Times Square Kerk Preken Serie

Het water van de rivier stijgt.
(The River is Rising)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
27 augustus 2006
_________________

Het 47-ste hoofdstuk van EzechiŽl, de eerste 12 verzen.

In dit hoofdstuk krijgt de profeet een visioen. Hij ziet een rivier die uitgaat van de troon, en stroomt langs het altaar.

Eerst een kleine stroom, die begint bij de Oostpoort. Hij ontmoette een man, van wie de naam niet gegeven werd in dit verslag, en deze man, die in zijn hand een meetlat heeft, zegt: "Volg mij". Hij doet dat en gaat naar de Oostpoort. (Deze poort was gesloten, dus om er te komen, moest hij door een andere poort.) Water, een rivier, komt vanonder de Oostpoort vandaan.

De man zegt: "Volg mij". Hij leidt hem de stroom water in. Hij is ongeveer een halve kilometer ver er ingegaan, het water reikt daar tot zijn enkels. Niemand legt iets aan hem uit, er is slechts: "Volg mij" tegen hem gezegd. Weer gaat hij een halve kilometer, het water reikt daar tot zijn knieŽn. De rivier stroomt sneller en neemt toe, wordt dieper en breder, en hem wordt gezegd nog verder te volgen. Hij gaat nog een halve kilometer, het water reikt nu tot zijn heupen, en er wordt nog steeds geen verklaring gegeven. Nogeens zo'n halve kilometer, het water reikt nu tot zijn nek. EzechiŽl verklaart dit visioen helemaal niet, hij geeft nooit de betekenis ervan. Voor hem ligt een zee waarop deze rivier uitloopt: de Dode Zee. Op dit punt vraagt de man met de meetlat hem om uit het water te komen.

Hij staat bij de oever van het water, en de man zegt tegen hem: "Wat zie je?" Of eigenlijk: "Wat begrijp je van wat je ziet?" De stroom was door een droge landstreek gegaan, maar toch zijn aan beide zijden van deze rivier bomen, die daar zijn gaan groeien, met veel vruchten en groene bladeren eraan. Het was een vruchtbare streek, hij was verbijsterd. Hij zegt: "O, ik zie bomen aan beide kanten van de rivier". Er was geen enkele manier waarop hij het kon begrijpen, want deze visie ging niet over zijn generatie. Petrus in feite zei dat de profeten van vroeger zochten en zochten om uit te vinden wat deze dingen betekenden. De Geest van Christus die in hen was, zei Petrus, vertelde hen van te voren over het lijden en de genade van Christus.


De Geest liet hen weten dat het visioen niet
voor hen bedoeld was, maar voor ons
(1 Petrus 1:10-12).

Vele interpretaties zijn er gegeven door bijbelgeleerden over deze rivier waar we over lezen in het 47ste hoofdstuk van EzechiŽl. Ik keek naar sommige deze afgelopen week. Er is niet veel Bijbels bewijs voor welke van deze interpretaties dan ook. Sommigen zeggen dat het voor het 1000-jarige tijdperk is (Er zal een 1000 jarige regering van Christus zijn, en dan zal God de ogen van de joden openen, en die rivier zal dan een rivier van evangelie zijn die naar verschillende naties toegaat. Zij zullen naar Jeruzalem gaan. De rivier zal vol zijn met evangelie door het bekeerde IsraŽl.)

Anderen zeggen dat dit te maken heeft met het koninkrijk dat gaat komen na Armageddon, en plaatsen het visioen in de toekomst.

