Times Square Kerk Preken Serie

Die verschrikkelijke dag waar niemand over wil praten.
(That Dreadful Day No One Wants to Talk About)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
5 februari 2007
_____________

"Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede" (2 Petrus 3:10-14).

"Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede" (2 Petrus 3:10-14).

Een bekende tv-evangelist shockeerde ons land onlangs met een profetische waarschuwing. Hij zei dat God hem had geopenbaard dat spoedig een plotselinge terroristische aanval over de Verenigde Staten zal komen, en dat massa's mensen gedood zullen worden. Een hierop gelijkende profetie werd over de gehele natie gegeven door een andere gerespecteerde tv-evangelist.

In de afgelopen weken heb ik profetieŽn ontvangen van onbekende, maar Godvrezende voorgangers die met deze zelfde boodschap komen. Deze herders geven deze waarschuwing: "Een grote ramp komt spoedig en plotseling over ons. Deze zal zo verwoestend zijn dat de wereld erover zal huiveren. De dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn.


Nieuwscommentatoren hebben zich nu
bij deze boodschap gevoegd.

Ik hoor herhaaldelijk dat nieuwscommentatoren hetzelfde voorspellen: een verschrikkelijk crisis staat op het punt te gebeuren. Ik geloof dat deze waarschuwingen-vooraf door de seculiere wereld de manier is waarop de Geest van God niet-gelovigen waarschuwt. Nu voelen zelfs de zondigste mensen op aarde innerlijk een akelig, niet kwijtrakend gevoel, dat een verschrikkelijke, beangstigende dag onvermijdelijk is en spoedig zal komen.

Op het ogenblik is de wereld in een verschrikkelijke ordeloosheid. Ik denk aan de verschrikkelijke wreedheid die plaatsvindt in Darfur in Soedan. Meer dan 300.000 mensen zijn daar gestorven, en 2 miljoen anderen zijn vluchteling geworden. Terwijl de wereld in afschuw toekijkt, niet in staat de slachting te stoppen, blijft een corrupte Verenigde Naties als verlamd toekijken. Veel van de voedselhulp wordt alleen maar gebruikt voor het ondersteunen van rebelse militaire machten.

Terrorisme neemt meer en meer toe, en de wereldmachten zijn in verwarring. De Verenigde Naties worden: "Missie Hopeloos" genoemd, terwijl zijn Veiligheidsraad hopeloos verdeeld is. Ondertussen hebben Iran en Noord Korea een wedloop in het bouwen van nucleaire arsenalen, en dreigt Iran IsraŽl van de kaart te zullen vegen.

Voor deze verraderlijke naties is iedere dreiging van de Verenigde Naties een grap. Ze spotten openlijk met de plechtige verklaringen die door de Verenigde Naties gemaakt worden.

Ondertussen is China de hele tijd aan het toenemen in wereldmacht, vastbesloten om de plaats in te nemen van Amerika als de enig leidende wereldmacht. De Chinese regering stort miljarden dollars in Afrika, Zuid-Amerika, het Verre-Oosten en Latijns-Amerika, om het krijgen van invloed in die naties te kopen.


Wie luistert er naar al deze profetische
waarschuwingen en geeft er acht op?

De naties van de wereld en hun leiders luisteren niet naar de alarmsignalen die er klinken. De meesten zullen ze waarschijnlijk niet eens horen. Zoals de halsstarrige koningen in de Bijbel die de profetische waarschuwingen verscheurden, spotten ook zij met datgene wat hen werd geprofeteerd. Inderdaad, alle haters van Christus zijn aan het spotten. De seculiere wereld bespot de predikers die over deze harde waarschuwingen spreken; ze noemen hen doemdenkers en zeggen dat ze niet goed bij hun hoofd zijn. Net zoals de Schriften voorspellen, beweren deze spotters van tegenwoordig: "Alle dingen gaan door zoals ze vanaf het begin der tijden zijn gegaan. Niets zal de voorspoed van de wereld doen ophouden voort te blijven bestaan. Alles is okť".

Het feit is dat degenen die van de dingen van deze wereld houden, alle waarschuwing en profetie hierover zullen afschudden. Dat is ook waar van grote aantallen christenen. Als een gelovige zichzelf overgegeven heeft aan de jacht naar rijkdom en succes, als hij een gemakkelijke religie wil, ťťn van goedkope genade, dan zal hij zijn oor afwenden van een hard klinkende boodschap.

