Times Square Kerk Preken Serie

Gods verborgen leger in de laatste dagen!
(God's Hidden Last Days Army!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
13 juni 1994
_________________


Er vindt iets machtigs en geweldigs plaats
in de wereld van vandaag!

God is aan het werk en doet een verborgen en stil werk, en het is zo bovennatuurlijk, dat het het menselijke bevattingsvermogen te boven gaat. Maar wat Hij nu aan het doen is, gaat de hele wereld beÔnvloeden in deze laatste dagen.

God is een klein, maar machtig leger van christenen aan het voorbereiden! Dit leger zal het meest toegewijde worden op de gehele wereld. En de Heer zal te voorschijn komen om hen te bevelen om heldendaden te gaan doen en de hel te doen schudden. Hij zal de eeuwen sluiten met een zuiver, toegewijd, onbevreesd overblijfsel!

Mijn hele leven heb ik verhalen gehoord over vrome voorvaders die zonde haatten. Dat waren mannen en vrouwen die uren, zelfs dagen doorbrachten met vasten en gebed. Zij kenden Gods stem. Ze baden onophoudelijk. En ze hadden de macht en mogelijkheid om op te staan tegen immoraliteit in hun dagen.

Deze voorvaders zijn al lange tijd dood. Maar God is nu bezig weer een leger te doen opstaan: alleen dit keer zullen Zijn krijgshelden geen oude, grijsharige vaders en moeders van Sion zijn. Dit nieuwe leger zal bestaan uit zowel jonge als oude gelovigen: gewone christenen die zich helemaal vasthouden aan God! Een hele nieuwe wereld van bedieningen zal te voorschijn komen!

Het confessionele kerksysteem lijkt haar laatste stuiptrekkingen te hebben. Het heeft bijna geen invloed in de seculiere wereld, en is geen machtige kracht in Christus. Groeiende aantallen voorgangers vallen links en rechts, door overspel, begeerte, trots en perversies van allerlei soort. Pastors van evangelische kerken beginnen vermaak en show in hun kerk te brengen. Eťn pastor zei trots: "We willen Broadway (= hťt grote theatercentrum in New York) geven aan onze mensen". Ik ken evangelische kerken waar ten minste 50 procent van de echtparen gescheiden zijn. In sommige gebieden is dat aantal zelfs 80 procent volgens kerkleden die mij schrijven.

Overspelers, hoerenlopers, mensen die zich bezig houden met het occulte en met hekserij, het sluipt allemaal in de kerk van Jezus Christus. Sommigen beschuldigen me ervan dat ik "hard" ben tegen pastors. Dat is niet zo, want ik heb contact met vele vrome pastors die net als ik treuren over de terugval in de kerk van vandaag. Er is een heilig overblijfsel van vrome pastors in het land, en ik dank God voor ieder van hen. Maar het is nog steeds een feit dat meer en meer pastors heel erg snel de weg oprennen van compromis en corruptie. En nu is de wereld het huis van God aan het bespotten! De duivel is trots huis aan het houden, hij claimt de overwinning door legale abortussen, zich snel verbreidende homoseksualiteit, drugs, alcohol, satanisme, en een islamitische invasie.

Maar de Bijbel zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken! God heeft een plan en Zijn plan wordt gemanifesteerd. Het wordt heel duidelijk gemaakt in de Schriften. In feite weet iedere demon in de hel hierover!


Veel van Gods plan kan in de eerste vier
hoofdstukken van het eerste boek
van SamuŽl gevonden worden.

De profeet SamuŽl is een type van Gods heilige overblijfsel. De Heer koos hem uit temidden van ťťn van de ergste tijdperken en verborg hem, terwijl Hij hem ondertussen onderwees, totdat de tijd kwam dat Hij Zijn nieuwe handelwijze ging openbaren. God zei tegen SamuŽl: "Zie, Ik ga in IsraŽl iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen" (1 SamuŽl 3:11).

Deze nieuwe manier van doen zou iedereen die ervan hoorde, verbazen en doen schrikken. Maar wat hield dit in? Het was het oordeel van God over het oude, corrupte, teruggevallen religieuze systeem, en de training, het doen opstaan, en de zalving van een nieuw, heilig overblijfsel!

