Times Square Kerk Preken Serie

De enige hoop in de komende storm!
(The Only Hope in The Coming Storm!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
30 maart 1998
_________________

God beloofde de profeet Zacharias dat Hij in de laatste dagen een beschermende muur van vuur om zijn volk heen zou zijn: "En Ik zelf, luidt het woord des HEREN, zal haar een vurige muur zijn rondomÖ" (Zach.2:5).

Evenzo getuigt Jesaja: "Want Gij zijtÖeen schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen een muur" (Jesaja 25:4). "En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen" (4:6).

Deze beloftes hebben de bedoeling ons van te voren te troosten, want al de profeten waarschuwen voor een grote storm die er in de laatste dagen zal komen, die tegen Gods beschermende muur met verwoestende kracht zal beuken!

Inderdaad zegt Jezus dat deze komende storm zo verschrikkelijk en overweldigend zal zijn, dat het hart van de mensen zal bezwijken als ze zien wat er allemaal gebeurt (zie Lucas 21:26). Nu, als Jezus zegt dat deze storm erg verwoestend zal zijn, dan weten we dat het een huiveringwekkende tijd in de geschiedenis zal zijn. Maar de Bijbel verzekert ons dat God nooit oordelen zendt op een samenleving, zonder eerst aan zijn profeten te openbaren wat hij van plan is te doen: "Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten" (Amos 3:7).

Dit is een geweldige manier waarop de Heer zijn grote liefde voor zijn volk laat zien. En als je de Bijbelse profetische geschriften nauwkeurig bestudeert, dan zul je zien dat God constant op deze manier handelt. Altijd vůůr een dreigende storm van Gods oordeel, geeft Hij opdracht aan Zijn profeten de mensen te waarschuwen naar Hem terug te keren: "En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven, en door de dienst van profeten zal Ik in gelijkenissen spreken" (Hosea 12:10).

Bovendien is God getrouw: Hij spreekt in tijden van welvaart, vlak voordat zijn oordeel in alle hevigheid valt. Terwijl de stormwolken zich nog steeds aan het vergaren zijn, wekt Hij profeten op over het gehele land. En volgens de Schriften zei God Zijn profeten dat ze de mensen moesten waarschuwen dat de goede tijden spoedig zouden eindigen, iedere keer wanneer een zondig volk welvarend en in vrede was: "Ö Ging het niet zo met de woorden welke de HERE door de vroegere profeten heeft uitgeroepen, toen Jeruzalem met de steden er rond omheen nog bewoond was en rust had en het Zuiden en de Laagte nog bewoond warenÖ" (Zach.7:7).

Soms maakte God Zijn boodschap zo ernstig, dat Hij zijn profeten opdracht gaf om snijdende, vurige waarschuwingen te geven: "Daarom heb Ik er door de profeten op ingehouwen, heb Ik hen gedood door de woorden mijns mondsÖ" (Hosea 6:5). Met andere woorden: "De woorden die Ik breng zullen zo duidelijk zijn, dat ze je hart zullen breken, als je hart er tenminste voor open staat. Het zal maken dat je heel diep buigt voor de Heer en je met berouw bekeert!"

We moeten blijven bedenken dat het Gods enige doel is wanneer Hij ons liefdevol terugroept, ons te beschermen in zulke tijden van storm. Maar vaak in de geschiedenis van de Bijbel weigerden de mensen te luisteren als Hij deze waarschuwingen gaf: "En de HERE zond onder hen profeten om hen tot Zich te doen terugkeren; hoewel dezen hen ernstig waarschuwden, luisterden zij niet" (2 Kron.24:19).

Bijna altijd werd Gods volk moe van deze waarschuwingen. Dit was helemaal zo als een profeet gedurende een periode van jaren waarschuwde dat er een storm zou komen, maar de samenleving alleen maar voortging in welvaart en vrede. Na een poosje deden de mensen net alsof ze het niet hoorden. Ze wilden er gewoonweg niet meer naar luisteren.

We zien dit in het antwoord van de IsraŽlieten op de profeet Jesaja. Zij zeiden tegen Hem: "Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen" (Jes.30:10).

Kun je je voorstellen dat je ooit zo wordt? Deze mensen wisten dat Jesaja de waarheid vertelde, dat er een grote storm aan zou komen, maar ze werden moe van het horen hierover! Ze wilden liever "aangename dingen" horen. En het Hebreeuwse woord voor "aangenaam" betekent hier: "prettig, niet verontrustend". Ze zeiden met andere woorden tegen Jesaja: "Preek niet iets tegen ons dat indruist tegen de gevestigde orde, of iets dat ons nerveus maakt!"

