloof te vernietigen!

De duivel kent de Schriften goed - en hij wist dat alle volgende generaties zouden terugkijken op deze eerste gebeurtenissen als voorbeelden "voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is" (1 Cor.10:11). Satan wilde ook een voorbeeld stellen: een teken om aan iedere volgende generatie Gods mislukking (zoals hij beweerde) te tonen: zijn eigen kinderen voor vallen te behoeden. Het verraad van Judas was bedoeld om het geloof van Gods kinderen in zijn reddende, behoedende macht te schudden en te ondermijnen.

Dus wat maakt het uit, zegt de duivel, als Jezus Judas ontmaskerde als een duivel: "Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel" (Joh.6:70). Satan antwoordt: "Dat getuigt des te meer van mijn macht! Als Jezus wist dat Judas de duivel in zich had, waarom dan nam hij de macht niet zelf in handen? Waarom laat hij dan Judas doorgaan als duivel? Waarom heeft hij dan niet de duivel uit Judas geworpen?"

"Als God zelfs voor zijn eigen discipelen niet kon zorgen, hoe kan Hij dan voor jou zorgen?"

Geliefde, de vijand wil een zaad van twijfel planten in de geesten van alle mensen en vrouwen. En hij zal zijn boodschap steeds weer herhalen, zo lang de Heer een aarde heeft, zal hij uitroepen, van generatie op generatie, tot aan de eeuwigheid: "God kan zijn kinderen niet behoeden!"

Stel je eens voor wat de hogepriesters en het sanhedrin gedacht moet hebben toen zij met Judas, het zielige mannetje voor hen, de prijs overeenkwamen. Ze zagen dit duivelse voorbeeld van het verraden van Christus en het vervallen tot niets. Ze moeten bij zichzelf hebben gedacht: "We hebben gelijk! Jezus is niet God, of de zoon van God. Als Hij dat wel was, zou hij ervoor gezorgd hebben dat zijn discipel niet was gevallen!"

Je kunt in gedachten zien hoe ze hun boekrollen openen, en daaruit citeren: "Het is geschreven door de psalmist "Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren" (Psalm 121:4-7). Als Jezus God zou zijn, dan zou Hij gemaakt hebben dat dit schriftgedeelte werd vervuld!

Ook is er geschreven: "Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest… Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen" (Psalm 91:3,10). Jezus kan niet God zijn, want Hij liet toe dat Judas in de val werd gelokt. De duivel greep deze man, en dat terwijl hij nog een discipel was die dichtbij Jezus was!" Je kunt horen dat satan tegen hun binnenste roept: "Als Jezus God is, waarom behoedt Hij dan deze man niet? Waarom is Judas dan niet bevrijd?"

Een paar weken geleden, tijdens onze vrijdagavond gebedsdienst, hoorden we de getuigenis van een moeder en haar tienerdochter die door een jeugdbende waren aangevallen. De bende scheurde de kleren van het meisje en sloegen haar moeder. Op de één of andere manier ontsnapten ze zonder verder letsel.

Toen ze naar voren kwam om te getuigen, droeg de moeder een zonnebril om haar ogen te bedekken die zwart waren geworden door de slagen. Nu is de dochter in een geloofsstrijd. Ze zei huilend tegen me: "Kijk naar mijn lip, een meisje heeft me daar gebeten, en ik heb dat litteken voor de rest van mijn leven. Pastor David, mijn moeder heeft de Heer al zolang gediend. Waarom stond God toe dat dit ons overkwam? Waarom kwamen zijn beloftes niet uit? Waar was Hij?"

Een paar maanden geleden verspreiden zich vuren en berovingen door Los Angeles. Maar in de eerste dagen van die relletjes werden al de Teen Challenge centra in dat gebied gespaard, met in begrip van een kolossaal warenhuis in het hart van de stad. Dat warenhuis wordt gebruikt om kleren op te slaan en gebruiksvoorwerpen, die tegen lage prijzen worden verkocht om de armen en behoeftigen te helpen.

Maar toen, op de derde of vierde dag van de rellen, werd het warenhuis tot de grond toe verbrand. Ongeveer 1½ km² aan goederen en ruimte werd volledig vernietigd. Niets was er van over!