Nu, houd in gedachten, wat God in SamuŽls tijd deed, doet Hij in iedere generatie. Altijd is het zo, dat God een georganiseerde kerk opgeeft en een andere opricht, wanneer die kerk terugvalt, het niet meer zo nauw neemt met de dingen van God en koud wordt. Inderdaad, in iedere generatie is er een overblijfsel geweest, een biddend volk, naar Zijn hart.

Eli en zijn twee zonen, Chofni en Pinechas, vertegenwoordigen de stervende corrupte kerk die de weg van de Heer heeft verlaten. De Bijbel zegt ons:

"De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden; zij rekenden niet met de HERE" (1 Sam.2:12,13).

Deze jonge mannen bespotten de heilige dingen van God. Ze pleegden overspel bij de ingang van de tent der samenkomst! Als er vrouwen kwamen om de Heer te dienen, dan haalden de zonen van Eli hen over tot seks met ze. Deze mannen hadden geen eerbied voor God, ze deden de offerandes alleen maar als een uiterlijke plichtpleging.

Om het allemaal nog erger te maken, hun vader sloot zijn ogen voor hun zonde! Eli was nu ouder dan negentig jaar, en hij was vet geworden, welgesteld en koppig. Hij was verslaafd geworden aan de beste stukjes van het rode vlees die zijn zonen afsneden van het vlees dat bestemd was voor de offerande voor de tempel. Eli wist dat het schandalig was dit vlees te nemen, maar hij deed er niets tegen om zijn zonen te doen ophouden hiervan te stelen. Hij zag hun overspelige onmatigheid door de vingers.

Dit is een beeld van de duivelse weg waarin de georganiseerde kerk heden ten dage is gegaan. Hele kerkgenootschappen zetten zich nu in om homoseksuelen aan te stellen en zo een gruwel in Gods huis te brengen! Eli en zijn zonen vertegenwoordigen de dode, koude, formele geestelijkheid die toegevend is geworden voor zonde. Zoals Eli zijn vele pastors vandaag te laf geworden om de zonde te benoemen. Ze gaan alleen door de plichtplegingen van hun bediening heen, en hebben een vorm van vroomheid, zonder kracht. De oorzaak ervan is dat ze gesteld zijn geraakt op hun positie in de kerk! Ze hebben de aanraking van God verloren en horen niet langer Zijn stem, omdat ze knipogen tegen zonde!

God zei: "Want Ik heb hem te kennen gegeven, dat Ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid, waarvan hij geweten heeft; immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt" (1 Sam.3:13).

Omdat Eli weigerde de zonde te oordelen en te bestraffen, verwijderde God zijn geestelijke autoriteit. En dat is precies wat er gebeurt in de kerk van Jezus Christus heden ten dage!

Enige tijd geleden praatte ik met enige pastors van pinksterkerken die onze kerk bezochten. Toen ik hen vertelde over mijn bezorgdheid over al de corruptie die er in de kerk sloop en het gebrek aan de door God geÔnspireerde terechtwijzing, liet de leider van de groep alleen maar zijn hoofd hangen. Een andere pastor beleed: "Broeder Dave, ik ben bang dat als ik er wat van zal zeggen, mijn hele kerk leeg zal lopen". Iedere man in die groep was toegevend naar zijn mensen toe: bang om ze te beledigen!

Ik kan eerlijk zeggen dat ik geen tien grijsharige pastors ken met de moed om tegen zonde in te gaan. De meeste oude strijders voor de Heer zijn of geestelijk dood of stervende, die zich geparkeerd hebben voor hun TV, en waaruit alle kracht is weggeŽbd, omdat hun geest verstrikt is geraakt door de geest van deze wereld. Ze zijn vermoeide Eli's, en schommelen zichzelf in vergetelheid, worden vet en welvarend, bang om op te treden tegen zonde!

God had schoon genoeg van de Eli generatie!

De Heer zond een niet met name genoemde profeet naar Eli om hem te waarschuwen: "Zie, de dagen komen, dat Ik uw kracht en die van uws vaders huis verbreken zal, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn" (1 Sam.2:31). God zei, met andere woorden: "Ik verlaat dit huis, ik haal Mijn tegenwoordigheid weg. Ik zal je krachteloos maken, en ik zal je zondige pastors oordelen. Ik zal dit oude systeem overgeven aan de vijand!" "Gij zult de nood van (mijn) woning moeten aanzienÖ" (vers 32).