Persoonlijk ben ik geshockeerd door de vele voorgangers van God die openlijk hen verachten die waarschuwen over de gevaarlijke tijden die er aan gaan komen. Ik kan niet begrijpen hoe ze iedere profetische boodschap die er klinkt van zich kunnen afschudden. Bedenk eens:

Op dit ogenblik zenden nationale veiligheidsleiders waarschuwingen uit in de Verenigde Staten: gele, oranje en rode waarschuwingen, met inbegrip van waarschuwingen voor vliegtuigen.

Top veiligheidsmensen waarschuwen voor een mogelijke 'vuile bom' die door terroristen zal geplaatst worden, waarbij massa's mensen risico lopen.

In New York City heeft iedere veiligheidsagent zich geoefend voor wanneer een aanval plaatsvindt. Nieuwsverslagen verklaren voortdurend dat deze aanval niet een kwestie is van "als het gaat gebeuren", maar van "wanneer het gaat gebeuren". Dat dit zal gebeuren is slechts een kwestie van tijd.

Gezondheidsexperts waarschuwen voor wereldwijde pandemieŽn, en voorspellen dat miljoenen zullen sterven. HIV/Aids raast al over de wereld, en teistert het grootste gedeelte van Afrika.

Hoe reageert het lichaam van Christus op deze waarschuwingen? In vele kerken wordt geen melding gemaakt van wreedheden, van terrorisme, van tragische pandemieŽn. In plaats daarvan wordt de boodschap die van die kansels wordt gepredikt samengevat in motiverende pep-praatjes, grappen, vermaak. Het is allemaal geestelijk babyvoedsel, waarbij geen woord wordt gesproken over komende oordelen.

Maar het schrijven is al op de muur, verklaard door de Schriften en de wereld laat er een echo van horen: een verschrikkelijke dag komt eraan.


Wat wordt er precies gezegd tegen religieuze
mensen tijdens deze cruciale tijd van waarschuwing?

Meer en meer predikers sporen hun mensen aan: "God wil dat je rijk wordt. Hij wil dat je eerste klas reist. Daarom, ga daar nu op af. Ze vallen in hetzelfde op geldgerichte evangelie dat Jezus uit de tempel dreef in Zijn tijd.

Ik geloof dat God ervan houdt Zijn volk te zegenen, en er zijn beloftes van zegening voor diegenen die voorzien in de noden van de armen, weduwen en wezen. Het is geen zonde om welvarend te zijn. Vele financieel gezegende gelovigen steunen missies en liefdadigheidswerken over de wereld. Maar toch pleit de Heilige Geest in deze tijd met de wereld, door vele profetische stemmen, en door de werelds eigen stemmen. Een verschrikkelijke dag van afrekening staat voor de deur, maar de meeste mensen, met inbegrip van massa's christenen, willen er niet over praten of zelfs maar erover denken. Als er zo weinig mensen luisteren, voor wie zijn dan deze profetische waarschuwingen bedoeld? Waarom zou de Heer ze uitspreken, als zo weinig mensen er acht op slaan? Wie ter wereld zal naar deze waarschuwingen luisteren?

Ik denk aan Jeremia, EzechiŽl, en andere Oudtestamentische profeten die waarschuwden voor de val van Babylon, de wereldmacht van die tijd. Profeten spraken ook over de komende verwoesting die over de ChaldeeŽn zou komen, over de Meden, de Perzen, over Tyrus. Maar deze profetieŽn bereikten nooit die heiden-naties, noch hun leiders.

Zelfs het teruggevallen IsraŽl spotte bij de stemmen die riepen in de wildernis. Daarom: waarom bracht God eigenlijk deze waarschuwingen? Wie zou er naar gaan luisteren? En tegen wie spreekt God dan?


De Heer spreekt altijd tegen de resterende
mensen die nog getrouw zijn gebleven.

Door de geschiedenis heen heeft God altijd profeten gezonden met een waarschuwing om Zijn slapende bruid wakker te maken. Hij openbaart het late uur door zulke waarschuwingen om zo een slapende bediening en kerk wakker te krijgen.

