Times Square Kerk Preken Serie

De Salomo kerk!
(The Solomon Church!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
19 december 1994
_________________

Ik geloof dat Salomo de geest en natuur vertegenwoordigt van de moderne, Laodiceese kerk van tegenwoordig. En deze kerk is, zowel in Amerika als in de gehele wereld, op weg naar dezelfde ruïne die Salomo ervaarde!

De Schriften zeggen ons:

"Salomo, de zoon van David, betoonde zich krachtig in zijn koningschap; de HERE, zijn God, was met hem en maakte hem uitermate machtig…" (2 Kron.1:1).

De kerk van Jezus Christus van tegenwoordig is erg gesterkt en gezegend door God. Voorzieningen zijn gemaakt voor allerlei soorten instelllingen. Bekijk bijvoorbeeld de grote, prachtige gebouwen die in het land worden gebouwd. Eén grote pinksterkerk werd pasgeleden gebouwd die $28 miljoen kostte. Er zijn andere kerk complexen met een waarde van $40-50 miljoen.

Denk ook aan al de grote financiële zegeningen van de kerk. Miljoenen worden besteed aan televisie-evangelisatie, boeken, platen en tapes, missies, instellingen, colleges en bij de kerk behorende bedieningen van allerlei soort. Denk aan al de geweldig grote conventies, de goed bijgewoonde seminaries, de religieuze praal en ceremonies die gepaard gaan met megakerk-diensten en programma's.

Toen als deze werken begonnen, hadden ze allemaal iets van Gods zalving. Inderdaad, de meesten begonnen met dezelfde zegeningen die God op Salomo uitgoot. Bedenk eens: Salomo was goed georganiseerd, hij was veel meer ontwikkeld dan zijn vader, David. En hij deed alles groter en beter dan welke vorige generatie ooit voor mogelijk had gehouden. Salomo's bekwaamheden waren zo groot, zijn weelde en ceremonies zo geweldig en adembenemend, dat, toen de koningin van Sheba hem alleen maar de tempel binnen zag komen, zij al bijna flauw viel bij de aanblik.

Maar de drijvende kracht achter Salomo was wijsheid en kennis. Dit was de roep van zijn hart naar God:

"Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten?" (1 Kon.3:9).

Is het geen geweldig gebed? Het klinkt zo goed, en God was blij dat hij niet vroeg uit egoïstisch winstoogmerk. Maar er is één probleem: het is geheel op de mens gericht! Deze zeer getalenteerde, zelfverzekerde koning zei, in wezen: "Geef me alleen het gereedschap, God, en dan zal ik het werk kunnen doen. Geef me de wijsheid en kennis, en dan zal ik alles in orde maken onder dit volk. Ik zal het allemaal voor elkaar krijgen!"

Salomo's gebed was niet het gebed van zijn vader, David, een man die een echt hart voor God had, nee, Salomo's gebed was dat van een nieuwe generatie: een ontwikkeld volk met nieuwe ideeën en bekwaamheden. En zijn roep was: "Ik heb wijsheid en kennis nodig!"


Wij zijn de kerk geworden van de "floppy disk"!

De drijvende kracht achter de moderne, hedendaagse Laodiceese kerk is wijsheid en kennis. Wat een grote rivieren van informatie stromen door deze kerk van de eindtijd: computers met oneindig veel megabytes, computer-Bijbels, computer-commentaren, software programma's over filosofie, raadgevingen, geld inzamelen, kinderverzorging. Alles wat je moet doen, is een kleine disk in je computer stoppen, op een knop drukken, en het antwoord komt regelrecht te voorschijn.

Ik ben niet tegen computers of software programma's. Onze eigen bediening zou niet zo goed functioneren zonder ze. Maar ik moet een beetje lachen om al de jonge geestelijke leiders die veel van hun tijd besteden aan het tokkelen op keyboards en het gebruiken van fax machines om grote hoeveelheden informatie, ideeën, netwerken en strategieën over te brengen. Ze prediken een computer-evangelie - maar er worden zo weinig mensen ooit gered of bevrijd door hen.