Op dit ogenblik worden vele van de beschikbare fondsen van de Nationale Raden van kerken gebruikt om communistische guerrilla te ondersteunen in de wereld.

En we vragen ons af hoe het komt dat de kerk in Amerika geen geestelijke kracht of invloed heeft! Vele confessionele kerken zijn in mausoleums veranderd, begrafeniskamers. Ze hebben geen leven, geen kracht, omdat God van ze weggelopen is!

Eli's kerk, de kerk van Silo, is hier een voorbeeld van. De Heer oordeelde die kerk scherp en verliet haar, en het gebeurde allemaal op ťťn dag:

"ÖToen streden de Filistijnen en IsraŽl werd verslagen. Ieder vluchtte naar zijn tent, en de slachting was zeer groot: van IsraŽl vielen dertigduizend man voetvolk. Ook werd de ark Gods buitgemaakt en de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas, vonden de dood" (4:10-11).

God zei: "Genoeg!" En in ťťn dag werd de ark van de Heer buitgemaakt, wat het verwijderen van Zijn tegenwoordigheid symboliseerde. De glorie was weggehaald, Ichabod was geboren, en God trad veroordelend op tegen de geestelijke leiders! Toen Eli het nieuws hoorde dat de ark was buitgemaakt: "Öviel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar" (4:18).

Dit is een levendig beeld van wat er gebeurt met veel van de georganiseerde religie in Amerika tegenwoordig. Het systeem staat onder oordeel: zijn leiders vallen links en rechts, zijn leiders zijn geestelijk dood. De glorie van de Heer is weggegaan, en de kerk is aan de vijand overgeleverd!

Het is precies zoals het was in de dagen van Jeremia. De mensen in zijn dagen zeiden: "We zijn veilig, we zijn niet in gevaar. We gaan onze verlossing niet verliezen". Maar God sprak tegen Jeremia:

"Wat? Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor de Bašl offers ontsteken en andere goden achternalopen, die gij niet gekend hebt -

en komt gij dan staan voor mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zegt: Wij zijn geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven? Want, gaat naar mijn plaats die in Silo was, waar Ik in het eerst mijn naam deed wonen, en ziet wat Ik daarmede gedaan heb om de boosheid van mijn volk IsraŽl" (Jer.7:9-12).

In iedere generatie waarschuwt God koude, corrupte kerken: "Ga naar Silo, ga terug naar de kerk van Eli. Kijk eens wat ik deed met Chofni en Pinechas! Kijk eens naar wat er gebeurde toen Ik Mijn tegenwoordigheid wegnam. Mijn glorie zal weggaan als er zonde in het kamp is!"

Maar toen de kerk van Eli onder veroordeling was, was de Heer bezig een overblijfsel op te richten! SamuŽl vertegenwoordigde dit heilige overblijfsel: een voorbereid lichaam van gelovigen dat tevoorschijn komt uit de ruÔnes van de oude, decadente kerk.

Ik wil je laten zien wat de training en voorbereiding van dit overblijfsel van deze laatste dagen inhoudt:


1. Het overblijfsel wordt altijd geboren
door gebed en intercessie!

Hanna kreeg haar zoon, SamuŽl, door bittere tranen en veel gebed: "Öen bitter bedroefd bad zij tot de HERE en weende zeer" (1 Sam.1:10).

Probeer je de scene voor te stellen: Hanna is iedere dag in de tempel, op haar knieŽn voor het altaar, kapot en gebroken omdat ze kinderloos is. En als zij huilt zit Peninna, de andere vrouw van haar echtgenoot, haar belachelijk te maken. "Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de HERE haar moederschoot toegesloten hadÖ"(1:6).

Er zijn drie belangrijke dingen die ik door dit passage wil uiteenzetten: Ten eerste: het overblijfsel dat SamuŽl vertegenwoordigt, wordt geboren in verdriet en intercessie. Ten tweede, zij die bidden en treuren naar Gods hart zullen door vijanden worden getergd.

En ten derde: Gods overblijfsel zal altijd verkeerd begrepen worden!