Terwijl God spreekt door mannen die spreken voor de gehele natie, moet de Heer ook vele keren nederige, onbekende, niet bekend staande wachters vinden om Zijn waarschuwingen te brengen. Hij heeft predikers uitgekozen die geen persoonlijke agenda hebben, mannen die zich helemaal aan God hebben toegewijd en bidden. Deze voorgangers worden veracht en belachelijk gemaakt als onwetend en ongeletterd. Maar ze zijn toch niet bang voor verwijten. Inderdaad, zij zijn de "zwakken" die door God worden gezonden om de "wijzen" te beschamen. En alleen die luisteraars die niet verliefd zijn op de wereld zullen de profetische waarschuwingen horen die deze profeten brengen. Alleen zŪj die verlangen naar de komst van de Heer zullen deze boodschap als waar ontvangen in hun hart.

Dit is de reden waarom God Zijn getrouwen waarschuwt: zodat ze niet overweldigd worden door angst als plotselinge rampen komen. Als die verschrikkelijke dag komt, moet Gods volk weten dat wat er gebeurd is, niet toeval is of een willekeurige daad van meedogenloze naties. Ze moeten de vrede van Christus in hun hart hebben, en moeten weten dat onze God nog steeds Meester is van het universum.

Op deze manier zal het volk van de Heer gewaarschuwd zijn. En ze zullen niet in paniek raken wanneer de harten van andere mensen zullen bezwijken van angst als ze al die beangstigende dingen zien komen op de aarde.


De apostel Petrus verteld dat de dag van de Heer
zal komen als "een dief in de nacht",
of plotseling (2 Petrus 3:10).

Petrus zegt dat de dag van de Heer er niet ťťn zal zijn van vreugde, maar van schrik. Er wordt gezegd dat "op die dag de elementen door vuur zullen vergaan".

Volgens Petrus zal de dag plotseling komen, "als een dief in de nacht". En het zal gepaard gaan met een groot gedruis. Bedenk eens: zelfs de elementen zullen door vuur vergaan, zoals een groot vuur alles verteert en doet verdwijnen wat op zijn pad komt.

Wat moeten we opmaken uit zo'n gebeurtenis? Eťn gerespecteerde theoloog heeft geschreven: "Dit klinkt als een nucleaire holocaust". Afgezien of deze man gelijk heeft of niet, het is duidelijk dat Petrus spreekt over een catastrofale, wereldomvattende gebeurtenis.

Dus, waarom spreekt de apostel met zulke woorden? En tot wie spreekt hij? Petrus heeft deze brief geschreven aan: "de geliefde", de getrouwe gelovigen die er nog over zijn: "Geliefde, "ik tracht uw zuiver besef door herinnering wakker te houden" (2 Petrus 3:1).

In het kort, Petrus zegt tegen zijn lezers dat hij op het punt staat een boodschap te profeteren die niemand wil horen, niemand, op de geliefde getrouwen die nog over zijn, na. En, volgens Petrus, zal het zo'n verschrikkelijk woord zijn, dat het wereldwijd bespot en belachelijk gemaakt zal worden. Hij vertelt in wezen tegen deze gelovigen: "De spotters zullen komen. En ze zullen spotten over de profetieŽn van zowel de Oudtestamentische profeten als de tegenwoordige apostelen".

Let op wat Petrus vervolgens zegt: "Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen" (2 Petrus 3:7).


Wanneer we zo'n boodschap horen,
rijst er iets in ons op dat zegt:
"Het is me allemaal te veel".

Wanneer we woorden horen als die van Petrus, is onze eerste reactie terug te deinzen. "Er is zoveel slecht nieuws tegenwoordig, zoveel dat spanning brengt in ons leven. Zovele tragedies komen tot ons van over de gehele wereld. Waarom moeten we deze boodschap nu horen?"

Inderdaad, vele christenen zouden misschien terugdeinzen bij de boodschap die Petrus hier brengt. Van binnen zouden ze zich afvragen: "Waarom moeten we hieraan herinnerd worden? Waarom het niet gewoon laten gebeuren?

"Maar Petrus geeft ons de reden waarom deze boodschap gehoord moet worden: "Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht" (2 Petrus 3:11).

