Times Square Kerk Preken Serie

Een brief van de duivel!
(A Letter From The Devil!)


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright
Door David Wilkerson
31 juli 1989
__________

“Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren , en bad voor het aangezicht des Heren en zeide: Here, God van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en aarde gemaakt Neig ,Here, uw oor en hoor; open, Here, uw ogen en zie; hoor de boodschap, die Sanherib heeft gezonden om de levende God te honen” ( 2 Koningen 19:14-16).

In het Oude Testament lezen we het verhaal van koning Hizkia die en brief van de duivel ontving. Het klopt dat die door Sanherib was ondertekend maar hij was direct gestuurd vanuit de hel! In het Assyrisch betekent Sanherib “man van zonde” (ook: maangod die broeders vermenigvuldigt). Hij beeldt satan uit, de god van deze wereld, die vastbesloten is om een vaste broederschap van Godhaters te vestigen.

Dit verhaal is waar en ter lering vastgelegd en het leert ons over een oude truc van de duivel: “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is” (2 Korinthiërs 10:11).

Laten wij eerst kijken naar de historische achtergrond van dit verhaal. Jeruzalem werd belegerd door het machtige Assyrische leger toen die duivels brief aankwam. Koning Sanherib en zijn trawanten hadden 10 stammen van Israël in ballingschap geleid ten tijde dat Israël werd veroordeeld voor haar immoraliteit, afgoderij en ontrouw. De Bijbel zegt Israël zichzelf aan de duivel had verkocht en dat het volgende daaruit voortkwam: “Toen Hij Israël had losgescheurd van het huis van David.....Want de kinderen van Israël wandelden allen in de zonde van Jereboam... (en) totdat de Here Israël van voor zin aangezicht verwijderde....En Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur” (2 Koningen 17:17,21-23).

In deze verzen vertegenwoordigt Israël de vervallen, zondevolle, hoerige Kerk van vandaag, Vol met comprissen, lust, overspel, homoseksualiteit- alleen maar gekte van plezier. Net als vandaag de dag bezaten de Israëliërs een vorm van goddelijkheid zonder kracht: “De koning van Assur bracht mensen uit Babel....en deed hen wonen in de steden van Samaria....zij vereerden de Here niet” (2 Koningen 17:24-25). Een evangelie van verscheidenheid werd in hun midden binnengebracht en het vergezelde hen in ballingschap! “Zo vereerden deze volken de Here en dienden tevens hun beelden” (2 Koningen 17:41).

Heden behoeft de duivel geen verleiding, opzwepende taal of schrijven van dreigbrieven aan dergelijke mensen. Je ziet, hij beheerst dit gedeelte van de Kerk al en heeft zijn eigen “engelen van het licht” al in de kansels geplaatst. He heeft ze een lauwe gemengde vorm van religie toevertrouwd: net genoeg traditie gecombineerd met heel veel boosaardigheid.

Nee, de duivels aandacht richt zich helemaal op hen wiens hart geheel gewijd is aan liefde voor en het behagen van de Heer Jezus! In dit verhaal vertegenwoordigt de natie Judea de restanten van de Kerk van de Heer op deze aarde. Zij is het doelwit van Satan want zij is door een convenant met de Heer verbonden en daardoor een regelrechte bedreiging voor het koninkrijk der duisternis.

Hizkia, de koning van Judea, was een godsvruchtig man: “Hij deed wat recht is in de ogen des Heren...Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om... Hij vertrouwde op de Here, de God van Israël;na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Judea; noch ook onder hen die voor hem geweest waren (2 Koningen 18:3-5).

Dit is de reden waarom de “man van zonde” erop uit was om Hizkia te vernietigen en dezelfde reden waarom satan jou wil aanvallen: “Hij (de koning) hing de Here aan, week niet van Hem af en onderhield de geboden (gehoorzaamde)... De Here was met hem: overal waarheen hij uittrok, was hij voorspoedig” (2 Koningen 18:6-7).


Geen eerbewijs meer aan de vijand.