Kijk eens wat er gebeurde met Hanna toen ze bad:

"Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des HEREN, lette Eli op haar mond;

en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was.

En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes kwijtraakt" (1:12-14).

Eli had zo weinig verstand van God, was zo dood in zijn geest, dat hij dacht dat Hanna dronken was! Hij zei tegen haar: "Vrouw, hoelang ga je hier op zo'n manier naar binnen komen? Leg die fles toch weg!"

Dit is verbazingwekkend voor me! Eli wou zijn eigen zonen niet corrigeren voor hun openlijke dronkenschap en overspel, maar hij dacht dat een grote vrouw van God dronken was! Niets is er vandaag veranderd. Toegewijde christenen geven zichzelf aan gebed, een heilig en afgescheiden leven voor Jezus, maar toch worden pastors vaak hun vijanden die hen belachelijk maken en vervolgen!

Toen Hanna bij het altaar was, werd zij vervuld van verdriet, en had zij een last op haar hart voor een zoon. Alles wat ze kon doen, was haar lippen bewegen vanwege het kreunen in de Geest. Ze bad: "Ö indien Gij werkelijk naar de ellende uwer dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de HERE geven..." (1:11).

Als je de Heer gaat liefhebben met je gehele hart, ziel, verstand en kracht, dan zul je net als Hanna de pijn en het verdriet voelen van God voor Zijn kerk. Maar God hoorde Hanna! Dat is wat SamuŽls naam betekent: "God hoorde mijn gebeden!" En zo hoort God de gebeden van diegenen die verlangen naar de geboorte van een heilig, nieuw werk van de Geest.

Deze gelovigen willen God op een speciale manier zien handelen - en de heer zal hun roep horen! Uit de geestelijke baarmoeder van een onbekend, maar klein leger van intercessors, wordt een lichaam van gelovigen geboren, een SamuŽl gezelschap, dat zich geheel aan God heeft gegeven!

Hier zijn twee kenmerken waaraan men Gods heilige overblijfsel kan onderscheiden:

1. Ze bidden als Hanna. Hun last is diep en hun hart wordt geraakt door de zondigheid in Gods huis.

2. En, zoals Hanna, geven ze zich iedere dag van hun leven aan gebed. Ze zijn niet: dan weer heel opgewekt, en dan weer terneergeslagen, nu weer heet en dan weer koud. Nee, zijn geheel aan God gegeven! Ze gaan naar Hem toe en storten hun hart voor hem uit: "Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezichtÖ" (Psalm 62:8). "Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstortenÖ" (Psalm 42:4).

SamuŽl werd een grote man van gebed - zo zeer dat IsraŽl hem nooit om raad vroeg. In plaats daarvan, vroegen zij hem voor hen te bidden! De Schriften zeggen dat toen het volk een koning wilde: "Ö SamuŽl tot de HERE riep, en de HERE gaf op die dag donderslagen en regen, zodat het gehele volk zeer bevreesd werd voor de HERE en voor SamuŽl, en het gehele volk zeide tot SamuŽl: Bid voor uw knechten tot de HERE, uw God, opdat wij niet stervenÖ" (1 Sam.12:18-19).

Keer op keer lezen we dat het volk SamuŽl aanspoort: "Bid voor ons". Het was omdat zij leerden op zijn gebeden te vertrouwen! En in deze laatste dagen is er een biddend overblijfsel dat ook door de mensen zal gevraagd worden voor hen te bidden. Mensen zullen rennen om hen te vinden en roepen: "Ik ken iemand die met God in contact kan komen!"

Raadgeven op zichzelf zal niet genoeg zijn. Veeleer zal het de kracht zijn van biddende mensen die de gedachtes van Christus kennen.

Beste heilige, God wil dat je zo'n persoon wordt! Hij wil dat je in staat zult zijn met Hem in contact te komen en van Hem te horen. Hij wil je een bediening geven voor anderen die naar je toekomen met hun lasten en beproevingen. En als je voor hen bidt, zal Zijn Woord in werking treden!


