Times Square Kerk Preken Serie

Gods visie voor de kerk van de laatste dagen!
(God's Vision For the Last-Day Church!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
23 mei 1994
_________________

Ik wil met u delen wat, zoals ik geloof, Gods visie is voor zijn kerk van de laatste dagen. Het is een visie, gebaseerd op het geopenbaarde Woord van God, omdat de Bijbel duidelijk beschrijft hoe de kerk van Jezus Christus zal zijn vlak voor Zijn komst.

Zeker, de kerk in Amerika is ver verwijderd van hoe God het zou willen. In feite is het meeste van wat we tegenwoordig zien gebeuren in de naam van Christus iets walgelijks. Maar toch zijn er nog kerken, verspreid over deze natie en over de wereld, die Gods heilige naam waardig zijn. Zij leven een heilig leven, preken rechtvaardigheid, geloven in bovennatuurlijke werken. Deze kerken zijn levend, vol van de Geest van God, en hebben een impact op de levens en hele gemeenschappen.

Maar, voor het overgrote deel, werken hele denominaties tegenwoordig zonder de Heilige Geest. Ze hebben niet de tegenwoordigheid van Jezus, en zijn geheel zonder geestelijke gaven. Ze praktiseren een vorm van religiositeit zonder enige kracht, overtuiging van zonde of reddende boodschap. Ze gaan gezellig met de wereld om en zijn meer politiek dan geestelijk georinteerd. Ze praten zonde goed, vertroetelen homoseksuelen, knipogen tegen scheiding, maken het bovennatuurlijke belachelijk, en leggen al het onderwijs over de hemel, de hel, over berouw en oordeel terzijde.

Zulke kerken vragen zich zelfs af of God nog levend is. Ze zijn zo koud, zwak en angstig, dat de wereld hen bespot! Ze hebben geen invloed, geen impact op de maatschappij hoe dan ook en niemand respecteert ze.

Maar de Nieuw Testamentische kerk maakte duivels aan het beven van angst! Ze dreef legioenen demonen in de afgrond, maakte dat door gebed gevangenisdeuren opengingen, en dat regeerders ineenkrompen van angst. Geen wapen dat tegen hen gesmeed werd, richtte iets uit! Die gelovigen hadden zo'n groot geloof en gezag dat kreupelen springend opstonden, en dat bedelaars evangelisten werden. Ze geloofden in het bovennatuurlijke, ze openden de ogen van blinden, maakten dove mensen weer horend en genazen allerlei soorten ziektes. Ze deden zelfs doden weer opstaan!

Ik zeg niet dat Gods kerk van de laatste dagen een herhaling of kopie van de kerk van de eerste eeuw zal zijn. Nee, ik zeg dat zij zelfs krachtiger zal zijn dan dat! Ze zal machtiger, sterker zijn en zal zelfs een nog grotere openbaring van Jezus hebben. Ze zal een grotere binding met de Geest hebben dan ooit, groter zelfs dan die van Pinksteren! God bewaart altijd Zijn beste wijn voor het laatst!

De profeet Danil bevestigt dit. Hij zei dat bepaalde profetische waarheiden opgesloten waren, alleen om geopenbaard te worden in de laatste dagen:

"... deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd... geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan" (Dan.12:9-10).

Gods mensen zullen nieuwe dingen leren begrijpen in Zijn Woord! Deze dingen zijn al in de Bijbel; zij zijn gewoon niet ten volle geopenbaard. En Danil zei dat hij deze dingen zag, maar niet kon begrijpen, zelfs met al zijn goddelijke wijsheid: "Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet..." (vers 8).

Maar heden ten dage heeft de Heilige Geest deze dingen geopenbaard aan geestelijke heiligen die onderscheidingsvermogen hebben!

"...Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want ns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods" (1 Cor.2:9-10).

De Heilige Geest verblijft in ons om deze verborgen dingen aan ons te openbaren! Op dit ogenblik is de Heer een machtig, maar nederig leger van herders aan het klaarmaken die naar Zijn eigen hart zijn. En Hij is ook een laatst overgebleven restant van zijn gemeente aan het klaarmaken dat bestaat uit hongerige schapen die zich afgekeerd hebben van de doodsheid en zonde van de moderne gevestigde kerk. Deze gemeente zal z toebereid zijn dat de poorten van de hel niet tegen haar opgewassen zal zijn. Zij zal heet zijn, niet lauw, en zij zal zelfs de funderingen van de hel schudden. Geen macht op aarde zal in staat zijn haar te negeren of te verachten!