Tot dan toe was Judea een onderdanig natie van Assyrie, hetgeen een vorm van slavernij was. Zodoende had de “man van zonde” toch nog een plaats in Sion. De koning van Assyrie (Assur) had Judea een belasting opgelegd van 300 gouden talenten: “En Hizkia gaf al het zilver dat zich bevond in het huis des Heren en in de schatkamers van het koninklijk paleis. Te dien tijde ontblootte Hizkia de deuren en de posten van de tempel des Heren (van goud)” (2 Koningen 18:15-16).

Dit beeld van compromis kan men in de hedendaagse kerk van God terugvinden- een kerk die wandelt in angst en intimidatie, het wereldse in hun midden uitnodigend, bang om zich uit te spreken en de zonde te (h)erkennen. Zoals Hizkia naar de wensen van de “man van zonde” boog zo eert de kerk van vandaag de duivel met boosaardige muziek, zogenaamd “Christelijk” entertainment en dubbele moraal.

Toch werd Hizkia’s hart nog beroerd en zei: “geen eerbewijs aan de vijand!” Dit was een voorbeeld van het ontwaken van de Heilige Geest , een roep naar de overgebleven heilige mensen die geen compromissen wilden sluiten of nooit meer bang wilden zijn. De kinderen van Israël hadden al eens geprobeerd op de armen van het vlees te leunen toen zij hulp uit Egypte vroegen maar Egypte was helemaal niet van nut voor hen! Want zij waren nu een volk - en een leiderschap - dat zich geheel op de Heer had geworpen!

Beminde gelovigen: bekijk het gehele beeld eens: zo lang als deze mensen eer bewezen aan de duivel bleven zij ongedeerd. Zij hadden geen tegenstand, geen oorlog. Maar zie wat er gebeurde toen Hizkia in het geloof aan God stapte - toen hij besloot dat het plezieren van de duivel afgelopen moest zijn; geen halve discipelen, geen compromissen of wereldse banden, tegen welke prijs dan ook.

Op het moment dat je het wereldse achterlaat en je je leven geheel in de hand van de Heer legt - let op! Alles uit de hel zal je achtervolgen, je wordt het mikpunt van de duivel en je wordt belegerd door de “man van zonde”. Je wordt zwaar op de proef gesteld om te zien of je in alle dingen op God vertrouwt. Overal waar je kijkt zie je de vijand naast je staan!


Satans middelen staan opgesteld
tegenover hen die
op de Heer vertrouwen.

De Assyriers zijn het beeld van “de weg naar welvaart”. De duivel zal zijn leger rond je muren laten paraderen - krachtig, magnifiek, ogenschijnlijk succesvol in wat zij ook doen en je voelt je ingesloten als een gevangene: “Evenwel zond de koning van Assyrie .. Rabsake met een zwaar heir(leger) naar Jeruzalem” (2 Koningen 18:17).

Kijken we eens naar Satans middelen tegen de achtergebleven mensen, zij die besloten om Hem al hun vertrouwen te schenken. De eerste truc van de “man van zonde” is het in twijfel trekken van je betrokkenheid om de Heer volledig te vertrouwen. Rab-shakh was de ambassadeur van de koning en zijn naam betekent “dronken gezant”. Hij bespot de goddelijken met zijn beschimpingen: “En Rabsake zeide tot hen: Zegt nu tot Hizkia: Zo zegt de grote koning, de koning van Assyrie: Wat vertrouwen is dit, waarmede gij vertrouwt? op wien vertrouwt gij nu, dat gij tegen mij rebelleert?” (2 Koningen 18:19-20). De beschuldiging is: God zal je niet uit de problemen helpen. Je zal ten onder gaan. Je zit diep in de problemen en je geloof zal je niet helpen.

Zit je echt in de knoei- echt diep in de problemen? Heeft de duivel je gezegd dat God je niet zal redden, dat je geloof (te) zwak is of (te) weinig en dat je zo goed als dood bent? Misschien ben je nu werkeloos en je rekeningen lopen langzaam op- je bent echt bang omdat alles er zo hopeloos uitziet.