Ik ben het niet eens met deze interpretaties. Er zijn enige van de grote puriteinenpastors van vroeger die het daar ook niet mee eens zijn. Ik ben maar een onbetekenend persoon, ik wil niet zeggen dat ik een hele grote, nieuwe openbaring heb. Het is een oude openbaring en ik geloof met mijn hele hart dat wat de profeet ziet, gaat over de tijd van pinksteren tot aan deze tijd, toen God Zijn Geest uitstortte, want de Bijbel zegt dat de rivier die er in je opspringt de Heilige Geest is. De bron in je en het water in je is het water van de Heilige Geest, dat alles wat het aanraakt nieuw leven geeft. Dat was wat de Heilige Geest probeerde te laten zien. De profeten konden dat niet begrijpen. Ze gaven die woorden slechts in geloof, zich verheugend dat de dag zou komen dat jij en ik ze zouden begrijpen en bevatten, en dat ze leven aan ons zouden geven.

Ik hoop dat je ze samen met mij begrijpt, ik geloof erin met mijn hele hart, ik zie het ook in Jesaja, ik zie het in EzechiŽl, je ziet het bij alle profeten. Als God zegt: "Ik ga Mijn Geest uitstorten op alle vlees, dan houdt Hij daar niet mee op vůůr Armageddon, Hij houdt er niet mee op vanwege de grote duisternis die de aarde bedekt. De rivier neemt zelfs nog toe, het is een steeds toenemende stroom. Hij zegt: "Dat water gaat door met stromen". Ik ga dit bewijzen, hoop ik, voordat deze preek beŽindigd is. De laatste dagen begonnen, geloof ik, in de Bovenzaal, want Petrus zegt, dat toen de Geest neerdaalde, datgene gebeurde wat de profeten zeiden dat er zou gebeuren:


"Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet JoŽl:
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees"
(Hand. 2:16-17).

Dit was het begin van de "laatste dagen". Wij zijn nu in het laatste gedeelte van de laatste dagen. Deze rivier blijft iedere halve kilometer toenemen (ik weet niet hoe je dit opvat, in 'tijd' of wat dan ook). EzechiŽl kijkt nu langs de rivier en hij ziet het resultaat van het evangelie dat gepreekt is vanaf pinksteren tot aan deze tijd. Hij ziet onze tijd, en hij kijkt naar alle prachtige dingen die God heeft gedaan. Zie je, niets heeft deze rivier kunnen stoppen. Tien romeinse keizers hebben geprobeerd deze rivier te laten stoppen met stromen. Deze keizers vervolgden en stenigden christenen en kookten ze in olie. Ze sneden ze in stukken volgens HebreeŽn 11. Ze vervolgden ze, jaagden ze weg uit hun huizen en naties. Ze verborgen zich in holen, velen van hen waren hongerig en dorstig. Ook atheÔsten probeerden deze rivier dood te maken en haar stroom te laten stoppen. De communisten probeerden het ook. Ze probeerden het in China, maar de rivier stroomt nog steeds, en ze is nu breder en dieper dan ze ooit geweest is. Rusland probeerde haar te stoppen door kerken te sluiten. Alle evangelische kerken werden gesloten, Bijbels werden verboden.


Wat gebeurde er? De rivier bleef stromen.

Nu is de rivier wijd open in Rusland. Je kunt het evangelie preken in scholen, in het leger, je kan het overal preken, want niets kan de rivier stoppen als God Zijn Geest laat komen.

Nu zeggen de islamieten dat ze de macht hebben. Ze claimen dat ze gaan doen wat nog nooit enige aardse macht heeft gedaan in de geschiedenis van de mensheid: deze rivier stoppen. Waarom willen ze dat doen? Omdat, als deze rivier een islamitisch land tegenkomt, grote aantallen mensen zich tot Jezus bekeren. Dus wat doen ze, wat is hun plan?: IsraŽl met kernwapens aanvallen. Ze willen naar de bron van de rivier gaan, naar daar waar de rivier begon: in de bovenzaal. Daar verspreidde het zich over de hele wereld door de apostel Paulus en al de apostelen en christenen die uit IsraŽl werden verjaagd. En nu zeggen ze: "We gaan het stoppen". Hun plan is nucleaire wapens te bouwen in Iran. Als ze die krijgen, gaan ze proberen een nucleaire aanval te richten op Jeruzalem en Tel Aviv (als ze dat zouden kunnen, dat is allemaal in Gods handen, en ik denk niet dat God dit ooit zal toestaan).