Dit is wat ik in de Bijbel zie als Gods visie voor deze kerk die nog over is in de laatste dagen:


1. Wr zal het evangelie "ten volle" gepredikt worden!

Je accepteert misschien niet mijn volgende verklaring. Maar, zoals ik het zie, is het evangelie niet "ten volle" gepredikt in deze generatie! Op de bedieningen van een paar rechtvaardige mannen en vrouwen van God na, is het evangelie dat we tegenwoordig horen niet een evangelie waarvan Paulus zei dat het "in zijn volheid" gepredikt werd".

Paulus kon tegen zijn generatie zeggen: "... Zo heb ik...het Evangelie van Christus "in zijn volheid gebracht" (letterlijk vertaald vanuit de King James versie) (Rom.15:19). En hij beschreef dit "in zijn volheid gebrachte evangelie" als een evangelie dat veel meer is dan woorden alleen. Het is een evangelie van woorden en daden!

"Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad..." (vers 18).

Paulus zei: "De heidenen keerden zich tot Christus niet alleen vanwege mijn prediking, maar omdat mijn woorden vergezeld gingen van wonderen en daden!

"Door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyri toe, de prediking van het Evangelie in zijn volheid gebracht" (zie King James Versie, vers 19).

Als Paulus had gepredikt en onderwezen zonder tekenen en wonderen daarop volgend, zou zijn boodschap niet zijn volle impact hebben gehad. Dan zou het niet het evangelie "in zijn volheid" zijn geweest! Hij zei tegen de Corinthirs: "De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten" (2 Cor.12:12).

Let op de woorden die Paulus in dit vers gebruikt: tekenen, wonderen en krachten. De meeste christenen deinzen terug wanneer ze die horen! Waarom? Het is omdat deze woorden tot een walgelijk iets zijn gemaakt door predikers en leraren zonder geweten, gemotiveerd door machtswellust!

De afgelopen veertig jaar zijn we getuigen geweest van een ernstige perversie van het in zijn volheid gebrachte evangelie. Vele intelligente, van Christus houdende gelovigen zijn verbijsterd of diep teleurgesteld geworden door het bespottelijk maken en misbruik maken van bovennatuurlijke werken door oplichters die zichzelf hebben geplaatst als mensen van geloof en gezag. Deze leugenaars hebben het volledig gepredikte evangelie tot uitingen van trots gemaakt en tot persoonlijke winzucht.

Je ziet ze groots tentoongesteld op televisie en in kranten. Je ziet vals gedoe, theater, schijn-genezingen, niet bewezen verklaringen, geld aftroggeling, overdrijvingen, alles wat zo walgelijk is in Gods ogen. Het is n van de meest beschaamde episodes in de geschiedenis van de kerk geweest!

Maar, alsof deze perversies nog niet genoeg waren, kwam toen ook nog het "welvaarts-evangelie", die de perversie nog vermeerderde. Eigenlijk betekent "Christus aannemen" "de loterij winnen"! Het betekent de belofte van rijkdom hebben: auto's, kleding, huizen, land. Waar een gelovige ook maar "bestaansrecht" over uitsprak, zou realiteit worden in zijn leven. Nog erger, dit evangelie liet Jezus zien als de n of andere wijnzuipende sport-fanatiekeling die er dol op is zich seniel te gedragen bij zijn "kindjes"!

De ergste tragedie van alles is dat het juist deze perversies zijn die gemaakt hebben dat vele Godvrezende pastors, evangelisten en andere volgelingen van Jezus zich afkeerden van de waarheid van een ten volle gepredikt evangelie. Ze willen niks te maken hebben met tekenen, wonderen of bovennatuurlijke dingen.

Maar, geliefde, God is nog steeds God, en Hij is machtig genoeg om bovennatuurlijke dingen en wonderen te laten gebeuren!

Hij is nog steeds onze Genezer, en Hij wil Zichzelf sterk betonen ten behoeve van diegenen die in Hem vertrouwen! Grote bovennatuurlijke werken vonden plaats in de Nieuw Testamentische kerk zonder dat dit gepaard ging met perversies, zonder reclamemaking, theatergedoe, of iemand die claimde dat hij alle macht en gezag had. De bediening van Paulus laat een voorbeeld zien:

In Troje predikte Paulus zo'n lange boodschap dat een jonge man genaamd Eutychus in slaap viel toen hij op een vensterbank zat. De jongen viel drie verdiepingen naar beneden, en de Bijbel zegt dat Eutychus "dood werd opgenomen" (zie Hand. 20:5-12).