Je hoort de duivel lachen: ondanks je liefde voor Jezus, ondanks het opgeven van het wereldse, ondanks al het goede doen en vertrouwen in God, het zal niet helpen! Niet voor jou! Je bent voorbestemd om te falen, je zult blut eindigen, honderden schuldeisers en op weg naar zelfmoord.

Luister naar de duivel in het Oude Testament: “Hoe zoudt gij dan het aangezicht van een enigen vorst, van de geringste knechten mijns heren, afkeren?” (Jesaja 36:9). Met andere woorden zegt hij: wat kan je doen om deze problemen te stoppen? Hoe zal je jezelf redden als je al niet 1 maand vooruit kan kijken, laat staan naar de toekomst? Hoe kan je overleven als er een leger van moeilijkheden aankomt achter die van je huidige problemen? Geloof je echt dat God een wonder voor jou zal doen en je uit deze toestand halen? Geef (het) maar op. Eigenlijk zelfs: zullen we het op een akkoordje gooien?

Nu geeft de duivel er een nieuwe draai aan en zegt je dat God achter al je problemen zit, niet de duivel. Hij probeert je te vertellen dat God zich op jou zal wreken, dat Hij kwaad is op jou: “De HEERE heeft tot mij gezegd: Trek op tegen dat land, en verderf het”.

Dit is de meest ingenieuze leugen van de duivel. Hij laat je geloven dat God jou heeft verlaten en je heeft overgegeven aan moeilijkheden en verdriet. Hij wil dat je denkt dat al je problemen het resultaat zijn van Gods straf voor je zonde uit het verleden. Maar geloof dit niet! - niet in dit geval, alleen satan is erop uit om jou te vernietigen.

Onze Heer is een verlosser, een fort: Jesaja zei dat Hij is gestuurd “Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde” (Jesaja 61:3).

Nee, je gaat niet ten onder, je wordt aangevallen en onder de voet gelopen door de leugens van de vijand omdat je je hart toevertrouwt aan de Heer. Satan probeert je geloof in God te vernietigen.

Nog een middel dat Satan gebruikt om zijn aanval op jou te verhevigen is je aandacht vestigen op zijn overwinningen op andere Christenen. “Hebben de goden der volken, ieder zijn land, enigszins gered .... Waar zijn de goden…hebben zij Samaria uit mijn hand gered?” (2 Koningen 18:33-34). Satan wil bluffen: “Ik ben krachtiger dan jouw God. Ik heb jullie grootste evangelisten neergehaald en hen verleid tot grote zonden. Ik heb ze omgetoverd in op geldbeluste leugenaars. Dus hoe denk je dat jij aan mijn kracht kan ontsnappen?”

Satan zal je alle Christenen laten herinneren die zeiden dat ze op God vertrouwden maar die leden onder moeilijkheden, ziekte en zelfs dood. Hij zal je wijzen op een goede oude heilige, misschien een oudere weduwe, die altijd pijn heeft en die zo weinig heeft om voor te leven dat ze er door lijkt te worden verpletterd. Hij zal zeggen “Deze mensen vertrouwden op God en kijk naar wat ze dat heeft gebracht! Die gevallen tv evangelisten werden verondersteld zo dichtbij God te zijn en kijk hoe die zijn geëindigd! Waarom denk je dat God jou zal antwoorden waar zoveel godsvruchtige Christenen vallen?”.

Ik ken een Pinksterpredikant die voor zo’n leugen van de vijand is gevallen. Het gebeurde toen hij in de caravan van zijn vader zat. Die was meer dan 75 jaar oud en ziek, had geen spaargeld en redde het financieel maar net. Hij was wat men vroeger een “arme prediker” noemde. Die predikant vertelde mij dat de duivel hem toefluisterde: “Zie je hoe God zijn trouwe herders beloont? Je zal arm eindigen net als hij. Hij was en is heilig - maar toch eindigt zijn leven in absolute armoede”.

Op dat moment zei de predikantenzoon tegen zichzelf dat hij nooit arm zou worden. Een demonische geest kwam bij hem binnen en vanaf dat moment werd hij een regelaar die alles deed wat maar geld opleverde. Hij deed duistere zaakjes. Hij gaf toe dat hij door kwade geesten werd voortgedreven. Zij achtervolgden hem ieder uur van de dag terwijl ze zeiden: “Je hoeft niet arm te zijn!”.