Hier is het hart van de profetie van Petrus. In het licht van de plotselinge verbranding van de elementen, behoren de geliefden van God hun gedrag nauwkeurig te checken. Zij, die uitkijken naar de vervulling van Bijbelse profetie behoren gelijkend te worden aan Christus, in gedrag, woorden en gedachten.

Petrus zei dat de Heer niet traag is in het volbrengen van Zijn belofte, waar sommige mensen God van betichten. Met andere woorden, God heeft nog niet het vuur dat er aan gaat komen, laten losbarsten, en dat om ťťn reden. Het is niet alleen "totdat de kop van ongerechtigheid gaat overstromen", nee, de Heer houdt Zijn oordeel tegen vanwege Zijn oneindige geduld met zondige mensen, "daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen" (3:9).

Maar, vergis je niet: het vuur zŠl komen. En om die reden: "beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede" (3:14).

Tragisch genoeg zijn er massa's mensen tegenwoordig die zich aanpassen aan deze wereld in plaats van aan Christus. Vele kerken lijken meer en meer op de seculiere wereld, en laten alleen maar een boodschap over zelfhulp horen. Je kunt het verschil niet merken tussen zulke kerken en de meeste seculier gemotiveerde programma's.

Wat een tragedie, om de verkeerde weg op te gaan in zo'n tijd als deze. Maar, ondanks al deze dingen, roept Christus Zijn geliefde op om dichter naar Hem toe te komen, en hun levensweg te onderzoeken in het licht van Zijn Woord.


Paulus en Petrus, en zelfs Jezus zelf,
brachten harde boodschappen tijdens zware tijden.

Toen Christus op aarde leefde, waarschuwde Hij ook dat er een grote ramp zou komen over Jeruzalem en IsraŽl. In feite was er, tijdens de tijd van de apostelen, vooral in de tijd van Paulus, veel sprake van "Jezus bespotting", vanwege zijn ernstige waarschuwingen.

Toen Paulus ten tonele kwam, waren de door het vlees geÔnspireerde doctrines zich wijd aan het verspreiden in de kerk. Valse profeten waren opgestaan en hadden volgelingen gekregen in de pinksterkerken. Goddeloze predikers verschenen, die zich voordeden als engelen van licht en doctrines van demonen brachten.

Ondertussen was in de wereld daarbuiten homoseksualiteit zich geweldig aan het uitbreiden. In het Romeinse Rijk waren seksuele perversies en sensuele bezigheden de regel van die tijd. Het eigen-ik werd hoog verheven, vlees werd aanbeden, en trots was aan de macht. Zelfs de tempel in Jeruzalem was een verblijfplaats van dieven geworden, met herders die alleen maar gericht waren op geld.

Paulus zei van zijn samenleving: "Slechte mensen verzetten zich tegen Gods Woord, en zijn overgegeven aan een verwerpelijk denken. Ze zijn jaloers, inhalig, doen aan hoererij, zijn twistziek en hebzuchtig en zijn roddelaars, onbeschaamd, arrogant, uitvinders van slechtheid, liefdeloos, onbarmhartig" (omschrijving van Rom.1:28-31).

Het lijkt mij toe dat het net is alsof Paulus onze tijd aan het beschrijven is. Hij wist van de profetie van de Heer dat er een totale verwoesting zou komen. De dag zou komen dat Jeruzalem in brand zou worden gezet. De tempel en de stad zouden met de grond gelijk worden gemaakt.

Die holocaust sloeg toe in 70 A.D, net zoals Paulus en Jezus hadden geprofeteerd. Het was een schouwspel dat zo verschrikkelijk was, een tragedie van zo groot historisch gebeuren, dat niemand het zich tevoren voor had kunnen stellen.


Wat was de boodschap van de apostelen
vlak voordat die verschrikkelijke dag
zou plaatsvinden?

Dit is de boodschap die Petrus bracht:

"Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid" (2 Petrus 3:17-18).

Dit is de boodschap die Paulus predikte:

"Om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God" (Kol.1:10).

Als we de boodschappen van de apostelen overdenken, wat zouden we dan kunnen verwachten dat het woord is voor een samenleving die op het punt staat geoordeeld te worden in ůnze tijd?