Precies deze toestand sluipt vandaag in de kerk van Jezus Christus. Gelovigen die jarenlang toegewijd zijn geweest aan Jezus, zetten nu hun TV aan met als gevolg dat ze nog meer verschrikkelijke dingen horen over geweld, rampen, honger, misdaad, immoraliteit. Na een poosje wordt hun geest verzadigd van al het slechte nieuws en hun hart wordt erdoor verhard. Voor hen zijn zelfs de ergste nieuwsverslagen "alleen maar een ander nieuwsverhaal".

Geliefde, God walgt van dit soort reactie van zijn volk! We zien dit in de waarschuwingen van de profeet EzechiŽl. In de tijd dat EzechiŽl profeteerde, was IsraŽl welvarend en in vrede met de omringende volken. Maar de Heer zei tegen EzechiŽl de mensen deze boodschap te geven: "Ik zal het land maken tot een oord van woestheid en verwoesting, zijn trotse macht zal vernietigd worden, en de bergen van IsraŽl zullen een woestenij wordenÖvanwege al de gruwelen die zij bedreven hebben" (EzechiŽl 33:28:29).

De profeet ging gedurende verscheidene jaren het land door, en preekte Gods waarschuwingen. Maar de mensen werden moe van het luisteren naar hem. Per slot van rekening was er in al die jaren niet ťťn woord van EzechiŽl werkelijk gebeurd. Integendeel, het volk werd alleen maar welvarender!

Na een poos werden de profetieŽn van EzechiŽl een bron van vermaak voor het volk. Ze begonnen hem achter zijn rug uit te schelden, en gaven hem namen die waarschijnlijk gelijk zijn aan die welke ik ook heb gekregen over de jaren: "Dag des oordeels-prediker", "De man die nooit lacht", "Mijnheer slecht nieuws". Tenslotte werd EzechiŽl het allemaal beu en zei: "Heer, U hebt me bedrogen. Niets van wat U zei, is werkelijk gebeurd. En nu zit iedereen me te bespotten!"

"(IsraŽl zegt:) kom toch mee en hoor, welk woord er van de HERE is uitgegaan. En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar. Doch als het komt - en het komt! - dan zullen zij weten, dat er in hun midden een profeet is geweest" (Ezech.33:30-33).

Laat me je vragen: "Ben jŪj op een punt gekomen dat je in je hart zei: "Ik heb het allemaal al eens eerder gehoord! Ik wil er niets meer over horen!" Als dat zo is, pas dan op!


Zoals het met alle samenlevingen en met alle
kerkelijke gemeentes was, is ook de kerk
van vandaag niet in de stemming om slecht
nieuws te accepteren!

De meerderheid van kerkgangers vandaag verwerpen volkomen alle profetische waarschuwingen over een komende storm. Inderdaad, de Amerikaanse kerk van vandaag is de meest schaamteloze "voel-goed" kerk in de hele geschiedenis. Maar, we ervaren, zoals IsraŽl, alleen de kalmte voor de storm!

Terwijl Mozes veertig dagen op de bergtop doorbracht, zwelgde IsraŽl in een geest van wetteloosheid. Het volk wilde spelen en zich ontspannen, en daarom keerden zij zich af van alle godvrezendheid. Je herinnert je het resultaat: het eindigde in een dronken, naakte orgie rond een gouden kalf.

Evenzo werpen ook vandaag christenen bij vele duizenden het juk af van Christus, en daarbij ook alle limieten en beperkingen die dat juk ze oplegt. Deze houding is overheersend in vele van de boeken en tijdschriften die je in christelijke winkels vindt. Het is bijna alsof leiders zeggen: "Relax!" God is niet streng. Hij is onze pappie, we zijn allemaal Zijn kinderen, en het is de bedoeling dat we het leuk hebben. Laat niemand je plezier vergallen!"

Een paar jaar geleden verklaarden drie pastors van hele grote charismatische kerken publiekelijk dat ze geloofden dat God rock-en-roll en rap muziek zou gebruiken om de volgende grote revival te laten beginnen. Eťn van deze leiders verklaarde zelfs dat God de Beatles gebruikte om het hart van de mensen te openen voor de Heilige Geest. Nee - nooit! Die jonge mannen roemden seks en drugs. Hoe zou dat ooit het werk van de Heilige Geest kunnen zijn?

Eťn christelijk tijdschrift voorspelde dat de volgende grote beweging in de kerk een "nachtclub" benadering zou hebben - met inbegrip van diensten waarbij dansen op de voorgrond staat, of "bijna op bier gelijkend" alcohol, en komieken. Eťn pastor vertelde me dat dit al gebeurt in kerken in Engeland en Europa. De kerken kunnen de belangstelling van de mensen niet vasthouden, daarom maken ze er maar nachtclubs van!