Er is een onverzadigbare dorst vandaag naar informatie, wijsheid en kennis, zoals nooit tevoren. Nooit zijn er zoveel seminaries en geweldig grote onderwijs bijeenkomsten geweest. Geweldig grote schermen zijn nodig, alleen maar om te laten zien wie de leraar is op het verre podium. En naderhand stromen mensen naar verkooptafels waar voor honderden dollars aan tapes worden gekocht.

De nadruk ligt op meer hulpmiddelen, meer informatie, meer wijsheid. De gedachte is: "Als we alleen maar genoeg kennis hebben over deze onderwerpen, genoeg boeken, genoeg seminaries, genoeg onderwijs, dan lukt de klus wel. Geef ons alleen maar de goede hulpmiddelen, God, en we zullen de wereld evangeliseren!"

Pas geleden hoorde ik de leider van een jeugdorganisatie zeggen: "Als ik $100 miljoen had, dan zou ik de wereld kunnen winnen!" Hij was aan het reizen door het land om te proberen dat bedrag bijeen te krijgen. Hij zei in wezen: "Als we maar genoeg geld, kennis, netwerk-middelen en strategie hebben, dan kunnen we de gehele wereld voor God evangeliseren!"

Geliefde, we zullen nooit iets voor God kunnen volbrengen door wijsheid alleen, hoe belangrijk en noodzakelijk het ook is. Zijn Woord zegt:

"Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven" (1 Cor.1:21).

Al de echte schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in Jezus Christus.

"In wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn" (Col.2:3).

Maar Salomo's evangelie was verschillend. Er werd gezegd van Salomo:

"Hij sprak immers drieduizend spreuken, en liederen van hem waren er duizend vijf. Hij sprak over de bomen, van de ceder op de Libanon af tot de hysop toe, die aan de muur uitschiet; hij sprak ook over het vee, het gevogelte, het kruipend gedierte en de vissen" (1 Kon.4:32-33).

Dit was Salomo's evangelie: drie duizend korte preekjes over praktische kennis en wijsheid! Hij maakte nieuwe liederen, prachtige verhalen, grote toepassingen van waarheid op de menselijke natuur en het menselijke gedrag. Je kunt vele van zijn woorden van wijsheid lezen in de boeken van Spreuken. Hij bood praktische instructie aan over het huwelijk en over kinderopvoeding. Hij gaf duidelijke aanwijzingen over hoe je goed kunt leven, hoe je je moet gedragen, hoe je gezegend kunt worden. En iedereen hield van zijn prediking. Het was zo beknopt, zo terzake.

Maar geliefde, tenzij de Geest van God de prediking of het onderwijs zalft, blijft het dood. Het wordt dode letter, tenzij de Geest het leven geeft!

Op het laatst gaf Salomo een absoluut krachteloze boodschap, omdat hij geen kracht had om in de praktijk te brengen wat hij predikte! Hij gaf zichzelf aan vreemde vrouwen. Hij bracht zeer zondige kinderen voort, waaronder een duivel die hem op de troon opvolgde. Inderdaad, Salomo werd tenslotte een afgeleefde, bange afgodendienaar, die zijn laatste dagen doorbracht in een zinnelijke beerput van immoraliteit. En zijn gehele generatie werden hoerige, jachtige, losbandige mensen, ondanks al zijn wijsheid, onderwijs en drieduizend spreuken!

Nu, denk maar geen moment dat de moderne, "tegen-zondaars-vriendelijke-Laodiceese-kerk" geen goede prediking heeft vol met inzicht en bestudeerde prediking. De prediking van deze kerk van de eindtijd is beknopt, helemaal Bijbels correct, en gecentreerd hoe je moet omgaan met de problemen van het leven. Het zijn meestal preken van vijftien minuten, geïllustreerd met duidelijke punten en verpakt met een heleboel waarheid.

Maar zoveel ervan brengt geen leven voort! Scheiding gebeurt nog steeds erg vaak, zelfs onder de leiders. Hoererij en ontrouw zijn gemeengoed. Tieners roken, drinken en gaan gelijk naar bed met elkaar. De levens van mensen worden niet veranderd. Waarom niet? Omdat kennis op zich niet genoeg is om iemand te redden of te veranderen, met inbegrip van hen die het prediken!