Toen Paulus er naar toekwam, werd iedereen stil. Toen deed hij zoals Elia had gedaan: hij strekte zichzelf uit over de dode jongen. Plotseling kwam er weer leven in Eutychus. De jongen was uit de dood opgestaan! Wat een geweldig wonder!

Nu zond Paulus, nadat dit gebeurd was, niet iedereen erop uit om het nieuws te verspreiden dat er een wonder had plaatsgevonden. Hij nodigde Eutychus niet uit hem te vergezellen op zijn evangelische reizen en van zijn opstanding te getuigen. Er waren geen pamfletten die propageerden: "Kom kijken naar de jongen die in een gebouw naar beneden viel en stierf. God heeft hem uit de dood opgewekt! Hoor de prediking van Paulus, een man met een groot geloof en met grote kracht!"

Nee, dat gebeurde helemaal niet. In plaats daarvan ging iedereen gewoon weer terug naar de derde verdieping, had avondmaal, en Paulus ging door met preken. De Schriften noemen zelfs Eutychus verder niet meer. Waarom? Omdat de kerk verwachtte dat er bovennatuurlijke werken zouden gebeuren! Ze predikten een volledig evangelie: met tekenen en wonderen erop volgend!


Deze machtige daden gebeurden dagelijks onder
de heiligen, en niemand kreeg de roem ervan!

Deze grote daden werden "speciale wonderen" genoemd.

"En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren" (Hand.19:11-12).

Hoe kan een zakdoek of schort enige roem krijgen? Paulus zond de gelovigen uit met zulke dingen, en zij op hun beurt vertelden anderen: "De heiligen hebben over deze dingen gebeden. Als je God gelooft, en het bij je legt, zal Hij je genezen". Toen de mensen deze dingen op hun voorhoofd legden, op hun ledematen of hun lichaam, stonden ze snel op van hun bed of van hun bedelmat. Ze waren genezen!

Deze "speciale wonderen" werden een normaal gebruik in het dagelijks leven van de gelovigen en bij hun aanbidding. Ze hoefden niet een kolossaal grote samenkomst bij te wonen om die wonderen te zien plaatsvinden. Nee, ze zagen deze machtige daden als een gedeelte van hun alledaagse wandel met de Heer!

Hier is mijn punt: als preken alleen Gods verlangen kon vervullen, zou Amerika al lang geleden tot Christus zijn gewonnen. Bedenk wat er in Efeze gebeurde, na drie maanden van stoutmoedige prediking:

"... toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg..." (Hand. 19:9).

Efeze was een goddeloze stad die aan afgoderij deed en over was gegeven aan het occulte. De bevolking was geobsedeerd door occulte boeken en praktijken, magie, hekserij. En na drie maanden van stoutmoedige prediking door Paulus werd het volk alleen nog maar meer verhard.

Maar toen begon God speciale wonderen door de handen van Paulus te verrichten. Plotseling werden de zieken genezen, de lammen kregen gezonde ledematen, de blinden kregen hun gezicht terug!

Op dat moment begonnen de demonische machten van Efeze opgewonden te raken. Zeven zonen van een priester, genaamd Skevas, gingen naar het huis van een zekere man om te proberen de demonen bij hem uit te werpen "in de naam van de Jezus die Paulus predikt". Maar het legioen binnen deze man keerde zich tegen de zeven en viel hen aan, scheurden hun kleren van hen af en sloegen hen wild. Ze renden voor hun leven, naakt en schreeuwend!

Het Woord verspreidde zich door de hele stad: "vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt" (vers 17). De mensen riepen uit: "Deze volgelingen van Jezus hebben gezag over demonische machten!"

Dus hield Paulus een groot vuur op het stadsplein:

"En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken" (vers 19).

Duizenden boeken over exorcisme, magie, occulte wetenschappen, toverspreuken, hekserij: alles ging in de vlammen! en het gebeurde omdat het volk van Efeze geconfronteerd was geworden met een evangelie dat "volledig gepreekt" werd: met tekenen, wonderen en machtige daden!