Daarbij serveren vele "zondaarvriendelijke" kerken in Amerika nu koffie tijdens hun ochtenddienst. De mensen zitten met hun voeten opgetrokken op stoelen, en staan nooit op voor de aanbiddingsdienst. Bij ťťn zo'n dienst werd een bezoekende gospelzanger geadviseerd niet te zingen over iets dat ging over zonde of het bloed van Christus, omdat dat bezoekers zou kunnen beledigen. Die kerkleiders waren aan het proberen een "comfort zone" te creŽren voor zondaars!

Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen dat de IsraŽlieten naakt dansten rond een gouden kalf. Maar denk geen seconde dat hetzelfde niet zou kunnen gebeuren in de kerk van vandaag. Spoedig zullen we getuige zijn van smerige, zinnelijke, godslasterlijke vormen van religie, regelrecht uit het dieptepunt van de hel. Inderdaad, de Bijbel zegt dat er een tijd komt dat Gods mensen niet langer zullen blozen. En op dit ogenblik is het blozen in de kerk weggedaan, omdat we al zoveel hebben gezien en gehoord. Maar dit is nog maar het begin!

Je vraagt je misschien af - hoe komt het dat er zoveel voorgangers en gelovigen misleid worden? Hoe komt het dat er zo weinig onderscheidingsvermogen is in Gods huis? Waarom trekken de meest bizarre, wereldse bewegingen zoveel gelovigen? Ik geloof dat het antwoord ligt in een profetie van Amos:

"Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden - geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen" (Amos 8:11). Merk op, dit vers zegt niet dat er een hongersnood zal zijn in prediking. Het feit is, God zou nooit zijn waarschuwingen terughouden van zijn kerk, omdat alleen zijn waarheid ons vrij kan zetten. Daarom zendt Hij zijn profeten, leraren en evangelisten om de waarheid tegen ons te spreken.

Nee, Amos' profetie gaat niet over de oppervlakkige, "lichte" prediking die we vandaag horen; het zegt niet dat er een tekort aan waarheid zal zijn. Veeleer is wat de kerk vandaag ervaart een hongersnood in het horen! Er is een onwil om het ware woord van God te horen. In plaats daarvan sluiten mensen hun ogen en oren, verharden hun hart, en zeggen: "Ik wil niets meer horen!"


Ik geloof dat we nu de kalmte ervaren vlak voor de
grootste storm die er in Amerika ooit heeft gewoed!

Ik sprak deze boodschap voor het eerst op Times Square Church op 4 april 1997. Nog maar twee dagen ervoor, op vrijdag 2 april, bereikte de effectenbeurs een piek van boven de 7000. Nieuwsberichten en tijdschriften pochten:

"Amerika verheugt zich in zijn grootste welvaart ooit. De werkeloosheid is gedaald naar minder dan 5 procent, en er zijn erg weinig arbeidsconflicten. De winsten zijn altijd erg groot, en de koopkracht van de mensen gaat omhoog. Tegelijkertijd is de rente laag, en de huizenverkoop stijgt. Amerika verheugt zich in een groeiende golf van goed nieuws, welvaart en vrede".

Het klinkt allemaal als goed nieuws, is het niet? Maar de Bijbel zegt dat als de mensen aan het roepen zijn: "Vrede en welvaart!", er plotselinge verwoesting gaat komen.

De afgelopen jaren heb ik brieven ontvangen van mensen die zeggen: "U heeft jarenlang geprofeteerd over "zich verzamelende stormwolken" en over een "komende crash". Maar alles wat u gedaan heeft, is een heleboel christenen bang maken die vertrouwen hebben in uw woorden. De waarheid is: het tegenovergestelde is juist gebeurd. In plaats dat we een storm ervaren, zien we een bloeiperiode, met een welvaart die alle records breekt. Er is geen enkel teken aan de horizon dat de indruk wekt dat er een crisis aankomt".

Het feit is, de apostel Petrus waarschuwde dat vele gelovigen op deze manier zouden reageren: "Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zů, als het van het begin der schepping af geweest is" (2 Petr.3:3). Met andere woorden: "Mensen zullen zeggen: "Waar is die zogenaamde storm? Alles blijft zoals het altijd geweest is!"

Geliefde, God heeft iedere vorige samenleving geoordeeld voor minder zonden dan die van Amerika. Bedenk:

Geliefde, God verwoestte de generatie van Noach, en ook die van Sodom, voor veel minder zonden dan de onzen. Wat een arrogantie te denken dat wŪj gespaard zouden worden, terwijl dťze samenlevingen zeer zwaar werden geoordeeld!