We merken op dat dit woord van Paulus komt, en gericht is aan de geliefde van Christus: "Mijn gebed voor jullie is dat jullie groeien in liefde, in geestelijk begrip, en een leven leiden dat Christus waardig is" (omschrijving van Kol.1:9-10).

Dus, wat is er nodig om zo goed te leven? Paulus vertelt het ons:

"Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo" (Kol.3:12-13).

Paulus vertelt ons in zovele woorden: "Dit is mijn woord voor jullie in deze kritische tijden. In het licht van de zware tijden waarvan jullie weten dat ze eraan komen, behoor je je leven te meten naar de maatstaven van de Heer".

Met andere woorden: we moeten onszelf afvragen: "Word ik meer als Christus? Word ik geduldiger, of word ik opvliegender? Word ik vriendelijker en zachtaardiger, of gemener en zit ik steeds ruzie te zoeken? Word ik gevoeliger en vergeef ik gemakkelijker of word ik verbitterd, en wil ik wrok niet loslaten? Heb ik een hart voor anderen die in nood zijn? Verdraag ik de zwakheden en gebreken van hen die me omringen, of moet ik altijd het gelijk aan mijn kant hebben?"

Paulus maakt hier de suggestie, dat, in het licht van zo'n dag die komt, het er niet toe doet wat voor werken je allemaal verricht of wat voor liefdadigheidswerk je doet. Hoe vriendelijk je ook bent tegen vreemdelingen, hoeveel zielen je ook redt, dťze vraag blijft staan: Word je meer liefdevol, geduldig, vergevend, verdraagzaam?

Een onderzoek van je leven met Christus houdt niet zo zeer in wat je doet, maar wel hoe je wordt als mens.


Hoe kunnen we zů leven dat we op die manier
gelijkend worden aan Christus?

Zo'n leven kan niet alleen door menselijke inspanning bereikt worden. Het zal niet komen door je zelf er met je wil helemaal op toe te leggen, door tegen jezelf te zeggen: Õk zal dat soort van gelovige worden!" Veeleer, gebeurt het door het werk van de Heilige Geest, door geloof in Zijn Woord.

In de eerste plaats lezen we deze Woorden en geloven we dat ze Gods oproep aan ons zijn, om onszelf te onderzoeken. Daarom vragen we de Geest ons te tonen wie we werkelijk zijn, en meten we onszelf af naar Zijn Woord. Daarna vragen we de Heilige ons te helpen te veranderen.

Zie je, we veranderen allemaal, ůf naar de gelijkenis van Christus, ůf naar die van de wereld. En hoe ouder een christen wordt, hoe meer hij of zij als Christus zou moeten zijn. Ons huwelijk zou niet een hel op aarde moeten zijn. We moeten het leed van onze echtgenote/echtgenoot op ons nemen, en dienaren voor elkaar worden. Kinderen is christelijke gezinnen zouden moeten zien dat hun ouders veranderen, dat ze begripvoller worden, meer liefdevol en vriendelijk. DŠt is wat volwassenheid in Christus bepaalt.

Nu begrijp ik wat Petrus en Paulus zeggen, en dat is: "Wees niet bang voor wat er staat te gebeuren. Houd Gods Woord ten alle tijden in gedachtenis, bij alle gebeurtenissen. En laat de Heilige Geest je ondertussen tot een ander, meer op Christus-lijkend persoon maken".

God heeft bepaald dat al ons lijden, al onze ellende, al onze zware testen ons dichter tot Hem zelf zullen trekken. Inderdaad, pijn en verdriet zal ons ůf doen verharden ůf ons brengen naar een plek van totale afhankelijkheid van de Liefde van de Vader. Je gaat ůf ophouden met bidden en vertrouwen, ůf je werpt al je bekommernissen en toekomst op Hem.

Er is ons de innerlijke kracht gegeven om te kunnen zeggen: "Geen van die komende dingen zullen mij van Christus weghalen". DŠt is Gods boodschap aan ons in deze tijd.

Halleluja!

----
Vertaald met toestemming van href=http://www.worldchallenge.org, World Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.
Tenzij anders vermeld is de NBG-1951 vertaling gebruikt.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2007 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2007 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiŽren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2007 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 30 maart 2007 voor het laatst gewijzigd.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series