God heeft de visie dat de kerk van de laatste
dagen meer doet dan preken en onderwijzen!

Ik geloof dat het evangelie niet volledig gepredikt kan worden tenzij het gepaard gaat met het gezag en de demonstratie van de Heilige Geest: met het doen van machtige wonderen, zo bewijzend dat het evangelie waar is!

Paulus verklaarde stoutmoedig: "Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht" (1 Cor.2:4).

Het Grieks hier betekent: "met bewijs". Paulus zei: "Ik preek het evangelie met bewijs. God en de Heilige Geest steunen mij met wonderen!"

Inderdaad, Hebreen 2:4 zegt dat God de boodschap van Paulus bevestigde met tekenen en wonderen: "Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil".

De Nieuw Testament gelovigen hadden n gebed: "...doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus" (Hand.4:30). Deze apostelen gingen overal heen om het evangelie volledig te prediken:

"...en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen" (Hand.2:43). "En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk...En des te meer werden er toegevoegd" (5:12,14). "En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen" (vers 16).

Tenslotte, en dit is n van de meest beslissende van alle verzen dat bewijst dat een volledig gepredikt evangelie mot gepaard gaan met tekenen en wonderen:

"Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden" (Hand.14:3).

Dit vers zegt dat de apostelen lange tijd stoutmoedig optraden, genade en berouw predikend, en dat God toen: "tekenen en wonderen verrichtte door hun handen"!

In tegenstelling hiermee is de kerk tegenwoordig zwak en ineffectief geworden. Waarom? Omdat het niet langer in het bovennatuurlijke gelooft! Theologen vertellen ons dat God op een bepaald punt ophield met het verrichten van machtige daden. Maar wanneer precies al deze bovennatuurlijke activiteit stopte, kan niemand zeggen!

Sommigen claimen dat wonderen ophielden toen Paulus stierf. Anderen zeggen dat het omstreeks 150 na Christus was. Maar, ik vraag je: Wie heeft de stoutmoedigheid de dag, week, maand of jaar uit te kiezen dat God gezegd zou hebben: "Genoeg! Duizenden jaren heb Ik tekenen, machtige daden, en wonderen verricht voor diegenen die geloofd hebben. Maar nu hebben jullie een Bijbel die afgerond is en zijn jullie intelligenter geworden. Daarom snijd Ik jullie af! Geen wonderen meer, geen tekenen of genezingen!"

Geliefde, wordt niet in de maling genomen! Er zit een grote misleiding achter dit alles.

Zie je, Paulus vertelt ons dat in de laatste dagen satan zal verschijnen met "allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen" (2 Thess.2:9). Jezus zelf zei: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden" (Marcus 13:22).

Denk er eens over na: demonen, valse christussen, valse profeten, die allemaal proberen hun boodschap te bevestigen met leugen tekenen en wonderen! Maar, moet ik dan geloven dat God Zijn kerk zal blootstellen aan zo'n machtige, wonder-werkende duivel, maar ons zal achterlaten zonder machtige wapens of bovennatuurlijke werken bij ons zelf? Zal Hij een kerk hebben die zegt: "Satan kan tekenen en wonderen doen, maar God niet?" Nooit! Dat is absoluut ondenkbaar!

Veeleer zegt de Bijbel dat de heilige mensen die nog over zijn "heen gaan en overal prediken, terwijl de Here medewerkt en het woord bevestigt door de tekenen, die erop volgen" (Marcus 16:20).

Dat is wat God voor ons bedoelt!

Je vraagt je misschien af: "Maar wat moeten we dan denken van al de leugen-tekenen en -wonderen onder satans hordes?"

Ik zeg je, zoals Mozes' staf de slangen van farao verzwolg, zo zullen Gods machtige daden in deze laatste dagen al de duistere daden van de duivel verzwelgen. Satans werken zullen als niets lijken in vergelijking met Gods ongelooflijke tekenen en wonderen!

De wonderen van de kerk van deze laatste dagen zullen echt zijn, werkelijk gebeurd, onbetwistbaar, niet te ontkennen, en toch zullen ze niet erg bekend zijn. In plaats daarvan zullen ze worden gedaan door de handen van gewone, heilige, van de wereld afgescheiden heiligen die God kennen en heel dicht bij Jezus staan.