Een kerkdienst kan goed georganiseerd zijn, met prachtige, nieuwe, eigentijdse muziek. Het koor kan duizend nieuwe liederen zingen. De pastor kan zonde veroordelen en de rechte weg duidelijk aanwijzen. Maar zonder de Heilige Geest zal het allemaal een woord worden dat doodt!

Salomo had een hoofd vol met wijsheid en een mond vol met liederen. Hij kon preken en onderwijzen met ongelooflijke bekwaamheid. Hij had een goed georganiseerde onderneming, met getalenteerde leiders. Alles in zijn kerk leek behoorlijk en in orde te zijn. Maar alles wat Salomo deed, eindigde tenslotte met het boek Prediker, met de zin: "IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!"

De Salomo-kerk heeft al de antwoorden. Ze ziet er geweldig uit aan de buitenkant. Maar ze is absoluut levenloos! En het eindigt in ijdelheid, afgoderij, zinnelijkheid, leegheid en wanhoop.


Vergelijk de kerk van Salomo met Davids Sion-kerk!

De drijvende kracht achter Davids kerk was totale afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dit was wat David onderscheidde:

"Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des HEREN David aan…" (1 Sam.16:13).

Toen David op zijn sterfbed lag, zei hij tegen zijn zoon Salomo met zovele woorden: "Ik wil je vertellen waarom God mij gezegend heeft. Ik wil dat je luistert naar het geheim van mijn bediening: waarom het koninkrijk in vrede is en waarom God altijd met me is geweest overal waar ik naar toe ging". Luister naar Davids laatste woorden tegen zijn zoon: "De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong" (2 Samuel 23:2).

David zei: "Ik vertrouwde niet op mijn kennis en wijsheid. Ik vertrouwde niet op iets van mijn vlees. Ik was een zwakke man, maar ik vertrouwde op de Heilige Geest! Ieder woord dat ik sprak was in zijn vuur en onder zijn zalving. Zijn woorden vulden mijn mond!"

Vijf en dertig jaar geleden, toen we de deuren van de bediening op Clinton Avenue 416 openden voor drugsverslaafden en alcoholici hier in New York City, was ons motto: "De Heilige Geest heeft hier de leiding!" Zie je, het was niet: "hoe-je-goed- kunt-leven-prediking" die bendeleden als Nicky Cruz en Israel redde. Ze vielen niet op hun knieën omdat we beknopte, bondige preken predikten. Ze werden niet van zonde overtuigd door scherpe toelichtingen en natuurverhalen. Nee, deze vroegere drugsverslaafden getuigden tegen hun vrienden: "Ik leefde eens op straat, zoals jij. Maar kijk nou eens naar me! De Geest van God veranderde me!"

Het was de macht en demonstratie van de Heilige Geest die Nicky en Israel op hun knieën bracht voor God. De geest kwam neer, en die geharde criminelen vielen op hun gezicht en riepen uit tot God voor genade!

Salomo sprak over bomen, hysop, beesten, kruipende dingen, vis. Maar David sprak over intimiteit met de Heer, over gebrokenheid en berouw. Hij sprak over de "rots" die Christus is. En David werd overtuigd en veranderd door zijn eigen prediking. Hij had zoveel waardering voor de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in zijn leven, dat hij de Heer vroeg om nooit zijn Geest van hem weg te nemen. David wist dat hij niets was zonder de Heilige Geest!

In Salomo's kerk echter verzamelt een prediker alleen maar nauwkeurige, Bijbelse informatie en maakt daarvan een preek. Dan vertelt hij het tegen de samengekomen mensen en zegt tegen zichzelf: "Het is het Woord, het moet indruk maken. Het moet groei en verandering veroorzaken bij mijn toehoorders, want het is Gods machtige Woord".

Dus niet! Je kunt zoveel Woorden tegen hen zeggen als je wilt, preek op preek, onderwijs na onderwijs, wijsheid en kennis in overvloed. Maar als het niet gezalfd is door de Heilige Geest, dan is het een dood woord! Als een prediker geen tijd besteed op zijn aangezicht voor God, dan zal hij niet het vuur van God in zijn ziel hebben. En er zal geen zalving zijn van de Heilige Geest in zijn woord, hoe wijs en vol kennis die woorden ook klinken. Ze zullen gewoon geen leven voortbrengen!