2. Het overblijfsel is er op getraind
de stem van de Heer te verstaan!

God sprak niet tot IsraŽl in deze tijd vanwege de zondigheid van de priesters en het volk. De Bijbel zegt:

"Nu was in die dagen het woord des HEREN schaars; gezichten waren niet talrijk" (3:1). Maar, te midden van deze hongersnood van het Woord, verscheen de Heer aan SamuŽl: "SamuŽl nu kende de HERE nog niet; nog nooit was hem een woord des HEREN geopenbaard. En de HERE riep SamuŽl nog eensÖ" (1 Sam.3:7,8).

SamuŽl was nog maar twaalf jaar oud in die tijd. En alhoewel hij een godsdienstig kind was, kende hij nog niet de stem van de Heer. Daarom kwam God naar SamuŽl die in bed lag, en riep hem duidelijk. Eerst dacht SamuŽl dat het Eli was die sprak. Hij wist niet dat hem werd geleerd stemmen te onderscheiden: om direct van God te horen!

Let hierbij alsjeblieft op dit: God sprak niet tot Eli! Het lijkt er in feite op dat tot die tijd alleen ťťn profeet van God hoorde: de niet met name genoemde man die Eli waarschuwde dat God op het punt stond hem af te snijden. Maar zelfs dit was een stem van een mens, de enige stem die Eli kon horen, omdat hij doof was geworden voor de stem van God!

En zo gaat het ook vandaag! Een Eli-bediening, geestelijk doof en het Woord van God zo nauw niet meer nemend, heeft alle onderscheiding verloren, alle autoriteit, iedere aanraking van God. Wat de kerk van vandaag nodig heeft, zijn mannen en vrouwen die op kunnen staan met geestelijke autoriteit, omdat het Woord dat ze prediken, wordt ondersteund door een rechtvaardig leven! Zovele predikers vandaag zijn niet in staat voor de mensen te staan en te zeggen: "Zo spreekt de Heer!", omdat zij niet zijn afgestemd op Gods stem!

Het horen van God vereist meer dan alleen maar stille tijd. Het vereist meer dan alleen maar zeggen: "Spreek, Heer, Uw knecht luistert!" Nee, het is geen formule die kan maken dat je God hoort, er zijn geen tien stappen die je moet volgen. Zie je, voordat je God kan horen, moet hij tegen je spreken!

Eli zou maanden alleen hebben kunnen doorbrengen, ingesloten met God, roepend: "Heer, spreek tegen me!" Maar dan had hij toch geen kans om Gods stem te horen, omdat God niet met hem sprak. God wilde tegen SamuŽl spreken. Hij spreekt alleen tegen hen die hun hart erop voorbereid hebben te luisteren!

Je kunt vergeten dat predikers met zondige gedachtes ooit Gods stem zullen horen. Je kunt het vergeten dat welke kerk dan ook ooit Gods stem zal kunnen horen als ze doorgaat met een overspelige levensstijl, met scheiden, hoererij, en met zich overdadig bezighouden met sport, vermaak, pleziertjes. Het enige wat God tegen zo'n kerk zal zeggen, zijn ťťn of twee woorden: "Heb berouw!, bekeer je!, huil!"

SamuŽl had geen diepe theologische kennis van God toen de Heer voor het eerst met hem sprak. Maar hij had een gevoelig, zuiver, toegewijd hart dat open was voor de Heer. Dus, wat denk je dat het eerste was dat God SamuŽl leerde, nadat Hij met hem had gesproken?: "Ik zal geen zonden in Mijn huis dulden! Ik zal niet zonden, waarover geen oordeel is geveld, door de vingers zien bij mijn dienaren".

In wezen zie de Heer tegen SamuŽl: "Ik ga Eli oordelen, omdat hij wist dat zijn zonen zondig waren, maar hij niets deed om ze hiermee te doen ophouden! Hun klederen hadden van hen afgehaald moeten worden en tegen hen had gezegd moeten worden: "Je kunt niet bij de heilige plaats komen!" Nu, SamuŽl, wil Ik je Mijn haat voor zonde tonen in Mijn huis. Ik wil je tonen wat het vereist om Mijn stem te horen en met Mij te leven!"

SamuŽl moet gesidderd hebben bij het horen van de volgende woorden van de Heer:

"Zie, Ik ga in IsraŽl iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen" (1 Sam.3:11).