Erg spoedig zal Amerika opgeschrikt worden door
plotselinge nieuwsberichten over rampen
- en de storm zal plotseling over ons komen!

De psalmist beschrijft hoe Gods roede van oordeel plotseling zal komen: "Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinkenÖen alle hoornen der goddelozen zal ik afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd wordenÖ" (Psalm 75:8,10).

In Openbaringen wordt deze kop genoemd: "de beker van zijn toorn" (Openb.14:10). Met andere woorden, de beker is vol met de toorn van God. Eenvoudig gezegd: de kop van Amerika's zondigheid loopt over, en al onze zonden wekken Gods heilige toorn op!

Je zegt misschien: "Waarom maak je de mensen zo bang? Waarom zouden we gewoon niet van deze welvaart genieten zolang die er is? Je zou blij moeten zijn over al de goede dingen die er gebeuren, vooral in New York City. Walt Disney is hier gekomen en heeft de hele eens zo vervallen 42-ste Straat overgenomen. Nu zijn al die smerige winkeltjes en porno-shops weg en is alles in Times Square op gezinnen georiŽnteerd. Er zullen hier geen rellen zijn, zoals je voorspelt, met meer dan duizend vuren aan het branden. Relax, pastor, en geniet ervan!

Nee - Mickey Mouse kan de komende storm niet stoppen! Het feit is dat Disney ťťn van 's-werelds meest corrupte media-systemen is geworden. Zijn films zitten barstensvol met homoseksualiteit, geweld en het occulte. Inderdaad, zulke zaken zijn precies de reden waarom God de storm zal zenden, en hij zal spoedig komen!

Ik herinner me dat ik als jonge jongen een plotseling nieuwsverslag hoorde, dat ogenblikkelijk Amerika's vredige slaap verstoorde. Onze familie reed op een mooie, vredige zondagmiddag naar een kerk in de regio waar mijn vader zou gaan preken. We waren net gestopt om een ijsje te eten, toen een plotseling nieuwsbericht over de autoradio kwam: "We onderbreken dit programma om u dit nieuwsbericht te brengen: Japan heeft Pearl Harbor gebombardeerd!" Ik herinner me nog steeds de uitdrukking op mijn vaders gezicht: hij kon het gewoon niet geloven.

Die avond in de kerk was iedereen verbijsterd. "Wat gebeurt er?" vroegen ze zich hardop af. "Hoe konden we nou zo plotseling gebombardeerd worden? In de dagen die volgden, hadden we "black-outs" waarbij we allemaal onze ramen in onze huizen en scholen moesten bedekken. Iedereen was bang voor een bomaanval!

En, geliefde, zo zal het ook even plotseling gaan als de storm toeslaat. Het zal gaan als een dief in de nacht, en zal plotselinge paniek en ongeloof brengen. Op dit ogenblik denk je misschien: "Laat het maar komen! Als de rampen beginnen, zie ik dŠn wel hoe ik erop moet reageren. Ik ben per slot van rekening in Gods handen. Ik zal gereed staan, en ik ga me er daarom geen zorgen over maken. Jezus zal voor me zorgen".

Maar, laat me je de vraag stellen: Waarom zegt God tegen zijn profeten dat ze hun waarschuwingen vanaf de daken moeten schreeuwen? Hij wil zijn volk waarschuwen, om ons op te wekken Hem te zoeken! Hij wil maken dat we ons schuldig gaan voelen over al onze pogingen om het juk van Christus af te schudden en het met de wereld aan te leggen. Hij wil dat we onze ogen op Jezus richten, dat we de dingen zoeken die boven zijn, want dat zullen de enige dingen zijn die blijven staan in de komende storm!


Laat me je nu de enige hoop geven
die er in de komende storm zal zijn!

Vlak voor zijn dood en opstanding stond Jezus oog in oog met een verschrikkelijke opkomende storm. Hij zag wat op het punt stond te gebeuren: Jeruzalem zou omringd worden door vijandige legers, de tempel zou vernietigd worden, de stad zou tot de grond toe afgebrand worden, en duizenden mensen zouden sterven op kruizen, opgericht door de binnendringende vijand. Hun gehele samenleving stond op het punt ineen te storten!

Nu, Jezus was de totale belichaming van Gods liefde. En toch waarschuwde Hij, profeteerde Hij en huilde hij over Zijn samenleving, omdat Hij zag wat er zou gaan gebeuren: "Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort" (MattheŁs 24:21-22).