Paulus zei:

"Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God" (1 Cor.2:4-5).

"…Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn… Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is" (vers 13-14).

Je zou nooit naar de kerk moeten gaan zonder het gebed: "God, geef me Heilige-Geest-oren om te horen. Help me om Uw Woord te horen, te begrijpen en toe te passen in mijn leven!" Je moet Heilige-Geest-horende-oren hebben, en evenzo moet een pastor een Heilige-Geest-sprekende-tong hebben!


Laat me je tonen hoe je een Heilige Geest
"David-kerk" kunt onderscheiden van een
Laodiceese "Salomo-kerk"!

In een Heilige-Geest-kerk zul je altijd een uit het binnenste van het hart gegrepen roep om berouw horen. In feite kun je geen Heilige-Geest-persoon zijn totdat je zelf ook vanuit het binnenste van je hart roept. En dat is iets wat Salomo nooit deed!

We lezen nooit dat Salomo bad vanuit het binnenste van zijn hart voor God. In plaats daarvan stond hij bij de inwijding van de tempel rechtop, met koninklijke kleding aan, en bad hij een minzaam, verheven, hoogstaand klinkend gebed. Het was allemaal ernstig, precies en orderlijk. Maar het was geen roep vanuit het binnenste van het hart, en het drong niet door tot zijn eigen hart!

In zijn gebed vermaande Salomo de bijeengekomen mensen:

"Moge uw hart volkomen zijn met de HERE, onze God, om in zijn inzettingen te wandelen, en zijn geboden evenals heden in acht te nemen" (1 Kon.8:61).

Salomo kende de inzettingen waarover hij sprak. Behorend hierbij waren deze waarschuwingen in Deuterenomium aan iedere koning van Israel:

• "Maar hij zal niet veel paarden houden en het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen.

• Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke.

• Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren" (Deut.17:16-17).

Dat waren erg duidelijke, ondubbelzinnige inzettingen. Maar Salomo was nog nauwelijks koning of hij schond alle drie de inzettingen!

• "Salomo’s paarden waren afkomstig uit Egypte, uit Kewe, waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht." (1 Kon.10:28, NBV)

• "Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische… haar hing Salomo met liefde aan" (11:1-2).

• "De koning maakte het zilver in Jeruzalem overvloedig als stenen…"(2 Kron.9:27). "Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid" (1 Kon.10:23).

Salomo's gebed om perfect te leven voor God had geen effect op zijn eigen leven, omdat hij geen overtuiging had voor zonde in zijn hart:

"En Salomo deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader David" (1 Kon.11:6).

Waar geen zalving is van de Heilige Geest bij de prediking, daar is ook geen overtuiging van zonde, en ook niet een volledig volgen van de Heer!

Salomo zondigde zonder wroeging, zelfs toen hij predikte tegen zonde. Hij kon in de Schriften lezen dat hij niet naar Egypte moest gaan om paarden te kopen, en daarna begon hij onmiddellijk met onderhandelen om duizend nieuwe paarden en krijgswagens te kopen! Hij kon horen dat een profeet predikte dat de koning niet veel vrouwen moest nemen, en toch ging hij onmiddellijk erop uit om een harem te inspecteren voor aanstaande vrouwen.

Salomo toonde geen bewijs van spijt, geen teken van berouw. Hij kon openlijk zwelgen in al zijn grote zonden en in immoraliteit, en toch naar zijn kamer teruggaan en nog een spreuk schrijven.

Maar vergelijk Salomo's onverschilligheid ten aanzien van zonde met Davids totale spijt en gebrokenheid omdat hij tegen God had gezondigd. Davids kerk was niet perfect, het was in feite een Corinthische kerk. David pleegde overspel. Hij doodde een onschuldige man. Hij leefde een tijd in verschrikkelijk bedrog. Maar nadat David zondigde, riep hij vanuit zijn diepste binnenste deze woorden:

"Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen… verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij" (Psalm 51: 4-6,13).

David zondigde later weer door het volk van Israel te tellen, wat hem verboden was te doen. Hij had net al de reuzen verslagen en het overblijfsel van Gad. Hij had de Assyriërs weggedreven, en het gehele land was in vrede. Op dat moment verheugde David zich in grote zegeningen en overwinningen. En toch werd hij bedrogen door de duivel!