En nu in Noord Korea. Waarom denken jullie dat de duivel van plan is nucleaire activiteit in Noord Korea te verrichten? Omdat Zuid Korea zendelingen uitzendt over het gehele verre islamitische oosten. Koreaanse zendelingen. Waar zijn de grootste evangelische kerken in de wereld? In Korea. Je kan zien hoe het plan zich ontvouwt: de economie ontwrichten, de toevoer van olie afsnijden en alle dingen die hij gelooft te kunnen doen als hij de macht in handen heeft. Ze hebben de olie, dus hopen ze dat Amerika machteloos is om tussenbeide te komen en democratische naties te verdedigen die vrijheid van religie toestaan. Want waar vrijheid van religie is zal de Heilige Geest, als de islam daar is, het werk van de vijand stoppen. Dat is maar een gedeelte van het plan dat zich ontvouwt.

Maar mijn God zegt dat hij lacht om de onzinnigheid van mensen. ("Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen", Psalm2:4). Hij zegt: ze zullen niet eens geplant worden: ik blaas ze weg (Jesaja 40:23). Dat zijn precies de woorden van het evangelie, de woorden van God. EzechiŽl kijkt langs de rivier en ziet al de glorieuze resultaten van het evangelie van Christus, van het werk van de Heilige Geest gedurende de eeuwen. Massa's mensen zijn er gered, er zijn vele kerken gekomen, al de glorie en de overwinning van het kruis. En nu moet hij in een andere richting kijken, hem wordt gezegd, met andere woorden, vooruit te kijken. Hij ziet dat die rivier zich eerst naar de woestijn (= vlakte) beweegt. Ik wil graag dat je hier goed luistert. Hem wordt getoond wat er in de toekomst zal gebeuren met de kerk van Jezus Christus. Want de Geest van Christus spreekt in hem en door hem.


"Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de
oostelijke landstreek, vloeit af naar de
vlakte (woestijn)" (Ezech 47:8).

Nu, mensen, wat is: "de woestijn"? Dat is de huidige geestelijke toestand van de religie van tegenwoordig. Dat is de woestijn, de droogheid, de doodsheid. In de afgelopen maanden had ik wat zondagen waarop ik in de gelegenheid was een paar kerken te bezoeken. Ik ben er met een open hart naar toegegaan: geen veroordeling, geen vijandigheid, alleen maar hongerig, dorstig. Ik kon niet naar Times Square Church gaan die weken, maar ik wou toch gevoed worden, ik wou alleen maar komen aanbidden. Ik ben naar zo'n vier kerken gegaan in de afgelopen zes maanden. Ik keek daar om me heen en voelde zoveel doodsheid, zoveel droogte, geen beweging van de Heilige Geest, niets van berouw. Een 20 minuten durend preekje over hoe je met problemen op het werk moet omgaan. Dat is prima. Dat zijn morele instructies. Maar er is niets over zonde, over berouw, over lijden of pijn, niets van deze dingen. En ik zie mensen op hun horloge kijken. Je zit daar, en je voelt de doodsheid.

Mensen, er is nooit een tijd geweest dat mensen zo droog, hongerig en dorstig zijn geweest als nu, speciaal jonge mensen, ze zijn dorstig. We hebben een hele generatie die is doorgedraaid door drugs en speed (= pepmiddelen). In hun oren zitten ipod's (een soort van muziekspeler). Ik wil dit laatste niet negatief beoordelen, maar ze hebben constant die dreunende muziek in hun oren en ze zitten te kijken naar spelletjes waarbij mensen worden opgeblazen. Ledematen die overal heenvliegen. Ik heb het niet gezien, ik heb er alleen over gehoord. Mensen, dat creŽert een leegte, dat creŽert een honger, want ze worden het beu, het begint ze te vervelen.


Jezus keert terug naar een overwinnende kerk.