Sommigen van de jonge Teen Challenge bekeerlingen vroegen zich af: "Waar was de engel van de Heer? Waar was de bescherming? Dit was een goed werk in Gods naam. Waarom stond Hij toe dat het verwoest werd?"


In deze donkere tijden, wanneer alles wordt geschut,
zal satan proberen je heel erg bang te maken!

Meer en meer zul je horen hoe Gods volk allerlei beproevingen moet doorstaan en allerlei soort van lijden. En satan zal die voorbeelden gebruiken om je ervan te overtuigen dat God er niet zal zijn als je hem nodig hebt, dat Hij je niet zal beschermen tegen de duivel!

We hebben grote voorbeelden gegeven van geloof dat beproefd werd: volgens de kerkelijke traditie werd de apostel Paulus onthoofd. Hebreën 11 geeft een opsomming van de geloofshelden die werden verbrand op de brandstapel, levend werden gevild, gekookt in olie, en dat allemaal omdat ze hun getuigenis van de Heer Jezus Christus niet wilden opgeven.

Maar mijn boodschap hier is niet bedoeld om uit te leggen waarom Gods mensen lijden, en waarom het wordt toegestaan dat sommigen zo veel door moeten maken terwijl zijn beloftes zo machtig zijn. Ik weet al de antwoorden daarop niet. Maar ik weet dat Paulus dit zei: "Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden" (Rom.8:18).

Niets kan in vergelijking komen met de glorie die we zullen krijgen! "Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking" (vers 17).

Ik weet dat God lijden gebruikt om ons voor te bereiden. We zullen gaan door economisch lijden, ziekte en andere beproevingen. Ik weet niet waarom mijn vrouw, Gwen, zoveel verschillende keren kanker heeft gekregen, of waarom mijn dochters Bonnie en Debbie kanker hebben gehad. Ik begrijp dat soort van lijden niet.

Maar ik weet dit: "Als je niet zou worden voorbereid door beproevingen, dan zou je naar de duivel luistern als hij tegen je fluistert: "God is geen behoeder van zijn volk", en dan zul je proberen om op een gemakkelijke manier de hemel in te komen! Dan zul je naar de één of andere kerk gaan waar een welvaartsevangelie wordt gepredikt om daar je oren te laten kietelen. Daarna, als het eerste het beste probleem komt, zul je tenslotte al je geloof weggooien, omdat het niet beantwoord heeft aan de diepste problemen en behoeftes!

Wat zat er achter de val van Judas? Hoe werd deze discipel een verrader? Dit is belangrijk om te weten, omdat het ons waarschuwingstekens geeft voor ons eigen leven, opdat ook wíj niet struikelen en vallen:


1. De liefde voor geld was in het hart
van Judas gaan groeien!

"En hij ging heen en besprak met de overpriesters en hoofdlieden, hoe hij Hem aan hen zou overleveren. En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te geven" (Lucas 22:4-5).

Het woord "overeenkomen" betekent hier "omgekocht". Toen Judas voor deze duivelse priesters zat, had hij geen genoeg aan alleen maar vijftien of twintig stukken zilver, hij moest er dertig hebben of niets. Dat was zijn bodemprijs!

Bijbel commentatoren maken allerlei excuses voor het verraad van Judas. Velen zeggen dat geld niet zijn motief was, dat hij alleen Jezus wilde dwingen om een aards koninkrijk op te zetten.

Maar de waarheid is: geld was wél het motief! Waarom zou hij anders onderhandelen, redenerend over een prijs? Hij kon simpelweg hebben gezegd: "Kijk eens, ik wil Jezus alleen in deze positie dwingen om hem zijn macht te doen tonen", en dan zou hij genoegen hebben genomen met iedere hoeveelheid zilver. Maar de liefde voor geld had in het hart van Judas alle liefde verdreven die hij voor Jezus had!

Inderdaad, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad (zie 1 Tim.6:10). Het is het zaad dat de duivel plant in het hart van een man of vrouw die alle liefde voor Christus uitdrijft. En dan spruit de behoefte uit om geld bijeen te garen. Dan komt de behoefte om het te tellen en er zeker van te zijn dat het niet verloren gaat. Daarna komt de behoefte om erop te bouwen.