Deze gelovigen zullen tevoorschijn komen van de verborgen binnenkamer van gebed: een klein, gereedstaand leger vol van geloof, met geen ander verlangen dan Gods wil te doen en Hem te verheerlijken. Zonder fanfare zullen ze naar hospitaals gaan, naar huizen, straten, en zullen handen leggen op de zieken en ongelooflijke wonderen van genezing zien. Ze zullen zonder angst zijn voor demonen, en zullen grote machten en overheden neerwerpen. Ze zullen zo machtig zijn in gebed, dat ze naties zullen openen voor het evangelie. En God zal Zijn woord bevestigen door hun machtige daden!"


2. Deze kerk die nog over is in de laatste dagen
zal bestaan uit christenen die weigeren te leven
van brood alleen!

Als je denkt dat je te middelmatig bent om door God gebruikt te worden, luister dan goed: God zal Zijn werk in de laatste dagen niet doen door grote-naam-evangelisten of door pastors. Zij alleen zullen niet in staat zijn om de grote beweging van Zijn Geest te hanteren! Het feit is, God zal iedere huisvrouw, tiener, oudere persoon nodig hebben en allen die Hem liefhebben om Zijn machtige werk te volvoeren!

Dit leger van de laatste dagen zal bestaan uit christenen die niet alleen van brood leven. Laat me uitleggen wat ik bedoel:

God zei door Mozes:

"...dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat" (Deut.8:3).

Jezus zelf haalde dit vers aan toen satan Hem probeerde te verleiden in de wildernis om stenen in brood te veranderen.

Brood staat voor al de natuurlijke, materile dingen die nodig zijn voor dit leven. Deze omvatten voedsel, huisvesting, kleding, werk, loon. Brood betekent: middelen van bestaan: die aardse dingen die we nodig hebben en die niet slecht zijn in zichzelf.

Nu, de Heer weet dat we al deze dingen nodig hebben. Maar massa's christenen leven alleen voor de dingen van dit leven! Hun leven wordt helemaal in beslag genomen door hun baan, hun huis, het betalen van de rekeningen. En al hun gebeden zijn alleen gericht op hun noden: hun pijn, hun problemen, hun wensen. Ze leven van brood alleen!

Natuurlijk, het is achtenswaardig om een baan te hebben en je gezin te onderhouden. Dat is allemaal onderdeel van gehoorzamen aan het Woord van God en van leven van ieder woord dat uit Zijn mond komt. Maar sommige christenen komen nooit verder dan dat. Ze brengen hun hele leven door met alleen maar overleven!

Bijvoorbeeld: hoeveel christelijke jonge mannen en vrouwen denken niet altijd aan hun behoefte naar een partner? Hoeveel van hun gebeden is gericht op het vragen aan God om in hun eenzaamheid te voorzien! Ze leven van brood alleen.

Hoeveel getrouwde stellen besteden niet al hun tijd aan de moeite en narigheid met hun kinderen? Deze ene zaak houdt hun hele denken in beslag en al hun gebeden. Ze zijn op n behoefte gericht: op brood!

Jezus leerde ons inderdaad om te bidden: "Geef ons heden ons dagelijks brood" (Matth.6:11). Maar eerst, zei Hij, moeten we bidden: "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede..." (vers 10). We moeten ons eerst richten op Gods belangen: bidden dat Zjn wil gedaan wordt!

Waar heb je meer aan gedacht dan aan andere dingen deze afgelopen zes maanden? Wat heeft de meeste tijd gekost en waar heb je het meest voor gebeden? Zijn het vooral broodzaken geweest, persoonlijke noden?

Als je jezelf alleen op brood richt, dan heb je geen leven! Dan leef je in een wildernis, zoals de kinderen van Isral. Iedere dag stonden ze op en begonnen te roepen om brood. Maar, als God dat dan gaf, begonnen ze om vlees te roepen. Ze riepen voortdurend om in hun persoonlijke noden voorzien te worden, iedere dag, veertig jaar lang!

Geliefde, dat is geestdodende verveling! God had dat nooit bedoeld voor Zijn kinderen. In plaats daarvan zei Hij tegen Isral door Mozes: "Je zou moeten leven van ieder woord dat uit Mijn mond komt! Ja, Ik zei je dat Ik je brood zou geven. Maar stop hier niet. Ga verder! Ik heb je gezegd dat er een land is vloeiende van melk en honing, met rivieren, bomen, bossen, groene weiden. En ik wil dat jullie dat land gaan krijgen!"