Nu hebben we een hele generatie die realiteit wil, die waarheid wil, die aangeraakt wil worden door de Geest van de levende God. Ik zeg jullie, Jezus komt niet terug naar een kreupele kerk. Hij komt niet terug naar een verwoeste, zwakke kerk. Hij komt niet terug naar een kerk die de vijand toestaat jonge mensen omver te walsen en een hele generatie te vernietigen. Ik kan niet geloven dat God de meest bevolkte, de meest ontwikkelde generatie van de hele geschiedenis toestaat naar de hel te gaan zonder een beweging van de Heilige Geest, zonder dat er een rivier komt om ieder leven te veranderen. Ik kan dat niet accepteren.

De Heer zei dat Hij zou terugkomen naar een overwinnende kerk. En mensen, in de komende dagen zullen de dingen veranderen. Ik geloof met mijn gehele hart dat God zegt dat Hij Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees, dat jullie zonen en dochters zullen profeteren. Je kunt me geen enkele tekst tonen in de Bijbel waar dat stopte. Je kan het niet stoppen alleen omdat de vijand als een stortvloed binnenkomt.

In Openbaringen 12 staat duidelijk dat de aarde de vrouw, dat is de kerk, hielp om de vloed te verzwelgen. Dat is wat God gaat doen. Hij gaat de vloed verzwelgen door pastors wakker te schudden. Ik geloof dat de grootste ontwaking die de kerk ooit heeft gezien, nog moet komen. Ik geloof met mijn gehele hart dat God dit op een bovennatuurlijke manier gaat doen, gewoon door de adem van Zijn eigen Geest, vanwege Zijn eigen glorie, Zijn eigen naam, alleen omdat Hij de duivel niet het laatste woord wil laten hebben. De duivel is op zijn laatste tocht. Hij weet dat zijn tijd kort is, dat de Heilige Geest zegt: "Nee!, tot zo ver, en niet verder! Je kunt Mijn kerk niet hebben, je kunt Mijn generatie niet hebben. Ik ga Mijn Geest uitstorten!" Er zullen mensen zijn die God zullen volgen "plat op hun gezicht liggend" (heel nederig), mensen, die weer naar de binnenkamer rennen.

God kan dat op een bovennatuurlijke manier doen. Door het hele Oude Testament deed Hij dit. Hij wekte Cyprus op, Hij wekte die op, en die. Dat is het werk van de Heilige Geest: mensen opwekken. En God zal door Zijn Geest al de mensen die sliepen en dood waren in zijn kerk door ongeloof, wakker maken. De geest van mensen legt zich steeds minder toe op gebed, maar God verandert dat allemaal. Mensen, er is een roep die opstijgt in de kerk: "Geen geleende preken meer!" Ze zullen naar het huis van God komen. Ik weet het heel zeker, want dit schreven mensen naar me, en zeiden ze tegen me in liefde: Ze kwamen bijeen in bidgroepen, en gingen naar hun pastors, in liefde en in tranen, en zeiden: "Alstublieft, alstublieft, geef ons iets van de troon, geef ons iets van de hemel, vertel ons wat er gebeurt, we zijn hongerig, we zijn dorstig". Maar ze kregen geen antwoord, er was slechts droogte, een afschuwelijke droogte, ook bij antwoorden op het gebed. Jarenlang hebben we zondaarsgebeden gebeden. Maar de gebeden gingen niet naar omhoog. Daarom denk ik dat de Heilige Geest het in Zijn eigen hand gaat nemen. En ik denk dus dat Hij het op twee manieren gaat doen:


1) De Heilige Geest gaat mensen wakker schudden.