Deze man is nog steeds in de gemeente maar hij voelt zich uitermate ellendig. Hij raakt overal geld aan kwijt omdat al zijn zaakjes uiteindelijk mislopen. Zijn vader zal waarschijnlijk arm sterven maar gelukkig in de Heer terwijl hijzelf deze aarde waarschijnlijk vol bitterheid en ongeloof zal verlaten.


Satan zal proberen
met jou een akkoord te sluiten!!

Je ziet, een van Satans trucs is om een fantastisch beeld te schetsen van hoe je leven kan worden als je het op een akkoordje gooit met hem: “Hoort naar Hizkia niet; want zo zegt de koning van Assyrie: Handelt met mij door een geschenk, en komt tot mij uit, en eet, een ieder van zijn wijnstok, en een ieder van zijn vijgenboom; en drinkt een ieder het water zijns bornputs; Totdat ik kom, en u haal in een land, als ulieder land, een land van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden, een land van olijven, van olie en van honig; zo zult gij leven en niet sterven; en hoort niet naar Hizkia, want hij hitst u op, zeggende: De HEERE zal ons redden (2 Koningen 18:31-32)”.

“Sluit een overeenkomst met mij...kom naar mij toe”, zegt de stem van de duivel. Met andere woorden: je hoeft geen niemendal te zijn, er is geen noodzaak voor jou om zo onterecht te lijden. Kom maar uit je nauwe, recht geplaveide manieren en ik zal dingen voor je regelen! Je zal voorspoed hebben. Ik zal je al het geld geven wat je nodig hebt: graan, olie, wijn. Geen rekeningen meer. Niet meer de eindjes aan elkaar hoeven te knopen. Ik zal de bank voor je openen”.

Gelovigen, laat je niet bedriegen: elk compromis dat je sluit in je wandel met Jezus is een stap naar de duivel toe. Je sluit een akkoord, haalt een koopje - en je verkoopt tegelijkertijd je ziel. Wat is die duivel toch een geslepen zakenman! Hij vertelt je: “nog maar een kleine overeenkomst en al je problemen zijn opgelost. Je verdient een kans. Je hebt genoeg geleden en nu is het jouw beurt om succesvol te zijn!”.

“Totdat ik kom, en u haal in een land, als ulieder land” (vers 32). Hij zegt, met andere woorden: Je kan God met je meenemen! Je zal een en ander moeten veranderen maar je zal nog steeds jezelf zijn. Het doet helemaal geen pijn. Je kan alles hebben: Jezus en een overeenkomst”.

Maar als je in die leugen trapt dan zal je slaaf worden van de duivel vanaf dat moment. Er is geen land van wijn en olie of een paradijs zoals hij (duivel) beloofde. Op het zelfde moment dat je naar hem toestapt zal hij zijn boeien om je nek en handen slaan en je afvoeren naar Babylon. Je zal nooit dat krijgen wat je dacht te krijgen. In plaats daarvan krijg je de zweep en ketenen, gebroken beloftes en wanhoop! Je krijgt een taakmeester, een slavendrijver als vader. Het tevredenstellende water dat hij je beloofde is eigenlijk vergiftigd. Hier is de echte waarheid rond het compromis: het zal je een verblijf in een ontwenningskliniek opleveren. Het zal je het lot van Elvis Presley of John Lennon, die de laatste 5 levensjaren gedrogeerd leefde, geven. Je zal in complete slavernij leven, een slaaf van de duivel en zijn nukken.


Een brief van de duivel.

Uiteindelijk, als een laatste redmiddel zal de duivel je een dreigbrief sturen! “Als nu Hizkia de brieven uit der boden hand ontvangen, en die gelezen had, ging hij op in het huis des HEEREN, en Hizkia breidde die uit voor het aangezicht des HEEREN” (2 Koningen 19:14).