Als je hele leven gericht is op overleven, als je niet ingesloten bent met Jezus, groeiend in Zijn Woord, je hart gereedmakend, zoals een bruid zich versiert voor haar echtgenoot, dan heb je helemaal geen leven! Dan ben je je aan het vervelen, en ben je onvoldaan! Dan ga je misschien naar de kerk en ontvang je misschien af en toe een beetje leven. Maar dan geef je zelf gn leven!

Heden ten dage wekt God een volk op dat niet gericht is op broodzaken alleen. In plaats daarvan zijn ze gericht op Zijn wil voor dit middernachtelijke uur! Ze zijn moe van het leven in een wildernis van alleen maar overleven. Alles wat ze willen is Gods wil kennen en doen. Het zijn hele gewone mensen die niet alleen van brood leven. Hun training is van de Heilige Geest gekomen: in de verborgen stille kamer!

Ieder lid van dit leger van de laatste dagen moet gereed zijn en voorbereid zijn in zijn/haar hart, omdat God gereed is Zijn grootste, laatste uitstorting te geven van zijn Heilige Geest!

Voordat Jezus kwam, ging Johannes de Doper Hem vooraf, ten einde "voor de Here een weltoegerust volk te bereiden" (Lucas 1:17). Dit was een prediking van berouw en bekering, een oproep aan het volk hun hart gereed te maken.

Paulus sprak er ook over om "gereed te zijn voor iedere goede taak" (2 Tim.2:21). En Samul vertelde Isral dat God een nieuw ding zou doen voor hen, als zij "met hun gehele hart zich tot de HERE bekeren...en Hem alleen dienen" (1 Sam.7:3). Ook zei David: "De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, HERE, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op" (Psalm 10:17).

In dit laatste vers beschrijft David een eenvoudig, drie-stappen-plan om de gedachte en wil van de Heer voor je leven te kennen:

1. Vraag Hem erom (bidden).

2. Bereid je hart erop voor Zijn stem te verstaan.

3. Hij zal maken dat je het weet. De Geest zal met je spreken!

Erg spoedig zal God uit Zijn glorieuze beker de grootste mate van Zijn Geest uitstorten die de wereld ooit heeft gezien. Grote overtuiging van zonde zal op je buren komen, je collega's en ongeredde familieleden. De Heilige Geest zal van zonde overtuigen, van gerechtigheid en van oordeel!

Mensen zullen overal gewond zijn. En ze zullen zich van hun dode kerken afkeren om hen uit te kiezen die met God leven. En ze zullen wanhopig zijn iemand te vinden wiens hart is voorbereid!

Geliefde, jij bent n van diegenen die God roept! Hij gaat honderdduizenden gewone dienaren gebruiken voor Zijn eindtijd werk van mens-tot-mens bediening. Dus, ik vraag je: maak je je hart nu gereed om Zijn werk te doen, zowel n je als dr je? Of zit je alleen maar terzijde, en ga je door een wildernis-leven?

Belijd aan God vandaag: "O, Heer, ik wil dat mijn leven meetelt! Ik weet dat ik nu in een wildernis van wanhoop leef, van brood alleen. Maar ik wil leven!"

Duik in Zijn Woord. Leer Hem dagelijks te zoeken. Er zit revolutionaire kracht in het gereedmaken van je hart! Door deze gereedmaking zal je leven betekenisvol worden en volheid verkrijgen. Het verandert je gevoelens, je persoonlijkheid, en het maakt kracht in je los!

Als God ziet dat je gereed bent, zal Hij gelegenheden brengen om Zijn werk te doen. Je zult zelfs je huis niet hoeven verlaten. God zal de noden bij je deur brengen!

Maar wees gewaarschuwd: Als je Hem niet begint te zoeken, zegt de Bijbel dat je je naar het verkeerde zal keren. "Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de HERE te zoeken" (2 Kron.12:14).

We dienen een machtige God die op dit zelfde ogenblik Zijn volk aan het gereedmaken is voor een machtig werk:

"De HERE trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden" (Jes.42:13).

Dus maak je hart gereed om Hem te ontmoeten. Word een gereedstaande dienaar, klaar en toebereid voor Zijn grote uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen. En je zult Zijn glorie tot leven zien komen in je in dit laatste uur!

Halleluja!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 20 juli 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series