Pastors, die hun Bijbel enigszins kennen, en die kijken naar de gebeurtenissen die er plaatsvinden, gaan het schrijven zien van 'de hand op de muur' (Mene, mene, tekel ufarsin, zie DaniŽl 5:25), en ze gaan het weten. Mensen, er gaan in de nabije toekomst dingen gebeuren die zo verschrikkelijk beangstigend zijn, zo overweldigend voor de gehele wereld, dat ze gaan zeggen op de nieuwsberichten, overal: "Dit is bovennatuurlijk, dit is de hand van God. Dit is het schrijven met de hand op de muur". Ze zeggen dit nu al. Seculiere journalisten berichten, waar je ook heengaat: "Wat gebeurt er, de wereld lijkt helemaal doorgedraaid!".

Eťn dezer dagen, het gebeurt nu al, komt er een roep in het huis van God, net zoals dat gebeurde na 11 september in deze stad. De kerken werden toen gevuld, maar de pastors stonden op en zeiden helemaal niets over het waarom van de ramp. Mensen stonden op, hier in New York, (ik heb jullie hierover verteld, het werd vermeld in de New York Times), en eisten een antwoord op hun waarom-vraag. Ze wŪlden weten wat de Bijbel erover zei. Maar er kwam geen woord. Maar hier wel. Ook op andere plaatsen was er wel een woord. Daar waren biddende pastors die de tijden kenden. Die de mensen konden zeggen wat God aan het doen was: dat Hij de mensen een boodschap zond: "Word wakker!" Maar we misten de boodschap.

God zal er voor zorgen dat die boodschap niet nog veel langer gemist gaat worden. Halleluja! Hij zal mensen wakker schudden door Zijn schrijven met de hand op de muur te laten zien. Op bovennatuurlijke wijze zal Hij de bedieningen die sliepen onder de Heilige Geest weer wakker maken. Geloof, evangelisatie, al de in slaap gevallen initiatieven om uit te reiken naar de mensen met het evangelie zullen wakker gemaakt worden, en ook zij die alleen maar flauwekulpredikers zijn geweest. En mensen, hebben we niet genoeg koopwaar gemaakt van Jezus? Hebben we nog niet genoeg gehad van die Jezus-ballonnen, Jezus shirts, Jezus horloges? Ik weet niet wie er al dat geld aan verdient. Maar wat staat dat ver af van waarover God spreekt hier in dit Boek. Wat staat dat ver af van wat God van plan is voor Zijn kerk. En dat gaat niet door een conferentie komen. Niet die van mij, en ook niet die van iemand anders.


2) De Heilige Geest doet een bovennatuurlijk werk.

Het gaat komen vanuit het bovennatuurlijke werk van Zijn Heilige Geest in deze laatste tijd. Hij zegt: de rivier ging de woestijn in. En overal waar zij kwam, sprong er leven op. Toen liep ze uit in de Dode Zee. Ik hoef niet ver te gaan om jullie uit te leggen wat dat wil zeggen. Wat denken jullie dat die Dode Zee vertegenwoordigt? Het is die waanzinnige, verwarde, zondige maatschappij en tijd waarin we leven, waar dood is, pedofilie, perversies van allerlei soort, valse doctrines en valse profeten, die zeggen dat Jezus wil dat je rijk wordt. Eťn van die valse profeten zei publiekelijk, op televisie: "Jezus kan niet komen totdat je je nieuwe huis en je nieuwe auto hebt".

Onze maatschappij van vandaag is de Dode Zee. Er was niets dat leefde in de Dode Zee. Alles was dood. Er was geen vis. Hier kijkt de profeet naar. Hij begrijpt het niet. Maar hij zegt: "Er is water om te zwemmen, en dat woord in het hebreeuws is: "shworm", het heeft met vis te maken. EzechiŽl zegt: hij zag de rivier, ze ging naar de woestijn en daarna naar de zee. En in de zee zal het water gezond worden.