David was zo verblind door zijn zonde dat geen enkele redenering hem van gedachte kon veranderen. Joab, die gezien had dat David werd misleid, waarschuwde hem: "Waarom verlangt mijn heer dit? Waarom moet daardoor een schuld op Israël komen?" (1 Kron.21:3). Maar David hield aan en zei: "Ik wil weten hoeveel vechtende mannen ik heb!"

Geliefde, dit is een ontnuchterende gedachte: dat een rechtvaardige, God vrezende dienaar bedrogen kan worden door zonde! David leefde bijna 10 maanden onder de misleiding. Maar dit keer was er geen profeet nodig om zijn zonde te ontmaskeren. Het was de Heilige Geest die hem van zonde overtuigde!

Spoedig nadat de telling was begonnen, werd David erg neerslachtig en beangst, hij volbracht zelfs de telling niet. Hij was nu een oude man met grijze haren, en hij was gevoelig geworden voor de stem van de Heilige Geest. De Bijbel zegt ons:

"Maar David had wroeging…" (2 Sam.24:10).

Het Hebreeuws hier suggereert: "O, God, ik ben gewond in mijn hart vanwege hetgeen ik tegen U heb gedaan!"

Dat is het kenteken van de Heilige-Geest-David-kerk: een hartverscheurende uitroep! Natuurlijk, er zijn mensen in deze kerk die misstappen begaan en die in misleiding leven. Maar zoals David zijn ze zó gevoelig geworden voor het werk en bewegen van de Heilige Geest, dat ze niet altijd een profeet nodig hebben om hen te vertellen dat ze gezondigd hebben. Ze bekeren zich vol berouw al voordat een profeet naar hen toekomt, omdat ze zich gewond voelen door hun zonde!

In Salomo's kerk wordt misleiding nooit aan de kaak gesteld. Uiteindelijk leidt het tot verblinding en verwoesting. Maar in Davids kerk is een roep van vrome spijt, een roep om bevrijding, een gewond, treurend hart omdat het gezondigd heeft tegen God!

David zei van zijn zonde:

"Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren… Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, omdat zij sterker waren dan ik" (2 Sam.22:6-7;17-18).


Hier is het tragische einde van het evangelie
volgens Salomo!

Na alles wat Salomo schreef en waarover hij zong, beëindigde hij zijn leven met deze tragische woorden:

"…alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven… (Pred.2:23-24, NBV).

Salomo zei, filosofisch: "Je zult slapeloze nachten hebben. En je zult niets kunnen doen aan de wanhoop. Je zult het gevoel dat je hebt dat alles maar ijdelheid is, niet kunnen veranderen. Daarom is dít het beste wat je maar kunt doen: je lusten zoveel mogelijk bevredigen en alles uit het leven krijgen wat er maar in zit. Ga gewoon maar genieten!"

Dat is hoe Salomo stierf. En dát is het evangelie van deze tegenwoordige Salomo-tijd! Alles eindigt in Prediker, in leegte en wanhoop. Vele mensen vragen zich tenslotte af: "Wat is het leven nou eigenlijk allemaal? Waar ga ik naar toe? Wie ben ik?"

Maar Davids evangelie zegt:

"Als ik luide roep tot de HERE, antwoordt Hij mij van zijn heilige berg. Ik legde mij neder en sliep…" (Psalm 3: 5-6).

Als je de Heilige Geest hebt, dan zul je Gods stem kennen en Hij zal de jouwe kennen. En dan zul je goed kunnen slapen!

Denk nu eens aan deze profetie van het Nieuwe Testament:

"Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten" (Hand.15:16).

God zal de Salomokerk gaan verwoesten, en Hij zal Davids kerk weer oprichten vanuit die verwoestingen! Deze overgebleven kerk zal een van God gegeven verdriet om zonde hebben. Het zal roepen in doodsangst en wroeging. En het zal geheel afhankelijk zijn van de Heilige Geest!