Je hebt jezelf misschien één of ander doel gesteld: om met pensioen te gaan, of om je financieel veilig te stellen. Ik ben er zeker van dat ook Judas een financieel doel had. Maar dit soort heeft nooit genoeg, omdat het doel altijd hoger wordt gesteld!

De duivel zegt je: "Als je de Heer wil dienen, wacht dan tot je een bepaald bedrag op de bank hebt. Dan zul je vrij zijn om hem te dienen!" Maar nadat je zoveel bijeen hebt gehaald, fluistert satan: "Dat is eigenlijk nog niet genoeg, want de rentevoet gaat naar beneden. Je hebt eigenlijk een groter bedrag nodig..." En het getal blijft maar groter worden!

Maar de Bijbel zegt: "Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid"(1 Tim.6:9-11).

Als je leven is geconcentreerd op het verkrijgen van een inkomen, op de jacht naar geld, dan heb je precies dezelfde geest van satan in je die Judas in zich had! Het was eenvoudig inhaligheid die van Judas een dief maakte, een verrader en een moordenaar van Jezus Christus. En dat bewijst Paul's argument dat de liefde voor geld de wortel en kiem is van allerlei soorten kwaad!

Als je deze boodschap leest, vraag jezelf dan af: "Heb jij Christus op deze manier verkocht? Ben jij een verrader van hem geworden, je ziel verkopend voor meer geld?

Er is niets verkeerds met het hebben van een spaarrekening. Maar als je Jezus hebt verwaarloosd omdat je leven geconcentreerd is op het verzamelen van geld, dan heb ook jij Jezus verkocht, net zoals Judas deed!


2. Judas werd blind voor de veranderingen
die hem overweldigden!

Satan had een sluier over de ogen van Jezus gedaan, zodat hij niet kon zien hoe hij was veranderd. De discipel werd blind voor het kwaad en de verwoesting die zich in zijn hart hadden genesteld.

Judas was bekend met de profetieën over degene die zou komen die de Verlosser zou verraden. Ik vraag me af hoevele keren hij deze woorden las of hoorde: "Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven" (Psalm 41:10).

Maar niet één keer dacht Judas aan zichzelf als degene die dat zou kunnen zijn! "Ik, degene waar deze profetie over gaat? Jeremia en Jesaja zagen mijn dag? Ik ben geen verrader van Christus, ik ben een eenvoudige discipel. Ik ben geen duivel!"

Maar Jezus richtte heel duidelijk zijn vinger naar de discipels en zei: "Maar het schriftwoord moet vervuld worden: Hij, die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven…Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en Hij getuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: één van u zal Mij verraden" (Joh.13:18,21). Was Judas zo blind dat hij niet kon zien dat híj de man was?

Vandaag lezen we ook bijbelse profetieën die over onze dagen spreken. Bijvoorbeeld: Jezus zei dat in de laatste dagen velen weer opnieuw Christus gaan kruisigen, hem openlijk te schande zetten, omdat ze hun hart toelaten koud te worden: "En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen" (Matt.24:12).

Die profetie werd honderden jaren geleden uitgesproken. Maar ik vraag je: "Is jóuw hart koud naar de Heer toe? Jezus zei dat de zonde overal erg zou toenemen, en dat de liefde van vele gelovigen koud zou gaan worden! Ben jíj de man of vrouw waarnaar deze profetie nú zijn vinger wijst?

Laat me met je delen wat het meest schandelijke ding is dat kan gebeuren met diegenen die Jezus eens kenden en liefhadden: zonder het te weten, zijn ze de "Judas verklaring" van de duivel geworden van de laatste dagen! Als je liefde koud aan het worden is, zal de duivel je als zijn voorbeeld gebruiken, op dezelfde manier als hij Judas gebruikte!

Satan zal naar je wijzen bij al de machten van de hel, al de engelen in glorie en allen die je op aarde kenden, en hij zal zeggen: "Kijk! Hij leefde eens met Jezus: maar Jezus behoedde hem niet! Weer een keer glipte ik de kudde van de Heer in en roofde een ander lam dat dichtbij Jezus leefde. Nu heb ik zijn hart, en ik zal het verwoesten en vernietigen. Hij bewijst door zijn wegvallen dat God geen behoeder is!"