Als onze Bijbel is wat we geloven dat ze is: het Woord van God, dan is het zo dat als God zegt: "Ik zal Mijn Geest uitstorten in de laatste dagen", dan zullen we zeker in de laatste van de laatste dagen de grootste stroom krijgen die ooit uit de troon van God is gekomen. We zijn hiertoe bestemd en ik geloof dat alles in de Bijbel hierover profeteert. En dan, zegt de Bijbel, zal alles waar de rivier komt, tot leven komen. Laat me je zeggen waarom ik denk dat deze visie voor onze tijd moet zijn en niet voor een 'tijd van een koninkrijk' of voor het 'duizendjarige rijk', want de Bijbel zegt dat de oevers vol zullen zijn met vissers, en ze zullen hun netten uitspreiden. Als wij voorbij Armageddon zijn, als wij in het Koninkrijk zijn, zal er niemand meer aan het vissen zijn en zal ook niemand meer vis eten. Dit vertegenwoordigt de grootste oogst in de geschiedenis van de kerk.


"En alle levende wezens die er wemelen,
zullen leven, overal waar de beek komt,
en er zal zeer veel vis zijn,
want als dit water daarheen komt,
dan wordt het water (van de zee) gezond".

"Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-EglaÔm; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk" (Ezech. 47:9,10). Vis! Wat zei Jezus?: "Ik zal jullie vissers van mensen maken". Dit zijn mannen, vrouwen. Dit zijn vroegere homoseksuelen, vroegere drugsverslaafden, alcoholici, zakenmensen, mensen van allerlei soort. Mensen, als de rivier eraan komt, zijn alle beperkingen verdwenen. Niemand is nog buiten bereik. Ook niet de homoseksuele gemeenschap.

De tijd komt dat ik niet zal kunnen vertellen wat ik op het punt sta te zeggen, omdat ik dan waarschijnlijk in de gevangenis gestopt zou worden. Zo gebeurt dat in Europa nu al in sommige landen. Ik zeg tegen de homoseksuele gemeenschap eenvoudig dit: "de Bijbel veroordeelt de zonde, maar het veroordeelt ook overspel, hoererij, en al die andere dingen. Maar ik zeg jullie dat de kerk van Jezus Christus nu hele delen van de maatschappij heeft opgegeven. Zij hebben de homoseksuelen opgegeven als ongeneeslijk, in plaats van hoop te geven aan een generatie van jonge mensen die zich hebben overgegeven aan die levensstijl, die eenzame levens leiden. Want het loopt tenslotte uit op eenzaamheid en soms op alcoholverslaving.

Die leegheid is er niet alleen in de homoseksuele gemeenschap, maar in al die gemeenschappen die zoeken naar iets van vrede, naar rust voor hun ziel. En wij hebben ze aan hun lot overgelaten, en het maar opgegeven. Ik zeg tegen de homoseksuele gemeenschap (ik weet niet hoever deze boodschap reikt buiten deze kerk door middel van cassette tapes, of wat dan ook, video's), en wij zeggen nog steeds tegen hen die rusteloos, moe, ontmoedigd en leeg zijn: "Jezus is de weg om genezen te worden, deze rivier heeft de kracht om je te genezen, je vrij te zetten. Niets is onmogelijk bij God".

Hier voor me zitten vroegere drugsverslaafden. Velen van jullie waren aan drugs, alcohol, gebonden aan seksuele problemen, aan allerlei soorten zonden. Maar de rivier kwam, je ging de rivier in, en de rivier ging in jou en je bent veranderd door de kracht van God. Dit is een getuigenis, een begin van wat God wil gaan doen in deze moeilijke tijden waarin de harten van mensen bezwijken van angst als ze al deze dingen in de wereld zien gebeuren. De rivier heeft twintig jaar lang in deze kerk gestroomd en de stroom wordt dieper en wijder, en meer en meer zielen komen tot Jezus. We moeten nu misschien Ūedere zondag gaan dopen in de toekomst, om wat we zien komen allemaal op te kunnen vangen.