Twee jaar voordat de PTL bediening viel, kwam de Geest van God over mij en instrueerde mij om een lange brief te schrijven aan Jim Bakker. Ik schreef: "In twee jaar tijd, tegen de tijd van 15 maart, zal PTL dood zijn". Ik beschreef een visioen van leegheid, van onkruid dat hoog groeide en van vleermuizen die zich in de gebouwen nestelden.

Jim las de brief en belde me en vroeg: "Wat moet ik doen?" Ik zei hem dat hij eerst alle homoseksuelen uit zijn bediening moest verwijderen. Maar niet lang na dat gesprek verscheen Jim op de televisie en bespotte ieder woord dat ik zei. Twee jaar later, op de dag af, kwam het woord van de Heer over PTL uit: precies zoals Hij me had gezegd.

En nu voel ik in mijn geest dat er in minder dan vijf jaar geen zogenaamde-evangelie-televisie-netwerken meer zullen zijn. Ze zullen bankroet gaan en in totale ruïne vervallen!

Als je naar het Salomo-evangelie luistert dat op veel christelijke TV heden ten dage wordt gepreekt, dan zou je denken dat Jezus weer terugkeert op aarde, rijdend in een Rolls Royce. Dit beeld van christelijkheid is het meest walgelijke dat ik ooit heb gezien of gehoord. En God zegt dat Hij het zal verwoesten, omdat Hij zijn Davids huis gaat bouwen op die verwoestingen!

Het enige dat zal overblijven zullen een paar locale televisie programma's zijn met echte mannen van God die het evangelie prediken. En al de namaak glimlachjes, de ongoddelijke, geld-bedelende circussen, de pop-theologie, de prediking van welvaart-evangelie, zal God doen ophouden.

De meeste van de zogenaamde geestelijke opwekkingen van tegenwoordig zijn alleen maar gebouwd van bordpapier. Zij gaan allemaal verbranden in de chaotische dagen die er gaan komen. Welke christenen zullen er nog lachen als hun steden in brand staan? Wie zal er nog lichtzinnig zijn en mal doen als de economie in elkaar stort?

De Bijbel zegt van de Joden in de laatste dagen:

"Te dien dage … zal ik over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene" (Zach.12:9-10).

Op dit ogenblik zijn er Joden aan het treuren en het huilen om hun Messias bij de Klaagmuur in Jeruzalem. En niet lang geleden hielden ongeveer 10.000 Lubavitcher Joden een mars in Brooklyn, roepend: "Dit is het jaar van onze Messias!" Hun handen waren opgeheven, tranen stroomden over hun gezicht en ze huilden en riepen om hun Messias.

Wanneer ik denk aan de 25 miljoen baby's die zijn geaborteerd in dit land en aan al de verloren mensen die naar de hel gaan, dan begrijp ik niet waarom massa's christenen nog aan het lachen zijn. Waarom zijn er miljoenen Joden aan het huilen en huilen miljoenen naar de hel gaande, gedesillusioneerde zondaren zichzelf in slaap, terwijl charismatische groeperingen aan het lachen zijn? Als de opwekking komt, zal de vreugde zijn vanwege berouw en vanwege het inzamelen van de laatste oogst van verloren zielen.

"Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten…" (Hand.15:16).

God zal zijn kerk van de laatste dagen bouwen op de verwoestingen. Dat betekent dat Hij het duivelse dat plaats vindt in zijn kerk moet verwoesten en alle afschuwelijkheden erin moet neerhalen. En op die verwoestingen zal Hij een heilige, berouwvolle kerk opwekken die een roep laat horen van berouw uit het binnenste van het hart.

Ik dank God voor de David-kerk die Hij op het ogenblik aan het bouwen is uit deze hopen van verwoesting. Inderdaad, velen die deze boodschap lezen, zijn gekomen vanuit verwoestende achtergronden. Geliefde heilige, als dat jou beschrijft, wees dan gerustgesteld, God gebruikt je om zijn David-kerk te bouwen!

Als je een overweldigend zonde-probleem hebt, ga dan niet naar één of ander boek of naar een tape, die verondersteld worden vol wijsheid en kennis te zijn. Ga in plaats daarvan op je gezicht en bespreek het met God! Wees een Heilige-Geest-David-christen en roep tot de Heer met je gehele hart. Hij bouwt zijn kerk op die uitroepen van jou! Halleluja!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 31 maart 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series