SamuŽl realiseerde zich dat God Eli zou verlaten, die hij zo bewonderd had. En hoeveel verdriet moet de jongen gehad hebben toen God tegen hem sprak: "Ik ga deze zondige, vieze leiders vernietigen. En ik zal een volk oprichten dat diep naar Mij verlangd!" Het heilige overblijfsel in deze laatste dagen weet dat God nu Zijn kerk aan het oordelen is. En ze weten wat Gods plan is. Ze weten dat Hij onheilige bedieningen zal neerhalen en vernietigen!

Het is geen wonder dat de Bijbel zegt dat SamuŽl betrouwbare woorden sprak: hij had de stem van God gehoord! Hij had veel tijd doorgebracht met bidden, de Heer zoeken, ingesloten met Hem, en God sprak altijd duidelijk tegen hem.

Er is ook in deze tijd een heilig volk dat erop getraind is Gods stem te verstaan. Deze biddende heiligen storten hun hart uit voor Hem, en op Zijn beurt stort Hij Zijn hart tegen hen uit!


3. Het overblijfsel zal getraind zijn in echte
verlossing, door de kennis van de
wegen van God!

Ik heb in vele vorige boodschappen gewaarschuwd: Amerika is op weg naar chaos en ineenstorting! De haat spugende Louis Farrakhan is populairder geworden in de zwarte gemeenschap dan wie dan ook, op Jesse Jackson na (Farrakhan staat nu onder zwarten zelfs meer bekend dan Martin Luther King!). En vele door blanke mensen uitgezonden radiozenders, waarvan sommigen hier vanuit New York, zitten voortdurend haat te kweken tegen zwarten.

Je hebt misschien gelezen of gehoord over mijn boodschap die ik heb gepreekt over de komende raciale oorlogen. Misschien ziet het er nu nog niet naar uit dat dit zal gebeuren, maar pas op, zeer spoedig, wanneer de economische chaos komtÖ! Er zullen "raciale legers" zijn: blanken tegen zwarten, blanken tegen joden, Koreanen tegen zwarten.

Er staat ons zo'n tijd van oordeel te wachten dat het woord "verlossing" een hele nieuwe betekenis zal krijgen! In het verleden hebben christenen aan verlossing meer gedacht in de betekenis van genezing: ogen genezen, kreupele ledematen genezen. Maar spoedig zal er zo'n toorn van de hemel worden uitgestort over ons dat de grootste verlossing zal zijn die van vrees en angst!

Verlossing zal in die tijd betekenen: een betrouwbaar woord van de hemel hebben. Jezus zei dat: "Öde mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen" (Lukas 21:26). En inderdaad zullen de mensen roepen wat God verder zal gaan doen. Ze zullen in alle richtingen gaan, om de stem te horen van iemand die rustig is en kalm, en die niet gek aan het worden is. Ze zullen roepen: "Zeg me, is dit Gods veroordeling? Wanneer houdt dit alles op?"

En wie denk je zal de antwoorden hebben? Jij: de gewone christen die ingesloten is geweest met God! Je zult vol kalmte en rust zijn terwijl alles ineenstort, omdat God met je is, en omdat je van de hemel hoort. Hij waarschuwde je dat dit allemaal zou gebeuren, en Hij beloofde je dat Hij je zou beschermen!

Ik heb een visioen in mijn geest waarvan ik geloof dat het van de Heer is. Het is van honderden auto's die uit New York wegvluchtenÖ van autokampen in New Jersey en PennsylvaniŽÖ van mensen die slapen in hun auto's, weken achtereen, alleen maar om weg te zijn van alle chaos. Hetzelfde zal ook in andere steden gebeuren. Het zal ieders verbeeldingsvermogen te boven gaan. Maar God zal Zijn heilige overblijfsel klaar hebben staan, een groep van mensen die standvastig zijn, vastberaden, niet van hun stuk te krijgen! Zoals bij SamuŽl zullen hun woorden niet op de grond vallen!

SamuŽl had de antwoorden voor IsraŽl; hij bood ze echte verlossing aan. Meer dan vijftigduizend mensen waren gestorven omdat ze in de ark hadden gegluurd (1 Sam.6:19, Statenvertaling). Overal waar de ark naar toe werd gebracht, stierven de mensen als vliegen. Het hele land was in chaos, niemand wist wat ze er aan moesten doen! (1 Sam.5:8-12).