De boodschapper die de brief overhandigde was de gezant van de duivel. Het was een brief vol verwijten aan de levende God, bedoeld om Gods volk angst aan te jagen. Het was de opstanding van de lach van de duivel, toen hij hen bespotte en zei: “Ik zal jullie neerhalen, jullie alles verwijten en alles in jullie huis vernietigen”.

Heb jij je eigen brief van de duivel ontvangen? Die echtscheidingspapieren die je hebt ontvangen waren de duivel die je zei: “Lees maar, mislukkeling! Wat heeft het voor nut God te dienen en je zelf te ontzeggen? Het heeft je huwelijk niet gered. Het is allemaal jouw schuld. Het had vermeden kunnen worden”. “Nepartiest, mislukkeling, geef het allemaal maar op!”

Die ontslagbrief op het werk kwam ook van de duivel. “Dus dat krijg je als je Jezus volgt, eh? Een snelle trap na? Niemand wil jou. Je bent te oud, een gewezen iemand. Je gaat ten onder, je zal alles wat je hebt verliezen. Je hebt geen geld meer voor de huur of bent niet meer in staat voor je gezin te zorgen. Je bent verloren!”

Of dan die brief van een advocaat: “Betalen of anders wordt je vervolgd. Je tijd is om”. Het is een letter van schande en verwijt die probeert je angstig te maken en op je hoede.

Wat dan te zeggen over die röntgenfoto? Daar staat het zwart op wit: Je hebt een terminale ziekte. AIDS! Kanker! Huidziekte! Het is hopeloos en satan zegt: “Dus je gelooft dat Jezus geneest? Wel, waar is hij dan nu? Waarom moet je nog steeds lijden? Waar is jouw God? Je geeft Hem alles en kijk wat er gebeurt. Hij geeft je niets dan doorgaand lijden.”

Een goede zakenvriend van mij kreeg laatst zo’n brief van de duivel. Het was een accountantsrapport dat liet zien hoe een betrouwbare medewerker honderd duizenden dollars had gefraudeerd uit zijn bedrijf. Dit waren de woorden van de duivel aan hem: “Kijk goed naar wat ik zeg. Het heeft geen nut rechtvaardig te zijn. Dus dit is wat je krijgt als je jezelf aan de Heer geeft? Je bidt, je geeft, je loopt op het rechte en nauwe pad - en je eindigt te worden bedrogen. Ha! Dat is mij een akkoord! Waarom geef je het niet allemaal op?”.

Dus wat doe je als je met een bericht van de duivel wordt geconfronteerd? Ten eerste, leg de brief van de vijand voor aan de Heer, net als Hezekiah deed: “en Hizkia breidde die uit voor het aangezicht des HEEREN. ... En Hizkia bad voor het aangezicht des HEEREN” (2 Koningen 19:14-15).

Bidt en zoek de Heer. Praat of redeneer nooit met de duivel. Blijf gewoon stil, net als de mensen in dit vers deden: “Doch het volk zweeg stil en antwoordde hem niet een woord; want het gebod des konings was, zeggende: Gij zult hem niet antwoorden” (2 Koningen 18:36).

Zie je, God las deze brief en lachte! “De jonkvrouw, de dochter van Sion, veracht u, zij bespot u, de dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u”(2 Koningen 19:21). God nam die brief persoonlijk op. Hij zei: “Duivel, je stuurde die brief niet aan Mijn kind. Je stuurde hem aan Mij! “Wien hebt gij gehoond en gelasterd? en tegen Wien hebt gij de stem verheven, en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen den Heilige Israels!” (2 Koningen 19:22).

Hij die jou aanraakt raakt Gods oogappel aan. God zegt dat Zijn geliefden veilig zijn en dat de duivel hen niets kan aandoen: “Hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten; ook zal hij met geen schild daarvoor komen, en zal geen wal daartegen opwerpen ... Want Ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om Mijnentwil, en om Davids, Mijns knechts wil” (2 Koningen 19:32,34).

Heiligen, het maakt niet uit hoeveel demonen je aanvallen, hoe het koninkrijk der duisternis ook dreigt, bij de Heer ben je veilig. Laat het diep in je hart inzinken: Je bent veilig. De Heer is er klaar voor om jou te verdedigen en vrij te maken!