We proberen in deze kerk niet om onze kerk erg groot te laten worden door vele mensen eraan toe te voegen. We weten niet hoeveel mensen naar deze kerk toekomen, want we hebben geen leden. Het enige wat je hier houdt, is de Heilige Geest. We proberen niet om een mega-, superkerk te maken. Dank God voor die kerken. Het kan ons niet schelen naar welke kerk je regelmatig toegaat als je hier komt, zolang je maar naar een Bijbelkerk gaat. Mensen, deze beweging van de Heilige Geest (geen nieuwe beweging, maar een intensievere beweging van de Heilige Geest) zal langzaam maar zeker plaatsvinden hoe dichter we de komst van de Heer naderen. Ik zie dat de Heilige Geest opstaat tegen satan en dat Hij zegt: "Ik ben nu de baas".


O, God, mijn gebed is:
Vergeef ons voor ons kleine denken.
We denken niet aan grootheid,
of aan kolossale gebouwen,
maar aan de vissen.

Mijn Bijbel zegt het, en EzechiŽl zegt het, en ik geloof wat hier in de Bijbel staat, ik geloof het met alles in mijn lichaam, verstand, ziel en geest, dat dit een profetie is voor deze tijd, deze dag, en wel nu. God zei dat deze rivier in de Dode Zee zou gaan stromen en dat hij genezing zou brengen. Een heleboel van dat harde-harten-spul zal in de moerassen stromen en tot zout worden, maar de Heer zegt dat er een groot werk zal gaan gebeuren, zelfs in de Dode Zee, vissen zullen groter worden, en zich uitbreiden, en vermeerderen, en er zal een hele grote massa van ze zijn. En wat zegt de Bijbel van die dag dat we voor de troon staan van God: er zullen hele grote massa's mensen zijn, die niemand kan tellen, halleluja! En waar komen ze vandaan? Ze kwamen van de meest bevolkte samenlevingen in de geschiedenis. Nooit is de bevolking groter geweest dan nu. Halleluja.

Ik wil nog praten met de christelijke broeders en zusters die hier voor me zijn en die zeggen: "Pastor David, u praat over een rivier, maar ik voel me erg droog. Ik heb helemaal niet het gevoel dat er veel uit mij komt dat tot zegen kan zijn voor het koninkrijk van God. Uit mŪj stroomt geen rivier". Het kan zijn dat je op het ogenblijk door de moeilijkste periode gaat van je leven. In het Oude Testament moest je het water uit de bodem naar boven halen, uit een bron, zoals de Schriften verklaren. Maar in Het Nieuwe Testament haal je het water niet naar boven uit een bron, daar is het een artesische bron, een bron die opspringt. Een artesische bron is een bron die een onder druk staande, ondergrondse waterader heeft, die maakt dat er constant, en steeds meer, water uitkomt. Ondergronds, in de diepte van de ziel van de Almachtige God: de druk van de Heilige Geest.

Je gelooft het misschien niet, en het kan me niet schelen of je het ziet, en het kan me niet schelen of je het voelt. Ga maar terug naar EzechiŽl, en zie hem door het water gaan. Hebben zijn gevoelens iets te maken met de stroom? Hij loopt er doorheen, en dan opeens komt de vijand naar hem toe en liegt hem voor en zegt: "Je bent niet in het water". Maar dat heeft geen effect op de stroom. Het maakt me niet uit hoe je je voelt. Het maakt me niet uit waar je doorheen gaat. Als je gelooft dat de Heilige Geest de kracht van God is, en dat Hij aan een ieder wordt gegeven die erom vraagt, als je met deze Jezus Christus leeft als jouw Heer en Redder, dan is die artesische bron er voor je. Dan is er een bron die stroomt. En het enige wat die stroom kan stoppen is ongeloof. Niets anders. Ongeloof. De moeder van alle zonden. Dat is het enige wat die rivier kan stoppen.