Niets kan erger voor je zijn dan voor de Heer te staan en verantwoording te moeten afleggen over al je vrienden en bekenden, omdat jíj je van de Heer hebt afgekeerd. Je zegt misschien: "Leg die verantwoording niet op mij: ik ben alleen verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Ik hoef me niet te verantwoorden voor iemand anders!"

Onjuist! Hoevelen op je werk kenden je als iemand die eens Jezus liefhad? Je getuigde tegen hen, je vertelde hen wat Jezus voor jou deed. Ze wisten dat je met Christus leefde.

Maar je keerde je van hem af. En je bent veranderd, maar je weet zelf niet dat je veranderd bent, omdat de duivel je verblind heeft! Dag na dag, week na week, jaar na jaar, ben je harder geworden in je hart.

Nu zien allen die jou eens kenden als iemand die Jezus liefhad, je als een ander persoon. En een menigte getuigen zal tegen je opstaan op de dag des oordeels en over je oordelen bij de Rechter: "U kunt me niet oordelen, God, want ik keek naar zijn leven! Tien jaar geleden was hij vol vuur en hield van U met zijn gehele hart. Ik zat diep in de zonde, maar ik had mijn ogen op hem gericht. Ik zag hoe dicht hij bij U was.

"Toen struikelde hij, en ik dacht: "Wat voor kans heb ik dan nog?" Laat mijn bloed op hem zijn, Heer! Het kleine beetje hoop dat ik had om tot U te komen, werd van mij afgenomen door zijn struikeling om U te volgen!" Dat is de wijze waarop je de Judas getuigenis wordt!


Jezus had het laatste woord over zijn
behoedende kracht!

In zijn laatste gebed met zijn discipelen, legde Jezus zijn eigen verklaring af: voor de hemel, hel, en de hele mensheid:

"Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd" (Joh.17:12).

Hoor je de waarheid van wat Jezus zegt? "Ik heb er alleen één verloren, en ik heb hem niet echt verloren, omdat hij vanaf het begin van de duivel is geweest. Ik heb iedereen behouden die ooit zijn hart aan mij heeft gegeven! Ik geloof dat Judas behouden had kunnen worden, want Jezus deed alles wat Hij voor hem kon doen. Het was niet God die het hart van Judas verhardde. Hij voorzag alleen dat Judas zichzelf zou verharden tegen Christus, steeds weer. Zie je, Judas had een verdeeld hart, en hij verkoos geen berouw te hebben! Dat is hoe hij tenslotte een werktuig van de duivel werd.

Hoor de woorden goed, beste heilige: "Welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs! (Joh.17:12).

Het voorbeeld van Petrus zou ons moeten bemoedigen. Jezus zei tegen hem: "Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe" (Lucas 22:31). Hij zegt tegen Petrus met andere woorden: hij wil je vernietigen en van jou een verrader maken. Maar ik bid voor je dat je geloof niet bezwijkt!"

Het geloof van Petrus is niet bezweken, omdat Jezus hen heeft behoed! Alhoewel hij struikelde op het uur van beproeving, had hij nog steeds een hart dat van Christus hield, en Petrus kwam terug naar Jezus, gaf hem zijn hart en bekeerde zich vol berouw volledig tot hem. Jezus zag dat hongerige hart en zei: "Ik zal je behoeden zodat de machten van de duivel je niets kunnen doen!"

Geliefde, God zal je behoeden, want "groter is Hij die in jou is, dan degene die in de wereld is" (1 Joh.4:4). Je kunt je tot Psalm 91 keren en ieder vers geloven over zijn bescherming van jou. Je gaat misschien door een tijd van lijden, maar niemand kan de vrede die je met God hebt, weghalen!

We weten niet wat er morgen zal gaan gebeuren. Maar ik bid dat we als gelovigen, met Job, kunnen zeggen: "Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen" (Job 13:15). En ik weet heel zeker dat als de Heer zijn beschermende muur omlaag haalt, Hij daar zijn redenen voor heeft. We zullen het misschien nooit allemaal begrijpen. Maar we kunnen dit weten: "Uw Bewaarder zal niet sluimeren" (Psalm 121:3).

Het is waar en het is zeker: "Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde" (Judas 24).

Halleluja!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt. Soms wordt een letterlijke vertaling vanuit de King James Version (KJV) gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 23 maart 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series