En bedenk: de dagen van Jezus leken op de onze: vrede, kalmte en welvaart heersten. Kinderen speelden in de straten. Er waren nergens tekenen van oordeel. Maar Jezus beschreef zijn samenleving als een generatie van adders: priesters die vrouwen beroofden, spotters, godslasteraars, overspelers, kinderverkrachters, een corrupte kerk vol met geldwisselaars, een bediening vol met wolven in schaapskleren, valse beschuldigers, leugenaars, oplichters, huichelaars, liefhebbers van pleziertjes, hoereerders, corrupte kinderen. Hij waarschuwde: "Je zult spoedig omringd worden door vijandige legers. Nu, bereid je hart erop voor, want er komt een storm aan!"

Toen ik deze boodschap eerst uitsprak, werd ik overweldigd door een onheilspellend gevoel. Het enige waaraan ik kon denken was de afschuwelijke conditie waarin de kerk zich bevond en hoe de duivel subtiele duivelse dingetjes gebruikte om Gods uitverkorenen te misleiden. Christenen leken meestal op hun eigen behoeftes gericht te zijn: "mijn behoeftes, mijn problemen, mijn verleden, mijn toekomst, hoe mijn ouders mij verwondden, hoe de kerk mij verwondde, hoe mijn vrienden te kort schotenÖ" Gods mensen huilden niet langer over een stervende wereld!

Even bracht me dit werkelijk van mijn stuk. Toen liet de Heilige Geest mij zien hoe onze Heer reageerde toen HŪj de komende storm tegemoet zag. De apostel Johannes schrijft: "Öwant gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld (1 Joh.4:17). Het simpele feit is: we moeten altijd de gedachtes hebben die Jezus heeft, anders bezwijkt ons hart van angst!

De Bijbel geeft er geen bewijs van dat Christus terneergeslagen was, angstig of zonder hoop. Hij raakte niet in paniek of in wanhoop. Ondanks alles wat Hij zag dat er zou gebeuren, wist Jezus de afloop van alles. Hij wist dat de poorten van de hel Gods volk niet zouden kunnen overwinnen!

David geeft ons een duidelijk beeld van de houding van Jezus toen hij de komende storm zag aankomen. Hij spreekt profetisch over Christus als hij zegt: "ÖIk zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou" (Hand.2:25). De letterlijke betekenis is hier: "Ik was altijd bij Hem, in Zijn tegenwoordigheid, en keek naar Zijn gezicht". David sprak de woorden van Jezus toen hij zei: "Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope" (vers 26). Hier is het geheim: Jezus hield altijd het gezicht van zijn Vader in gedachte!

Jezus zocht voortdurend naar stille plekken om met Zijn Vader alleen te zijn. En Hij kwam alleen om de mensen te dienen nadat Hij in Gods tegenwoordigheid was geweest, en er geheel van overtuigd was dat Zijn Vader altijd met Hem was: "Hij is aan mijn rechterhand, en niets op deze aarde kan mij van mijn stuk brengen!" Het Griekse woord voor "van mijn stuk brengen" betekent: "opgewonden, geschut, verontrust". Jezus zei: "Geen van deze problemen, duivelse dingen of komende gebeurtenissen kunnen mij terneerdrukken of mijn vertrouwen doen wankelen. Mijn Vader heeft alles onder ZŪjn controle!"

Geliefde, als we de komende storm tegemoet zien, dan moeten we voorbereid zijn, zodat niets onze geest kan verontrusten. En de enige manier waarop dat kan gebeuren is tijd door te brengen in de aanwezigheid van de Vader, en Zijn gezicht te aanschouwen. We moeten met Hem ingesloten zijn, op onze knieŽn, totdat we er geheel van overtuigd zijn dat Hij aan onze rechterhand is!

God zegt duidelijk tegen ons: "Wordt niet verontrust of beangst door alles wat je ziet. Houd je ogen slechts op Mij gericht, dan zul je in Mijn vreugde blijven! En volgens David getuigde Jezus: "Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht" (Hand.2:28).

Het is alsof Christus tegen ons zegt: "Ik ben door alles heengegaan waar jŪj doorheen moet in de komende laatste dagen van de tijd. Ik had dezelfde onheilspellende gevoelens, omdat Ik de komende storm zag. Maar Ik rende naar de tegenwoordigheid van Mijn Vader toe, en Hij haalde al Mijn zorgen weg! Hij liet me de afloop van alles zien. En in Zijn tegenwoordigheid vond ik al de vreugde, hoop en rust die ik ooit nodig zou hebben, tot aan het laatste ogenblik. Ik heb vrede en vreugde omdat ik bij Hem ben geweest!" "Ömijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope" (vers 26).

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 8 mei 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series