Als je hier nu bent en je droog voelt, en het gevoel hebt dat er helemaal niets goeds uit je komt, dan wil ik dat je gewoon begint om de Heer te prijzen. Als je gewoon begint de Heer te prijzen, en als je Hem begint te aanbidden in je probleem, in je beproeving, dan begint het water te stromen, de rivier begint te stromen. Waarom hef je je handen niet omhoog, en zeg je niet tegen Hem: "Dank U, Heilige Geest, voor een stroom". De Heilige Geest zal ook in je blijven. Hij zŠl, niet zou kunnen. Niet misschien, maar Hij zŠl opspringen als Levend Water, leven voortbrengend in jou, in je gezin en familie, in hen om je heen.

Je ziet het misschien niet. Ik zag het niet toen een jonge man, (wonend in het midden van het land, van wie ik pas geleden een brief ontving), met een revolver in zijn hand, zittend in zijn kamer, moe van het leven en van de pijn, die revolver op zijn hoofd richtte. Maar toen kwam er een kleine, stille stem in hem die tegen hem zei: "Wacht, ga naar de brievenbus". Hij legde zijn revolver neer. Dit is wat hij mij in zijn brief schreef: "Iemand zond mij: "Het kruis in de asfaltjungle". Ik kreeg uw boek en ging het lezen, en toen ik halverwege was, kwam de Geest van God op mij. Ik werd gered, legde mijn revolver weg, en nu zoek ik God".

Mensen, deze rivier is als de wind van God. Hij gaat daar naar toe, waar het Hem behaagt. Op de Bijbelschool bidden ze voor een grote beweging van de Heilige Geest dit jaar, groter dan ze ooit gezien hebben. Deze jonge mensen gaan vasten en bidden en God zoeken. Dit is de tijd voor geloof, om het te geloven, om het voor je ogen al te zien gebeuren.

Met dit sluit ik: de man vroeg EzechiŽl: wat zie je? Begrijp je het? Maar hij kon het niet begrijpen, ondanks dat ook in hem de Geest van God leefde. De grote hoop die leeft in de kerk van Jezus Christus heeft, toont zich in de lofprijzing voor de almachtige God. Hier is een massa mensen, hun netten vol. Iedereen heeft een vissersnet, iedereen haalt vis naar binnen, iedereen wint zielen voor Jezus. Ik ben hiervan overtuigd, dit is niet ťťn of andere hype, dit is niet iets om je in een gevoelsmatige toestand van lofprijzing te krijgen, alhoewel ik wel het gevoel heb dat ik wil lofprijzen.

Halleluja. Hoe groot is je geloof? Hemelse Vader, wij zijn mensen van Uw Woord. We hebben niet de ťťn of andere nieuwe openbaring gezien. Het is gewoon een grootse, oude waarheid, hier precies voor onze ogen. O, Heilige Geest, U gaat komen en Christus realiteit maken. U gaat Jezus levend maken, zoals nooit tevoren een generatie ooit heeft meegemaakt. Heer, dat brengt een opwinding teweeg. We kijken naar de tijden en we zien en horen over de beangstigende dingen die plaatsvinden, maar wij zijn niet bang, want het is per slot van rekening een goede dag voor christenen om te leven. Het is een goede dag om vol van de Heilige Geest te zijn. Het is een goede dag om uit te zien naar wat God heeft beloofd, en we staan nu op Uw beloftes.

Heer, we nemen die beloftes tot ons. Heer, doe het nogmaals in New York City. Doe het grootser dan ooit tevoren. Doe wat nooit gerealiseerd is in welke vorige revival dan ook. God, U bent in staat honderdduizenden te redden in deze stad voor Jezus. In metro's, in bussen, op straat, en in de kerken. O, God, laat Uw rivier stromen. Stroom in ons, nu. Stroom door ons heen. Laat het opspringen, o God, laten we beginnen U gewoon te prijzen en te aanbidden en laten we op Uw beloftes gaan staan, hoe we ons ook voelen, waar we misschien ook doorheen gaan in ons lichaam en in onze geest. Geen leugens meer van de vijand. We staan op het geschreven Woord van God. We zullen geloven dat de Heilige Geest ons heeft gevuld om een machtig werk te doen in vele levens.

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 13 september 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series