Het volk zei: "Dit oordeel moet van God zijn! Wie zal voor ons naar Hem toegaan? Daarom riepen zij om SamuŽl. En hij zei tegen ze: "Roept geheel IsraŽl bijeen te Mispa; dan zal ik voor u tot de HERE bidden!" SamuŽl had het juiste woord voor het uur van crisis:

"Toen zeide SamuŽl tot het gehele huis IsraŽls: Indien gij u met uw gehele hart tot de HERE bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de HERE en dient Hem alleen; dan zal Hij u redden uit de macht der Filistijnen" (1 Sam.7:3).

Het antwoord zou niet gevonden worden in gebed voor iedereen en allen, of ze nu wel zondig zijn of niet. Er was geen algemeen geldige belofte van verlossing voor ieder die deze wou hebben. Nee, SamuŽl riep: "Maak dat je hart in orde is! Reken af met je zonden! Maak je hart gereed voor de Heer!" Ten eerste moet zonde worden bestraft, veroordeeld, nagelaten.

"Daarop deden de IsraŽlieten de Bašls en de Astartes weg en dienden de HERE alleen. Toen zeide SamuŽl: Roept geheel IsraŽl bijeen te Mispa; dan zal ik voor u tot de HERE bidden. Te Mispa bijeengekomen, putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des HEREN. Ook vastten zij op die dag en zeiden daar: Wij hebben tegen de HERE gezondigd. En SamuŽl richtte de IsraŽlieten te Mispa" (1 Sam.7:4-6). Hij richtte hen: hij legde zonde bloot in het kamp! Een opwekking van echt berouw volgde op het krachtige richten van SamuŽl.

God zegt ons dat Zijn SamuŽl gezelschap een grote verlossing teweeg zal brengen door de macht van intercessie:

"En toen SamuŽl voor IsraŽl tot de HERE riep, antwoordde de HERE hem. Terwijl SamuŽl bezig was het brandoffer te brengen, rukten de Filistijnen op ten strijde tegen IsraŽl, maar de HERE deed te dien dage machtig de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring, zodat zij tegen IsraŽl de nederlaag leden" (1 Sam.7:9-10).

Er was donder van de hemel, gevolgd door een grote slachting, en Gods volk won de strijd! Het gebeurde allemaal omdat ťťn man het antwoord wist. SamuŽl wist wat hem te doen stond, omdat hij van God had gehoord!

Ik geloof dat God Zijn heilige overblijfsel in deze laatste dagen gaat gebruiken om massa's mensen op te wekken, om pastors weer te doen opstaan, en om kerken wakker te schudden. Dit leger zal het hart van mensen terug naar God brengen door hen tot berouw te brengen, door de macht van gebed en door God geÔnspireerde bestraffing van zonde.

Je buren en collega's gaan allemaal antwoorden willen hebben. Ze kennen je al door je rustige en kalme houding, en op een dag zullen ze naar je toe komen rennen, roepend: "Wat is het woord van de Heer? Wat zegt God?"

Als ik spreek over een heilig overblijfsel in training, bedoel ik niet een leger van predikers, evangelisten en missionarissen. Ik praat over gewone heiligen: mensen die Jezus liefhebben, die tekenen en wonderen zullen zijn voor de wereld, omdat ze vol zijn van rust en kalmte. God wil niet een beroepsleger dat getraind is in menselijke methoden. Hij wil mannen en vrouwen die getraind zijn in gebed door de Heilige Geest! Hij zoekt gelovigen die met Hem zijn ingesloten, die bij Hem hun hart voorbereiden, en Zijn stem leren verstaan.

Beschrijft dat jou? Is jouw leven nu een getuigenis voor een bange en geschudde wereld? Ik vraag je dringend: neem tijd om met Hem alleen te zijn en laat Hem tot je beginnen te spreken. Vraag hem de zonde in je leven te openbaren. Laat alles na waarvan de Heilige Geest je overtuigd dat het zondig is. En maak jezelf beschikbaar voor Hem door jezelf aan gebed te geven. Dan zul je gereed zijn om een soldaat te zijn in Zijn machtige leger van de laatste dagen. Halleluja!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2006 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2006 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2006 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 28 september 2006 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series