Zie je, er is maar 1 engel nodig om een heel leger van demonen te vernietigen: “Het geschiedde dan in dienzelven nacht, dat de Engel des HEEREN uitvoer, en sloeg in het leger van Assyrie honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen” (2 Koningen 19:35). “De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit” (Psalm 34:7).


De Heer heeft Zijn eigen brief.

De Heer heeft Zijn eigen brief aan de duivel geschreven in Psalm 46. Dat is zo krachtig dat als je hel hardop leest alle demonen in de hel zullen rillen en kronkelen in angst!

Let op Man van Zonde:

“Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden” (vers 1). Onze God is nu aanwezig. Hij is onze hulp niet alleen in vroegere tijden maar een echt tegenwoordige hulp, vandaag - temidden van enkele en alle problemen!

“Daarom zullen wij niet vrezen” (vers 2). We hoeven geen angst te hebben. Onze God is een allesomvattend vuur, een verdediger en schild voor Zijn kinderen. 2 Timotheus 1:7 vertelt ons: “Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid”. Hij is geheel betrouwbaar en doet recht aan Zijn Woord.

“God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen” (vers 5). Mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest en Hij zegt in dit vers dat Hij zich in het midden van die tempel bevind! Christus zelf maakt een schuilplaats, Zijn rustplaats, in mijn hart en ik zal niet - in dit vers spreekt men zelfs van kan niet - worden bewogen of geschud!

“De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich” (vers 6). Ga je gang, laat de heidenen tekeer gaan! Laat alle koninkrijken der aarde worden geschud en bewogen. Onze God zal de demonische aanvallers volledig vernietigen.

“Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt” (vers 9). Hij is mijn leger tegen mijn vijanden, tegen hen die tegen mij oorlog voeren en Hij zelf zal alle duivelse wapens die tegen mij staan opgesteld volledig uitroeien! “Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken” (Jesaja 54:17).

“Laat af, en weet, dat Ik God ben” (vers 10). Ik ben stil en berust geheel in de wetenschap dat Hij God is. Niet alleen dat maar Hij is mijn God, mijn Verlosser, mijn Verdediger - de almachtige Heer over al mijn zaken. Ik ben veilig, omringd door Zijn aanwezigheid in het huis van Zijn liefde - en ik zal paraat staan en Zijn majesteit en glorie aanschouwen!

----
Gebruikt met toestemming van World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstbestand + Nederlandse Preken Index + Home Page + Abonneren + Copyright

Times Square Church Informatie | Info voor de nieuwe lezer


COPYRIGHT/REPRO INFORMATIE:

Dit bestand is eigendom van World Challenge. Het mag niet veranderd worden op enige wijze. Het mag alleen in zijn geheel gekopieerd worden als "freeware", zonder dat hier kosten aan verbonden mogen zijn. Alle gekopieerde bestanden moeten voorzien zijn van het copyright bericht ["Copyright © 2003 door World Challenge"]. Dit bestand mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van World Challenge voor (her)verkoop of het verbeteren van andere verkoop producten. Dit heeft betrekking op de gehele inhoud met uitzondering van een paar korte citaten. Vermeld a.u.b. de volgende bron: Copyright © 2003 door World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dan ook niet worden gepubliceerd op andere webpagina's. De Lorain County Free-Net Chapel heeft de exclusieve rechten van World Challenge. om deze boodschappen op het web te publiceren. U bent vrij om deze pagina's te downloaden, te kopiëren, te printen en te distribueren zolang u het niet op een andere website plaatst. Ook mag u op uw website links plaatsen die naar deze website verwijzen.


Deze webpagina is een dienst van
The Missing Link, Inc.
®
Jongeren en volwassenen die in een moeilijke leefsituatie verkeren in contact brengen met levens veranderende programma's
Web site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Homepage van David Wilkerson's Times Square Church Pulpit Series in diverse talen
http://www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.


BOVENKANT VAN PAGINA

Webmaster
Deze pagina is op 1 september 2003 voor het laatst gewijzigd

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Nederlandse predikingen Index/ Pulpit Series